Vaš pravni kompas 

  • Zakon o porezima u Hercegovacko neretvanskom Kantonu

  • Zakoni Hercegovacko neretvanskog kantona
Zakoni Hercegovacko neretvanskog kantona
 #580  by admin
 
ZAKON O POREZIMA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
("Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", br. 2/2009 i 3/2009 - ispr.)I. OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

(1) Ovim Zakonom propisuju se porezi koji se plaćaju na teritoriju Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), osim poreza na dohodak utvrđenog federalnim Zakonom o porezu na dohodak ("Službene novine F BiH", broj: 10/08) kojim se propisuje način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica i poreza propisanih drugim zakonima.

Član 2

(Raspored prihoda)

(1) Porezi propisani ovim Zakonom su prihodi Kantona i jedinica lokalne samouprave u njenom sastavu, a uplaćuju se na uplatne račune koji se vode kod organizacija ovlaštenih za obavljanje platnog prometa (u daljem tekstu: OOPP).

(2) Uplaćene poreze po ovom Zakonu, Ministarstvo finansija će rasporediti u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda HNK.

II. VRSTE POREZA

Član 3

Porezi propisani ovim Zakonom su:

a) porez na imovinu

b) porez na naslijeđe i poklon

a) Porez na imovinu

Član 4

(Obveznici poreza na imovinu)

(1) Obveznik poreza na imovinu je vlasnik sljedeće imovine:

a) zgrade, odnosno stana za odmor i rekreaciju

b) putničkog motornog vozila, osim taksi-vozila

c) motocikla

d) plovnog objekta

(2) Obveznik poreza na imovinu je vlasnik ili korisnik sljedeće imovine:

a) stola u kasinu

b) automata za igre na sreću

c) automata za zabavne igre

(3) Pod automatima za zabavne igre smatraju se automati koji služe za priređivanje zabavnih igara na računarima, simulatorima, videoautomatima, fliperima, bilijarima i drugim sličnim automatima koji se stavljaju u pogon pomoću kovanog novca, žetona ili uz naknadu, a u kojima igrač ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima ili pravima.

(4) Ako je imovina u vlasništvu više lica ili se njome koristi više lica, svako od njih je obveznik poreza srazmjerno dijelu vlasništva, odnosno korištenja.

Član 5

(Način i visina plaćanja poreza na imovinu)

(1) Porez na imovinu plaća se u godišnjem iznosu koji ne može biti manji od:

a) za zgradu, odnosno stan za odmor i rekreaciju 1,50 KM po m2.

b) za putnička motorna vozila:

Snaga motora (kw)


Godine starosti

od


do


Do 3 god.


3-7 god.


7-10 god.


Preko 10 god.

0


55


100 KM


70 KM


30 KM


10 KM

56


70


120 KM


90 KM


40 KM


20 KM

71


100


150 KM


110 KM


60 KM


30 KM

101


130


200 KM


130 KM


80 KM


40 KM

131


-


250 KM


150 KM


100 KM


50 KM

c) za motocikle:

Snaga motora (kw)


Godine starosti

Od


do


Do 3 god.


3-7 god.


7-10 god.


Preko 10 god.

0


20


30 KM


20 KM


15 KM


10

21


50


40 KM


30 KM


20 KM


15 KM

51


80


60 KM


50 KM


30 KM


20 KM

80


-


200 KM


150 KM


120 KM


100 KM

d) za plovni objekt dužine:
https://www.advokat.attorney/
DUŽINA PLOVNOG OBJEKTA


SNAGA MOTORA (KW)

Do 15


15-50


Preko 50

Do 5


-


200 KM


300 KM

Od 5 do 8


-


300 KM


400 KM

Od 8 do 10


-


400 KM


500 KM

Od 10 do 12


-


500 KM


600 KM

Preko 12


-


1.000 KM
e) po stolu u kasinu u iznosu od 6.000,00 KM

f) za automat za igru na sreću u iznosu od 1.000,00 KM

g) za automat za zabavne igre u iznosu od 500,00 KM

(2) Porez iz stava (1) tačke b),c), i d) ovog člana plaća se pri registraciji.

(3) Bez dokaza o plaćenom porezu na imovinu iz tačke b), c) i d) stava 1. ovog člana, vozilo se ne može registrovati.

(4) Visina poreza iz ovog člana utvrđuje se propisom jedinica lokalne samouprave u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 6

(Oslobađanje od plaćanja poreza na imovinu)

Porez na imovinu ne plaćaju:

a) Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton, Grad, općina, kao i njihovi organi, organizacije i institucije

b) strane države pod uvjetom reciprociteta

c) invalidna lica na putnički automobil koji je nabavljen uz porezne olakšice i oslobađanja

d) vjerske institucije za imovinu koja se koristi za vjerske potrebe

e) zdravstvene ustanove i vatrogasne jedinice

f) privredno društvo i obrtnik za prostore koje koriste za obavljanje registrovane djelatnosti.

Član 7

(Plaćanje poreza na imovinu pri promjeni vlasnika)

Ako u toku kalendarske godine dođe do promjena vlasništva nad imovinom novi vlasnik ne plaća porez na imovinu, ako je taj porez naplaćen od ranijeg vlasnika.

Član 8

(Razrez poreza na imovinu)

Porez na imovinu razrezuje se unaprijed u godišnjem iznosu za imovinu zatečenu u vlasništvu poreznog obveznika na dan 31. januara godine za koju se vrši razrez, a za imovinu stečenu u toku godine u visini koja odgovara vremenu od sticanja te imovine do kraja godine.

Član 9

(Obaveza dostavljanja podataka)

(1) Nadležni kantonalni, gradski i općinski organi koji vode evidenciju o imovini iz člana 4. ovog Zakona na koju se plaća porez, dužni su dostaviti nadležnoj ispostavi Kantonalnog poreznog ureda podatke o vlasnicima i njihovoj imovini do 31. januara tekuće godine.

(2) Organi nadležni za izdavanje odobrenja za građenje objekata dužni su o izdanim odobrenjima mjesečno obavještavati nadležnu poresku ispostavu na čijem teritoriju se vrši građenje i na čijem je teritoriju prebivalište vlasnika objekta.

(3) Banke, organi uprave, sudovi, notari i druga pravna, te fizička lica dužni su na zahtjev Poreske ispostave dostaviti podatke sa kojima raspolažu, ako su ti podaci od značaja za utvrđivanje njihove porezne obaveze ili poreznih obaveza drugih lica sa kojima su u poslovnom odnosu.

Član 10

(Ugovor o zakupu imovine)

Ugovor o zakupu imovine, na koju se plaća porez u skladu sa ovim Zakonom, mora se ovjeriti kod ispostave Porezne uprave prema mjestu gdje se imovina nalazi.

b) POREZ NA NASLIJEĐE I POKLON

Član 11

(Obveznik poreza)

(1) Obveznik poreza na naslijeđe i poklon je fizičko i pravno lice koje na području Kantona naslijedi ili primi poklon ili stekne po drugom osnovu bez naknade imovinu na koju se plaća porez na naslijeđe ili poklone.

(2) Obveznik poreza na naslijeđe i poklone je fizičko i pravno lice koje diobom naslijedi, odnosno primi više imovine nego što mu pripada po njegovom suvlasničkom pravu na taj dio.

(3) Obveznik poreza na naslijeđe i poklone je fizičko i pravno lice koje je steklo imovinu na koju se plaća porez na naslijeđe i poklone, na osnovu odluke organa uprave ili suda o priznavanju prava vlasništva na nekretnini stečenoj uzurpacijom, dosjelošću, ili po drugom osnovu, osim ako je imovina stečena zajedničkim radom bračnih drugova i kada se prenosi vlasništvo na nekretnini u skladu s propisima kojima se uređuje pretvorba državnog (društvenog) u druge oblike vlasništva.

(4) Ako se nasljednik, odnosno poklonoprimac odrekne od nasljedstva ili poklona ili ga ustupi, porez na nasljeđe ili poklon plaća lice kojem je nasljedstvo ili poklon pripalo, ili mu je ustupljeno.

Član 12

(Predmet plaćanja poreza)

(1) Porezu na naslijeđe i poklone podliježu zemljišta, zgrade i ostala nepokretna imovina, koju fizičko lice stiče na teritoriju Kantona na osnovu Zakona o nasljeđivanju, odnosno Ugovora o poklonu među živim ili za slučaj smrti.

(2) Porezu na naslijeđe i poklone podliježe pokretna imovina čija vrijednost prelazi 2.000,00 KM.

Član 13

(Nastajanje obaveze plaćanja)

(1) Porezna obaveza na naslijeđe i poklone nastaje u trenutku pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju, odnosno u trenutku primanja poklona.

(2) Poklon se smatra primljenim u trenutku potpisivanja ugovora o poklonu, a ako nije zaključen pisani ugovor, u trenutku primanja poklona.

(3) Ako se rješenje o nasljeđivanju ili ugovor o poklonu ne prijave ili se ne prijave pravovremeno, porezna osnovica utvrđuje se prema tržišnoj vrijednosti naslijeđene ili na poklon primljene imovine na dan prijavljivanja ili otkrivanja porezne obaveze.

(4) Ako je nepokretna imovina koja je predmet nasljedstva, odnosno poklona opterećena pravom uživanja, obaveza nasljednika, odnosno poklonoprimalaca za plaćanje poreza na naslijeđe ili poklone nastaje po prestanku prava uživanja.

Član 14

(Osnovica poreza)

(1) Osnovica poreza na naslijeđe ili poklone je tržišna vrijednost naslijeđene ili na poklon primljene imovine u momentu nastanka porezne obaveze po odbitku dugova i troškova koji terete imovinu na koju se plaća ovaj porez.

(2) Osnovica iz stava (1) ovog člana umanjuje se i za iznos sredstava koje je nasljednik uložio u imovinu koja je predmet nasljedstva prije nastanka porezne obaveze.

Član 15

(Utvrđivanje tržišne vrijednosti)

(1) Tržišnu vrijednost naslijeđene ili na poklon primljene imovine iz člana 14. utvrđuje nadležna ispostava Porezne uprave, na osnovu procjene Komisije za procjenu tržišne vrijednosti naslijeđene ili na poklon primljene imovine.

(2) Pod pojmom tržišne vrijednosti naslijeđene ili na poklon primljene imovine podrazumijeva se cijena nekretnine ili pokretne imovine koja se postiže ili može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obaveze.

(3) Komisiju iz stava 1. ovog člana imenuje predstavnički organ jedinice lokalne samouprave ili organ koji oni ovlaste.

(4) Obveznik poreza mora se pozvati najmanje tri dana prije dana određenog za vršenje procjene da sudjeluje kao stranka u postupku procjene. Obveznik poreza ima pravo da u postupku procjene stavlja prijedloge i primjedbe, a organ koji obavlja procjenu dužan je prijedloge i primjedbe koje ne usvoji unijeti u zapisnik. Procjena imovine može se obaviti i ako se obveznik poreza ne odazove uredno dostavljenom pozivu.

Član 16

(1) Vrijednost svih poklona primljenih tokom jedne kalendarske godine od istog poklonodavca čini jednu poreznu osnovicu.

(2) Ako se nasljedstva ili pokloni sastoje od imovine na koju se plaća porez na naslijeđe ili poklone i iz imovine na koju se ovaj porez ne plaća, od vrijednosti imovine koja podliježe porezu odbija se razmjerni dio ukupnih dugova, tereta i troškova koji otpadaju na tu imovinu.

Član 17

(Stopa poreza)

(1) Porez na naslijeđe i poklone plaća se na pokretnu imovinu po stopi od 10%.

(2) Porez na naslijeđe i poklone plaća se na nepokretnu imovinu po stopi od 5% u skladu sa Zakonom o porezu na promet nekretnina Hercegovačko-neretvanskog kantona ("Službene novine HNK", broj: 8/00, 5/04 i 11/08).

Član 18

(Oslobađanje od poreza)

(1) Porez na naslijeđe ne plaća:

a) Lice koje spada u krug zakonskih nasljednika u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju,

b) nasljednik koji nasljeđuje poljoprivredno zemljište, kome je poljoprivreda osnovno zanimanje,

c) Država Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton, Grad, općina, njihova tijela, organizacije i institucije, vjerska institucija i humanitarna organizacija.

Porez na poklone ne plaća:

a) srodnici u pravoj liniji, bračni drug, braća i sestre,

b) Država Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton, Grad, općina, njihova tijela, organizacije i institucije, vjerska institucija i humanitarna organizacija.

Član 19

(Oslobađanje predmeta od poreza)

(1) Porez na naslijeđe i poklone ne plaća se na:

a) predmete domaćinstva

b) na imovinu na koju nasljednik, odnosno poklonodavac ne može steći pravo vlasništva.

c) na imovinu koja je naslijeđena ili na poklon primljena, koju porezni obveznik ustupi bez naknade državi BiH, Federaciji BiH, Kantonu, Gradu ili općini, vjerskoj instituciji i humanitarnoj organizaciji, zdravstvenoj ustanovi i vatrogasnoj jedinici.

(2) Porez uplaćen prije ustupanja nasljedstva ili poklona ne vraća se.

Član 20

(Organ za utvrđivanje poreza)

(1) Porez na naslijeđe ili poklone utvrđuje ispostava Porezne uprave, Grada i općine na čijem teritoriju se nalazi naslijeđena ili na poklon primljena imovina. U slučaju da naslijeđena imovina, odnosno poklon sadrži samo pokretnu imovinu porez utvrđuje ispostava Porezne uprave prema prebivalištu poreznog obveznika.

(2) Ako se naslijeđena imovina ili poklon nalazi na teritoriju dviju ili više općina, porez utvrđuje nadležna ispostava Porezne uprave prema mjestu gdje se imovina nalazi.

Član 21

(Organi obavezni za dostavljanje rješenja i ugovora)

Nadležni sudovi, organi uprave i notari dužni su pravosnažna rješenja o nasljeđivanju i ugovore o poklonu nepokretne imovine dostaviti nadležnoj ispostavi Poreske uprave u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti rješenja, odnosno ovjere ugovora.

III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA I NAPLATA POREZA

1. Porezne prijave

Član 22

(1) Obveznici poreza propisanih ovim Zakonom dužni su pravilno i tačno popunjenu poreznu prijavu podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

(2) Obrasce poreznih prijava iz stava (1) ovog člana propisuje ministar finansija HNK Pravilnikom o primjeni odredaba Zakona o porezima HNK.

Član 23

(1) Obveznici poreza na imovinu dužni su poreznu prijavu podnijeti do 31. januara tekuće godine za koju se vrši utvrđivanje poreza.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana obveznici poreza na imovinu koja podliježe registraciji ne podnose poreznu prijavu, a porez plaćaju prilikom registracije.

(3) Ako obveznik poreza na imovinu tokom godine stekne imovinu na koju se plaća porez na imovinu, dužan je podnijeti poreznu prijavu u roku od 15 dana od dana sticanja imovine, odnosno početka korištenja imovine.

Član 24

(1) Obveznici poreza na imovinu iz člana 4. stav (1) tačke b), c), i d) poreznu prijavu podnose prilikom registracije imovine.

(2) Bez dokaza o podnesenoj poreznoj prijavi organ nadležan za registraciju odbit će izvršiti registraciju imovine iz člana 4. stav (1.) tačke b), c), i d).

Član 25

(Rok za podnošenje porezne prijave na naslijeđe i poklone)

Obveznici poreza na naslijeđe i poklone dužni su poreznu prijavu podnijeti u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju, odnosno od dana zaključivanja ugovora.

Član 26

(Organ razrezivanja poreza na imovinu)

Porez na imovinu obračunava i razrezuje nadležna Porezna ispostava na osnovu podataka iz porezne prijave.

Član 27

(Postupak uslijed netačnosti podataka u prijavi)

Ako Porezna ispostava u postupku razreza poreza ustanovi da podaci koje je obveznik poreza naveo u poreznoj prijavi ne odgovaraju stvarnom stanju, utvrdit će osnovicu poreza po svojim nalazima na način utvrđen u Zakonu o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine F BiH" br. 33/02 i 28/04, u daljem tekstu: Zakon o poreznoj upravi).

2. Utvrđivanje poreza

Član 28

(1) Porez na imovinu iz člana 5. stav 1. tačke a), e), f), g), ovog Zakona utvrđuje se unaprijed za tekuću godinu sa stanjem na dan 1. januara tekuće godine, a za imovinu stečenu tokom godine u iznosu razmjerno vremenu od dana sticanja te imovine do kraja godine.

(2) Porez na imovinu iz člana 5. stav 1. tačke b), c), i d) ovog Zakona utvrđuje se pri registraciji vozila.

(3) Porez na naslijeđe i poklone utvrđuje se u trenutku prijema naslijeđa, odnosno poklona.

3. Naplata poreza

Član 29

(Rok i mjesto plaćanja poreza na imovinu)

(1) Porez na imovinu, osim poreza na motorna vozila, motocikle i plovne objekte koji se plaća pri godišnjoj registraciji, plaća se do 31. marta (svake godine) za tekuću godinu, prema mjestu gdje se imovina nalazi, a za pokretnu imovinu prema sjedištuprebivalištu obveznika.

(2) Porez na imovinu plaća se u roku 30 dana od dana donošenja rješenja, izuzev poreza na motorna vozila koji se plaća odmah pri registraciji vozila.

Član 30

(Rok i mjesto plaćanja poreza na naslijeđe i poklon)

Porez na naslijeđe i poklon plaća se u roku 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju, odnosno prijema poklona i to za nepokretnu imovinu prema mjestu gdje se imovina nalazi, a za pokretnu imovinu prema mjestu prebivališta obveznika.

IV. PRINUDNA NAPLATA, KAMATA, POVRAT, ŽALBA, ZASTARA I PREKRŠAJNI POSTUPAK

Član 31

Na pitanja koja su uređena ovim Zakonom, a vezana za prinudnu naplatu poreza, zatezne kamate, povrat poreza, žalbeni postupak i zastaru primjenjivat će se Zakon o poreznoj upravi F BiH ("Službene novine F BiH", broj:33/02 i 28/04).

Na sva pitanja prekršajnog postupka, za prekršaje predviđene ovim Zakonom primjenjivat će se odredbe Zakona o prekršajima ("Službene novine F BiH", broj: 31/06).

V. JEMSTVO I OTPIS POREZA

Član 32

(Jemstvo zbog nemogućnosti naplate poreza)

(1) Ako je porezni dužnik, da bi izbjegao obavezu plaćanja poreza pravnim poslom otuđio imovinu u korist drugog lica, Porezna uprava može takav pravni posao pobijati pred sudom, pod uvjetom da je kupac znao za takvu namjeru poreznog dužnika.

Član 33

(Slučajevi otpisa poreza)

(1) Dospjeli iznos poreza koji se ne može naplatiti otpisuje se kao nenaplativ ako:

a) je porezni dužnik umro ili se odselio u nepoznato mjesto, a nije ostavio pokretnu ili nepokretnu imovinu iz koje se može naplatiti dospjeli porez. Kada se dužnik vrati ili se sazna za njegovo boravište, ponovo će se zadužiti otpisanim porezom.

(b) ako se nakon otpisanog poreza pojavi mogućnost naplate otpisanog poreza, porezni dužnik će biti ponovo zadužen otpisanim porezom, ako nije nastupila zastarjelost prava na naplatu.

Član 34

(Mogućnost naplate otpisanog poreza)

(1) Ne smatra se nenaplativim i ne može se otpisati dospjeli porez na koji postoji jemstvo prema odredbama ovog Zakona ili ako postoji imovina iz koje se porez može naplatiti.

(2) U izuzetnim slučajevima, ako bi se naplatom poreza dovelo u pitanje nužno izdržavanje poreznog dužnika i članova njegovog domaćinstva, porez se može otpisati u cijelosti ili djelomično.

(3) O otpisu poreza rješava porezna ispostava.

Član 35

(Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza)

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza utvrđenim ovim Zakonom vrši nadležna Porezna ispostava.

VI. KAZNENE ODREDBE ZA PRAVNO LICE, ORGAN, ODNOSNO JAVNU SLUŽBU I FIZIČKO LICE

Član 36

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:

a) ako ne dostavi podatke o vlasniku i njegovoj imovini (član 9. stav 1.)

b) na zahtjev porezne ispostave ne dostavi podatke kojima raspolaže (član 9. stav 2. i 3.)

c) ako ne ovjeri ugovor o zakupu imovine (član 10.)

d) ako u roku ne dostavi rješenje o nasljeđivanju i ugovor o poklonu (član 21.)

e) ne podnese ili u roku ne podnese prijavu za razrez poreza i ne izvrši uplatu poreza u propisanom roku (član 23. i 24.)

f) ne dozvoljava ili ometa izvršenje postupka prinudne naplate (član 31.)

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu od 200,00 do 3.000,00 KM.

Član 37

Novčanom kaznom od 200,00 do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj obveznik poreza - fizičko lice ako:

a) na zahtjev porezne ispostave ne dostavi podatke kojima raspolaže (član 9. stav 3.)

b) ne ovjeri ugovor o zakupu imovine (član 10.)

c) ne podnese poreznu prijavu ili u roku ne podnese (član 23. i 24.)

d) ne izvrši uplatu poreza u propisanom roku (član 29.)

e) ne dozvoljava ili ometa izvršenje postupka prinudne naplate (član 31.)

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38

(Obaveze do stupanja na snagu ovog Zakona)

Porezne obaveze nastale do dana stupanja na snagu ovog Zakona izvršit će se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u trenutku nastanka porezne obaveze.

Član 39

(Provedbeni propisi)

(1) Ovlašćuje se ministar finansija da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donese Pravilnik o obrascima poreznih prijava.

(2) Provedbeni propisi doneseni na osnovu propisa koji su u primjeni do dana stupanja na snagu ovog Zakona primjenjivat će se do donošenja novih u skladu sa ovim Zakonom.

Član 40

(Rok podnošenja porezne prijave za imovinu koja se oporezuje po ovom Zakonu)

(1) Porezni obveznici koji na dan stupanja na snagu ovog Zakona imaju imovinu koja se oporezuje po ovom Zakonu dužni su poreznu prijavu podnijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 41

(Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovog Zakona na teritoriju Kantona prestaje važiti Zakon o porezima Hercegovačko-neretvanskog kantona ("Službene novine HNK", broj: 6/98, 9/99, 5/04, 5/05, 2/06 i 4/07), osim u dijelu koji se odnosi na "prihod od poljoprivredne djelatnosti koji će se primjenjivati od 1.1.2010. godine" kako je utvrđeno članom 1. Zakona o izmjeni Zakona o porezima HNK ("Službene novine HNK", broj: 2/08).

Član 42

(Primjena federalnih propisa)

Ako ovim Zakonom pojedina pitanja iz oblasti poreza nisu utvrđena primjenjuju se federalni propisi iz ove oblasti.

Član 43

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum