Vaš pravni kompas 

  • Zakon o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine

  • Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
 #1517  by comodore
 
Službeni glasnik BiH, broj 32/20
Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 2. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. decembra 2019. godine, i na 5. sjednici Doma naroda, održanoj 14. februara 2020. godine, usvojila je


ZAKON O OSIGURANJU DEPOZITA U BANKAMA BOSNE I HERCEGOVINE


POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet zakona)

(1) Zakonom o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) reguliraju se: osnivanje, status, djelatnost, upravljanje i rukovođenje, ovlaštenja, obaveze i finansiranje Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Cilj ovog zakona je da osigura, u okviru ograničenja određenih ovim zakonom, zaštitu depozita fizičkih i pravnih lica u bankama koje su dobile dozvolu za rad od Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: FBA) ili Agencije za bankarstvo Republike Srpske (u daljnjem tekstu: RSAB) te time doprinese očuvanju sveukupne finansijske stabilnosti.

Član 2.
(Definicija)

U smislu ovog zakona:

a) agencija za bankarstvo je FBA ili RSAB;

b) Fond za osiguranje depozita (u daljnjem tekstu: Fond) račun je Agencije otvoren u skladu s članom 13. ovog zakona;

c) ciljani iznos Fonda je iznos sredstava koji je prema srednjoročnoj procjeni rizika dovoljan da osigura ispunjavanje zakonskog mandata Agencije;

d) deponent je fizičko ili pravno lice koje ima prikladan depozit u banci članici;

e) prikladan depozit je ukupan iznos svih sredstava koji rezultiraju iz depozita, štednih računa ili certifikata banke koje je deponent deponirao u banci članici umanjeno za isključenja iz člana 6. ovog zakona. Prikladni depoziti čine osnovicu za obračun premije osiguranja;

f) entitet je entitet Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH) ili Republika Srpska;

g) vladin organ je domaći ili strani korisnik vladinih sredstava bez obzira na nivo vlasti, odnosno da li se radi o državnom, entitetskom, kantonalnom ili općinskom, kao i svako pravno lice uključujući penzione i zdravstvene fondove, koji su u vlasništvu ili pod kontrolom takvih korisnika vladinih sredstava;

h) grupa društava je grupa koju čine najviše matično društvo pravnog lica, njegova podređena društva i pridružena društva društava pravnog lica;

i) slučaj osiguranja je slučaj koji zahtijeva isplatu osiguranja depozita u skladu s odredbama ovog zakona;

j) osigurani depozit je dio prikladnog depozita utvrđen odlukom Upravnog odbora Agencije koji je pokriven osiguranjem putem Fonda;

k) pravno lice je svaka kompanija, preduzeće, udruženje, ustanova ili fondacija registrirana u BiH, izuzimajući vladine organe;

l) fizičko lice je svaki pojedinac, bez obzira na državljanstvo ili nacionalnost;

m) banka je akcionarsko/dioničarsko društvo koje ima dozvolu za rad nadležne agencije za bankarstvo i čija je djelatnost primanje depozita i sredstava s obavezom vraćanja i davanje kredita za vlastiti račun, a može da obavlja i druge poslove u skladu s entitetskim zakonima o bankama;

n) banka članica je banka koja učestvuje u programu osiguranja depozita Bosne i Hercegovine u skladu s odredbama ovog zakona;

o) država je Bosna i Hercegovina.

Član 3.
(Upotreba muškog ili ženskog roda)

Svi izrazi koji su, radi preglednosti, dati u jednom gramatičkom rodu odnose se, bez diskriminacije, i na muški i na ženski rod.

POGLAVLJE II. OSIGURANJE DEPOZITA


Član 4.
(Osiguranje depozita)

(1) Agencija osigurava sve prikladne depozite u bankama članicama u Bosni i Hercegovini.

(2) Prilikom slučaja osiguranja, Agencija se obavezuje na naknadu osiguranih depozita dijela prikladnih depozita deponentima, u skladu s ograničenjem iz člana 5. i isključenim depozitima iz člana 6. ovog zakona.

Član 5.
(Ograničenje osiguranog depozita)

(1) Najveći iznos osiguranog depozita zajedno s obračunatom kamatom, koji isplaćuje Agencija po deponentu po banci članici, iznosi prikladni depozit umanjen za zakonski ili ugovorni dug deponenta prema banci članici najviše do iznosa utvrđenog odlukom Upravnog odbora Agencije ili koji je manji.

(2) Upravni odbor Agencije, na prijedlog direktora Agencije, donosi odluku o izmjeni visine iznosa osiguranog depozita i objavljuje je u "Službenom glasniku BiH".

(3) Odluka Upravnog odbora Agencije o visini iznosa osiguranog depozita je sastavni dio ugovora o osiguranju depozita.

(4) Za svrhe isplate, sva sredstva deponenta u stranoj valuti preračunavaju se u konvertibilnu marku (u daljnjem tekstu: KM) na osnovu prosječnog deviznog kursa Centralne banke Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Centralna banka) na dan slučaja osiguranja.

(5) Obračunata kamata na prikladne depozite obračunava se samo do dana slučaja osiguranja.

(6) Ako je deponent vlasnik zajedničkog računa, udio svakog deponenta u zajedničkom računu obračunava se jednako između vlasnika računa, osim ako svi vlasnici računa dostave dokaz o suprotnom. Ukupna isplata po zajedničkom računu ograničena je na iznos definiran ovim zakonom po jednom deponentu po banci članici.

(7) Nakon obavještenja o izvršenoj statusnoj promjeni, deponenti imaju na raspolaganju rok od tri mjeseca da, bez plaćanja penala, povuku ili prenesu na drugu banku članicu svoje prikladne depozite, uključujući svu pripisanu kamatu i naknade ako oni u trenutku operacije premašuju nivo pokrića.

Član 6.
(Isključeni depoziti)

Prikladni depoziti ne uključuju sljedeća sredstva:
a) depoziti za koje je odlukom suda utvrđeno da su stečeni protuzakonitim radnjama i koji nisu predmet dalje žalbe;

b) depoziti koji se drže na računima čiji naziv nije transparentan u smislu vlasništva ili nenominirani depoziti;

c) depoziti koji se čuvaju u sefovima banaka;

d) depoziti koji se čuvaju u aranžmanu pohranjivanja s bankom, osim namjenskih depozita;

e) depoziti drugih domaćih ili stranih banaka koje drže u svoje ime i za svoj račun;

f) depoziti domaćih ili stranih vladinih organa;

g) depoziti domaćih i stranih osiguravajućih društava;

h) depoziti domaćih i stranih organa za kolektivna ulaganja;

i) depoziti domaćih i stranih penzionih fondova koji se ne smatraju vladinim organima;

j) depoziti lica u posebnom odnosu s bankom kako je definirano entitetskim zakonima o bankama;

k) depoziti kompanija iste grupe kao i banka članica;

l) depoziti koje je deponent stekao od iste banke članice prema stopama ili drugim finansijskim ustupcima koji su mogli doprinijeti ugrožavanju finansijskog stanja banke članice;

m) depoziti preduzeća koja mogu biti isključena iz pokrića osiguranja nekim posebnim zakonom ili vladinim uputstvom;

n) dugovni vrijednosni papiri koje je izdala banka članica i sve druge obaveze banke članice koje proizlaze iz takvih akceptnih naloga i mjenica;

o) depoziti mikrokreditnih organizacija.

Član 7.
(Učešće u članstvu)

(1) Sve banke koje su dobile dozvolu za rad od nadležne agencije za bankarstvo su obavezno članice Agencije.

(2) Banka dostavlja Agenciji primjerak posljednjeg revidiranog finansijskog izvještaja od eksterne revizije, obavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima ili početni bilans stanja za novoosnovane banke.

Član 8.
(Praćenje kvaliteta poslovanja banaka)

(1) Za potrebe vlastite informiranosti i pripreme za izvršavanje obaveza iz svoje nadležnosti Agencija će kontinuirano pratiti poslovanje banaka članica.

(2) Način praćenja banaka članica u skladu je s podzakonskim aktom koji svojom odlukom donosi Upravni odbor Agencije, a koji se zasniva na standardima kvaliteta definiranim entitetskim zakonima o bankama i minimalnim zahtjevima o upravljanju rizicima u bankama propisanim od nadležnih agencija za bankarstvo.

Član 9.
(Obaveze banaka)

(1) Banke su obavezne, u propisanim rokovima, Agenciji dostavljati:

a) izvještaje koje propisuju nadležne agencije za bankarstvo;

b) izvještaje eksterne revizije, i

c) izvještaje koje propisuje Agencija.

(2) Agencija propisuje način vođenja evidencija depozita u bankama članicama radi izvještavanja o podacima relevantnim za Agenciju, što se regulira ugovorom o članstvu.

(3) S ciljem provjere tačnosti izvještavanja prema Agenciji, a u skladu s ugovorom o osiguranju depozita, Agencija prati izvršavanje obaveza izvještavanja banaka po ugovoru.

(4) Banka članica dužna je u svakom trenutku Agenciji učiniti dostupnim podatke o deponentima i njihovim depozitima, u formi i na način kako to Agencija zahtijeva.

Član 10.
(Ugovor i certifikat o članstvu)

(1) Svaka banka članica potpisuje ugovor o članstvu s Agencijom, pripremljen u trenutku pristupa programu osiguranja depozita.

(2) Ugovor o članstvu isti je za svaku banku članicu i sadrži precizirana prava i obaveze Agencije i banke članice i odgovarajuće procedure objavljivanja koje Agencija mora poštivati pri isplati osiguranja depozita.

(3) Nova banka postaje članica programa osiguranja depozita pod uslovom da uplati jednokratnu naknadu za certifikat o članstvu, koji izdaje Agencija. Članstvo se ostvaruje po okončanju obje aktivnosti.

(4) Upravni odbor Agencije, na prijedlog direktora Agencije, odlukom određuje visinu naknade za certifikat o članstvu koja se objavljuje u "Službenom glasniku BiH".

(5) Iznos naknade za certifikat o članstvu isti je za sve banke članice i koristi se za izmirenje troškova nastalih u tekućem odnosu s bankama članicama.

Član 11.
(Promotivni materijal)

(1) Banka članica dužna je deponentima i zainteresiranim licima pružiti informacije o osiguranju depozita utvrđene ovim zakonom, a posebno informacije o visini i načinu isplate iznosa osiguranog depozita.

(2) Informacije iz stava (1) ovog člana moraju biti razumljive i dostupne u pisanoj formi.

(3) Informacije iz stava (1) ovog člana banka ne može upotrebljavati u reklamne svrhe, niti na način koji ugrožava stabilnost bankarskog sistema i povjerenje deponenata.

(4) Agencija osigurava promotivni materijal, uključujući i znak Agencije, koji je svaka banka članica dužna otvoreno i u svakom trenutku imati izložen.

(5) Banka članica može i samostalno osigurati promotivni materijal koji dokazuje njeno članstvo u osiguranju depozita, pod uslovom da je dizajn materijala kompatibilan sa zvaničnim znakom Agencije.

(6) Agencija odobrava dizajn, sadržaj i upotrebu svog promotivnog materijala.

(7) Banke članice obavještavaju postojeće i potencijalne deponente o primjenjivim isključenjima iz zaštite programa osiguranja depozita.

(8) Prije sklapanja ugovora o primanju depozita, deponentima se pružaju opće informacije koje osigurava Agencija. Deponenti potvrđuju prijem takvih informacija.

(9) Potvrda o prikladnosti depozita dostavlja se deponentima na njihovim izvodima računa, uz upućivanje na informativni obrazac, na kojem se navodi internetska adresa Agencije. Informativni obrazac dostavlja se deponentu najmanje jednom godišnje.

(10) Internetska stranica Agencije sadrži informacije potrebne deponentima, a posebno informacije u vezi s postupkom i uslovima osiguranja depozita.

Član 12.
(Premija osiguranja)

(1) Nakon izuzeća člana 6. tačke m) ovog zakona i isključenja sredstava definiranih u članu 6. od tačke a) do tačke l) i tač. n) i o) ovog zakona, prosječni prikladni depoziti na kraju svakog mjeseca uvećani za obračunatu kamatu koriste se kao osnovica premije osiguranja banke članice koja učestvuje u osiguranju depozita.

(2) Premija osiguranja uplaćuje se tromjesečno unaprijed do prvog dana svakog tromjesečja, na bazi prosječnog stanja prikladnih depozita u prethodnom tromjesečju. Tromjesečja počinju prvog dana januara, aprila, jula i oktobra.

(3) Agencija dostavlja svakoj banci članici fakturu za uplatu premije osiguranja depozita najkasnije deset dana prije isteka roka za plaćanje premije.

(4) Ugovorom o članstvu definiraju se procedure za obračun premije koju plaća banka članica.

(5) Upravni odbor Agencije, na prijedlog direktora Agencije a najmanje jednom godišnje, utvrđuje visinu stope premije osiguranja za sve banke članice.

(6) Na početku četvrtog kalendarskog tromjesečja, Agencija objavljuje važeću stopu premije osiguranja i stopu koja će se primjenjivati u narednoj kalendarskoj godini. Agencija zadržava pravo izmjene stope uvijek u skladu s potrebama Agencije, s tim da nova stopa premije osiguranja stupa na snagu u narednom kalendarskom tromjesečju od trenutka obavještavanja banaka članica.

(7) Odluka o visini stope premije objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" prije nego što izmijenjena stopa premije osiguranja stupi na snagu.

(8) Odluka Upravnog odbora Agencije o visini stope premije osiguranja sastavni je dio ugovora o osiguranju depozita.

(9) Upravni odbor Agencije može uspostaviti sistem rangiranja radi utvrđivanja visine stope premije osiguranja za pojedinačne banke članice proizašle iz tog rangiranja. Izuzetno, Upravni odbor Agencije u istu svrhu prihvata sistem rangiranja relevantne agencije za bankarstvo.

(10) U slučaju da sredstva Fonda nisu dovoljna za isplatu osiguranih depozita prilikom nastupanja slučaja osiguranja, dodatna sredstva osiguravaju se naplatom vanredne premije osiguranja.

(11) U slučaju da je Agencija dala doprinos za finansiranje restrukturiranja i pretrpjela veće gubitke od gubitaka koje bi imala u postupku likvidacije ili stečaja, Agenciji će se nadoknaditi iznos gubitka koji je nastao u postupku restrukturiranja banke članice naplatom vanredne premije osiguranja u Fond.

(12) Odluku o naplati vanredne premije osiguranja, njenoj visini i modalitetima naplate donosi Upravni odbor Agencije i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Član 13.
(Fond za osiguranje depozita)

(1) Agencija otvara račun Fonda u Centralnoj banci na koji deponira premije banaka članica.

(2) Sredstva premije osiguranja iz člana 12. ovog zakona koriste se isključivo za povećanje kapitala Fonda.

(3) Fond može prihvatiti i sredstva pribavljena putem donacija odobrena od Upravnog odbora Agencije. Sredstva Fonda čine i sredstva ostvarena naplatom po osnovu subrogacije iz likvidacione i stečajne mase banke i troškova postupka u vezi sa isplatom osiguranih depozita i troškova postupka u vezi s restrukturiranjem banaka.

(4) Sredstva Fonda ne mogu biti predmet izvršenja, izuzev po osnovu obaveze Agencije na isplatu osiguranog depozita i učešća u postupku restrukturiranja banaka članica.

(5) Agencija investira kapital Fonda u skladu s politikom investiranja, koju donosi Upravni odbor Agencije, na prijedlog direktora Agencije.

(6) Agencija investira kapital Fonda u vrijednosne papire s fiksnim prihodom, izdate ili garantirane od zemalja Evropske unije, vladinih agencija zemalja Evropske unije i evropske nadnacionalne agencije i u vrijednosne papire s fiksnim prihodom izdate ili garantirane od vlade ili vladinih agencija Sjedinjenih Američkih Država.

(7) Agencija može ulagati kapital Fonda u vrijednosne papire s fiksnim prihodom ili druge instrumente duga koje su izdale kompanije Evropske unije ili kompanije sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama s najvišom ocjenom. Minimalna ocjena kvaliteta ovih kompanija je "A" ili "P1" ili bolja ili ekvivalent u skladu sa ocjenama međunarodnopriznate agencije za ocjenu obveznica.

(8) Sve investicije Fonda, u skladu s politikom investiranja, preduzimaju se uz zaštitu njegovog kapitala i zadržavanja likvidnosti.

Član 14.
(Prestanak članstva uz isplatu osiguranja)

(1) Prestanak članstva u programu osiguranja depozita, osim u slučajevima iz člana 17. ovog zakona, rezultat je mjere agencije za bankarstvo prema banci članici.

(2) Nakon zvaničnog obavještenja o gubitku dozvole banke članice, direktor Agencije dužan je o tome obavijestiti Upravni odbor Agencije.

(3) Naknadni gubitak članstva u programu osiguranja depozita, iz razloga definiranih ovim članom, potvrđuje se odlukom Upravnog odbora Agencije na prijedlog direktora Agencije.

(4) Agencija objavljuje odluku u "Službenom glasniku BiH" i o tome obavještava FBA ili RSAB.

(5) Kada banka članica dobije obavještenje iz stava (2) ovog člana, o tome odmah obavještava sve postojeće deponente, zvanično i u pisanoj formi.

(6) U slučaju isplate osiguranja depozita, prava deponenata ograničena na iznos isplate osiguranja zakonski se prenose na Agenciju, na cessio legis način.

Član 15.
(Gubitak dozvole za rad banke članice kao mjera agencije za bankarstvo)

(1) Isplata osiguranja depozita ograničava se na situaciju u slučaju gubitka dozvole za rad banke članice, kao mjere agencije za bankarstvo.

(2) U skladu s odredbama čl. 5, 6. i 14. ovog zakona, Agencija je dužna deponentima staviti na raspolaganje osigurane iznose prikladnih depozita bez neopravdanog kašnjenja, najkasnije u roku od 20 radnih dana od dana oduzimanja dozvole za rad banci članici.

(3) Agencija ima pravo vršiti privremene isplate u situacijama kada može postojati produženo kašnjenje procesa isplate.

Član 16.
(Obaveze deponenata)

(1) U slučaju iz čl. 14. i 15. ovog zakona, deponenti uz zahtjev za isplatu dostavljaju dokaz zakonskog vlasništva nad depozitom za koji se potražuje naknada.

(2) Zahtjevi za isplatu potraživanja deponenata zastarijevaju u roku od pet godina od dana gubitka dozvole za rad banke članice, bez obzira na razlog isplate osiguranja u banci članici.

(3) Agencija isplaćuje i deponente koji su pravo na isplatu stekli na osnovu pravosnažne sudske presude.

Član 17.
(Suspenzija ili prestanak članstva bez isplate osiguranja)

(1) Do prestanka članstva u programu osiguranja depozita bez isplate osiguranja, koji nisu u vezi s razlozima iz člana 14. ovog zakona, dolazi u skladu s odlukom Upravnog odbora Agencije o suspenziji, na prijedlog direktora Agencije.

(2) O odluci iz stava (1) ovog člana Agencija obavještava FBA i RSAB.

(3) Odluka Agencije je konačna i obavezujuća. Odluka se može osporavati u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine.

(4) Odluka se objavljuje u "Službenom glasniku BiH".

(5) Po prijemu odluke iz stava (1) ovog člana, banka članica izdaje obavještenje konvencionalnim metodama publikacija i izvještavanja da budući depoziti neće biti osigurani.

Član 18.
(Obavještavanje deponenata)

(1) U roku od 10 dana prije stupanja na snagu odluke iz člana 17. ovog zakona, Agencija izdaje obavještenje o okolnostima i razlozima za donošenje odluke o suspenziji članstva bez isplate osiguranja konvencionalnim metodama publikacije i izvještavanja. Obavještenje se objavljuje u "Službenom glasniku BiH".

(2) Postojeći, uplaćeni, depoziti osigurani su do isteka roka od tri mjeseca ili do dospijeća od dana suspenzije ili prestanka osiguranja depozita, o čemu Agencija obavještava deponente.

Član 19.
(Suspenzija osiguranja depozita bez isplate osiguranja)

(1) Suspenzija osiguranja depozita ograničava se na situacije kada banka članica ne plati naknadu za članstvo ili ne plati premiju osiguranja za jedno tromjesečje.

(2) Depoziti fizičkih lica primljeni prije dana suspenzije osiguranja depozita, u skladu s ovim članom, ostaju osigurani na sljedeći način:

a) 90 dana nakon suspenzije osiguranja depozita, ili

b) do dana dospijeća pojedinog depozita, u zavisnosti od toga koji je rok duži.

(3) Depoziti iz stava (2) ovog člana osigurani su na istom nivou od dana kada je banka članica obaviještena o suspenziji njenog osiguranja depozita.

(4) Novi depoziti, ili dodatna sredstava koja su dodata postojećim prikladnim depozitima, koji su primljeni poslije dana kada je banka članica obaviještena o suspenziji osiguranja, neće biti osigurani.

(5) Od banke članice zahtijeva se da poslije dana suspenzije depozita nastavi izvještavanje i plaćanje premije Agenciji dok god postoji osiguranje depozita zbog dospijeća depozita, a iznos premije zasnivat će se samo na onim depozitima koji su osigurani.

(6) Banka članica vraća Agenciji svoj originalni certifikat o članstvu u roku od pet radnih dana od dana kada je primila obavještenje o suspenziji svojih depozita, te u istom roku uklanja iz svih svojih prostorija sve oznake Agencije, kao i promotivni materijal. Ako banka članica ponovo uspostavi svoje učešće u osiguranju depozita prije ukidanja svog članstva u osiguranju depozita, originalni certifikat o članstvu bit će vraćen ponovo primljenoj banci članici bez potpisivanja novog ugovora o članstvu ili procjene nove naknade za certifikat.

Član 20.
(Ukidanje osiguranja depozita bez isplate osiguranja)

(1) Ukidanje osiguranja depozita ograničava se na situacije kada banka članica ne plaća premiju osiguranja više od jednog uzastopnog tromjesečja.

(2) Depoziti primljeni prije dana ukidanja osiguranja depozita u skladu s ovim članom osigurani su prema odredbama i ograničenjima člana 19. ovog zakona.

(3) Ako banka članica vrati svoje članstvo u osiguranju depozita poslije ukidanja svog učešća u osiguranju depozita, originalni certifikat o članstvu neće biti vraćen ponovo primljenoj banci članici već se izdaje novi certifikat o članstvu i procjenjuje naknada za certifikat o članstvu.

Član 21.
(Uslovi za korištenje sredstava Fonda u procesu restrukturiranja banaka članica)

(1) Kada nadležna agencija za bankarstvo preduzme mjere restrukturiranja banke članice, pod uslovom da takve mjere osiguravaju da deponenti i dalje imaju pristup svojim depozitima, Agencija će osigurati sredstva za finansiranje procesa restrukturiranja u skladu s ovim zakonom i to:

a) kada se vrši unutrašnje restrukturiranje banke članice vlastitim sredstvima, za iznos koji bi pretrpjeli osigurani deponenti u slučaju da su njihovi osigurani depoziti bili uključeni u raspodjelu gubitka i bili otpisani do jednakog iznosa kao i povjerioci i istim redoslijedom prioriteta, u skladu sa zakonima kojim se uređuje rad banaka;

b) kada se primjenjuje drugi instrument restrukturiranja, u iznosu gubitaka koje bi pretrpjeli deponenti po osnovu osiguranih depozita da su učestvovali s drugim povjeriocima istog isplatnog reda u pokriću tih gubitaka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad banaka.

(2) Agencija nije obavezna pružiti doprinos u dokapitalizaciji banke članice u postupku restrukturiranja, banke za posebne namjene ili društva za upravljanje imovinom, ali može dati doprinos u resorpciji gubitka.

(3) Iznos sredstava Fonda koji se koristi za finansiranje restrukturiranja banke članice ne može preći iznos koji bi bio isplaćen iz sredstava Fonda u slučaju da je, umjesto restrukturiranja banke članice, nad bankom članicom pokrenut postupak likvidacije ili stečaja kako je utvrđeno nezavisnom procjenom, u skladu s entitetskim zakonima o bankama.

(4) Učešće sredstava Fonda u restrukturiranju banke članice ne može preći gubitke koje bi Fond pretrpio da je nad bankom članicom pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, pri čemu gubitak predstavlja razliku između isplaćenog iznosa i iznosa hipotetičke naplate.

(5) Fond se uključuje u proces finansiranja restrukturiranja banaka članica samo u slučaju kada ukupni doprinos Fonda finansiranju restrukturiranja banke članice ne prelazi 50% ciljanog iznosa Fonda. Korištenje sredstava Fonda u procesu restrukturiranja odlukom potvrđuje Upravni odbor Agencije.

(6) Kada se osigurani depoziti banke članice, u procesu restrukturiranja banke, prebacuju na treće pravno lice na osnovu instrumenta prodaje poslovanja ili instrumenta prijenosa na banku za posebne namjene, deponenti ne ostvaruju pravo potraživanja od Agencije u pogledu bilo kojeg dijela svog depozita u banci članici koja je u procesu restrukturiranja a koji nisu preneseni, pod uslovom da je iznos prenesenih depozita jednak ili veći od ukupnog osiguranog iznosa određenog odlukom Upravnog odbora Agencije.

(7) Banka članica koja je restrukturirana ili je učestvovala u procesu restrukturiranja mora biti sposobna da osigura kontinuitet svojih osnovnih funkcija i ključnih poslovnih aktivnosti.

(8) Ako Agencija, u postupku restrukturiranja banke članice, pretrpi gubitke veće od gubitaka koje bi pretrpjela u likvidacionom ili stečajnom postupku, što se utvrđuje nezavisnom procjenom u skladu s entitetskim zakonima o bankama, ostvaruje pravo na naknadu razlike do visine gubitka koji bi pretrpjela u likvidacionom ili stečajnom postupku iz sredstava vanredne premije osiguranja.

POGLAVLJE III. AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA


Član 22.
(Osnivanje)

(1) Ovim zakonom osniva se Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine.

(2) Agencija ima sjedište u Banjoj Luci i filijale u Sarajevu i Banjoj Luci. Agencija može otvoriti i dodatne jedinice, ako su fiskalno održive od dana otvaranja. Agencija može svoje funkcije na nivou Agencije dodijeliti između lokacija filijala.

(3) Filijale ili druge organizacione jedinice nemaju pravni status niti ovlaštenja nezavisno od Agencije. Svaka dodatna organizaciona jedinica Agencije osniva se odlukom Upravnog odbora Agencije. Upravni odbor Agencije imenuje direktore svih organizacionih jedinica Agencije.

(4) Agencija je samostalno, neprofitno pravno lice s ovlaštenjem u skladu s ovim zakonom.

(5) Agencija ima ovlaštenje za sklapanje ugovora, nabavku i raspolaganje pokretnom i nepokretnom imovinom te da bude strana u pravnom procesu.

(6) Agencija ima pečat u skladu sa Zakonom o pečatu institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/98, 14/03 i 62/11). Filijale imaju pečat, koji dodatno sadrži naziv i sjedište filijale.

Član 23.
(Obaveze i ovlaštenja)

(1) Zadaci Agencije su:

a) osiguranje prikladnih depozita fizičkih i pravnih lica u bankama članicama u skladu s ovim zakonom;

b) izdavanje certifikata o članstvu bankama;

c) oduzimanje, putem suspenzije ili okončanja, certifikata o članstvu;

d) investiranje sredstava koja čine Fond u skladu s ograničenjima politike investiranja Agencije i u skladu s ovim zakonom;

e) isplata osiguranja depozita u slučaju prestanka rada banke članice, u skladu s ovim zakonom;

f) donošenje podzakonskih akata kojima se regulira osiguranje depozita i poslovanje Agencije, u skladu s ovim zakonom;

g) učešće u procesu restrukturiranja banaka.

(2) U slučaju da se Agencija i banka članica ne mogu usaglasiti u vezi s tačnošću izvještaja potrebnih u skladu s ovim zakonom ili odlukom Upravnog odbora Agencije, Agencija ima pravo zahtijevati reviziju poslovanja banke članice i angažirati nezavisnog revizora radi ocjene tačnosti izvještaja koje je banka članica dostavila Agenciji. Troškove ove revizije snosi strana čije se tumačenje, ocjenom revizije, utvrdi kao pogrešno.

(3) Kada Agencija utvrdi da banka članica ne ispunjava obavezu plaćanja premije osiguranja Agenciji ili ne ispunjava druge finansijske obaveze prema Agenciji, Agencija ima pravo:

a) zvanično obavijestiti FBA ili RSAB da Agencija planira preduzeti mjere u vezi s aktivnošću banke članice ili stanja koje može uticati na članstvo te banke u Fondu;

b) podnijeti tužbu nadležnom sudu;

c) uvesti proces suspenzije ili okončanja.

(4) Agencija ima pravo provjeriti sve ili pojedine prikladne depozite u svojim bankama članicama i tražiti podatke o prikladnim depozitima pismenim putem. Banka članica dužna je potvrditi prijem zahtjeva u roku od dva radna dana od dana prijema zahtjeva i postupiti po zahtjevu za informacijama o depozitima u roku deset radnih dana od dana prijema zahtjeva.

Član 24.
(Samostalnost i imunitet)

(1) Agencija samostalno rukovodi poslovanjem, u skladu s ovim zakonom.

(2) Od dana osnivanja Agencije, direktor Agencije, direktori filijala i njihovo osoblje, kao i druga lica preporučena ili imenovana od Agencije za obavljanje određenih radnji u okviru ovog zakona, ne mogu se goniti u krivičnom ili građanskopravnom postupku zbog bilo kakvih radnji koje su izvršili u dobroj namjeri i u skladu s ovim zakonom tokom izvršenja ili provođenja zadataka u okviru svojih ovlaštenja.

(3) Agencija snosi ili nadoknađuje troškove za sadašnje i bivše zaposlene, bez obzira na položaj, za sve pravne sporove inicirane protiv zaposlenog, iz bilo kojeg izvora, za radnje preduzete u dobroj namjeri prilikom izvršenja ili provođenja zadataka u okviru ovlaštenja propisanih ovim zakonom ili drugih delegiranih ovlaštenja ako te troškove ne može naplatiti strana koja je podnijela tužbu protiv Agencije ili njenog osoblja.

Član 25.
(Statut Agencije)

(1) Statutom Agencije uređuju se:

a) organizacija i način poslovanja Agencije;

b) nadležnost i način rada Agencije;

c) ovlaštenja za sva zastupanja Agencije;

d) prava, obaveze i odgovornosti lica koja obavljaju poslove i zadatke s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima; i

e) druga organizaciona pitanja u vezi s poslovanjem Agencije.

(2) Upravni odbor obavezno razmatra Statut Agencije najmanje jednom godišnje, radi eventualnog usklađivanja sa izmjenom propisa koji direktno ili indirektno utiču na ovaj zakon.

Član 26.
(Sastav Upravnog odbora)

(1) Agencijom upravlja Upravni odbor.

(2) Upravni odbor ima pet članova. Sastav i izbor članova Upravnog odbora propisan je ovim zakonom.

(3) Guverner Centralne banke i ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine, ili lica koja oni ovlaste, su ex officio članovi Upravnog odbora.

(4) Upravni odbor Centralne banke može imenovati jednog člana Upravnog odbora, a ministar finansija Federacije Bosne i Hercegovine i ministar finansija Republike Srpske imenuju po jednog člana Upravnog odbora, u skladu s ograničenjima relevantnih entitetskih zakona.

(5) Članovi Upravnog odbora koji nisu ex officio moraju biti lica koja su stekla visok ugled finansijskog i bankarskog stručnjaka te koja imaju visoke moralne kvalitete za obavljanje povjerenih im dužnosti.

(6) Upravni odbor među svojim članovima bira predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg.

(7) Pojedinci koji su predloženi za članove Upravnog odbora moraju predočiti pismenu izjavu kao dokaz njihove kvalificiranosti i potvrdu prihvatanja u slučaju njihovog imenovanja.

(8) Mandat članova Upravnog odbora je pet godina. Mandat se može obnoviti najviše dva puta uzastopno.

(9) Odredbe o trajanju i ograničenjima mandata ne primjenjuju se za lica koja tu dužnost obavljaju ex officio.

(10) Svako lice, osim onih koji su ex officio članovi, može biti imenovano za člana Upravnog odbora Agencije, samo na dva uzastopna mandata tako da prilikom imenovanja za sljedeći mandat budu imenovana najmanje dva člana iz prethodnog saziva Upravnog odbora.

(11) Član Upravnog odbora ne može biti u srodstvu, po pravoj ili pobočnoj liniji zaključno s trećim stepenom srodstva ili u braku, međusobno ili s direktorom Agencije ili direktorom organizacione jedinice.

(12) Član Upravnog odbora, za vrijeme mandata, ne može obavljati funkciju u izvršnoj vlasti ili biti član nadzornog odbora, uprave, zaposlenik banke članice ili bilo koje druge banke u državi koja ima dozvolu za rad.

(13) Član Upravnog odbora ili lice koje je s njim u srodstvu, po pravoj ili pobočnoj liniji zaključno s trećim stepenom srodstva ili u braku, ne može imati, direktno ili indirektno, više od pet procenata kapitala banke članice. O interesima koje u banci članici ima član Upravnog odbora ili lice koje je s njim u srodstvu, po pravoj ili pobočnoj liniji zaključno s trećim stepenom srodstva ili u braku, dužan je obavijestiti Upravni odbor u pisanoj formi.

(14) Član Upravnog odbora dužan je, u pisanoj formi, obavijestiti Agenciju o interesima koje ima on ili lice koje je s njim u srodstvu, po pravoj ili pobočnoj liniji zaključno s trećim stepenom srodstva ili u braku u nekoj drugoj banci ili komercijalnom preduzeću u kojem posjeduju više od pet procenata kapitala banke ili preduzeća.

Član 27.
(Smjena, suspenzija i otpuštanje članova Upravnog odbora)

(1) Većina članova Upravnog odbora može smijeniti člana Upravnog odbora u vezi s radom u Upravnom odboru. Naknadno imenovanje pojedinca na upražnjeno mjesto vrši se u skladu s ovim zakonom, vezano za ovlaštenja imenovanja u članstvo za mjesto smijenjenog člana.

(2) Upravni odbor dužan je obavijestiti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o krivičnom ili nezakonitom postupanju bilo kojeg člana Upravnog odbora.

(3) Član Upravnog odbora koji se ponaša suprotno članu 26. st. (11) do (14) ovog zakona automatski se suspendira s dužnosti.

(4) Svaki član Upravnog odbora odgovoran je za obavještavanje Upravnog odbora o svom statusu iz člana 26. st. (11) do (14) ovog zakona.

(5) Za vrijeme obavljanja dužnosti u Upravnom odboru, članovi Upravnog odbora ne mogu biti gonjeni u krivičnom ili građanskopravnom postupku, za aktivnosti koje su preduzeli u skladu s ovim zakonom i u dobroj namjeri u skladu s njihovim dužnostima kao članovima Upravnog odbora.

(6) Član Upravnog odbora Agencije, na lični zahtjev, može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata.

(7) Lice koje je imenovano za člana Upravnog odbora umjesto člana koji je smijenjen, suspendiran ili razriješen dužnosti, obavlja dužnost člana Upravnog odbora do isteka mandata svog prethodnika.

Član 28.
(Sjednice)

(1) Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca, odnosno jedanput svakog kalendarskog tromjesečja, a po potrebi mogu održavati i češće na ad hoc osnovi.

(2) Sjednice Upravnog odbora održavat će se naizmjenično na lokacijama organizacionih jedinica Agencije.

(3) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjedavajući Upravnog odbora.

(4) Predsjedavajući Upravnog odbora može sazvati i posebnu sjednicu, na zahtjev direktora Agencije ili na zahtjev dva člana Upravnog odbora, u roku od 14 dana od dana prijema zahtjeva.

(5) Ako predsjedavajući Upravnog odbora ne postupi u skladu sa zahtjevom iz stava (4) ovog člana, podnosilac zahtjeva ovlašten je da sazove posebnu sjednicu.

(6) Pismeni poziv za sjednicu Upravnog odbora sadržava: datum, vrijeme, mjesto održavanja sjednice i dnevni red te se dostavlja članovima Upravnog odbora najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice. Materijal za svaku tačku dnevnog reda prilaže se uz poziv na sjednicu.

(7) Lica koja nisu članovi Upravnog odbora mogu prisustvovati sjednici, uz pismeni poziv predsjedavajućeg.

(8) Kvorum za održavanje sjednice Upravnog odbora čini većina ukupnog broja članova. Upravni odbor donosi odluke na osnovu većine glasova ukupnog broja članova.

(9) Predsjedavajući ili član Upravnog odbora ne glasa o pitanjima koja se odnose na njega lično.

(10) Direktor Agencije i direktor filijale prisustvuju svim sjednicama Upravnog odbora, bez prava glasa. Predsjedavajući Upravnog odbora može donijeti odluku da direktor Agencije i direktor filijale ne prisustvuju sjednici Upravnog odbora. Takva odluka predsjedavajućeg Upravnog odbora mora biti obrazložena Upravnom odboru, direktoru Agencije i direktoru filijale.

(11) Svaka agencija donator ili zemlja donator, strana ili domaća, može imenovati savjetnika Upravnog odbora. Prava i obaveze savjetnika reguliraju se sporazumom između Agencije i zemlje donatora ili agencije donatora.

(12) Na sjednice Upravnog odbora pozivaju se direktori agencija za bankarstvo koji sjednicama prisustvuju bez prava glasa.

Član 29.
(Dužnosti Upravnog odbora)

Upravni odbor:

a) imenuje direktora Agencije i direktore filijala Agencije;

b) bira predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Upravnog odbora;

c) donosi Statut Agencije i druge opće akte;

d) donosi sve propise, politike, uputstva i naknade za upravljanje i poslovanje Agencije i njenog Fonda u skladu s ovim zakonom, zakonima države ili u skladu s praksom zdravog upravljanja;

e) pregleda, godišnje, ovaj zakon u vezi sa Zakonom o bankama;

f) utvrđuje i odobrava stručnu kvalificiranost direktora Agencije i direktora filijala;

g) donosi podzakonski akt o načinu praćenja poslovanja banaka članica;

h) odobrava, na prijedlog direktora Agencije, učešće banaka u članstvu i prekide članstva banaka članica;

i) donosi finansijski plan Agencije, na prijedlog direktora Agencije;

j) donosi politiku investiranja Fonda, na prijedlog direktora Agencije;

k) donosi, na prijedlog direktora Agencije, odluku o visini stope premije osiguranja i vanredne premije osiguranja koja se naplaćuje od banaka članica;

l) donosi odluku o izmjeni iznosa pokrića osiguranih prikladnih depozita, na prijedlog direktora Agencije;

m) donosi odluku o visini naknade za certifikat o članstvu za banke članice, na prijedlog direktora Agencije;

n) odobrava plaće i beneficije za sve zaposlene u Agenciji, na prijedlog direktora Agencije, ako nije drugačije propisano državnim zakonom ili propisom;

o) donosi sve potrebne propise i uputstva o radu Upravnog odbora;

p) godišnje odobrava imenovanje vanjskog revizora Agencije, a na prijedlog direktora Agencije;

r) donosi odluku o imenovanju nezavisnog revizora u slučaju sukoba s bankom članicom u vezi s tačnošću izvještaja u skladu s ovim zakonom;

s) usvaja strateški plan Agencije, plan za krizne situacije i ciljani iznos Fonda;

t) donosi odluku o korištenju sredstava Fonda za potrebe restrukturiranja banke članice.

Član 30.
(Izvještavanje)

(1) Upravni odbor odgovoran je za aktivnosti Agencije.

(2) Upravni odbor usvaja godišnji izvještaj o radu i finansijski plan za narednu godinu, u roku od tri mjeseca po završetku prethodne kalendarske godine, koji se objavljuju u "Službenom glasniku BiH".

(3) Upravni odbor dostavlja primjerak godišnjeg izvještaja o radu i finansijskog plana Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, u formi informacije, u roku od tri mjeseca od završetka prethodne kalendarske godine.

Član 31.
(Imenovanje direktora Agencije i direktora filijale)

(1) Upravni odbor imenuje direktora Agencije i direktora filijale na mandat od pet godina. Direktora Agencije i direktore filijala može ponovo imenovati Upravni odbor bez ograničenja broja imenovanja, ali se proces potvrde mora ponoviti prilikom svakog imenovanja.

(2) U slučaju da mjesto direktora Agencije ili direktora filijale ostane upražnjeno, Upravni odbor imenuje novo lice na tu dužnost u roku od 60 dana.

(3) U slučaju da Upravni odbor ne imenuje direktora Agencije ili direktora filijale u roku iz stava (2) ovog člana, predsjedavajući Upravnog odbora imenuje direktora Agencije ili direktora filijale na privremenoj osnovi dok Upravni odbor ne okonča postupak imenovanja.

(4) Lice koje je, na privremenoj osnovi, imenovao predsjedavajući Upravnog odbora, u skladu sa stavom (3) ovog člana, ima puna ovlaštenja za obavljanje dužnosti, u skladu s ovim zakonom.

(5) Direktor Agencije i direktor filijale, ili lice koje je s njima u krvnom srodstvu do trećeg stepena srodstva ili u braku, ne mogu biti članovi nadzornog ili upravnog odbora banke članice ili neke druge banke.

(6) Direktor Agencije ili direktor filijale, ili lice koje je s njima u krvnom srodstvu do trećeg stepena ili u braku, ne mogu posjedovati direktno ili indirektno više od pet procenata kapitala banke članice.

(7) Direktor Agencije i direktor filijale dužni su pismeno obavijestiti Agenciju o interesima koje oni sami ili neko s njima vezan krvnim srodstvom do trećeg stepena ili u braku imaju u banci članici ili nekoj drugoj banci ili komercijalnom preduzeću, u kojem posjeduju udio u kapitalu banke ili posjeduju više od pet procenata kapitala preduzeća, ili o članstvu u nadzornom ili upravnom odboru komercijalnog preduzeća.

(8) Direktor Agencije i direktor filijale neće prihvatiti položaj u banci članici u roku dvije godine nakon završetka zaposlenja u Agenciji, bez prethodnog pismenog odobrenja Upravnog odbora Agencije.

Član 32.
(Dužnosti direktora Agencije)

(1) Direktor Agencije predstavlja i zastupa Agenciju, rukovodi njenim radom i odgovara za poslovanje Agencije.

(2) Direktor Agencije obavlja sljedeće dužnosti:

a) predlaže Upravnom odboru učešće banke u članstvu ili prestanak članstva banke članice;

b) predlaže Upravnom odboru sve pojedinačne akte vezane za banke članice;

c) predlaže Upravnom odboru sve opće akte, pravila, uputstva o bankama članicama;

d) predlaže Upravnom odboru finansijski plan Agencije i politiku investiranja sredstava Fonda;

e) zastupa Agenciju u odnosima s bankama članicama i svim drugim institucijama;

f) provodi sve politike i odluke koje je donio Upravni odbor;

g) utvrđuje i odobrava odgovarajuću stručnu kvalificiranost osoblja Agencije ispod nivoa direktora filijala;

h) odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa svih zaposlenih ispod nivoa direktora organizacionih jedinica uz konsultacije s direktorima filijala, u skladu s državnim zakonom ili propisom;

i) predlaže Upravnom odboru Agencije plaće i beneficije za sve zaposlene u Agenciji, u skladu s državnim zakonom ili propisom;

j) najmanje jedanput godišnje razmatra visinu stope premije osiguranja koja se naplaćuje bankama članicama i daje Upravnom odboru prijedlog u vezi s njom;

k) predlaže Upravnom odboru donošenje odluke o vanrednoj premiji osiguranja;

l) predlaže Upravnom odboru Agencije izbor vanjskog revizora Agencije;

m) predlaže Upravnom odboru Agencije izbor nezavisnog revizora u slučaju sukoba s bankom članicom u vezi s tačnošću izvještaja, a u smislu ovog zakona;

n) predlaže Upravnom odboru izmjene iznosa pokrića osiguranog depozita;

o) predlaže Upravnom odboru donošenje podzakonskog akta o načinu praćenja poslovanja banaka članica;

p) redovno razmatra funkcionalnu održivost sistema isplate,

r) predlaže Upravnom odboru usvajanje strateškog plana, plana za krizne situacije i ciljanog iznosa Fonda

s) predlaže Upravnom odboru donošenje odluke o korištenju sredstava Fonda za potrebe restrukturiranja banke članice.

(3) Direktor filijale Agencije rukovodi i organizira rad filijale i pomaže direktoru Agencije u obavljanju njegovih dužnosti iz stava (1) ovog člana. U slučaju službenog odsustva, dužnost direktora Agencije obavlja jedan od direktora filijale, kada mu direktor prenese to ovlaštenje. Dužnosti direktora Agencije iz stava (2) ovog člana direktor Agencije može prenijeti na direktora filijale kao pojedinačno ovlaštenje ili kao ovlaštenje koje on dijeli s direktorom Agencije.

(4) Direktor Agencije prenosi ovlaštenja na direktora filijale u pisanoj formi. Dato ovlaštenje može se povući u svakom trenutku, uz odgovarajuće pisano obavještenje. Direktor Agencije može prenijeti ovlaštenje samo na direktora filijale.

(5) Direktor Agencije kontinuirano informira direktore filijala o svim aspektima poslovanja Agencije, kako bi direktori filijala mogli preuzeti obaveze direktora u skladu sa stavom (4) ovog člana.

(6) Direktor Agencije i direktori filijala učestvuju u radu Upravnog odbora, ali nemaju pravo glasa u Upravnom odboru.

(7) Direktor Agencije i direktori filijala su za svoj rad odgovorni Upravnom odboru.

(8) Direktor Agencije konsultira se s direktorima filijala, kao i s drugim odgovarajućim osobljem Agencije prilikom donošenja odluka u vezi s poslovanjem Agencije ili pripreme prijedloga Upravnom odboru. Sve odluke i prijedlozi predstavljaju konačno ovlaštenje i odgovornost direktora Agencije.

Član 33.
(Poslovna tajna Agencije)

(1) Član Upravnog odbora Agencije, direktor Agencije, direktor filijale, svi zaposleni u Agenciji i lica koja je angažirala Agencija u svom poslovanju, kao i druga lica koja obavljaju poslove na kratkoročnoj osnovi obavezni su, kao poslovnu tajnu, čuvati sve informacije do kojih dođu u okviru svog posla.

(2) Obaveza iz stava (1) ovog člana traje i po prestanku radnog odnosa, angažmana ili članstva u Upravnom odboru ili zaposlenja bilo koje vrste u Agenciji.

(3) Agencija može odobriti otkrivanje poslovne tajne u krivičnom postupku pred nadležnim sudom za lica iz stava (1) ovog člana.

Član 34.
(Finansiranje Agencije)

(1) Operativni troškovi Agencije finansiraju se iz prihoda od naknada, članarine i prihoda od investicija kapitala Fonda.

(2) Odluku o naplati članarine, visini i modalitetima naplate donosi Upravni odbor. Odluka se objavljuje u "Službenom glasniku BiH".

(3) Sredstva s operativnog računa Agencije mogu se koristiti isključivo za operativne troškove Agencije, a sredstva koja čine račun Fonda mogu se koristiti jedino za isplatu osiguranja depozita u slučaju isplate osiguranja i postupka restrukturiranja banaka članica.

(4) Za finansiranje operativnih troškova Agencije mogu se koristiti sredstva iz donacija. Za sve donacije i uslove vezane za njih, koji nisu uključeni u odobreni finansijski plan Agencije, potrebno je odobrenje Upravnog odbora.

(5) Godišnje, višak prihoda nad rashodima Agencije dobivenih iz izvora iz st. (1) i (3) ovog člana raspoređuje se u Fond odlukom Upravnog odbora na prijedlog direktora Agencije. Višak prihoda nad rashodima može se koristiti i za pokriće eventualnih gubitaka koji mogu nastati u radu Agencije.

(6) Sve premije koje uplaćuju banke članice dodaju se Fondu.

(7) U slučaju kada korištenje prihoda Agencije, u skladu sa st. (1) i (3) ovog člana, nije dovoljno za finansiranje operativnih troškova Agencije, Upravni odbor, na prijedlog direktora Agencije, može donijeti odluku o privremenoj upotrebi uplata premija osiguranja u svrhu osiguranja potrebnih sredstva. Odluka važi za period utvrđen odlukom Upravnog odbora i u tom roku se privremeno upotrijebljena sredstva vraćaju u Fond, a primjenjuje se samo ako je Agencija iscrpila sve praktične načine umanjenja operativnih troškova.

(8) U slučaju kada sredstva Fonda nisu dovoljna za ispunjavanje obaveza Agencije u vezi s isplatom osiguranih depozita i doprinosa u postupku restrukturiranja, a sve odredbe ovog člana su iscrpljene, Agencija, u okviru ograničenja državnog zakonodavstva, može osigurati kredite i garancije ili izdati dužničke vrijednosne papire za osiguranje potrebnih sredstava. U tom slučaju Upravni odbor, na prijedlog direktora Agencije, može odobriti upotrebu budućih potraživanja premije osiguranja kao garanciju i budućih naplata premija osiguranja kao izvor otplate duga Agencije.

Član 35.
(Saradnja s agencijama za bankarstvo)

(1) Agencija i agencije za bankarstvo uspostavit će na osnovu uzajamnosti potrebnu i blagovremenu saradnju na redovnoj osnovi i razmjenu informacija bitnih za provođenje svojih zakonom propisanih zadataka.

(2) Saradnja i razmjena informacija iz stava (1) ovog člana detaljnije će biti regulirani sporazumom o saradnji između Agencije i agencija za bankarstvo.

(3) Ako Agencija dobije povjerljivu informaciju od nadležne agencije za bankarstvo, tu informaciju tretirat će kao poslovnu tajnu Agencije u skladu s članom 33. ovog zakona. Informacija se može otkriti samo uz prethodnu saglasnost nadležne agencije za bankarstvo koja je dostavila tu informaciju i isključivo u svrhu za koju je nadležna agencija za bankarstvo dala saglasnost.

(4) Agencija se neće smatrati odgovornom za aktivnosti koje preduzmu agencije za bankarstvo na osnovu informacija koje je dostavila Agencija, niti Agencija smatra agencije za bankarstvo odgovornim za odluku koju je donijela Agencija na osnovu informacija koje je primila od agencija za bankarstvo.

(5) Nadležna agencija za bankarstvo informirat će Agenciju o planiranim mjerama restrukturiranja banke članice.

(6) Ako se u procesu restrukturiranja banke članice trebaju osigurati sredstva iz Fonda, Agencija je dužna da na zahtjev entitetske agencije za bankarstvo da mišljenje o procjeni troškova i mogućnosti isplate osiguranih depozita radi utvrđivanja mogućnosti provođenja postupka likvidacije ili stečaja banke, odnosno o procjeni mogućeg obima finansiranja restrukturiranja banke sredstvima Fonda.

(7) Agencija će nadležnoj entitetskoj agenciji za bankarstvo dostaviti mišljenje iz stava (6) ovog člana, u roku od 24 sata od podnošenja zahtjeva entitetske agencije za bankarstvo.

(8) Na zahtjev nadležne agencije za bankarstvo, Agencija će dostaviti potrebne informacije za obračun iznosa hipotetičke likvidacije.

(9) Nakon što nadležna agencija za bankarstvo zvanično obavijesti Agenciju o donošenju formalne odluke o restrukturiranju banke članice i iznosu koji treba da bude obezbijeđen iz Fonda, Agencija će osigurati da sredstva za finansiranje restrukturiranja banke članice budu obezbijeđena u roku od 48 sati.

Član 36.
(Saradnja s Centralnom bankom)

(1) Agencija, na uzajamnoj osnovi, Centralnoj banci dostavlja informacije do kojih je došla vršeći ovlaštenja propisana ovim zakonom.

(2) Agencija se neće smatrati odgovornom za radnje koje Centralna banka preduzme na osnovu informacija koje joj dostavi Agencija.

(3) Centralna banka će, na uzajamnoj osnovi, Agenciji dostavljati izvještaje i informacije s kojima raspolaže, a koji su Agenciji potrebni radi praćenja poslovanja banaka.

POGLAVLJE IV. KAZNENE ODREDBE


Član 37.
(Prekršaji)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 KM do 200.000,00 KM kaznit će se za prekršaj banka članica ako:

a) ne dostavi ili neblagovremeno dostavlja izvještaje Agenciji;

b) ne uplaćuje premije osiguranja po dospijeću;

c) ne plaća naknadu za izdati certifikat;

d) ne plaća članarinu;

e) ne istakne znak Agencije i promotivni materijal kao dokaz o članstvu u programu osiguranja depozita;

f) odbije pristupiti ugovoru o osiguranju depozita;

g) dostavi Agenciji netačne informacije;

h) u reklamne svrhe upotrebljava informacije o osiguranju depozita utvrđene u ovom zakonu na način koji ugrožava stabilnost bankarskog sistema i povjerenje deponenata.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM za prekšaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se član uprave banke članice.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 KM za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se član nadzornog odbora banke članice.

Član 38.
(Prekršajni postupak)

(1) Prekršajni postupak pokreće se i vodi u skladu s propisima kojima se uređuje prekršajni postupak.

(2) Utvrđivanje odgovornosti i izricanje mjera u skladu s ovim zakonom ne isključuje utvrđivanje odgovornosti i izricanje mjera utvrđenih drugim zakonima.

Član 39.
(Prestanak rada Agencije)

(1) U slučaju da Agencija obustavi poslovanje iz razloga koji nije vezan za obavezu isplate osiguranja, sredstva Agencije raspoređuju se na sljedeći način:

a) isplaćuju se sve zakonske obaveze Agencije, uključujući neisplaćene plaće i beneficije zaposlenih;

b) do raspoloživog iznosa, vrši se povrat sredstava donatorima do visine glavnice njihovih donacija ili na osnovu proporcionalnosti, ako se ne mogu vratiti glavnice svih doniranih sredstava;

c) preostala sredstva vraćaju se bankama članicama na osnovu proporcionalnosti za uplaćene premije banaka članica.

(2) Upravni odbor može preduzeti radnje reorganizacije organizacionog i poslovnog aranžmana Agencije, uz izmjenu ovog zakona u dijelu ili cjelokupno. U tom slučaju, Agencija nastavlja poslovanje na način propisan ovim zakonom, a izmjene koje trebaju stupiti na snagu zbog nastale promjene u njenom organizacionom poslovanju Agencija šalje u zakonodavnu proceduru u Parlamentarnu skupštinu BiH u roku od šest mjeseci od dana kada je Upravni odbor odobrio organizacioni i poslovni aranžman Agencije.

POGLAVLJE V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 40.
(Prestanak važenja zakona)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 20/02, 18/05, 100/08, 75/09 i 58/13).

Član 41.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-1027/18
14. februara 2020. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupština BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum