Vaš pravni kompas 

  • Zakon o poljoprivredi Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #300  by matrix
 
ZAKON O POLjOPRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE
("Sl. glasnik RS", br. 70/2006, 20/2007, 86/2007 i 71/2009)I - OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike, korisnici prava, porodično poljoprivredno gazdinstvo, institucionalna podrška u poljoprivredi, vođenje registara, praćenje i izvještavanje u poljoprivredi, te upravni i inspekcijski nadzor.

Značenje izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrijebljeni u smislu ovog zakona imaju sljedeće značenje:

- “poljoprivreda” je privredna djelatnost koja obuhvata biljnu i stočarsku proizvodnju i s njima povezane uslužne djelatnosti u skladu sa grupama iz standardne klasifikacije djelatnosti,

- “poljoprivredna politika” jeste skup mjera i aktivnosti koje preduzimaju nadležni organi u skladu sa ustavom i zakonom, kojima se postižu ciljevi poljoprivredne politike,

- “poljoprivredni proizvodi” jesu proizvodi biljne proizvodnje, stočarstva, ribarstva, te proizvodi primarne prerade,

- “poljoprivredno gazdinstvo” jeste proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik obavlja poljoprivrednu proizvodnju,

- “porodično poljoprivredno gazdinstvo” jeste poljoprivredno gazdinstvo na kome fizičko lice - poljoprivrednik zajedno sa članovima svog domaćinstva obavlja poljoprivrednu proizvodnju,

- “nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva” jeste fizičko lice poljoprivrednik, koje obavlja poljoprivrednu proizvodnju i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac poljoprivrednog gazdinstva,

- “poljoprivrednik” je nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom,

- “institucionalna podrška” obuhvata djelovanje republičkih organa uprave, jedinica lokalne samouprave i ustanova iz oblasti poljoprivrede i ostvaruje se prvenstveno putem različitih oblika stručnog i interesnog povezivanja poljoprivrednih gazdinstava.

II - CILjEVI I MJERE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I KORISNICI PRAVA

Ciljevi poljoprivredne politike

Član 3

U svrhu sprovođenja ekonomskih, prostornih, ekoloških i socijalnih uslova poljoprivrede, kao i njenog održivog razvoja, ciljevi poljoprivredne politike Republike Srpske su:

a) obezbjeđenje prehrambene sigurnosti stanovništva u što većoj mjeri domaćim poljoprivrednim proizvodima,

b) povećanje poljoprivredne proizvodnje i izvoza radi jačanja konkurentnosti na domaćem i svjetskom tržištu,

v) obezbjeđenje adekvatnog nivoa proizvodnje, snabdijevanje kvalitetnom hranom po cijenama prihvatljivim za potrošače,

g) obezbjeđenje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednika korišćenjem savremenih tehničko-tehnoloških rješenja u proizvodnji, te obezbjeđenje stabilnog dohotka proizvođača,

d) razvoj i očuvanje ruralnih područja i ruralnih vrijednosti,

đ) racionalno korišćenje i očuvanje prirodnih resursa, zaštita okoline i unapređenje integralne i organske poljoprivrede.

Strategija razvoja poljoprivrede

Član 4

(1) Poljoprivredna politika se sprovodi prema Strategiji razvoja poljoprivrede Republike Srpske (u daljem tekstu: Poljoprivredna strategija).

(2) Poljoprivredna strategija predstavlja skup bazičnih principa kojom se utvrđuju ciljevi, mjere i instrumenti svih agrarnih politika.

(3) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo) utvrđuje i priprema osnovne elemente za izradu Poljoprivredne strategije.

(4) Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (u daljem tekstu: ministar) imenuje ekspertnu komisiju za izradu Poljoprivredne strategije, nakon čega se Poljoprivredna strategija upućuje na javnu stručnu raspravu i dostavlja na razmatranje Vladi Republike Srpske.

(5) Poljoprivrednu strategiju usvaja Narodna skupština Republike Srpske na period od deset godina, nakon čega Ministarstvo donosi Akcioni plan za realizaciju Poljoprivredne strategije.

Mjere poljoprivredne politike

Član 5

(1) Mjere poljoprivredne politike su ekonomske mjere koje Republika Srpska (u daljem tekstu: Republika) preduzima, a kojima se ostvaruju ciljevi poljoprivredne politike iz člana 3. ovog zakona.

(2) Mjere poljoprivredne politike s obzirom na područje djelovanja dijele se na:

a) mjere politike tržišta i cijena,

b) mjere strukturne politike,

v) mjere zemljišne politike,

g) mjere podsticanja u poljoprivredi.

(3) Mjere poljoprivredne politike moraju biti međusobno usklađene i moraju se sprovoditi prema načelu ravnopravnosti i neutralnosti.

1. Mjere politike tržišta i cijena

Član 6

(1) Politikom tržišta i cijena se utiče na stabilnost domaćeg tržišta poljoprivrednih proizvoda, uz istovremeno jačanje konkurentnosti poljoprivrede u Republici, kao i na sprovođenje obaveza u skladu sa međunarodnim trgovinskim sporazumima.

(2) Mjere politike tržišta i cijena su:

a) propisane cijene,

b) intervencije na domaćem tržištu,

v) mjere podsticanja prodaje i potrošnje.

Propisane cijene

Član 7

(1) Propisane cijene u skladu sa ovim zakonom su: garantovane, orijentacione i uvozna prag-cijena.

(2) Garantovana cijena je najniža cijena koja može biti plaćena za poljoprivredne proizvode i odnosi se na proizvode kupljene iz primarne poljoprivredne proizvodnje, radi dalje prodaje ili prerade, ili prodaje na stranom tržištu.

(3) Orijentaciona cijena je ciljna cijena, koja predstavlja osnovu za aktiviranje mehanizama mjera ekonomske politike, radi uspostavljanja i održavanja tržišnih cijena određenih proizvoda oko tog ciljnog nivoa, odnosno radi ostvarivanja ekonomske zaštite proizvođača i potrošača tih proizvoda.

(4) Uvozna prag-cijena je najniži granični nivo cijena određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda uvoznog porijekla, kojom se obezbjeđuje da stabilnost domaćeg tržišta ne bude ugrožena uvozom tih proizvoda po cijenama nižim od prag-cijene.

(5) Propisane cijene iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada Republike Srpske na prijedlog Ministarstva.

Intervencije na domaćem tržištu

Član 8

(1) Mjere intervencije na domaćem tržištu sprovode se izuzetno i u cilju sprečavanja većih poremećaja u ponudi i potražnji na domaćem tržištu, te stabilizacije cijena poljoprivrednih proizvoda.

(2) Vlada Republike Srpske može na prijedlog Ministarstva uvesti sljedeće mjere intervencije:

a) interventnu kupovinu i prodaju poljoprivrednih proizvoda,

b) povlačenje poljoprivrednih proizvoda sa domaćeg tržišta,

v) podršku skladištenju poljoprivrednih proizvoda.

(3) Sprovođenje mjera iz stava 2. ovog člana vrši se preko Direkcije za robne rezerve Republike Srpske.

Interventna kupovina i prodaja poljoprivrednih proizvoda

Član 9

(1) Interventna kupovina poljoprivrednih proizvoda podrazumijeva kupovinu poljoprivrednih proizvoda po garantovanim cijenama i sprovodi se na način da se od poljoprivrednih gazdinstava otkupe svi ponuđeni proizvodi za koje je utvrđena garantovana cijena i na taj način spriječi da otkupna cijena određenog proizvoda bude ispod nivoa garantovane cijene.

(2) Interventna prodaja poljoprivrednih proizvoda podrazumijeva prodaju poljoprivrednih proizvoda otkupljenih po garantovanim cijenama u cilju stvaranja veće ponude na domaćem tržištu koja će dovesti do toga da se cijene poljoprivrednih proizvoda vrate u okviru željenog cjenovnog područja između orijentacione i garantovane cijene.

Povlačenje poljoprivrednih proizvoda sa domaćeg tržišta

Član 10

(1) Povlačenje poljoprivrednih proizvoda sa domaćeg tržišta je mjera koja podrazumijeva sprovođenje aktivnosti koje će omogućiti da se otkupljeni proizvodi kasnije ne pojavljuju na domaćem ili inotržištu u jednakom obliku, već kao prerađeni, dorađeni proizvodi ili pretvoreni u neprehrambene proizvode.

(2) Mjera iz stava 1. ovog člana može se sprovesti na način da se povučeni (otkupljeni) proizvodi unište u cilju uravnoteženja cijena.

Podrška skladištenju poljoprivrednih proizvoda

Član 11

Podrška skladištenju poljoprivrednih proizvoda je mjera koja ima za cilj održavanje ravnoteže u ponudi i potražnji određenih poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu, odnosno održavanje cijene poljoprivrednih proizvoda na način da se subvencira dio troškova skladištenja.

Mjere podsticanja prodaje i potrošnje

Član 12

(1) Mjere podsticanja prodaje i potrošnje donose se radi jačanja konkurentnosti domaće poljoprivrede i podsticanja potrošnje domaćih poljoprivrednih proizvoda.

(2) Vlada Republike Srpske može na prijedlog Ministarstva radi podsticanja prodaje i potrošnje poljoprivrednih proizvoda uvesti sljedeće mjere:

a) unapređenje prodaje i poboljšanje kvaliteta,

b) podrška pripremi proizvoda za tržište,

v) podrška potrošnji.

2. Mjere strukturne politike

Član 13

(1) Mjere strukturne politike čini skup mjera kojima se podstiče efikasnost poljoprivredne proizvodnje radi obezbjeđenja stabilnog dohotka i zadovoljavajućeg standarda poljoprivrednika na seoskom području te ravnomjeran razvoj poljoprivrednih regija i seoskih područja.

(2) Mjere strukturne politike su podrška:

a) područjima sa težim uslovima privređivanja u poljoprivredi,

b) razvoju poljoprivrede koja ne zagađuje prirodnu okolinu i osigurava očuvanje biodiverziteta,

v) investicijama u poljoprivredna gazdinstva,

g) stručnom osposobljavanju za rad u poljoprivredi,

d) mladim poljoprivrednim proizvođačima,

đ) regionalnom razvoju poljoprivrede,

e) dopunskim aktivnostima na poljoprivrednim gazdinstvima,

ž) podrška organizovanosti poljoprivrednika,

z) podrška sistemu protivgradne zaštite i drugim mjerama zaštite usjeva.

Podrška područjima sa težim uslovima privređivanja

Član 14

(1) Podrška područjima sa težim uslovima privređivanja u poljoprivredi podrazumijeva pravo na podsticajna sredstva, da bi se u tim područjima održala poljoprivredna proizvodnja i odnosi se na:

a) brdsko-planinska područja i

b) područja nepovoljnih pedoloških i hidroloških obilježja.

(2) Podrškom iz stava 1. ovog člana obezbjeđuje se odgovarajući nivo dohotka i životnog standarda poljoprivrednim gazdinstvima sa tih područja, te poboljšava njihov ekonomski položaj i smanjuje depopulacija.

(3) Propis kojim se utvrđuju područja iz stava 1. ovog člana donosi Vlada Republike Srpske na prijedlog Ministarstva.

Podrška razvoju poljoprivrede koja ne zagađuje prirodnu okolinu

Član 15

Podrška razvoju poljoprivrede koja ne zagađuje prirodnu okolinu i osigurava očuvanje biodiverziteta namijenjena je:

a) podsticajima integralne i organske poljoprivredne proizvodnje koja brine o zaštiti prirodnih resursa kao što su poljoprivredno zemljište i voda kao i o životnoj okolini uopšte,

b) očuvanju životne sredine ugroženih područja i sprečavanju nastanka neplodnih, neobrađenih i neodržavanih poljoprivrednih površina na poljoprivrednim gazdinstvima,

v) očuvanju biodiverziteta ekoloških sistema.

(2) Ministar donosi pravilnik o integralnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Podrška investicijama u poljoprivredna gazdinstva

Član 16

(1) Podrška investicijama u poljoprivredna gazdinstva namijenjena je za:

a) izgradnju sistema za navodnjavanje,

b) podizanje višegodišnjih zasada u voćarstvu i vinogradarstvu,

v) podizanje protivgradne mreže u voćarstvu i vinogradarstvu,

g) uređenje zemljišta i ukrupnjavanje posjeda,

d) izgradnju i opremanje u stočarskoj proizvodnji,

đ) rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih ribnjaka,

e) nabavku mehanizacije i opreme za poljoprivredu,

ž) ulaganja u poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju (oprema, građevinski objekti i drugo),

z) unapređenje organske i integralne proizvodnje.

(2) Podrška investicijama u poljoprivredna gazdinstva ima za cilj:

a) smanjenje proizvodnih troškova,

b) povećanje obima proizvodnje i poboljšanje kvaliteta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Podrška stručnom osposobljavanju зa rad u poljoprivredi

Član 17

(1) Podrška stručnom osposobljavanju za rad u poljoprivredi namijenjena je omogućavanju sticanja dodatnih znanja i vještina koja su neophodna za ekonomski uspješnije i kvalitetnije upravljanje poljoprivrednim gazdinstvima, kroz organizovanje posebnih oblika obrazovanja i obuke poljoprivrednika.

(2) Posebne oblike obrazovanja i obuke poljoprivrednika mogu organizovati institucije koje imaju ovlašćenje Mинистaрствa za tu djelatnost.

(3) Način organizovanja posebnih oblika obrazovanja i obuke poljoprivrednika, kao i kriterijume koje treba da ispunjavaju institucije za obavljanje te djelatnosti utvrđuje Mинистaрствo.

Podrška mladim poljoprivrednicima

Član 18

(1) Podrška mladim poljoprivrednicima namijenjena je onim poljoprivrednicima koji nisu stariji od 40 godina radi poboljšanja starosne i obrazovne strukture poljoprivrednika na poljoprivrednom gazdinstvu.

(2) Podrška mladim poljoprivrednicima sprovodi se kroz davanje posebnih olakšica i stimulacija za investicije u ruralnim područjima, što će se definisati posebnim propisom Vlade Republike Srpske na prijedlog Mинистaрствa.

Podrška regionalnom razvoju poljoprivrede

Član 19

(1) Podrška regionalnom razvoju poljoprivrede usmjerena je na podsticanje određene poljoprivredne proizvodnje u pojedinim regijama, a za koju postoje povoljni uslovi i odgovarajuća proizvodna konkurentnost.

(2) Propis kojim se utvrđuju poljoprivredne regije, sa listom poljoprivrednih proizvoda koji imaju proizvodnu konkurentnost u pojedinim regijama donosi Vlada Republike Srpske na prijedlog Mинистaрствa.

Podrška dopunskim aktivnostima na poljoprivrednim gazdinstvima

Član 20

Podrška dopunskim aktivnostima na poljoprivrednom gazdinstvu namijenjena je za proizvodnju tradicionalnih proizvoda sa sela i širenju seoskog turizma i ekoseoskog turizma, preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda u proizvode veće dodatne vrijednosti, kao i za direktnu prodaju poljoprivrednih proizvoda i druge aktivnosti kojima se može ostvariti veći dohodak na poljoprivrednom gazdinstvu.

Sprovođenje mjera strukturne politike

Član 21

Mjeрe strukturne politike sprovode se prema Programu upotrebe sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela, koji se donosi za svaku budžetsku godinu.

Mjere strukturne politike jedinica lokalne samouprave

Član 22

(1) Jedinice lokalne samouprave mogu propisati dodatne mjere strukturne politike za svoja područja u skladu sa poljoprivrednom strategijom.

(2) Novčane podrške iz stava 1. ovog člana obezbjeđuju se u budžetima jedinica lokalne samouprave.

3. Mjere zemljišne politike

Član 23

(1) Mjeрe zemljišne politike čini skup mjera kojima se utiče na uređenje, racionalno korišćenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta kao dobra od opšteg interesa za Republiku, a u skladu sa važećim propisima.

(2) Mjeрe zemljišne politike su:

a) donošenje programa uređenja poljoprivrednog zemljišta,

b) uređenje zemljišnog monitoringa, odnosno praćenje stanja promjene na zemljištu i u zemljištu,

v) zaštita poljoprivrednog zemljišta od neracionalnog korišćenja, kontaminacije, degradacije i destrukcije,

g) zaštita zemljišta od erozije,

d) unapređenje upravljanja poljoprivrednim zemljištem,

đ) uspostavljanje sistema kontrole plodnosti zemljišta,

e) utvrđivanje prava i način korišćenja i raspolaganja zemljištem u svojini Republike.

Mjere zemljišne politike

Član 24

Mjeрe zemljišne politike iz člana 23. ovog zakona uređene su Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

4. Mjere podsticanja u poljoprivredi

Član 25

(1) Mjeрe podsticanja u poljoprivredi su podsticajna sredstva iz budžeta Republike Srpske koja imaju za cilj podsticanje poljoprivredne proizvodnje i razvoj sela.

(2) Mjeрe podsticanja u poljoprivredi sprovode se u skladu sa Poljoprivrednom strategijom i ovim zakonom, do iznosa sredstava planiranih budžetom Republike Srpske za te namjene, za određenu fiskalnu godinu.

Korisnici podsticajnih sredstava i drugih oblika podrške u poljoprivredi

Član 26

(1) Pravo na podsticajna sredstava i druge oblike podrške u poljoprivredi (u daljem tekstu: korisnici prava) imaju poljoprivredna gazdinstva u Republici Srpskoj koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i jedinice lokalne samouprave i mjesne zajednice i drugi subjekti kao korisnici sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i seoskih подручja.

(2) Korisnici prava ostvaruju pravo na korišćenje podsticajnih sredstva na osnovu zahtjeva u skladu sa ovim zakonom i drugim propisom.

(3) Korisnici prava su dužni namjenski koristiti podsticajna sredstva i druge oblike podrške u poljoprivredi.

(4) Korisnik prava je dužan vratiti podsticajna sredstva ostvarena na osnovu netačno navedenih podataka ili ako ih nenamjenski utroši, zajedno sa zateznom kamatom u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja kojim nadležni inspektor naloži korisniku povrat sredstava.

(5) U slučaju iz stava 4. ovog člana korisnik prava može podnijeti novi zahtjev za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana po isteku dvije godine, računajući od dana povrata podsticajnih sredstava, zajedno sa kamatom.

(6) Korisnici prava moraju čuvati dokumentaciju na osnovu koje su ostvarili podsticajna sredstva najmanje tri godine od dana dobijanja podsticajnih sredstava.

(7) Ministarstvo vodi evidenciju korisnika prava na podsticajna sredstva.

III - PORODIČNO POLjOPRIVREDNO GAZDINSTVO

Osnovna odredba

Član 27

(1) Porodično poljoprivredno gazdinstvo je osnovni oblik proizvodnog organizovanja u poljoprivredi.

(2) Porodična poljoprivredna gazdinstva kao korisnici mjera poljoprivredne politike razvrstavaju se na komercijalna i nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva na osnovu sljedećih kriterijuma:

a) korišćenja poljoprivrednih površina,

b) radne aktivnosti u poljoprivredi,

v) vrste poljoprivredne proizvodnje,

g) vrijednosti ostvarene prodajom poljoprivrednih proizvoda i

d) dohotka gazdinstva.

(3) Ministar donosi pravilnik kojim propisuje način razvrstavanja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna, na osnovu kriterijuma iz stava 2. ovog člana.

Upis porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u registar

Član 28

Porodična poljoprivredna gazdinstva ostvaruju pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi pod uslovom da su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava.

Pravo porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na penzijsko i zdravstveno osiguranje

Član 29

(1) Porodično poljoprivredno gazdinstvo ima pravo na penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

(2) Ukoliko ispunjava uslove utvrđene zakonskim propisima iz stava 1. ovog člana, nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva je dužan osigurati sebe i članove svoje porodice koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost.

(3) Porodično poljoprivredno gazdinstvo može imati zaposlene radnike koji nisu članovi porodice, za koje je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva obavezan obezbijediti plaćanje svih doprinosa i poreza u skladu sa Zakonom.

IV - INSTITUCIONALNA PODRŠKA U POLjOPRIVREDI

Ustanove za pružanje usluga u poljoprivredi

Član 30

(1) Institucionalna podrška obuhvata djelovanje republičkih organa uprave i organa lokalne samouprave, ustanova za pružanje usluga u poljoprivredi, te različitih oblika stručnog i interesnog povezivanja poljoprivrednih gazdinstava u oblasti poljoprivrede.

(2) Ustanove za pružanje usluga u poljoprivredi su ovlašćena pravna lica koja na osnovu zakona imaju javna ovlašćenja, te obavljaju stručne i upravne poslove, koji se odnose na stručne usluge u poljoprivredi, uzgojno-selekcijski i reprodukcioni rad u stočarstvu, sjemenarstvu i rasadničarstvu, zaštitu bilja, zaštitu zdravlja domaćih životinja, vinogradarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, poljoprivredno zemljište i drugo.

(3) Ustanove iz stava 2. ovog člana na osnovu ovog zakona i drugih važećih zakonskih propisa osniva Vlada Republike Srpske.

Komorsko organizovanje agronoma

Član 31

(1) Stručno-tehničke i kontrolne poslove koji se odnose na uspostavljanje jedinstvenog sistema za sva agrarna plaćanja obavlja Agencija za agrarna plaćanja kao republička upravna organizacija u sastavu Ministarstva.

(2) Agencija za agrarna plaćanja obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na: uspostavljanje jedinstvenog sistema za sva agrarna plaćanja, uspostavljanje integrisanog sistema kontrole svih plaćanja, uspostavljanje sopstvenog računovodstvenog sistema, obezbjeđenje transparentnosti svih mjera podrške i isplata, usklađivanje procedura u vezi sa agrarnim plaćanjima sa procedurama i pravilima Evropske unije što podrazumijeva trošenje domaćih sredstava, ali i sredstava od međunarodnih finansijskih institucija, uspostavljanje sistema uvezivanja sa registrima i drugim evidencijama koje se vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: stvaranje tehničkog okvira za primjenu sistema jedinstvenog broja i sistema odlaganja podataka, saradnju sa drugim organima i organizacijama u pogledu razmjene procedura i podataka, evidentiranje i računsku obradu zahtjeva, isplatu zahtjeva korisnicima po osnovu ostvarenog prava na podsticajna sredstva, čuvanje i arhiviranje svih dokumenata, vođenje evidencije o dodijeljenim podsticajnim sredstvima, monitoring i dostavljanje izvještaja i analiza Ministarstvu, osposobljavanje kadrova da bi se osigurala jednistvena primjena procedura i kvalitetno sprovođenje mjera, obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Osnivanje i sastav Savjeta za agrarnu politiku

Član 32

(1) U cilju utvrđivanja poljoprivredne politike i praćenja razvoja poljoprivrede i sela, Vlada Republike Srpske na prijedlog Ministarstva osniva Savjet za agrarnu politiku, kao stručno i savjetodavno tijelo Vlade.

(2) Savjet za agrarnu politiku sastoji se od devet članova, a čine ga istaknuti naučni i stručni radnici, specijaliste za pojedine oblasti poljoprivredne proizvodnje i agrarne politike.

(3) Mandat Savjeta za agrarnu politiku je četiri godine.

Zadaci Savjeta

Član 33

(1) Zadaci Savjeta za agrarnu politiku su:

a) praćenje izrade i sprovođenja poljoprivredne strategije,

b) praćenje izrade i davanja mišljenja o godišnjem izvještaju o stanju u poljoprivredi,

v) davanje mišljenja o nacrtima i prijedlozima propisa i međunarodnih sporazuma iz oblasti poljoprivrede.

(2) Savjet za agrarnu politiku donosi Poslovnik o radu.

(3) Administrativno-tehničke poslove za rad Savjeta za agrarnu politiku obezbjeđuje Ministarstvo.
www.advokat-numanovic.com
Poljoprivredna savjetodavna djelatnost

Član 34

Poljoprivredna savjetodavna djelatnost obuhvata:

a) davanje stručnih savjeta za poljoprivrednu proizvodnju,

b) primjenu novih tehnologija i tehnika,

v) primjenu naučnih dostignuća,

g) izradu programa racionalnog korišćenja zemljišta,

d) osposobljavanje za vođenje knjigovodstva i izradu kalkulacija proizvodnje na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima,

đ) očuvanje ekološke ravnoteže,

e) unapređenje seoskog turizma i dopunskih djelatnosti na poljoprivrednom gazdinstvu,

ž) pomoć u osnivanju različitih oblika udruživanja poljoprivrednika.

Obavljanje poljoprivredne savjetodavne djelatnosti

Član 35

(1) Poljoprivredna savjetodavna djelatnost se obavlja u javnim i privatnim poljoprivrednim savjetodavnim službama.

(2) Osnovni zadatak poljoprivrednih savjetodavnih službi je tehničko-tehnološko unapređenje poljoprivrednih gazdinstava radi povećanja dobiti od poljoprivredne djelatnosti i dopunskih djelatnosti na gazdinstvima.

Organizovanje poljoprivrednih savjetodavnih službi

Član 36

(1) Javne poljoprivredne savjetodavne službe organizuju se kao agencije ili uprave, koje osniva Vlada Republike Srpske.

(2) Sredstva za rad javnih poljoprivrednih savjetodavnih službi obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske i iz vlastitih izvora koje javne poljoprivredne savjetodavne službe ostvaruju svojim radom.

(3) Nadzor nad radom poljoprivrednih savjetodavnih službi vrši Ministarstvo.

(4) Privatnu poljoprivrednu savjetodavnu službu mogu obavljati fizička i pravna lica koja su registrovana za obavljanje takve djelatnosti i koja ispunjavaju uslove koje propisuje Ministarstvo.

Zaštita i predstavljanje interesa poljoprivrednih gazdinstava

Član 37

Zaštita, unapređenje i predstavljanje interesa poljoprivrednih gazdinstva i poljoprivrednika ostvaruje se u udruženjima i grupacijama koja se osnivaju u okviru Privredne komore Republike Srpske, kao i ostalim udruženjima, asocijacijama i grupacijama koje osnivaju poljoprivrednici na području Republike.

Poljoprivredni informacioni centar

Član 38

(1) Poljoprivredni informacioni centar je informativni sistem Ministarstva koji vrši sljedeće poslove:

a) prikupljanje i sistematizaciju podataka, informacija i propisanih evidencija iz djelokruga organa uprave, ustanova i slično, a koji su od značaja za poljoprivredu,

b) prikupljanje, obradu podataka i informacija za potrebe izvještavanja u poljoprivredi,

v) prikupljanje i objavljivanje opštih podataka i svih vrsta informacija u poljoprivredi za javnu upotrebu,

g) prikupljanje i objavljivanje tržišnih cijena poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

d) razmjenu podataka i informacija sa nadležnim institucijama, ustanovama i službama drugih zemalja u poljoprivredi.

(2) Poslovi poljoprivrednog informacionog centra iz stava 1. ovog člana ne odnose se na poslove iz djelokruga Republičkog zavoda za statistiku.

(3) Ministar propisuje organizaciju poljoprivrednog informacionog centra, kao i sadržaj i način prikupljanja informacija iz stava 1. ovog člana.

V - VOĐENjE REGISTARA, PRAĆENjE I IZVJEŠTAVANjE U POLjOPRIVREDI

Registri i evidencije u poljoprivredi

Član 39

(1) U cilju sprovođenja mjera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje, kao i za potrebe planiranja i analize u poljoprivredi, uspostavljaju se sljedeći registri i evidencije u poljoprivredi:

a) registar poljoprivrednih gazdinstava,

b) registar višegodišnjih zasada (voćnjaci, vinogradi i dr.),

v) registar proizvođača sjemena i sadnog materijala,

g) registar uzgajivača životinja,

d) registar proizvođača duvana,

đ) registar proizvođača integralne proizvodnje,

e) registar proizvođača organske proizvodnje,

ž) evidencija o podsticajnim sredstvima u poljoprivredi,

z) evidencija upotrebe poljoprivrednog zemljišta,

i) evidencija područja sa težim uslovima proizvodnje u poljoprivredi,

j) pedološke osnove zemljišta.

(2) Pored navedenih registara i evidencija iz stava 1. ovog člana, mogu se formirati i voditi i drugi registri i evidencije u poljoprivredi ukoliko je to predviđeno ovim zakonom ili drugim važećim propisom.

Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava

Član 40

(1) U registar poljoprivrednih gazdinstava upisuju se privredna društva, zadruge, druga pravna lica kao što su ustanove, škole, manastiri, crkve i druge organizacije, preduzetnici i poljoprivrednici koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

(2) Upis u registar i vođenje registra poljoprivrednih gazdinstava obavlja Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge.

(3) Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge dostavlja Ministarstvu i lokalnim zajednicama kojim registrovana gazdinstva pripadaju podatke o poljoprivrednim gazdinstvima upisanim u registar u roku od osam dana od dana izvršenog upisa.

(4) Visinu troškova neophodnih za sprovođenje postupka registracije poljoprivrednih gazdinstava utvrđuje Vlada Republike Srpske, na prijedlog Ministarstva.

(5) Ministarstvo vodi jedinstveni registar poljoprivrednih gazdinstava na nivou Republike.

Upis u druge registre i evidencije

Član 41

(1) U druge registre i evidencije iz člana 39. ovog zakona, izuzev registra poljoprivrednih gazdinstava upisuju se preduzeća, odnosno druga pravna i fizička lica i preduzetnici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a čija je obaveza upisa u te registre i evidencije utvrđena drugim važećim zakonskim propisima.

(2) Upis u ostale registre i evidencije iz stava 1. ovog člana obavlja Ministarstvo.

Osnov za vođenje i način upisa u registre i evidencije

Član 42

(1) Osnov za vođenje registara i evidencija, te njihovih povezivanja je matični identifikacioni broj koji je obavezan za sve registre i evidencije iz člana 39. stav 1. ovog zakona.

(2) Uslove i način upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava propisuje Vlada Republike Srpske podzakonskim aktom.

(3) Upis u ostale registre i evidencije iz člana 39. ovog zakona obavlja se prema propisima koje Mинистaрствo donosi na osnovu drugih važećih zakonskih propisa kojima je utvrđena ova obaveza.

(4) Registri navedeni u članu 39. stav 1. ovog zakona ne odnose se na statističke registre koje vodi Republički zavod za statistiku.

Poljoprivredno knjigovodstvo

Član 43

(1) Mинистaрствo vodi sistem poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (u daljem tekstu: poljoprivredno knjigovodstvo) radi praćenja nivoa prihoda i troškova registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, ocjenjivanja efikasnosti poljoprivredne proizvodnje i analiziranja mjera poljoprivredne politike na tim gazdinstvima.

(2) Vrstu, obim i način prikupljanja knjigovodstvenih podataka propisuje ministar.

(3) Poslove vođenja Poljoprivrednog knjigovodstva Mинистaрствo može povjeriti poljoprivredno obrazovnim, naučnim i stručnim institucijama, ustanovama i drugim organizacijama koje odredi Mинистaрствo.

Godišnji izvještaj o stanju u poljoprivredi

Član 44

(1) Radi sistemskog praćenja stanja u poljoprivredi Mинистaрствo izrađuje godišnji izvještaj o stanju u poljoprivredi u prethodnoj kalendarskoj godini i dostavlja ga Vladi Republike Srpske na utvrđivanje najkasnije do 31. januara, a Vlada Republike Srpske dostavlja izvještaj Narodnoj skupštini Republike Srpske na usvajanje najkasnije do 28. februara tekuće godine.

(2) Godišnji izvještaj o stanju u poljoprivredi sadrži ocjenu stanja i privrednog položaja poljoprivrede, sprovedene mjere poljoprivredne politike u prethodnoj godini, te prijedlog i način sprovođenja mjera poljoprivredne politike za naredni period.

VI - UPRAVNI I ИНСПEKЦИJСKИ NADZOR

Osnovna odredba

Član 45

(1) Upravni nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega, kao i upravni nadzor nad institucijama, ustanovama i organizacijama koje obavljaju poslove određene ovim zakonom vrši Mинистaрствo.

(2) Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega obavlja poljoprivredna inspekcija (u daljem tekstu: poljoprivredni inspektor).

Ovlašćenja poljoprivrednog inspektora

Član 46

U vršenju nadzora nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega poljoprivredni inspektor je ovlašćen i dužan:

a) vršiti kontrolu poljoprivrednog zemljišta, zasada, stoke, poslovnih i proizvodnih prostora, objekata, uređaja, robe i poslovne dokumentacije fizičkih i pravnih lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a u vezi sa sprovođenjem mjera poljoprivredne politike,

b) pregledati dokumentaciju korisnika prava koja se odnosi na ostvarivanje prava na podsticajna sredstva,

v) obavljati kontrolu da li korisnik prava na podsticajna sredstva ispunjava uslove za ostvarivanje tog prava,

g) utvrđivati nezakonito dobijanje ili nenamjensku upotrebu podsticajnih sredstava,

d) naređivati korisniku prava povrat podsticajnih sredstava u slučaju nezakonitog dobijanja ili nenamjenske upotrebe podsticajnih sredstava,

đ) prikupljati podatke i obavještenja od odgovornih i drugih lica i saslušavati svjedoke i vještake, kada je to potrebno, za uspješno vršenje njegovih poslova,

e) izvještavati nadležne organe o uočenim nepravilnostima i tražiti sprovođenje određenih postupaka ako sam nije ovlašćen za direktno postupanje,

ž) preduzimati druge radnje i mjere za koje je ovlašćen zakonom i drugim propisom.

Posebna ovlašćenja poljoprivrednog inspektora

Član 47

Kada utvrdi da je povrijeđen ovaj zakon ili drugi propis donesen na osnovu njega, poljoprivredni inspektor ima obavezu i ovlašćenje:

a) narediti preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti ili nedostataka u roku koji odredi,

b) narediti da se dostave potrebna dokumentacija i podaci u roku koji odredi,

v) narediti privremeno oduzimanje dokumentacije, opreme i drugih sredstava rada,

g) preduzeti radnje uzorkovanja, pregleda i ispitivanja proizvoda u cilju provjere usaglašenosti sa propisima,

d) podnijeti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično djelo,

đ) podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,

e) obavijestiti o potrebi preduzimanja određenih mjera i radnji drugi nadležni organ za vršenje inspekcijskog nadzora,

ž) preduzimati druge mjere i radnje za koje je zakonom i drugim propisom ovlašćen.

Obaveza lica koja podliježu nadzoru

Član 48

(1) Pravna i fizička lica koja podliježu nadzoru dužna su omogućiti poljoprivrednom inspektoru nesmetan pristup da izvrši nadzor, dati mu potrebna obavještenja i staviti na uvid isprave, odnosno podatke potrebne za vršenje nadzora.

(2) Pravna i fizička lica iz stava 1. ovog člana dužna su, na zahtjev poljoprivrednog inspektora u određenom roku dostaviti i pripremiti podatke i traženu poslovnu dokumentaciju, kao i druge isprave potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja u započetom nadzoru.

(3) Poljoprivredni inspektor može od subjekata nad kojim se vrši nadzor, nakon obavljenog nadzora, zatražiti izvršenje pojedine radnje u postupku radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i odrediti rok izvršenja te radnje.

Rješenje poljoprivrednog inspektora

Član 49

(1) Za mjere i radnje iz člana 47. ovog zakona poljoprivredni inspektor donosi rješenje.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana poljoprivredni inspektor može mjere i radnje iz člana 47. ovog zakona narediti u zapisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu, odnosno usmenim rješenjem, kada ocijeni da se na taj način otklanja neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi i životinja ili imovinu veće vrijednosti i kada je to u javnom interesu.

(3) U slučaju postupanja poljoprivrednog inspektora u smislu stava 2. ovog člana, poljoprivredni inspektor je dužan, u roku od tri dana, donijeti rješenje u pismenoj formi.

Privremeno oduzimanje pojedinih predmeta nadzora

Član 50

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor može odrediti mjeru oduzimanja pojedinih predmeta nadzora koji mogu poslužiti kao dokaz ili koji su upotrijebljeni, namijenjeni ili nastali u vršenju nezakonitih radnji. U tom slučaju je obavezan odrediti mjesto i način čuvanja tih predmeta.

(2) Poljoprivredni inspektor je dužan osigurati uslove za oduzimanje, čuvanje i održavanje privremeno oduzetih predmeta do predaje tih predmeta nadležnom organu koji vodi postupak.

(3) O privremeno oduzetim predmetima iz stava 1. ovog člana poljoprivredni inspektor izdaje potvrdu.

Žalba na rješenje poljoprivrednog inspektora

Član 51

(1) Protiv rješenja poljoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba resornom ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

(2) Žalba izjavljena na rješenje iz stava 1. ovog člana odgađa izvršenje rješenja, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

(3) Protiv rješenja donesenog po žalbi može se pokrenuti upravni spor.

VII - KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 52

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik - korisnik prava ako:

a) u namjeri da ostvari novčana sredstva i druge oblike podrške prema odredbama ovog zakona prilikom podnošenja zahtjeva da netačne podatke,

b) nenamjenski koristi dobijena novčana sredstva,

v) ne omogući sprovođenje nadzora nadležnom poljoprivrednom inspektoru na način i u rokovima određenim članom 48. ovog zakona,

g) ne čuva dokumentaciju na osnovu koje je ostvareno pravo na podsticajna sredstva u skladu sa članom 26. stav 6. ovog zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 6.000,00 KM kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu za prekršaje iz stava 1. ovog člana.

Član 53

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice - korisnik prava ako:

a) u namjeri da ostvari novčana sredstva i druge oblike podrške prema odredbama ovog zakona prilikom podnošenja zahtjeva da netačne podatke,

b) nenamjenski koristi dobijena novčana sredstva,

v) ne omogući sprovođenje nadzora nadležnom poljoprivrednom inspektoru na način i u rokovima određenim članom 48. ovog zakona.

VIII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rokovi za donošenje podzakonskih propisa

Član 54

Ministarstvo je obavezno da u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona organizuje sistem poljoprivrednog knjigovodstva iz člana 43. ovog zakona.

Član 54a.

(1) Agencija za agrarna plaćanja počeće sa radom najkasnije do 31. decembra 2009. godine.

(2) Do početka rada Agencije za agrarna plaćanja, neophodne poslove iz njene nadležnosti obavljaće Ministarstvo.

Član 55

Vlada Republike Srpske će osnovati Savjet za agrarnu politiku u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 56

(1) Vlada Republike Srpske će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

a) Uredbu o uslovima i načinu upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava.

(2) Vlada Republike Srpske će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

a) Odluku o utvrđivanju brdsko-planinskih i područja nepovoljnih pedoloških i hidroloških obilježja kao područja sa težim uslovima privređivanja u poljoprivredi,

b) Odluku o utvrđivanju poljoprivrednih regija sa listom poljoprivrednih proizvoda za koje postoje povoljni uslovi i odgovarajuća proizvodna konkurentnost,

v) Odluku o utvrđivanju kriterijuma podrške mjerama strukturne politike.

Član 57

(1) Ministarstvo će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti sljedeće propise:

a) Pravilnik o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva,

b) Pravilnik o ispunjenosti uslova za obavljanje privatne poljoprivredne savjetodavne službe,

v) Pravilnik o vrsti, obimu i načinu prikupljanja poljoprivredno-knjigovodstvenih podataka,

g) Uputstvo o sadržaju i načinu prikupljanja informacija u poljoprivredi.

d) Pravilnik o integralnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

(2) Ministarstvo će donijeti Akcioni plan najkasnije šest mjeseci nakon usvajanja Poljoprivredne strategije.

Usklađivanje propisa

Član 58

Stupanjem na snagu ovog zakona ostali zakonski i podzakonski propisi koji se primjenjuju u oblasti poljoprivrede, a koji nisu u saglasnosti sa odredbama ovog zakona uskladiće se sa ovim zakonom najkasnije u roku od jedne godine od dana njegovog stupanja na snagu.

(2) Izuzetno od odredbi člana 26. stav 1. i člana 28. ovog zakona, poljoprivredna gazdinstva u Republici Srpskoj koja nisu upisana u registar pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi mogu ostvariti najkasnije do 31. decembra 2007. godine.

Stupanje Zakona na snagu

Član 59

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum