Vaš pravni kompas 

  • Zakon o porezu na imovinu naslijede i poklon Tuzlanskog Kantona

  • Zakoni Tuzlanskog Kantona
Zakoni Tuzlanskog Kantona
 #533  by comodore
 
ZAKON O POREZU NA IMOVINU, NASLJEĐE I POKLON TUZLANSKOG KANTONA

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 14/2009, 3/2010, 4/2010 - ispr. i 8/2014)I. OPĆE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se porezi koje plaćaju fizička lica i pravna lica (u daljem tekstu: porezi) na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

II. VRSTE I RASPODJELA POREZA

Član 2

Porezi propisani ovim zakonom su:

1. Porez na imovinu,

2. Porez na nasljeđe i poklon.

Član 3

Prihodi od poreza propisanih članom 2. ovog zakona se raspoređuju u budžete općina u iznosu od 100%.

1. POREZ NA IMOVINU

Član 4

Obveznik poreza na imovinu je fizičko i pravno lice koje je vlasnik slijedeće imovine:

1. zgrade ili stana za odmor i rekreaciju,

2. poslovne prostorije, stambene zgrade, stana, garaže i parking prostora koji se izdaju pod zakup,

3. motornog vozila,

4. plovnog objekta

5. vazduhoplova ili letjelice u vlasništvu fizičkog lica.

Obveznik poreza na imovinu je fizičko lice koje je vlasnik ili korisnik slijedeće imovine:

1. stola za igru u kasinu,

2. automata za igru na sreću,

3. automata za zabavne igre.

Ako je imovina u vlasništvu ili je koristi više lica svako od njih je porezni obveznik srazmjerno dijelu vlasništva, odnosno dijelu koji koristi.

Član 5

Porez na imovinu plaća se godišnje u paušalnom iznosu i to:

1. za zgradu ili stan za odmor i rekreaciju


1 KM po 1 m2

2. za poslovnu prostoriju, stambenu zgradu, stan i garažu koji se izdaju u zakup:
a) za poslovni prostor koji se izdaje pod zakup za:- kancelarijski, ugostiteljski ili trgovinski koji se nalazi u stambenoj zgradi, poslovno-stambenoj zgradi ili poslovnom centru


2,5 KM po 1m2- kancelarijski, ugostiteljski ili trgovinski koji se nalazi u porodičnoj kući


1 KM po 1m2- skladišni, proizvodni


1 KM po 1m2
b) za stambenu zgradu i stan koji se izdaju pod zakup


1 KM po 1 m2
c) za garažu koja se izdaje pod zakup


1 KM po 1 m2
d) za parking prostor koji se izdaje u zakup


2 KM po 1m2

3. za motorno vozilo i to:
a) putničko motorno vozilo do 8 godina starosti:- do 1600 cm3


30 KM- od 1600 cm3 do 1800 cm3


50 KM- od 1800 cm3 do 2000 cm3


70 KM- preko 2000 cm3


200 KM
b) za putničko motorno vozilo preko 8 godina starosti


20 KM
c) za teretno motorno vozilo do 10 godina starosti:- do 3 t


100 KM- od 3 t do 8 t


200 KM- preko 8 t


300 KM
d) za teretno motorno vozilo preko 10 godina starosti


70 KM
e) za motocikl:- do 50 cm3 do 10 godina starosti


40 KM- od 50 cm3 do 150 cm3 do 10 godina starosti


60 KM- od 150 cm3 do 750 cm3 do 10 godina starosti


100 KM- od 750 cm3 do 1100 cm3 do 10 godina starosti


250 KM- preko 1100 cm3 do 10 godina starosti


350 KM- preko 50 cm3 i preko 10 godina starosti


30 KM

4. za plovni objekat:
a) do 5 m dužine bez motornog pogona


30 KM
b) od 5 m do 10 m dužine bez motornog pogona


50 KM
c) preko 10 m dužine bez motornog pogona


70 KM
d) do 5 m dužine sa motornim pogonom


50 KM
e) od 5 m do 10 m dužine sa motornim pogonom


70 KM
f) preko 10 m dužine sa motornim pogonom


100 KM
g) do 5 m dužine sa motornim pogonom preko 73,6 kW


600 KM
h) preko 5 m dužine sa motornim pogonom preko 73,6 kW


1000 KM
i) skuter


100 KM

5. po stolu u kasinu


10.000 KM

6. automat za igru na sreću


2.000 KM

7. automat za zabavne igre


800 KM

8. za vazduhoplov i letjelicu na motorni pogon u vlasništvu fizičkog lica:a) veličine do 6 sjedišta


500 KM
b) veličine od 7 do 12 sjedišta


1.000 KM
c) veličine preko 12 sjedišta


2.000 KM.

Obveznici poreza na imovinu koja podliježe obavezi registracije, plaćaju porez na imovinu prije registracije kod nadležnog organa. Bez dokaza o plaćenom porezu ne može se izvršiti registracija.

Porez na imovinu iz stava 1. tačaka 1., 2., 4., 5., 6. i 7. ovog člana, plaća se u roku od 8 dana od krajnjeg roka za podnošenje prijave.

Član 6

Porez na imovinu ne plaćaju:

1. Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, kantoni i općine,

2. strane države pod uslovom reciprociteta,

3. invalidna lica na jedan putnički automobil nabavljen jedan puta u periodu do 5 godina,

4. vlasnici zgrada ili stanova za odmor ili rekreaciju koje koriste u stambene svrhe obveznik i članovi njegove porodice, izbjegla ili raseljena lica, kao i vlasnici objekata koji su oštećeni preko 70%,

5. na imovinu koja vlasniku služi za obavljanje osnovne djelatnosti, osim imovine iz člana 4. stav 2. a za imovinu iz člana 5. stav 1. tačka 3. a), b), c), i d) i kada vlasniku služi za obavljanje registrovane djelatnosti,

6. vjerske institucije i Crveni križ/krst Tuzlanskog kantona i općinske organizacije Crvenog križa/krsta na području Kantona.

Član 7

Ako u toku kalendarske godine dođe do promjene vlasništva nad imovinom novi vlasnik ne plaća porez na tu imovinu za tu kalendarsku godinu, ako je taj porez naplaćen od ranijeg vlasnika.

Član 8

Porez na imovinu razrezuje se unaprijed u godišnjem iznosu za imovinu zatečenu u posjedu poreznog obveznika na dan 1. januar godine za koju se razrez vrši, a za imovinu stečenu tokom godine u visini koja odgovara srazmjerno vremenu od dana sticanja do kraja godine, a na osnovu porezne prijave, odnosno evidencija i drugih pokazatelja.

Član 9

Nadležni organi koji vode evidenciju o imovini iz člana 4. ovog zakona na koju se plaća porez, dužni su dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave (u daljem tekstu: Porezna uprava) podatke o vlasnicima i njihovoj imovini.

Organ nadležan za izdavanje odobrenja za građenje objekata dužan je da o izdatim odobrenjima mjesečno obavještava Poreznu upravu na čijem području se vrši građenje i na čijem je području prebivalište vlasnika objekta.

Organ nadležan za ovjeru potpisa ugovora o zakupu imovine i notari, dužni su ovjerene ugovore o zakupu imovine dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi u roku od 8 dana od dana ovjere istih.

2. POREZ NA NASLJEĐE I POKLON

Član 10

Obveznik poreza na nasljeđe i poklon je fizičko lice koje na teritoriji Kantona naslijedi ili primi na poklon imovinu podložnu plaćanju poreza na nasljeđe i poklon.

Obveznik poreza na nasljeđe i poklon je i lice koje naslijedi odnosno primi na poklon pravo uživanja ili korištenja nepokretnosti.

Član 11

Porezu na nasljeđe i poklon podliježe zemljište, zgrade i ostala nepokretna imovina, kao i pravo uživanja, odnosno korištenja, na toj nepokretnoj imovini koju fizičko lice stiče na teritoriji Kantona na osnovu Zakona o nasljeđivanju, odnosno ugovora o poklonu među živim ili za slučaj smrti.

Porezu na nasljeđe i poklon podliježe pokretna imovina čija prometna vrijednost prelazi 2.000 KM.

Član 12

Porezna obaveza poreza na nasljeđe i poklon nastaje u trenutku pravosnažnog rješenja o nasljeđivanju, odnosno u trenutku prijema poklona.

Poklon se smatra primljenim u trenutku potpisivanja ugovora o poklonu, a ako ugovor nije zaključen u pismenoj formi, u trenutku kada je poklon primljen.

Ako je nepokretna imovina koja je predmet nasljeđivanja odnosno poklona opterećena pravom uživanja, obaveza nasljednika odnosno poklonoprimca za plaćanje poreza na nasljeđe odnosno poklon nastaje po prestanku prava na uživanje.

Član 13

Osnovica poreza na nasljeđe i poklon je prometna vrijednost naslijeđene ili na poklon primljene imovine u času nastanka porezne obaveze po odbitku dugova i troškova koji terete imovinu na koju se plaća ovaj porez.

Osnovica iz prethodnog stava umanjuje se i za iznos sredstava koje nasljednik uloži u imovinu, koja je predmet nasljeđa, prije nastanka porezne obaveze.

Član 14

Prometnu vrijednost naslijeđene ili na poklon primljene imovine u prethodnom članu utvrđuje Porezna uprava na način i po postupku utvrđenom propisima o porezu na promet nepokretnosti i prava.

Član 15

Vrijednost svih poklona primljenih u toku jedne kalendarske godine od istog poklonodavca čini jednu poreznu osnovicu.

Ako se nasljeđe ili poklon sastoji iz imovine na koju se plaća porez na nasljeđe i poklon i iz imovine na koju se ovaj porez ne plaća, od vrijednosti imovine koja podliježe porezu odbija se srazmjerni dio ukupnih dugova, tereta i troškova koji otpadaju na tu imovinu.

Ako se nasljednik odrekne prava nasljedstva u korist drugog lica bez naknade, odnosno protunaknade, stopa poreza na nasljeđe i poklon utvrđuje se prema prometnoj vrijednosti nasljednog dijela imovine, zavisno o nasljednom redu lica koje je naslijedilo imovinu na osnovu odreknuća u odnosu na ostavioca.

Član 16

Porez na nasljeđe plaća se po stopi od 2% od poreske osnovice.

Porez na poklon plaća se po stopi od 3% od poreske osnovice do trećeg nasljednog reda.

Ostali poklonoprimci plaćaju porez na poklon po odredbama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava.

Član 17

Porez na nasljeđe i poklon ne plaća:

1. nasljednik, odnosno poklonoprimac prvog nasljednog reda, bračni drug ako je u drugom nasljednom redu, roditelji kada nasljeđuju i primaju na poklon imovinu od djece,

2. nasljednik drugog nasljednog reda, pod uslovom da je sa ostaviocem u trenutku njegove smrti živio u zajedničkom domaćinstvu,

3. nasljednik koji nije u prvom nasljednom redu, a nasljeđuje poljoprivredno zemljište, a kome je poljoprivreda osnovno zanimanje.

Član 18

Porez na nasljeđe i poklon ne plaća se na:

1. predmete domaćinstva,

2. na imovinu na koju nasljednik, odnosno poklonoprimac ne može steći pravo vlasništva, pravo uživanja, odnosno korištenja.

3. na imovinu koja se ustupi bez naknade Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine, Kantonu, općini, vjerskim institucijama i humanitarnim organizacijama.

Porez uplaćen prije ustupanja ili poklona ne vraća se.

Član 19

Razrez poreza na nasljeđe i poklon vrši Porezna uprava općine na čijem se području nalazi imovina. U slučaju da naslijeđena imovina, odnosno poklon, sadrži samo pokretnu imovinu, porez razrezuje nadležna Porezna uprava u prebivalištu obveznika poreza.

Ako se naslijeđena ili na poklon primljena imovina nalazi na području dvije ili više općina, razrez poreza vrši Porezna uprava prema mjestu gdje se imovina nalazi.

Član 20

Primjerak pravosnažnog rješenja o nasljeđivanju i ugovora o poklonu nepokretne imovine, nadležni sud i notar su dužni dostaviti Poreznoj upravi, u roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja, odnosno ovjere ugovora.

Član 21

Za neblagovremeno plaćanje poreza propisanih ovim zakonom plaća se zatezna kamata, po stopi utvrđenoj propisima Federacije Bosne i Hercegovine za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda.

Član 22

Obveznicima poreza na nasljeđe i poklon porez se utvrđuje rješenjem Porezne uprave.

Obveznici poreza na nasljeđe i poklon dužni su razrezani porez platiti u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

III. UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA

Član 23

Obveznici poreza na imovinu, dužni su podnijeti poreznu prijavu Poreznoj upravi do kraja februara godine u kojoj se vrši razrez.

Oblik i sadržaj porezne prijave propisuje ministar finansija.

Ako obveznik poreza u toku godine stekne imovinu na koju se plaća porez na imovinu, dužan je podnijeti poreznu prijavu u roku od 15 dana od dana sticanja imovine.

Član 24

Obveznici poreza, koji su dužni podnijeti poreznu prijavu za razrez poreza, moraju blagovremeno javnim pozivom biti pozvani na podnošenje porezne prijave.

Javni poziv za podnošenje porezne prijave objavljuje Porezna uprava.

Žalba

Član 25

Protiv akta Porezne uprave donesenog u prvom stepenu može se izjaviti žalba nadležnom organu za rješavanje po žalbi, u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.

Obnova postupka

Član 26

Porezna uprava, koja je donijela rješenje o utvrđivanju poreza kojim je okončan postupak utvrđivanja poreza, može sama ili na zahtjev obveznika obnoviti postupak u roku od pet godina nakon njegove pravosnažnosti prema odredbama Zakona o upravnom postupku.

Prisilna naplata poreza

Član 27

Od poreznog obveznika, koji dospjeli porez propisan ovim zakonom nije platio u propisanom roku (u daljem tekstu: porezni dužnik), porez se prisilno naplaćuje u skladu sa načinom i postupcima prisilne naplate propisane Zakonom o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.

Jamstvo

Član 28

Ako je imovina u zajedničkom vlasništvu više lica, onda ta lica solidarno odgovaraju za obaveze po osnovu poreza na imovinu.

Zastara

Član 29

Na rokove zastare prava na utvrđivanje porezne obaveze, prava na naplatu poreza, kamata i troškova prisilnog izvršenja i novčanih kazni, pravo poreznog obveznika na povrat nepravilno ili više plaćenih iznosa poreza, kamata, troškova prisilnog izvršenja i novčanih kazni i pokretanje prekršajnog postupka zbog povreda odredbi ovoga zakona primjenjuju se odredbe Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 30

Propisi o zastari potraživanja, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom, primjenjuju se i na zastaru prava utvrđivanja i naplate poreznih obaveza.

Član 31

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza propisanih ovim zakonom vrši nadležna Porezna uprava.

IV. KAZNENE ODREDBE

Član 32

Novčanom kaznom od 250,00 KM do 1.250,00 KM, kaznit će se za prekršaj fizičko lice:

1. Porezni obveznik koji ne podnese poreznu prijavu u propisanom roku (član 23.st. 1. i 3.),

2. Porezni obveznik koji ne plati porez u propisanom roku (član 5. stav 3. i član 22. stav 2.).

Član 33

Novčanom kaznom od 500,00 KM do 7.500,00 KM, za prekršaj će se kazniti pravno lice:

1. Porezni obveznik koji ne podnese poreznu prijavu u propisanom roku (član 23. st. 1. i 3.),

2. Porezni obveznik koji ne plati porez u propisanom roku (član 5. stav 3. i član 22. stav 2.).

Novčanom kaznom od 100,00 KM do 1.000,00 KM, za prekršaj propisan u stavu 1. ovog člana, će se kazniti i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 34

Novčanom kaznom od 100,00 KM do 1.500,00 KM, za prekršaj će se kazniti ovlašteno službeno lice u nadležnom organu:

1. koje ne dostavi podatke o vlasniku i njegovoj imovini i mjesečno ne izvještava nadležnu poreznu upravu o izdatim odobrenjima za građenje (član 9.),

2. koje ne dostavi u propisanom roku rješenje o nasljeđivanju ili ugovor o poklonu (član 20.).

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35

Ministar finansija će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon.

Odredbe Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o kantonalnim porezima ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/04, 7/04 i 11/04), u dijelu koji se odnosi na porez na imovinu i porez na nasljeđe i poklon, primjenjivat će se do donošenja novog pravilnika u skladu sa ovim zakonom.

Član 36

Porezne obaveze nastale do dana stupanja na snagu ovog zakona, izvršit će se prema propisima koji su se primjenjivali u momentu nastanka porezne obaveze.

Član 37

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o kantonalnim porezima ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/03, 6/06 i 13/06).

Član 38

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".Samostalni član Zakona o izmjeni
Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 3/2010)

Članak 2

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

www.forum.ba

Samostalni član Zakona o dopunama
Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 8/2014)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum