Vaš pravni kompas 

  • Zakon o organizaciji i djelokrugu organa Uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo

  • Zakoni Kantona Sarajevo
Zakoni Kantona Sarajevo
 #471  by comodore
 
ZAKON O ORGANIZACIJI I DJELOKRUGU ORGANA UPRAVE I UPRAVNIH ORGANIZACIJA KANTONA SARAJEVO

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 2/2012 - prečišćen tekst, 41/2012, 8/2015 i 13/2017)POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Osnivanje kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija)

Ovim Zakonom osnivaju se organi uprave i upravne organizacije Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton), utvrđuje njihov djelokrug i uređuju druga pitanja od značaja za njihovo organizovanje i funkcionisanje.

Član 2

(Organi koji vrše poslove uprave)

Poslove uprave, stručne i s njima povezane upravne poslove iz okvira nadležnosti Kantona vrše kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije, utvrđene ovim Zakonom.

Član 3

(Odnos ministarstva prema upravi, odnosno upravnoj organizaciji u sastavu ministarstva)

U poslovima iz nadležnosti kantonalne uprave, odnosno kantonalne upravne organizacije koje se nalaze u sastavu kantonalnog ministarstva, ministar donosi podzakonske propise i opše akte za izvršavanje kantonalnih zakona iz tih oblasti i vrši upravni nadzor nad radom te uprave, odnosno organizacije, u skladu sa zakonom.

Član 4

(Odgovornost direktora kantonalne uprave, odnosno kantonalne upravne organizacije)

Direktor kantonalne uprave, odnosno kantonalne upravne organizacije za svoj rad i rad uprave, odnosno upravne organizacije kojom rukovodi odgovoran je i to:

a) direktor samostalne kantonalne uprave, odnosno samostalne kantonalne upravne organizacije - Vladi Kantona;

b) direktor kantonalne uprave, odnosno kantonalne upravne organizacije u sastavu kantonalnog ministarstva - ministru i Vladi Kantona.

Član 5

(Zastupljenost)

(1) U kantonalnim ministarstvima, kantonalnim upravama i kantonalnim upravnim organizacijama osigurava se proporcionalna zastupljenost konstitutivnih naroda i grupe Ostalih, u skladu s Amandmanom XIX (član 11a.) Ustava Kantona Sarajevo, kao i ravnopravna zastupljenost spolova.

(2) Gramatička terminologija korišćenja muškog roda u ovom zakonu podrazumijeva uključivanje oba roda.

POGLAVLJE II - KANTONALNI ORGANI UPRAVE

Odjeljak A - Kantonalna ministarstva

Član 6

(Kantonalna ministarstva)

Kantonalna ministarstva su:

a) Ministarstvo pravde i uprave,

b) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša,

c) Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture,

d) Ministarstvo saobraćaja,

e) Ministarstvo unutrašnjih poslova,

f) Ministarstvo privrede,

g) Ministarstvo finansija,

h) Ministarstvo zdravstva,

i) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade,

j) Ministarstvo kulture i sporta,

k) Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i

l) Ministarstvo za boračka pitanja.

Odjeljak B - Djelokrug kantonalnih ministarstava

Član 7

(Ministarstvo pravde i uprave)

Ministarstvo pravde i uprave vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti pravosuđa, pravobranilaštva, uprave i lokalne samouprave, poslove upravne inspekcije, poslove davanja mišljenja o usklađenosti zakona i drugih propisa koje donosi Skupština Kantona, Vlada Kantona i rukovodioci kantonalnih organa uprave, sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim instrumentima za zaštitu ljudskih prava, koji imaju pravnu snagu ustavnih odredaba, kao i druge upravne poslove koji ne spadaju u djelokrug drugog organa uprave Kantona.

Član 8

(Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša)

(1) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, utvrđivanja stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje, obnove i rekonstrukcije stambenih objekata.

(2) U sastavu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša su Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za stambena pitanja.

(3) Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti geodetskih i imovinsko-pravnih poslova.

(4) Uprava za stambena pitanja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni upravni postupak po zakonima iz oblasti stambenih odnosa i aktima o provođenju tih zakona.

Član 9

(Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture)

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti komunalnih djelatnosti, komunalne privrede i infrastrukture.

Član 10

(Ministarstvo saobraćaja)

(1) Ministarstvo saobraćaja vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti saobraćaja.

(2) U sastavu Ministarstva saobraćaja je Direkcija za puteve, kao kantonalna upravna organizacija, koja ima svojstvo pravnog lica.

(3) Direkcija za puteve vrši stručne poslove pretežno privrednog karaktera i sa njima povezane upravne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na nadležnosti Kantona u izgradnji, rekonstrukciji, održavanju, zaštiti i upravljanju putevima.

Član 11

(Ministarstvo unutrašnjih poslova)

(1) Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti unutrašnjih poslova i poslove inspekcijskog nadzora nad radom agencija za zaštitu ljudi i imovine i poslove inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem mjera zaštite od požara, u skladu sa zakonom.

(2) U sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova je Uprava policije.

(3) Uprava policije je policijski organ, koji vrši policijske poslove propisane zakonom i ima operativnu samostalnost.

Član 12

(Ministarstvo privrede)

(1) Ministarstvo privrede vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti privrede, vodoprivrede, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, veterinarstva, industrije i energetike, obrta, korišćenja prirodnih bogatstava, kantonalnog turizma i turističkih resursa, trgovine i ugostiteljstva.

(2) U sastavu Ministarstva privrede su Uprava za šumarstvo i Direkcija za turizam.

(3) Uprava za šumarstvo vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti šumarstva.

(4) Direkcija za turizam vrši stručne i s njima povezane upravne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti turizma i turističkih resursa Kantona.

Član 13

(Ministarstvo finansija)

Ministarstvo finansija vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti finansija i poslove budžetske inspekcije.

Član 14

(Ministarstvo zdravstva)

Ministarstvo zdravstva vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti zdravstva.

Član 15

(Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade)

(1) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti obrazovanja i nauke i oblasti stvaranja i provođenja politike prema mladima, u skladu sa zakonom.

(2) U sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade je Prosvjetno-pedagoški zavod.

(3) Prosvjetno-pedagoški zavod vrši stručne i s njima povezane upravne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Član 16

(Ministarstvo kulture i sporta)

Ministarstvo kulture i sporta vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti kulture i sporta i poslove inspekcije za sport.

Član 17

(Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice)

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice vrši upravne i stručne poslove utvđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica.

Član 18

(Ministarstvo za boračka pitanja)

Ministarstvo za boračka pitanja vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti zaštite branioca, dobrovoljaca i organizatora otpora, veterana, učesnika rata, ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, porodica šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca i nosioca najvećih ratnih priznanja, ratnih vojnih zarobljenika i učesnika Narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941.-1945. godine, na području Kantona, vođenje i podržavanje aktivnosti na očuvanju tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine, održavanju manifestacija i drugih sličnih projekata.

Odjeljak C - Samostalne kantonalne uprave

Član 19

(Samostalne kantonalne uprave)

Samostalne kantonalne uprave su:

a) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

b) Kantonalna uprava civilne zaštite.

Član 20

(Kantonalna uprava za inspekcijske poslove)

(1) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove vrši inspekcijske poslove iz nadležnosti kantonalnih inspekcija koje su organizovane u njenom sastavu i druge upravne i stručne poslove, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

(2) Kantonalne inspekcije u sastavu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove su:

a) tržišno - turistička inspekcija (tržna inspekcija i turističko-ugostiteljska inspekcija);

b) zdravstvena inspekcija;

c) farmaceutska inspekcija;

d) sanitarna inspekcija;

e) inspekcija rada (inspekcija rada, inspekcija zaštite na radu i inspekcija socijalne zaštite);

f) urbanističko-ekološka inspekcija (urbanističko-građevinska inspekcija, inspekcija zaštite okoliša, inspekcija zaštite prirode i inspekcija za zaštitu dobara baštine);

g) saobraćajna inspekcija (inspekcija drumskog saobraćaja i inspekcija za ceste),

h) poljoprivredna inspekcija;

i) šumarsko-lovna inspekcija

j) vodna inspekcija;

k) veterinarska inspekcija;

l) tehnička inspekcija (elektroenergetska inspekcija i termoenergetska inspekcija);

m) komunalna inspekcija i

n) prosvjetna inspekcija.

Član 21

(Djelokrug Kantonalne uprave civilne zaštite)

(1) Kantonalna uprava civilne zaštite vrši upravne i stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koje se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti zaštite i spašavanja, zaštite od požara i vatrogastvo i poslove inspekcije civilne zaštite, inspekcije za zaštitu od požara i inspekcije za vatrogastvo, u skladu sa zakonom.

(2) U sastavu Kantonalne uprave civilne zaštite organizuje se, kao posebna organizaciona jedinica, profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, sa djelokrugom utvrđenim zakonom.

POGLAVLJE III - SAMOSTALNE KANTONALNE UPRAVNE ORGANIZACIJE

Odjeljak A - Vrste samostalnih upravnih organizacija

Član 22

(Samostalne kantonalne upravne organizacije)

(1) Samostalne kantonalne upravne organizacije su:

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo,

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo,

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo,

Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo,

Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći.

(2) Samostalne upravne organizacije iz stava (1) ovog člana imaju svojstvo pravnog lica.

Odjeljak B - Djelokrug samostalnih upravnih organizacija

Član 23

(Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo)

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo vrši određene stručne i druge poslove koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezane upravne poslove, koji se odnose na:

planiranje prostornog i društveno-ekonomskog razvoja Kantona;

b) izradu, čuvanje i stavljanje na stalni javni uvid planova prostornog uređenja i davanje stručnih mišljenja i informacija u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, u skladu sa zakonom;

c) rad i razvoj geografsko-informacionog sistema Kantona, koji se odnosi na nadležnosti Kantona u oblasti planiranja razvoja;

d) vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona.

Član 24

(Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo)

(1) Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Zavod) vrši određene stručne i druge poslove, u ime i za račun Kantona, koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezane upravne poslove, koji se odnose na:

a) realizaciju projekata građenja od interesa za Kanton, počevši od podnošenja prijedloga za eksproprijaciju nekretnina i zahtjeva za preuzimanje i dodjelu potrebnog zemljišta, do dobijanja upotrebne dozvole;

b) opremanje građevinskog zemljišta za građenje prema uslovima iz urbanističke saglasnosti koju izdaje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša;

c) uspostavljanje, vođenje i ažuriranje analognog i digitalnog katastra komunalnih uređaja;

d) pripremanje i opremanje građevinskog zemljišta koje mu odlukom ili ugovorom povjere općine u Kantonu i Grad Sarajevo;

e) upravljanje i raspolaganje imovinom Zavoda u skladu s namjenom utvrđenom zakonom;

f) računovodstvo sredstava uređenja građevinskog zemljišta, naknade za pogodnosti i posebne naknade iz osnova legalizacije bespravno izgrađenih objekata;

g) zastupanje u upravnim i sudskim postupcima koji proizađu iz obavljanja poslova iz djelokruga Zavoda;

h) obavljanje i drugih stručnih poslova iz nadležnosti Kantona u oblasti izgradnje infrastrukture i uređenja građevinskog zemljišta koje mu povjeri Kanton.

Član 25

(Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo)

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo vrši stručne i druge poslove koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezane upravne poslove iz oblasti informatike i statistike, kao i druge poslove, koji se odnose na:

a) planiranje i razvoj jedinstvenog informacionog prostora Kantona, Grada Sarajeva i općina na području Kantona, zasnovanog na elektronskoj obradi podataka i usmjerenog prema korisnicima,

b) razvoj i upravljanje integralnim računarskim sistemom organa uprave, upravnih organizacija i stručnih službi Kantona, uključujući infrastrukturu, internet i internet prisustvo, elektronsku poštu i elektronsko upravljanje dokumentima,

c) analizu, dokumentovanje, optimizaciju poslovnih procesa i razvoj projekata za organe uprave, upravne organizacije i stručne službe Kantona,

d) pripremu, izradu nacrta i provođenje programa statističkih istraživanja od interesa za Kanton koji postoje kao obaveza u okviru programa statističkih istraživanja,

e) organizovanje i provođenje statističkih istraživanja od značaja za praćenje ekonomskog razvoja Kantona Sarajevo, kao i obradu statističke građe za potrebe Vlade, organa uprave, upravnih organizacija i stručnih službi Kantona, u skladu sa Zakonom o statistici F BiH,

f) analizu, obradu, objavljivanje i ažuriranje statističkih podataka, te izdavanje statističkih mjesečnih i godišnjih biltena i godišnjaka Kantona,

g) druge poslove koje mu povjeri Skupština Kantona i Vlada Kantona.

Član 26

(Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo)

Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo vrši stručne poslove pretežno privrednog karaktera i sa njima povezane upravne poslove iz nadležnosti Kantona, koji se odnose na:

a) nabavku, uskladištenje, distribuciju i transport robnih rezervi Kantona (osnovni poljoprivredno-prehrambeni proizvodi, nafta, naftni derivati i dr.);

b) intervencije na tržištu, u slučaju poremećaja u snabdijevanju ili nekontrolisanog rasta cijena osnovnih prehrambenih proizvoda, nafte i naftnih derivata;

c) distribuciju roba iz robnih rezervi krajnjim korisnicima;

d) nabavku i distribuciju roba za potrebe javnih kuhinja i drugih humanitarnih organizacija na području Kantona, u skladu sa zahtjevima Vlade Kantona i nadležnih kantonalnih ministarstava;

e) vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona

Član 27

(Djelokrug Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći)

Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći vrši upravne i stručne poslove koji se odnose na pružanje besplatne pravne pomoći građanima lošeg imovinskog stanja, na način i pod uslovima utvrđenim zakonom kojim se reguliše pružanje besplatne pravne pomoći.

POGLAVLJE IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28

(Nastavljanje rada ministarstava)

Stupanjem na snagu Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08), u skladu sa djelokrugom utvrđenim Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08), nastavljaju da rade:

a) Ministarstvo pravde i uprave,

b) Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša,

c) Ministarstvo unutrašnjih poslova,

d) Ministarstvo privrede,

e) Ministarstvo finansija,

f) Ministarstvo zdravstva,

g) Ministarstvo obrazovanja i nauke,

h) Ministarstvo kulture i sporta,

i) Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i

j) Ministarstvo za boračka pitanja.

Član 29

(Nastavak rada Kantonalne uprave civilne zaštite)

Stupanjem na snagu Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08), u skladu s djelokrugom utvrđenim Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08) nastavlja da radi Kantonalna uprava civilne zaštite.

Član 30

(Nastavak rada kantonalnih upravnih organizacija)

Stupanjem na snagu Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08), u skladu s djelokrugom utvrđenim Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08), nastavljaju da rade:

a) Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo,

b) Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo,

c) Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo,

d) Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo i

e) Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo.

Član 31

(Nastavljanje obavljanja funkcije)

Stupanjem na snagu Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08), rukovodioci kantonalnih organa iz čl. 28, 29 i 30. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08), imenovani, odnosno postavljeni do stupanja na snagu Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08), nastavljaju obavljati funkciju rukovodilaca tih kantonalnih organa.

Član 32

(Usklađivanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji)

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08), rukovodioci kantonalnih organa iz čl. 28, 29 i 30. Zakona dužni su uskladiti pravilnike o unutrašnjoj organizaciji tih organa sa djelokrugom utvrđenim Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08).

Član 33

(Prestanak s radom ministarstava)

Stupanjem na snagu Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08), prestaju s radom:

a) Ministarstvo stambenih poslova i

b) Ministarstvo prometa i komunikacija.

Član 34

(Početak rada ministarstava)

Stupanjem na snagu Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08), u skladu s djelokrugom utvrđenim Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08), počinju s radom:

a) Ministarstvo stambene politike i

b) Ministarstvo saobraćaja

Član 35

(Nastavljanje obavljanja funkcije)

Stupanjem na snagu Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08), ministar stambenih poslova nastavlja obavljati funkciju ministra stambene politike, a ministar prometa i komunikacija nastavlja obavljati funkciju ministra saobraćaja.

Član 36

(Preuzimanje državnih službenika i namještenika, arhive, dokumentacije i sredstava rada)

Ministarstva iz člana 34. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene povine Kantona Sarajevo", broj 7/08) preuzimaju državne službenike i namještenike, arhivu i dokumentaciju i sredstva rada ministarstava iz člana 33. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08).

Član 37

(Usklađivanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji)

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08), ministri iz člana 35. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08), dužni su uskladiti pravilnike o unutrašnjoj organizaciji ministarstava sa djelokrugom utvrđenim Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08).

Član 38

(Početak rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove)

(1) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove počinje s radom danom postavljenja direktora.

(2) Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove postaviće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08).

Član 39

(Preuzimanje inspekcijskih poslova iz ministarstava)

Danom početka rada, u skladu s djelokrugom utvrđenim Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08), Kantonalna uprava za inspekcijske poslove preuzima inspekcijske poslove koji su bili u djelokrugu kantonalnih ministarstava, i to:

a) Iz Ministarstva prostornog uređenja i za{tite okoli{a

1) urbanističko-građevinsku inspekciju,

2) ekolo{ku inspekciju-inspekciju za{tite okoli{a,

3) inspekciju za{tite prirode,

4) komunalnu inspekciju i

5) inspekciju za{tite od po`ara;

b) iz Ministarstva prometa i komunikacija:

1) inspekciju drumskog saobraćaja i

2) inspekciju za ceste;

c) iz Ministarstva privrede:

1) tr`i{nu inspekciju,

2) turističko-ugostiteljsku inspekciju,

3) veterinarsku inspekciju,

4) vodoprivrednu inspekciju,

5) {umarsko-lovnu inspekciju,

6) poljoprivrednu inspekciju,

7) elektroenergetsku inspekciju i

8) termo-energetsku inspekciju;

d) iz Ministarstva zdravstva:

1) zdravstvenu inspekciju

2) farmaceutsku inspekciju i

3) sanitarnu inspekciju;

f) iz Ministarstva kulture i sporta: inspekciju za za{titu dobara ba{tine;

g) iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice:

1) inspekciju rada,

2) inspekciju za{tite na radu i

3) inspekciju socijalne za{tite

h) iz Ministarstva obrazovanja i nauke

l) prosvjetnu inspekciju

Član 40

(Preuzimanje kantonalnih inspektora)

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, istovremeno s preuzimanjem poslova preuzima i kantonalne inspektore koji se zateknu na poslovima u tim ministarstvima, kao i državne službenike i namještenike čiji je posao neposredno vezan za poslove inspekcije.

Član 41

(Preuzimanje arhive, dokumentacije i sredstava rada)

Arhivu, dokumentaciju i sredstva rada inspekcija koje prelaze u Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove preuzima Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

Član 42

(Obavljanje inspekcijskih poslova do preuzimanja u Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove)

Do preuzimanja inspekcija u Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, postojeće kantonalne inspekcije iz člana 39. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08), nastavljaju da rade u okviru ministarstava u kojima su bile organizovane do dana početka rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Član 43

(Donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove)

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove dužan je donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji u roku od 60 dana od dana imenovanja.

Član 44

(Početak rada Direkcije za turizam u sastavu Ministarstva privrede)

(1) Direkcija za turizam u sastavu Ministarstva privrede počinje s radom danom postavljanja direktora.

(2) Direktor Direkcije za turizam postaviće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08).

Član 45

(Prestanak važenja dosadašnjih zakona)

Danom stupanja na snagu Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/08), prestaje da važi Zakon o ministarstvima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 4/01, 13/02, 16/03 i 26/04) i Zakon o samostalnim kantonalnim upravnim ustanovama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/97, 7/98, 13/99 i 28/01).

Član 46

(Usklađivanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji)

Najkasnije u roku utvrđenom u Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu, ministar unutrašnjih poslova, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite dužni su uskladiti pravilnike o unutrašnjoj organizaciji organa kojim rukovode sa djelokrugom utvrđenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/10) i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu.

Član 47

(Preuzimanje poslova)

U roku iz člana 4. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/10), Ministarstvo unutrašnjih poslova i Kantonalna uprava civilne zaštite, dužni su preuzeti inspektore zaštite od požara, arhivu, dokumentaciju i sredstva rada inspekcije za zaštitu od požara, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 48

(Nastavljanje s radom dosadašnjeg Ministarstva obrazovanja i nauke kao Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade)

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/11), nastavlja s radom Ministarstvo obrazovanja i nauke kao Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, sa djelokrugom utvrđenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/11).

Član 49

(Nastavljanje obavljanja funkcije, nastavljanje s radom državnih službenika i namještenika i preuzimanje arhive, dokumentacije i sredstava rada)

(1) Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/11), ministar obrazovanja i nauke nastavlja obavljati funkciju ministra za obrazovanje, nauku i mlade.

(2) Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/11), u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade nastavljaju s radom državni službenici i namještenici dosadašnjeg Ministarstva obrazovanja i nauke, koje preuzima arhivu i dokumentaciju i sredstva rada dosadašnjeg Ministarstva obrazovanja i nauke.

Član 50

(Usklađivanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i

mlade)

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/11), ministar za obrazovanje, nauku i mlade dužan je uskladiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade sa djelokrugom dopunjenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/11).

Član 51

(Usklađivanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite s djelokrugom dopunjenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/11)

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/11), direktor Kantonalne uprave civilne zaštite dužan je uskladiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite sa djelokrugom dopunjenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/11).

Član 52

(Nastavak s radom Kantonalne uprave civilne zaštite s djelokrugom dopunjenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/11)

Kantonalna uprava civilne zaštite nastavlja s radom, u skladu s djelokrugom dopunjenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/11), u roku od 15 dana od dana donošenja usklađenog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite.

Član 53

(Prestanak s radom Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo i preuzimanje zaposlenika, arhive, dokumentacije i sredstava rada)

(1) Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo, kao samostalna kantonalna upravna organizacija, prestaje s radom u roku od 15 dana od dana donošenja usklađenog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite.

(2) U roku od 15 dana od dana usklađivanja pravilnika iz člana 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/11), Kantonalna uprava civilne zaštite dužna je preuzeti dokumentaciju, arhivu i sredstva rada ukinute Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, kao i državne službenike i namještenike ukinute Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo koji su taj status imali na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/11) i rasporediti ih u skladu s Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite.

Član 54

(Početak rada Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći)

(1) Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći počinje s radom danom postavljenja direktora.

(2) Direktor Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći postaviće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/11).

Član 55

(Donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći)

U roku od 30 dana od dana imenovanja, direktor Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći dužan je donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći.Samostalni član Zakona o izmjeni
Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 41/2012)

Član 2

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 8/2015)

Član 4

(Početak rada Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture)

(1) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša počinje s radom danom imenovanja ministra.

(2) Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture počinje s radom danom imenovanja ministra.

Član 5

(Prestanak s radom Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša i Ministarstva stambene politike)

Danom imenovanja ministara iz člana 4. ovog zakona prestaju s radom:

a) Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša i

b) Ministarstvo stambene politike.

Član 6

(Rok za imenovanje ministara)

Ministri iz člana 4. ovog zakona imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 7

(Preuzimanje državnih službenika i namještenika, arhive, dokumentacije i sredstava rada Ministarstva

(1) Danom početka rada Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša preuzima državne službenike i namještenike, arhivu i dokumentaciju i sredstva rada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, osim onih koji su obavljali poslove iz oblasti komunalnih djelatnosti, kao i onih koji su obavljali poslove samostalnih izvršilaca koji su neposredno organizaciono vezani za ministra (sekretar ministarstva, viši referent - tehnički sekretar, viši referent za informatiku, viši referent za administrativno-tehničke poslove, viši referent - VKV vozač).

(2) Danom početka rada Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša preuzima državne službenike i namještenike, arhivu i dokumentaciju i sredstva rada Ministarstva stambene politike.

Član 8

(Preuzimanje državnih službenika i namještenika, arhive, dokumentacije i sredstava rada iz Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša)

Danom početka rada Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture preuzima one državne službenike i namještenike, arhivu i dokumentaciju i sredstva rada iz Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, koji su obavljali poslove iz oblasti komunalnih djelatnosti, kao i one samostalne izvršioce koji su neposredno organizaciono vezani za ministra (sekretar ministarstva, viši referent - tehnički sekretar, viši referent za informatiku, viši referent za administrativno-tehničke poslove, viši referent - VKV vozač).

Član 9

(Donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja izaštite okoliša)

U roku od 30 dana od početka rada Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša dužan je donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Član 10

(Donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture)

U roku od 30 dana od početka rada Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, ministar komunalne privrede i infrastrukture dužan je donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture.

Član 11

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Samostalni članovi Zakona o izmjeni i dopunama
Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 13/2017)

Član 4

(Usklađivanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji)

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona ministar unutrašnjih poslova, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove dužni su uskladiti pravilnike o unutrašnjoj organizaciji sa djelokrugom poslova izmijenjenim i dopunjenim ovom zakonom.

Član 5

(Preuzimanje inspektora, arhive i dokumentacije i sredstava rada)

U roku od 15 dana od dana usklađivanja pravilnika iz člana 4. ovog zakona Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dužna je preuzeti stambene inspektore, arhivu, dokumentaciju i sredstva rada stambene inspekcije od Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Član 6

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum