Vaš pravni kompas 

  • Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Vukosavlje Brcko

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #1284  by matrix
 
ZAKON O POSEBNOM POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE RADI IZGRADNJE AUTO-PUTA I GASOVODA DIONICE VUKOSAVLJE–BRČKO I BRČKO–RAČA

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se poseban postupak eksproprijacije nepokretnosti radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje–Brčko i Brčko–Rača (u daljem tekstu: auto-put i gasovod), kao projekata od posebnog značaja za Republiku Srpsku, finansiranje izvođenja geodetsko-tehničkih radova za potrebe posebnog postupka eksproprijacije i sprovođenje posebnog postupka eksproprijacije, kao i druga pitanja od značaja za izgradnju auto-puta i gasovoda.

Član 2.

(1) Utvrđuje se opšti interes za izgradnju auto-puta i gasovoda, u cilju kojeg se izvode geodetsko-tehnički radovi za potrebe posebnog postupka eksproprijacije, vrši potpuna ili nepotpuna eksproprijacija i privremeno zauzimanje nepokretnosti koje su za potrebe izgradnje auto-puta i gasovoda utvrđene dokumentima prostornog uređenja, tj. planskim dokumentima kojima se određuje organizacija, namjena i način korišćenja i upravljanja prostorom, te kriterijumi i smjernice za uređenje i zaštitu prostora.
(2) U slučaju izmjene dokumenata iz stava 1. ovog člana, koju usvoji nadležni organ u toku izgradnje auto-puta i gasovoda, opšti interes se smatra utvrđenim za nepokretnosti pobrojane i utvrđene izmjenama tog dokumenta.

Član 3.

Stranke u postupku eksproprijacije su Republika Srpska, kao korisnik eksproprijacije (u daljem tekstu: korisnik eksproprijacije) i vlasnik nepokretnosti koja je predmet eksproprijacije.

Član 4.

U ime korisnika eksproprijacije, Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) i investitor izgradnje auto-puta, odnosno investitor izgradnje gasovoda, zaključuju ugovore o međusobnim pravima i obavezama koji nastaju eksproprijacijom nepokretnosti i izgradnjom objekata.

Član 5.

(1) Geodetsko-tehničke radove za potrebe posebnog postupka eksproprijacije iz člana 1. ovog zakona izvodi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (u daljem tekstu: Uprava).
(2) Troškove izvođenja radova iz stava 1. ovog člana snosi korisnik eksproprijacije ili investitor.
(3) Visina troškova iz stava 2. ovog člana određuje se u skladu sa Zakonom o naknadama za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/09) i Odlukom o visini naknada za korišćenje podataka i pružanje usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 18/12 i 27/12).
(4) O troškovima izvođenja geodetsko-tehničkih radova Uprava donosi poseban zaključak kojim se korisniku eksproprijacije ili investitoru nalaže da te troškove plati unaprijed, prije početka izvođenja radova.

Član 6.

(1) Poseban postupak eksproprijacije sprovodi Uprava, putem nadležnih organizacionih jedinica.
(2) Za sprovođenje posebnog postupka eksproprijacije, u smislu ovog zakona, Uprava iz reda zaposlenih određuje diplomiranog pravnika i lice geodetske struke, te angažuje zapisničara.
(3) O zahtjevu vlasnika eksproprisane nepokretnosti za eksproprijaciju preostalog dijela nepokretnosti, u skladu sa članom 11. Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 i 79/15), odlučuje se u posebnom postupku.

Član 7.

(1) Rok za donošenje prvostepenog rješenja ili drugog upravnog akta u upravnom postupku po prijedlogu korisnika eksproprijacije je 30 dana od dana podnošenja prijedloga za eksproprijaciju.
(2) Na rješenje iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Upravi u roku od osam dana od dana prijema prvostepenog rješenja, a Uprava odlučuje o žalbi u roku od osam dana od dana prijema žalbe.
(3) O troškovima posebnog postupka eksproprijacije iz člana 6. st. 1. i 3. ovog zakona (troškovi upravnog postupka, troškovi vještačenja, troškovi privremenog zastupnika i sl.) odlučuje se posebnim zaključkom protiv kojeg je dozvoljena posebna žalba.

Član 8.

(1) Organi uprave i drugi organi i organizacije koji u vršenju javnih ovlašćenja u upravnom postupku donose akte, dužni su da po zahtjevu korisnika eksproprijacije, bez odgađanja, izdaju akte i obave radnje za koje je podnesen zahtjev, uz određivanje roka u kojem je korisnik eksproprijacije dužan da plati takse i naknade, a koji ne može da bude duži od osam dana.
(2) Organi iz stava 1. ovog člana, na zahtjev korisnika eksproprijacije, izdaju podatke iz javnih evidencija koji se odnose na eksproprisane nepokretnosti i, u granicama propisanim posebnim zakonima, utvrđuju naknadu za korišćenje određenih podataka, odnosno pružanje usluga.

Član 9.

(1) Vještak odgovarajuće struke koji se angažuje u posebnom postupku eksproprijacije, dostavlja nalaz i mišljenje u roku ostavljenom u zaključku kojim je određen za vještaka.
(2) Ako vještak koji je uredno pozvan ne dođe, a izostanak ne opravda, ili dođe a odbije da vještači, ili kada u ostavljenom roku ne podnese svoj pismeni nalaz i mišljenje, kazniće se novčanom kaznom do 500 KM.
(3) Ako zbog neopravdanog izostanka vještaka, njegovog odbijanja da vještači, ili propuštanja da podnese pismeni nalaz i mišljenje nastanu troškovi u postupku, određuje se da te troškove snosi vještak.

Član 10.

(1) Službenim licem u postupcima koji se sprovode u skladu sa ovim zakonom smatraju se lica koja izvode geodetsko-tehničke radove za potrebe posebnog postupka eksproprijacije i lica koja sprovode poseban postupak eksproprijacije.
(2) Službenom licu iz stava 1. ovog člana može se utvrditi posebna naknada za prekovremeni rad prilikom izvođenja geodetsko-tehničkih radova za potrebe posebnog postupka eksproprijacije, te za sprovođenje posebnog postupka eksproprijacije, u skladu sa članom 6. Zakona o naknadama za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/09).
(3) Naknada iz stava 2. ovog člana utvrđuje se za svaki prekovremeni sat rada, na način da licu sa srednjom stručnom spremom pripada naknada od 15 KM, licu sa visokom stručnom spremom – 20 KM, a zapisničaru – 10 KM.
(4) Sredstva za naknade iz st. 2. i 3. ovog člana isplaćuju se sa posebnog računa Uprave, a ne iz budžeta Republike Srpske.

Član 11.

Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o eksproprijaciji, Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12, 110/16 i 62/18), Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 i 60/15), Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 2/15, 106/15, 3/16 i 84/19) i Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18).

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-170/20 PREDSJEDNIK
Datum: 20. februar 2020. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum