Vaš pravni kompas 

  • Zakon o licnoj karti drzavljana Bosne i Hercegovine

  • Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
 #72  by legalis
 
ZAKON O LIČNOJ KARTI DRŽAVLjANA BOSNE I HERCEGOVINE
("Sl. glasnik BiH", br. 32/2001, 16/2002, 53/2007, 56/2008 i 18/2012)

Poglavlje I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom propisuje se obrazac, izdavanje, zamjena, rok važenja, gubitak i evidencija ličnih karata državljana Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH).

Svrha ovog zakona je uspostavljanje identifikacije građana BiH i izdavanje ličnih karata svakom državljaninu.

Sve odredbe ovog zakona odnose se jednako na sve državljane BiH (u daljem tekstu: državljani), osim ako nije drugačije predviđeno u posebnim odredbama u poglavlju VIII ovog zakona.

Lična karta je jedinstvena za sve državljane i važi na cijeloj teritoriji BiH.

Član 2

Lična karta je javna isprava kojom se dokazuje identitet, činjenica mjesta i datuma rođenja, prebivališta, odnosno boravišta za raseljeno lice i državljanstva BiH.

Državljani BiH mogu koristiti ličnu kartu za prelazak državne granice u određenim okolnostima i pod uslovima utvrđenim međunarodnim sporazumom BiH sa drugim državama.

Ličnu kartu sa kvalifikovanom potvrdom državljani BiH mogu koristiti i za obavljanje elektronskih usluga.

Lična karta, u skladu sa Zakonom, služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane.

Potvrda ili privremena lična karta izdata prilikom oduzimanja lične karte na osnovu ovog zakona ili Zakona o krivičnom postupku u svim slučajevima i u sve svrhe zamjenjuje ličnu kartu i biće prihvaćena od svih kao lična karta, osim za prelazak državne granice. Potvrda i privremena lična karta izdaje se bez naknade.

Član 3

Državljanin stariji od 18 godina sa prebivalištem u BiH dužan je da ima ličnu kartu izdatu u mjestu prebivališta.

Raseljeno lice sa boravištem u BiH (u daljem tekstu: raseljeno lice) dužno je da ima ličnu kartu izdatu u mjestu boravišta.

Lice koje je izgubilo državljanstvo BiH ili koje više nema prebivalište u BiH mora bez odlaganja vratiti ličnu kartu nadležnom organu.

Državljanin može imati samo jednu ličnu kartu i nije dužan da je da na uvid ako to nije predviđeno zakonom.

Državljanin ne smije ustupiti svoju ličnu kartu drugom licu niti smije koristiti kao svoju ličnu kartu drugog lica.

Državljanin ne može koristiti ličnu kartu drugog lica u svrhu pribavljanja bilo kakve koristi ili prava.

Od državljanina BiH može se tražiti kopija lične karte, samo u postupku revizije ili prestanka državljanstva BiH i kada je to zakonom propisano.

Član 4

Prikupljanje informacija na osnovu ovog zakona obavlja se u skladu sa BiH Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 49/06) i Zakonom o Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), (u daljem tekstu: Zakon o Agenciji).

Član 5

U smislu ovog zakona:

1. Državljaninom BiH smatra se lice koje je steklo BiH državljanstvo u skladu sa odgovarajućim zakonskim aktima

2. Izbjeglicom iz BiH smatra se lice kojem je priznat status izbjeglice prema odgovarajućim zakonskim aktima

3. Raseljenim licem u BiH smatra se lice kojem je dodijeljen status raseljenog lica ili sličan status u skladu sa odgovarajućim zakonskim aktima, odnosno lice koje je podnijelo zahtjev za dojelu tog statusa

4. Dokaz o identitetu pruža se bilo kojom ispravom koja sadrži ime i datum rođenja lica i koja je, osim ako nije drugačije predviđeno odgovarajućim zakonom, izdata:

a) u periodu od 6. aprila 1991. god. do stupanja na snagu ovog zakona, na propisanom obrascu i na osnovu tada važećih propisa, od strane nadležnih organa, organizacija ili drugih pravnih lica kojima je povjereno vršenje javnih ovlaštenja u Bosni i Hercegovini, ili

b) izdatu prije 6. aprila 1992. god. od strane nadležnih organa bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ili nadležnih organa bivših socijalističkih republika i autonomnih pokrajina.

5. Dokaz o državljanstvu BiH pruža se ispravom ili drugim sredstvom priznatim kao dokaz o državljanstvu BiH u odgovarajućim zakonskim aktima

6. Pod prebivalištem smatra se opština ili distrikt u kojem se pojedinac nastani s namjerom da tamo stalno živi

7. Pod prebivalištem prije sukoba smatra se prebivalište državljanina, utvrđeno ranije važećim zakonima, koje je raseljeno lice ili izbjeglica napustila nakon 30. aprila 1991. godine, bez obzira da li se to lice ojavilo ili je bilo ojavljeno iz tog mjesta

8. Povratnikom se smatra BiH izbjeglica iz inostranstva ili raseljeno lice koje se već vratilo ili se vraća u svoje prebivalište prije sukoba. Takvo lice će se smatrati povratnikom dok ne dobije ličnu kartu od organa u svom prebivalištu prije sukoba. Da bi se smatralo povratnikom lice se ne mora vratiti na svoju adresu stanovanja prije sukoba

9. Pod boravištem smatra se opština ili distrikt u kojem se građanin nastani s namjerom da tamo privremeno boravi

10. Boravištem raseljenog lica smatra se opština ili distrikt u kojem se raseljeno lice nastani s namjerom da tamo privremeno boravi.

Poglavlje II - OBRAZAC LIČNE KARTE

Član 6*

Podaci o državljaninu Bosne i Hercegovine koji se evidentiraju prilikom podnošenja zahtjeva za ličnu kartu su:

1. ime,

2. prezime,

3. datum rođenja,

4. mjesto rođenja,

5. opština prebivališta ili boravišta za raseljeno lice,

6. pol,

7. jedinstveni matični broj (u daljem tekstu: JMB),

8. fotografija,

9. potpis,

10. otisci prstiju,

11. državljanstvo BiH.

Osim podataka iz stava 1. ovog člana u ličnu kartu upisuju se: serijski broj, datum izdavanja-datum unošenja podataka na ličnu kartu, rok važenja, podaci koji se mogu očitati kompjuterski, te naziv nadležnog organa koji je izdao ličnu kartu. Na zahtjev državljanina u ličnu kartu unosi se podatak o krvnoj grupi utvrđen nalazom ovlašćene zdravstvene ustanove. Na zahtjev podnosioca zahtjeva za izdavanje lične karte ili kada je to neophodno za sprovođenje Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, u ličnu kartu se unosi podatak o entitetskom državljanstvu.

Državljanin mora navesti svoj poštanski broj i adresu. Ova informacija se ne navodi na ličnoj karti.

Naslov i nazivi pojedinih polja na ličnoj karti pišu se na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku. Podaci se upisuju latiničnim i ćiriličnim pismom, odvojeno kosom crtom (/). U ličnu kartu se u standardima predviđenom dijelu unose kompjuterski i mašinski čitljivi podaci prebačeni u slova engleskog alfabeta kako je to definisano propisanim standardima. Ukoliko su u matičnim knjigama na osnovu kojih se upisuju podaci u evidencije lične karte upisana posebna slova koja nisu definisana zvaničnim jezicima i pismima u Bosni i Hercegovini, onda se ta slova prebacuju shodno međunarodnim standardima, a prema Uputstvu koje donosi direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija).

Obrazac lične karte sadrži elektronski memorijski element. Na elektronski memorijski element u procesu personalizacije pohranjuju se i kriptografski štite podaci iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i oznaka za vrstu isprave kako bi se isprava mogla koristiti za putovanje van Bosne i Hercegovine, oznaka države, kao i drugi podaci u skladu sa standardima. Ako nije moguće izvršiti elektronsko preuzimanje otisaka prstiju od građana, onda se u memorijski element upisuje oznaka da nisu preuzeti otisci prsta, kao i ime službenika nadležnog organa koji je preuzeo otiske prstiju i organ koji je izdao navedenu ličnu kartu. O načinu unošenja podataka na elektronski memorijski element posebno uputstvo donosi direktor Agencije.

Državljaninu BiH može se na zahtjev izdati lična karta koja sadrži kvalifikovanu potvrdu Agencije kao nadležnog ovjerioca. U kvalifikovanoj potvrdi nalaze se podaci propisani Zakonom o elektronskom potpisu BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 91/06) i propisima donesenim na osnovu tog zakona.

Nadležni organi, definisani u članu 7. ovog zakona, dostavljaju elektronskim putem naloge za upis podataka u obrazac lične karte Agenciji. Agencija upisuje podatke u obrazac lične karte i uspostavlja skladište obrazaca ličnih karata na jednom mjestu u BiH.

Agencija donosi podzakonske akte da bi se obezbijedila odgovarajuća zaštita tih podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH i Zakonom o Agenciji.

Poglavlje III - IZDAVANjE LIČNE KARTE

Član 7

Izdavanje, poništavanje i zamjenu ličnih karata u okviru svoje nadležnosti u Federaciji BiH vrše kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, u Republici Srpskoj Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a i u Brčko Distriktu BiH nadležni organ koji funkcionalno djeluje kao državna institucija (u daljnjem tekstu: nadležni organ).

Ličnu kartu izdaje nadležni organ prema prebivalištu državljanina, izuzev ličnih karata koje se izdaju raseljenim licima u boravištu raseljenog lica.

Nadležni organ rješava kao drugostepeni organ u žalbenom postupku na odluke tog organa koji je rješavao u prvom stepenu za izdavanje, poništavanje i zamjenu lične karte državljana BiH.

Stranka nezadovoljna odlukom drugostepenog organa može uložiti žalbu Ministarstvu civilnih poslova BiH (u daljem tekstu: MCPK ).

Član 8

Lična karta izdaje se državljaninu koji je podnio zahtjev za izdavanje lične karte ili u čije ime je zahtjev podnio njegov ovlašćeni zakonski zastupnik.

Lična karta se može izdati i državljaninu starijem od 15, a mlađem od 18 godina koji ima prebivalište u BiH na lični zahtjev i na zahtjev njegovog roditelja ili drugog propisno ovlaštenog zakonskog zastupnika.

Lična karta se može preuzeti lično, preko punomoćnika ili poštanskim putem. Način preuzimanja će izabrati državljanin prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte.

Smatra se da je dostavljanje poštom iz prethodnog stava ovog člana obavljeno kada državljanin ili drugo ovlašćeno lice preuzme ličnu kartu. Ako se lična karta ne preuzme u propisanom roku, vraća se nadležnom organu i može se naknadno preuzeti kod organa koji je izdao ličnu kartu.

Član 9

Ako državljaninu nije ranije izdata lična karta, dužan je da podnese zahtjev za izdavanje lične karte u roku od 60 dana nakon što navrši 18 godina života ili 60 dana nakon što se stalno nastani u BiH, ako je navršio 18 godina života.

Državljanin koji prvi put podnese zahtjev za izdavanje lične karte, uz zahtjev za izdavanje lične karte podnosi i dokaz o državljanstvu BiH.

U svim drugim slučajevima i osim ako nije drugačije uređeno ovim zakonom, uz zahtjev za izdavanje lične karte državljanin podnosi dokaze o identitetu i državljanstvu BiH.

Član 10

Prilikom svakog podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte prema ovom zakonu, državljanin u zahtjevu mora navesti tačne i istinite podatke.

Član 11

Nadležni organ je dužan da najkasnije u roku od 15 dana nakon podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte, izda ličnu kartu podnosiocu zahtjeva ako utvrdi da podnosilac ima pravo na istu.

Nadležni organ će podnosiocu zahtjeva odmah izdati potvrdu o prijemu zahtjeva za izdavanje lične karte.

Potvrda o prijemu zahtjeva služi kao dokaz da je državljanin podnio zahtjev za izdavanje lične karte.

Član 12

Za izdavanje i zamjenu lične karte ne plaća se taksa.

Poglavlje IV - ZAMJENA LIČNE KARTE

Član 13

Lična karta se mora zamijeniti:

1. ako je istekao rok njenog važenja

2. u slučaju promjene prebivališta (ili promjene boravišta kod raseljenih lica)

3. ako je došlo do promjene podataka koji su o imaocu lične karte navedeni u ličnoj karti

4. ako je podatak u ličnoj karti netačan ili pogrešno upisan

5. ako je lična karta oštećena ili iz drugih razloga podaci nisu čitljivi u tolikoj mjeri da lična karta ne može služiti svojoj namjeni

6. kada je izgled imaoca lične karte toliko izmijenjen da više ne odgovara fotografiji na ličnoj karti.

Član 14

Državljanin koji je u skladu sa članom 13. dužan da zamijeni ličnu kartu podnosi nadležnom organu zahtjev za zamjenu lične karte.

Državljanin dokazuje svoj identitet i tačnost podataka koji se upisuju u njegovu ličnu kartu na osnovu ranije izdate lične karte, ili, ako takve lične karte nema, dokazom o identitetu i dokazom o državljanstvu BiH, ukoliko na drugom mjestu u ovom zakonu nije drugačije predviđeno.

Član 15

U okolnostima predviđenim u članu 13. tačka 1. ovog zakona, imalac lične karte dužan je da podnese zahtjev za zamjenu lične karte najkasnije do 15 dana prije datuma isteka važnosti sadašnje lične karte.

U okolnostima predviđenim u članu 13. tač. 2. i 3. ovog zakona, imalac lične karte dužan je da podnese zahtjev za zamjenu lične karte u roku od 60 dana od nastanka razloga za njenu zamjenu. Zamjena lične karte raseljenog lica ili povratnika pod tačkom 2. uređuje se u poglavlju VIII ovog zakona.

U okolnostima predviđenim u članu 13. tač. 4. ovog zakona, imalac lične karte dužan je da podnese zahtjev za zamjenu lične karte u roku od 60 dana od saznanja da je podatak u ličnoj karti netačan ili pogrešno upisan.

Ako nadležni organ utvrdi da je potrebno zamijeniti ličnu kartu iz razloga predviđenih u članu 13. tač. 5. i 6., odrediće rok u kojem je imalac lične karte dužan da podnese zahtjev za zamjenu lične karte. Ovaj rok ne može biti kraći od 15 dana od dana kada je nadležni organ donio rješenje o zamjeni lične karte.

Ako imalac lične karte ne podnese zahtjev za zamjenu lične karte u roku predviđenom u ovom članu, sadašnja lična karta prestaje da važi, izuzimajući član 15. stav 1. Ako imalac lične karte ne podnese zahtjev za zamjenu lične karte u skladu sa članom 15. stav 1., lična karta prestaje da važi od datuma isteka.

Član 16

Nadležni organ će podnosiocu zahtjeva odmah izdati potvrdu o prijemu zahtjeva za zamjenu lične karte.

Potvrda o prijemu zahtjeva služi kao dokaz da je lice podnijelo zahtjev za zamjenu lične karte.

Nadležni organ je dužan da zamijeni ličnu kartu odmah ili najkasnije u roku od 15 dana nakon podnošenja zahtjeva za zamjenu lične karte, ako utvrdi da podnosilac zahtjeva ima pravo na takvu zamjenu lične karte. Zamijenjena lična karta se poništava i vraća podnosiocu zahtjeva, ako on to zatraži.

Poglavlje V - ROK VAŽENjA LIČNE KARTE

Član 17

Državljaninu starijem od 18 godina izdaje se lična karta sa rokom važenja od deset godina.

Državljaninu starijem od 15, a mlađem od 18 godina izdaje se lična karta sa rokom važenja od dvije godine.

Državljaninu starijem od 60 godina izdaje se lična karta sa rokom važenja - trajno.

Član 18

Ako je, iz razloga utvrđenih u Zakonu o putnim ispravama BiH, izdavanje putnih isprava državljaninu zabranjeno ili su putne isprave oduzete, licu se zabranjuje i korištenje lične karte za prelazak državne granice.

Nadležni organ donosi rješenje o zabrani te u skladu s tim i o tom rješenju obavještava sud ili drugi nadležni organ. Zabrana korištenja lične karte za prelazak državne granice provodi se napomenom u ličnoj karti ili putem oduzimanja lične karte i izdavanja privremene potvrde ili privremene lične karte sa unesenom napomenom da se lična karta ne može koristiti za prelazak državne granice.

Član 19

Nadležni sud ili organ iz stava 1. prethodnog člana, bez odlaganja obavještavaju nadležni organ o prestanku postojanja razloga za zabranu korišenja lične karte za prelazak državne granice.

Po ispunjenju uslova utvrđenih u prethodnom stavu nadležni organ poništava zabranu korištenja lične karte za prelazak državne granice.

Član 19a**

(1) U cilju sprečavanja aktivnosti koje opstruišu ili prijete da opstruišu proces implementacije mira koji se odvija pod okriljem Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, licu se može izreći zabrana korištenja lične karte za prelazak državne granice.

(2) Zabranu korištenja lične karte za prelazak državne granice izvršavaju nadležni organi po prijemu obavještenja. Zabrana se takođe provodi napomenom u ličnoj karti ili putem oduzimanja lične karte i izdavanja privremene potvrde ili privremene lične karte sa unesenom napomenom da se lična karta ne može koristiti za prelazak državne granice.

(3) Lice za koje postoji zabrana korištenja lične karte za prelazak državne granice ne smije prelaziti državnu granicu kako bi napustilo Bosnu i Hercegovinu.

Poglavlje VI - GUBITAK LIČNE KARTE

Član 20

Državljanin koji je izgubio ličnu kartu ili mu je lična karta ukradena, uništena ili je na bilo koji drugi način ostao bez nje, dužan je da tu činjenicu bez odlaganja lično prijavi najbližoj policijskoj stanici ili nadležnom organu. Policija je dužna da o tome odmah obavijesti nadležni organ.

Podaci o serijskim brojevima izgubljenih i ukradenih ličnih karata mogu se objaviti na veb-stranici Agencije, o čemu Agencija donosi uputstvo.

Državljanin koji je prema ovom zakonu dužan posjedovati ličnu kartu, a koji je izgubio ličnu kartu tokom boravka u inostranstvu, dužan je obavijestiti najbliže Kancelarije diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u inostranstvu (u daljem tekstu: DKP) i podnijeti zahtjev za novu ličnu kartu. DKP obavještava MCPK o gubitku, a u skladu s tim, MCPK o istom obavještava nadležni organ koji je licu izdao ličnu kartu. Nadležni organ tom licu izdaje novu ličnu kartu putem MCPK i DKP-a.

U okolnostima iz stava 1. ovog člana, nadležni organ izdaje rješenje o poništenju lične karte.

Član 21

U slučaju da državljanin, u okolnostima navedenim u članu 20. stav 1. ovog zakona više ne posjeduje ličnu kartu, dužan je da u roku od 30 dana od dana prijavljivanja slučaja policiji, podnese zahtjev za izdavanje nove lične karte. Uz zahtjev se prilaže izvještaj iz policije, dokaz o identitetu, dokaz o državljanstvu BiH.

Ako državljanin kome je na osnovu ovog člana izdata nova lična karta, naknadno dođe u posjed ranije lične karte, dužan je da tu ličnu kartu odmah preda najbližem nadležnom organu.

Nadležni organ izdaje ličnu kartu podnosiocu zahtjeva najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte, ako se ustanovi da podnosilac ima pravo na ličnu kartu.

Nadležni organ odmah izdaje podnosiocu zahtjeva potvrdu o prijemu zahtjeva za izdavanje lične karte.

Potvrda o prijemu zahtjeva služi kao dokaz da je lice podnijelo zahtjev za izdavanje lične karte.

Poglavlje VII - EVIDENCIJA LIČNIH KARATA

Član 22

U skladu sa Zakonom o Agenciji, vodi se i održava centralna evidencija putem elektronske obrade podataka (u daljnjem tekstu: centralna evidencija) o izdatim, zamijenjenim i poništenim ličnim kartama.

Entitetska ministarstva unutrašnjih poslova mogu održavati elektronsku evidenciju o ličnim kartama koje su izdate, zamjenjene ili poništne na području entiteta.

Nadležni organ vodi i održava mjesnu evidenciju putem elektronske obrade podataka ( u daljem tekstu: mjesna evidencija) o ličnim kartama koje su u njegovoj jurisdikciji izdate, zamijenjene i poništene.

Član 23

Centralna, entitetske i mjesne evidencije sadrže sljedeće lične podatke:

a) podaci sadržani u članu 6. st. 1. do 3.

b) sve pojedinosti o nestanku lične karte kako je predviđeno u glavi poglavljuVI ovog zakona

c) napomena o zabrani korištenja lične karte za prelazak državne granice kako je predviđeno u članu 18. ovog zakona.

Državljanin BiH može podnijeti zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz evidencija elektronskim putem preko portala nadležnih organa iz člana 7. ovog zakona sa sigurnim elektronskim potpisom ovjerenim kvalifikovanom potvrdom, a u skladu sa uputstvom koje donosi Agencija, a nadležni organ traženo uvjerenje može dostaviti elektronskim ili pismenim putem, kako to stranka u svom zahtjevu navede.

Nadležni organ će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje uvjerenja, ako utvrdi da elektronski potpis nije u skladu sa zakonskim uslovima.

Član 24

Nadležni organ dužan je da redovno dostavlja Agenciji podatke iz svoje mjesne evidencije. Agencija može obezbijediti podatke iz centralne evidencije nadležnom organu kako bi on izvršavao svoje dužnosti propisane Zakonom.

Član 25

Organi ovlašteni za vođenje i održavanje centralne, entitetskih i mjesnih evidencija u članu 22. mogu prikupljati, obrađivati, pohranjivati i koristiti lične podatke iz evidencije jedino u svrhu provođenja ovog zakona, ako zakonom nije drugačije propisano.

Podaci iz člana 23. ovog zakona brišu se pri izdavanju nove lične karte ili pet godina nakon isteka roka važenja lične karte.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, napomena o zabrani korištenja lične karte za prelazak državne granice kako je predviđeno u članu 18. briše se nakon godinu dana od prestanka postojanja razloga za upisivanje te informacije.

Član 26

Državljanin BiH ima pravo da bude obaviješten o tome da li se njegovi lični podaci nalaze u centralnoj, entitetskoj i mjesnoj evidenciji i ima pravo da mu se ti podaci saopšte u jasnoj formi.

Ako se utvrdi da su takvi podaci obrađeni na nezakonit ili nepravilan način, državljanin o čijim se podacima radi ima, pravo na odgovarajuću ispravku ili brisanje tih podataka. Takva ispravka ili brisanje podatka je za datog državljana besplatna.

Državljanin o čijim se podacima radi ima pravo da pokrene upravni spor u slučaju da navedeni organi ne postupe u skladu sa odredbama ovog člana.

Član 27

MCPK i nadležni organi obavezni su preduzeti dovoljne sigurnosne mjere da bi se osigurala zaštita svih podataka iz centralne i mjesnih evidencija i svih podataka prenesenih na druge ovlaštene organe, u skladu sa Zakonom o Agenciji.

Poglavlje VIII - POSEBNE ODREDBE

Član 28

Lica na koja se odnose odredbe iz ove glave su raseljena lica i povratnici.

Član 29

Raseljenom licu se izdaje lična karta prema boravištu.

Raseljeno lice podnosi zahtjev za izdavanje lične karte u roku od 60 dana od dana privremenog nastanjenja.

Lična karta izdata u boravištu raseljenog lica važi dvije godine.

Član 30

Prilikom svakog podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte po odredbama ovog poglavlja, raseljeno lice podnosi zahtjev za izdavanje lične karte i uz njega prilaže, ako se to traži, dokaz o identitetu i dvije fotografije odgovarajuće veličine, koje vjerno prikazuju lice podnosioca zahtjeva.

Član 31

Povratnik u mjesto prebivališta prije sukoba ima pravo da zamijeni ličnu kartu koja je ranije izdata, na osnovu ovog zakona, u mjestu boravišta povratnika, kako je utvrđeno u ovom poglavlju, ličnom kartom koju izdaje nadležni organ u mjestu prebivališta prije sukoba.

Član 32

Povratnik koji ima pravo da zamijeni ličnu kartu kako je utvrđeno u ovoj glavi, podnosi zahtjev za zamjenu lične karte u roku od 60 dana od dana povratka u svoje mjesto prebivališta prije sukoba.

Prilikom svakog podnošenja zahtjeva za zamjenu lične karte po odredbama ovog poglavlja, povratnik podnosi zahtjev za zamjenu lične karte i uz njega prilaže, ako se to traži, dokaz o identitetu i dvije fotografije odgovarajuće veličine koje vjerno prikazuju lice podnosioca zahtjeva.

Ako ne posjeduje ličnu kartu izdatu u prijašnjem mjestu prebivališta, povratnik podnosi zahtjev za izdavanje lične karte u skladu sa poglavljem III ovog zakona.

Član 33

Ako nijedan dokumentovani ili drugi dokaz, odnosno podatak vezan za podnošenje zahtjeva za izdavanje ili zamjenu lične karte, prema ovoj glavi nije na raspolaganju, nije dostupan ili se ne može pribaviti u razumnom roku, nadležni organ će dozvoliti podnosiocu da traženi dokaz ili informaciju pruži na drugi način, uključujući i izjave podnosioca zahtjeva ili izjave koje daju druga lica u korist podnosioca zahtjeva.

Član 34

Raseljeno lice koje dobrovoljno odluči da se stalno nastani u mjestu u kojem nije imalo prebivalište prije sukoba, ima pravo da zamijeni ličnu kartu ranije izdatu prema ovom zakonu, kako je utvrđeno u ovoj glavi, ličnom kartom koju izdaje nadležni organ u njegovom novom prebivalištu.

Poglavlje IX - KAZNENE ODREDBE

Član 35

Postupak iz ove glave vodiće se u skladu sa relevantnim zakonima o prekršajima.

Član 36

Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 1.000 KM kazniće se odgovorno lice u nadležnom organu za prekršaj ako:

1. odmah ili najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte ne izda ličnu kartu podnosiocu zahtjeva ako je utvrđeno da ima pravo na ličnu kartu, uključujući raseljena lica koja prijavljuju boravište i povratnike u mjesta njihovog prebivališta prije sukoba

2. ne izda podnosiocu zahtjeva potvrdu o prijemu zahtjeva u slučaju kada nije odmah izdao ličnu kartu podnosiocu zahtjeva

3. odmah ili najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za zamjenu lične karte ne zamijeni ličnu kartu ako utvrdi da podnosilac zahtjeva ima pravo na zamjenu

4. prikuplja, obrađuje, čuva, koristi ili prenosi podatke iz svoje evidencije protivno čl. 25. i 26. ovog zakona

5. odmah ili najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ne obezbijedi ličnu kartu izdatu u mjestu boravišta raseljenog lica

6. odmah ili najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ne izda ličnu kartu povratniku u mjestu njegovog prebivališta prije konflikta

7. ne dozvoli da se informacija u svrhu zahtjeva za izdavanje lične karte pruži drugim sredstvima, uključujući i izjave koje daje podnosilac ili druga lica u korist podnosioca u skladu sa odredbama poglavlja VIII ovog zakona.

Član 37

Novčanom kaznom od 30 KM do 300 KM kazniće se za prekršaj državljanin ako:

1. ima više od jedne lične karte izdate na osnovu ovog zakona

2. ne podnese zahtjev za izdavanje lične karte kada je obavezan da tako postupi prema poglavlju III

3. svjesno dostavi netačne i/ili neistinite podatke prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte

4. odmah ne prijavi nestanak lične karte

5. ustupi svoju ličnu kartu drugom licu ili koristi tuđu ličnu kartu kao svoju

6. koristi ličnu kartu drugog lica u svrhu pribavljanja bilo kakve koristi ili prava.

Poglavlje X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38

Kada se ispune svi neophodni uslovi za otpočinjanje procesa za izdavanje lične karte, ministar Ministarstva civilnih poslova u tu svrhu donosi odgovarajući akt.

Član 39

Ako je lična karta pribavljena pomoću prevare, lažnim informacijama ili prikrivanjem bilo koje bitne činjenice koja se odnosi na podnosioca zahtjeva, takva lična karta se oduzima i poništava.

Član 40***

Nadzor nad provođenjem ovog zakona vrši MCPK tako što:

a) kontroliše zakonitost upravnih akata i radnji nadležnih organa

b) predlaže, odnosno pokreće postupak ocjene zakonitosti upravnih akata nadležnih organa u skladu sa zakonom

c) nalaže nadležnom organu izvršenje ovim zakonom određenih obaveza

d) donosi uputstva i instrukcije radi jedinstvenog postupanja nadležnih organa.

U roku od 90 dana od dana objavljivanja ovog zakona u "Službenom glasniku BiH", MCPK donosi propise o:

a) zajedničkom obrascu zahtjeva za izdavanje lične karte i za zamjenu lične karte

b) pojedinostima vezanim za obrazac lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti

c) pravilnik o nadzoru nad provođenjem ovog zakona

d) podzakonski akt o napomeni koja se upisuje u ličnu kartu kojom se navodi da je korištenje lične karte zabranjeno za prelazak državne granice

e) svim drugim pitanjima neophodnim za provođenje ovog zakona.

U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Agencija u skladu sa zakonom koji reguliše oblast centralne evidencije i razmjene podataka u BiH donosi propise o:

a) zaštiti podataka u centralnoj evidenciji u skladu sa Zakonom koji reguliše zaštitu podataka u BiH;

b) načinu dostavljanja podataka, nabavljanju, skladištenju i transportu ličnih karata do nadležnog organa;

c) postupcima elektronske provjere podataka koji se prikupljaju od građana u skladu sa članom 6. ovog zakona kod organa koji su zaduženi za vođenje pojedinih podataka;

d) načinu razmjene podataka između organa koji vodi centralnu evidenciju i nadležnih organa;

e) sprovođenju čl. 6. stav 4., 20. stav 2. i 23. stav 1. tačka b) osnovnog teksta zakona.

U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na predlog Agencije, donosi propis o cijeni lične karte.

Član 41

Danom izdavanja rješenja MCPK-a iz člana 38. stava 1., prestaju da važe zakoni i propisi, kojima su se do tada regulisala pitanja vezana za ličnu kartu državljana i koji su se primjenjivali u BiH.

Član 41a

Član 19.a Zakona važi do 30. juna 2008. godine.

Član 42

Ovaj zakon stupa na snagu 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objaviće se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik BiH", br. 16/2002)

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Takođe se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske", "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenom glasniku Brčko Distrikta".Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik BiH", br. 53/2007)

Član 5

Ovaj Zakon stupa na snagu po objavljivanju na službenoj Internet stranici Kancelarije visokog predstavnika i odmah se objavljuje u "Službenom glasniku BiH".Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik BiH", br. 56/2008)

Član 13

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a biće objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum