Vaš pravni kompas 

  • Zakon o posebnim republickim taksama Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #316  by admin
 
ZAKON O POSEBNIM REPUBLIČKIM TAKSAMA
("Sl. glasnik RS", br. 8/1994, 29/2000, 18/2001, 22/2001, 60-II/2003, 14/2004, 41/2005, 51/2006 i 52/2014)

Član 1

Posebnu republičku taksu plaćaju:

1) pravna lica Republike Srpske (u daljem tekstu: pravno lice);

2) poslovne jedinice koje u Republici Srpskoj obavljaju registrovanu djelatnost pravnog lica koje ima sjedište stvarne uprave i kontrole izvan Republike Srpske (u daljem tekstu: poslovna jedinica);

3) predstavništva pravnih lica koja imaju sjedište izvan Republike Srpske (u daljem tekstu: predstavništvo) i

4) domaća i strana fizička lica koja u Republici Srpskoj obavljaju preduzetničku djelatnost (u daljem tekstu: preduzetnik).

Član 2

Posebna republička taksa za pravna lica i poslovne jedinice propisuje se u godišnjem iznosu, prema djelatnosti za koju je dobijeno odobrenje za rad, zavisno od toga od koje je djelatnosti u prethodnoj poslovnoj godini ostvaren najveći prihod.

1) Bankarstvo, elektroprivreda, poštanske i telekomunikacione usluge, osiguranje imovine i lica i drugo finansijsko posredovanje, u iznosu od 5.000 konvertibilnih maraka.

2) Trgovina, osim trgovine na malo prehrambenim proizvodima, u iznosu od 2.500 konvertibilnih maraka.

3) Ostale djelatnosti i predstavništva, u iznosu od 500 konvertibilnih maraka.

Posebna republička taksa za preduzetnike utvrđuje se u godišnjem iznosu, prema registrovanoj djelatnosti, zavisno od koje je djelatnosti u prethodnoj poslovnoj godini ostvaren najveći prihod, i to:

1) ugostiteljska, trgovinska, advokatska, notarska i apotekarska djelatnost, u iznosu od 250 konvertibilnih maraka,

2) ostale djelatnosti, u iznosu od 50 konvertibilnih maraka.

Čl. 2a i 2b

(brisano)

Član 3

Pravna lica iz čpana 2. stav 1. ovor zakona razvrstana prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo y mala i srednja pravna lica posebnu republičku taksu plaćaju umanjenu, i to:

1) srednja pravna lica za 20%;

2) mala pravna lica za 40%.

Član 4

Obveznik koji u prethodnoj godini nije ostvario promet od registrovane delatnosti, kao i obveznik koji registruje obavljanje delatnosti u toku godine za koju se plaća posebna republička taksa, plaća taksu, i to:

1) pravno lice i poslovna jedinica - 100 konvertibilnih maraka;

2) preduzetnik - 20 konvertibilnih maraka.

Član 5

Posebnu republičku taksu obveznik je dužan da uplati u visini 50% od propisanog iznosa i o:

1) pravno lice, poslovna jedinica i predstavništvo do 28. februara;

2) preduzetnik do 31. marta godine za koju se plaća taksa.

Drugi deo posebne republičke takse obveznici iz stava 1. ovog člana dužni su da uplate do 30. juna godine za koju se taksa plaća.

Obveznik koji registruje delatnost pssle 28. februara, odnosno 31. marta godine za koju se plaća posebna republička taksa, tu taksu plaća u roku od 15 dana od dana upisa u odgovarajući registar.

Član 6

Ukoliko pravno lice sa sjedištem izvan Republike Srpske ima više poslovnih jedinica u Republici Srpskoj, u tom slučaju posebna republička taksa se plaća samo za jednu poslovnu jedinicu koja obavlja djelatnost za koju je propisan najviši iznos posebne republičke takse.

Član 7

Posebnu republičku taksu ne plaćaju državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javneslužbe - ustanove koje se finansiraju iz budžeta i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja fondova, osnovani zakonom, organizacije crvenog krsta i druge organizacije koje se isključivo bave pružanjem humanitarne pomoći te udruženja i fondacije, izuzev onih koja obavljaju djelatnosti radi sticanja dobiti.

Posebnu republičku taksu za 2014. godinu ne plaćaju obveznici koji su pretrpjeli štetu izazvanu poplavama u Republici Srpskoj u maju 2014. godine, a ukoliko su taksu uplatili, smatraće se pretplatom u smislu odredaba zakona kojim se uređuje poreski postupak.

Pod štetom iz stava 2. ovog člana podrazumijeva se šteta u smislu odredaba zakona kojim se uređuje Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

Član 8

Obveznik koji je do isteka roka za uplatu prvog dela posebne republičke takse brisan iz odgovarajućeg registra, odnosno koji do tog roka, podnese zahtev za brisanje, nije dužan da platiti tu taksu pod uslovom da do roka za uplatu prvog dijela posebne republičke takse nije ostvario promet.

Ako obveznik iz stava 1. ovog člana po podnošenju zahtjeva za brisanje nastavi sa obavljanjem djelatnosti do isteka roka za uplatu drugog dijela posebne republičke takse, dužan je da plati 50% od propisanog iznosa iz člana 2. ovog zakona, i to u roku od pet dana od dana ostvarivanja prometa.

Obveznik koji je do isteka roka za uplatu drugog dijela posebne republičke takse brisan iz odgovarajućeg registra dužan je da plati 50% od propisanog iznosa iz člana 2. ovog zakona.

Član 9

U pogledu roka zastarelosgi, prinudne naplate kamata i ostalog što nije posebno uređeno ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe zakonom kojim se uređuje poreski postupak.

Član 10

Novčanom kaznom od 500 konvertibilnih maraka do 10.000 konvertibilnih maraka kazniće se za prekršaj: obveznik posebne republičke takse iz člana 2. st. 1. i 2. ako u propisanom roku ne obračuna i ne plati posebnu republičku taksu (član 2a, 5. i 8.),

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice obveznika novčanom kaznom od 100 do 1.000 konvertibilnih maraka.

Novčanom kaznom od 300 do 3.000 konvertibilnih maraka kazniće se za prekršaj preduzetnik - pravnog lica ako u propisanom roku ne plati posebnu republičku taksu (član 2a, 5. i 8.).

Član 11

Obveznik koji je do 31. marta 1994. godine brisan iz odgovarajućeg registra, odnosno koji do tog roka podnese zahtev za brisanje nije dužan da plati posebnu republičku taksu pod uslovom da od dana stupanja na snagu ovog zakona ne ostvaruje promet.

Član 12

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Uredba o uvođenju posebne republičke takse koja se plaća za vreme neposredne ratne opasnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 3/94).

Član 13

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".Samostalni članovi Zakona o dopunama
Zakona o posebnim republičkim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 18/2001)

Član 2

Posebna republička taksa iz člana 1. ovog zakona obračunava se i plaća u rokovima propisanim Zakonom o akcizama i porezu na promet.

Član 3

U pogledu evidentiranja, kontrole, povratka i ostalih pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona kojima se utvrđuju akcize i porez na promet, kao i kontrola, utvrđivanje i naplata javnih prihoda.

Član 5
https://advokat-prnjavorac.com
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o posebnim republičkim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 22/2001)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".Samostalni član Zakona o izjmenama i dopunama
Zakona o posebnim republičkim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 60-II/2003)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske", a primjenjivaće se narednog dana od dana potpisivanja Sporazuma o raspodjeli poreza na promet na akcizne proizvode između Vlada Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH, a Sporazum će se objaviti u Službenim glasnicima Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH.Samostalni član Zakona o izjmenama i dopunama
Zakona o posebnim republičkim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 14/2004)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".Samostalni članovi Zakona o izjmenama i dopunama
Zakona o posebnim republičkim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 51/2006)

Član 10

Ovlašćuje se Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske da u roku od 30 dana utvrdi prečišćeni tekst Zakona o posebnim republičkim taksama.

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".Samostalni članovi Zakona o izjmenama i dopunama
Zakona o posebnim republičkim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 52/2014)

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum