Vaš pravni kompas 

  • Zakon o metrologiji u Republici Srpskoj

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #1724  by matrix
 
Zakon o metrologiji u Republici Srpskoj

("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 132/22)
GLAVA I
OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona
Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sistem zakonske metrologije u Republici Srpskoj, upotreba mjernih jedinica, etalona i referentnih materijala, stavljanje na tržište i upotreba mjerila, ocjenjivanje usaglašenosti mjerila sa propisanim zahtjevima, imenovanje tijela za ocjenjivanje usaglašenosti mjerila, verifikacija mjerila, ovlašćivanje tijela za verifikaciju mjerila, pretpakovani proizvodi, međunarodna saradnja, važenje stranih znakova i dokumenata, nadzor, kao i druga pitanja od značaja za metrologiju.

Cilj Zakona
Član 2.

Cilj ovog zakona je da obezbijedi:
1) upotrebu mjernih jedinica usklađenih sa Međunarodnim sistemom jedinica,
2) upotrebu tačnih mjerila usaglašenih sa međunarodno utvrđenim zahtjevima,
3) jedinstveno mjerenje u Republici Srpskoj i uspostavljanje povjerenja u rezultate mjerenja sprovedenih radi zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite životne sredine, opšte bezbjednosti i zaštite prirodnih resursa,
4) sljedivost republičkih etalona do međunarodnih etalona ili nacionalnih etalona drugih država,
5) slobodnu trgovinu i da spriječi nepotrebne prepreke u trgovini,
6) podršku i razvoj odgovarajuće metrološke infrastrukture koja obezbjeđuje sljedivost mjernih rezultata,
7) usmjeravanje i finansiranje metroloških istraživačkih i razvojnih aktivnosti,
8) brzo, tačno i lako razumljivo saopštavanje i prenošenje informacija o metrološkim pitanjima.

Primjena
Član 3.

Ovaj zakon primjenjuje se na mjerila koja se upotrebljavaju u sljedećim oblastima i postupcima:
1) zaštite zdravlja i života ljudi i životinja,
2) zaštite životne sredine i prirodnih resursa,
3) opšte bezbjednosti,
4) kontrole i bezbjednosti saobraćaja,
5) prometa roba i usluga i zaštite potrošača,
6) provjere pretpakovanih proizvoda i boca kao mjernih posuda,
7) postupaka pred pravosudnim i upravnim organima.Dostupnost rezultata mjerenja
Član 4.

Rezultati mjerenja koja se na zahtjev ili za potrebe republičkih organa vrše u javnom interesu, naročito u oblasti zaštite zdravlja i opšte bezbjednosti, kao i zaštite životne sredine, dostupni su pravnim i fizičkim licima u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima kojima se uređuje oblast u kojoj se vrši mjerenje.Značenje pojmova
Član 5.

(1) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
1) zakonska metrologija je dio metrologije koji se odnosi na mjerenja, mjerne jedinice, mjerila i mjerne metode koje sprovode mjerodavna tijela radi ostvarivanja bezbjednosti i tačnosti mjerenja, a koja proističe iz propisa,
2) mjerilo je uređaj koji je samostalno ili u sklopu sa drugim uređajima namijenjen za mjerenje,
3) komunalno mjerilo je svako mjerilo koje se koristi u svrhu prodaje električne energije, isporuke gasa i pružanja usluga snabdijevanja vodom i toplotnom energijom, u skladu sa propisima kojima se uređuju ove oblasti,
4) etalon je mjera, mjerilo ili mjerni sistem namijenjen određivanju, pohranjivanju i reprodukciji neke mjerne jedinice radi prenošenja njene vrijednosti na druga mjerila i koji služi kao referentna vrijednost,
5) radni etalon je etalon kalibrisan pomoću etalona višeg nivoa,
6) referentni materijal je materijal dovoljno homogen i stabilan u odnosu na određena svojstva, koji je ustanovljen da odgovara predviđenoj upotrebi u mjerenju ili ispitivanju nazivnih svojstava,
7) certifikovani referentni materijal je referentni materijal za koji postoji certifikat, čija je jedna ili više vrijednosti osobina certifikovana uz pomoć procedure kojom se uspostavlja sljedivost prema tačnoj realizaciji jedinice u kojoj su vrijednosti osobine izražene i za koju je svaka certifikovana vrijednost praćena nesigurnošću pri navedenom nivou povjerenja, te se može koristiti kao radni etalon,
8) kalibracija (etaloniranje) je skup postupaka kojima se u određenim uslovima uspostavlja odnos između vrijednosti veličina koje pokazuje neko mjerilo ili vrijednosti koju predstavlja neki referentni materijal i odgovarajućih vrijednosti ostvarenih etalonom,
9) sljedivost je osobina da se rezultat nekog mjerenja može dovesti u vezu sa međunarodnim etalonom preko neprekinutog lanca upoređivanja,
10) dokument o usaglašenosti je certifikat ili drugi dokument kojim se potvrđuje usaglašenost mjerila sa propisanim zahtjevima,
11) privredni subjekt je svako pravno lice ili preduzetnik,
12) popravka mjerila je skup tehnoloških postupaka kojima se mjerilo ili njegovi sklopovi, podsklopovi i sastavni dijelovi, uključujući mehanička oštećenja i softver, dovode iz nefunkcionalnog stanja u ispravno stanje tako da mogu obavljati zahtijevanu tehničku funkciju,
13) prepravka mjerila je aktivnost kojom se mijenjaju neke tehničke ili metrološke karakteristike kojima se ugrožava usaglašenost mjerila sa propisanim zahtjevima, nakon čega se obavezno sprovodi djelimično ili ponovno ispitivanje tipa mjerila, odnosno ocjenjivanje usaglašenosti mjerila.
(2) Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanja muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba pola.
GLAVA II
MJERNE JEDINICE, MJERILA I ETALONI

Mjerne jedinice
Član 6.

(1) U Republici Srpskoj obavezno se upotrebljavaju sljedeće mjerne jedinice:
1) jedinice Međunarodnog sistema jedinica (Systeme International d′Units, SI),
2) jedinice koje nisu obuhvaćene Međunarodnim sistemom jedinica, a koje se mogu koristiti u skladu sa ovim zakonom.
(2) Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) donosi uredbu kojom se propisuju mjerne jedinice iz stava 1. ovog člana, njihove nazive, oznake, kao i način njihove upotrebe.

Mjerila zakonske metrologije
Član 7.

(1) Mjerila zakonske metrologije su mjerila koja se primjenjuju u oblastima iz člana 3. ovog zakona.
(2) Mjerila zakonske metrologije obavezno podliježu verifikaciji i metrološkom nadzoru.
(3) Direktor Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju (u daljem tekstu: Zavod), uz saglasnost ministra nadležnog za poslove metrologije (u daljem tekstu: ministar), donosi pravilnik kojim se propisuju vrste mjerila zakonske metrologije za koja je obavezna verifikacija, kao i periode njihove verifikacije.

Etaloni i referentni materijali
Član 8.

(1) Za verifikaciju mjerila upotrebljavaju se kalibrisani etaloni, odnosno certifikovani referentni materijali.
(2) Kalibraciju etalona, odnosno certifikovanje referentnih materijala za potrebe verifikacije mjerila mogu obavljati:
1) Zavod,
2) akreditovane kalibracione laboratorije,
3) državni metrološki instituti država potpisnica odgovarajućeg sporazuma o međunarodnom priznavanju državnih etalona, kalibracija i certifikata o mjerenjima.

Republički etaloni
Član 9.

(1) Republički etalon je etalon koji je rješenjem o proglašenju priznat kao osnov za dodjeljivanje vrijednosti veličine drugim etalonima iste veličine i pomoću koga se najtačnije ostvaruje određena SI jedinica u Republici Srpskoj.
(2) Direktor Zavoda donosi rješenje iz stava 1. ovog člana.
(3) Zavod razvija, ostvaruje, proglašava, čuva, održava i usavršava republičke etalone i obezbjeđuje njihovu sljedivost do međunarodnog nivoa.
(4) Republički etaloni obavezno su sljedivi do odgovarajuće reference, odnosno međunarodnih etalona ili državnih etalona drugih država sa odgovarajućim metrološkim karakteristikama.

Nosioci republičkih etalona
Član 10.

(1) Direktor Zavoda može rješenje iz člana 9. stav 1. ovog zakona donijeti i za etalon koji se čuva, održava i čije se metrološke karakteristike unapređuju od strane drugog republičkog organa uprave, odnosno drugog pravnog lica.
(2) Direktor Zavoda rješenjem iz stava 1. ovog člana imenuje za nosioca republičkog etalona određene SI jedinice drugi organ republičke uprave, odnosno drugo pravno lice.
(3) Organ republičke uprave, odnosno drugo pravno lice imenuje se za nosioca republičkog etalona ako ispunjava propisane uslove, a naročito u pogledu:
1) stručne osposobljenosti zaposlenih i drugih angažovanih lica,
2) prostorija i opreme za rad,
3) obezbjeđenja sljedivosti do međunarodnog etalona ili državnih etalona drugih država,
4) sistema menadžmenta kvalitetom.
(4) Nosilac republičkog etalona obavezan je da:
1) ostvaruje, čuva i održava proglašeni republički etalon,
2) osigurava diseminaciju vrijednosti mjerne jedinice prema nižim nivoima za datu oblast mjerenja.
(5) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju način utvrđivanja ispunjenosti uslova za priznavanje republičkih etalona iz člana 9. ovog zakona, uslovi i način za imenovanje nosioca republičkog etalona, kao i druga pitanja od značaja za upotrebu republičkih etalona.

GLAVA III
SUBJEKTI ZAKONSKE METROLOGIJE I NJIHOVE NADLEŽNOSTI

Subjekti zakonske metrologije
Član 11.

Subjekti zakonske metrologije su Zavod sa sjedištem u Banjoj Luci, ministarstvo nadležno za poslove metrologije (u daljem tekstu: Ministarstvo), imenovana i ovlašćena tijela, obrazovane laboratorije i drugi subjekti, koji u okviru svoje nadležnosti podstiču razvoj metrološkog sistema.

Zavod
Član 12.

Zavod obavlja sljedeće poslove:
1) priprema i donosi propise iz oblasti zakonske metrologije,
2) vrši verifikaciju mjerila,
3) učestvuje u održavanju i upotrebi etalona i referentnih materijala,
4) osigurava sljedivost etalona i referentnih materijala,
5) sarađuje sa državnim i međunarodnim metrološkim institucijama,
6) predlaže članove iz Republike Srpske za učešće u radu međunarodnih metroloških institucija, odnosno tijela, uz prethodnu saglasnost Vlade,
7) imenuje tijela za ocjenjivanje usaglašenosti mjerila,
8) ovlašćuje tijela za verifikaciju mjerila,
9) osniva laboratorije,
10) vrši ispitivanje tipa mjerila,
11) formira stručna radna tijela iz područja metrologije,
12) obavlja poslove izdavačko-publicističke djelatnosti iz područja metrologije,
13) pruža stručne informacije i usluge zainteresovanim subjektima iz područja metrologije,
14) odlučuje u upravnim postupcima iz oblasti metrologije,
15) vrši metrološki nadzor,
16) vodi registar imenovanih i ovlašćenih tijela, te obrazovanih laboratorija,
17) vodi evidenciju verifikovanih mjerila,
18) vodi registar etalona koji se koriste na području Republike Srpske,
19) stara se o sistemu zakonskih mjernih jedinica u Republici Srpskoj,
20) vodi registar rješenja o odobrenju tipa mjerila i certifikata o usaglašenosti mjerila,
21) obavlja i druge poslove iz područja metrologije.

Ministarstvo
Član 13.

Ministarstvo, u saradnji sa Zavodom, priprema strateška dokumenta, odgovarajuće propise i obavlja druge poslove iz oblasti metrologije.GLAVA IV
OCJENJIVANJE USAGLAŠENOSTI I IMENOVANA TIJELA

Stavljanje mjerila na tržište
Član 14.

(1) Prije stavljanja mjerila na tržište, odnosno upotrebu, privredni subjekti dužni su da:
1) sprovedu postupak ocjene usaglašenosti, odnosno pribave dokument o usaglašenosti mjerila sa propisanim zahtjevima,
2) označe mjerila u skladu sa propisima,
3) obezbijede da mjerila prate dokumenti o usaglašenosti i druga propisana dokumentacija.
(2) Za mjerila iz stava 1. ovog člana direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnike kojima se utvrđuju zahtjevi, postupci ocjenjivanja usaglašenosti, dokumenti o usaglašenosti, označavanje i druga dokumentacija.

Ocjenjivanje usaglašenosti mjerila
Član 15.

(1) Ocjenjivanje usaglašenosti mjerila je više postupaka kojima se utvrđuje (ocjenjuje) da li je mjerilo usaglašeno sa svim zahtjevima koji se primjenjuju na taj tip mjerila, a uređuju se posebnim propisima iz člana 14. stav 2. ovog zakona.
(2) Ocjenjivanje usaglašenosti mjerila u Republici Srpskoj vrše Zavod i imenovana tijela.
(3) Postupak ocjenjivanja usaglašenosti pokreće se na zahtjev proizvođača, njegovog zastupnika ili uvoznika.
(4) Certifikati izdati od prijavljenih tijela u Evropskoj uniji ili imenovanih tijela koja su akreditovana i imenovana za ocjenu usaglašenosti mjerila ili državnih metroloških institucija mogu se priznati u Republici Srpskoj.

Ispitivanje tipa mjerila u Republici Srpskoj
Član 16.

(1) Ispitivanje tipa mjerila je jedan od postupaka ocjenjivanja usaglašenosti, kojim se ispituje da li je tip mjerila koji je predmet odobrenja usaglašen sa propisanim metrološkim i tehničkim zahtjevima, kao i da li taj tip mjerila odgovara za upotrebu u propisanoj oblasti na takav način da se očekuje da daje pouzdane rezultate mjerenja u određenom periodu.
(2) Privredni subjekt podnosi Zavodu zahtjev za ocjenjivanje usaglašenosti.
(3) Zavod sprovodi postupak ocjenjivanja usaglašenosti ispitivanjem tipa mjerila.
(4) Ako mjerilo ispunjava propisane tehničke i metrološke zahtjeve, Zavod izdaje rješenje o odobrenju tipa mjerila, koje važi deset godina.
(5) Rješenje iz stava 4. ovog člana može se produžiti za više uzastopnih perioda po deset godina.
(6) Mjerilo se može periodično i vanredno verifikovati i nakon isteka odobrenja tipa mjerila, ako ispunjava metrološke zahtjeve.

(7) Zavod izdaje rješenje kojim se odbija zahtjev za odobrenje tipa mjerila ako se nakon sprovedenog postupka ispitivanja tipa mjerila utvrdi da tip mjerila nije usaglašen sa zahtjevima koji se primjenjuju na taj tip mjerila, a uređuju se posebnim propisima iz člana 14. stav 2. ovog zakona.
(8) Na postupak ispitivanja tipa mjerila primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.
(9) Ako se poslije izdavanja rješenja o odobrenju tipa mjerila utvrdi da mjerilo ne ispunjava propisane zahtjeve, Zavod donosi rješenje o ukidanju odobrenja tipa mjerila.
(10) Akti iz st. 4, 5, 7. i 9. ovog člana su konačni i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.
(11) Rješenja iz st. 4. i 7. ovog člana objavljuju se na internet stranici Zavoda.
(12) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju postupak i način ispitivanja tipa mjerila.
(13) Dokumenta o odobrenju tipa mjerila izdata od državnih metroloških institucija mogu se priznati u Republici Srpskoj.

Uslovi za imenovanje
Član 17.

(1) Imenovano tijelo je pravno lice koje je u skladu sa ovim zakonom imenovano za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti mjerila.
(2) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti mjerila obavezno je da ispunjava uslove:
1) stručne osposobljenosti zaposlenih i drugih angažovanih lica,
2) prostorija i opreme za rad,
3) nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa mjerilom koje je predmet ocjenjivanja usaglašenosti,
4) povjerljivosti, odnosno čuvanja poslovne tajne,
5) postupanja po prigovorima na rad i donesene odluke,
6) osiguranja od odgovornosti za štetu,
7) da ima sjedište ili poslovnu jedinicu u Republici Srpskoj.
(3) Uslovi iz stava 2. t. 1) do 6) ovog člana potvrđuju se aktom o akreditaciji, koji se pribavlja u postupku akreditacije kod međunarodno priznatog akreditacionog tijela.
(4) Prije početka obavljanja poslova ocjenjivanja usaglašenosti mjerila van sjedišta, pravno lice obavezno je da pribavi akt o akreditaciji i za poslovnu jedinicu u kojoj će se obavljati ovi poslovi.

Rješenje o imenovanju
Član 18.

(1) Tijelo iz člana 17. ovog zakona obavezno je da prije početka obavljanja poslova ocjenjivanja usaglašenosti mjerila pribavi rješenje o imenovanju.
(2) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti mjerila podnosi Zavodu zahtjev za imenovanje, uz koji prilaže potrebnu dokumentaciju prema propisu kojim se uređuje postupak imenovanja.
(3) Direktor Zavoda donosi rješenje o imenovanju, ako tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ispunjava uslove iz člana 17. stav 2. ovog zakona.
(4) Rješenje iz stava 3. ovog člana izdaje se na period od tri godine, konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.
(5) Imenovano tijelo podnosi zahtjev za obnavljanje važenja rješenja iz stava 3. ovog člana najkasnije tri mjeseca prije isteka perioda na koji je rješenje izdato.
(6) Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena, a odnose se na postupak donošenja rješenja o imenovanju, obnavljanju imenovanja, odnosno ukidanju imenovanja, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.
(7) Imenovano tijelo može obavljati poslove ocjenjivanja usaglašenosti isključivo za mjerila koja su obuhvaćena rješenjem o imenovanju.
(8) Troškove postupka imenovanja tijela za ocjenjivanje usaglašenosti snosi podnosilac zahtjeva u skladu sa propisom kojim se uređuju takse i naknade i ostali troškovi postupka.
(9) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju postupak i način utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanje, vođenje registra imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti mjerila i prijavljivanje imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti mjerila.

Ukidanje rješenja o imenovanju
Član 19.(1) Ako Zavod, prilikom nadzora, utvrdi da imenovano tijelo više ne ispunjava propisane uslove i ne izvršava svoje obaveze, nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u ostavljenom roku.
(2) Ako imenovano tijelo, u roku iz stava 1. ovog člana, ne otkloni utvrđene nepravilnosti, direktor Zavoda donosi rješenje kojim se ukida rješenje o imenovanju.
(3) Rješenje iz stava 2. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.
(4) Ako direktor Zavoda ukine rješenje o imenovanju, imenovano tijelo briše se iz registra imenovanih tijela.
(5) Imenovano tijelo kojem je ukinuto rješenje o imenovanju ne može podnijeti novi zahtjev za imenovanje u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti rješenja o ukidanju rješenja.
(6) Rješenje o imenovanju prestaje da važi po sili zakona u sljedećim slučajevima:
1) prestankom važenja akta o akreditaciji ili
2) utvrđivanjem prestanka rada i brisanjem imenovanog tijela iz evidencije organa kod kojeg je registrovano,
3) istekom roka na koji je imenovanje izdato, ako se to imenovanje ne obnovi.
GLAVA V
VERIFIKACIJA MJERILA I ŽIGOVI

Verifikacija mjerila
Član 20.

(1) Verifikacija mjerila ili referentnih materijala je više postupaka kojima se utvrđuje (ocjenjuje) da li mjerilo ili referentni materijal ispunjava propisane metrološke zahtjeve i obuhvata pregled, žigosanje ili izdavanje certifikata o verifikaciji mjerila.
(2) Pregled mjerila je više postupaka, koji obavezno čine: identifikacija mjerila, pregled tehničke dokumentacije, vizuelni pregled mjerila, ispitivanje metroloških karakteristika i sačinjavanje zapisnika o pregledu.
(3) Žigosanje je skup postupaka koji se sprovode pri stavljanju verifikacionog žiga na propisan način i na propisano mjesto na mjerilu.
(4) Verifikacija mjerila može biti prva, periodična i vanredna.
(5) Rok verifikacije je propisani period između uzastopnih verifikacija mjerila radi obezbjeđivanja tačnosti mjerila.
(6) Verifikaciju mjerila vrši Zavod ili ovlašćeno tijelo nakon sprovedenog postupka pregleda mjerila, čime se potvrđuje da je mjerilo u skladu sa odobrenim tipom mjerila, odnosno da ispunjava propisane metrološke zahtjeve.
(7) Zavod ili ovlašćeno tijelo dužno je da, na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika mjerila, izda certifikat o verifikaciji mjerila i u slučaju kada je to mjerilo žigosano.
(8) Ukoliko Zavod ili ovlašćeno tijelo utvrdi da određeno mjerilo nije u skladu sa odobrenim tipom mjerila, odnosno da ne ispunjava propisane metrološke zahtjeve, donosi rješenje kojim odbija verifikaciju mjerila.
(9) Rješenje iz stava 8. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.
(10) Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena, a odnose se na postupak verifikacije mjerila, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.
(11) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi i način verifikacije mjerila, kao i način i rokovi čuvanja potrebne dokumentacije u vezi sa postupkom verifikacije mjerila.

Prva verifikacija mjerila
Član 21.

(1) Prvoj verifikaciji podliježu nova mjerila za koja je prethodno sproveden postupak ispitivanja i izdato odobrenje tipa, ako je propisana obaveza izdavanja tog odobrenja.
(2) Prva verifikacija obavlja se prije stavljanja mjerila na tržište ili u upotrebu.
(3) Mjerilo na prvu verifikaciju podnosi domaći proizvođač, uvoznik, distributer, odnosno ovlašćeni zastupnik i drugi privredni subjekt ili fizičko lice.

Periodična verifikacija mjerila
Član 22.

(1) Periodičnoj verifikaciji podliježu mjerila koja su u upotrebi.
(2) Periodična verifikacija mjerila sprovodi se prema vremenskim intervalima za određenu vrstu mjerila, u skladu sa propisom iz člana 7. stav 3. ovog zakona.
(3) Mjerilo na periodičnu verifikaciju podnosi vlasnik, odnosno korisnik mjerila prije isteka perioda verifikacije.
(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, za periodičnu verifikaciju komunalnih mjerila odgovorni su privredni subjekti registrovani za proizvodnju ili distribuciju ili isporuku ili snabdijevanje električne energije, vode, gasa i toplotne energije (u daljem tekstu: davalac usluge), u skladu s propisima kojima se uređuju ove oblasti.
(5) Mjerila koja su u upotrebi i za koja nisu izdata rješenja o odobrenju tipa, mogu se koristiti do isteka važenja njihove periodične verifikacije.
(6) Mjerila iz stava 5. ovog člana ne mogu se ponovo verifikovati poslije isteka važenja njihove periodične verifikacije.
(7) Vlasnik, odnosno korisnik mjerila, odnosno davalac usluge dužan je da mjerila iz stava 5. ovog člana stavi van upotrebe poslije isteka važenja njihove periodične verifikacije.

Vanredna verifikacija mjerila
Član 23.

(1) Vanrednoj verifikaciji podliježu mjerila koja su zbog kvara, odnosno drugih tehničkih nedostataka bila van upotrebe i na kojima je izvršena popravka ili prepravka, kao i mjerila za koja periodična verifikacija nije izvršena u propisanom roku.
(2) Vlasnik, odnosno korisnik mjerila, odnosno davalac usluge dužan je da podnese mjerilo na vanrednu verifikaciju.

Kontrolni pregled mjerila u upotrebi
Član 24.

(1) U slučaju sumnje u ispravnost verifikovanog mjerila, zainteresovano lice može kontrolni pregled mjerila i izdavanje izvještaja tražiti od Zavoda.
(2) Kontrolni pregled iz stava 1. ovog člana obavezno se traži pismenim zahtjevom.
(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, korisnik mjerila (krajnji kupac) može, u slučaju sumnje u ispravnost komunalnog mjerila, pisanim zahtjevom tražiti od davaoca usluge da se izvrši kontrolni pregled mjerila.
(4) U slučaju iz stava 3. ovog člana, davalac usluge dužan je da izvrši kontrolni pregled mjerila.
(5) Troškove kontrolnog pregleda mjerila snosi podnosilac zahtjeva, ako verifikovano mjerilo sa važećim žigom ispunjava propisane metrološke zahtjeve.
(6) Troškove kontrolnog pregleda mjerila snosi lice koje je odgovorno za verifikaciju mjerila, ako mjerilo ne ispunjava propisane metrološke zahtjeve.
(7) U slučaju iz stava 3. ovog člana, ako se utvrdi da mjerilo ispunjava propisane metrološke zahtjeve, davalac usluge ima pravo nadoknade troškova kontrolnog pregleda od korisnika mjerila.
(8) Zavod ima pravo da izvrši kontrolni pregled verifikovanog mjerila, bez obzira na to što nije istekao rok na koji je mjerilo verifikovano, u skladu sa planom nadzora koji donosi direktor Zavoda.

Žigovi
Član 25.

(1) Verifikacioni žigovi (u daljem tekstu: žigovi) su oznake koje se stavljaju na mjerilo radi potvrđivanja ispravnosti mjerila i sprečavanja odvajanja, pomicanja, izmjena ili zamjena pojedinih sastavnih elemenata mjerila.
(2) Žigovi koje upotrebljavaju Zavod i ovlašćena tijela prilikom verifikacije mjerila u Republici Srpskoj su republički žigovi.
(3) Ovlašćena tijela dužna su da isključivo koriste republičke žigove za žigosanje mjerila.
(4) Vlasnici ili korisnici mjerila obavezni su da koriste mjerila koja su žigosana republičkim žigom.
(5) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju vrste i oblici republičkih žigova koji se upotrebljavaju prilikom verifikacije mjerila, kao i oblik i sadržaj certifikata o verifikaciji mjerila.Prestanak važenja žiga, odnosno certifikata o verifikaciji mjerila
Član 26.

(1) Nije dozvoljeno upotrebljavati mjerilo čiji je žig, odnosno certifikat o verifikaciji mjerila prestao da važi.
(2) Žig na mjerilu, odnosno certifikat o verifikaciji mjerila prestaje da važi ako je:
1) istekao rok na koji je mjerilo verifikovano,
2) na mjerilu izvršena prepravka, odnosno popravka koja može uticati na njegove metrološke karakteristike,
3) mjerilo oštećeno na takav način da je moglo izgubiti svoje metrološke karakteristike,
4) žig uništen, uklonjen, promijenjen ili na bilo koji drugi način oštećen,
5) mjerilo promjenom mjesta ugradnje izgubilo svoje metrološke karakteristike.
(3) Prestankom važenja žiga prestaje da važi i certifikat o verifikaciji mjerila.

GLAVA VI
OVLAŠĆENA TIJELA

Uslovi za ovlašćivanje
Član 27.

(1) Ovlašćeno tijelo je privredni subjekt koji je u skladu sa ovim zakonom ovlašćen za obavljanje poslova verifikacije mjerila.
(2) Privredni subjekt koji namjerava da obavlja poslove verifikacije mjerila obavezan je da ispunjava uslove:
1) stručne osposobljenosti zaposlenih i drugih angažovanih lica,
2) prostorija i opreme za rad,
3) obima verifikacije mjerila,
4) nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa mjerilom koje je predmet verifikacije,
5) postupanja po prigovorima na rad i donesene odluke,
6) povjerljivosti, odnosno čuvanja poslovne tajne,
7) osiguranja od odgovornosti za štetu,
8) da ima sjedište ili organizacionu jedinicu u Republici Srpskoj.
(3) Uslovi iz stava 2. t. 1) do 7) ovog člana potvrđuju se aktom o akreditaciji, koji se pribavlja u postupku akreditacije kod međunarodno priznatog akreditacionog tijela.
(4) Prije početka obavljanja poslova verifikacije mjerila van sjedišta, privredni subjekt obavezan je da pribavi akt o akreditaciji i za organizacionu jedinicu u kojoj će se obavljati ovi poslovi.
(5) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi, postupak i način davanja ovlašćenja tijelima za verifikaciju mjerila, kao i druga pitanja u vezi sa radom ovlašćenih tijela.
(6) Izuzetno od stava 2. ovog člana, Vlada može, ako je to u javnom interesu, donijeti uredbu kojom se utvrđuju uslovi i postupak za privremeno ovlašćivanje privrednih subjekata koji ne posjeduju akt o akreditaciji.

Rješenje o ovlašćivanju
Član 28.

(1) Privredni subjekt koji namjerava da obavlja poslove verifikacije mjerila obavezan je da prije početka obavljanja poslova verifikacije mjerila pribavi rješenje o ovlašćivanju.
(2) Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana podnosi Zavodu zahtjev za ovlašćivanje, uz koji prilaže potrebnu dokumentaciju prema propisu kojim se uređuje postupak ovlašćivanja.
(3) Direktor Zavoda donosi rješenje o ovlašćivanju ako tijelo ispunjava uslove iz člana 27. ovog zakona.
(4) Prilikom donošenja rješenja iz stava 3. ovog člana smatra se da privredni subjekt ispunjava propisane uslove za verifikaciju mjerila, ako je obim poslova, pregleda i ispitivanja mjerila u cijelosti obuhvaćen obimom poslova sadržanih u aktu o akreditaciji, koji je privredni subjekt pribavio u postupku akreditacije.
(5) Rješenje iz stava 3. ovog člana izdaje se na period od tri godine, konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.
(6) Ovlašćeno tijelo podnosi zahtjev za obnavljanje važenja rješenja iz stava 3. ovog člana najkasnije tri mjeseca prije isteka perioda na koji je rješenje izdato.
(7) Ovlašćeno tijelo može obavljati poslove verifikacije isključivo za mjerila koja su obuhvaćena rješenjem o ovlašćivanju.
(8) Ovlašćeno tijelo dužno je da obavlja verifikaciju mjerila u skladu sa metrološkim propisima.
(9) Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena, a odnose se na postupak donošenja rješenja o ovlašćivanju, obnavljanju ovlašćenja, odnosno ukidanju ovlašćenja, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.
(10) Troškove postupka ovlašćivanja tijela za verifikaciju mjerila snosi podnosilac zahtjeva, u skladu sa propisom kojim se uređuju visina i način plaćanja naknada za poslove verifikacije mjerila.
(11) U slučaju da se rješenje iz stava 3. ovog člana donosi za obrazovanu laboratoriju, njegovim donošenjem ukida se rješenje o ispunjavanju uslova za pripremu mjerila, u dijelu koji se odnosi na mjerila za koja privredni subjekt stiče ovlašćenje.

Suspenzija i ukidanje rješenja o ovlašćivanju
Član 29.

(1) Direktor Zavoda donosi rješenje o suspenziji ili ukidanju ovlašćenja ako se prilikom nadzora utvrdi da je ovlašćeno tijelo prestalo da ispunjava propisane uslove, kao i u slučaju obavljanja poslova verifikacije mjerila suprotno odredbama ovog zakona i drugih propisa u oblasti metrologije.
(2) Rješenje o suspenziji donosi se ako je ovlašćeno tijelo učinilo jednu od sljedećih nepravilnosti:
1) verifikovalo mjerilo koje ne posjeduje rješenje o odobrenju tipa,
2) verifikovalo mjerilo koje nije u skladu sa odobrenim tipom (prepravljano mjerilo),
3) obavilo prvu verifikaciju mjerila za koje je isteklo rješenje o odobrenju tipa,
4) kasni u dostavljanju evidencije o verifikovanim mjerilima,
5) dostavi Zavodu netačne ili nepotpune evidencije o verifikovanim mjerilima,
6) verifikovalo mjerila sa etalonima koji nisu kalibrisani,
7) ne vodi zapisnik o pregledu mjerila tokom verifikacije mjerila,
8) kasni ili ne uplaćuje u budžet iznose, u skladu sa propisom kojim se uređuju visine naknade za poslove u oblasti zakonske metrologije,
9) u propisanom roku ne dostavi Zavodu promjene od značaja za verifikaciju mjerila.
(3) Prije donošenja rješenja o suspenziji ovlašćeno lice Zavoda može zapisnički da odredi rok za otklanjanje nedostataka, najviše do 15 dana.
(4) Maksimalan period trajanja suspenzije je šest mjeseci od dana donošenja rješenja o suspenziji.
(5) Tokom trajanja suspenzije ovlašćenom tijelu nije dozvoljeno da obavlja poslove verifikacije mjerila, te je dužno da dostavi Zavodu sve zadužene a neupotrijebljene žigove.
(6) Rješenje o ovlašćivanju ukida se ako je ovlašćeno tijelo učinilo jednu od sljedećih nepravilnosti:
1) obavljalo poslove verifikacije mjerila tokom trajanja suspenzije,
2) nije otklonilo utvrđene nepravilnosti do isteka suspenzije,
3) ne vrati Zavodu sve zadužene a neupotrijebljene žigove, osim u slučaju više sile,
4) izdalo republičke žigove drugim osobama koje nisu zaposlene u ovlašćenom tijelu,
5) ne koristi propisane žigove u postupku verifikacije mjerila,
6) ponovi nepravilnost zbog koje je ranije bilo suspendovano.
(7) Rješenja iz st. 2. i 6. ovog člana su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.
(8) Ovlašćeno tijelo kojem je ukinuto rješenje o ovlašćivanju ne može podnijeti novi zahtjev za ovlašćivanje u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti rješenja o ukidanju.
(9) Rješenje o ovlašćivanju prestaje da važi po sili zakona u sljedećim slučajevima:
1) prestankom važenja akta o akreditaciji ili
2) utvrđivanjem prestanka rada i brisanjem ovlašćenog tijela iz evidencije organa kod kojeg je registrovano,
3) istekom roka na koji je ovlašćenje izdato, ako se to ovlašćenje ne obnovi.
(10) Ako rješenje o ovlašćivanju prestane da važi po osnovu iz stava 9. tačka 1) ovog člana, nema vremenskog ograničenja za podnošenje novog zahtjeva za ovlašćivanje.
(11) Zavod briše ovlašćeno tijelo iz registra ovlašćenih tijela u slučaju ukidanja ili prestanka važenja po sili zakona rješenja o ovlašćivanju.

Evidencija o verifikaciji mjerila koju vodi ovlašćeno tijelo
Član 30.

(1) Ovlašćeno tijelo dužno je da vodi evidenciju o verifikaciji mjerila, a koja obavezno sadrži:
1) ime i prezime, adresu, odnosno poslovno ime i sjedište podnosioca zahtjeva za verifikaciju mjerila,
2) zapisnik o pregledu mjerila,
3) datum izvršene verifikacije mjerila,
4) ime i prezime lica koje žigoše mjerilo,
5) upotrijebljene žigove, odnosno izdate certifikate o verifikaciji mjerila.
(2) Ovlašćeno tijelo dužno je da evidenciju iz stava 1. ovog člana čuva najmanje dvije godine od dana isteka roka verifikacije.

(3) Ovlašćeno tijelo dostavlja Zavodu podatke iz evidencije iz stava 1. ovog člana najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.
(4) Sadržaj i obrazac evidencije iz stava 1. ovog člana, kao i način vođenja evidencije detaljnije se uređuje propisom iz člana 27. stav 5. ovog zakona.

Promjene u ovlašćenom tijelu
Član 31.

(1) Ovlašćeno tijelo koje prestane da ispunjava propisane uslove dužno je da o tome, bez odgađanja, obavijesti Zavod, kao i o svim promjenama koje bi mogle uticati na ispunjenost propisanih uslova.
(2) Ovlašćeno tijelo može da prestane sa obavljanjem poslova verifikacije mjerila i prije isteka perioda na koji je izdato rješenje o ovlašćivanju.
(3) U slučaju iz stava 2. ovog člana, ovlašćeno tijelo dužno je da obavijesti Zavod najkasnije 90 dana prije prestanka obavljanja djelatnosti.GLAVA VII
OBRAZOVANE LABORATORIJE

Uslovi za obrazovane laboratorije
Član 32.

(1) Obrazovana laboratorija je privredni subjekt koji je u propisanom postupku ispunio uslove za obavljanje poslova pripreme mjerila za verifikaciju i u kojima Zavod vrši verifikaciju mjerila.
(2) Privredni subjekt koji namjerava da obavlja poslove pripreme mjerila za verifikaciju obavezan je da ispunjava uslove:
1) stručne osposobljenosti zaposlenih i drugih angažovanih lica,
2) prostorija i opreme za rad,
3) obima pripreme mjerila,
4) načina vođenja evidencije i čuvanja dokumentacije o pripremi mjerila,
5) da ima sjedište ili organizacionu jedinicu u Republici Srpskoj.
(3) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi, način i postupak osnivanja laboratorija za pripremu mjerila za verifikaciju, kao i druga pitanja u vezi sa radom obrazovanih laboratorija.
(4) Izuzetno od stava 1. ovog člana, Zavod, u saradnji sa Ministarstvom, može drugom pravnom licu povjeriti poslove verifikacije mjerila u obrazovanim laboratorijama.
(5) Zavod, u saradnji sa Ministarstvom, raspisuje i sprovodi javni konkurs za izbor pravnog lica za obavljanje poslova verifikacije mjerila u obrazovanim laboratorijama.
(6) Pravno lice iz stava 5. ovog člana obavezno je da ima sjedište ili poslovnu jedinicu u Republici Srpskoj.
(7) Javnim konkursom obavezno se utvrđuju organizacioni, kadrovski, tehnički, materijalni i drugi uslovi koje treba da ispunjavaju pravna lica za obavljanje poslova verifikacije mjerila u obrazovanim laboratorijama, dokumenti kojima se potvrđuje ispunjenost uslova, kriterijumi za ocjenjivanje pravnih lica koja podnesu prijavu na konkurs.
(8) Nakon sprovedenog javnog konkursa, Zavod, u saradnji sa Ministarstvom, donosi odluku o izboru pravnog lica za obavljanje poslova verifikacije mjerila u obrazovanim laboratorijama.
(9) Zavod i izabrano pravno lice zaključuju ugovor o povjeravanju obavljanja poslova verifikacije mjerila u obrazovanim laboratorijama, a kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.
(10) Ugovor iz stava 9. ovog člana zaključuje se na period do 31. decembra 2030. godine i obavezno sadrži:
1) poslove koji su predmet ugovora,
2) način finansiranja povjerenih poslova i raspodjele ostvarenih prihoda od njihovog obavljanja,
3) nadzor nad obavljanjem povjerenih poslova,
4) način korišćenja opreme Zavoda,
5) način izvještavanja i dostavljanja dokumentacije o obavljenim poslovima verifikacije mjerila,
6) postupak izmjene i dopune ugovora,
7) način rješavanja sporova,
8) način prestanka ugovora.

Rješenje o ispunjavanju uslova za pripremu mjerila
Član 33.

(1) Privredni subjekt koji namjerava da obavlja poslove pripreme mjerila za verifikaciju obavezan je da prije početka obavljanja ovih poslova pribavi rješenje o ispunjavanju uslova za pripremu mjerila.
(2) Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana podnosi Zavodu zahtjev za obavljanje poslova pripreme mjerila, uz koji prilaže potrebnu dokumentaciju prema propisu kojim se uređuje postupak obrazovanja laboratorija.
(3) Direktor Zavoda donosi rješenje o ispunjavanju uslova za pripremu mjerila, ako subjekt iz stava 1. ovog člana ispunjava uslove iz člana 32. ovog zakona.
(4) Rješenje iz stava 3. ovog člana izdaje se do 31. decembra 2030. godine, konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.
(5) Obrazovana laboratorija može obavljati poslove pripreme mjerila isključivo za mjerila koja su obuhvaćena rješenjem iz stava 3. ovog člana.
(6) Obrazovana laboratorija dužna je da obavlja poslove pripreme mjerila u skladu sa metrološkim propisima.
(7) Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena, a odnose se na postupak donošenja rješenja iz stava 3. ovog člana, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.
(8) Troškove postupka obrazovanja laboratorija za pripremu mjerila za verifikaciju snosi subjekt iz stava 1. ovog člana, u skladu sa propisom kojim se uređuju visina i način plaćanja naknada za verifikaciju mjerila.

Evidencija koju vodi obrazovana laboratorija
Član 34.

(1) Obrazovana laboratorija dužna je da vodi evidenciju, koja obavezno sadrži podatke o:
1) imenu i prezimenu, adresi, odnosno poslovnom imenu i sjedištu vlasnika ili korisnika mjerila čije se mjerilo priprema za verifikaciju,
2) datumu i mjestu izvršenog pregleda mjerila,
3) zapisniku o pregledu mjerila,
4) zahtjevu za verifikaciju mjerila.
(2) Obrazovana laboratorija dužna je da evidenciju iz stava 1. ovog člana čuva najmanje dvije godine od dana isteka roka verifikacije.
(3) Obrazovana laboratorija dužna je da Zavodu dostavi podatke iz evidencije iz stava 1. ovog člana, najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.
(4) Sadržaj i obrazac evidencije iz stava 1. ovog člana, kao i način vođenja evidencije detaljnije se uređuje propisom iz člana 32. stav 3. ovog zakona.
(5) Direktor Zavoda ukida rješenje o ispunjavanju uslova za pripremu mjerila ako obrazovana laboratorija ne dostavi Zavodu podatke iz evidencije iz stava 1. ovog člana za tri uzastopna mjeseca.
(6) Rješenje iz stava 5. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.
(7) Obrazovana laboratorija kojoj je ukinuto rješenje o ispunjavanju uslova za pripremu mjerila ne može podnijeti novi zahtjev za obavljanje poslova pripreme mjerila u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti rješenja o ukidanju.

Promjene u obrazovanoj laboratoriji
Član 35.

(1) Obrazovana laboratorija obavezna je da obavijesti Zavod o svim promjenama u vezi sa poslovanjem, sjedištem ili promjenom ispunjenosti uslova, i to u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.
(2) Ako pri vršenju nadzora ovlašćeno lice Zavoda utvrdi da obrazovana laboratorija ne ispunjava uslove, direktor Zavoda donosi rješenje kojim se nalaže otklanjanje utvrđenih nedostataka u ostavljenom roku.
(3) U slučaju da se nedostaci ne otklone u roku iz stava 2. ovog člana, direktor Zavoda donosi rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti pripreme mjerila u periodu do godinu dana.
(4) Rješenja iz st. 2. i 3. ovog člana konačna su i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.GLAVA VIII
POTVRDA I UPOTREBA MJERILA

Potvrda za uvoz komunalnih mjerila
Član 36.

(1) Prilikom uvoza brojila električne energije, vodomjera, gasomjera, mjerila koja koriguju zapreminu tečnosti, odnosno gasa, korektore i mjerila toplotne energije, uvoznik je obavezan da kod Zavoda pribavi potvrdu o ispunjavanju metroloških zahtjeva.
(2) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju postupak izdavanja, sadržaj i obrazac potvrde iz stava 1. ovog člana, kao i način vođenja evidencije izdatih potvrda.

Obaveze vlasnika, odnosno korisnika mjerila
Član 37.

(1) Vlasnik ili korisnik mjerila, odnosno davalac usluge dužan je da:
1) koristi verifikovano mjerilo,
2) održava mjerilo na način kojim se obezbjeđuje propisana tačnost mjerenja i u tom smislu odgovoran je za tehničku ispravnost mjerila i tačnost mjernih rezultata,
3) upotrebljava mjerilo u skladu sa njegovom namjenom,
4) podnosi na verifikaciju mjerilo u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona,
5) za komunalna mjerila vodi evidenciju u pisanoj formi o održavanju i verifikaciji mjerila u upotrebi, te na zahtjev Zavoda dostavi podatke iz evidencije.
(2) Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da mjerilo koje više ne upotrebljavaju na vidnom mjestu označe oznakom: „MJERILO NIJE U UPOTREBI“.
(3) Privredni subjekti dužni su da koriste mjerila koja su prema odredbama ovog zakona i posebnih propisa neophodna za obavljanje njihove djelatnosti.GLAVA IX
PRETPAKOVANI PROIZVODI

Pretpakovani proizvodi
Član 38.

(1) Pretpakovani (prethodno upakovani) proizvodi su proizvodi u odgovarajućoj ambalaži, koji su pakovani i zatvoreni bez prisustva kupca, a čiju količinu nije moguće mijenjati bez otvaranja i oštećenja ambalaže.
(2) Paker je privredni subjekt koji puni sadržaj proizvoda u ambalažu, odnosno formira pretpakovani proizvod prije njegovog stavljanja na tržište.
(3) Pretpakovani proizvodi mogu se staviti na tržište ili skladištiti sa namjerom stavljanja na tržište kada je njihova nazivna količina označena tačno, jasno i nedvosmisleno i kada je njihova stvarna količina u okviru dozvoljenog odstupanja od označene nazivne količine.
(4) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju metrološki zahtjevi za količine pretpakovanih proizvoda, dozvoljena odstupanja stvarnih količina od označenih nazivnih količina, postupak ispitivanja pretpakovanih proizvoda radi provjere ispunjenosti metroloških zahtjeva, zahtjevi za opremu koja se koristi u nadzoru količine pretpakovanih proizvoda, znak i način označavanja pretpakovanih proizvoda i način obavještavanja Zavoda o obavljanju djelatnosti pretpakovanja.
(5) Paker, njegov ovlašćeni zastupnik ili uvoznik dužan je da:
1) obezbijedi sprovođenje propisanog postupka radi utvrđivanja usaglašenosti sa propisanim metrološkim zahtjevima koji su uređeni u propisu iz stava 4. ovog člana,
2) obezbijedi dokumentaciju kojom se potvrđuje da pretpakovani proizvodi ispunjavaju propisane metrološke zahtjeve koji su uređeni u propisu iz stava 4. ovog člana,
3) stavi nadležnom organu na raspolaganje dokumentaciju iz tačke 2) ovog stava.
(6) Ako je pretpakovani proizvod usaglašen sa zahtjevima uređenim u propisu iz stava 4. ovog člana i poslije dokumentovanja usaglašenosti količine pretpakovanog proizvoda sa propisanim zahtjevima, paker, njegov ovlašćeni zastupnik ili uvoznik može označiti pretpakovani proizvod znakom usaglašenosti.
(7) Paker je dužan da u pisanoj formi obavijesti Zavod prije početka obavljanja djelatnosti pretpakovanja proizvoda.
(8) Pretpakovanim proizvodima, u smislu ovog zakona, ne smatraju se besplatni uzorci koji se kao prethodno upakovani proizvodi koriste u marketingu i pružanju usluga.

Vanredno ispitivanje usaglašenosti pretpakovanih proizvoda
Član 39.

Vanredno ispitivanje pretpakovanih proizvoda, radi provjere usaglašenosti sa propisanim zahtjevima i odredbama ovog zakona, sprovodi Zavod na zahtjev nadležnog organa, fizičkog ili pravnog lica.

Etalon zapremine i mjerna boca
Član 40.

(1) Etalon zapremine koji se, u smislu ovog zakona, koristi za ispitivanje pretpakovanih proizvoda potrebno je da ispunjava metrološka svojstva koja omogućavaju njegovu upotrebu kao mjerila zapremine.
(2) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuju metrološki zahtjevi za mjerne boce, dopuštena odstupanja zapremine, kao i natpisi i oznake na bocama kao mjernim posudama.
(3) Privredni subjekt može staviti mjernu bocu na tržište ako ispunjava propisane metrološke zahtjeve i koja je obavezno označena propisanim oznakama i natpisima.
(4) Mjerne boce koje su namijenjene za stavljanje na tržište podliježu statističkim provjerama ispunjenosti propisanih metroloških zahtjeva, a koje se vrše uzorkovanjem.

GLAVA X
VAŽENJE STRANIH ZNAKOVA I DOKUMENATAVaženje stranih znakova i dokumenata
Član 41.

U Republici Srpskoj važe dokumenti o odobrenju tipa mjerila i akti o verifikaciji mjerila, odnosno žigovi i drugi znaci usaglašenosti izdati u inostranstvu, ako su izdati u skladu sa zaključenim međunarodnim ugovorom, čiji je potpisnik Republika Srpska, odnosno BiH.Priznavanje znakova i dokumenata
Član 42.

(1) Izuzetno od člana 41. ovog zakona, direktor Zavoda može priznati važenje dokumenta o odobrenju tipa mjerila, akta o verifikaciji mjerila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti, ako su izdati pod uslovima koji obezbjeđuju ispunjenost zahtjeva koji su u Republici Srpskoj propisani za ta mjerila. https://www.anwalt-derbeste.de
(2) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuje način priznavanja certifikata, dokumenata, akata, žigova i znakova usaglašenosti iz stava 1. ovog člana, člana 15. stav 4. i člana 16. stav 13. ovog zakona.GLAVA XI
FINASIRANJE ZAVODA I
NAKNADE ZA POSLOVE U OBLASTI METROLOGIJE

Finansiranje Zavoda
Član 43.

Zavod se finansira iz budžeta Republike Srpske i drugih izvora, u skladu sa propisima.

Naknade za poslove u oblasti zakonske metrologije
Član 44.

(1) Za sprovođenje postupaka imenovanja i ovlašćivanja tijela, verifikacije mjerila, ispitivanja tipa mjerila, ispitivanja pretpakovanih proizvoda i mjernih boca radi provjere ispunjenosti metroloških zahtjeva i drugih poslova iz oblasti zakonske metrologije, koje sprovodi Zavod i druga tijela u skladu sa ovim zakonom, plaćaju se naknade.
(2) Troškove naknade iz stava 1. ovog člana snose podnosioci zahtjeva, a koji mogu biti proizvođači, uvoznici, distributeri, ovlašćeni zastupnici, serviseri, vlasnici i korisnici mjerila.
(3) Vlada donosi uredbu kojom se propisuju visina, način plaćanja i raspodjela naknada iz stava 1. ovog člana.GLAVA XII
NADZOR

Nadzor nad primjenom Zakona
Član 45.

(1) Upravni nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrše Ministarstvo i Zavod.
(2) Metrološki nadzor, koji podrazumijeva neposredni inspekcijski pregled nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega, vrši Zavod i tržišna inspekcija.

Metrološki nadzor
Član 46.

(1) Metrološki nadzor je nadzor kojim se provjerava ispunjenost uslova u pogledu:
1) proizvodnje, prometa, uvoza, ugradnje, upotrebe, održavanja i popravke mjerila stavljenih na tržište i upotrebu,
2) tačnosti količina naznačenih i sadržanih u pretpakovanim proizvodima,
3) upotrebe zakonskih mjernih jedinica,
4) rada imenovanih tijela,
5) rada ovlašćenih tijela,
6) rada obrazovanih laboratorija,
7) drugih zahtjeva propisanih ovim zakonom i podzakonskim aktima.
(2) Zavod obavlja metrološki nadzor prema planu metrološkog nadzora, a posredstvom lica ovlašćenih za vršenje ovog nadzora.
(3) Direktor Zavoda donosi plan metrološkog nadzora, a koji može biti redovni i vanredni.
(4) Lice iz stava 2. ovog člana obavezno je da ima službenu legitimaciju, kojom dokazuje svojstvo ovlašćenog lica, identitet i ovlašćenje, a koja se predočava subjektu nadzora prije početka metrološkog nadzora.
(5) Direktor Zavoda, uz saglasnost ministra, donosi pravilnik kojim se propisuje postupak i način vršenja metrološkog nadzora od ovlašćenih lica Zavoda, kao i obrazac i sadržinu službene legitimacije i način vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama.
(6) Subjekt metrološkog nadzora obavezan je da licu ovlašćenom za vršenje metrološkog nadzora dozvoli i omogući nesmetano vršenje metrološkog nadzora, da daje obavještenja i stavlja na uvid dokumente, odnosno podatke koji su potrebni za vršenje nadzora, te obezbijedi uslove neophodne za nesmetan rad i utvrđivanje činjeničnog stanja.
(7) Tržišna inspekcija, u skladu sa ovim zakonom, obavlja nadzor nad mjerilima koja su stavljena na tržište i upotrebu posredstvom tržišnih inspektora Republičke uprave za inspekcijske poslove i tržišnih inspektora jedinica lokalne samouprave.
(8) Zavod ima obavezu i ovlašćenje da u vršenju metrološkog nadzora:
1) predlaže preventivne mjere s ciljem sprečavanja povrede zakona i drugih propisa,
2) pregleda poslovne prostorije i ostale objekte u kojima se obavljaju poslovi iz stava 1. ovog člana,
3) pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije, poslovnu i drugu dokumentaciju koja je od značaja za vršenje metrološkog nadzora,
4) utvrđuje identitet lica, kao i druge činjenice i okolnosti koje su od interesa za vršenje metrološkog nadzora,
5) uzima u postupak podneske građana, privrednih subjekata, institucija i drugih organizacija i o svom postupanju obavještava podnosioca podneska,
6) uzima izjave od odgovornih i drugih lica u postupku metrološkog nadzora,
7) sačini zapisnik o rezultatima metrološkog nadzora, https://advokat-prnjavorac.com
8) donese rješenje nakon izvršenog metrološkog nadzora,
9) preduzima i druge radnje i mjere za koje je ovlašćen ovim zakonom.
(9) Ako se prilikom vršenja metrološkog nadzora utvrdi da su prekršene odredbe ovog zakona ili propisa donesenih na osnovu njega, Zavod ima obavezu i ovlašćenje da:
1) naredi preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti ili nedostataka u roku koji odredi,
2) naredi da se dostavi potrebna dokumentacija i podaci u roku koji odredi,
3) naredi prinudno otvaranje objekta radi vršenja metrološkog nadzora,
4) naredi zabranu obavljanja djelatnosti ocjenjivanja usaglašenosti mjerila, verifikacije mjerila i poslova pripreme mjerila za verifikaciju,
5) podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,
6) izda prekršajni nalog,
7) podnese izvještaj nadležnom organu za učinjeno krivično djelo,
8) preduzme druge mjere i radnje za koje je ovim zakonom i drugim propisom ovlašćen.

Nadzor nad mjerilima
Član 47.

(1) U vršenju metrološkog nadzora iz člana 46. stav 1. tačka 1) ovog zakona, ovlašćeno lice Zavoda ima prava i dužnosti da provjerava da li:
1) proizvođač mjerila sprovodi propisani postupak ocjenjivanja usaglašenosti mjerila,
2) je mjerilo koje je stavljeno na tržište usaglašeno sa propisanim zahtjevima,
3) je usaglašenost mjerila sa propisanim zahtjevima ocijenjena prema propisanom postupku i da li je mjerilo označeno u skladu sa propisima,
4) mjerilo prati propisani dokument o usaglašenosti i druga propisana dokumentacija,
5) mjerilo koje je u upotrebi ispunjava uslove propisane ovim zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu ovog zakona,
6) lica koja ugrađuju, postavljaju ili koriste mjerilo to obavljaju na način kojim se obezbjeđuje propisana tačnost mjerenja,
7) lice koje upotrebljava mjerilo, to mjerilo održava u tehničkom stanju koje obezbjeđuje tačnost mjerenja i da li vodi evidenciju o njegovom održavanju i verifikaciji,
8) je sprovedena prva, odnosno periodična verifikacija mjerila,
9) je na mjerilu koje je u upotrebi prestao da važi žig, odnosno certifikat o verifikaciji mjerila,
10) je nakon popravke ili prepravke izvršena vanredna verifikacija mjerila,
11) privredni subjekt koristi mjerila koja su prema odredbama ovog zakona i posebnih propisa neophodna za obavljanje njegove djelatnosti,
12) mjerila ili subjekti nadzora ispunjavaju druge zahtjeve propisane ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.
(2) Ako se u vršenju metrološkog nadzora iz stava 1. ovog člana utvrdi da mjerilo ne ispunjava propisane zahtjeve, ovlašćeno lice Zavoda može zapisnički naložiti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku i mjerilo označiti kao neispravno.
(3) Direktor Zavoda može donijeti rješenje o privremenoj zabrani stavljanja na tržište, odnosno upotrebu mjerila do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, uz određivanje roka za njihovo otklanjanje.
(4) Ako se nepravilnosti iz stava 2. ovog člana ne otklone u ostavljenom roku, direktor Zavoda donosi rješenje o povlačenju mjerila sa tržišta, odnosno zabrani upotrebe mjerila.
(5) Rješenja iz st. 3. i 4. ovog člana konačna su i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.
(6) Metrološki nadzor nad mjerilima, koji obavlja tržišna inspekcija, odnosi se na poslove i ovlašćenja iz stava 1. tačka 9) ovog člana.
(7) U slučaju da se prilikom vršenja metrološkog nadzora iz stava 6. ovog člana utvrdi da mjerilo nema ispravan žig ili važeći certifikat o verifikaciji mjerila, tržišni inspektor donosi rješenje kojim se privremeno zabranjuje stavljanje na tržište, odnosno upotreba mjerila i određuje rok za otklanjanje nepravilnosti.
(8) Rok iz stava 7. ovog člana ne može biti duži od 15 dana.
(9) Tržišni inspektor dostavlja Zavodu kopiju rješenja iz stava 7. ovog člana bez odgađanja.
(10) Ako se nepravilnosti iz stava 7. ovog člana ne otklone u ostavljenom roku, tržišni inspektor o ovoj činjenici pisanim putem obavještava Zavod.
(11) Nakon dostavljanja obavještenja iz stava 10. ovog člana, direktor Zavoda donosi rješenje o povlačenju mjerila sa tržišta, odnosno zabrani upotrebe mjerila.
(12) Rješenje iz stava 11. ovog člana konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Nadzor nad pretpakovanim proizvodima
Član 48.

(1) U vršenju metrološkog nadzora iz člana 46. stav 1. tačka 2) ovog zakona, ovlašćeno lice Zavoda ima prava i dužnosti da provjerava da li:
1) je na pretpakovanom proizvodu koji je stavljen na tržište nazivna količina tačno, jasno i nedvosmisleno označena,
2) stvarna količina pretpakovanih proizvoda odstupa od nazivne količine,
3) su pretpakovani proizvodi označeni znakom usaglašenosti na propisani način,
4) mjerna boca koja je stavljena na tržište ispunjava propisane metrološke zahtjeve i da li je označena propisanim oznakama i natpisima,
5) pretpakovani proizvodi ili subjekti nadzora ispunjavaju druge zahtjeve propisane ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.
(2) Ako se u vršenju metrološkog nadzora iz stava 1. ovog člana utvrdi da pretpakovani proizvod, odnosno mjerna boca odstupa od propisanih zahtjeva, da nema odgovarajuće oznake količine ili da stvarna količina nije u granicama dozvoljenog odstupanja od naznačene količine, direktor Zavoda na osnovu zapisnika ovlašćenog lica donosi rješenje kojim se zabranjuje njihova prodaja, a vlasnik pretpakovanih proizvoda dužan je da ih ponovo pretpakuje.
(3) Rješenje iz stava 2. ovog člana konačno je i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Nadzor nad mjernim jedinicama
Član 49.

Ako se u vršenju metrološkog nadzora iz člana 46. stav 1. tačka 3) ovog zakona utvrdi da se zakonske mjerne jedinice upotrebljavaju u suprotnosti sa propisom kojim se uređuju mjerne jedinice, ovlašćeno lice Zavoda, odnosno tržišni inspektor zapisnički nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku, ako je to moguće.

Nadzor nad radom imenovanih i ovlašćenih tijela, te obrazovanih laboratorija
Član 50.

U vršenju metrološkog nadzora iz člana 46. stav 1. t. 4) do 6) ovog zakona, ovlašćeno lice Zavoda ima prava i dužnosti da provjerava da li:
1) imenovano tijelo, ovlašćeno tijelo ili obrazovana laboratorija ispunjava propisane uslove,
2) je imenovano tijelo, ovlašćeno tijelo ili obrazovana laboratorija obavijestila Zavod o promjenama koje mogu uticati na ispunjenost propisanih uslova,
3) ovlašćeno tijelo obavlja verifikaciju mjerila prema propisanom postupku i u skladu sa metrološkim zahtjevima,
4) ovlašćeno tijelo vodi evidenciju o verifikovanim mjerilima,
5) ovlašćeno tijelo ili obrazovana laboratorija za pregled mjerila koje verifikuje upotrebljava kalibrisane radne etalone, odnosno certifikovane referentne materijale,
6) imenovano tijelo, ovlašćeno tijelo ili obrazovana laboratorija čuva dokumentaciju na propisani način i u propisanim rokovima,
7) imenovano tijelo obavlja ocjenjivanje usaglašenosti prema propisanom postupku,
8) je imenovano tijelo nakon sprovedenog postupka ocjenjivanja usaglašenosti izdalo propisani dokument o usaglašenosti,
9) obrazovana laboratorija vodi evidenciju o pregledanim mjerilima,
10) lice koje vrši žigosanje mjerila radi u skladu sa ovim zakonom,
11) subjekti nadzora obavljaju i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

GLAVA XIII
KAZNENE ODREDBE

Novčane kazne za privredne subjekte i fizička lica
Član 51.

(1) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:
1) ne upotrebljava mjerne jedinice koje su propisane uredbom kojom se uređuju mjerne jedinice (član 6),
2) ne ostvaruje ili ne čuva ili ne održava proglašeni republički etalon ili ne osigura diseminaciju vrijednosti mjerne jedinice prema nižim nivoima za datu oblast mjerenja (član 10. stav 4),
3) ne sprovede postupak ocjene usaglašenosti mjerila, odnosno ne označi mjerilo u skladu sa propisima ili ne obezbijedi prateće dokumente za mjerila (član 14. stav 1),
4) ne podnese mjerilo na prvu verifikaciju (član 21. stav 3),
5) ne podnese mjerilo na periodičnu verifikaciju (član 22. st. 3. i 4),
6) ne stavi van upotrebe mjerilo za koje nije izdato rješenje o odobrenju tipa, poslije isteka važenja njegove periodične verifikacije (član 22. stav 7),
7) ne podnese mjerilo na vanrednu verifikaciju (član 23. stav 2),
8) ne podnese mjerilo na kontrolni pregled (član 24. stav 4),
9) koristi mjerila koja nisu žigosana republičkim žigom (član 25. stav 4),
10) koristi mjerilo čiji je žig, odnosno certifikat o verifikaciji mjerila prestao da važi (član 26. stav 1),
11) ne pribavi potvrdu o ispunjavanju metroloških zahtjeva (član 36. stav 1),
12) koristi neverifikovano mjerilo (član 37. stav 1. tačka 1),
13) ne održava mjerilo na način kojim se obezbjeđuje propisana tačnost mjerenja (član 37. stav 1. tačka 2),
14) ne upotrebljava mjerilo u skladu sa njegovom namjenom (član 37. stav 1. tačka 3),
15) ne vodi evidenciju u pisanoj formi o održavanju i verifikaciji mjerila u upotrebi (član 37. stav 1. tačka 5),
16) ne označi mjerilo koje nije u upotrebi propisanom oznakom (član 37. stav 2),
17) ne koristi mjerila koja su prema odredbama ovog zakona i posebnih propisa neophodna za obavljanje njegove djelatnosti (član 37. stav 3),
18) stavi na tržište ili skladišti pretpakovane proizvode čija količina nije u okviru dozvoljenog odstupanja (član 38. stav 3),
19) ne obezbijedi sprovođenje propisanog postupka za utvrđivanje usaglašenosti pretpakovanih proizvoda ili ne obezbijedi dokumentaciju kojom se potvrđuje da pretpakovani proizvodi ispunjavaju propisane metrološke zahtjeve ili tu dokumentaciju ne stavi na raspolaganje nadležnom organu (član 38. stav 5),
20) pretpakovane proizvode, koji nisu usaglašeni sa propisanim zahtjevima, označi znakom usaglašenosti (član 38. stav 6),
21) ne obavijesti Zavod prije počinjanja obavljanja djelatnosti pretpakovanja proizvoda (član 38. stav 7),
22) stavi na tržište mjernu bocu koja ne ispunjava propisane metrološke zahtjeve ili koja nije označena propisanim oznakama i natpisima (član 40. stav 3).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i preduzetnik, novčanom kaznom od 500 KM do 2.500 KM.
(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 200 KM do 1.000 KM.
(4) Za prekršaj iz stava 1. t. 4) do 14) ovog člana kazniće se i fizičko lice, novčanom kaznom od 100 KM do 500 KM.
(5) Za prekršaj iz stava 1. t. 11) do 14) ovog člana može se uz kaznu izreći i zaštitna mjera oduzimanja mjerila, čijom je upotrebom načinjen prekršaj.Novčane kazne za imenovano tijelo
Član 52.

(1) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kazniće se za prekršaj imenovano tijelo, ako:
1) ne pribavi akt o akreditaciji i za poslovnu jedinicu prije početka obavljanja poslova ocjenjivanja usaglašenosti mjerila van sjedišta (član 17. stav 4),
2) sprovodi ocjenjivanje usaglašenosti bez rješenja o imenovanju (član 18. stav 1),
3) obavlja poslove ocjenjivanja usaglašenosti za mjerila koja nisu obuhvaćena rješenjem o imenovanju (član 18. stav 7).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u imenovanom tijelu, novčanom kaznom od 500 KM do 2.500 KM.Novčane kazne za ovlašćeno tijelo
Član 53.

(1) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kazniće se za prekršaj ovlašćeno tijelo, ako:
1) verifikuje mjerilo bez prethodno sprovedenog pregleda, odnosno verifikuje mjerilo koje nema odobren tip mjerila (član 20. stav 6),
2) ne izda certifikat o verifikaciji za žigosano mjerilo (član 20. stav 7),
3) ne koristi republičke žigove za žigosanje mjerila (član 25. stav 3),
4) ne pribavi akt o akreditaciji i za organizacionu jedinicu prije početka obavljanja poslova verifikacije mjerila van sjedišta (član 27. stav 4),
5) obavlja verifikaciju mjerila bez rješenja o ovlašćivanju (član 28. stav 1),
6) obavlja verifikaciju mjerila za mjerila koja nisu obuhvaćena rješenjem o ovlašćivanju (član 28. stav 7),
7) obavlja verifikaciju mjerila suprotno metrološkim propisima (član 28. stav 8),
8) evidencija o verifikaciji mjerila ne sadrži obavezne podatke (član 30. stav 1),
9) evidenciju o verifikaciji mjerila ne čuva u propisanom roku (član 30. stav 2),
10) podatke iz evidencije o verifikaciji mjerila ne dostavi Zavodu (član 30. stav 3),
11) ne obavijesti Zavod o promjenama koje mogu uticati na rad ovlašćenog tijela, kao i ako prestane da ispunjava uslove za verifikaciju mjerila (član 31. stav 1),
12) prestane sa radom bez obavještavanja Zavoda u propisanom roku (član 31. stav 3).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice ovlašćenog tijela, novčanom kaznom od 500 KM do 2.500 KM.

(3) Za prekršaj iz stava 1. tačka 1) ovog člana, novčanom kaznom od 100 KM do 500 KM, kazniće se zaposleni koji je u ime ovlašćenog tijela ili Zavoda neposredno radio na verifikaciji mjerila.Novčane kazne za obrazovanu laboratoriju
Član 54.

(1) Novčanom kaznom od 500 KM do 2.500 KM kazniće se za prekršaj obrazovana laboratorija, ako:
1) sprovodi pripremu mjerila bez rješenja o ispunjavanju uslova za pripremu mjerila (član 33. stav 1),
2) obavlja poslove pripreme mjerila za mjerila koja nisu obuhvaćena rješenjem o ispunjavanju uslova za pripremu mjerila (član 33. stav 5),
3) obavlja poslove pripreme mjerila suprotno metrološkim propisima (član 33. stav 6),
4) evidencija o pripremi mjerila ne sadrži obavezne podatke (član 34. stav 1),
5) evidenciju o pripremi mjerila ne čuva u propisanom roku (član 34. stav 2),
6) podatke iz evidencije o pripremi mjerila ne dostavi Zavodu (član 34. stav 3),
7) ne obavijesti Zavod, u propisanom roku, o promjenama koje mogu uticati na rad obrazovane laboratorije (član 35. stav 1).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u obrazovanoj laboratoriji, novčanom kaznom od 200 KM do 1.000 KM.Novčane kazne za sprečavanje i ometanje metrološkog nadzora
Član 55.

(1) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne dozvoli ili ne omogući vršenje metrološkog nadzora ili ne pruži obavještenja i ne stavi na uvid isprave, odnosno podatke koji su potrebni za vršenje nadzora ili ne obezbijedi uslove neophodne za nesmetan rad i utvrđivanje činjeničnog stanja (član 46. stav 6).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i preduzetnik, novčanom kaznom od 500 KM do 2.500 KM.
(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 300 KM do 1.500 KM.
(4) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i fizičko lice, novčanom kaznom od 200 KM do 1.000 KM.GLAVA XIV
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rad obrazovanih laboratorija
Član 56.

Obrazovane laboratorije koje obavljaju poslove pripreme mjerila na osnovu ranije važećih zakona iz oblasti metrologije, mogu ove poslove obavljati do isteka važenja rješenja o ispunjenosti uslova za pripremu mjerila, a najkasnije do 31. decembra 2030. godine.Okončanje ranije započetih postupaka
Član 57.

Postupci početi prije stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 33/16 i 18/20).Ranije izdati certifikati, akta i žigovi
Član 58.

Dokumenti o odobrenju tipa mjerila, akti o verifikaciji mjerila, žigovi i drugi dokumenti izdati do dana stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi do isteka roka na koji su izdata.

Donošenje podzakonskih akata
Član 59.

(1) Vlada će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:
1) Uredbu o mjernim jedinicama u Republici Srpskoj (član 6. stav 2),
2) Uredbu o naknadama za obavljanje verifikacije mjerila i drugih poslova iz oblasti metrologije (član 44. stav 3).
(2) Direktor Zavoda će, uz saglasnost ministra, u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona donijeti sljedeće podzakonske akte:
1) Pravilnik o vrstama mjerila za koja je obavezna verifikacija (član 7. stav 3),
2) Pravilnik o republičkim etalonima (član 10. stav 5),
3) Pravilnik o postupku i načinu ispitivanja tipa mjerila (član 16. stav 12),
4) Pravilnik o postupku i načinu imenovanja tijela za ocjenjivanje usaglašenosti mjerila (član 18. stav 9),
5) Pravilnik o verifikaciji mjerila (član 20. stav 11),
6) Pravilnik o vrstama i oblicima žigova za verifikaciju mjerila (član 25. stav 5),
7) Pravilnik o postupku ovlašćivanja tijela za verifikaciju mjerila (član 27. stav 5. i član 30. stav 4),
8) Pravilnik o postupku osnivanja laboratorija za pripremu mjerila (član 32. stav 3. i član 34. stav 4),
9) Pravilnik o postupku izdavanja potvrda za uvoz mjerila (član 36. stav 2),
10) Pravilnik o pretpakovanim proizvodima (član 38. stav 4),
11) Pravilnik o mjernim bocama (član 40. stav 2),
12) Pravilnik o postupku priznavanja dokumenata, žigova i znakova usaglašenosti (član 42. stav 2),
13) Pravilnik o vršenju metrološkog nadzora (član 46. stav 5).
(3) Do donošenja podzakonskih akata iz st. 1. i 2. ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu sa njim u suprotnosti.

Prestanak važenja prethodnog zakona
Član 60.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o metrologiji u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 33/16 i 18/20).

Stupanje na snagu Zakona
Član 61.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-1310/22 PREDSJEDNIK
Datum: 28. decembra 2022. godine NARODNE SKUPŠTINE

Dr Nenad Stevandić

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum