Vaš pravni kompas 

  • Zakon o policiji Brcko distrikta BiH

  • Zakoni Brčko distrikt Bosne i Hercegovine i propisi Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
Zakoni Brčko distrikt Bosne i Hercegovine i propisi Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
 #406  by law
 
ZAKON O POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 31/2009, 60/2010 i 31/2011)DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

Ovim zakonom propisuju se policijski poslovi u nadležnosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt), nadležnost, organizacija i rukovođenje Policijom Distrikta (u daljnjem tekstu: Policija), imenovanje, sastav, nadležnost i funkcionisanje Nezavisnog odbora za izbor šefa Policije i zamjenika šefa Policije (u daljnjem tekstu: Nezavisni odbor), disciplinsku odgovornost šefa Policije i zamjenika šefa Policije (u daljnjem tekstu: zamjenik), međusobne odnose Policije sa drugim policijskim organima i drugim relevantnim organima u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH) i druga pitanja od značaja za organizaciju, rad i ostvarivanje zadataka Policije i prava zaposlenika.

Član 2

(Zaposleni u Policiji)

(1) Struktura zaposlenih u Policiji odražava sastav stanovništva Distrikta.

(2) Struktura privremenih komisija, drugih stručnih, radnih i upravnih tijela koja se formiraju u Policiji, formiraju se u skladu sa stavom 1 ovog člana.

Član 3

(Status Policije)

(1) Policija je institucija Distrikta i operativno je samostalna.

(2) Policija ima status budžetskog korisnika i finansira se iz budžeta Distrikta.

Član 4

(Sjedište i pečat)

(1) Sjedište Policije je u gradu Brčko.

(2) Policija ima pečat.

(3) Oblik, izgled, izrada i upotreba pečata propisana je Zakonom o pečatu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

DIO DRUGI – PRINCIPI POLICIJSKE SLUŽBE

Član 5

(Profesionalno djelovanje)

Policija djeluje isključivo na profesionalnim osnovama, ne zastupa, ne štiti i ne podriva interese bilo koje političke stranke, registrovane organizacije ili udruženja bilo kojeg konstitutivnog ili drugog naroda u BiH.

Član 6

(Informisanje i izvještavanje gradonačelnika i Skupštine Distrikta)

Šef Policije podnosi gradonačelniku i Skupštini Distrikta:

a) godišnji pismeni izvještaj o radu Policije i

b) informaciju od značaja za sigurnost u Distriktu svakih šest mjeseci ili češće ukoliko to šef Policije ili gradonačelnik smatraju potrebnim.

Član 7

(Informisanje javnosti)

(1) Da bi obezbijedila povjerenje javnosti, Policija redovno informiše javnost o svojim aktivnostima i pitanjima koja su od opće važnosti, od važnosti za preduzeća i druga pravna lica i o mjerama koje Policija namjerava primijeniti pri rješavanju ovih pitanja.

(2) Radi obezbjeđenja transparentnosti rada Policije i u interesu javne sigurnosti, šef Policije obavještava fizička i pravna lica o svim informacijama od interesa za zaštitu tih lica.

(3) Završni izvještaji o kriminalu i aktivnostima Policije redovno se objavljuju i dostupni su javnosti.

(4) Policija obavlja svoje zadatke u skladu sa zakonom, na način koji omogućava uvid javnosti i sredstava javnog informisanja.

(5) Policija ne smije direktno ni indirektno otkrivati bilo kakve informacije o istražnim radnjama ili namjerama da vrši istražne radnje bez odobrenja nadležnog tužilaštva.

Član 8

(Poštovanje prava privatnosti)

Policija je dužna:

a) poštovati pravo privatnosti pojedinca prilikom prikupljanja i davanja informacija;

b) garantovati i štititi tajnost ličnih podataka u skladu sa međunarodno priznatim načelima o osnovnim pravima, Ustavom BiH, Statutom Distrikta i zakonima.

Član 9

(Postupak informisanja)

Informisanje iz članova 6 i 7 ovog zakona Policija vrši u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama, Zakona o zaštiti ličnih podataka, Zakona o zaštiti tajnih podataka, drugih zakona i podzakonskih akata iz te oblasti.

Član 10

(Povjerljivi dokumenti)

(1) Dokumenti koje sačini ili čuva Policija smatraju se povjerljivim, i koriste se samo za potrebe Policije.

(2) Dokumenti koje sačinjava Policija prilikom izvođenja krivične istrage ili o osobama koje su u pritvoru, daju se javnosti na uvid u skladu sa zakonom.

(3) Dokumenti koji treba da se koriste u sudskim postupcima prosljeđuju se nadležnom tužilaštvu ili sudovima, u skladu sa zakonom.

(4) Pristup ostalim dokumentima Policije ili dokumentima koje čuva Policija daju se na uvid sudskim nalogom.

Član 11

(Pritužbe, molbe i prijedlozi u vezi sa radom Policije)

(1) Fizička i pravna lica mogu na rad Policije uložiti pritužbe, molbe i prijedloge Jedinici za profesionalne standarde, Uredu za žalbe i pritužbe građana Vlade Distrikta i Komisiji Skupštine Distrikta za javnu sigurnost i nadzor nad radom Policije.

(2) Policija je dužna razmotriti podneske iz stava 1 ovog člana i podnosioce obavijestiti o provedenom postupku u zakonom propisanom roku.

(3) Ured za žalbe i pritužbe građana Vlade Distrikta prati postupak po zaprimljenim pritužbama građana na rad Policije.

(4) Evidenciju o pritužbama iz stava 1 ovog člana vodi Ured za žalbe i pritužbe građana Vlade Distrikta.

(5) Rad Jedinice za profesionalne standarde utvrđuje se podzakonskim aktom koji donosi šef Policije.

DIO TREĆI - POLICIJSKI POSLOVI U NADLEŽNOSTI DISTRIKTA

Član 12

(Poslovi Policije)

Poslovi Policije u nadležnosti Distrikta su:

a) zaštita života i imovine;

b) zaštita ljudskih prava i sloboda građana zagarantovanih Ustavom BiH i Statutom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

c) sprečavanje, otkrivanje i istraživanje krivičnih djela i prekršaja koji nisu u isključivoj nadležnosti drugih policijskih organa BiH;

d) poslovi i zadaci koji se odnose na održavanje javnog reda i mira;

e) osiguranje određenih ličnosti i objekata u Distriktu;

f) poslovi i zadaci koji se odnose na održavanje javnih skupova;

g) poslovi sigurnosti saobraćaja na putevima Distrikta i drugi poslovi u oblasti sigurnosti saobraćaja utvrđeni zakonom;

h) poslovi kontrole nabavke, držanja i nošenja oružja i municije i vođenja propisanih evidencija;

i) drugi poslovi i zadaci koje Policiji povjeri tužilac Distrikta i druga tužilaštva u BiH;

j) poslovi koji se odnose na oblast proizvodnje, prometa i skladištenja eksplozivnih materija, koji su u nadležnosti Distrikta;

k) poslovi koji se odnose na rad agencija za zaštitu ljudi i imovine;

l) provođenje propisa o oružju i municiji;

m) inspekcijski nadzor u oblastima iz svoje nadležnosti;

n) upravni i drugi stručni poslovi utvrđeni zakonom ili drugim propisima;

o) drugi poslovi i zadaci stavljeni u njenu nadležnost u skladu sa zakonom.

Član 13

(Vršenje poslova Policije)

U vršenju poslova Policija:

a) provodi zakone i ostale propise Distrikta u okviru svojih nadležnosti;

b) vrši nadzor u pogledu izvršavanja zadataka u vezi sa sigurnošću građana povjerenih drugim tijelima Distrikta, preduzećima i drugim pravnim licima;

c) podnosi izvještaje Skupštini Distrikta i gradonačelniku o svojim aktivnostima određenim u Statutu i zakonima Distrikta;

d) organizuje, održava i razvija povezan i funkcionalan sistem veza i razmjene i zaštite informacija s institucijama BiH i entiteta;

e) vodi računa o uvođenju i primjenjivanju modernih naučnih metoda u sprečavanju kriminala i preduzima odgovarajuće mjere za sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela;

f) vrši pretresanje i privremeno oduzimanje imovine i predmeta, lišava slobode lica;

g) prikuplja, analizira i koristi kriminalističko-obavještajne informacije i podatke koristeći informante i druge operativne izvore podataka i informacija;

h) osigurava, čuva i vrši nadzor nad dokazima na mjestu izvršenja krivičnog djela i obezbjeđuje prostor oko mjesta izvršenja krivičnog djela da bi spriječila da se dokazi oštete, unište ili izgube;

i) vrši poslove privođenja, dovođenja, sprovođenja i obezbjeđenja sudskih procesa po nalogu suda;

j) vrši nabavku naoružanja, opreme i materijalno-tehničkih sredstava za potrebe Policije koja se obezbjeđuju iz budžeta Distrikta;

k) provodi neophodne naučne i istraživačke poslove za obezbjeđenje policijskih aktivnosti;

l) dostavlja nadležnim organima vlasti BiH operativne informacije i statističke podatke u vezi sa zadacima koji su iz nadležnosti organa vlasti BiH, a povjereni su Policiji;

m) razvija programe:

1) za ispunjavanje zahtjeva pravnih i fizičkih lica Distrikta za obavljanje policijskih poslova,

2) koji podržavaju aktivno učešće stanovništva u sprečavanju kriminala,

3) za dokumentovanje i istragu prijavljenih krivičnih djela,

4) za kooperativne istražne aktivnosti sa drugim organima Distrikta, organima entiteta i organima BiH, koji provode zakone,

5) podrške Tužilaštvu Distrikta;

n) sarađuje sa Komisijom za javnu sigurnost i nadzor nad radom Policije koju imenuje Skupština Distrikta i obezbjeđuje joj sve radne izvještaje koje ona zahtijeva;

o) obavlja druge zadatke neophodne za obavljanje poslova navedenih u članu 12 ovog zakona.

Član 14

(Povjereno vršenje poslova)

(1) U slučaju kada je Policiji povjereno vršenje poslova iz nadležnosti institucija BiH, Policija primjenjuje zakone i propise BiH.

(2) Nadležna institucija BiH koja povjeri vršenje poslova i zadataka, vrši nadzor nad provođenjem propisa iz stava 1 ovog člana.

Član 15

(Ličnosti i objekti pod posebnom zaštitom)

(1) Ličnosti i objekti koji se posebno štite određuju se podzakonskim aktom koji donosi Vlada Distrikta, na prijedlog šefa Policije.

(2) Šef Policije odlučuje o obliku zaštite iz stava 1 ovog člana.

Član 16

(Pružanje pomoći institucijama Distrikta i pravnim licima)

(1) Policija je dužna da pruža pomoć i osigurava izvršenje poslova iz nadležnosti organa Distrikta, institucija Distrikta i pravnih lica kojima je Distrikt povjerio vršenje javnih ovlaštenja, pod uslovom da se prilikom izvršenja tih poslova i zadataka naiđe na fizički otpor ili se takav otpor može osnovano očekivati.

(2) O načinu i obimu pružanja pomoći u skladu sa stavom 1 ovog člana odlučuje rukovodilac nadležne organizacione jedinice Policije .

(3) Kada prosudi da se prilikom pružanja pomoći iz stava 1 ovog člana može očekivati organizovani masovni fizički otpor ili upotreba oružja, rukovodilac iz stava 2 ovog člana, dužan je pribaviti pismenu saglasnost šefa Policije.

(4) Način pružanja pomoći iz stava 1 ovog člana utvrđuje se podzakonskim aktom koji donosi šef Policije.

Član 17

(Pružanje stručne pomoći)

Policija pruža stručnu pomoć pravnim licima, kada pravno lice, na osnovu zakona ili drugih propisa, osigurava bezbjednost:

a) na određenom području;

b) u određenoj prostoriji;

c) na manifestacijama ili

d) prilikom javnih skupova.

Član 18

(Pružanje pomoći u vanrednim situacijama)

Policija pruža pomoć organima uprave, pravnim i fizičkim licima i u slučajevima opće opasnosti uzrokovane prirodnim nepogodama, epidemijama i drugim vanrednim okolnostima.

DIO ČETVRTI - UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA POLICIJE I NADLEŽNOSTI NJENIH ORGANIZACIONIH JEDINICA

Član 19

(Unutrašnja organizacija Policije)

(1) Policija se sastoji od najmanje sljedećih organizacionih jedinica:

a) Jedinica opće policije;

b) Jedinica saobraćajne policije;

c) Jedinica kriminalističke policije;

d) Jedinica za istraživanje ratnih zločina;

e) Jedinica za podršku;

f) Operativno – komunikacijski centar;

g) Jedinica za profesionalne standarde;

h) Jedinica za administrativnu podršku i logistiku.

(2) Šef Policije može Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji) utvrditi i druge organizacione jedinice koje bi na odgovarajući način osigurale vršenje poslova i zadataka iz nadležnosti Policije.

Član 20

(Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji)

(1) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji donosi šef Policije uz prethodno odobrenje Vlade Brčko distrikta BiH.

(2) Pravilnikom se utvrđuju:

a) organizacione jedinice i nadležnosti organizacionih jedinica;

b) sistematizacija radnih mjesta uključujući: naziv radnog mjesta, opis poslova, uslovi za obavljanje poslova, činovi za radna mjesta policijskih službenika kao i drugi elementi;

c) rukovođenje organizacionim jedinicama te posebna prava i ovlaštenja državnih službenika i namještenika Policije;

d) programiranje i planiranje rada;

e) ovlasti i odgovornosti rukovodnih policijskih službenika i državnih službenika prilikom obavljanja dužnosti;

f) broj kadeta za radna mjesta policijskih službenika i pripravnika za radna mjesta državnih službenika i namještenika i uslovi za prijem pripravnika;

g) ostala pitanja vezana za unutrašnju organizaciju i način rada Policije.

DIO PETI – RUKOVOĐENJE POLICIJOM

Član 21

(Rukovođenje Policijom)

(1) Šef Policije predstavlja Policiju i rukovodi radom Policije.

(2) Šef Policije je odgovoran za svoj rad Skupštini Distrikta.

(3) Šef Policije provodi operativne aspekte politike Distrikta u vezi s javnom sigurnošću koju donosi gradonačelnik uz saglasnost Skupštine Distrikta.

(4) Skupština Distrikta i gradonačelnik ne mogu izdati direktnu naredbu o operativnim stvarima šefu Policije.

(5) Šef Policije ima jednog zamjenika.

(6) Zamjenik za svoj rad odgovara šefu Policije.

Član 22

(Nadležnosti šefa Policije)

(1) Nadležnosti šefa Policije su da:

a) organizuje rad i obezbjeđuje zakonito i efikasno funkcionisanje Policije;

b) upravlja, usmjerava i nadgleda operativne i druge aktivnosti Policije;

c) odlučuje u upravnim stvarima iz nadležnosti Policije;

d) donosi pravilnike, interne naredbe, naredbe, instrukcije, smjernice i druge akte u cilju provođenja poslova iz članova 12 i 13 ovog zakona;

e) predlaže Vladi Distrikta donošenje novih ili izmjenu postojećih propisa iz nadležnosti Policije;

f) odlučuje o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika za lakšu povredu službene dužnosti;

g) obavještava gradonačelnika:

1) o ozbiljnim prijavama na rad zaposlenih u Policiji, nakon provođenja prethodnih istražnih radnji,

2) o suspendovanim zaposlenicima Policije;

h) organizuje sistem unutrašnje kontrole i inspekcije radi nadzora i koordiniranja aktivnosti organizacionih jedinica i zaposlenika;

i) utvrđuje prijedlog budžeta za Policiju;

j) odlučuje o korištenju sredstava i nabavci opreme i materijalno-tehničkih sredstava za namjene određene budžetom Policije;

k) daje preporuke u vezi sa realizacijom budžeta;

l) obavještava javnost o radu Policije;

m) donosi programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga rada Policije;

n) obezbjeđuje saradnju sa drugim policijskim organima, agencijama za provođenje zakona i drugim organima u BiH;

o) obezbjeđuje i ostvaruje saradnju između Policije i ostalih organa Distrikta;

p) organizuje jedinstven sistem izvještavanja i obrade podataka neophodnih za vršenje nadležnosti Policije;

q) organizuje potražnu djelatnost;

r) predlaže ukupan broj zaposlenika u Policiji;

s) osniva upravne i druge stručne komisije i radna tijela koja su zadužena za izvršavanje posebnih poslova u okviru rada Policije;

t) donosi programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika Policije i brine se o implementaciji tih programa;

u) vrši raspoređivanje zaposlenika u cilju profesionalnijeg i efikasnijeg funkcionisanja Policije;

v) nadzire rad i daje godišnju ocjenu rada zamjenika prema ocjenama: nezadovoljava, zadovoljava, dobar, vrlo dobar ili izvrstan;

w) poduzima odgovarajuće mjere radi regulisanja javnog okupljanja građana ili drugih posebnih događaja;

x) obavlja određene zadatke koji su vezani za ličnu sigurnost određenih građana, javnih službenih lica i lica kojima je potrebna posebna zaštita;

y) odlučuje o nabavci opreme, naoružanja i materijalno-tehničkih sredstava za namjene utvrđene budžetom Policije;

z) preduzima i druge mjere radi profesionalnog rukovođenja Policijom.

(2) Šef Policije može ovlastiti zamjenika, rukovodioca organizacione jedinice ili drugog zaposlenika da vrše određene poslove iz stava 1 ovog člana.

Član 23

(Nadležnosti zamjenika)

Nadležnosti zamjenika su da:

a) zamjenjuje šefa Policije u vrijeme njegove odsutnosti;

b) pomaže šefu Policije u izvršavanju poslova iz člana 22 ovog zakona;

c) neposredno rukovodi poslovima Policije na operativnom nivou;

d) obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Član 24

(Zamjena šefa Policije)

(1) Za poslove iz člana 23 stava 1 tačke a) ovog zakona zamjenik ostvaruje pravo na naknadu razlike plate do nivoa osnovne plate šefa Policije, ukoliko ga mijenja u periodu dužem od 60 dana neprekidno.

(2) Ako zamjenik nije u mogućnosti izvršavati poslove iz člana 23 stava 1 tačke a) ovog zakona, izvršava ih policijski službenik sa najvišim činom i najdužim stažom u tom činu.

Član 25

(Realizacija budžeta Policije)

(1) Šef Policije donosi odluku, kojom u okviru budžetom odobrenih sredstava odobrava finansijska sredstva potrebna za rad Policije.

(2) Šef Policije je odgovoran za namjensko trošenje i realizaciju budžeta Policije.

Član 26

(Primjena posebnih zakona kojima su uređena budžetska pitanja)

Na postupak planiranja, izrade, donošenja i realizacije budžeta Policije kao i druga pitanja koja se odnose na odgovornost za računovodstvo, internu kontrolu, nadzor i zakonitost raspolaganja budžetskim sredstvima, primjenjuju se odredbe posebnih propisa iz ovih oblasti.

DIO ŠESTI - IZBOR, IMENOVANJE ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA I PRAĆENJE RADA ŠEFA POLICIJE

Odjeljak A - Nezavisni odbor

Član 27

(Nezavisni odbor)

(1) Nezavisni odbor je stalno tijelo Skupštine Distrikta.

(2) Nezavisni odbor:

a) objavljuje javni konkurs za radno mjesto šefa Policije i zamjenika;

b) predlaže gradonačelniku:

1) kandidate za šefa Policije i zamjenika,

2) smjenu šefa Policije i zamjenika;

c) razmatra prijedlog:

1) za smjenjivanje šefa Policije i zamjenika prije isteka mandata;

2) šefa Policije za smjenu zamjenika;

d) ocjenjuje rad šefa Policije.

Član 28

(Sastav Nezavisnog odbora)

(1) Nezavisni odbor ima sedam članova, od kojih su:

a) dva člana iz reda članova Pravosudne komisije Distrikta;

b) pet istaknutih stručnjaka iz oblasti prava, ili kriminalističkih nauka ili policijskih poslova.

(2) Četiri člana Nezavisnog odbora su lica sa prebivalištem u Distriktu, a tri člana sa prebivalištem u entitetima BiH.

(3) Tri člana Nezavisnog odbora iz stava 2 ovog člana su obavezno lica s prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i lica s prebivalištem u Republici Srpskoj.

(4) Članovi Nezavisnog odbora ne mogu biti aktivni policijski službenici iz bilo koje teritorijalne nadležnosti u BiH.

(5) Struktura Nezavisnog odbora odražava sastav stanovništva na teritoriji Distrikta.

(6) U sastavu Nezavisnog odbora moraju biti lica oba spola.

Član 29

(Kriteriji za članstvo u Nezavisnom odboru)

Osoba može biti član Nezavisnog odbora pod uvjetom da:

a) ima najmanje VII stepen školske spreme i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti prava ili kriminalističkih nauka ili policijskih poslova nakon sticanja visoke školske spreme;

b) nije član političke stranke;

c) u posljednjih sedam godina nije bila na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci, niti je postavljana na bilo koju poziciju od strane političke stranke;

d) u posljednjih sedam godina nije bila član izvršnog ili zakonodavnog tijela;

e) nije pravosnažno osuđena za krivično djelo, osim krivičnog djela iz oblasti sigurnosti saobraćaja počinjeno iz nehata;

f) da protiv nje nije pokrenut krivični postupak, osim krivičnog djela iz oblasti sigurnosti saobraćaja počinjeno iz nehata;

g) da joj nije izrečena pravosnažna disciplinska sankcija za teže povrede službene dužnosti.

Član 30

(Sukob interesa)

(1) Član Nezavisnog odbora ne smije biti u sukobu interesa.

(2) Sukob interesa iz stava 1 ovog člana, postoji kada osoba predložena za imenovanje ima lični interes u policijskim pitanjima koji može uticati na zakonitost, transparentnost, objektivnost i nepristrasnost u vršenju svoje funkcije u Nezavisnom odboru.

Član 31

(Izbor i imenovanje članova Nezavisnog odbora)

(1) Na prijedlog Komisije za izbor, imenovanja i mandatno-imunitetske komisije Skupštine Distrikta (u daljnjem tekstu: Komisija), Skupština Distrikta imenuje Nezavisni odbor.

(2) Nezavisni odbor se imenuje na period od četiri godine.

(3) Za člana Nezavisnog odbora isto lice može biti imenovano uzastopno najviše dva puta.

(4) Postupak izbora Nezavisnog odbora pokreće se tri mjeseca prije isteka mandata postojećeg Nezavisnog odbora.

(5) Ukoliko mandat Nezavisnog odbora istekne prije imenovanja novog Nezavisnog odbora, postojeći Nezavisni odbor poslove iz svoje nadležnosti nastavlja vršiti do imenovanja novog Nezavisnog odbora.

Član 32

(Finansiranje Nezavisnog odbora)

(1) Rad Nezavisnog odbora finansira se iz budžeta Skupštine Distrikta.

(2) Član Nezavisnog odbora ima pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad, koju utvrđuje Skupština Distrikta posebnim aktom.

Član 33

(Smjena članova Nezavisnog odbora)

(1) Skupština Distrikta smjenjuje člana Nezavisnog odbora ako:

a) prestane ispunjavati bilo koji od uslova na osnovu kojih je imenovan za člana Nezavisnog odbora, ili

b) je po ocjeni nadležne zdravstvene institucije proglašen trajno nesposobnim za obavljanje svojih dužnosti.

(2) Član Nezavisnog odbora je dužan obavijestiti Komisiju o promijenjenim okolnostima koje mogu uticati na njegovo članstvo.

(3) Svaka osoba može obavijestiti Komisiju o postojanju osnova za smjenu iz stava 1 ovog člana.

(4) Komisija je dužna u roku od 15 dana od dana saznanja da utvrdi postojanje osnova za smjenu iz stavova 1 i 2 ovog člana.

(5) Ukoliko utvrdi da su ispunjeni uslovi za smjenu iz stava 4 ovog člana, Komisija odmah pokreće postupak izbora novog člana.

Član 34

(Ostavka člana Nezavisnog odbora)

(1) Član Nezavisnog odbora može podnijeti ostavku.

(2) Ostavka se podnosi Skupštini Distrikta.

(3) Ostavka člana Nezavisnog odbora ne utiče na rad Nezavisnog odbora.

(4) Član Nezavisnog odbora u ostavci nastavlja da obavlja svoje dužnosti dok Skupština Distrikta ne izvrši imenovanje novog člana.

(5) Komisija je dužna odmah nakon podnošenja ostavke iz stava 1 ovog člana započeti postupak izbora novog člana.

Član 35

(Obaveza tajnosti)

Članovi Nezavisnog odbora su obavezni čuvati tajnost podataka i činjenica koje prikupe tokom rada u Nezavisnom odboru, i nakon isteka članstva u Nezavisnom odboru.

Član 36

(Rad Nezavisnog odbora)

(1) Nezavisni odbor je dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana imenovanja održati konstituirajuću sjednicu, usvojiti poslovnik o radu Nezavisnog odbora i izabrati predsjednika.

(2) Predsjednik se bira iz reda članova Nezavisnog odbora.

(3) Konstituirajućoj sjednici Nezavisnog odbora obavezno je prisustvo svih članova.

(4) Stručna služba Skupštine Distrikta pruža administrativnu i tehničku pomoć Nezavisnom odboru.

(5) Nezavisni odbor informiše Skupštinu Distrikta o svom radu svakih šest mjeseci.

(6) Nezavisni odbor podnosi godišnji izvještaj o svom radu Skupštini najkasnije do 31. 3. tekuće godine za prethodnu godinu.

(7) Nezavisni odbor se sastaje najmanje jednom mjesečno.

(8) Na zahtjev Skupštine Distrikta Nezavisni odbor sačinjava dodatne informacije o svom radu.

(9) Predsjednik Nezavisnog odbora saziva sjednice u skladu sa odredbama ovog zakona na:

a) vlastitu inicijativu ili

b) obrazloženu inicijativu člana.

(10) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Nezavisnog odbora najkasnije:

a) tri mjeseca prije isteka mandata šefa Policije ili zamjenika;

b) 15 dana nakon smjene šefa Policije ili zamjenika.

Član 37

(Odlučivanje)

(1) Nezavisni odbor ima kvorum ukoliko je prisutno pet članova.

(2) Odluka Nezavisnog odbora donesena je ako za nju glasaju najmanje četiri člana.

(3) Izuzetno, odluka o izboru, prijedlog o smjeni šefa Policije i zamjenika i godišnjoj ocjeni rada šefa Policije je donesena ako za nju glasa najmanje pet članova.

Odjeljak B - Postupak izbora i imenovanja šefa Policije i zamjenika

Član 38

(Uslovi za radna mjesta šefa Policije i zamjenika)

(1) Uslovi za radna mjesta šefa Policije i zamjenika su da:

a) je državljanin BiH;

b) je zdravstveno sposoban za vršenje poslova i zadataka;

c) ima VII stepen stručne spreme;

d) ima status policijskog službenika i najmanje tri godine radnog iskustva u činu glavnog inspektora ili višem činu;

e) nije pravosnažno osuđen za krivično djelo, osim za krivično djelo iz oblasti sigurnosti saobraćaja počinjeno iz nehata;

f) protiv njega nije pokrenut krivični postupak, osim krivičnog djela iz oblasti sigurnosti saobraćaja počinjeno iz nehata;

g) se na njega ne odnosi odredba člana IX 1 Ustava BiH;

h) ne ispunjava uslove za penzionisanje predviđene zakonom;

i) nije član, niti je bio član političke stranke ili na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke ili član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou, nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima ili odgovarajućeg zakona koji propisuje prava i obaveze policijskih službenika u policijskom organu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na konkurs;

j) nije pravosnažno disciplinski kažnjavan za teže povrede službene dužnosti.

(2) Kandidati za radna mjesta šefa Policije i zamjenika mogu biti policijski službenici svih policijskih tijela u BiH.

Član 39

(Postupak izbora kandidata)

(1) Nezavisni odbor provodi postupak izbora šefa Policije i zamjenika i dužan je da:

a) donosi odluku o raspisivanju javnog konkursa;

b) objavljuje konkurs u sredstvima javnog informisanja;

c) razmatra primljene prijave i priprema listu kandidata koji ispunjavaju uslove;

d) priprema pitanja za kandidate;

e) obavlja razgovor sa kandidatima;

f) ocjenjuje kandidate;

g) najuspješnije kandidate predlaže gradonačelniku.

(2) U toku postupka izbora i imenovanja primjenjuju se principi transparentnosti i zakonitosti.

Član 40

(Pokretanje postupka odabira)

(1) Postupak izbora šefa Policije ili zamjenika započinje najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata šefa Policije ili zamjenika.

(2) Nezavisni odbor donosi odluku o pokretanju postupka izbora i raspisuje konkurs, najkasnije u roku od 15 dana od prvog dana roka iz stava 1 ovog člana.

Član 41

(Objavljivanje konkursa za šefa Policije i zamjenika)

(1) Konkurs se objavljuje u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH i u najmanje tri dnevna lista koja se distribuiraju na cijeloj teritoriji BiH.

(2) Rok za podnošenje prijava na konkurs iz stava 1 ovog člana, je 15 dana od dana zadnjeg objavljivanja.

(3) Konkurs sadrži:

a) opis poslova šefa Policije ili zamjenika;

b) uslove propisane ovim zakonom;
https://advokat-prnjavorac.com
c) dokumente koji se prilažu kao dokaz za ispunjavanje uslova konkursa;

d) rok za podnošenje i način podnošenja prijava.

Član 42

(Postupak izbora)

(1) Podnesene prijave Nezavisni odbor razmatra i u roku od pet dana od dana zatvaranja konkursa utvrđuje koji kandidati ispunjavaju uslove.

(2) Kandidate koji ispunjavaju uslove Nezavisni odbor u roku od deset dana poziva na intervju.

(3) Nezavisni odbor je dužan obavijestiti kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, o uslovu koji ne ispunjavaju, u roku od osam dana od dana isteka roka iz stava 1 ovog člana.

Član 43

(Kriteriji izbora)

(1) Kandidati iz člana 42 stava 2 ovog zakona dostavljaju prijedlog programa rada šefa Policije ili zamjenika za vrijeme trajanja mandata.

(2) Nezavisni odbor obavlja intervju sa kandidatima iz stava 1 ovog člana.

(3) Pored ocjena programa rada iz stava 1 ovog člana i intervjua iz stava 2 ovog člana, u postupku izbora Nezavisni odbor cijeni i sljedeće kvalifikacije:

a) akademska zvanja;

b) godine policijskog iskustva na rukovodećim radnim mjestima, stručna usavršavanja i dokazane sposobnosti rukovođenja složenim policijskim operacijama;

c) ocjenu rada u posljednje tri godine;

d) poznavanje stranog jezika i ostale kvalifikacije.

(4) Pored dokumentacije kojom dokazuje ispunjavanje uslova iz člana 38 stava 1 ovog zakona, kandidat koji se poziva na razgovor dostavlja dokumentaciju kojom dokazuje kvalifikacije iz stava 3 ovog člana.

(5) Nezavisni odbor rangira kandidate prema sljedećem redoslijedu:

a) ocjena kvalifikacije iz stava 3 ovog člana;

b) program rada iz stava 1 ovog člana;

c) rezultat razgovora.

Član 44

(Prijedlog gradonačelniku)

Nezavisni odbor upućuje gradonačelniku prijedlog sa imenima do tri najuspješnija kandidata za poziciju šefa Policije odnosno zamjenika, odmah nakon obavljenih razgovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka intervjua.

Član 45

(Ponavljanje postupka izbora)

(1) Ukoliko samo jedan kandidat ispunjava uslove iz člana 38 ovog zakona Nezavisni odbor je dužan ponoviti postupak izbora iz člana 39 ovog zakona u roku od osam dana.

(2) Postupak izbora u slučaju iz stava 1 ovog člana ponavlja se samo jednom.

Član 46

(Prijedlog Skupštini Distrikta)

(1) Gradonačelnik upućuje prijedlog sa imenima predloženih kandidata Skupštini Distrikta na davanje saglasnosti, najkasnije u roku od osam dana od dana prijema prijedloga iz člana 44 ovog zakona.

(2) Skupština Distrikta daje saglasnost za imenovanje jednog od predloženih kandidata za šefa Policije, odnosno zamjenika.

Član 47

(Imenovanje šefa Policije i zamjenika)

(1) Gradonačelnik donosi odluku o imenovanju predloženog kandidata za šefa Policije ili zamjenika u roku od osam dana od dana prijema saglasnosti Skupštine Distrikta.

(2) Odluka iz stava 1 ovog člana objavljuje se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

(3) Imenovani šef Policije i zamjenik daju pismenu izjavu o imovinskom stanju koja je dostupna javnosti.

(4) Mandat šefa Policije ili zamjenika je četiri godine i može se obnoviti uzastopno, samo jedanput.

Odjeljak C - Praćenje rada šefa Policije

Član 48

(Ocjenjivanje rada šefa Policije)

(1) Šef Policije se stručno ocjenjuje godišnjom ocjenom.

(2) Nezavisni odbor priprema godišnju pismenu ocjenu rada šefa Policije prema ocjenama: nezadovoljava, zadovoljava, dobar, vrlo dobar ili izvrstan.

(3) Ocjenu iz stava 2 ovog člana usvaja Skupština Distrikta najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Ocjena iz stava 2 ovog člana sa izvještajem o ocjenjivanju dostavlja se šefu Policije i gradonačelniku radi informisanja.

Član 49

(Pristup informacijama)

(1) Nezavisni odbor radi ocjenjivanja šefa Policije:

a) uzima u razmatranje dokumente relevantne za rad šefa Policije;

b) zahtijeva od bilo koje institucije Distrikta ili organizacione jedinice Policije sve informacije za koje smatra da su neophodne za ocjenu rada šefa Policije.

(2) Nezavisni odbor ima pravo pristupa informacijama koje nisu zaštićene Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o zaštiti tajnih podataka.

Odjeljak D - Postupak smjene šefa Policije i zamjenika

Član 50

(Pokretanje postupka smjene šefa Policije i zamjenika)

Nezavisni odbor je dužan pokrenuti postupak smjene šefa Policije ili zamjenika ukoliko:

a) su ispunjeni uslovi za prestanak radnog odnosa;

b) su u postupku prijavljivanja na konkurs navedeni neistiniti podaci;

c) je njihov rad ocijenjen godišnjom ocjenom „nezadovoljava“;

d) je protiv njih potvrđena optužnica za krivično djelo osim krivičnog djela iz oblasti sigurnosti saobraćaja počinjenog iz nehata;

e) im je izrečena pravosnažna disciplinska sankcija za težu povredu službene dužnosti;

f) više ne ispunjavaju neki od uslova za imenovanje na radno mjesto a koji nisu obuhvaćeni tačkama a), b), c) i d).

Član 51

(Odluka o smjeni šefa Policije i zamjenika)

(1) Ako je ispunjen jedan od uslova za pokretanje postupka smjene iz člana 50 ovog zakona, Nezavisni odbor predlaže gradonačelniku smjenu šefa Policije ili zamjenika.

(2) Prijedlog Nezavisnog odbora gradonačelnik dostavlja Skupštini Distrikta na razmatranje i davanje saglasnosti.

(3) Skupština Distrikta razmatra prijedlog iz stava 1 ovog člana, u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

(4) U slučaju da Skupština Distrikta da saglasnost na prijedlog iz stava 1 ovog člana, odluka o smjeni stupa na snagu danom donošenja odluke.

(5) U slučaju da Skupština Distrikta ne da saglasnost na prijedlog iz stava 1 ovog člana, prijedlog se smatra odbijenim.

DIO SEDMI – DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA

Član 52

(Odgovornost šefa Policije i zamjenika)

(1) Šef Policije i zamjenik disciplinski odgovaraju za težu povredu službene dužnosti.

(2) Teže povrede službene dužnosti i disciplinske sankcije propisane Zakonom o policijskim službenicima primjenjuju se na šefa Policije i zamjenika.

Član 53

(Organi u disciplinskom postupku)

(1) Organi disciplinskog postupka su:

a) Disciplinski tužilac;

b) Prvostepena disciplinska komisija;

c) Drugostepena disciplinska komisija.

(2) Organi iz stava 1 ovog člana su privremeni i imenuju se po potrebi.

(3) Organe iz stava 1 ovog člana imenuje gradonačelnik, uz prethodnu saglasnost Vlade Distrikta.

(4) Naknada za rad u organima iz stava 1 ovog člana utvrđuje se podzakonskim aktom koji donosi Vlada Distrikta na prijedlog šefa Policije.

Član 54

(Disciplinski tužilac)

(1) Disciplinski tužilac je diplomirani pravnik, koji se imenuje iz reda državnih službenika policijskih tijela u BiH.

(2) Lice iz stava 1 ovog člana bira se nakon provedenog postupka javnog oglašavanja.

Član 55

(Prvostepena disciplinska komisija)

(1) Prvostepena disciplinska komisija ima tri člana, od kojih:

a) je jedan policijski službenik iz policijskih subjekata u BiH izvan Distrikta sa činom najmanje samostalnog inspektora;

b) su dva državni službenici organa javne uprave Distrikta.

(2) Najmanje jedan član prvostepene disciplinske komisije je diplomirani pravnik.

(3) Lice iz stava 1 tačke a) ovog člana bira se nakon provedenog postupka javnog oglašavanja.

Član 56

(Drugostepena disciplinska komisija)

(1) Drugostepena disciplinska komisija ima pet članova, od kojih:

a) su dva policijski službenici iz policijskih subjekata u BiH izvan Distrikta sa činom najmanje samostalnog inspektora;

b) je jedan državni službenik zaposlenik Policije;

c) su dva državni službenici organa javne uprave Distrikta.

(2) Najmanje dva člana drugostepene disciplinske komisije su diplomirani pravnici.

(3) Lica iz stava 1 tačke a) ovog člana biraju se nakon provedenog postupka javnog oglašavanja.

Član 57

(Prethodni postupak)

(1) Žalba na rad šefa Policije i zamjenika dostavlja se Nezavisnom odboru.

(2) Ukoliko žalbu iz stava 1 ovog člana primi Ured za žalbe i pritužbe građana Vlade Distrikta, Komisija za javnu sigurnost i nadzor nad radom Policije Skupštine Distrikta ili Jedinica za profesionalne standarde, žalbu odmah a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema žalbe, prosljeđuje Nezavisnom odboru.

(3) Nezavisni odbor:

a) razmatra žalbu;

b) provjerava navode iz žalbe;

c) donosi ocjenu o navodima iz žalbe, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.

(4) Žalbu iz stava 1 ovog člana Nezavisni odbor je dužan razmotriti u roku od 60 dana od dana prijema žalbe.

(5) Ako Nezavisni odbor ocijeni da postoje osnovi sumnje da je počinjena teža povreda službene dužnosti, upućuje zahtjev za imenovanje disciplinskih organa iz člana 53 stava 1 ovog zakona.

(6) Gradonačelnik, uz prethodnu saglasnost Vlade Distrikta, imenuje organe iz člana 53 stava 1 ovog zakona, najkasnije u roku od 45 dana od dana prijema zahtjeva Nezavisnog odbora.

(7) Ako Nezavisni odbor primi žalbu koja sadrži elemente koji ukazuju na postojanje osnova sumnje za krivičnu odgovornost šefa Policije ili zamjenika, prosljeđuje žalbu nadležnom tužiocu.

Član 58

(Obaveza saradnje)

Organizacione jedinice Policije su dužne:

a) sarađivati sa organima u disciplinskom postupku;

b) omogućiti organima iz tačke a) ovog člana, pristup relevantnim podacima i osoblju.

Član 59

(Inicijativa za utvrŚivanje disciplinske odgovornosti)

(1) Ako utvrdi postojanje osnova sumnje za težu povredu službene dužnosti, Nezavisni odbor dostavlja inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka disciplinskom tužiocu u roku od osam dana od dana imenovanja organa iz člana 53 stava 1 ovog zakona.

(2) Po prijemu inicijative iz stava 1 ovog člana, disciplinski tužilac preduzima potrebne radnje u cilju ispitivanja osnovanosti inicijative.

(3) Disciplinski tužilac je dužan u roku od 30 dana od dana prijema inicijative donijeti ocjenu o osnovanosti.

(4) Ako utvrdi da je inicijativa osnovana, disciplinski tužilac podnosi zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv šefa Policije ili zamjenika prvostepenoj disciplinskoj komisiji.

Član 60

(Postupak utvrŚivanja disciplinske odgovornosti)

Postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti šefa Policije ili zamjenika provodi se u skladu s odredbama ovog zakona, Zakona o policijskim službenicima i Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika Distrikta, izuzev odredbi o internom postupku i organima disciplinskog postupka.

DIO OSMI – PRAVA I OBAVEZE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA, DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Član 61

(Zaposlenici Policije)

(1) Zaposlenici Policije su policijski službenici, državni službenici i namještenici.

(2) Radna mjesta policijskih službenika, državnih službenika i namještenika utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Član 62

(Prava i obaveze policijskih službenika)

Na prava i obaveze policijskih službenika kao što su: policijska ovlaštenja, radni odnosi, obrazovanje i stručno usavršavanje primjenjuje se Zakon o policijskim službenicima Brčko distrikta BiH.

Član 63

(Prava i obaveze državnih službenika i namještenika)

Na prava i obaveze iz radnog odnosa državnih službenika i namještenika supsidijarno se primjenjuju odredbe Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko distrikta BiH.

Član 64

(Godišnje ocjenjivanje državnih službenika i namještenika)

(1) Najmanje jednom godišnje vrši se ocjenjivanje rada svih državnih službenika i namještenika.

(2) Ocjenu rada državnih službenika i namještenika iz stava 1 ovog člana daje pretpostavljeni državni službenik koji rukovodi osnovnom organizacionom jedinicom ocjenjivanog službenika.

(3) Postupak i kriteriji ocjenjivanja državnih službenika i namještenika utvrđuje se podzakonskim aktom koji donosi šef Policije

Član 65

(Priznanja, pohvale i nagrade državnih službenika i namještenika)

(1) Priznanja, pohvale i druge nagrade za posebne uložene napore i postignuti uspjeh u vršenju svojih zadataka mogu biti dodijeljena:

a) organizacionoj jedinici Policije;

b) državnim službenicima i namještenicima Policije.

(2) Odluku o dodjeli priznanja, pohvale i druge nagrade iz stava 1 ovog člana donosi šef Policije.

(3) Postupak i kriteriji dodjele priznanja, pohvala i nagrada iz stava 1 ovog člana utvrđuje se podzakonskim aktom koji donosi šef Policije.

Član 66

(Posebne naknade)

(1) Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji šef Policije određuje ograničen broj specifičnih radnih mjesta koja zahtijevaju visok stepen stručnosti, odgovornosti i nezavisnosti u određenoj oblasti rada značajnoj za efikasan rad Policije, a koje obavljaju državni službenici i namještenici.

(2) Državni službenici i namještenici koji su raspoređeni na radna mjesta iz stava 1 ovog člana imaju pravo na posebnu novčanu naknadu u visini do 20% osnovne plate za vrijeme obavljanja poslova tog radnog mjesta.

(3) Kriteriji za određivanje i visinu posebne novčane naknade iz stava 2 ovog člana za pojedina radna mjesta iz stava 1 ovog člana, utvrđuju se podzakonskim aktom koji donosi šef Policije, uz saglasnost Vlade Distrikta.

DIO DEVETI – SLUŽBENA SARADNJA

Član 67

(Principi saradnje)

(1) U cilju ostvarivanja poslova iz člana 12 ovog zakona Policija ostvaruje saradnju sa drugim policijskim tijelima u BiH, organima uprave na svim nivoima vlasti u BiH i agencijama za sprovođenje zakona BiH, entiteta, kantona i Distrikta.

(2) Saradnja iz stava 1 ovog člana ostvaruje se u skladu s ovim zakonom, Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka i Zakonom o pravnoj pomoći i službenoj saradnji u krivičnim stvarima između Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta i drugim relevantnim zakonima.

Član 68

(Način ostvarivanja saradnje)

Saradnja iz člana 67 ovog zakona ostvaruje se putem kontakata, sporazuma, ugovora, protokola, razmjene informacija od zajedničkog interesa, uspostavljanjem, održavanjem i razvijanjem cjelovitog i funkcionalnog sistema komunikacija, i razvojem programa za združene istražne radnje.

Član 69

(Zadaci povjereni od strane institucija BiH)

Policija dostavlja institucijama BiH operativne i statističke podatke, u vezi sa zadacima iz nadležnosti institucija BiH, koji su povjereni Policiji.

Član 70

(Pružanje pomoći policijskim organima u BiH)

(1) Na zahtjev policijskih organa u BiH, Policija je dužna sarađivati i pružiti pomoć, u okviru svoje nadležnosti.

(2) Dodatne troškove nastale preduzimanjem aktivnosti iz stava 1 ovog člana snose policijski organi koji su podnijeli zahtjev.

Član 71

(Zajedničko korištenje sredstava Policije i drugih policijskih organa)

(1) Za obavljanje poslova, Policija može zajednički koristiti sredstva iz budžeta policijskih organa u BiH i organa uprave BiH, u vezi sa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem policijskih službenika, naučnoistraživačkim i kriminalističkim razvojem te forenzičkim ispitivanjima i vještačenjima i drugih poslova iz svoje nadležnosti, putem obezbjeđenja policijske opreme, sistema informacionih tehnologija i komunikacijskih sistema, naoružanja i drugih sredstava.

(2) Policijski organi mogu udruživati finansijska i druga sredstva radi realizacije zadataka iz člana 69 ovog zakona o čemu šef Policije obavještava gradonačelnika i Skupštinu.

(3) Detalji o zajedničkim finansijskim i drugim sredstvima dogovaraju se na uzajamnoj osnovi i po potrebi.

Član 72

(Saradnja u krivičnim i prekršajnim stvarima)

(1) Policija izvještava policijska tijela i agencije za provođenje zakona u BiH o informacijama dobijenim tokom obavljanja svoje dužnosti, koje se odnose na krivična djela i prekršaje, iz nadležnosti policijskih tijela i drugih agencija za provođenje zakona u BiH.

(2) Bilo koja informacija i materijal vezani za krivično djelo ili prekršaj predaju se bez odlaganja nadležnom tijelu.

(3) Osim mjera iz stava 1 ovog člana, Policija je obavezna preduzimati sve neophodne mjere kako bi se spriječilo prikrivanje i promjena informacija vezanih za krivično djelo ili prekršaj.

Član 73

(Ovlaštenja policijskih službenika u zajedničkim djelovanjima policijskih organa)

(1) Osim ako drugačije nije uređeno Statutom Distrikta:

a) policijski službenici policijskih organa BiH, kod vršenja poslova u okviru svoje nadležnosti, mogu primjenjivati policijska ovlaštenja na teritoriji Distrikta;

b) samo u zajedničkom postupanju sa Policijom, policijski službenici Federacije BiH i Republike Srpske kod vršenja poslova u okviru svoje nadležnosti, mogu primjenjivati policijska ovlaštenja na teritoriji Distrikta;

c) policijski službenici Policije kod vršenja poslova iz okvira svoje nadležnosti mogu primjenjivati policijska ovlaštenja van teritorije Distrikta samo u slučaju zajedničkog postupanja sa policijskim organima Federacije BiH i Republike Srpske;

d) policijski službenici Policije mogu primjenjivati policijska ovlaštenja van Distrikta u slučajevima postupanja po naredbama pravosudnih organa BiH.

(2) Uslovi i način pod kojima policijski službenici postupaju u skladu sa stavom 1 tačkama b) i c) ovog člana utvrđuju se međusobnim sporazumom ili drugim pravnim aktom u mjeri u kojoj nisu propisani Zakonom.

Član 74

(Uspostavljanje jedinstvene policijske baze podataka)

Policija je dužna davati informacije i podatke nadležnim organima na državnom nivou radi uspostavljanja jedinstvene baze podataka, koju bi koristili svi policijski organi u BiH.

Član 75

(Pomoć u vanrednim situacijama)

Policija može zatražiti i pružiti pomoć policijskim tijelima i drugim organima u BiH u pogledu resursa, opreme i ljudstva u slučaju prirodnih nepogoda, epidemija, ili drugih vanrednih situacija.

DIO DESETI– PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 76

(Podzakonski akti koje donosi Vlada Distrikta)

U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, Vlada Distrikta, na prijedlog šefa Policije donosi podzakonski akt o ličnostima i objektima koji se posebno štite iz člana 15 stava 1 ovog zakona.

Član 77

(Podzakonski akti koje donosi šef Policije)

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, šef Policije donosi podzakonske akte koji se odnose na:

a) rad Jedinice za profesionalne standarde iz člana 11 stava 3 ovog zakona;

b) način pružanja pomoći institucijama Distrikta, član 16 stav 4 ovog zakona;

c) unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Policiji, član 20 stav 1 ovog zakona;

d) ocjenjivanje državnih službenika i namještenika, član 64 stav 3 ovog zakona;

e) dodjelu nagrada i priznanja državnim službenicima i namještenicima, član 65 stav 3 ovog zakona;

f) visinu posebne novčane naknade državnih službenika i namještenika u Policiji, član 66 stav 3 ovog zakona.

Član 78

(Satatus Nezavisnog odbora)

Članovi Nezavisnog odbora imenovani u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona, ostaju članovi Nezavisnog odbora do isteka svog mandata.

Član 79

(Status šefa Policije i zamjenika)

(1) Policijski službenik koji se na dan stupanja na snagu ovog zakona nalazi na poziciji šefa Policije ostaje na toj poziciji u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Policijski službenik koji se na dan stupanja na snagu ovog zakona nalazi na poziciji zamjenika ostaje na toj poziciji do izbora novog zamjenika, u skladu s odredbama ovog zakona.

(3) Postupak izbora zamjenika iz stava 2 ovog člana pokreće se odmah nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Član 80

(Preuzimanje poslova registracije vozila)

Izvršavanje poslova i zadataka registracije vozila preuzet će Odjeljenje za javni registar odmah po stvaranju materijalnih, tehničkih i kadrovskih pretpostavki za to a najkasnije do 1. 1. 2011. godine.

Član 80a

(Primjena člana 66 stava 2)

Član 66 stav 2 ovog zakona primjenjivat će se od 1. 7. 2011. godine.

Član 81

(Stavljanje van snage)

Stupanjem na snagu ovog zakona stavlja se van snage Zakon o Policiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 19/06, 19/07 i 2/08).

Član 82

(Primjena podzakonskih akata)

Podzakonski akti koji su na snazi na dan stupanja na snagu ovog zakona primjenjuju se u dijelu u kojem nisu u suprotnosti sa ovim zakonom, do donošenja novih podzakonskih akata.

Član 83

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.Samostalni član Zakona o dopuni
Zakona o policiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 60/2010)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu danom usvajanja i objavljuje se u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.Samostalni član Zakona o dopuni
Zakona o policiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 31/2011)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum