Vaš pravni kompas 

  • Zakon o nabavljanju drzanju i nosunje oruzja i municije Kantona Sarajevo

  • Zakoni Kantona Sarajevo
Zakoni Kantona Sarajevo
 #470  by comodore
 
ZAKON O NABAVLJANJU, DRŽANJU I NOŠENJU ORUŽJA I MUNICIJE Kantona Sarajevo

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 1/2018)DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Predmet zakona)

Ovim zakonom se propisuju kategorije oružja, nabavljanje, držanje, nošenje i oduzimanje oružja, bitnih dijelova oružja i municije i isprava o oružju i municiji, način postupanja s oružjem i municijom, promet oružja i municije, popravljanje i prepravljanje oružja, osnivanje i vođenje civilnog strelišta i evidencije o oružju i municiji, legalizacija i amnestija na području Kantona Sarajevo.

Član 2

(Primjena)

(1) Oružje i municija se mogu nabavljati, držati i nositi samo po odredbama ovog zakona.

(2) Odredbe ovog zakona u pogledu nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije odnose se i na strane državljane sa stalnim boravkom na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(3) Odredbe ovog zakona ne odnose se na pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijske službenike, službenike sudske policije, pripadnike straže kazneno-popravnih ustanova, zaposlenike Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i na druge državne organe i njihove zaposlenike kada nabavljaju, drže i nose oružje i municiju po posebnim propisima.

Član 3

(Pojam oružja, dijelova oružja, bitnih dijelova oružja i municije)

(1) Oružje u smislu ovog zakona je vatreno oružje, te ostalo oružje koje je namijenjeno za samoodbranu, lov i sport.

(2) Oružjem u smislu ovog zakona smatraju se i bitni dijelovi oružja.

(3) Bitni dijelovi vatrenog oružja su mehanizam za zatvaranje cijevi oružja (nosač ili navlaka sa zatvaračem) i cijev vatrenog oružja s ležištem metka koji su, s obzirom da su to odvojeni predmeti, uključeni u kategoriju vatrenog oružja na koje su postavljeni ili na koje se namjeravaju postaviti.

(4) Dio oružja, u smislu ovog zakona, znači svaki dio ili zamjenski dio koji je posebno namijenjen za vatreno oružje i bitan je za njegovo djelovanje, uključujući cijev, kućište ili uvodnik metaka, vodilicu ili cijev, zatvarač ili nosač zatvarača te svaku napravu namijenjenu ili prilagođenu smanjivanju buke izazvane ispaljivanjem iz vatrenog oružja.

(5) U smislu ovog zakona, municija znači meci kao cjelina ili njegovi dijelovi, uključujući barut, inicijalne kapisle, potisno punjenje, zrna ili projektile koji se koriste u vatrenom oružju.

Član 4

(Izuzeci od pojma oružja i municije)

U smislu ovog zakona ne smatra se oružjem:

a) oružje koje je učinjeno trajno neprikladnim za upotrebu onesposobljavanjem koje osigurava da su svi bitni dijelovi vatrenog oružja trajno neupotrebljivi i da ih nije moguće odstraniti, zamijeniti ili prepraviti kako bi oružje na bilo koji način ponovno osposobili,

b) predmeti koji su izrađeni za uzbunjivanje, signaliziranje, spašavanje života, humano ubijanje, omamljivanje i uspavljivanje životinja ili podvodnom ribolovu,

c) predmeti koji su namijenjeni za industrijske ili tehničke svrhe pod uvjetom da se mogu koristiti samo u navedene svrhe,

d) dekorativno oružje,

e) imitacije oružja,

f) optički nišani,

g) municija za vazdušno oružje,

h) municija za oružje s tetivom,

i) neeksplozivne komponente metka i

j) lažna municija.

Član 5

(Značenje pojmova)

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju slijedeće značenje:

a) oružja

1) "vatreno oružje" su sve vrste pušaka, pištolja, revolvera, kao i sve vrste naprava koje ispaljuje, služi za ispaljivanje ili se mogu lako prepraviti za ispaljivanje sačme, zrna ili nekog drugog projektila djelovanjem potisnog punjenja,

2) "kratko vatreno oružje" je oružje čija cijev nije duža od 30 cm, a ukupna dužina oružja ne prelazi 60 cm,

3) "dugo vatreno oružje" je svako vatreno oružje, osim kratkog vatrenog oružja,

4) "automatsko vatreno oružje" je svako vatreno oružje koje se nakon opaljenja automatski napuni i koje može ispaliti više od jednog metka jednokratnim pritiskanjem okidača,

5) "poluautomatsko vatreno oružje" je oružje koje je nakon ispaljivanja svakog metka ponovno spremno za ispaljivanje i kod kojeg je iz cijevi jednokratnim pritiskom okidača moguće ispaljivati jedan metak,

6) "vatreno oružje s repetirajućim mehanizmom" je oružje kod kojeg je nakon ispaljivanja svakog metka potrebno ručno preko mehanizma iz spremnika ili cilindra ubaciti metak u cijev,

7) "vatreno oružje s jednostrukim okidanjem" je vatreno oružje koje nema spremnik, koje se prije svakog ispaljivanja puni ručnim ubacivanjem metka u komoru ili u nišu za punjenje na poklopcu cijevi,

8) "vazdušno oružje" su sve vrste pušaka, pištolja, revolvera i drugih naprava koje snagom sabijenog vazduha ili drugog gasa izbacuju kroz cijev zrno, kuglicu, sačmu ili drugi projektil,

9) "airsoft i paintball naprave" su puške i pištolji, odnosno sportski rekviziti namijenjeni izbacivanju plastičnih, gumenih ili želatinoznih projektila na isti način kao i vazdušno oružje, s tim da mogu imati veći kalibar od navedenog i mogu raditi u automatskom režimu i da je energija projektila manja od energije navedene za pojam vazdušnog oružja,

10) "gasno oružje" su pištolji, revolveri, puške i druge naprave koje pod pritiskom energije barutnog punjenja ili sabijenog gasa usmjereno raspršuju neškodljive nadražljive tvari za onesposobljavanje pojedinca koje na ljudsko zdravlje imaju kratkotrajan učinak,

11) "sprej za omamljivanje" je naprava namijenjena civilnom tržištu, koja sadrži i prilikom upotrebe raspršuje nadražujuća hemijska jedinjenja u koncentracijama dozvoljenim po prihvaćenim međunarodnim standardima,

12) "uređaj za izazivanje elektrošokova (elektrošoker ili paralizator)" su ručne naprave koje pomoću visokog električnog napona privremeno onesposobljavaju lice,

13) "oružje za signalizaciju" su pištolji, revolveri, puške i druge naprave koje pod pritiskom energije barutnog punjenja ili sabijenog gasa raspršuju ili ispaljuju naboj namijenjen isključivo za izazivanje glasnog pucnja ili ispaljivanju svijetlećeg signala,

14) "konvertibilno oružje" je gasno, startno i signalno oružje, kao i svako drugo oružje koje ima cijev i izgledom podsjeća na vatreno oružje i koje se, s obzirom na konstrukciju i materijal od koga je napravljeno, može prepraviti tako da ispaljuje bojevu municiju,

15) "lovačko oružje"je vatreno oružje s kojim se smije loviti divljač u skladu s propisima o lovstvu,

16) "kombinovano oružje" je oružje s dvije ili više olučenih (glatkih) i neolučenih (užljebljenih) cijevi različitog kalibra,

17) "sportsko oružje" je vatreno, vazdušno, hladno i oružje s tetivom ili oprugom koje se koristi u streljaštvu ili drugim sportovima, u skladu s posebnim propisima,

18) "oružje s tetivom" su samostreli, lukovi, praćke i druge naprave koje snagom napete tetive ili druge elastične materije izbacuju strijelu ili drugi projektil,

19) "staro oružje"su duge i kratke puške, kubure i druge vrste oružja za koje se više ne proizvodi municija, koje imaju istorijsku ili umjetničku vrijednost ili služi za umjetničke, kulturne i druge slične priredbe, ili čini sastavni dio narodne nošnje i koje je od strane ovlaštene organizacije ili ovlaštenog pojedinca trajno onesposobljeno za upotrebu,

20) "trofejno oružje" je vatreno i vazdušno oružje koje je od strane ovlaštene organizacije ili ovlaštenog pojedinca trajno onesposobljeno za upotrebu i hladno oružje koje se čuva kao uspomena iz ranijeg perioda istorije Bosne i Hercegovine ili za njegovog vlasnika predstavlja ličnu ili porodičnu uspomenu, odnosno trofej,

21) "vojno oružje i municija" je oružje i municija koje se nabavlja prema posebnim propisima i čiji promet fizičkim licima nije dozvoljen ili je ograničen,

22) "hladno oružje" su bodeži, kame, mačevi, sablje, bajoneti i skakavci čije se sječivo nalazi pod pritiskom sabijene opruge, a iz drške iskače pritiskom na dugme ili polugu ili metalne zvjezdice za bacanje, bez obzira na dužinu oštrice, bokseri, buzdovani, te drugo oružje sa skrivenom oštricom, kao i drugi predmeti pogodni za nanošenje povreda kada se nose na javnim mjestima,

23) "oružje za samoodbranu"je kratko i dugo vatreno oružje različitih kalibara,

24) "imitacija oružja" su predmeti koji su vanjskim izgledom slični ili jednaki oružju, ali ih nije moguće upotrijebiti ili prepraviti u vatreno oružje,

25) "dekorativno oružje" je oružje koje je izrađeno u dekorativne svrhe i nije ga moguće upotrijebiti ili prepraviti u vatreno oružje,

26) "reprodukcije oružja" su kopije dugog i kratkog vatrenog oružja, koje se pune s usta cijevi crnim barutom i pale fitiljem, kremenom ili kapislom,

27) "mužari-prangije" su ručne ili samostojeće naprave namijenjene za izazivanje glasnog pucnja, koje su konstruisane tako da ne mogu primiti cjeloviti naboj, pune se s usta cijevi određenom količinom crnog baruta i pale štapinom, kremenom i kapislom, a zatvaraju sredstvom male specifične težine.

b) ostalo

1) "municija s probojnim dejstvom" je municija namijenjena za vojnu upotrebu pri čemu je projektil presvučen košuljicom i ima čvrstu probojnu jezgru,

2) "municija s eksplozivnim projektilima" je vojna municija koja sadrži punjenje koje eksplodira prilikom udara,

3) "municija sa zapaljivim projektilima" je vojna municija kod koje projektil sadrži hemijsku smjesu koja se zapali prilikom dodira sa zrakom ili prilikom udara,

4) "municija za vatreno oružje" je cjelovit metak koji sjedinjuje čahuru, kapislu, barutno punjenje i projektil ili sačmu,

5) "minsko-eksplozivna sredstva" su sve vrste bombi, mina, granata i drugih naprava opremljenih s eksplozivnom materijom ili adekvatnom neeksplozivnom materijom ili detonatorom kod kojih pod spoljnjim ili unutrašnjim djelovanjem (težina, udar, potez, trenje, električna energija, hemijska, nuklearna reakcija i sl.) dolazi do oslobađanja energije i njihovog aktiviranja,

6) "optički nišan" je naprava kojom se oružju povećava preciznost,

7) "posebna oprema za vatreno oružje" je svaki mehanizam namijenjen kao dodatak za osnovni model oružja,

8) "onesposobljavanje vatrenog oružja" je onesposobljavanje svih bitnih dijelova oružja na način da njihovim uklanjanjem, zamjenom ili izmjenom ne može biti omogućeno njegovo osposobljavanje,

9) "popravljanje oružja" je otklanjanje kvarova na oružju i zamjena ili ugradnja originalnih dijelova,

10) "prepravljanje oružja" je prilagođavanje oružja drugoj municiji, zamjena ili ugradnja bitnih dijelova oružja i drugi zahvati na oružju kojima se utiče na njegovo funkcionisanje ili na tehnička svojstva,

11) "prenošenje oružja" je premještanje oružja za koje je izdat oružni list, s jednog mjesta na drugo,

12) "promet oružja i municije" je nabavljanje oružja i municije radi prodaje, smještaja i čuvanja oružja i municije u svrhu prodaje, prodaja oružja i municije na malo i veliko u Kantonu Sarajevo,

13) "samostalni poduzetnik" je fizičko lice koje na osnovu posebnih propisa obavlja registrovanu djelatnost,

14) "ovlašteni trgovac oružjem" je pravno lice ili poduzetnik koji posjeduje odobrenje nadležne policijske uprave za bavljenje prometom oružja, bitnih dijelova oružja i municije,

15) "posrednik u prometu oružjem - broker" je pravno lice ili poduzetnik, koje nije trgovac oružjem, a koji se na osnovu odobrenja nadležne policijske uprave bavi pregovaranjem, ugovaranjem i posredovanjem u ugovaranju poslova u vezi s kupovinom ili prodajom oružja i municije,

16) "ovlašteni serviser oružja" je pravno lice ili poduzetnik kojem je rješenjem nadležnog organa odobreno bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja,

17) "ispitavanje vatrenog oružja" je provjeravanje ispravnosti funkcionisanja oružja i ispravnosti pojedinih dijelova vatrenog oružja te kontrola izdržljivosti cijevi i drugih odgovarajućih dijelova pod određenim pritiskom,

18) "obilježavanje žigom vatrenog oružja" je utiskivanje propisanih žigova na određene dijelove vatrenog oružja za koje je ispitivanjem utvrđena ispravnost,

19) "tehnički pregled vatrenog oružja" je pregled koji se obavlja radi provjere tehničke ispravnosti oružja,

20) "legalizacija oružja" je postupak registracije neregistrovanog oružja koje je lice posjedovalo bez odobrenja za koje nije potrebno dokazivati porijeklo oružja, uz ispunjenost uvjeta propisanih ovim zakonom,

21) "amnestija lica" je oslobađanje od odgovornosti za nelegalno posjedovanje oružja B kategorije, prilikom dobrovoljne predaje istog,

22) "registrovano oružje"je oružje za koje je izdata odgovarajuća isprava o oružju,

23) "registracija oružja" je unos podataka o oružju i vlasniku, odnosno korisniku oružja u službene evidencije propisane ovim zakonom, kao i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, uz izdavanje odgovarajuće isprave,

24) "oružni list" je isprava na osnovu koje se drži i nosi oružje u skladu s ovim zakonom i sadrži podatke o oružju, bitnim dijelovima oružja i vlasniku oružja,

25) "vlasnici oružja", u smislu ovog zakona su fizička lica, pravna lica i poduzetnici,

26) "zajednički korisnici oružja", u smislu ovog zakona su lica koja koriste jedno isto lovačko ili sportsko oružje,

27) "civilno strelište" je otvoreni ili zatvoreni objekat (streljana) namijenjen sportsko-rekreativnom gađanju i edukaciji koji ispunjavaju tehničke i sigurnosne uvjete za upotrebu registrovanog ili prijavljenog oružja,

28) "vježbalište" je dio lovišta određen za ispitivanje preciznosti lovačkog oružja koje se formira u skladu s propisima o lovstvu.

Član 6

(Kategorizacija oružja)

Oružje se, prema odredbama ovog zakona razvrstava u četiri kategorije:

a) Kategorija A, koju čine:

1) minsko-eksplozivna sredstva,

2) vojni projektili s eksplozivnim punjenjem, lanseri i bacači,

3) automatsko vatreno oružje,

4) vatreno oružje koje je skriveno u drugim predmetima tako da izgleda kao neki drugi predmet,

5) municija s probojnim, eksplozivnim, obilježavajućim ili zapaljivim projektilima, te projektili za takvu municiju,

6) municija za pištolje i revolvere s projektilom koji ima ekspanzijski učinak i projektili za takvu municiju osim municije za lov ili sportsko streljaštvo za lica kojima je dozvoljeno da koriste to oružje,

7) sve vrste oružja s integralnim prigušivačima, prigušivači namijenjeni oružju i dijelovi za prigušivače,

8) oružje koje je izrađeno ili prerađeno bez odobrenja za promet oružjem,

9) poluautomatsko vatreno oružje za civilnu upotrebu, koje po svom autentičnom izgledu odgovara automatskom oružju, osim oružja za lov i sportsko streljaštvo,

10) ostalo vatreno oružje koje nije obuhvaćeno kategorijama B, C ili D i

11) posebna oprema za vatreno oružje.

b) Kategorija B, koju čine:

1) poluautomatsko ili repetirajuće kratkocijevno vatreno oružje,

2) kratkocijevno vatreno oružje za jedinačnu paljbu sa središnjim paljenjem,

3) kratkocijevno vatreno oružje za jedinačnu paljbu s rubnim paljenjem, ukupne dužine do 28 cm,

4) kratkocijevno vatreno oružje za jedinačnu paljbu za municiju s rubnim paljenjem, ukupne dužine iznad 28 cm,

5) poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje s magacinom i ležištem za više od tri metka,

6) poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje s magacinom i ležištem za najviše tri metka, kod kojeg se magacin, odnosno opruga za punjenje može skinuti, odnosno nije sigurno da li je oružje takve konstrukcije da ga je moguće uobičajenim alatom prepraviti u oružje s magacinom i ležištem za više od tri metka,

7) repetirajuće i poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje s glatkom cijevi ukupne dužine do 60 cm,

8) poluautomatsko vatreno oružje za civilnu upotrebu koje je slično automatskom vojnom vatrenom oružju, isključivo poluautomatskog načina rada te maksimalnog kapaciteta magacina 30 komada metaka koje je dozvoljeno isključivo u sportske svrhe,

9) repetirajuće dugocijevno vatreno oružje koje nije obuhvaćeno u podtački 6), tačke b) ovog člana,

10) dugocijevno vatreno oružje za jedinačnu paljbu s jednom ili više užljebljenih cijevi,

11) dugocijevno vatreno oružje za jedinačnu paljbu s jednom ili više glatkih cijevi,

12) poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje koje nije obuhvaćeno podtač. 5), 6), 7) i 8) tačke b) ovog člana i

13) kombinovano oružje.

c) Kategoriju C, koju čine:

1) gasno oružje,

2) reprodukcija vatrenog oružja kod kojeg se ne upotrebljava metak s centralnim ili ivičnim paljenjem,

3) mužari,

4) staro oružje,

5) trofejno oružje,

6) vazdušno oružje čija je kinetička energija 10,5 J ili veća ili je brzina projektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm,

7) oružje s tetivom čija je sila zatezanja tetive veća od 450 N, odnosno čija je natezna težina veća od 101 libre i

8) električni paralizatori snage iznad 10.000 v.

d) Kategoriju D, koju čine:

1) električni paralizatori snage ispod 10.000 v,

2) sprejevi za omamljivanje,

3) hladno oružje,

4) vazdušno oružje čija je kinetička energija manja od 10,5 J ili je brzina projektila manja od 200 m/s i kalibra 4.5 mm i manjeg i

5) oružje s tetivom čija je sila zatezanja tetive manja od 450 N, odnosno čija je natezna težina manja od 101 libre.

Član 7

(Ograničenja)

(1) Oružje iz člana 6. ovog zakona se, u pogledu prava i obaveza vlasnika oružja, razvrstava u:

a) zabranjeno oružje - oružje kategorije A,

b) dozvoljeno oružje za koje je potrebno prethodno odobrenje - oružje kategorije B,

c) dozvoljeno oružje za koje je potrebna prijava nadležnom organu - oružje kategorije C i

d) dozvoljeno oružje za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadležnom organu - oružje kategorije D.

(2) Zabranjeno je nabavljanje ili držanje ili nošenje oružja kategorije A, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

(3) Zabranjeno je nabavljanje ili držanje ili nošenje oružja kategorije B bez odgovarajuće isprave o oružju.

(4) Zabranjeno je držanje ili nošenje oružja kategorije C bez odgovarajuće isprave.

(5) Zabranjeno je nositi hladno oružje na javnim mjestima, vjerskim okupljanjima, ugostiteljskim objektima, obrazovnim ustanovama i na drugim javnim mjestima.

(6) Oružje kategorije D mogu nabavljati, držati i nositi samo lica starija od 18 godina, osim članova sportskih streljačkih organizacija, a izuzetno raspršivače (sprejeve) mogu nabavljati, držati i nositi lica starija od 16 godina.

DIO DRUGI - POSTUPAK NABAVLJANJA ORUŽJA I MUNICIJE

Član 8

(Isprave o oružju)

(1) Isprave o oružju u smislu ovog zakona su:

a) odobrenje za nabavljanje oružja,

b) oružni list,

c) odobrenje za držanje oružja,

d) odobrenje za sakupljanje starog oružja,

e) kolekcionarska dozvola,

f) potvrda o prijavi i

g) druge isprave o oružju izdate na osnovu međunarodnih ugovora.

(2) Bliže odredbe o izgledu i sadržaju obrazaca isprava o oružju iz stava (1) ovog člana, kao i zahtjeva za izdavanje isprava o oružju i drugih dokumenata, na prijedlog policijskog komesara propisuje ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar).

Član 9

(Nadležna policijska uprava)

Nadležna policijska uprava je, u smislu ovog zakona, organizaciona jedinica Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Uprava policije) na čijem području fizičko lice kao podnosilac zahtjeva ima prebivalište ili boravište, pravno lice ili poduzetnik koji kao podnosioci zahtjeva imaju sjedište (u daljem tekstu: nadležna policijska uprava).

Član 10

(Opći i posebni uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja za fizička lica)

(1) Oružje iz kategorije B može se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležne policijske uprave.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja kategorije B za fizička lica podnosi se na propisanom obrascu nadležnoj policijskoj upravi.

(3) Nadležna policijska uprava izdat će fizičkom licu odobrenje za nabavljanje oružja kategorije B ukoliko ispunjava opće i posebne uvjete.

(4) Opći uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja fizičkom licu su:

a) da ima opravdani razlog za nabavljanje oružja,

b) da je lice navršilo 21 godinu života,

c) da nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo, osim za krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz nehata koje za posljedicu ima tjelesnu povredu ili materijalnu štetu, odnosno za krivična djela u državi čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište,

d) da protiv njega nije u Bosni i Hercegovini potvrđena optužnica, niti da se vodi krivična istraga ili krivični postupak, osim za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz nehata koje za posljedicu ima tjelesnu povredu ili materijalnu štetu, odnosno za krivična djela u državi čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište,

e) da lice u posljednje dvije godine do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja nije kažnjavano za prekršaj protiv javnog reda i mira s obilježjem nasilja, prekršaj propisan ovim zakonom ili prekršaj s obilježjem nasilja propisan drugim zakonom,

f) da se protiv njega ne vodi prekršajni postupak za prekršaj protiv javnog reda i mira s obilježjem nasilja, prekršaj propisan ovim zakonom ili prekršaj s obilježjem nasilja propisan drugim zakonom i

g) da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrijebljeno, a naročito: češće i prekomjerno uživanje alkohola, uživanje narkotičkih sredstava ili drugih omamljujućih sredstava, disciplinske povrede propisa o lovstvu i sportskom streljaštvu, kao i druge okolnosti koje lice čine nepodobnim za posjedovanje oružja.

(5) Posebni uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja fizičkom licu su:

a) da je na zdravstvenom pregledu utvrđeno da je lice zdravstveno sposobno za držanje i nošenje oružja i

b) da raspolaže tehničkim znanjem za pravilno rukovanje oružjem i da poznaje propise koji se odnose na držanje, čuvanje i nošenje oružja.

(6) Ukoliko lice koje ima važeći oružni list za oružje koje je ranije nabavila na osnovu izdatog odobrenja za nabavljanje oružja, podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja iste vrste, neće se provoditi postupak za utvrđivanje općih i posebnih uvjeta iz st. (4) i (5) ovog člana.

(7) Nadležna policijska uprava ovlaštena je u svako doba provjeriti daljnje ispunjavanje uvjeta iz stava (4), tač. a), c), d), e), f) i g) i stava (5) tačka a) ovog člana kod lica kojem je izdat oružni list za nabavljanje, držanje i nošenje oružja, ako sazna za okolnosti koje dovode u sumnju daljnje ispunjavanje tih uvjeta.

(8) Načelnik nadležne policijske uprave će formirati komisiju od tri člana koja će cijeniti ispunjavanje i opravdanost zahtjeva za dobijanje odobrenja za nabavljanje oružja, a u sastav komisije će se imenovati i referent za oružje iz policijske uprave kao stručni član komisije.

(9) Način rada komisije iz stava (8) ovog člana i drugih na utvrđivanju ispunjenosti i opravdanosti uvjeta iz st. (4) i (5) ovog člana i pravo na naknadu, na prijedlog policijskog komesara, propisuje ministar.

(10) Izuzetno od stava (4) tačka b), fizičkom licu se može dati odobrenje za nabavljanje oružja sa navršenih 18 godina ako je drugim zakonom ili aktom ovlašteno za nabavljanje i držanje oružja, ako je član sportske streljačke organizacije koji se aktivno takmiči u streljaštvu ili ako ima položen lovački ispit.

Član 11

(Utvrđivanje općih uvjeta za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja fizičkom licu)

(1) Fizičko lice ima opravdani razlog za nabavljanje oružja iz člana 10. stava (4) tačka a) ovog zakona ukoliko želi oružje nabaviti u svrhu lične sigurnosti, lova, sporta ili kolekcionarstva.

(2) Fizičko lice ima opravdani razlog za nabavljanje oružja u svrhu lične sigurnosti, ukoliko učini vjerovatnim da bi mu mogla biti ugrožena lična sigurnost ili zbog drugih okolnosti.

(3) Fizičko lice ima opravdan razlog za nabavljanje lovačkog oružja ukoliko je član lovačke organizacije i ukoliko ima položen lovački ispit što dokazuje uvjerenjem o članstvu u lovačkom društvu, članskom knjižicom i uvjerenjem o položenom lovačkom ispitu. Odobrenje za nabavljanje lovačkog oružja može se izdati i sportskim streljačkim organizacijama i njenim članovima radi upražnjavanja streljačkog sporta.

(4) U slučaju prestanka članstva u lovačkoj organizaciji, ista je dužna u roku od 60 dana od dana prestanka članstva da dostavi nadležnoj policijskoj upravi dokaz o prestanku članstva.

(5) Izuzetno od st. (2) i (3) ovog člana fizičko lice ima opravdani razlog za nabavljanje oružja ukoliko je oružje:

a) neophodno radi zaštite imovine (stada, usjeva i sl.) i

b) ako se radi o oružju stečenom na osnovu naslijeđa.

(6) Fizičko lice ima opravdan razlog za nabavljanje sportskog oružja ukoliko je član sportske streljačke organizacije i aktivno se bavi sportskim streljaštvom, što dokazuje uvjerenjem sportske streljačke organizacije čiji je član i članskom knjižicom.

(7) U slučaju prestanka članstva u sportskoj streljačkoj organizaciji, ista je dužna u roku od 60 dana od dana prestanka članstva da dostavi nadležnoj policijskoj upravi dokaz o prestanku članstva.

(8) Fizičko lice ima opravdani razlog za nabavljanje oružja u svrhu kolekcionarstva ukoliko posjeduje kolekcionarsku dozvolu iz člana 33. stav (11) ovog zakona.

(9) Postojanje uvjeta iz člana 10. stav (4) tačka b) ovog zakona utvrđuje se na osnovu uvida u ličnu kartu podnosioca zahtjeva i obavijesti nadležnog organa o prebivalištu - boravištu sa ličnim podacima (PBA - 3 obrazac).

(10) Postojanje uvjeta iz člana 10. stav (4) tač. c), d), e) i f) ovog zakona, po službenoj dužnosti utvrđuje nadležna policijska uprava na osnovu uvjerenja nadležnog suda, uvjerenja nadležnog tužilaštva i uvjerenja organa nadležnog za vođenje kaznenih ili prekršajnih evidencija, a nakon toga, ukoliko iz objektivnih i opravdanih razloga to nije u mogućnosti izvršiti, nadležna policijska uprava će podnosioca zahtjeva uputiti da tražene podatke dostavi lično.

(11) Postojanje uvjeta iz člana 10. stav (4) tač. a) i g) ovog zakona utvrđuje nadležna policijska uprava.

Član 12

(Postupak pri utvrđivanju opravdanog razloga za nabavljanje oružja i drugih okolnosti)

(1) Prilikom provjere postojanja uvjeta iz člana 10. stav (4) tač. a) i g) ovog zakona policijski službenik je ovlašten tražiti i prikupljati podatke i informacije o podnosiocu zahtjeva za nabavljanje oružja od građana, nadležnih organa, ustanova i institucija, o čemu policijski službenik sačinjava službenu zabilješku.

(2) Pored podataka iz stava (1) ovog člana koje je ovlašten tražiti i prikupljati policijski službenik i nadležna policijska uprava je ovlaštena tražiti i prikupljati podatke i informacije od nadležnih organa, ustanova i institucija koji raspolažu traženim podacima.

(3) Nadležni organi, ustanove i institucije dužni su, na zahtjev policijskog službenika i nadležne policijske uprave, pružiti potrebnu saradnju i ustupiti tražene podatke i informacije.

Član 13

(Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti podnosioca zahtjeva)

(1) Postojanje uvjeta iz člana 10. stav (5) tačka a) ovog zakona dokazuje se uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja izdato od strane ovlaštene zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od šest mjeseci od dana izdavanja.

(2) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdaje se s rokom važenja od 10 godina.

(3) Lice kojem je izdato uvjerenje iz stava (1) ovog člana dužno je svakih 10 godina pristupiti zdravstvenom pregledu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za posjedovanje oružja.

Član 14

(Promjena zdravstvene sposobnosti)

(1) Zdravstvena ustanova, kao i svako lice koje ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oružja, a koje može uticati na sposobnost za držanje i nošenje oružja, dužni su odmah po saznanju za takvu promjenu obavijestiti nadležnu policijsku upravu ili najbližu policijsku stanicu.

(2) Nadležna policijska uprava rješenjem upućuje imaoca oružja za kojeg se opravdano sumnja da više nije zdravstveno sposoban za držanje i nošenje oružja na vanredni zdravstveni pregled kod ovlaštene zdravstvene ustanove.

(3) Imalac oružja iz stava (2) ovog člana obavezan je da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o upućivanju na vanredni zdravstveni pregled, dostavi nadležnoj policijskoj upravi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

(4) Troškove zdravstvenog pregleda imaoca oružja iz stava (2) ovog člana koji je proglašen zdravstveno sposobnim za držanje i nošenje oružja snosi Uprava policije, a postupak provodi nadležna policijska uprava, nakon podnesenog zahtjeva za nadoknadu troškova imaoca oružja.

(5) Troškove zdravstvenog pregleda imaoca oružja iz stava (2) ovog člana koji je proglašen zdravstveno nesposobnim za držanje i nošenje oružja snosi imalac oružja.

Član 15

(Donošenje propisa o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja)

Bliže uvjete koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje će obavljati zdravstvene preglede kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja, način i postupak obavljanja redovnih i vanrednih zdravstvenih pregleda, popis bolesti i zdravstvenih stanja koja lice čine nepodobnim za držanje i nošenje oružja, način vođenja evidencije i medicinske dokumentacije, razmjena podataka o izdatim ljekarskim uvjerenjima i promjenama u pogledu zdravstvene sposobnosti imaoca oružja, sadržaj uvjerenja o izvršenom zdravstvenom pregledu, naknade u vezi s utvrđivanjem zdravstvene sposobnosti, te druga pitanja od značaja za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, propisuje ministar zdravstva u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Član 16

(Utvrđivanje tehničkog znanja za pravilno rukovanje oružjem i poznavanja propisa koji se odnose na držanje, čuvanje i nošenje oružja)

(1) Ispunjavanje uvjeta iz člana 10. stava (5) tačke b) ovog zakona, za oružje kategorije B podnosilac zahtjeva dokazuje:

a) potvrdom o položenom ispitu o poznavanju propisa koji se odnose na držanje, čuvanje i nošenje oružja koju izdaje komisija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, koju na prijedlog policijskog komesara formira ministar.

b) potvrdom o položenom ispitu o raspolaganju tehničkim znanjima za pravilno rukovanje oružjem koju izdaje sportska streljačka, odnosno druga organizacija ili ustanova koja ima registrovano sjedište na području Kantona Sarajevo i ispunjava propisane uvjete za provođenje obuke i posjeduje odobrenje nadležnog ministarstva.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, lica koja obavljaju ili su obavljali poslove policijskog službenika, službenika sudske policije, službenika straže kazneno-popravnih ustanova, službenika obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, osiguranja lica i imovine, profesionalna vojna lica, rezervne vojne starješine i lica koja imaju registrovano vatreno oružje oslobođena su obuke za pravilno rukovanje oružjem i obuke o poznavanju propisa koji se odnose na držanje, čuvanje i nošenje oružja, kao i druga lica koja su kroz školovanje i druge vidove obuke osposobljena za pravilno rukovanje oružjem i poznaju propise koji se odnose na držanje, čuvanje i nošenje oružja, što se dokazuje odgovarajućom ispravom nadležnog organa.

(3) Sastav, način rada i naknadu za rad komisije iz stava (1) tačke a) ovog člana, način, program, troškove osposobljavanja i druga pitanja koja se odnose na obuku i provjeru znanja o poznavanju propisa u vezi držanja, čuvanja i nošenja vatrenog oružja, kao i način rada sportskih streljačkih, odnosno drugih organizacija ili ustanova iz stava (1) tačke b) ovog člana, koje se odnose na obuku i provjeru tehničkih znanja za pravilno rukovanje oružjem utvrđuje se Pravilnikom o programu obuke i načinu osposobljavanja za pravilno rukovanje, držanje i nošenje oružja, koji na prijedlog policijskog komesara donosi ministar.

Član 17

(Rok za dostavljanje dokaza o ispunjavanju posebnih uvjeta koji se odnose na nabavljanje oružja)

Od podnosioca zahtjeva koji ispunjava opće uvjete iz člana 10. stav (2) ovog zakona, nadležna policijska uprava će zatražiti da u roku od 60 dana dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz člana 10. stav (5) ovog zakona.

Član 18

(Izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja fizičkom licu)

(1) Nadležna policijska uprava izdaje rješenje kojim se odobrava nabavljanje oružja kategorije B fizičkom licu koje ispunjava uvjete iz člana 10. ovog zakona.

(2) Rješenje kojim je odobreno nabavljanje oružja iz stava (1) ovog člana važi šest mjeseci od dana izdavanja rješenja.

(3) Fizičko lice kojem je izdato rješenje iz stava (1) ovog člana, a oružje nije nabavio u roku iz stava (2) ovog člana, dužan je vratiti rješenje u roku od osam dana od dana isteka roka važenja nadležnoj policijskoj upravi koja je izdala rješenje.

Član 19

(Odbijanje zahtjeva fizičkog lica za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja)

(1) Rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja sadrži razloge odbijanja, osim ukoliko bi to bilo u suprotnosti sa odredbama zakona kojima je regulisan krivični postupak.

(2) U obrazloženju rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja kategorije B fizičkom licu, zbog okolnosti iz člana 10. stav (4) tačka g) ovog zakona, nadležna policijska uprava nije obavezna navoditi načine utvrđivanja i pribavljanja podataka kojima se rukovodila kod donošenja rješenja.

(3) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana može se izjaviti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(4) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor.

Član 20

(Uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja za pravna lica i poduzetnike)

(1) Nadležna policijska uprava izdat će pravnom licu i poduzetniku odobrenje za nabavljanje oružja kategorije B ukoliko ispunjava slijedeće uvjete:

a) da ima opravdan razlog za nabavljanje oružja,

b) da odgovorno lice i lice zaduženo za sigurnost u pravnom licu, odnosno kod poduzetnika ispunjava opće i posebne uvjete iz člana 10. ovog zakona i

c) da pravno lice, odnosno poduzetnik ispunjava uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja, u skladu s odredbama posebnog propisa iz stava (5) ovog člana.

(2) Opravdani razlog iz stava (1) tačka a) ovog člana za nabavljanje oružja ima pravno lice i poduzetnik koji ima organizovanu unutrašnju službu zaštite u skladu s važećim propisima ili koje je registrovano kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti: lova, uzgoja divljači, streljaštva, vođenja civilnih strelišta, poslova obezbjeđenja lica i imovine, osposobljavanja lica za rukovanje vatrenim oružjem, naučnog istraživanja za koje je potrebno oružje, snimanja filmskih i prikazivanja pozorišnih predstava, muzejskih eksponata, te aerodromi radi odstrela, plašenja i rastjerivanja ptica i divljači i sl.

(3) Pravnim licima koja postupaju u skladu s odredbama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 78/08 i 67/13), nadležna policijska uprava može izdati odobrenje za nabavljanje i držanje oružja uz prethodnu saglasnost Federalnog ministaрstva unutrašnjih poslova.

(4) Komisija iz člana 10. stav (8) ovog zakona će cijeniti ispunjavanje i opravdanost zahtjeva za dobijanje odobrenja za nabavljanje oružja za pravna lica i preduzetnike, a u skladu s odredbama propisa iz člana 10. stav (9) ovog zakona.

(5) Način smještaja, čuvanja oružja i municije, na prijedlog policijskog komesara propisuje ministar.

Član 21

(Povjeravanje nošenja oružja u pravnom licu i kod poduzetnika)

(1) Pravna lica i poduzetnici, koji drže oružje na osnovu člana 20. ovog zakona, mogu povjeriti njihovo nošenje samo licima koja ispunjavaju uvjete iz člana 10. ovog zakona.

(2) Lice iz stava (1) ovog člana kojem je oružje povjereno može ga koristiti i njime rukovati samo za vrijeme obavljanja poslova u objektu, odnosno na prostoru na kome se obavlja djelatnost i pravcu kretanja transporta koji obezbjeđuje. a u vremenskom periodu dok se oružje ne koristi, čuva se na bezbjednom mjestu tako da pristup tom oružju ne mogu imati neovlaštena lica.

(3) Pravna lica i poduzetnici iz stava (1) ovog člana, izdaju posebnu potvrdu licu kome povjeravaju oružje i o tome su dužni obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

(4) Obrazac i sadržaj obrasca potvrde iz stava (3) ovog člana propisuje se podzakonskim aktom iz člana 8. stav (2) ovog zakona.

Član 22

(Postupanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja pravnom licu i poduzetniku)

(1) Nadležna policijska uprava izdaje rješenje kojim se odobrava nabavljanje oružja kategorije B pravnom licu i poduzetniku koji ispunjava uvjete iz člana 20. stav (1) ovog zakona.

(2) Rješenje kojim je odobreno nabavljanje oružja iz stava (1) ovog člana važi šest mjeseci od dana izdavanja rješenja.

(3) Pravno lice i poduzetnik kojem je izdato rješenje iz stava (1) ovog člana, a oružje nije nabavio u roku iz stava (2) ovog člana, dužan je vratiti rješenje u roku od osam dana od dana isteka roka važenja nadležnoj policijskoj upravi koja je izdala rješenje.

(4) Nadležna policijska uprava, ukoliko pravno lice i poduzetnik ne ispunjavaju uvjete iz člana 20. stav (1) ovog zakona, donosi rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja kategorije B.

(5) Protiv rješenja iz st (1) i (4) ovog člana može se izjaviti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(6) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor.

Član 23

(Nabavljanje bitnih dijelova oružja)

(1) Vlasnik oružja može nabavljati bitne dijelove oružja uz važeću ispravu o oružju, uz obavezu prijave nadležnoj policijskoj upravi u roku od osam dana od dana nabavljanja.

(2) Podaci o nabavljenim dijelovima unose se u propisane isprave o oružju i evidenciju.

Član 24

(Nabavljanje municije)

(1) Municija se može nabavljati samo za vrstu oružja za koje lice ima važeću ispravu o oružju, izuzev civilnih strelišta i sportskih streljačkih organizacija koji mogu nabavljati različitu municiju za svoje potrebe i potrebe obuke.

(2) Pravna lica, poduzetnici i fizička lica dužni su, u roku od osam dana od dana nabavljanja municije, o izvršenoj nabavci municije obavijestiti policijsku upravu koja je izdala važeću ispravu o oružju i koja o tome vodi evidenciju.

Član 25

(Spravljanje municije)

(1) Sportske streljačke i lovačke organizacije i njihovi članovi koji imaju registrovano oružje iz kategorije B i koji su obučeni za rukovanje eksplozivnim materijama mogu spravljati municiju za sopstvene potrebe, na osnovu odobrenja nadležne policijske uprave o punjenju municije, izdatog u skladu s propisima koji regulišu nabavku, upotrebu, promet i prijevoz eksplozivnih materija.

(2) Spravljanje municije za sopstvene potrebe ne smatra se proizvodnjom.

(3) Municiju iz stava (1) ovog člana zabranjeno je stavljati u promet.

(4) Licima iz stava (1) ovog člana nadležna policijska uprava će rješenjem zabraniti spravljanje municije, ukoliko se u postupku utvrdi da ne ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom ili drugim zakonima.

(5) Protiv rješenja iz stava (2) ovog člana može se izjaviti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(6) Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

(7) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor.

Član 26

(Oduzimanje odobrenja)

(1) Odobrenje za nabavljanje oružja fizičkom licu oduzet će se ako nakon izdavanja odobrenja nastupi neki od slučajeva koji bi bio u suprotnosti s uvjetima propisanim u članu 10. stav (4) tač. a), c), d), e), f) i g) i stav (5) tačka a) ovog zakona.

(2) Odobrenje za nabavljanje oružja pravnom licu i poduzetniku oduzet će se ako nakon izdavanja odobrenja nastupi neki od slučajeva koji bi bio u suprotnosti s uvjetima propisanim u članu 20. stav (1) tač. a), b) i c) ovog zakona.

(3) O oduzimanju odobrenja iz st. (1) i (2) ovog člana nadležna policijska uprava donosi rješenje protiv kojeg se može izjaviti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(4) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor.

Član 27

(Registracija oružja i izdavanje oružnog lista i odobrenja za držanje oružja)

(1) Fizičko lice kome je izdato odobrenje za nabavljanje oružja iz člana 18. ovog zakona podnosi nadležnoj policijskoj upravi pismeni zahtjev za registraciju oružja i izdavanje oružnog lista u roku od osam dana od dana nabavljanja oružja.

(2) Pravno lice i poduzetnik kome je izdato odobrenje za nabavljanje oružja iz člana 22. stav (1) ovog zakona podnosi nadležnoj policijskoj upravi pismeni zahtjev za registraciju oružja i izdavanje odobrenja za držanje oružja u roku od osam dana od dana nabavljanja oružja i dužno je voditi evidenciju o nabavljenom oružju.

(3) Za oružje nabavljeno na osnovu odobrenja nadležna policijska uprava fizičkom licu za držanje i nošenje oružja izdaje oružni list, a pravnom licu i poduzetniku izdaje odobrenje za držanje oružja.

Član 28

(Zamjena oružja i prenos prava svojine, korištenja i raspolaganja)

(1) Fizička lica međusobno mogu zamijeniti oružje, ako oružni listovi glase na istu vrstu vatrenog oružja.

(2) Zamjenu oružja fizičko, pravno lice i poduzetnik može izvršiti kod ovlaštenog prodavca oružja samo za vrstu oružja za koje ima oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja.

(3) Fizičko lice, pravno lice i poduzetnik iz st. (1) i (2) ovog člana dužni su da u roku od osam dana od dana zamjene oružja o tome obavijeste nadležnu policijsku upravu, predaju oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja i podnesu zahtjev za izdavanje novog oružnog lista, odnosno odobrenja za držanje oružja.

(4) Fizička lica, pravna lica i poduzetnici kojima je izdat oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja, ne mogu prenijeti pravo svojine na vatreno oružje drugim fizičkim licima, pravnim licima i poduzetnicima koja nemaju odobrenje za nabavku te vrste oružja.

(5) Vlasnik oružja koji je prenio pravo svojine na oružje dužan je odmah, a najkasnije u roku od osam dana, predati nadležnoj policijskoj upravi oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja i priložiti primjerak ugovora i odobrenja za nabavku oružja izdatog fizičkom licu, odnosno pravnom licu i poduzetniku na koje se prenosi pravo svojine, odnosno pravo korištenja i raspolaganja na oružje.

(6) Fizička lica, pravna lica i poduzetnici kojima je izdat oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja mogu, uz ispunjavanje obaveza iz stava (5) ovog člana, prenijeti pravo svojine na vatreno oružje i pravnim licima i poduzetnicima iz člana 60. ovog zakona, koji su dužni u roku od osam dana obavijestiti nadležnu policijsku upravu o izvršenom prenosu prava svojine.

Član 29

(Oružni list)

(1) Za držanje i nošenje oružja fizičkim licima se izdaje oružni list.

(2) Oružni list izdaje se na neograničeno vrijeme, ali je imalac oružnog lista dužan svakih 10 godina dostaviti nadležnoj policijskoj upravi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

(3) Imalac oružja može, u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava (2) ovog člana, dostaviti nadležnoj policijskoj upravi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

(4) Ukoliko u roku iz stava (3) ovog člana ne dostavi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja, imalac oružja je dužan nakon isteka navedenog roka oružje, municiju i oružni list predati nadležnoj policijskoj upravi, koja je u svakom slučaju, istekom propisanog roka od 60 dana, obavezna donijeti rješenje o oduzimanju oružja, municije i oružnog lista te postupiti u skladu s čl. 51. i 56. ovog zakona.

(5) Protiv rješenja o oduzimanju iz stava (4) ovog člana može se izjaviti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(6) Na isto lovačko ili sportsko oružje mogu se izdati oružni listovi za najviše tri lica, uz ovjerenu saglasnost vlasnika oružja.

Član 30

(Odbijanje izdavanja oružnog lista i odobrenja za držanje oružja)

(1) Nadležna policijska uprava neće izdati oružni list i odobrenje za držanje oružja:

a) za koje se ne može dokazati porijeklo,

b) za oružje koje prije stavljanja u promet nije označeno žigom ili ako je oštećen ili uništen fabrički broj ili koje nije tehnički ispravno ili koje nije obilježeno u skladu s posebnim zakonom i

c) ako nakon izvršene nabavke oružja nastupi neki od slučajeva koji bi bio u suprotnosti s uvjetima propisanim u članu 10. stav (4) tač. a), c), d), e), f) i g), stav (5) tačka a) i stav (10), odnosno članu 20. stav (1) tač. a), b) i c) ovog zakona.

(2) U slučaju iz stava (1) tač. a) i b) ovog člana nadležna policijska uprava donosi rješenje kojim odbija zahtjev iz člana 27. ovog zakona i oduzima oružje i odobrenje za nabavljanje oružja bez prava na naknadu.

(3) U slučaju iz stava (1) tačka c) ovog člana nadležna policijska uprava donosi rješenje kojim odbija zahtjev iz člana 27. ovog zakona i po pravosnažnosti rješenja o odbijanju zahtjeva i oduzimanju oružja, pozvaće imaoca oružja da u roku od šest mjeseci nađe kupca za oduzeto oružje. Ako imalac oružja u tom roku ne nađe kupca, oduzeto oružje će se uništiti.

(4) Protiv rješenja o odbijanju izdavanja oružnog lista, odnosno odobrenja za držanje oružja može se podnijeti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(5) Kada se u postupku registracije utvrdi da je oružje tehnički neispravno i da ga nije moguće osposobiti za sigurnu upotrebu, a vlasnik ga odbija onesposobiti, oduzeće se rješenjem bez prava na naknadu.

(6) U skladu s odlukom Uprave policije, postupak uništenja oduzetog oružja provodi posebna komisija koju obrazuje ministar na prijedlog policijskog komesara.

(7) Komisija iz stava (6) ovog člana o uništenju oduzetog oružja sačinjava zapisnik koji se ulaže u odnosni spis Uprave policije.

(8) Program, način rada i uništenja, sastav komisije, troškove, kao i druga pitanja koja se odnose na uništenje oružja iz stava (6) ovog člana, na prijedlog policijskog komesara, propisuje ministar.

Član 31

(Izdavanje odobrenja za držanje oružja)

(1) Odobrenje za držanje oružja izdaje se pravnom licu i poduzetniku na neodređeno vrijeme.

(2) Pravno lice i poduzetnik kod kojeg je iz bilo kojih razloga prestala potreba za daljnjim držanjem oružja i municije, obavijestiće o tome u roku od 15 dana nadležnu policijsku upravu na čijem području se oružje drži.

(3) Nadležna policijska uprava iz stava (2) ovog člana preuzeće oružje i preostalu municiju i postupiće u smislu odredaba člana 56. ovog zakona.

(4) Matični savez Kantona Sarajevo preuzeće oružje od sportske streljačke organizacije koja je prestala sa radom, te ga distribuirati drugim sportskim streljačkim organizacijama koje su registrovane na području Kantona Sarajevo.

(5) Nadležni lovački savez preuzeće oružje od lovačke organizacije koja je prestala sa radom, te ga distribuirati drugim lovačkim organizacijama koje su registrovane na području Kantona Sarajevo.

Član 32

(Nabavka i držanje starog oružja)

Pravno lice i poduzetnik i fizičko lice mogu, bez odobrenja, nabaviti i držati najviše četiri komada starog oružja, o čemu su dužni pismeno obavjestiti nadležnu policijsku upravu u roku od osam dana od dana nabavke, odnosno prodaje ili predaje.

Član 33

(Odobrenje za sakupljanje starog oružja)

(1) Nadležna policijska uprava može izdati odobrenje za sakupljanje starog oružja pravnom licu i poduzetniku i fizičkom licu, koji se bavi sakupljanjem starog oružja, koji posjeduje najmanje pet komada različitog registrovanog starog oružja i raspolaže prostornim i tehničkim uvjetima za smještaj i čuvanje, kojima se obezbjeđuje da oružje ne dođe u posjed neovlaštenih lica i ne ugrozi bezbjednost ljudi i objekata.

(2) Nadležna policijska uprava će izdati odobrenje za sakupljanje starog oružja fizičkom licu koje ispunjava opće i posebne uvjete iz člana 10. ovog zakona i stava (1) ovog člana.

(3) Nadležna policijska uprava će izdati odobrenje za sakupljanje starog oružja pravnom licu ili poduzetniku koji ispunjavaju uvjete iz člana 20. ovog zakona i stava (1) ovog člana.

(4) Ispunjavanje uvjeta iz st. (2) i (3) ovog člana utvrđuje komisija nadležne policijske uprave iz člana 10. stav (8) ovog zakona.

(5) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za sakupljanje starog oružja može se izjaviti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja.

(6) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor.

(7) Staro oružje smije se prodati ili predati samo pravnom licu, poduzetniku i fizičkom licu kojem je izdato odobrenje iz stava (1) ovog člana, osim kada su u pitanju slučajevi iz člana 32. ovog zakona.

(8) Pravna lica, poduzetnici i fizička lica dužni su o izvršenoj prodaji ili predaji starog oružja obavijestiti nadležnu policijsku upravu u roku od osam dana od dana nabavke, odnosno prodaje ili predaje.

(9) Staro oružje koje je onesposobljeno za upotrebu ne smije se osposobiti.

(10) Nadležna policijska uprava ukinut će odobrenje za sakupljanje starog oružja pravnom licu, poduzetniku i fizičkom licu koji prestane ispunjavati neki od uvjeta potrebnih za izdavanje odobrenja.

(11) Izuzetno od odredbi člana 32. i ovog člana koje se odnose na nabavku, držanje i odobrenje za sakupljanje starog oružja, nadležna policijska uprava može izdati kolekcionarsku dozvolu fizičkom licu koje posjeduje najmanje deset komada različitog registrovanog oružja i raspolaže prostornim i tehničkim uvjetima za smještaj i čuvanje, kojim se obezbjeđuje da oružje i municija ne dođu u posjed neovlaštenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata.

Član 34

(Oružje kategorije C s obavezom prijavljivanja)

(1) Fizičko lice starije od 18 godina, pravno lice i poduzetnik mogu bez prethodnog odobrenja nadležne policijske uprave nabavljati i držati oružje iz kategorije C.

(2) Lica iz stava (1) ovog člana obavezna su da u roku od osam dana od dana nabavljanja oružja prijave nadležnoj policijskoj upravi oružje uz dokaz o porijeklu oružja.

(3) Nadležna policijska uprava izdaje potvrdu o prijavi oružja.

(4) Lice koje prijavljuje staro i trofej no oružje, donosi oružje na uvid u nadležnu policijsku upravu i pored dokaza o porijeklu, prilaže i potvrdu o onesposobljenosti, izdatu od strane ovlaštene organizacije ili pojedinca.

Član 35

(Oružje kategorije D bez obaveze prijavljivanja)

Fizička lica, pravna lica i poduzetnici iz člana 7. stav (6) ovog zakona, mogu nabavljati, držati i nositi bez odobrenja i prijave nadležnoj policijskoj upravi oružje kategorije D.

DIO TREĆI - POSTUPANJE S ORUŽJEM I MUNICIJOM

Član 36

(Postupanje s oružjem i municijom)

(1) S oružjem i municijom mora se postupati s naročitom pažnjom.

(2) Naročita pažnja u postupanju s oružjem i municijom pokazuje se u njegovom pravilnom čuvanju, održavanju u ispravnom stanju, pravilnom, stručnom i pažljivom rukovanju, nošenju, prenošenju i držanju u ispravnom stanju.

Član 37

(Nošenje i prenošenje oružja i municije)

(1) Oružje kategorije B se ne smije nositi bez oružnog lista.

(2) Imalac oružja kategorije B dužan je na zahtjev policijskih službenika i drugih ovlaštenih službenih lica Ministarstva omogućiti uvid u to oružje i oružni list.

(3) Fizičko lice ne smije nositi oružje kada je pod uticajem alkohola, opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava, odnosno u takvom stanju da nije u mogućnosti shvatiti značenje svog postupanja, odnosno vladati svojom voljom.

(4) Oružje na javnom mjestu se ne smije učiniti vidljivim drugim građanima, odnosno nositi na način kojim se može izazvati osjećanje fizičke ugroženosti, uznemirenosti ili negodovanje građana.

(5) Van lovišta, odnosno strelišta, vatreno i vazdušno oružje mora se držati, odnosno nositi u futroli i ne smije biti napunjeno.

(6) Prilikom prenošenja, oružje iz člana 3. ovog zakona ne smije biti napunjeno, odnosno metak ne smije biti u cijevi i mora se nalaziti u odgovarajućim futrolama, kutijama ili spremnicima za prijenos oružja.

(7) Pripadnici agencija i unutrašnjih službi za zaštitu imovine i lica pri obavljanju poslova zaštite oružje i municiju smiju nositi u skladu s odredbama posebnih propisa.

Član 38

(Zabrana nošenja i upotrebe oružja)

(1) Zabranjeno je nošenje vatrenog, vazdušnog i hladnog oružja na javnim okupljanjima, u obrazovnim, zdravstvenim i drugim javnim ustanovama, u prostorijama državnih organa i institucija, ugostiteljskim objektima i prostorima koji se koriste za pružanje ugostiteljskih usluga.

(2) Građani su dužni pridržavati se pravila javno istaknutih zabrana o unošenju oružja i municije u određene prostore ili prostorije.

(3) Odredba iz st. (1) i (2) ovog člana ne odnosi se na sportsko oružje u slučaju kada se ono nosi radi takmičenja u gađanju.

(4) Zabranjena je upotreba oružja na javnim i drugim mjestima na kojima se može ugroziti sigurnost ljudi i imovine, naruštiti javni red i mir ili izazvati osjećaj ugroženosti ili uznemirenosti građana.

(5) Lovačko oružje se ne smije upotrebljavati suprotno od odredbi propisa o lovstvu i izvan lovišta, vježbališta ili civilnih strelišta.

(6) Sportsko oružje se ne smije upotrebljavati izvan civilnih ili sportskih strelišta ili drugih mjesta koja su određena za vježbe gađanja.

(7) Izuzetno od odredbe stava (6) ovog člana, vazdušno oružje i luk se smiju upotrebljavati i na mjestima koja su po svom položaju ili po preduzetim mjerama osiguranja takva da se ne može ugroziti sigurnost građana.

(8) Izuzetno, od odredbe stava (6) ovog člana, vazdušno oružje i luk mogu koristiti i djeca starija od 11 godina koji su članovi sportskih streljačkih organizacija na civilnim strelištima i na drugim mjestima određenim i uređenim za vježbe gađanja pod nadzorom trenera koji ispunjava opće i posebne uvjete iz člana 10. ovog zakona i uvjete propisane posebnim propisom o sportu.

(9) Oružje je zabranjeno dati na upotrebu djeci, osim prema odredbama ovog zakona.

(10) Zabranjena je upotreba i nošenje starog oružja, izuzev kada se isto koristi za umjetničke, kulturne i druge slične priredbe ili čini sastavni dio narodne nošnje, kao i nabavljanje, držanje i pravljenje municije za to oružje.

(11) Zabranjena je upotreba i nošenje trofejnog oružja, kao i nabavljanje, držanje i pravljenje municije za to oružje.

Član 39

(Upotreba električnih paralizatora i sprejeva za omamljivanje)

Električni paralizatori kategorije C i D i sprejevi za omamljivanje mogu se upotrebljavati samo za samoodbranu prema napadaču i na način da se time ne ugrožava bezbjednost drugih lica.

Član 40

(Davanje oružja na poslugu)

(1) Zabranjeno je davanje pištolja i revolvera na poslugu drugom fizičkom, pravnom licu i poduzetniku.

(2) Lovačko i sportsko oružje, uz oružni list, može se davati na poslugu fizičkom licu koje ima oružni list za tu vrstu oružja.

(3) Lovačko oružje može se dati na poslugu i u slučaju iz člana 41. ovog zakona, a sportsko oružje može se dati na poslugu i u slučajevima iz člana 42. ovog zakona.

Član 41

(Davanje na poslugu lovačkog oružja)

(1) Pravna lica koja upravljaju lovištem mogu davati lovačko oružje i municiju na poslugu članovima domaćih i inostranih lovačkih organizacija koji, po propisima o lovstvu, imaju pravo na lov, uz potvrdu.

(2) Potvrda kojom se dozvoljava nošenje i korištenje lovačkog oružja i municije, pored ostalih podataka mora sadržavati podatke o vremenu za koje važi i rok u kojem se lovačko oružje i municija moraju vratiti o čemu se vodi evidencija.

(3) Lice kojem je dato lovačko oružje i municija na poslugu prema odredbama stava (1) ovog člana mora vratiti pravnom licu koje upravlja lovištem oružje i neutrošenu količinu municije dobijenu na poslugu u određenom roku i ne smije iznositi oružje i municiju van lovišta kojim gazduje pravno lice koje upravlja lovištem.

Član 42

(Davanje na poslugu sportskog oružja)

(1) Sportske streljačke organizacije mogu davati na poslugu oružje i municiju licima koja se obučavaju za rukovanje vatrenim oružjem i svojim članovima za vrijeme vježbi gađanja ili takmičenja u gađanju na strelištu i na drugom terenu određenom za vršenje vježbi gađanja, odnosno takmičenja u gađanju.

(2) Zabranjeno je posuđivati vazdušno oružje i oružje s tetivom maloljetnim licima, osim članovima sportskih streljačkih organizacija koji su stariji od 11 godina.

(3) Članovi sportskih streljačkih organizacija koji koriste sportsko oružje organizacije čiji su članovi, za prenošenje takvog oružja i pripadajuće municije moraju imati potvrdu te organizacije.

Član 43

(Čuvanje oružja i municije)

(1) Oružje i municija moraju se čuvati tako da nisu dostupni fizičkom licu koje nije ovlašteno posjedovati ga, a naročito djeci, zaključani i odvojeni u metalnom ormaru, sefu ili sličnom spremištu koje se ne može otvoriti alatom uobičajene upotrebe.

(2) Oružje i municija moraju se čuvati u stambenom ili drugom odgovarajućem prostoru koji se nalaze u mjestu prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika ili korisnika oružja i municije.

(3) Vlasnik oružja i municije koji napušta mjesto prebivališta na vrijeme duže od godinu dana, a oružje i municiju koje prema odredbama ovog zakona posjeduje na osnovu oružnog lista ne nosi sa sobom, dužan ga je predati na čuvanje fizičkom licu koje ima oružni list za istu vrstu oružja ili ovlaštenom trgovcu (prodavcu) oružjem.

(4) Vlasnik oružja i municije dužan je u slučaju iz stava (3) ovog člana, o predaji oružja i municije na čuvanje obavijestiti nadležnu policijsku upravu u roku od osam dana od dana predaje.

(5) Vlasnik oružja koji oružje drže na osnovu oružnog lista, odnosno odobrenja dužni su da na poziv nadležne policijske uprave donesu oružje na pregled.

(6) Pravna lica i poduzetnici, sportske streljačke organizacije i organizacije koje gazduju lovištem koja drže oružje i municiju na osnovu odredbi ovog zakona, dužni su da oružje i municiju drže i čuvaju u skladu s odredbama ovog zakona i drugih zakona koji propisuju istu oblast.

(7) Način smještaja i čuvanja oružja i municije propisuje se podzakonskim aktom iz člana 20. stav (5) ovog zakona.

Član 44

(Postupanje u slučaju gubljenja ili krađe oružja i isprava o oružju)

(1) Fizička lica, odnosno pravna lica i poduzetnici koji drže i nose registrovano oružje i oružje koje je nabavljeno na osnovu odobrenja za nabavljanje oružja, a nije registrovano u roku iz člana 27. stav (1), odnosno stav (2) ovog zakona, dužni su prijaviti gubljenje ili krađu oružja i municije odmah, a najkasnije u roku od 24 sata.

(2) Fizička lica, pravna lica i poduzetnici dužni su prijaviti gubljenje ili krađu odobrenja za držanje oružja, oružnog lista i odobrenja za nabavljanje oružja odmah, a najkasnije u roku od 24 sata.

(3) Fizička lica, pravna lica i poduzetnici dužni su u službenim novinama oglasiti nestanak isprava o oružju, osim odobrenja za nabavljanje oružja i municije, a nadležna policijska uprava donosi rješenje kojim se isprava o oružju oglašava nevažećom.

(4) Prijave iz st. (1) i (2) ovog člana podnose se nadležnoj policijskoj upravi prema mjestu događaja ili saznanja o gubljenju ili krađi oružja i municije. U prijavi se moraju navesti okolnosti pod kojima su oružje, municija i isprave o oružju izgubljeni ili ukradeni, a koje su podnosiocu prijave poznati.

(5) U slučaju gubljenja ili krađe oružja, fizičko lice, pravno lice i poduzetnik dužni su predati isprave o oružju nadležnoj policijskoj upravi odmah, a najkasnije u roku od osam dana, pri čemu se izdaje odgovarajuća potvrda.

Član 45

(Pronalazak oružja ili municije)

(1) Ko nađe oružje, municiju i ispravu o oružju ili sazna za sakriveno oružje, municiju i ispravu o oružju, dužan je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku upravu, policijsku stanicu ili policijskog službenika.

(2) Ukoliko se vlasnik nađenog oružja ne javi u roku od godine dana od dana pronalaska oružja, a za isto nema saznanja da je predmet ili sredstvo izvršenja krivičnog djela ili prekršaja, nađeno oružje i municiju će uništiti komisija iz člana 30. stav (6) ovog zakona.

Član 46

(Promjena prebivališta, ličnog imena, naziva ili sjedišta)

(1) Ako fizičko lice, odnosno pravno lice i poduzetnik kome je izdata odgovarajuća isprava o oružju, promijeni prebivalište, odnosno sjedište, dužan je da u roku od 30 dana od dana promjene prebivališta, odnosno sjedišta, prijavi promjenu prebivališta, odnosno sjedišta nadležnoj policijskoj upravi na čijem području je novo prebivalište, odnosno sjedište, radi upisa u odgovarajuću evidenciju isprava o oružju.

(2) Kada fizičko lice, odnosno pravno lice i poduzetnik koje prema odredbama ovog zakona posjeduje oružje, promijeni lično ime, odnosno naziv, dužno je o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu u roku od 30 dana od dana te promjene, radi upisa odgovarajućih podataka u odgovarajuće službene evidencije i u isprave o oružju.

Član 47

(Dobrovoljna predaja)

(1) Vlasnik oružja može dobrovoljno, bez prava na naknadu, predati oružje nadležnoj policijskoj upravi uz izjavu datu na zapisnik da se oružje predaje bez prava na naknadu.

(2) Za oružje iz stava (1) ovog člana izdaje se potvrda o predaji oružja i oružje se briše iz evidencije i dostavlja na uništenje komisiji iz člana 30. stav (6) ovog zakona.

Član 48

(Dotrajalo oružje)

(1) Vlasnik oružja čije je oružje dotrajalo i nije više za upotrebu, a ne postoji mogućnost da se oružje popravi ili prepravi, dužan je takvo oružje u roku od 30 dana od dana saznanja, predati nadležnoj policijskoj upravi i podnijeti zahtjev za odjavu iz evidencije o nabavljenom oružju.

(2) Oružje iz stava (1) ovog člana prima se uz izjavu stranke datu na zapisnik da se oružje predaje bez prava na naknadu, a vlasniku oružja izdaje se potvrda o predaji oružja.

(3) Sa zamijenjenim tehnički neispravnim dijelovima vatrenog oružja postupa se u skladu sa odredbama st. (1) i (2) ovog člana.

(4) Oružje iz stava (1) ovog ovog člana i dijelovi oružja iz stava (3) ovog člana će se uništiti u skladu s odredbama člana 30. st. (6) i (7) ovog zakona.

Član 49

(Postupak u slučaju smrti vlasnika oružja)

(1) U slučaju smrti vlasnika oružja i municije, punoljetni član njegove porodice, zakonski zastupnik, staratelj, lice koje je sa njim živjelo u zajedničkom domaćinstvu ili lice kod kojeg se oružje i municija u trenutku smrti nalazilo, dužno je odmah, a najkasnije u roku od 60 dana po saznanju o postojanju oružja i municije, obavijestiti nadležnu policijsku upravu i predati oružje, municiju i oružni list.

(2) Nadležna policijska uprava će o predatom oružju, municiji i oružnom listu iz stava (1) ovog člana izdati potvrdu.

(3) Nasljednik oružja i municije dužan je u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti rješenja o naslijeđivanju preduzeti jednu od slijedećih mjera:

a) oružje i municiju prodati ili pokloniti,

b) podnijeti zahtjev za registraciju oružja i municije,

c) dati onesposobiti oružje te ga zadržati kao trofej,

d) predati oružje nadležnoj policijskoj upravi koja izdaje potvrdu o predaji oružja, oružje se odjavljuje iz evidencije i dostavlja na uništenje komisiji iz člana 30. stav (6) ovog zakona.
www.medijator-prnjavorac.com
(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, oružje i municija maloljetnog nasljednika čuvaće se kod nadležne policijske uprave dok ne navrši 21 godina života, osim u slučajevima iz člana 10. stav (10) ovog zakona.

(5) Nasljednik oružja iz stava (4) ovog člana dužan je s oružjem i municijom postupiti na način propisan stavom (3) ovog člana.

(6) Nasljednik oružja koji oružje proda, dužan je oružje odjaviti kod nadležne policijske uprave u roku od osam dana od dana prodaje.

(7) Ukoliko umrlo lice nema nasljednika, oružje i municiju uništiće komisija iz člana 30. stav (6) ovog zakona.

Član 50

(Postupak s naslijeđenim oružjem i municijom)

(1) Nasljedniku oružja koji podnese zahtjev za registraciju naslijeđenog oružja nadležna policijska uprava izdaće ispravu o oružju, ukoliko ispunjava opće i posebne uvjete iz člana 10, ovog zakona.

(2) Oružje koje je nasljednik predao nadležnoj policijskoj upravi odjaviće se po službenoj dužnosti.

(3) Ukoliko nasljednik oružja u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti rješenja o naslijeđivanju ne postupi u skladu s odredbama člana 49. stav (3) ovog zakona ili ako mu je odbijen zahtjev za registraciju oružja, nadležna policijska uprava oduzet će oružje i municiju i isprave o oružju i s njima postupiti na način propisan odredbama člana 56. ovog zakona.

DIO ČETVRTI - ODUZIMANJE ORUŽJA, MUNICIJE I ISPRAVA O ORUŽJU

Član 51

(Oduzimanje oružja, municije i isprava o oružju)

(1) Nadležna policijska uprava će donijeti rješenje o oduzimanju oružja i municije i isprava o oružju od fizičkog lica ako nastupi neki od slučajeva koji bi bili u suprotnosti s uvjetima utvrđenim u članu 10. stav (4) tač. a), c), d), e), f) i g), stav (5) tačka a) i stav (10), članu 11. st. (3) i (6) i članu 29. st. (3) i (4) ovog zakona.

(2) Protiv rješenja o oduzimanju oružja, municije i isprava o oružju iz stava (1) ovog člana može se izjaviti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(3) Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

(4) Protiv konačnog rješenja iz stava (2) ovog člana ne može se voditi upravni spor.

Član 52

(Oduzimanje oružja, municije i isprava o oružju u slučaju vanrednog zdravstvenog pregleda)

Nadležna policijska uprava oduzeće oružje, municiju i isprave o oružju vlasniku oružja koji je na vanrednom zdravstvenom pregledu propisanom odredbom člana 14. stav (2) ovog zakona ocijenjen nesposobnim za posjedovanje oružja ili koji ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za posjedovanje oružja u roku iz člana 14. stav (3) ovog zakona.

Član 53

(Privremeno oduzimanje oružja, municije i isprava o oružju)

(1) Policijski službenici Uprave policije će od lica za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo krivično djelo ili prekršaj određen ovim zakonom, privremeno oduzeti oružje i municiju i isprave o oružju za koje postoje osnovi sumnje da je s njima izvršeno krivično djelo ili prekršaj ili su pribavljeni krivičnim djelom ili prekršajem ili su nastali izvršenjem krivičnog djela ili prekršaja.

(2) Oružje, municija i isprave o oružju oduzeće se odmah i prije pokretanja upravnog, prekršajnog i krivičnog postupka, ako se radi o okolnostima koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrebljeno, a naročito češće i prekomjerno uživanje alkohola, uživanje narkotičkih sredstava ili drugih omamljujućih sredstava, te preduzimanju hitnih mjera radi zaštite od nasilja u porodici ili zbog zaštite javnog poretka, koje se ne mogu odlagati, a činjenice na kojima treba biti utemeljeno rješenje utvrđene su ili barem učinjene vjerovatnim.

(3) Prilikom izvršavanja ovlaštenja propisanih u st. (1) i (2) ovog člana, policijski službenici nadležne policijske uprave izdaju potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta.

(4) Oduzeto oružje i municija i isprave o oružju iz st. (1) i (2) ovog člana čuvaju se kod nadležne policijske uprave ili u skladu s odlukom drugog nadležnog organa, a s pažnjom dobrog domaćina.

(5) Ukoliko se u postupku utvrdi da vlasnik nije prekršajno, odnosno krivično odgovoran, oduzeto oružje, municija i isprave o oružju će se vratiti vlasniku, uz izdavanje potvrde o vraćanju privremeno oduzetih predmeta.

Član 54

(Oduzimanje oružja, municije i isprava o oružju od pravnog lica i poduzetnika)

(1) Nadležna policijska uprava će donijeti rješenje o oduzimanju oružja i municije i isprava o oružju od pravnog lica i poduzetnika ako nastupi neki od slučajeva koji bi bili u suprotnosti s uvjetima utvrđenim u članu 20. ovog zakona i u slučaju kada ne postupi u skladu s odredbama člana 31. st. (2), (4) i (5) ovog zakona.

(2) Protiv rješenja o oduzimanju oružja, municije i isprava o oružju iz stava (1) ovog člana može se izjaviti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(3) Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

(4) Protiv konačnog iješenja iz stava (2) ovog člana ne može se voditi upravni spor.

Član 55

(Postupak s oružjem, municijom i ispravama o oružju oduzetim u prekršajnom ili krivičnom postupku)

(1) S oružjem i municijom i ispravama o oružju oduzetim u pravosnažno okončanom prekršajnom ili krivičnom postupku postupa se u skladu s odlukom nadležnog suda.

(2) Ukoliko nadležni sud donese odluku da se oružje i municija iz stava (1) ovog člana uništi, može odrediti da komisija iz člana 30. stav (6) ovog zakona sprovede postupak uništenja.

Član 56

(Postupak s oružjem, municijom i ispravama o oružju oduzetim u upravnom postupku)

(1) Po pravosnažnosti rješenja o oduzimanju oružja, municije i isprava o oružju nakon provedenog upravnog postupka, nadležna policijska uprava pozvat će vlasnika oružja da u roku od šest mjeseci od dana uručenja rješenja nađe kupca za oduzeto oružje i municiju. Ako vlasnik oružja u navedenom roku ne nađe kupca oduzeto oružje i municija će se uništiti.

(2) U skladu sa odlukom Uprave policije, postupak uništenja oduzetog oružja i municije sprovodi komisija iz člana 30. stav (6) ovog zakona.

(3) Komisija iz stava (2) ovog člana, o uništenju oduzetog oružja i municije sačinjava zapisnik koji se ulaže u odnosni spis Uprave policije.

DIO PETI - POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJE ORUŽJA

Član 57

(Pravna lica i poduzetnici ovlašteni za popravljanje i prepravljanje oružja)

(1) Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti pravna lica i poduzetnici koji su registrovani da se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja, ili je popravljanje i prepravljanje oružja registrovano kao jedna od djelatnosti kojom se one i bave.

(2) Pravna lica i poduzetnici iz stava (1) ovog člana dužni su da u roku od osam dana od dana registracije obavijeste nadležnu policijsku upravu da su registrovani za popravljanje i prepravljanje oružja.

(3) U pravnom licu i poduzetniku iz stava (1) ovog člana popravljanje i prepravljanje oružja može obavljati samo punoljetno lice koje ispunjava uvjete propisane članom 10. st. (4) tač. b), c), d), e), f) i g) i stav (5) ovog zakona.

(4) Nadležna policijska uprava će, ukoliko lice ispunjava uvjete iz stava (3) ovog člana, istom izdati odgovarajuću potvrdu.

Član 58

(Oružje koje može biti predmet popravljanja i prepravljanja i postupanje s istim)

(1) Pravna lica i poduzetnici iz člana 57. ovog zakona mogu primiti radi popravljanja i prepravljanja samo oružje za koje je izdata važeća isprava o oružju.

(2) Pravna lica i poduzetnici iz člana 57. ovog zakona će o svakoj izvršenoj prepravci i trajnom onesposobljavanju oružja, licu izdati potvrdu i u roku od 48 sati u pisanoj formi o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

(3) Nadležna policijska uprava, po prijemu prijave o izvršenoj prepravci, podatke unosi u isprave o oružju i evidencije.

(4) Oružje koje je primljeno radi popravke, prepravke ili trajnog onesposobljavanja ne smije se iznositi iz prostorija određenih za rad do njegove predaje vlasniku.

(5) Izuzetno, od stava (4) ovog člana, oružje koje je primljeno radi popravke ili prepravke, smije se iznositi iz prostorija određenih za rad, prije njegove predaje vlasniku, radi funkcionalne probe.

Član 59

(Evidencija i propisi o načinu vođenja evidencija)

(1) Pravna lica i poduzetnici koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja dužni su voditi Evidenciju o popravljenom i prepravljenom oružju i trajno onesposobljenom oružju.

(2) Način vođenja Evidencije o popravljenom i prepravljenom oružju i trajno onesposobljenom oružju i obrascima i sadržaju obrazaca o vođenju ove evidencije propisuje se podzakonskim aktom iz člana 71. stav (3) ovog zakona.

DIO ŠESTI - PROMET ORUŽJA I MUNICIJE

Član 60

(Pravna lica i poduzetnici ovlašteni za promet oružjem, bitnim dijelovima oružja i municijom na malo)

(1) Prometom oružja, bitnih dijelova oružja i municije mogu se baviti pravna lica i poduzetnici koji prije upisa u sudski registar, odnosno u registar poduzetnika, za to dobiju odobrenje nadležne policijske uprave (u daljnjem tekstu: ovlašteni prodavač oružja).

(2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana nadležna policijska uprava će izdati ako:

a) su ispunjeni prostorni i tehnički uvjeti za smještaj i čuvanje, kojima se obezbjeđuje da oružje, bitni dijelovi oružja i municija ne dođu u posjed neovlaštenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata,

b) odgovorno lice u pravnom licu, odnosno poduzetnik uspunjava uvjete iz člana 10. stav (4) ovog zakona, a lice koje neposredno rukuje oružjem ispunjava uvjete iz člana 10. st. (4) i (5) ovog zakona i

c) da pravno lice i poduzetnik ima pravo vlasništva ili pravo korištenja poslovnog prostora u kojem će se obavljati promet oružja, bitnih dijelova oružja i municije.

(3) Pravna lica i poduzetnici iz stava (1) ovog člana obavezni su da u roku od osam dana od dana upisa u sudski registar, odnosno registar poduzetnika, obavijeste nadležnu policijsku upravu.

(4) Nadležna policijska uprava će, ukoliko lica ispunjavaju uvjete iz stava (2) tačka b) ovog člana, istima izdati odgovarajuću potvrdu.

(5) Protiv rješenja nadležne policijske uprave može se izjaviti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Član 61

(Prodaja oružja, bitnih dijelova oružja i municije na malo)

(1) Ovlašteni prodavac oružja može prodavati oružje:

a) kategorije B fizičkim i pravnim licima i poduzetnicima kojima je nadležna policijska uprava za to izdala odobrenje, a u roku od pet dana od dana prodaje o tome pismeno obavijestiti policijsku upravu koja je izdala odobrenje za nabavljanje oružja,

b) kategorije C i bitne dijelove oružja uz obavezu da o prodaji oružja i bitnih dijelova oružja obavijeste nadležnu policijsku upravu u roku od osam dana od dana prodaje i

c) kategorije D bez obaveze prijave nadležnoj policijskoj upravi.

(2) Ovlašteni prodavac oružja može prodavati municiju samo licima koja imaju važeću ispravu o oružju, a u roku od pet dana od dana prodaje dužan je o tome obavijestiti policijsku upravu koja je izdala važeću ispravu o oružju.

(3) Prilikom prodaje oružja iz stava (1) tačke a) ovog člana ovlašteni prodavac oružja je dužan da zadrži jedan primjerak odobrenja za nabavljanje oružja, a na drugi primjerak stave zabilješku o izvršenoj prodaji i ovjere je štambiljem i potpisom odgovornog lica.

Član 62

(Nabavljanje oružja, bitnih dijelova oružja i municije u svrhu prometa)

(1) Ovlašteni prodavac oružja, u svrhu prometa, oružje, bitne dijelove oružja i municiju može nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležne policijske uprave.

(2) Odobrenje se izdaje na zahtjev kupca za svaku ugovorenu količinu i važi šest mjeseci od dana izdavanja.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz st. (1) i (2) ovog člana podnosi se nadležnoj policijskoj upravi prema sjedištu podnosioca zahtjeva i sadrži:

a) naziv i adresu prodavca i kupca.

b) vrstu i količinu oružja, bitnih dijelova za oružje i municije i

c) naziv i adresu dobavljača.

(4) Vatreno oružje koje nije ispitano i obilježeno ne može se stavljati u promet.

Član 63

(Utvrđivanje uvjeta za promet oružja, bitnih dijelova oružja i municije)

(1) Postojanje uvjeta iz člana 60. ovog zakona utvrđuje komisija iz člana 10. stav (8) ovog zakona.

(2) Izvještaj o utvrđenom stanju komisija dostavlja policijskom komesaru.

(3) Uvjete potrebne za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, za obavljanje djelatnosti prometa oružja, bitnih dijelova oružja i municije, posredovanje u prometu oružja, bitnih dijelova oružja i municije, način čuvanja i držanja oružja, bitnih dijelova oružja i municije, kao i uvjete potrebne za izdavanje odobrenja za osnivanje civilnih strelišta i načinu utvrđivanja uvjeta, sastav, pravo na naknadu i visinu naknade za rad komisije iz stava (1) ovog člana, na prijedlog policijskog komesara propisuje ministar.

Član 64

(Posredovanje - brokering)

(1) Posredovanjem (brokeringom) u prometu oružja, bitnih dijelova oružja i municije mogu se baviti pravna lica i poduzetnici koji prije upisa u sudski registar, odnosno registar poduzetnika za to dobiju odobrenje nadležne policijske uprave.

(2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana, nadležna policijska uprava će izdati ako:

a) lice priloži dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu poslovnog prostora i

b) odgovorna lica, kao i lica zaposlena u pravnom licu ili kod poduzetnika iz stava (1) ovog člana ispunjavaju uvjete iz člana 10. stav (4) tač. c), d), e), f) i g) ovog zakona.

(3) Pored uvjeta iz stava (2) ovog člana, posredovanjem u prometu oružja može se baviti pravno lice i poduzetnik koji ispunjava uvjete iz propisa o prevozu, prometu, kontroli i kretanju oružja i municije.

(4) Pravna lica i poduzetnici iz stava (1) ovog člana obavezni su da u roku od osam dana od dana upisa u sudski registar, odnosno registar poduzetnika, obavijeste nadležnu policijsku upravu.

(5) Nadležna policijska uprava će rješenjem odbiti zahtjev ili poništiti rješenje kojim je odobreno posredovanje u prometu oružja, bitnih dijelova oružja i municije, ukoliko nisu ispunjeni uvjeti iz ovog zakona i ako bi se time ugrozila javna bezbjednost.

(6) Protiv rješenja nadležne policijske uprave može se izjaviti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

DIO SEDMI - CIVILNA STRELIŠTA

Član 65

(Uvjeti za osnivanje civilnih strelišta)

(1) Civilna strelišta za obavljanje sportske i druge djelatnosti mogu osnovati pravna lica i poduzetnici koji prije upisa u sudski registar, odnosno registar poduzetnika, za to dobiju odobrenje nadležne policijske uprave i nadležnog organa iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma kojom se odobrava lokacija civilnog strelišta.

(2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana nadležna policijska uprava će izdati ako:

a) su ispunjeni prostorni i tehnički uvjeti za smještaj i čuvanje, kojima se obezbjeđuje da oružje i municija ne dođu u posjed neovlaštenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata.

b) odgovorno lice u pravnom licu, odnosno poduzetnik uspunjava uvjete iz člana 10. stav (4) ovog zakona, a lice koje neposredno rukuje oružjem ispunjava uvjete iz člana 10. st. (4) i (5) ovog zakona i

c) pravno lice i poduzetnik ima pravo vlasništva ili pravo korištenja objekta (otvorenog i/ili zatvorenog) i poslovnog prostora koji će biti u funkciji civilnog strelišta.

(3) Dokazivanje prostornih i tehničkih uvjeta se vrši odgovarajućom upotrebnom dozvolom za strelište koju izdaje nadležni organ iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma.

(4) Pravna lica i poduzetnici iz stava (1) ovog člana obavezni su da, u roku od osam dana od dana upisa u sudski registar, odnosno registar poduzetnika, obavijeste nadležnu policijsku upravu.

(5) Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na lovačka strelišta koja se upotrebljavaju za gađanje i isprobavanje lovačkog oružja svojih članova prema propisima o lovstvu.

(6) Protiv rješenja nadležne policijske uprave može se izjaviti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Član 66

(Utvrđivanje uvjeta za osnivanje civilnih strelišta)

(1) Postojanje uvjeta iz člana 65. ovog zakona utvrđuje komisija iz člana 10. stav (8) ovog zakona.

(2) Izvještaj o utvrđenom stanju komisija dostavlja policijskom komesaru.

Član 67

(Upotreba oružja na civilnom strelištu)

Pravno lice i poduzetnik, osnivač civilnog strelišta, dužan je preduzeti mjere i radnje na održavanju reda na civilnom strelištu i to da:

a) vatreno oružje na civilnom strelištu može koristiti fizičko lice kojem je izdata odgovarajuća isprava o oružju,

b) fizičko lice koje ne ispunjava uvjete iz tačke a) ovog člana, gađanje može izvoditi samo pod nadzorom ovlaštenog lica osnivača civilnog strelišta i isključivo s oružjem i municijom koja je vlasništvo osnivača civilnog strelišta,

c) članovi sportskih streljačkih organizacija, uz predočavanje odgovarajućeg dokaza o članstvu, mogu na civilnom strelištu koristiti vatreno oružje i municiju koji su vlasništvo sportskih streljačkih organizacija, kao i oružje i municiju koji su vlasništvo osnivača civilnog strelišta,

d) zabrani pristup i izvođenje gađanja licima iz tač. a), b) i c) ovog člana, ako njihovo ponašanje ukazuje da su pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava, odnosno da su u takvom stanju da nisu u mogućnosti shvatiti značenje svog postupanja, odnosno vladati svojom voljom.

Član 68

(Nabavka oružja i municije za potrebe civilnog strelišta)

Pravna lica i poduzetnici, osnivači civilnih strelišta, mogu nabavljati oružje i municiju radi gađanja na civilnom strelištu na način propisan ovim zakonom.

Član 69

(Primjena odredaba ovog zakona)

Pravna lica i poduzetnici, osnivači civilnih strelišta, će u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoj rad s istim i propisom iz člana 63. stav (3) ovog zakona.

DIO OSMI - EVIDENCIJE I NADZOR NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA

Član 70

(Evidencije)

(1) Pravna lica i poduzetnici, uključujući i sportske streljačke organizacije i lovačke organizacije vođe evidencije o:

a) nabavljenom oružju kategorije B, bitnim dijelovima oružja i municiji,

b) nabavljenom oružju kategorije C,

c) nabavljenom starom oružju,

d) zamjenjenom oružju i

e) izdatim ispravama licima kojima je oružje povjereno, odnosno dato na poslugu.

(2) Sportske streljačke i lovačke organizacije obavezne su da vode evidenciju o punjenju municije.

(3) Ovlašteni prodavci oružja obavezni su da vode slijedeće evidencije:

a) o nabavljenom oružju, bitnim dijelovima oružja i evidenciju o nabavljenoj municiji,

b) o prodatom oružju, bitnim dijelovima oružja i evidenciju o prodatoj municiji i

c) o oružju i municiji primljenom na čuvanje.

(4) Pravna lica i poduzetnici obavezni su da vode evidenciju o popravljenom i prepravljenom oružju i trajno onesposobljenom oružju.

(5) Sportska streljačka, odnosno druga organizacija ili ustanova iz člana 16. stav (1) tačka b) ovog zakona obavezna je da vodi evidenciju o osobama obučenim za rukovanje vatrenim oružjem.

(6) Pravna lica i poduzetnici koji se bave posredovanjem u prometu oružja, dijelova za oružje i municije (brokering) obavezni su da vode evidenciju o svakom pojedinačnom izvršenom posredovanju.

(7) Pravno lice koje je ovlašteno za vođenje civilnog strelišta obavezno je da vodi evidencije:

a) o nabavljenom oružju i municiji.

b) oružju i municiji ustupljenim na korištenje i

c) utrošenoj municiji.

(8) Fizičko lice, pravno lice i poduzetnik kojima je izdato odobrenje za sakupljanje starog oružja, obavezni su voditi evidenciju o sakupljenom starom oružju.

(9) Evidencije iz st. (1) do (8) ovog člana čuvaju se trajno, a u slučaju smrti fizičkog lica, odnosno prestanka postojanja pravnog lica i poduzetnika predaju se nadležnoj policijskoj upravi.

Član 71

(Evidencije nadležne policijske uprave)

(1) Nadležna policijska uprava obavezna je, u pisanoj i elektronskoj formi, voditi evidencije o:

a) podnesenim zahtjevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja,

b) licima obučenim za rukovanje vatrenim oružjem,

c) izdatim oružnim listovima,

d) odobrenjima za držanje oružja,

e) odobrenjima za sakupljanje starog oružja,

f) prijavi oružja kategorije C i izdatim potvrdama o prijavi,

g) oduzetom, nađenom, predatom i nestalom oružju i

h) prijavi nabavke municije.

(2) Evidencije iz stava (1) ovog člana čuvaju se trajno.

(3) Sadržaj i način vođenja evidencija iz čl. 70. i 71. ovog zakona, na prijedlog policijskog komesara propisuje ministar.

Član 72

(Nadzor koji provode nadležne policijske uprave)

(1) Nadležne policijske uprave, ako zakonom nije drugačije propisano, putem komisije iz člana 10. stav (8) ovog zakona, vrše neposredni nadzor nad:

a) prodajom, držanjem i nošenjem oružja i municije,

b) čuvanjem i smještajem oružja i municije od strane pravnih lica i poduzetnika koji se bave prometom oružja i municije, sportskih streljačkih organizacija, organizacija koje gazduju lovištem, pravnih lica i poduzetnika koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja i trajnim onesposobljavanjem oružja, posrednika u prometu oružja, bitnih dijelova oružja i municije, pravnih lica i poduzetnika, osnivača civilnih strelišta i

c) vođenjem evidencija iz člana 70. ovog zakona i

d) sportskim streljačkim, odnosno drugim organizacijama ili ustanovama koja obavljaju obuku za tehnička znanja za pravilno rukovanje oružjem.

(2) U obavljanju nadzora iz stava (1) ovog člana ovlaštena lica komisije nadležne policijske uprave ovlašteno je:

a) pregledati skladišta oružja i municije, civilna strelišta i druge prostorije gdje se obavlja promet, posredovanje, popravljanje, prepravljanje i čuvanje oružja i municije, te obavljanje obuke iz člana 16. stav (1) tačka b),

b) izvršiti pregled propisanih evidencija i ostale dokumentacije u vezi s prometom, posredovanjem, popravljanjem, prepravljanjem, čuvanjem oružja i municije, vođenjem civilnih strelišta i obavljanjem obuke iz člana 16. stav (1) tačka b),

c) privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti prometa, posredovanja, popravljanja i prepravljanja oružja i municije,

d) privremeno zabraniti upotrebu civilnih strelišta i obavljanje obuke iz člana 16. stav (1) tačka b),

e) narediti da se utvrđene nepravilnosti otklone u određenom roku,

f) zabraniti daljnje bavljenje prometom, posredovanjem, popravljanjem i prepravljanjem oružja i municije, odnosno upotrebu civilnih strelišta, obavljanje obuke, ako utvrdi da su u obavljanju tih djelatnosti učinjeni teži propusti u preduzimanju zaštitnih ili drugih sigurnosnih mjera ili druge teže kažnjive radnje, ukoliko je prestao postojati neki od uvjeta pod kojima je odobrenje izdato ili ako se ne postupi po nalogu nadležne policijske uprave i narediti preduzimanje i drugih propisanih mjera.

(3) Lica iz člana 72. stav (1) ovog člana dužna su omogućiti obavljanje nadzora i dati na uvid traženu dokumentaciju, kao i pružiti potrebne podatke i obavijesti.

(4) Mjere iz stava (2) ovog člana naređuju se rješenjem.

(5) Žalba na rješenje iz stava (3) ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 73

(Komisija za nadzor)

(1) U cilju zakonitog rada, provođenja i primjene ovog zakona od strane nadležnih policijskih uprava policijski komesar formirat će Komisiju za nadzor.

(2) Način formiranja i sastav komisije, nadležnost i način rada, naknadu za rad u komisiji, kao i druga pitanja od značaja za rad komisije na prijedlog policijskog komesara, propisuje ministar.

DIO DEVETI - ODREDBE O SANKCIJAMA

Član 74

(Krivična djela)

(1) Novčanom kaznom ili kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine kaznit će se za krivično djelo:

a) ko bez odobrenja nabavi, drži ili nosi vatreno oružje kategorije B (čl. 10. i 20. ovog zakona),

b) ko proda vatreno oružje kategorije B pravnom licu, poduzetniku ili fizičkom licu koji nemaju odobrenje za nabavljanje te vrste oružja (čl. 28. stav (4) i 61. stav (1), tačka a) ovog zakona) i

c) ko drugom da pištolj ili revolver na poslugu (član 40. stav (1) ovog zakona) ili ko da na poslugu lovačko oružje ili sportsko vatreno oružje licu koje za tu vrstu oružja nema oružni list (član 40. stav (2) ovog zakona).

(2) Za krivična djela iz stava (1) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna injera oduzimanja oružja.

(3) U izvršenju zaštitne mjere iz stava (2) ovog člana za krivično djelo iz stava (1) tač. b) i c) ovog člana oduzima se oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja.

Član 75

(Novčane kazne i zaštitne mjere za prekršaje fizičkih lica)

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj:

a) ko ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oružja, koja može uticati na sposobnost za držanje i nošenje oružja, a o tome ne obavijesti nadležnu policijsku upravu ili najbližu policijsku stanicu (član 14. stav (1) ovog zakona),

b) ko u propisanom roku, nakon upućivanja na vanredni zdravstveni pregled, nadležnoj policijskoj upravi ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (član 14. stav (3) ovog zakona),

c) ko u propisanom roku ne prijavi nabavku bitnih dijelova oružja nadležnoj policijskoj upravi ili ne preda nadležnoj policijskoj upravi zamijenjene tehnički ispravne dijelove vatrenog oružja koji se označavaju fabričkim brojem (član 23. stav (1) ovog zakona),

d) član sportske streljačke i lovačke organizacije koji spravlja municiju bez odobrenja nadležne policijske uprave ili istu stavlja u promet (član 25. st. (1) i (4) ovog zakona),

e) ko zamijeni oružje za onu vrstu oružja za koju nema izdat oružni list (član 28. st. (1) i (2) ovog zakona),

f) ko bez odobrenja nadležne policijske uprave sakuplja staro oružje (član 33. stav (1) ovog zakona),

g) ko preda ili proda staro oružje pravnom licu, poduzetniku i fizičkom licu koji nemaju odobrenje za sakupljanje starog oružja (član 33. stav (7) ovog zakona),

h) ko osposobi staro oružje koje je onesposobljeno za upotrebu (član 33. stav (9) ovog zakona),

i) ko postupi protivno odredbama člana 36. ovog zakona,

j) ko postupi protivno odredbama člana 37. ovog zakona,

k) ko postupi protivno odredbama člana 38. ovog zakona,

l) ko postupi protivno odredbi člana 39. ovog zakona,

m) ko posudi vazdušno oružje i oružje s tetivom maloljetnom licu (član 42. stav (2) ovog zakona),

n) ko prenosi sportsko oružje i pripadajuću municiju bez potvrde sportske streljačke organizacije (član 42. stav (3) ovog zakona),

j) ko postupi protivno odredbama člana 43. ovog zakona, p) ko postupi protivno odredbama člana 44. ovog zakona,

r) ko ne obavijesti najbližu policijsku upravu, policijsku stanicu ili policijskog službenika u slučaju pronalaska oružja, municije i isprava o oružju ili o saznanju za sakriveno oružje, municiju i ispravu o oružju (član 45. stav (1) ovog zakona) i

s) ko postupi protivno odredbi člana 48. stav (1) ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava (1), tač. b), c), d), e), f). g), h), i), j), k), 1), m), o) i s) ovog člana, pored novčane kazne, izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije, bitnih dijelova oružja i isprava o oružju.

Član 76

(Novčane kazne i zaštitne mjere za prekršaje fizičkih lica)

(1) Novčanom kaznom od 500.00 do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj:

a) ko u propisanom roku ne vrati odobrenje za nabavljanje oružja (član 18. stav (3) ovog zakona),

b) ko nosi, koristi i rukuje s oružjem koje mu je povjereno u vrijeme kada ne vrši službu, ili iznese oružje van objekta odnosno prostora ili pravca kretanja transporta koji obezbjeđuje ili ne čuva na bezbjednom mjestu tako da ne onemogući pristup oružju neovlaštenim licima (član 21. stav (2) ovog zakona),

c) ko nabavi municiju za oružje za koje nema izdat oružni list ili u propisanom roku ne prijavi nabavku municije (član 24. ovog zakona),

d) ko u propisanom roku ne podnese pisani zahtjev nadležnoj policijskoj upravi za registraciju oružja i izdavanje oružnog lista (član 27. stav (1) ovog zakona),

e) ko u propisanom roku nadležnoj policijskoj upravi ne prijavi zamjenu vatrenog oružja, ne preda oružni list i ne podnese zahtjev za izdavanje novog oružnog lista (član 28. stav (3) ovog zakona).

f) ko u propisanom roku ne prijavi prenos prava svojine na vatreno oružje (član 28. st. (5) i (6) ovog zakona),

g) ko u propisanom roku o izvršenoj nabavci, prodaji ili predaji starog oružja ne obavijesti nadležnu policijsku upravu (član 33. stav (8) ovog zakona),

h) ko postupi protivno odredbama člana 34. ovog zakona,

i) ko ne vrati pravnom licu koje upravlja lovištem oružje odnosno neutrošenu količinu municije dobijenu na poslugu u određenom roku ili ih upotrebljava, odnosno iznosi van određenog lovišta (član 41. stav (3) ovog zakona),

j) ko postupi protivno odredbama člana 46. ovog zakona,

k) ko u propisanom roku ne obavijesti i ne preda na čuvanje nadležnoj policijskoj upravi oružje, municiju i oružni list u slučaju smrti vlasnika oružja i municije (član 49. stav (1) ovog zakona),

l) nasljednik oružja i municije koji u propisanom roku ne postupi u skladu s ovim zakonom (član 49. stav (3) ovog zakona),

m) nasljednik oružja koji u propisanom roku nakon prodaje oružja isto ne odjavi kod nadležne policijske uprave (član 49. stav (6) ovog zakona) i

n) fizičko lice koje ne vodi evidenciju iz člana 70. stav (8) ovog zakona,

o) prekršajno odgovorno maloljetno lice koje nabavi, drži i nosi oružje kategorije D protivno odredbama člana 35. ovog zakona, odnosno roditelj, usvojitelj ili staratelj maloljetnika koji nabavi i drži i nosi oružje kategorije D, protivno odredbama člana 35. ovog zakona, ako je počinjeni prekršaj maloljetnika posljedica propuštanja nadzora nad maloljetnikom, a bili su u mogućnosti vršiti takav nadzor,

(2) Za prekršaje iz stava (1), tač. a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), 1) i o) ovog člana, pored novčane kazne, izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije, bitnih dijelova oružja i isprava o oružju.

Član 77

(Novčane kazne i zaštitne mjere za prekršaje pravnih lica i poduzetnika)

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj:

a) zdravstvena ustanova koja ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oružja, koja može uticati na sposobnost za držanje i nošenje oružja, a o tome ne obavijesti nadležnu policijsku upravu ili najbližu policijsku stanicu (član 14. stav (1) ovog zakona),

b) pravna lica i poduzetnici koja povjere nošenje oružja i municije licu koje nije određeno da neposredno vrši poslove zaštite i koje ne ispunjava uslove za nošenje oružja propisane ovim zakonom (član 21. stav (1)) ili koje naredi ili dozvoli da lice kome je povjereno oružje radi vršenja poslova zaštite nosi to oružje suprotno odredbama člana 21. stav (2) ovog zakona,

c) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne prijavi nabavku bitnih dijelova oružja nadležnoj policijskoj upravi (član 23. stav (1) ovog zakona),

d) pravno lice i poduzetnik koji nabavi municiju za oružje za koje nema izdat oružni list ili u propisanom roku ne prijevi nabavku municije (član 24. ovog zakona),

e) sportska streljačka i lovačka organizacija koja spravlja municiju bez odobrenja nadležne policijske uprave ili istu stavlja u promet (član 25. st. (1) i (4) ovog zakona),

f) pravno lice i poduzetnik koji zamijene oružje za onu vrstu oružja za koju nema izdat oružni list (član 28. stav (2) ovog zakona),

g) pravno lice i poduzetnik koji ne obavijeste u propisanom roku nadležnu policijsku upravu o prestanku potrebe za daljnjim držanjem oružja i municije (član 31. stav (2) ovog zakona),

h) pravno lice i poduzetnik koji bez odobrenja nadležne policijske uprave sakuplja staro oružje (član 33. stav (1) ovog zakona),

i) pravno lice i poduzetnik koji proda ili preda staro oružje fizičkom ili pravnom licu ili poduzetniku koji nemaju odobrenje za sakupljanje starog oružja (član 33. stav (7) ovog zakona),

j) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku o izvršenoj nabavci, prodaji ili predaji starog oružja ne obavijesti nadležnu policijsku upravu (član 33. stav (8) ovog zakona),

k) pravno lice i poduzetnik koji osposobi staro oružje koje je onesposobljeno za upotrebu (član 33. stav (9) ovog zakona),

1) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne prijavi nadležnoj policijskoj upravi nabavljanje oružja kategorije C (član 34. stav (2) ovog zakona),

m) pravno lice i poduzetnik koji postupi protivno odredbama člana 38. st. (8), (9), (10) i (11) ovog zakona,

n) pravno lice koje upravlja lovištem koje postupi protivno odredbama člana 41. ovog zakona,

o) sportska streljačka organizacija koja postupi protivno odredbama člana 42. ovog zakona,

p) pravno lice i poduzetnik, sportska streljačka organizacija i organizacija koja gazduje lovištem koji postupe protivno odredbama člana 43. stav (6) ovog zakona,

r) pravno lice i poduzetnik koji postupe protivno odredbama člana 44. ovog zakona,

s) pravno lice i poduzetnik koji se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja, koji postupe protivno odredbama člana 57. ovog zakona,

t) pravno lice i poduzetnik koje se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja, koji postupe protivno odredbama člana 58. ovog zakona,

u) pravno i poduzetnik koji se bavi prometom oružja, bitnih dijelova oružja i municije, koji postupe protivno odredbama člana 60. stav (1) ovog zakona,

v) ovlašteni prodavac oružja koji u propisanom roku ne obavijesti nadležnu policijsku upravu o prodaji municije (član 61. stav (2) ovog zakona), oružja kategorije C i bitnih dijelova oružja (član 61. stav (1) tačka b) ovog zakona),

z) ovlašteni prodavac oružja koji postupi protivno odredbi člana 62. ovog zakona,

aa) pravno lice i poduzetnik koji se bavi posredovanjem u prometu oružja i municije bez odobrenja nadležne policijske uprave (član 64. stav (1) ovog zakona),

bb) pravno lice i poduzetnik koji osnuju civilna strelišta bez odobrenja nadležne policijske uprave i nadležnog organa iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma kojom se odobrava lokacija civilnog strelišta (član 65. stav (1) ovog zakona),

cc) pravno lice i poduzetnik, osnivač civilnog strelišta, koji postupi protivno odredbama člana 67. ovog zakona i

dd) pravno lice i poduzetnik, osnivač civilnog strelišta, koji u propisanom roku ne uskladi svoj rad u skladu sa odredbama zakona i podzakonskog akta iz člana 63. stav (3) ovog zakona (član 69. ovog zakona)

ee) sportska streljačka, odnosno druga organizacija ili ustanova koja postupi suprotno odredbama člana 16. ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 do 3.000, 00 KM i odgovorno lice u pravnom licu i poduzetnik.

(3) Za prekršaj iz stava (1) tač. b), c), d), e), f), g), h), i), k), 1), m), n), o), p), s), t), u), z), aa), bb), cc) i dd) ovog člana izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije, bitnih dijelova oružja i isprava o oružju, a za prekršaje iz stava (1) tač. b), e), h), k), s), t), u), z), aa), bb), cc), dd) i ee) može se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti od tri mjeseca do šest mjeseci.

Član 78

(Novčane kazne i zaštitne mjere za prekršaje pravnih lica i poduzetnika)

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj:

a) lovačka organizacija (član 11. stav (4) ovog zakona) i sportska streljačka organizacija (član 11. stav (7) ovog zakona) koji u propisanom roku ne dostave dokaz o prestanku članstva,

b) pravno lice i poduzetnik koji ne izda posebnu potvrdu licu kojem povjeravaju oružje i koji ne obavijesti nadležnu policijsku upravu o licu kojem je povjerila oružje (član 21. stav (3) ovog zakona),

c) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne vrati odobrenje za nabavljanje oružja (član 22. stav (3) ovog zakona),

d) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne podnese pisani zahtjev nadležnoj policijskoj upravi za registraciju oružja i izdavanje odobrenja za držanje oružja i ne vodi evidenciju o nabavljenom oružju (član 27. stav (2) ovog zakona),

e) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne prijavi zamjenu vatrenog oružja, odnosno ne preda odobrenje za držanje oružja i ne podnese zahtjev za izdavanje novog odobrenja za držanje oružja, (član 28. stav (3) ovog zakona),

f) pravno lice ili poduzetnik koji u propisanom roku ne prijave prenos prava svojine na vatreno oružje (član 28. st (5) i (6) ovog zakona),

g) pravno lice i poduzetnik koji postupi protivno odredbama člana 46. ovog zakona,

h) imalac oružja koji postupi protivno odredbi člana 48. stav (1) ovog zakona,

i) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne obavijesti nadležnu policijsku upravu o upisu u sudski registar, odnosno registar poduzetnika (član 60. stav (3) ovog zakona),

j) ovlašteni prodavač oružja koji proda municiju licu koje nema važeću ispravu o oružju (član 61. stav (2) ovog zakona),

k) ovlašteni prodavač oružja koji postupi protivno odredbi člana 61. stav (3) ovog zakona,

1) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne obavijesti nadležnu policijsku upravu o upisu u sudski registar, odnosno registar poduzetnika (član 64. stav (3) ovog zakona),

m) pravno lice i poduzetnik koji u propisanom roku ne obavijesti nadležnu policijsku upravu o upisu u sudski registar, odnosno registar poduzetnika (član 65. stav (3) ovog zakona),

n) pravno lice, poduzetnik, sportska streljačka organizacija, lovačka organizacija, ovlašteni prodavač oružja i stručna ovlaštena organizacija koji ne vode propisane evidencije iz člana 70. ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 KM i odgovorno lice u pravnom licu i poduzetnik.

(3) Za prekršaje iz stava (1) tač. d), h) i j) ovog člana izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije, bitnih dijelova oružja i isprava o oružju, a za prekršaj iz stava (1) tačka j) može se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti od tri mjeseca do šest mjeseci.

DIO DESETI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 79

(Okončanje postupaka)

Postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani završiće se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Član 80

(Donošenje propisa)

(1) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, na prijedlog policijskog komesara, ministar će donijeti propise o:

a) izgledu i sadržaju obrazaca isprava o oružju, kao i zahtjeva za izdavanje isprava o oružju i drugih dokumenata (član 8. stav (2) ovog zakona),

b) načinu rada komisije koja cijeni ispunjavanje i opravdanost zahtjeva za nabavljanje oružja i pravo na naknadu (član 10. stav (9) ovog zakona),

c) programu, načinu, sastavu Komisije, troškovima osposobljavanja, kao i drugim pitanjima koja se odnose na osposobljavanje za pravilno rukovanje i poznavanje propisa u vezi držanja, čuvanja i nošenja kratkog vatrenog oružja (član 16. stav (3) ovog zakona),

d) smještanju i čuvanju oružja i municije (član 20. stav (5) i član 43. stav (7) ovog zakona),

e) programu, načinu rada i uništenja, sastavu komisije, troškovima, kao i drugim pitanjima koja se odnose na uništenje oružja iz člana 30. stava (6) ovog zakona (član 30. stav (8) ovog zakona),

f) uvjetima potrebnim za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti prometa oružja, bitnih dijelova oružja i municije, posredovanju u prometu oružja, bitnih dijelova oružja i municije, načinu čuvanja i držanja oružja, bitnih dijelova oružja i municije, kao i o uslovima potrebnim za izdavanje odobrenja za osnivanje civilnih strelišta i načinu utvrđivanja uvjeta, sastavu, pravu na naknadu i visinu naknade za rad komisije iz člana 63. stav (1) ovog zakona (član 63. stav (3) ovog zakona),

g) evidencijama koje se vode u skladu s odredbama čl. 70. i 71. ovog zakona,

h) načinu formiranja, sastavu komisije, nadležnosti, načinu rada, naknadi za rad u komisiji, kao i druga pitanja od značaja za rad komisije (član 73. stav (2) ovog zakona), i

i) mjerama i radnjama koje poduzima Uprava policije na provođenju amnestije za nelegalno posjedovanje oružja iz kategorije B. kao i u vezi legalizacije oružja (član 85. stav (3) ovog zakona).

(2) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, ministar zdravstva će u saradnji sa Ministarstvom, donijeti propis o bližim uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje će obavljati zdravstvene preglede kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja, načinu i postupku obavljanja redovnih i vanrednih zdravstvenih pregleda, popisu bolesti i zdravstvenih stanja koja lice čine nepodobnim za držanje i nošenje oružja, načinu vođenja evidencije i medicinske dokumentacije, razmjeni podataka o izdatim ljekarskim uvjerenjima i promjenama u pogledu zdravstvene sposobnosti imaoca oružja, sadržaju uvjerenja o izvršenom zdravstvenom pregledu, naknadi u vezi s utvrđivanjem zdravstvene sposobnosti, te drugim pitanjima od značaja za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti (član 15. ovog zakona).

Član 81

(Obaveza prijave oružja kategorije C)

Lice koje posjeduje oružje kategorije C, dužno je da takvo oružje prijavi nadležnooj policijskoj upravi u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 82

(Važenje isprava o oružju)

Isprave o oružju izdate u skladu s odredbama propisa koji se stavlja van snage ovim zakonom ostaju na snazi.

Član 83

(Usklađivanje obavljanja djelatnosti)

(1) Pravno lice i poduzetnik koji obavlja djelatnost prometa oružja, bitnih dijelova oružja i municije, posredovanja u prometu oružjam bitnih dijelova oružja i municije, popravljanja i prepravljanja oružja ili vođenje civilnih strelišta, dužno je svoje poslovanje uskladiti s odredbama ovog zakona u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Pravnom licu i poduzetniku iz stava (1) ovog člana, koji u roku iz stava (1) ovog člana ne podnese zahtjev nadležnoj policijskoj upravi u cilju usklađivanja poslovanja s odredbama ovog zakona, nadležna policijska uprava će rješenjem zabraniti daljnje obavljanje djelatnosti.

Član 84

(Legalizacija oružja)

(1) Lice koje posjeduje oružje kategorije B bez isprave o oružju, a koje prema ranije važećim propisima nije registrovano, dužno je da najkasnije do 31.12.2018. godine, podnese zahtjev za izdavanje isprave o oružju.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva lice nije dužno da dokazuje porijeklo oružja.

(3) Isprava o oružju se neće izdati licu koje ne ispunjava uvjete iz člana 10. st. (4) i (5) ovog zakona kao i kada se oružje potražuje od nadležnih organa i u slučaju kada je oružje već registrovano.

Član 85

(Amnestija)

(1) Lice koje na dan stupanja na snagu ovog zakona posjeduje oružje kategorije B suprotno odredbama člana 10. stav (1) ovog zakona, obavezno je da ga odmah preda nadležnoj policijskoj upravi.

(2) Lice koje dobrovoljno preda oružje iz stava (1) ovog člana neće odgovarati za nelegalno posjedovanje iz člana 74. stav (1) tačka a) ovog zakona.

(3) Mjere i radnje koje poduzima Uprava policije na provođenju amnestije za nelegalno posjedovanje oružja iz stava (1) ovog člana, kao i u vezi legalizacije oružja iz člana 84. ovog zakona, na prijedlog policijskog komesara, propisuje ministar.

Član 86

(Primjena Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine)

Na sva pitanja postupka koja nisu uređena ovim zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).

Član 87

(Primjena Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za za zaštitu ljudi i imovine)

Odredbe ovog zakona primjenjuju se na pravna lica koja obavljaju poslove fizičke i tehničke zaštite, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 78/08 i 67/13).

Član 88

(Zaštita ličnih podataka)

Svi subjekti koji na bilo koji način primjenjuju odredbe ovog zakona, dužni su obradu ličnih podataka vršiti u skladu s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11) kao i provedbenih propisa i planova donesenih na osnovu istog.

Član 89

(Direktive)

Ovim zakonom su u najvećoj mogućoj mjeri u pravni poredak Kantona Sarajevo prenijeti slijedeći akti Evropske unije:

a) Direktiva Vijeća 91/477/EEZ od 18. juna 1991. godine o nadzoru nabavljanja i posjedovanja oružja (SL L 256, 03.09.1991.),

b) Direktiva 2008/51/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 21. maja 2008. godine o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ od 18. juna 1991. godine o nadzoru nabavljanja i posjedovanja oružja (SL L 179, 08.07.2008.) i

c) Uredba komisije (EU) 2015/2403 od 15. decembra 2015. godine o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo daje onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neupotrebljivo (SL L 333/62).

Član 90

(Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija u ovom zakonu podrazumijeva uključivanje oba spola.

Član 91

(Prestanak važenja)

(1) Početkom primjene ovog zakona prestaje primjena Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/07, 43/08, 11/10 i 23/10).

(2) Podzakonski akti, doneseni na osnovu zakona iz stava (1) ovog člana, ostaju na snazi do donošenja novih podzakonskih akata.

Član 92

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a počet će se primjenjivati od 03. aprila 2018. godine.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum