Vaš pravni kompas 

  • Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine

  • Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
 #75  by legalis
 
ZAKON O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE

( "Sl. glasnik BiH", br. 5/2003, 42/2003, 26/2004, 42/2004, 45/2006, 88/2007, 35/2009, 59/2009, 103/2009, 87/2012, 6/2013, 19/2016 i 83/2017)I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom osnivaju se ministarstva i utvrđuju upravne organizacije, kao i druge institucije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) koje obavljaju poslove uprave iz nadležnosti BiH, određuje njihov djelokrug rada, način rukovođenja, kao i druga pitanja od značaja za njihovo organizovanje i djelovanje.

Član 2

Poslove uprave iz nadležnosti BiH obavljaju: ministarstva, upravne organizacije kao samostalne upravne organizacije, upravne organizacije u sastavu ministarstva, kao i druge institucije BiH osnovane posebnim zakonom ili kojima je posebnim zakonom povjereno obavljanje poslova uprave.

Član 3

Sastav državnih službenika i zaposlenih u organima uprave iz člana 2. ovog zakona odražava nacionalnu strukturu stanovništva prema posljednjem popisu stanovništva u BiH, u skladu sa čl. V.4.b) i IX.3. Ustava BiH, odredbama Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 38/02), Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02) i Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/02).

Član 4

Ministarstva su organi uprave koja obavljaju upravne i stručne poslove iz nadležnosti BiH u jednom ili više srodnih područja u kojima u cjelini, ili zakonom odnosno drugim propisom određenom obimu, neposredno obezbijediti primjenu zakona i drugih propisa i odgovaraju za njihovo izvršavanje.

Ministarstva pripremaju zakone i druge propise i opšte akte iz svog djelokruga te obavljaju i druge poslove određene posebnim zakonima i drugim propisima.

Član 5

Upravne organizacije osnivaju se za obavljanje upravnih i stručnih poslova čija priroda i način izvršavanja zahtijevaju posebnu organizovanost i samostalnost u radu.

Upravne organizacije mogu se osnovati kao samostalne upravne organizacije i kao upravne organizacije u sastavu ministarstava, i imaju svojstvo pravnog lica.

Upravne organizacije mogu se osnovati u sastavu ministarstva ako je potrebno zbog međusobne povezanosti poslova iz nadležnosti ministarstva i uprave i kada je, pored određenog stepena samostalnosti u vršenju poslova iz nadležnosti uprave potrebno obezbijediti usmjeravanje i nadzor u obavljanju poslova tih upravnih organizacija od strane ministarstva.

Upravne organizacije koje su u sastavu ministarstva odgovorne su ministarstvu u čijem su sastavu, a samostalne upravne organizacije odgovorne su Savjetu ministara BiH.

Upravne organizacije koje su u sastavu ministarstva finansiraju se iz državnog budžeta posredstvom ministarstva u čijem su sastavu.

Samostalne upravne organizacije se finansiraju iz budžeta koji se sastoji od sredstava iz državnog budžeta i iz nezavisnih izvora.

Član 6

Za obavljanje stručnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Savjeta ministara BiH i organa uprave mogu se osnovati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe koje mogu imati svojstvo pravnog lica.

O osnivanju službi iz stava 1. ovog člana za potrebe organa uprave odlučuje Savjet ministara BiH.

II - MINISTARSTVA, UPRAVNE ORGANIZACIJE I SLUŽBE

Član 7

Ministarstva Bosne i Hercegovine su:

- Ministarstvo spoljnih poslova;

- Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa;

- Ministarstvo komunikacija i transporta;

- Ministarstvo finansija i trezora;

- Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice;

- Ministarstvo pravde;

- Ministarstvo bezbjednosti;

- Ministarstvo civilnih poslova,

- Ministarstvo odbrane.

Član 8

Ministarstvo spoljnih poslova nadležno je za:

- provođenje utvrđene politike BiH i radi na razvoju međunarodnih odnosa u skladu sa stavovima i smjernicama Predsjedništva Bosne i Hercegovine;

- predlaže utvrđivanje stavova o pitanjima od interesa za spoljnopolitičke aktivnosti i međunarodni položaj BiH;

- zastupanje BiH u diplomatskim odnosima prema drugim državama, međunarodnim organizacijama i na međunarodnim konferencijama, i za neposrednu komunikaciju sa diplomatskim i predstavništvima drugih država i misijama međunarodnih organizacija u BiH i obavlja stručne poslove u vezi sa tim;

- praćenje stanja i razvoj međunarodnih odnosa BiH sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava i međunarodnih odnosa i o tome izvještava Parlament Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Savjet ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savjet ministara);

- predlaganje Predsjedništvu Bosne i Hercegovine uspostavljanja ili prekida diplomatskih ili konzularnih odnosa sa drugim državama;

- saradnju s međunarodnim organizacijama, predlaganje Predsjedništvu Bosne i Hercegovine učlanjenje, odnosno učešće BiH u radu međunarodnih organizacija;

- organizovanje, usmjeravanje i koordiniranje rada diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u inostranstvu;

- pripremanje i organizovanje međunarodnih posjeta i susreta;

- pripremanje bilateralnih i multilateralnih sporazuma;

- vršenje poslova u vezi sa boravkom i zaštitom prava i interesa državljana BiH na stalnom i privremenom boravku u inostranstvu i domaćih pravnih lica u inostranstvu;

- da u saradnji sa nadležnim ministarstvima i institucijama prati međunarodna ekonomska kretanja i odnose i obavještava nadležne organe o tome, kao i o ekonomskim odnosima BiH sa pojedinim zemljama i regionima;

- podsticanje, razvijanje i koordinacija saradnje sa iseljeništvom iz BiH;

- pripremu dokumentacije, analiza, informacija i drugih materijala za potrebe Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Savjeta ministara i drugih organa nadležnih za sprovođenje spoljne politike.

Član 9

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa nadležno je za:

- spoljnotrgovinsku politiku i carinsko-tarifnu politiku BiH;

- pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz oblasti ekonomskih odnosa i trgovine sa drugim državama;

- pripremanje bilateralnih i multilateralnih sporazuma i drugih akata vezano za obnovu i rekonstrukciju BiH;

- odnose sa međunarodnim organizacijama i institucijama iz oblasti spoljne trgovine i ekonomskih odnosa;

- pripremu i izradu makroekonomskih odnosno strateških dokumenata iz oblasti ekonomskih odnosa;

- poslovno okruženje, jedinstven ekonomski prostor;

- razvoj i promociju preduzetništva;

- kontrolu prometa roba i usluga koji imaju poseban režim u prometu odnosno u izvozu i uvozu;

- zaštitu potrošača;

- konkurenciju;

- veterinarstvo.

Ministarstvo je nadležno i za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti BiH koji se odnose na definisanje politike, osnovnih principa, koordiniranje djelatnosti i usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i institucija na međunarodnom planu u područjima:

- poljoprivrede;

- energetike;

- zaštita okoline, razvoja i korištenja prirodnih resursa;

- turizma.

U sastavu ovog ministarstva kao upravne organizacije su Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja i Kancelarija za usklađivanje i koordinaciju sistema plaćanja.

Član 10

Ministarstvo komunikacija i transporta nadležno je za:

- politiku i regulisanje zajedničkih i međunarodnih komunikacionih uređaja;

- međunarodni i međuentitetski promet i infrastrukturu;

- pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz oblasti međunarodnih i međuentitetskih komunikacija i prometa;

- odnose sa međunarodnim organizacijama iz oblasti međunarodnih i međuentitetskih komunikacija i prometa;

- pripremu i izradu strateških i planskih dokumenata iz oblasti međunarodnim i međuentitetskih komunikacija, prometa, infrastrukture i informacionih tehnologija;

- poslovi kontrole neometanog transporta u međunarodnom transportu;

- civilno vazduhoplovstvo i nadzor vazdušnog prometa.

U sastavu ovog ministarstva su upravne organizacije Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine i Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine, čija su prava i dužnosti utvrđeni posebnim zakonom.

Član 11

Ministarstvo finansija i trezora nadležno je za:

- principe poreske politike, taksi i propisa;

- odnose sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama;

- pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata kojim BiH preuzima kreditne i druge finansijske obaveze sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama;

- planiranje i upravljanje dugom BiH, izvršavanje međunarodnih finansijskih obaveza;

- politiku novog zaduživanja u zemlji i inostranstvu;

- pripremu budžeta BiH i završnog računa BiH;

- koordiniranje aktivnosti za obezbjeđenje budžetskih sredstava BiH;

- izvršavanje budžeta BiH i staranje o finansiranju institucija BiH,

- vođenje aktivnosti o sukcesiji imovine bivše SFRJ;

- bankarske propise koji se odnose na funkcionisanje Centralne banke BiH;

- upravljanje imovinom u vlasništvu institucija BiH;

- kompiliranje, distribuiranje i objavljivanje konsolidovanih opštih vladinih fiskalnih podataka;

- koordiniranje međunarodne ekonomske pomoći BiH, osim dijela koji se odnosi na pomoć Evropske unije;

- uređenje interne kontrole budžetskih korisnika u skladu sa međunarodno priznatim standardima interne kontrole kao i za davanje smjernica za uspostavljanje i održavanje sistema interne kontrole;

- razvoj, rukovođenje i koordinaciju interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine;

- finansijsko planiranje razvoja u institucijama Bosne i Hercegovine koje obuhvata upravljanje javnim investicijama i srednjoročno planiranje, praćenje i izvještavanje.

U sastavu ovog ministarstva je Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora sa statusom upravne organizacije.

Član 12

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice nadležno je za:

- praćenje i provođenje međunarodnih konvencija i drugih dokumenata iz oblasti ljudskih prava i osnovnih sloboda;

- promovisanje i zaštita ličnih i kolektivnih ljudskih prava i sloboda;

- koordinaciju i pripremu izvještaja nadležnim domaćim organima i institucijama i međunarodnim institucijama i organizacija o provođenju obaveza iz međunarodnih konvencija i međunarodnih dokumenata;

- kreiranje i provođenje aktivnosti na ispunjavanju obaveza BiH u pogledu prijema u evroatlantske integracije, a posebno u vezi sa primjenom Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i njenim protokolima;

- uspostavljanje i funkcionisanje zastupnika/agenta Savjeta ministara BiH i Kancelarije zastupnika/agenta Savjeta ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava;

- uspostavljanje i funkcionisanje Agencije za ravnopravnost polova u BiH i staranje o ravnopravnosti polova;

- praćenje, izrada i distribuiranje informacija o standardima, ostvarenjima i aktivnostima u oblasti ljudskih prava;

- saradnja sa vjerskim zajednicama;

- saradnja sa nacionalnim manjinama i njihovim udruženjima;

- saradnja sa institucijama i organizacijama zaduženim za traženje nestalih lica u BiH;

- saradnja sa Crvenim krstom/križom BiH i Međunarodnim komitetom Crvenog krsta/križa i humanitarnim organizacijama;

- staranje o pravima i pitanjima izbjeglica i lica pod supsidijarnom zaštitom u BiH nakon utvrđivanja njihovog statusa.

- prihvat i zbrinjavanje, na period do 30 dana, bh. državljana koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu po osnovu Sporazuma o readmisiji;

- provođenjeAneksa VII Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i praćenje i nadzor provođenja tog Aneksa;

- kreiranje i provođenje politike BiH u oblasti povratka izbjeglica i raseljenih lica u BiH, projekata rekonstrukcije, i obezbjeđenje drugih uslova za održiv povratak;

- koordiniranje, usmjeravanje i nadzor u okviru Komisije za izbjeglice i raseljena lica, aktivnosti entiteta i drugih institucija u BiH odgovornih za provođenje politike u ovoj oblasti;

- sve ostale aktivnosti propisane Zakonom, i/ili koje se odnose na provođenje Aneksa VI i VII Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH;

- sve podatke koje Ministarstvo cijeni relevantnim u skladu sa svim važećim standardima o zaštiti podataka, kao i korišćenje podataka u svrhu zaštite individualnih ljudskih prava;

- saradnja sa nevladinim sektorom po pitanjima iz nadležnosti ministarstva;

- kreiranje politike Bosne i Hercegovine prema iseljeništvu;

- prikupljanje, sistematizovanje, publikovanje i distribuiranje svih podataka iz nadležnosti ministarstva.

Ministarstvo je nadležno i za obavljanje poslova koji su u nadležnosti BiH i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih načela koordiniranja akitivnosti, usklađivanja politika i planova organa vlasti BiH i međunarodne zajednice u oblasti: stambene politike, obnove i razvoja i projekta održivog povratka i njihovog evidentiranja.

Član 13

Ministarstvo pravde nadležno je za:

- administrativne funkcije vezano za pravosudne organe na državnom nivou;

- međunarodnu i međuentitetsku pravosudnu saradnju (međusobna pravna pomoć i kontakti sa međunarodnim tribunalima);

- izradu odgovarajućih zakona i propisa za uređenje pitanja iz alineje 1. i 2. ovog člana;

- obezbjeđivanje da zakonodavstvo BiH i njegovo provođenje na svim nivoima budu u skladu sa obavezama BiH koje proizilaze iz međunarodnih sporazuma;

- pružanje besplatne pravne pomoći u skladu s odredbama Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći ("Službeni glasnik BiH", broj 83/16);

- saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova i entitetima na izradi međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma;

- davanje smjernica i praćenje pravnog obrazovanja, kako bi se obezbijedila međuentitetska harmonizacija u ovoj oblasti i postupanje u skladu sa najboljim standardima;

- općenito djelovanje kao centralno koordinirajući organ za obezbjeđivanje usklađenosti zakonodavstva i standarda pravosudnog sistema među entitetima, bilo obezbjeđenjem uslova za raspravu ili koordiniranjem inicijativa;

- ekstradiciju;

- poslove upravne inspekcije nad izvršavanjem zakona koji se odnose na državne službenike i zaposlene organa uprave, upravni postupak i posebne upravne postupke i kancelarijsko poslovanje u organima uprave, kao i poslove inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem zakona koji se odnosi na rad udruženja građana i fondacija registrovanih na nivou Bosne i Hercegovine, u pitanjima: prijavljivanja izmjena i dopuna statuta, ciljeva i djelatnosti, naziva, adrese sjedišta, lica ovlašćenog za zastupanje i prestanak rada udruženja ili fondacija, korišćenja u pravnom prometu podataka koji nisu upisani u Registar udruženja i fondacija, korišćenja naziva pod kojim su udruženje ili fondacija upisani u Registar, održavanja sjednica skupštine udruženja ili upravnog odbora fondacije, dostavljanja finansijskog izvještaja u skladu sa zakonom, vođenja popisa članova udruženja i prestanka rada i djelovanja udruženja ili fondacije;

- pitanja udruženja građana, vođenje registara udruženja građana i nevladinih organizacija koje djeluju na teritoriji BiH;

- druge poslove i zadatke koji nisu u nadležnosti drugih ministarstava BiH, a srodni su poslovima iz nadležnosti ovog ministarstva.

Član 14

Ministarstvo bezbjednosti nadležno je za:

- zaštitu međunarodnih granica, unutrašnjih graničnih prelaza i regulisanje prometa na graničnim prelazima BiH;

- sprečavanje i otkrivanje učinilaca krivičnih djela terorizma, trgovine drogom, krivotvorenja domaće i strane valute i trgovine ljudima i drugih krivičnih djela sa međunarodnim ili međuentitetskim elementom;

- međunarodnu saradnju u svim oblastima iz nadležnosti ministarstva;

- zaštitu lica i objekata;

- prikupljanje i korištenje podataka od značaja za bezbjednost BiH;

- organizaciju i usaglašavanje aktivnosti entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u ostvarivanju bezbjedonosnih zadataka u interesu BiH;

- provođenje međunarodnih obaveza i saradnju u provođenju civilne zaštite, koordinacija djelovanja entitetskih službi civilne zaštite u BiH, i usklađivanje njihovih planova za slučaj prirodne ili druge nesreće koje zahvataju teritoriju BiH, i donošenje programa i planova zaštite i spašavanja;

- kreira, stara se i provodi politiku useljavanja i azila u BiH";

- uređuje procedure i način organizacije službe vezano za kretanje i boravak stranaca u BiH;

- pružanje podrške policijskim tijelima BiH;

- školovanje i stručno usavršavanje kadrova u skladu sa potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi i agencija iz oblasti bezbjednosti;

- forenzička ispitivanja i vještačenja.

U sastavu ovog ministarstva kao upravne organizacije su: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH (u daljnjem tekstu: Direkcija), Granična policija Bosne i Hercegovine, Državna agencija za istrage i zaštitu, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, Agencija za policijsku podršku i Služba za poslove sa strancima, čija se prava, dužnosti i operativna samostalnost uređuju posebnim zakonima.

Kancelarija za saradnju sa Interpolom, kao samostalna služba u sastavu ovog Ministarstva, prelazi u Direkciju, kao sektor za međunarodnu operativnu policijsku saradnju sa INTERPOLOM, EUROPOLOM, SECI CENTROM i drugim međunarodnim organizacijama u skladu sa važećim sporazumima. Direkcija će u roku do 90 dana od početka rada preuzeti poslove, sredstva za rad i zaposlene u Kancelariji za saradnju sa Interpolom od Ministarstva bezbjednosti.

Član 15

Ministarstvo civilnih poslova nadležno je za:

- poslove državljanstva, upis i evidenciju građana, zaštitu ličnih podataka, prijavljivanje prebivališta i boravišta, lične isprave, putne isprave i postupak evidencije registracije vozila;

- deminiranje.

Ministarstvo je nadležno za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti, usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti i definisanje strategije na međunarodnom planu u područjima:

- zdravstva i socijalne zaštite;

- penzija;

- nauke i obrazovanja;

- rada i zapošljavanja;

- kulture i sporta;

- geodetskim, geološkim i meteorološkim poslovima.

U sastavu ovog ministarstva je Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Komisija za deminiranje u BiH kao samostalne službe čija su prava i dužnosti utvrđena posebnim propisima.

Član 15a

Ministarstvo odbrane nadležno je za:

- stvaranje i održavanje odbrambenog kapaciteta kako bi se obezbijedila zaštita suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine;

- predlaganje budžeta za odbranu Bosne i Hercegovine i izdavanje odobrenja za rashode iz budžeta Bosne i Hercegovine za odbranu;

- organizaciju, opremanje i snabdijevanje Oružanih snaga;

- regulisanje organizacije i vođenja pukova, njihovih komandi i personala;

- sprovođenje definisanih politika i smjernica, te obezbjeđenje sprovođenja zakona, ostalih propisa i opštih akata iz oblasti odbrane;

- izvršavanje obaveza u vezi sa izgradnjom i održavanjem vojnih i drugih objekata, kao i objekata od posebnog značaja za odbranu Bosne i Hercegovine;

- upravljanje i korišćenje sredstava namijenjenih za potrebe Oružanih snaga;

- nabavljanje, čuvanje i obnavljanje rezervnih proizvoda posebne namjene za potrebe Oružanih snaga;

- izrađivanje kriterijuma o uslovima i načinu skladištenja, čuvanja i održavanja naoružanja i vojne opreme i staranje o zaštiti materijalnih sredstava i objekata u Oružanim snagama;

- ispitivanje, kontrolu kvaliteta i verifikaciju naoružanja i vojne opreme za potrebe Oružanih snaga;

- planiranje, izvođenje geodetskih, fotogrametrijskih i kartografsko-reprodukcijskih poslova od interesa za odbranu, sprovođenje nadzora nad izvođenjem tih poslova i staranje o čuvanju, skladištenju i distribuciji geodetskih, fotogrametrijskih i kartografskih materijala i dokumenata značajnih za odbranu;

- organizovanje veze, protivelektronskog obezbjeđenja i kriptozaštite Oružanih snaga;

- organizovanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad Oružanim snagama;

- organizovanje i sprovođenje mjera bezbjednosti i zaštite odbrambenog sistema, kao i tajnih podataka odbrane;

- donošenje politika i osnovnih pravila za Oružane snage;

- donošenje propisa o školovanju, vaspitanju i obrazovanju u Oružanim snagama;

- donošenje propisa o vojnoj disciplini i drugih propisa predviđenih ovim zakonom;

- predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim odnosima koji se tiču pitanja odbrane;

- nadzor nad svim subjektima Oružanih snaga;

- upućivanje predloga Savjetu ministara Bosne i Hercegovine sa inicijativom o učešću u operacijama podrške miru kao i druge nadležnosti propisane Zakonom o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inostranstvu ("Službeni glasnik BiH", broj 14/05);

- izradu, pregled i ažuriranje Odbrambene politike Bosne i Hercegovine koju odobrava Predsjedništvo;

- izradu i odobravanje politika i propisa koji se tiču organizacije, administracije, personala, obuke, opremanja i upotrebe Oružanih snaga;

- obezbjeđivanje da Bosna i Hercegovina poštuje međunarodne obaveze koje se tiču pitanja odbrane;

- izradu procedura za odobravanje vojne pomoći civilnim vlastima u slučaju prirodnih i drugih katastrofa i nesreća, po ovlašćenjima Predsjedništva;

- obezbjeđivanje transparentnosti funkcija Ministarstva odbrane;

- utvrđivanje politike stambenog zbrinjavanja pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga;

- planiranje i organizovanje naučnoistraživačkog rada od značaja za odbranu;

- davanje stručnih mišljenja o nastavnim programima koji se tiču isključivo vojnih aspekata civilne odbrane, a na zahtjev nadležnih institucija;

- ostale nadležnosti definisane u zakonu.

Član 16

U skladu sa članom 13. ovog zakona, Ministarstvo pravde obavlja poslove i zadatke koji nisu u nadležnosti drugih ministarstava.

U slučaju sukoba djelokruga rada ministarstava ili ako pojedini poslovi nisu izričito predviđeni u djelokrugu rada pojedinih ministarstava, a srodni su ostalim poslovima koje obavlja to ministarstvo, Savjet ministara BiH će svojom odlukom utvrditi kojem ministarstvu pripadaju konkretni poslovi i zadaci.

III - SAMOSTALNE UPRAVNE ORGANIZACIJE

Član 17

Samostalne upravne organizacije su:

1. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine;

2. Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine;

3. Institut za metrologiju Bosne i Hercegovine;

4. Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine;

5. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine;

6. Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine;

7. Agencija za unapređenje inostranih investicija u Bosni i Hercegovini;

8. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine;

9. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine;

10. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini;

11. Agencija za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine;

12. Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini;

13. Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine;

14. Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine;

15. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta Bosne i Hercegovine;

16. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine;

17. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine;

18. Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine;

19. Konkurencijski savjet Bosne i Hercegovine;

20. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine;

21. Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja;

22. Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini;

23. Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost;

24. Kancelarija za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine i

25. Fond za povratak Bosne i Hercegovine.

Posebnim zakonom mogu se osnivati i druge samostalne upravne organizacije iz nadležnosti Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

Prava i dužnosti, kao i druga pitanja od značaja za rad samostalnih upravnih organizacija uređuju se Zakonom o upravi i posebnim zakonima i propisima.

IV - DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Član 18

Na osnovu člana 23. Zakona o Savjetu ministara BiH, Direkcija za evropske integracije je nadležna za:

- koordinaciju poslova na usklađivanju pravnog sistema BiH sa standardima za pristupanje Evropskoj uniji (acquis communautaire);

- provjeru usklađenosti svih nacrta zakona i propisa koje Savjetu ministara dostavljaju ministarstva i upravne organizacije sa direktivama "Bijele knjige - Pripreme pridruženih zemalja Centralne i Istočne Evrope za integraciju u unutrašnje tržište Unije" i procedurama zadovoljavanja zahtjeva relevantne direktive;

- usklađivanje aktivnosti organa i institucija u BiH koje se odnose na odgovarajuće aktivnosti potrebne za evropske integracije;

- učestvuje kao tehničko operativno tijelo za kontakte sa Evropskim povjerenstvom;

- koordinacija nad provođenjem odluka koje donose nadležni organi i institucije BiH, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u odnosu na sve aktivnosti potrebne za evropske integracije;

- učestvuje u aktivnostima ili izrađuje nacrte zakona, drugih propisa i smjernica koje se odnose na izvršavanje poslova koje je BiH dužna preduzimati u procesu uključivanja u evropske integracije;

- djelovanje kao glavni operativni partner institucija Evropske komisije u procesu stabilizacije i pridruživanja;

- koordinacija pomoći Evropske unije BiH.

Direkcija će uspostaviti funkcionalni odnos sa ministarstvima, upravnim organizacijama i entitetskim vladama po pitanjima koja se odnose na evropsku integracionu strategiju i politike, usklađivanje zakona i koordinaciju pomoći.

V - RUKOVOĐENjE MINISTARSTVIMA, UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA

Član 19

Rukovođenje ministarstvima, upravnim organizacijama, drugim institucijama Bosne i Hercegovine i službama, prava, obaveze, odgovornost, postavljenje i razrješenje funkcionera i rukovodećih radnika utvrđeni su u Zakonu o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 38/02), Zakonu o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02), Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/02) i posebnim zakonima i propisima kojima se osnivaju upravne organizacije i službe.

Član 20

Ministarstvom rukovodi ministar u saradnji sa zamjenikom ministra i sekretarom ministarstva.

Ministar je za svoj rad i stanje u područjima koja su u djelokrugu rada ministarstva odgovoran Savjetu ministara BiH.

Ministar ima jednog zamjenika ministra koji se imenuje na isti način kao i ministar, s tim da ne može biti iz istog naroda iz čijih redova je biran ministar.

Član 21

Upravnim organizacijama rukovode direktori, odnosno rukovodioci čiji je naziv određen zakonom ili odlukom o osnivanju upravne organizacije.

Rukovodioci upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad i stanje u područjima koja su u djelokrugu upravne organizacije tijelu koje ih imenuje na tu dužnost.

Rukovodioci upravnih organizacija koje su u sastavu ministarstava za svoj rad odgovaraju i ministru koji rukovodi ministarstvom u čijem je sastavu upravna organizacija.

VI - ORGANIZACIJA, PROGRAM RADA I IZVJEŠTAJI O RADU MINISTARSTAVA, UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SLUŽBI

Član 22

Unutrašnja organizacija ministarstava i upravnih organizacija zasniva se na principima utvrđenim Zakonom o upravi, a utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji ministarstava donosi ministar, a upravne organizacije rukovodilac upravne organizacije, uz saglasnost Savjeta ministara.

Prije donošenja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ministar, odnosno rukovodilac upravne organizacije dužan je pribaviti mišljenje Kancelarije za zakonodavstvo, Ministarstva pravde i Ministarstva finansija i trezora.

Član 23

Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvaja Srednjoročni program rada koji je osnov za pripremu Dokumenta okvirnog budžeta za trogodišnji period i srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine.

Organi uprave Bosne i Hercegovine dužni su da donesu srednjoročne planove rada i godišnje programe rada zasnovane na Srednjoročnom programu rada Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

Srednjoročne planove rada institucija Bosne i Hercegovine donosi rukovodilac organa uprave Bosne i Hercegovine. Ako planovi rada sadrže finansijske obaveze ili potrebe, potrebno je priložiti mišljenje Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Postupak srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine propisuje Savjet ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 24

Ministarstva i upravne organizacije dužni su o svom radu i stanju u upravnim područjima iz svog djelokruga rada za svaku kalendarsku godinu podnijeti izvještaj o radu.

Izvještaj se podnosi Savjetu ministara, zaključno sa februarom tekuće godine za prethodnu godinu.

VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25

U roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Savjet ministara BiH svojom posebnom odlukom utvrdiće način preuzimanja poslova između ministarstava osnovanih ranijim Zakonom o Savjetu ministara BiH i ministarstvima BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 11/00) i ministarstava uspostavljenih ovim zakonom, a naročito način preraspodjele državnih službenika i ostalih zaposlenih i raspodjele arhiva, evidencije, dokumentacije, materijalno-tehničkih sredstava, finansijskih i drugih obaveza, odrediti sjedišta ministarstava i urediti druga pitanja od značaja za uspješan i kontinuiran rad ministarstava.

Član 26

Upravni postupci koji nisu pravosnažno okončani u organima uprave koji se ovim zakonom ukidaju ili čiji je djelokrug izmijenjen, nastaviće se u organima nadležnim za vođenje tih upravnih postupaka.

Član 27

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu zakona na osnovu kojeg su osnovana ministarstva, utvrđene upravne organizacije kao i druge institucije Bosne i Hercegovine, biće doneseni pravilnici o unutrašnjoj organizaciji, uz saglasnost Savjeta ministara, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Ministarstva, upravne organizacije kao i druge institucije Bosne i Hercegovine koje mijenjaju organizaciju ili nadležnosti, dužni su donijeti, odnosno uskladiti pravilnik o unutrašnjoj organizaciji prema odredbama zakona kojima je propisana promjena, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona.

Član 28

U roku od devedeset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Savjet ministara će posebnom odlukom utvrditi način uključivanja postojećih samostalnih upravnih organizacija i službi u sastav ministarstava u sklady sa ovim zakonom, kao i druga pitanja od značaja za osiguranje kontinuiteta u radu upravnih organizacija i službi.

Član 29

Shodno odredbama ovog zakona organi uprave uspostavljeni prije donošenja Ustava Bosne i Hercegovine: Zavod za zdravstvenu zaštitu, Zavod za zapošljavanje, Zavod za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu i sportsku saradnju, Zavod za zaštitu kulturnog, istorijskog i prirodnog nasljeđa, Meteorološki zavod prestaju sa radom, a njihovi poslovi prelaze u Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvo spoljnih poslova u skladu sa odredbama čl. 8. i 15. ovog zakona.

Odluku o statusu opreme, inventara i drugih stvari, sredstava za rad, arhive i dokumentacije, službenih prostorija i zaposlenih organa uprave iz stava 1. ovog člana, donijeće Savjet ministara u saradnji sa Agencijom za državnu službu u roku od 90 dana.

Član 29a

Stupanjem na snagu ovog zakona Arhiv Bosne i Hercegovine će, u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi i Arhivu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 16/01), preuzeti arhivu i dokumentaciju Uprave za geodetske i imovinskopravne poslove, a odluku o statusu opreme, inventara, sredstava za rad, službenih prostorija i zaposlenih u upravi donijeće Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 30

Savjet ministara će u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona pokrenuti postupak pred Parlamentarnom skupštinom BiH za donošenje zakona kojim će se urediti pitanje nastavka rada drugih ustanova, službi i tijela koja su uspostavljena propisima BiH i RBiH, a koja su obavljala ili obavljaju upravne, stručne ili druge poslove iz okvira nadležnosti BiH ili za potrebe tijela vlasti BiH.

Član 31

Postupak usklađivanja zakona i propisa kojima se uređuju pitanja osnivanja i rada organa uprave, upravnih organizacija, službi i drugih institucija Bosne i Hercegovine biće pokrenut u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 32

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik BiH", br. 103/2009)

Član 15

Ovlašćuju se Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma i Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da zajednički utvrde prečišćeni tekst Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09 i 59/09).

Član 16

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik BiH", br. 87/2012)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum