Vaš pravni kompas 

  • Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog Kantona

  • Zakoni Tuzlanskog Kantona
Zakoni Tuzlanskog Kantona
 #506  by comodore
 
ZAKON O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE TUZLANSKOG KANTONA

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 10/2018 - prečišćen tekst)I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom osnivaju se ministarstva, uprave i upravne organizacije Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), određuje njihova nadležnost i uređuju druga pitanja od značaja za njihovo organizovanje i funkcionisanje.

Član 2

Ministarstva i uprave su organi uprave Kantona, koji se ovim zakonom osnivaju za obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova iz nadležnosti Kantona.

Upravne organizacije, osnivaju se ovim zakonom za vršenje određenih stručnih i drugih poslova, kao i s njima povezanih upravnih poslova.

Član 3

Organi uprave i upravne organizacije iz člana 2. ovog zakona, vrše poslove uprave iz nadležnosti Kantona, u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim zakonom i drugim propisima.

Član 4

Sjedište ministarstava, uprava i upravnih organizacija Kantona je u Tuzli.

II MINISTARSTVA I DRUGI ORGANI KANTONALNE UPRAVE

Član 5

Ministarstva Kantona su:

1. Ministarstvo unutrašnjih poslova,

2. Ministarstvo pravosuđa i uprave,

3. Ministarstvo obrazovanja i nauke,

4. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice,

5. Ministarstvo finansija,

6. Ministarstvo privrede,

7. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja,

8. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

9. Ministarstvo zdravstva,

10. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak,

11. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade,

12. Ministarstvo za boračka pitanja.

Član 6

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na:

- obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;

- određivanje, poništavanje i zamjene jedinstvenog matičnog broja državljana Bosne i Hercegovine;

- prijavljivanje i odjavljivanje prebivališta i boravišta, kao i adrese stanovanja državljana Bosne i Hercegovine;

- izdavanje, poništavanje i zamjene ličnih karata državljana Bosne i Hercegovine;

- izdavanje, poništavanje i zamjene ličnih karata za strance;

- izdavanje, oduzimanje i poništavanje putnih isprava državljana Bosne i Hercegovine;

- registracije motornih vozila;

- izdavanje, produženje važenja i zamjene vozačkih dozvola;

- ažuriranje i čuvanje duplikata matičnih knjiga;

- promjenu ličnog imena;

- sticanje državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine i promjene entitetskog državljanstva;

- rad agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine;

- izdavanje odobrenja za obavljanje poslova održavanja i ispitivanja aparata za gašenje početnog požara, koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja;

- vršenje inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom;

- pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;

- donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva;

- rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;

- vođenje propisanih službenih evidencija;

- vršenje nadzora nad provođenjem propisa iz nadležnosti Ministarstva;

- druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

U sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je uprava: Uprava policije.

Uprava policije vrši upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na:

- zaštitu života i imovine;

- sprečavanje, otkrivanje i istragu krivičnih djela i prekršaja na području Kantona u skladu sa zakonom;

- prikupljanje i analizu informacija i podataka o otkrivanju i istrazi krivičnih djela i prekršaja, kao i o ukupnoj bezbjednosnoj situaciji u Kantonu;

- održavanje javnog reda i mira;

- održavanje javnih skupova;

- obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata na području Kantona, u skladu sa zakonom;

- kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima Kantona, te druge poslove u oblasti saobraćaja utvrđene zakonom;

- izdavanje odobrenja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije i kontrolu nabavke oružja i municije;

- proizvodnju, promet i skladištenje eksplozivnih, zapaljivih i ostalih opasnih materija koji su u nadležnosti Kantona;

- nadzor nad radom agencija za zaštitu ljudi i imovine;

- vođenje statističkih, operativnih i drugih službenih evidencija potrebnih za obavljanje zadataka iz nadležnosti Uprave policije, u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima;

- razmjenu informacija sa tužilaštvima, sudovima i drugim policijskim organima u Bosni i Hercegovini;

- saradnju sa drugim bezbjednosnim agencijama i drugim organima u Bosni i Hercegovini u okviru nadležnosti Uprave policije;

- pružanje pomoći drugim državnim organima i pravnim licima kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja u skladu sa posebnim propisima;

- druge poslove i zadatke policije koje Upravi policije povjere tužilaštva u Bosni i Hercegovini;

- druge poslove i zadatke utvrđene zakonom i drugim propisima.

Član 7

Ministarstvo pravosuđa i uprave vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima, i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;

- praćenje i proučavanje stanja i pojava u pravosudnim organima u Kantonu, te predlaganje i preduzimanje potrebnih mjera u skladu sa zakonom;

- praćenje organizacije rada i preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju obezbjeđivanja materijalnih uslova za rad pravosudnih organa u Kantonu;

- vršenje zakonom i drugim propisima utvrđenih nadležnosti u vezi sa budžetom pravosudnih institucija, koje se finansiraju iz budžeta Kantona;

- praćenje rada sudske uprave i preduzimanje odgovarajućih mjera za unapređivanje rada te uprave;

- praćenje primjene propisa iz oblasti krivičnih i prekršajnih sankcija i izvršenja odluka kantonalnih i federalnih sudova;

- organizovanje i način rada organa uprave i upravnih organizacija Kantona;

- praćenje rada organa uprave i upravnih organizacija Kantona, preduzimanje i predlaganje odgovarajućih mjera za unapređivanje, racionalizaciju i efikasan rad tih organa i organizacija;

- praćenje primjene propisa o opštem i posebnim upravnim postupcima, kancelarijskom poslovanju, radnim odnosima državnih službenika i namještenika u kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, te sačinjavanje odgovarajućih analiza, informacija i izvještaja u vezi s tim;

- praćenje organizacije i rada opštinskih službi za upravu na koje je preneseno vršenje poslova iz nadležnosti Kantona;

- registraciju udruženja čije je područje djelovanja na području Kantona;

- provođenje postupka koji prethodi imenovanju notara, postavljenju zamjenika notara i vršioca dužnosti notara, kao i popunu mjesta notarskih pomoćnika, te rješavanje o njihovim statusnim pitanjima, kada je to zakonom i drugim propisima određeno;

- kontrolu ispunjavanja određenih materijalno- tehničkih pretpostavki za rad notara i određivanje dana početka rada notara i radnog vremena notara;

- pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;

- rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;

- vođenje propisanih službenih evidencija;

- inspekcijski nadzor u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;

- vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti, u skladu sa zakonom, kao i poslova koji ne spadaju u nadležnost drugog organa uprave Kantona.

Član 8

Ministarstvo obrazovanja i nauke vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;

- predškolski i osnovni odgoj i obrazovanje;

- srednje i srednje stručno obrazovanje, obrazovanje za obavljanje vezanih obrta, obrazovanje odraslih i visoko obrazovanje;

- pripremu prijedloga dugoročnog programa razvoja i koncepciju odgojno-obrazovnih ustanova;

- donošenje pedagoških standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava za predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje;

- vođenje registara odgojno-obrazovnih ustanova predškolskog odgoja, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih;

- praćenje i poboljšanje učeničkog i studentskog standarda;

- praćenje i razvoj naučnoistraživačke djelatnosti i naučnotehničkih informacija i komunikacija na području Kantona te provođenje propisa iz ove oblasti;

- provođenje propisa iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, u dijelu kojim su utvrđene nadležnosti Ministarstva;

- vođenje registra naučnoistraživačkih organizacija;

- vođenje baze podataka odgojno-obrazovnih ustanova i naučnoistraživačkih organizacija kao i drugih pravnih i fizičkih lica nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo;

- nadzor nad zakonitošću rada ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica iz oblasti obrazovanja i nauke;

- pripremanje nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva i donošenje provedbenih propisa kada je to zakonom određeno;

- rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;

- izdavanje isprava iz nadležnosti Ministarstva i vođenje propisanih službenih evidencija;

- vršenje drugih poslova iz ove oblasti u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 9

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice vrši upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na:

- obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;

- istraživanje, analizu stanja i planiranje prostornog razvoja Kantona;

- obezbjeđivanje pripreme, izrade i provođenja Prostornog plana Kantona;

- obezbjeđivanje pripreme, izrade i provođenja planskih dokumenata posebnih obilježja od značaja za Kanton;

- usaglašavanje Prostornog plana Kantona sa Prostornim planom Federacije;

- praćenje izrade i usaglašavanje planskih dokumenata na nivou opštine sa planskim dokumentima na nivou Kantona;

- pripremu i izradu izvještaja o stanju prostora i programa mjera i aktivnosti za unapređenje stanja u prostoru;

- izdavanje urbanističko-tehničke dokumentacije (urbanistička saglasnost, odobrenje za građenje, upotrebna dozvola i sl.);

- provođenje politike u oblasti građenja i vršenje nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti prostornog uređenja i građenja;

- praćenje stanja i unapređenje oblasti građenja na nivou Kantona;

- izradu analiza, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za oblast građenja;

- podršku poslovima premjera i održavanja katastra nekretnina i katastra komunalne infrastrukture;

- uspostavljanje i razvoj jedinstvenog informacionog sistema u oblasti prostornog planiranja i uređenja (GIS-a), u svrhu planiranja, uređenja i zaštite prostora;

- provođenje stambene politike;

- provođenje politike iz oblasti korišćenja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade;

- provođenje politike iz komunalne oblasti;

- izradu analiza, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz stambene oblasti, oblasti korišćenja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i komunalne oblasti;

- analizu stanja okoliša i provođenje aktivnosti zaštite okoliša;

- obavljanje poslova i zadataka utvrđenih zakonima i drugim propisima iz oblasti zaštite okoliša;

- uspostavljanje i rukovođenje sistemom informisanja o okolišu u Kantonu;

- izdavanje dozvola za korišćenje okoliša iz nadležnosti Kantona;

- organizovanje poslova koji imaju za cilj sprečavanje ili smanjenje štetnih posljedica po okoliš;

- prikupljanje i raspodjelu sredstava za finansiranje zaštite okoliša;

- nadzor nad raspodjelom sredstava za finansiranje zaštite okoliša;

- uspostavljanje i održavanje registra o pogonima, postrojenjima i zagađivanjima;

- obezbjeđivanje donošenja i praćenje provođenja Kantonalnog plana zaštite okoliša i Kantonalnog plana upravljanja otpadom;

- određivanje lokacija i zemljišta u poslovima upravljanja otpadom;

- podršku aktivnostima na uspostavljanju međuopštinskih i regionalnih deponija;

- izdavanje dozvola za obavljanje aktivnosti upravljanja otpadom i njegovog odlaganja;

- odobravanje planova upravljanja medicinskim otpadom;

- vođenje i održavanje Sistema za praćenje kvaliteta vazduha na području Kantona;

- analiziranje, pripremanje informacija o kvalitetu vazduha za područje Kantona i preduzimanje mjera za zaštitu kvaliteta vazduha;

- provođenje aktivnosti vezanih za zaštitu od buke;

- provođenje aktivnosti vezanih za proglašenje zaštićenih područja iz nadležnosti Kantona;

- pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;

- donošenje podzakonskih propisa iz nadležnosti Ministarstva;

- rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;

- vršenje nadzora nad provođenjem propisa iz nadležnosti Ministarstva;

- vršenje i drugih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima.

U sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice je upravna organizacija: Zavod za prostorno planiranje i urbanizam.

Zavod za prostorno planiranje i urbanizam vrši stručne i druge poslove iz oblasti prostornog planiranja i uređenja prostora za potrebe Kantona, koji se odnose na:

- praćenje stanja i pojava u prostoru u oblasti prostornog planiranja na nivou Kantona;

- koordinaciju sa domaćim i stranim institucijama i učešće u izradi naučnih projekata i studija o dugoročnom i srednjoročnom razvoju Kantona;

- koordinaciju i učešće u pripremi i praćenju realizacije projekata razvoja Kantona;

- usaglašavanje planskih dokumenata iz nadležnosti Kantona sa planskim dokumentima iz nadležnosti Federacije;

- koordinaciju pripreme i izrade planskih dokumenata na nivou Kantona;

- izradu smjernica, planova i programa aktivnosti za izradu planskih dokumenata iz nadležnosti Kantona;

- nosioca izrade planskih dokumenata i pripremanja propisa koji su sastavni dio planske dokumentacije;

- stručno-tehničke pripreme za izradu programa mjera i aktivnosti za unapređenje stanja u prostoru Kantona;

- pripremu stručnih podloga za izradu propisa i drugih akata iz oblasti prostornog planiranja;

- uspostavljanje, vođenje i održavanje jedinstvenog informacionog sistema u oblasti prostornog planiranja i uređenja Kantona (GIS-a);

- stručna mišljenja vezano za planske dokumente za potrebe opština sa područja Kantona;

- učešće u pripremi propisa iz oblasti prostornog uređenja i građenja;

- izvršavanje poslova koje opštine sa teritorije Kantona ugovorom povjere Zavodu;

- izdavanje stručnih časopisa i publikacija;

- vršenje i drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima ili po zahtjevu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.

Član 10

Ministarstvo finansija vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;

- porezni sistem i poreznu politiku Kantona;

- praćenje finansijskih i kreditnih odnosa sa inostranstvom u okviru ovlašćenja Kantona, a po poslovima privrednih subjekata i budžetskih korisnika sa svog područja;

- praćenje novčanog i bankarskog sistema u dijelu koji reguliše nadležnost Kantona, a u skladu sa federalnim zakonom;

- sistem taksi iz nadležnosti Kantona;

- sistem regulacije igara na sreću u skladu sa zakonom;

- finansiranje funkcije Kantona - planiranje i izvršenje budžeta Kantona i godišnje obračune budžeta Kantona;

- centralizovanu isplatu plata za sve budžetske korisnike i ostale za koje je posebnim propisima utvrđeno da Ministarstvo vrši obračun plata;

- sistem finansiranja razvojnih i drugih fondova u skladu sa zakonom;

- finansijsko izvještavanje;

- sistem fondova Kantona u skladu sa zakonom;

- poslove revizije i kontrole utroška budžetskih sredstava;

- pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;

- sistem finansiranja opštih i društvenih potreba iz nadležnosti Kantona;

- utvrđivanje dinamike praćenja i planiranja nedostajućih sredstava, koncentraciju finansijskih sredstava;

- poboljšanje finansijskog sistema u Kantonu;

- ekonomsko-finansijske poslove u vezi sa imovinom Kantona;

- vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti, u skladu sa zakonom iz nadležnosti Ministarstva.

Član 11

Ministarstvo privrede vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;

- provođenje politike u oblasti industrije, preduzetništva, rudarstva i energetike;

- praćenje proizvodnje i preduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarenje i unapređenje u privrednim subjektima prema kojima ovlašćenja i obaveze vlasnika kapitala vrši Kanton;

- praćenje geoloških istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina u skladu sa zakonima;

- iskorišćavanje prirodnih bogatstava;

- aktivnosti na provođenju postupaka dodjele koncesija iz nadležnosti Ministarstva;

- učestvovanje u procesu tranzicije i privatizacije privrednih društava u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;

- praćenje i analiziranje stanja u oblastima iz nadležnosti Ministarstva i predlaganje odgovarajućih mjera;

- informisanje Vlade Kantona o stanju i kretanjima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;

- predlaganje propisa, projekata i programa koji podstiču ulaganja u razvoj privrede Kantona;

- saradnja sa naučnim i stručnim institucijama, naučno-tehnološkim parkovima i poslovno- tehnološkim inkubatorima u zastupanju interesa razvoja Kantona;

- implementacija projekata od značaja za Kanton, upravljanje domaćim i stranim sredstvima namijenjenim za realizaciju tih projekata;

- utvrđivanje prioritetnih programa razvoja i prijedloga Programa javnih investicija Kantona;

- praćenje implementacije usvojenih projekata i informisanja o ostalim pitanjima bitnim za ostvarivanje procesa razvoja Kantona;

- koordinaciju rada sa resornim ministarstvima u Kantonu, lokalnom samoupravom, stranim vladinim i nevladinim organizacijama čija se djelatnost odnosi na razvoj, preduzetništvo, obrtništvo i preduzetničku infrastrukturu;

- učestvovanje u izradi strategije razvoja Kantona, Federacije BiH i države BiH vezano za oblast industrije, rudarstva, energetike i preduzetništva;

- podršku jačanju konkurentnosti subjekata male privrede, promocija preduzetništva i obrtništva kao i sistemsko podsticanje razvoja privrede Kantona;

- praćenje rada organa upravljanja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala koja obavljaju djelatnosti iz nadležnosti Ministarstva;

- pripremanje nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva i donošenje provedbenih propisa kada je to zakonom određeno;

- izradu stručnih analiza i izvještaja;

- rješavanje upravnih stvari iz nadležnosti Ministarstva;

- vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 12

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;

- provođenje propisa u oblasti trgovine i turizma u skladu sa zakonom;

- unutrašnju trgovinu i uspostavljanje ekonomskih odnosa sa drugim kantonima;

- praćenje i analiziranje trgovine na Kantonu, kao i broja registrovanih subjekata u oblasti trgovine;

- promet roba i usluga unutar Kantona u skladu sa federalnim zakonom;

- bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona;

- praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona;

- davanje inicijativa u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona;

- kontrolu cijena proizvoda i usluga u skladu sa zakonom;

- praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona u skladu sa zakonom;

- primjenu politike kantonalnog turizma, razvoj turističkih resursa;

- kreiranje politike i razvoj rekreativnih, rehabilitacionih i drugih centara u koordinaciji sa nadležnim ministarstvima;

- predlaganje propisa o visini turističke takse, ako federalnim propisom nije drugačije predviđeno;

- turističko-propagandnu djelatnost;

- ugostiteljstvo;

- pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za postizanje privrednog i društvenog razvoja Kantona;

- cjevovodni i integralni transport;

- obezbjeđenost svih vidova saobraćaja u Kantonu;

- registraciju i usklađivanje linija, te redova vožnje za kantonalne linije;

- izradu saobraćajne osnove Kantona u skladu sa saobraćajnom osnovom Federacije;

- saradnju sa organima uprave Federacije i drugih kantona nadležnih za oblast saobraćaja i komunikacija;

- stvaranje uslova za nastup u inostranstvu privrednih subjekata iz oblasti saobraćaja sa područja Kantona;

- određivanje naknade za korišćenje kantonalnih puteva;

- unapređivanje bezbjednosti saobraćaja na području Kantona;

- kategorizaciju puteva na području Kantona u skladu sa zakonom;

- pripremanje projektne dokumentacije i izradu projekata za investicione i razvojne programe od interesa za opštine, Tuzlanski kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine i državu Bosnu i Hercegovinu, kao i razvijanje partnerskih odnosa u izradi projekata od interesa za širu regiju, te apliciranje za dodjelu sredstava EU fondova, banaka i slično;

- upravni nadzor nad provođenjem propisa iz nadležnosti Ministarstva;

- pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;

- rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;

- vođenje propisanih službenih evidencija;

- vršenje i drugih poslova, u skladu sa zakonom iz nadležnosti Ministarstva.

U sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja je upravna organizacija: Kantonalna direkcija robnih rezervi.

Kantonalna direkcija robnih rezervi vrši stručne i druge poslove od posebnog interesa za Kanton, koji se odnose na:

- nabavku, razmještaj, zanavljanje, čuvanje i korišćenje robnih rezervi;

- formiranje robnih rezervi u skladu s planom robnih rezervi ugovaranjem proizvodnje pojedinih proizvoda, otkupom tržišnih viškova poljoprivrednih proizvoda, deponovanjem novca i na druge načine;

- korišćenje robnih rezervi u skladu sa zakonom, drugim propisima i podzakonskim aktima;

- predlaganje provedbenih propisa i drugih akata iz svoje nadležnosti koje donosi Vlada Kantona u skladu sa zakonom;

- provođenje drugih mjera u cilju intervencije na tržištu u skladu sa zakonom i drugim propisima;

- bilansiranje roba za potrebe rezervi Kantona;

- saradnju sa organima za robne rezerve u Federaciji, drugim kantonima, gradovima, opštinama i privrednim društvima;- vršenje drugih poslova u vezi sa robnim rezervama u skladu sa zakonom i drugim propisima ili po zahtjevu Vlade Kantona i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.

Član 13

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vrši upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na:

- obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda, utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;

- zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta;

- povezivanje zemljoradnika u pojedinim oblicima organizovanja;

- unapređivanje poljoprivredne proizvodnje;

- mjere zaštite poljoprivrednog bilja i proizvoda od uzročnika bolesti, štetočina i korova;

- proizvodnju, doradu i promet sjemena poljoprivrednog bilja;

- proizvodnju i promet sadnog materijala, voćaka, vinove loze i ukrasnog bilja;

- proizvodnju i promet sredstava za zaštitu bilja;

- prehrambenu industriju, proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, stočne hrane, proizvodnju i preradu duhana;

- prikupljanje i pripremu dokumentacije u vezi sa ostvarivanjem novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;

- unapređivanje stočarstva, pčelarstva i ribarstva;

- organizaciju i rad veterinarskih ustanova i veterinarskih organizacija;

- zdravstvenu zaštitu životinja;

- proizvodnju i promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu;

- uređivanje, očuvanje i zaštitu šuma i jačanje njihovih ekoloških funkcija;

- planiranje u šumarstvu i upravljanje šumama;

- ekonomske funkcije, finansiranje obnove i unapređivanje šuma;

- drvnu industriju;

- uzgoj, zaštitu, lov i korišćenje lovišta, divljači i njenih dijelova;

- uređivanje režima voda, zaštitu voda i štetnog dejstva voda;

- zaštitu od erozije, bujica i elementarnih nepogoda;

- vodosnabdijevanje stanovništva i industrijsku vodu;

- hidromelioracije;

- korišćenja voda u energetske i rekreativne svrhe;

- planiranje vodoprivrednih aktivnosti u oblasti upotrebe i zaštite voda na području Kantona;

- organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje istraživačkih projekata u oblastima upotrebe i zaštite voda;

- vođenje potrebnih registara i evidencija iz nadležnosti Ministarstva;

- rješavanje u upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;

- izrada i praćenje realizacije godišnjih planova prihoda i ulaganja sredstava vodoprivrednih naknada na području Kantona;

- saradnja sa javnim vodoprivrednim preduzećem na izradi vodoprivredne osnove;

- vršenje i drugih poslova iz oblasti koje su u nadležnosti Ministarstva, u skladu sa zakonom.

U sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je Kantonalna uprava za šumarstvo i Poljoprivredni zavod kao upravna organizacija.

Kantonalna uprava za šumarstvo vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

- prikupljanje podataka i vođenje baze podataka o stanju i razvoju svih šuma i vođenje katastra šuma i šumskog zemljišta na području Kantona;

- pripremu kantonalnog šumsko-razvojnog plana i podnošenje tog plana Ministarstvu;

- praćenje dinamike poslova na izradi šumskogospodarskih osnova i njihove realizacije;

- vođenje evidencije objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja;

- obavljanje poslova izvještajno-dojavne službe, praćenje stanja i stepena oštećenosti šuma i o tome obavještavanje Federalne uprave za šumarstvo;

- obezbjeđenje neposredne zaštite šuma putem čuvarske službe;

- ustupanje poslova kantonalnom šumsko-privrednom društvu u pogledu gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu i praćenje izvršenja ugovorenih obaveza;

- praćenje realizacije programa integralne zaštite šuma;

- usaglašavanje šumskogospodarske osnove sa prostornim planovima, vodoprivrednim osnovama, lovno-privrednim osnovama, evidencijama koje se vode u Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i federalnim programom upravljanja mineralnim sirovinama i planovima upravljanja pojedinim mineralnim sirovinama;

- davanje mišljenja na šumskogospodarske osnove;

- praćenje ekonomskog stanja šumarstva na području Kantona i dostavljanje podataka Federalnoj upravi za šumarstvo;

- pripremu i izradu programa iz oblasti šumarstva, koji se finansiraju ili sufinansiraju iz namjenskog fonda Kantona;

- učestvovanje u izradi stručnog mišljenja za proglašenje zaštitnih i šuma sa posebnom namjenom, na način propisan federalnim Zakonom o šumama;

- provođenje programa i podsticanje naučno-istraživačke djelatnosti, organizovanje savjetovanja i pružanje stručne pomoći kantonalnom šumsko-privrednom društvu;

- izradu planova za izgradnju i održavanje šumskih cesta i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šumskih resursa uz saglasnost nadležnog organa za poslove vodoprivrede;

- praćenje provođenja primjene jedinstvenih cijena šumskih proizvoda;

- upoznavanje javnosti sa stanjem šuma i izdavanje odgovarajuće stručno-popularne publikacije o stanju šuma i njihovom značaju;

- izradu godišnjeg plana rada, finansijskog plana i godišnjeg izvještaja i dostavljanja istih Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

- obavljanje i drugih poslova i zadataka koji proizilaze iz federalnog Zakona o šumama ili po zahtjevu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Poljoprivredni zavod vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

- poljoprivredne usluge za biljnu proizvodnju i stočarstvo;

- kontrolu kvaliteta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i stočne hrane u proizvodnji i prometu kao i druge djelatnosti u vezi sa tom kontrolom uz izdavanje odgovarajućih dokumenata;

- izradu programa, projekata i studija;

- nadzor nad proizvodnjom i doradom sjemena i sadnog materijala;

- laboratorijske analize zemljišta, sjemenskog i merkantilnog materijala, te ostalih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda;

- vršenje i drugih poslova u skladu sa propisima.

Član 14

Ministarstvo zdravstva vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;

- razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u jedinstvenom sistemu zdravstvene djelatnosti;

- unapređenje preventivne zdravstvene zaštite;

- stručno-medicinski nadzor nad radom javnih i privatnih zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika;

- razvoj naučnoistraživačke djelatnosti u resornoj oblasti;

- preduzimanje i sprovođenje mjera i akcija za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti;

- promet lijekova, otrova i opojnih droga;

- zdravstveno-statističku djelatnost;

- nadzor nad radom ustanova u oblasti zdravstva;

- vođenje registra ustanova zdravstvene zaštite za područje Kantona;

- pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;

- rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;

- vršenje i drugih poslova u skladu sa zakonom.

Član 15

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;

- radne odnose i zaštitu zaposlenika kao i prava nezaposlenih lica u skladu sa zakonom;

- vođenje registra zaključenih kolektivnih ugovora o radu za područje Kantona;

- zaštitu na radu u skladu sa zakonom;

- socijalnu zaštitu, zaštitu civilnih žrtava rata i zaštitu porodica sa djecom u skladu sa zakonom;

- razvoj i unapređenje socijalne zaštite u jedinstvenom sistemu socijalne djelatnosti;

- nadzor nad radom ustanova u oblasti socijalne zaštite;

- koordinaciju i rad humanitarnih organizacija u skladu sa zakonom;

- vođenje registra ustanova socijalne zaštite za područje Kantona;

- planiranje povratka i repatrijaciju na području Kantona;

- utvrđivanje prioriteta za obnovu i izgradnju objekata i naselja za smještaj prognanih lica i izbjeglica - povratnika;

- prikupljanje i obradu podataka o prognanim, izbjeglim i raseljenim licima i stvaranje uslova za njihov povratak;

- planiranje osnovnih potreba stanovništva koje obezbjeđuju održivi povratak i predlaganje Vladi Kantona iznosa potrebnih sredstava za te namjene;

- praćenje realizacije sredstava namijenjenih za obezbjeđenje uslova za povratak stanovništva i podnošenje odgovarajućih izvještaja;

- ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima i institucijama u Bosni i Hercegovini, kao i međunarodnim organizacijama, u cilju realizacije planiranog povratka prognanih i izbjeglih lica;

- pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;

- rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;

- vršenje drugih poslova, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 16

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;

- praćenje i razvoj djelatnosti kulture (muzejske, arhivske, bibliotečke, izdavačke, pozorišne, muzičke, likovne, filmske i druge djelatnosti kulture);

- zaštitu i korišćenje kulturno-istorijskog nasljeđa;

- utvrđivanje standarda i normativa za obavljanje djelatnosti u oblasti kulture;

- vođenje registara ustanova kulture i drugih pravnih i fizičkih lica, koja obavljaju djelatnosti iz oblasti kulture;

- praćenje stanja i poboljšanje obavljanja djelatnosti iz oblasti tehničke kulture;

- praćenje i podržavanje sportista i sportskih udruženja od interesa za Kanton;

- vođenje registara sportista i pravnih subjekata koji obavljaju djelatnosti iz oblasti sporta;

- utvrđivanje politike u vezi sa osnivanjem i radom radija i televizije i pripremu propisa koji regulišu sistem informisanja;

- vođenje baze podataka ustanova kulture, sporta i informisanja, kao i drugih pravnih i fizičkih lica nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo;

- nadzor nad zakonitošću rada ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica iz oblasti kulture, sporta i informisanja;

- definisanje i provedba strategije prema mladima;

- definisanje i provođenje kantonalnih programa djelovanja za mlade u pojedinim oblastima omladinskog sektora propisanih Zakonom o mladima Federacije BiH ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 36/10);

- praćenje pružanja podrške mladima koja dolazi od nevladinog sektora;

- vođenje spiska udruženja, institucija, ustanova, međunarodnih i drugih organizacija koje rade s mladima ili pružaju podršku omladinskim aktivnostima;

- koordinaciju aktivnosti u vezi s radom s mladima i omladinskim aktivnostima;

- uočavanje negativnih uticaja na mlade bilo koje institucije, udruženja ili organizacije, uključujući i međunarodne organizacije, a koji su u suprotnosti sa ustavom i zakonom, kao i predlaganje za preduzimanje zakonskih mjera koje provode nadležna tijela;

- savjetovanje mladih i njihovih predstavnika, naročito o pravnim postupcima ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza koje se zasnivaju na Zakonu o mladima Federacije BiH i drugim zakonima;

- obezbjeđenje minimuma mjera na planu rada s mladima i omladinskih aktivnosti, kao i mehanizama i kapaciteta propisanih Zakonom o mladima Federacije BiH;

- pripremanje nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva i donošenje provedbenih propisa kada je to zakonom određeno;

- rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;

- izdavanje isprava iz nadležnosti Ministarstva i vođenje propisanih službenih evidencija;

- vršenje drugih poslova iz ove oblasti u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 17

Ministarstvo za boračka pitanja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;

- ostvarivanje prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite za lica sa područja Kantona, koja im pripadaju po osnovu zakonskih i drugih propisa;

- utvrđivanje i provođenje politike, predlaganje, primjena zakonskih i drugih propisa, te utvrđivanje i provođenje adekvatnih mjera koje imaju za svrhu zaštitu prava lica iz prethodne alineje;

- posebnu zaštitu članova porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, demobilisanih boraca i mirnodopskih vojnih invalida, kao i članova porodice ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, mirnodopskog vojnog invalida i demobilisanog borca, kroz ostvarivanje prava koja proizilaze iz federalnih i kantonalnih propisa;

- preduzimanje mjera na izgradnji, uređenju i održavanju spomen obilježja, grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava rata;

- vođenje upravnog postupka u oblasti boračko- invalidske zaštite i vođenje postupka revizije, u okviru stvarne i mjesne nadležnosti Ministarstva;

- organizovanje i praćenje rada komisija i drugih tijela za utvrđivanje činjenica i dokaza za vođenje postupaka iz prethodne alineje;

- koordinaciju i usklađivanje rada opštinskih organa i opštinskih službi za upravu u oblasti boračko-invalidske zaštite, a u okviru nadležnosti Ministarstva;

- učestvovanje u planiranju i namjenskoj realizaciji budžetskih sredstava Kantona u oblasti boračko- invalidske zaštite, u skladu sa zakonskim i drugim kantonalnim propisima;

- saradnju i koordinaciju sa drugim ministarstvima Kantona u vršenju poslova iz nadležnosti Ministarstva;

- saradnju i koordinaciju aktivnosti sa asocijacijama boračke populacije koje djeluju na području Kantona;

- vršenje nadzora sa pravnog i ekonomsko-finansijskog aspekta kod ostvarivanja prava lica sa područja Kantona u oblasti boračko-invalidske zaštite;

- pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;

- vođenje propisanih evidencija u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;

- vršenje i drugih stručnih i upravnih poslova, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 18

Samostalne uprave su: Kantonalna uprava civilne zaštite i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

Samostalne upravne organizacije su: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona.

Član 19

Kantonalna uprava civilne zaštite vrši stručne i druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva u nadležnosti Kantona, kao samostalna kantonalna uprava.

Kantonalna uprava civilne zaštite obavlja sledeće poslove:

- organizuje, priprema i prati funkcionisanje zaštite i spašavanja na području Kantona;

- preduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizovanju i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području Kantona;

- izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje Kantona i u okviru nje procjenu ugroženosti od požara od značaja za Kanton;

- priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Kantona, a u okviru toga i pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva od značaja za Kanton;

- predlaže plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća Kantona i plan zaštite od požara Kantona, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima;

- prati stanje priprema zaštite i spašavanja i predlaže mjere za unapređenje organizacije i osposobljavanja civilne zaštite Kantona i opština;

- ostvaruje saradnju sa opštinskim službama civilne zaštite na području Kantona u pitanjima od značaja za Kanton i tim službama pruža stručnu i drugu pomoć u oblasti zaštite od požara i organizovanja profesionalnih vatrogasnih jedinica opštine;

- organizuje, priprema i provodi sve poslove koji se odnose na osnivanje zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice Kantona i preduzima mjere na njenoj popuni ljudstvom i planiranju i nabavci vatrogasne opreme, tehničkih i drugih sredstava neophodnih za rad i funkcionisanje te jedinice;

- preduzima i predlaže mjere u oblasti organizovanja i provođenja stručne obuke i osposobljavanja pripadnika vatrogasne jedinice i drugih lica za potrebe vatrogastva;

- organizuje i prati realizovanje obuke nosilaca civilne zaštite;

- predlaže programe zajedničkih i samostalnih vježbi i izradu elaborata za izvođenje vježbi pripadnika civilne zaštite, organa uprave, privrednih društava i drugih pravnih lica iz područja zaštite i spašavanja;

- pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima formiranim na području Kantona na njihovom osposobljavanju za vršenje poslova iz njihove nadležnosti od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo i ostvaruje posebnu saradnju sa pravnim licima koja su formirala vatrogasne jedinice radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa za vatrogastvo;

- organizuje kantonalni operativni centar civilne zaštite i obezbjeđuje njegov rad;

- vrši koordinaciju poslova u oblasti deminiranja i uklanjanja NUS-a;

- predlaže i preduzima mjere za popunu ljudstvom štabova, jedinica civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, te njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima;

- priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja koji su u nadležnosti Kantona;

- organizuje i provodi obuku stanovništva i pruža pomoć službama civilne zaštite opština u obavljanju poslova u njihovoj nadležnosti;

- vrši inspekcijski nadzor iz oblasti zaštite i spašavanja i u oblasti zaštite od požara i vatrogastva, u skladu sa zakonima;

- ostvaruje odgovarajuću saradnju sa Federalnom upravom civilne zaštite, kao i sa kantonalnim upravama civilne zaštite susjednih kantona o pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo i zaštitu i spašavanje;

- vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove vezano za zaštitu i spašavanje i zaštitu od požara i vatrogastvo;

- vrši i druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva, u skladu sa zakonom i drugim propisima i opštim aktima.

Član 20

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove vrši upravne i stručne poslove inspekcijskog nadzora u cilju obezbjeđenja izvršavanja zakona, drugih propisa i opštih akata iz svoje nadležnosti kao samostalna kantonalna uprava.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove:

- obavlja inspekcijske poslove iz nadležnosti Kantona, izuzev onih koje su ovim zakonom stavljene u nadležnost pojedinih ministarstava;

- preduzima upravne i druge mjere u obavljanju inspekcijskog nadzora;

- donosi programe i planove obavljanja inspekcijskog nadzora za kantonalne inspekcije u svom sastavu;

- vodi evidenciju o obavljanju inspekcijskog nadzora iz nadležnosti kantonalne inspekcije u svom sastavu;

- vodi evidenciju o kantonalnim inspektorima;

- vodi evidenciju o službenim iskaznicama kantonalnih inspektora;

- podnosi izvještaj o svom radu Vladi Kantona;

- obavlja i druge upravne i stručne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 21

Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći vrši stručne poslove pružanja pravne pomoći fizičkim licima slabog imovnog stanja kao samostalna upravna organizacija.

Kantonalni zavod obavlja sledeće poslove:

- davanje pravnih savjeta;

- sastavljanje različitih podnesaka (tužbe, molbe, zahtjevi, predstavke, prigovori, žalbe i dr.);

- sastavljanje različitih isprava;

- zastupanje stranaka u svim parničnim, upravnim i ostalim postupcima pred sudovima i ostalim organima Kantona;

- odbrana i zastupanje u krivičnom postupku;

- pružanje drugih oblika pravne pomoći fizičkim licima kako bi se zaštitila njihova prava i interesi.

Član 22

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

- utvrđivanje prijedloga koncepcija odgojno- obrazovnih ustanova, nastavnih planova i programa, opreme, nastavnih sredstava i učila za ustanove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i domove učenika;

- stručno-pedagoški nadzor nad organizacijom rada odgojno-obrazovnih ustanova;

- uži stručni nadzor nad radom odgajatelja, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika kao i nadzor nad izvođenjem praktične nastave učenika u pravnim licima i kod lica koja samostalno svojim radom obavljaju djelatnost;

- ocjenjivanje rada nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama;

- praćenje, analiziranje i unapređivanje svih oblika odgojno-obrazovnog rada u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja;

- organizovanje i izvođenje stručnog usavršavanja odgajatelja, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama koji neposredno ili posredno učestvuju u odgojno-obrazovnom procesu;

- poboljšanje nastavne prakse i uvođenje inovacija u nastavni proces;

- inoviranje, praćenje i vrednovanje provođenja programa obrazovanja i obuke odraslih;

- davanje stručnih mišljenja o projektima i programima iz oblasti odgoja i obrazovanja;

- izradu kataloga stručnog usavršavanja zaposlenika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama;

- organizovanje jedinstvenog odgojno-obrazovnog informacionog sistema za područje Kantona;

- stvaranje baze podataka u cilju evaluacije obrazovnih procesa i izrade izvještaja;

- ostvarivanje potpune i samostalne saradnje sa organima uprave, zavodima, agencijama, visoko- obrazovnim ustanovama i institutima, te drugim vladinim i nevladinim organizacijama i po potrebi učestvovanje ili formiranje međuresornih i interdisciplinarnih tijela, komisija i radnih grupa;

- obezbjeđivanje ljudskih i infrastrukturnih uslova za uključivanje u stalnu mrežu međunarodnih obrazovnih istraživanja i učestvovanje u međunarodnim istraživanjima (OECD, IEA studija, Vijeće Evrope, itd.), usmjeravanje istraživanja na područjima koja su strateški važni za Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu;

- izdavačku djelatnost u okviru svoje nadležnosti;

- rad na razvojnim istraživanjima u oblasti odgoja i obrazovanja;

- vršenje drugih poslova, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

III RUKOVOĐENJE MINISTARSTVOM, UPRAVOM I UPRAVNOM ORGANIZACIJOM

1. Rukovođenje ministarstvom

Član 23

Ministarstvom rukovodi ministar.

U rukovođenju ministarstvom ministar naročito:

- predstavlja i zastupa ministarstvo, te organizuje izvršavanje poslova iz nadležnosti ministarstva;

- obezbjeđuje provođenje kantonalne politike i izvršavanje zakona i drugih propisa iz nadležnosti ministarstva;

- obezbjeđuje vršenje poslova i postupanje u skladu sa uputstvima i smjernicama Vlade Kantona o načinu sprovođenja utvrđene politike i izvršavanje kantonalnih zakona i drugih propisa u oblastima iz nadležnosti ministarstva;

- obezbjeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova iz nadležnosti ministarstva;

- donosi podzakonske propise i druge opšte i pojedinačne akte za koje je zakonom ovlašćen;

- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 24

Za stanje u oblastima iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi, ministar je odgovoran premijeru i Vladi Kantona.

Član 25

Ministar može biti lice koje ima najmanje VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova i koje odgovara prirodi i vrsti posla iz nadležnosti ministarstva.

Član 26

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti za rad ministra, zamjenjuje ga državni službenik koga on odredi.

2. Rukovođenje upravom i upravnom organizacijom

Član 27

Upravom i upravnom organizacijom rukovodi direktor. Način i postupak imenovanja i razrješenja, kao i ovlašćenja i odgovornosti direktora uprave i upravne organizacije se uređuju zakonom.

Član 28

Uslovi za imenovanje direktora uprave i upravne organizacije se utvrđuju propisom Vlade Kantona ako zakonom nije drugačije uređeno.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29

Od dana stupanja na snagu Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00):

- Ministarstvo pravde nastavlja sa radom kao Ministarstvo pravosuđa i uprave,

- Ministarstvo urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okolice nastavlja sa radom kao Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice.

Pod istim nazivom nastavljaju sa radom:
https://advokat-prnjavorac.com
- Ministarstvo unutrašnjih poslova,

- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta,

- Ministarstvo finansija,

- Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva,

- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

- Ministarstvo zdravstva,

- Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i

- Ministarstvo za boračka pitanja.

Član 30

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak počinju sa radom danom stupanja na dužnost ministra, koji rukovodi tim ministarstvom. (Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00)).

Član 31

Kantonalna uprava civilne zaštite počinje sa radom danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/03).

Danom početka rada Kantonalne uprave civilne zaštite prestaje sa radom Kantonalni štab civilne zaštite.

Komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite iz stava 2. ovog člana, vršiće dužnost direktora Kantonalne uprave civilne zaštite do imenovanja direktora te Uprave.

Član 32

Početkom rada ministarstava iz člana 30. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00) prestaju sa radom:

- Ministarstvo trgovine i turizma,

- Ministarstvo za raseljena lica, izbjeglice i povratnike,

- Ministarstvo prometa i komunikacija.

Član 33

Ministarstva iz člana 30. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00) preuzimaju rukovodeće službenike, službenike i namještenike, opremu i inventar, predmete u radu, službene evidencije, arhivu i dr. od ministarstava iz prethodnog člana, kako slijedi:

- Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja od Ministarstva trgovine i turizma i Ministarstva prometa i komunikacija;

- Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak od Ministarstva obnove, razvoja i poduzetništva i Ministarstva za raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Član 34

Rukovodioci organa uprave i upravnih ustanova iz članova 30. i 31. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00) dužni su donijeti pravilnik o unutrašnjoj organizaciji organa, odnosno ustanove, u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost ministra, odnosno od dana imenovanja direktora.

Član 35

Lica u radnom odnosu, koja ne budu raspoređena na radna mjesta utvrđena pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji ministarstva u koje su preuzeti, ostvarivaće svoja prava iz radnog odnosa shodno propisima koji se odnose na neraspoređene službenike. (Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00)).

Član 36

Kantonalna uprava za šumarstvo počinje sa radom danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona. ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/03).

Član 37

Direkcija za zaštitu okolice prestaje sa radom kao samostalna upravna ustanova danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/03) i nastavlja sa radom kao upravna ustanova u sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.

Direkcija za puteve prestaje sa radom kao samostalna upravna ustanova danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/03) i nastavlja sa radom pod nazivom Direkcija cesta kao upravna ustanova u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.

Direktori dosadašnjih direkcija iz stavova 1. i 2. ovog člana, vršiće dužnost direktora upravnih ustanova u sastavu ministarstava do imenovanja direktora po postupku propisanom zakonom.

Član 38

O radno-pravnom statusu vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite, odlučuje Vlada Kantona u skladu sa odredbama Zakona i drugim propisima. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/03)).

Član 39

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja preuzimaju službenike i namještenike, sredstva i opremu, dokumentaciju, arhivu i drugo od samostalnih upravnih ustanova koje nastavljaju sa radom u sastavu tih ministarstava.

Kantonalna uprava civilne zaštite preuzima službenike i namještenike, sredstva i opremu, dokumentaciju, arhivu i drugo od Kantonalnog štaba civilne zaštite. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/03)).

Član 40

Rukovodioci organa uprave iz člana 39. Zakona i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dužni su donijeti, odnosno izmijeniti i dopuniti pravilnike o unutrašnjoj organizaciji tih organa uprave, u roku od 30 dana od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/03).

Član 41

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/03) prestaje da važi Odluka o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 5/97, 11/97 i 14/97 i "Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 10/99).

Član 42

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove počinje sa radom danom imenovanja direktora uprave.

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove dužan je donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave u roku od 30 dana od dana njegovog imenovanja.

Do postavljenja inspektora u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, inspekcijske poslove vršiće inspektori koji su zatečeni na tim poslovima do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/05).

Član 43

Inspektori i glavni inspektori, kao i namještenici u kantonalnim ministarstvima koji se, na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/05), zateknu na obavljanju inspekcijskih poslova, odnosno administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova, neophodnih za obavljanje inspekcijskih poslova, a koji dio u skladu sa ovim zakonom prelazi u nadležnost Kantonalne uprave, preuzimaju se u Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove i postavljaju na odgovarajuća mjesta utvrđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji te Uprave.

Sredstva, oprema, dokumentacija, arhiva i drugo vezano za obavljanje inspekcijskih poslova, čime su raspolagala nadležna ministarstva, danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/05) prenosi se na Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove.

Član 44

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/05) prestaju sa radom Direkcija voda i Direkcija za zaštitu okolice.

Poslovi koji su se, do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/05), obavljali u Direkciji voda i Direkciji za zaštitu okolice, do osnivanja posebnih fondova za te namjene, obavljaće se u okviru ministarstava u čijem sastavu su bile organizovane.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/05) uskladiti svoje pravilnike o unutrašnjoj organizaciji sa odredbama navedenog zakona.

Član 45

Kantonalni zakoni i drugi kantonalni propisi uskladiće se sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/05) u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu navedenog zakona.

Član 46

Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći počinje sa radom danom imenovanja direktora zavoda. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/08)).

Direktor Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći dužan je donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda u roku od 30 dana od dana njegovog imenovanja.

Član 47

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona počinje sa radom kao samostalna upravna organizacija danom imenovanja direktora tog zavoda, a istog dana prestaje sa radom Pedagoški zavod kao upravna organizacija u sastavu ministarstva. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/11)).

Direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, dužan je donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji te organizacije u roku od 30 dana od dana njegovog imenovanja.

Član 48

Od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/11):

- Ministarstvo za rad i socijalnu politiku nastavlja sa radom kao Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, a

- Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak nastavlja sa radom kao Ministarstvo razvoja i preduzetništva.

Član 49

Rukovodioci kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, čiji se nazivi odnosno status i/ili nadležnosti mijenjaju, dužni su donijeti nove ili izmijeniti postojeće pravilnike o unutrašnjoj organizaciji tih organa i organizacija, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/11).

Član 50

Po donošenju pravilnika iz članova 47. i 49. Zakona u naknadnom roku od 30 dana izvršiće se preuzimanje zaposlenika, sredstava i opreme, dokumentacije, arhive i drugog, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/11) i drugim propisima.

Član 51

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/11) izvršiće se usklađivanje kantonalnih zakona i drugih kantonalnih propisa sa odredbama navedenog zakona.

Član 52

Direkcija cesta prestaje sa radom kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona sa danom početka rada JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, u skladu sa Zakonom o osnivanju JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/13). (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/13)).

Član 53

Rukovodioci kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, čiji se nazivi odnosno status i/ili nadležnosti mijenjaju, dužni su donijeti nove ili izmijeniti postojeće pravilnike o unutrašnjoj organizaciji tih organa i organizacija, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/13).

Član 54

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/13) izvršiće se usklađivanje kantonalnih zakona i drugih propisa sa odredbama navedenog zakona.

Član 55

Danom početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/17) Kantonalna direkcija robnih rezervi prestaje sa radom kao samostalna upravna organizacija i nastavlja sa radom kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.

Direktor dosadašnje direkcije iz stava 1. ovog člana vršiće dužnost direktora upravne organizacije u sastavu ministarstva do imenovanja direktora u postupku propisanom zakonom.

Član 56

Ministarstvo privrede, Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade počinju sa radom danom stupanja na dužnost ministara koji rukovode tim ministarstvima. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/17)).

Član 57

Danom početka rada Ministarstva privrede prestaju sa radom Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Ministarstvo razvoja i preduzetništva.

Danom početka rada Ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva za kulturu, sport i mlade prestaje s radom Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/17)).

Član 58

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja je dužan donijeti novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva u roku od 30 dana od dana početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/17).

Ministar privrede, ministar obrazovanja i nauke i ministar za kulturu, sport i mlade su dužni donijeti nove pravilnike o unutrašnjoj organizaciji tih ministarstava u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost.

Član 59

U roku od 30 dana od dana donošenja pravilnika iz člana 58. Zakona izvršiće se postavljenje odnosno raspoređivanje državnih službenika i namještenika u skladu sa tim pravilnicima. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/17)).

Član 60

Državni službenici i namještenici koji se na dan početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/17) zateknu u radnom odnosu u Kantonalnoj direkciji robnih rezervi, preuzimaju se u Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja.

Vlada Kantona će donijeti odluku o prenosu sredstava, opreme, dokumentacije, arhive i dr. sa Kantonalne direkcije robnih rezervi na Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja.

Član 61

Državni službenici i namještenici koji se na dan početka rada Ministarstva privrede zateknu u radnom odnosu u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva i Ministarstvu razvoja i preduzetništva preuzimaju se u Ministarstvo privrede. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/17)).

Vlada Kantona će donijeti odluku o prenosu sredstava, opreme, dokumentacije, arhive i dr. sa Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Ministarstva razvoja i preduzetništva na Ministarstvo privrede.

Državni službenici i namještenici koji se zateknu u radnom odnosu u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, a koji rade na poslovima iz oblasti obrazovanja i nauke preuzimaju se u Ministarstvo obrazovanja i nauke danom početka rada tog ministarstva.

Državni službenici i namještenici koji se zateknu u radnom odnosu u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, a koji rade na poslovima iz oblasti kulture, sporta i informisanja preuzimaju se u Ministarstvo za kulturu, sport i mlade danom početka rada tog ministarstva.

Podjela sredstava, opreme, inventara, dokumentacije, arhive i dr. Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta između Ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva za kulturu, sport i mlade izvršiće se na osnovu odluke Vlade Kantona.

Član 62

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/17) izvršiće se usklađivanje kantonalnih zakona i drugih propisa sa odredbama navedenog zakona.

Član 63

Danom stupanja na snagu Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00) prestaje da važi Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko- podrinjskog kantona", br. 3/94, 6/97, 14/97 i 1/98 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/00).

Član 64

(Sadržaj prečišćenog teksta)

Prečišćeni tekst Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona obuhvata:

a) Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00);

b) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/01);

c) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/03);

d) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/05);

e) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/08);

f) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/11);

g) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/13) i

h) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/17).

Član 65

(Primjena prečišćenog teksta)

Prečišćeni tekst Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona se primjenjuje od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a važnost njegovih odredaba utvrđena je u zakonima koji su obuhvaćeni prečišćenim tekstom zakona.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum