Vaš pravni kompas 

  • Zakon o konecsijama Kantona Sarajevo

  • Zakoni Kantona Sarajevo
Zakoni Kantona Sarajevo
 #468  by comodore
 
ZAKON O KONCESIJAMA KANTONA SARAJEVO

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 27/2011, 33/2012 - odluka US i 15/2013)I - OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim Zakonom se definira pojam koncesije, osnovni pojmovi, predmet koncesije, utvrđuje planiranje i pripremne radnje za dodjelu koncesije, osnivanje i nadležnosti Komisije za koncesije, postupak dodjele koncesije, ugovor o koncesiji, prava i obaveze koncesionara, nadzor, te druga pitanja od značaja za ostvarivanje koncesija na području Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton).

Član 2

(Definiranje pojma koncesije)

Koncesija je davanje prava na korištenja prirodnog bogatstva, dobara u općoj upotrebi ili obavljanje djelatnosti od općeg interesa, koje nadležni kantonalni organ (u daljnjem tekstu: koncesor) dodjeljuje na određeno vrijeme, uz plaćanje koncesione naknade, domaćem ili stranom pravnom ili fizičkom licu registrovanom za obavljanje privredne djelatnosti (u daljnjem tekstu: koncesionar), pod uslovima propisanim ovim Zakonom.

Član 3

(Cilj)

Cilj ovog zakona je da propiše transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir za utvrđivanje uslova pod kojima se pravnim ili fizičkim domaćim ili stranim licima registrovanim za obavljanje privredne djelatnosti, mogu dodjeljivati koncesije u Kantonu i stimulisanje ulaganja domaćeg i stranog kapitala u oblastima utvrđenim ovim Zakonom.

Član 4

(Načela)

(1) Uređivanje uslova, načina i postupka dodjele koncesije zasniva se na načelima jednakog i pravičnog tretmana, slobodne tržišne utakmice i autonomije volje ugovornih strana.

(2) Načelo jednakog i pravičnog tretmana obuhvata zabranu diskriminacije po bilo kom osnovu između učesnika u postupku dodjele koncesije i izbora koncesionara, kao i obavezu da učesnici u postupku izbora koncesionara imaju potpune i tačne informacije o postupku, standardima i kriterijima za izbor koncesionara.

(3) Načelo slobodne tržišne utakmice obuhvata zabranu ograničavanja konkurencije između učesnika i obavezu prihvatanja svih učesnika čije ponude zadovoljavaju uslove propisane zakonom.

(4) Načelo autonomije volje obuhvata slobodu ugovornih strana da u skladu sa zakonom i drugim propisima i dobrim poslovnim običajima, međusobna prava i obaveze urede po svojoj volji.

Član 5

(Osnovni pojmovi)

Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju slijedeća značenja:

a) Davalac koncesije (koncesor) je Kanton Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: koncesor), koji putem resornih ministarstava vode postupak dodjele koncesije odnosno zaključuju ugovor o koncesiji.

b) Koncesija je pravo obavljanja privrednih djelatnosti korištenjem prirodnih bogatstava, dobara u općoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od općeg interesa određenih ovim zakonom.

c) Koncesionar je pravno lice osnovano u skladu sa posebnim zakonima Federacije ili fizičko domaće ili strano lice kome se dodjeljuje koncesija i koje izvršava ugovor o koncesiji u skladu sa ovim zakonom.

d) Ugovor o koncesiji je ugovor koji zaključuju koncesor s jedne strane i koncesionar s druge strane, a koji sadrži odredbe o međusobnim pravima i obavezama vezanim za korištenje dodijeljene koncesije.

e) Naknada za koncesiju je naknada koju plaća koncesionar na osnovu ugovora o koncesiji.

f) Registar koncesija je jedinstvena elektronska evidencija ugovora o koncesijama dodijeljenih na području Kantona.

g) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača je upravni akt koji donosi koncesor na prijedlog Komisije za koncesije (u daljnjem tekstu: Komisija) nakon ocjene pristiglih ponuda za dodjelu koncesije, a u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i kriterijima za izbor najpovoljnije ponude.

h) Ponuđač je pravno ili fizičko domaće ili strano lice koje je dostavilo ponudu u postupku za dodjelu koncesije ili je podnijelo samoinicijativnu ponudu.

Član 6

(Predmet koncesije)

(1) Predmeti koncesije prema odredbama ovog zakona su:

1) (brisano)

2) izgradnja i/ili korištenje saobraćajnica u nadležnosti Kantona;

3) izgradnja i/ili korištenje objekata u oblasti energetike i energetskih medija (hidroenergetski objekti, termoelektrane, termoenergetski objekti, vjetroenergetski objekti, cjevovodi), instalisane snage do 5 MW;

4) izgradnja i/ili korištenje objekata vodoprivrede i vodosnabdijevanja (hidroakumulacije, objekti snabdijevanja vodom, korištenje vodotoka i drugih voda);

5) komunalne usluge (vodosnabdijevanje, zagrijavanje stanova, pogrebne usluge i dr.)

6) kantonalni i općinski prevoz lica;

7) sve vrste linijskog prevoza putnika na području Kantona;

8) privredno, sportsko i turističko korištenje žičare;

9) (brisano)

10) korištenje poljoprivrednog zemljišta;

11) korištenje ljekovitih, termalnih, mineralnih, termomineralnih voda i termomineralnih voda za zagrijavanje;

12) hidromelioracioni sistemi i sistemi za vađenje materijala iz vodotoka i vodnih površina;

13) istraživanje i/ili korištenje nemetalnih mineralnih sirovina uključujući sekundarne mineralne sirovine propisane posebnim zakonom;

14) sve vrste energetskih i drugih mineralnih sirovina, uključujući sve vrste soli i solnih voda utvrđenih posebnim zakonom;

15) odlaganje čvrstog otpada;

16) reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka;

17) gospodarenje lovištima i privredni ribolov;

18) hoteli i ostali turistički objekti;

19) pojedine djelatnosti unutar zaštićenih područja prirode, te za korištenje drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti i speleoloških objekata;

20) (brisano)

21) zdravstvene i farmaceutske usluge u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju;

22) sportsko rekreativni objekti;

23) sve druge djelatnosti pogodne za dodjelu koncesije.

(2) Javna preduzeća iz oblasti vodosnabdijevanja, čiji su osnivači Kanton ili općine u Kantonu Sarajevo izuzeta su iz obaveze potpisivanja koncesionog ugovora.

(3) Vlada Kantona Sarajevo će posebnim propisom utvrditi način i kriterije definisanja javnog dobra kao i evidentiranja i otvaranja registra imovine koja ima karakter javnog dobra i odrediti organe za njeno provođenje.

II - PLANIRANJE I PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJE

Član 7

(Planski pristup)

(1) Sva ministarstva Kantona dužna su izraditi srednjoročni (trogodišnji) i godišnji plan dodjele koncesije na način utvrđen ovim Zakonom.

(2) Općine u Kantonu Sarajevo obavezne su predložiti projekte pogodne za dodjelu koncesije, koje resorno ministarstvo ukoliko ocijeni opravdanim može uključiti u planove iz stava (1) ovog člana.

(3) U planove iz stava (1) ovog člana resorno ministarstvo može uključiti i prijedloge privrednih društava.

(4) Koncesor, prije isteka tekuće kalendarske godine, utvrđuje listu projekata koji se u narednoj godini planiraju realizirati putem davanja koncesija, koja se objavljuje na njihovoj web-stranici.

(5) U srednjoročnom planu dodjele koncesije navode se privredne i druge oblasti iz resora nadležnog ministarstva u kojima se planiraju dodijeliti koncesije za korištenje općeg ili drugog dobra, koncesije za javne radove i koncesije za javne usluge, te planirani prihodi i rashodi od koncesije, ocjena očekivane koristi od planiranih koncesija. Srednjoročni plan može sadržavati i druge elemente koji su od značaja za efikasnost provedbe koncesije.

(6) Sva ministarstva Kantona dužna su prije isteka tekuće godine izraditi godišnji plan dodjele koncesija iz svoje nadležnosti za narednu kalendarsku godinu, kao sastavni dio njihovog godišnjeg programa rada. Ovaj godišnji plan mora biti u skladu sa srednjoročnim planom dodjele koncesija.

(7) Godišnji plan dodjele koncesije sadrži:

a) planirani broj koncesija,

b) vrstu svake koncesije,

c) rokove na koje se pojedine koncesije planiraju dodijeliti,

d) pravni osnov za dodjelu koncesije i

e) procijenjenu godišnju naknadu za pojedinu koncesiju.

Član 8

(Nadležnost za dodjelu koncesije)

Odluku o pristupanju dodjeli koncesije za određeno dobro donosi Skupština Kantona Sarajevo, na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona), a na osnovu srednjoročnog (trogodišnjeg) i godišnjeg plana dodjele koncesija.

Član 9

(Pripremne radnje)

(1) Pripremne radnje za dodjelu koncesije provodi Vlada Kantona.

(2) Pripremnim radnjama smatraju se posebno:

a) izrada studije opravdanosti dodjele koncesije,

b) procjena vrijednosti koncesije,

c) imenovanje Komisije,

d) izrada dokumentacije za nadmetanje, te

e) poduzimanje svih ostalih mjera koje prethode postupku dodjelu koncesije u skladu s odredbama ovog Zakona i posebnih propisa kojima se pobliže uređuje pojedina vrsta koncesije.

Član 10

(Studija opravdanosti dodjele koncesije)

Davalac koncesije (koncesor) u izradi studije opravdanosti dodjele koncesije istražuje javni interes, uticaj na okoliš, zaštitu prirode i kulturnih dobara, investicije, zapošljavanje, finansijske učinke čitavog koncesionog projekta, finansijske učinke u korist budućeg koncesionara, i uticaj koncesije na kantonalni budžet odnosno budžet jedinica lokalne samouprave i usklađenost sa privrednim razvojnim planovima i planovima koncesora.

Član 11

(Procjena vrijednosti koncesije)

(1) Vrijednost koncesije obuhvata vrijednosni izraz finansijskih efekata u određenom ekonomskom vijeku korištenja koncesionog dobra, odnosno diskontiranih novčanih tokova u ekonomskom vijeku projekta.

(2) Elementi za izračunavanje vrijednosti koncesije utvrđuju se studijom opravdanosti dodjele koncesije.

(3) Vrijednost koncesije se utvrđuje od strane Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

Član 12

(Dokumentacija za nadmetanje)

(1) Dokumentacija za nadmetanje sadrži oblik ponude, sadržaj ponude, rok valjanosti ponude, opis predmeta koncesije (tehničke specifikacije koje ne smiju ograničavati tržišno natjecanje), nacrt ugovora o koncesiji, uslove i dokaze koje su ponuđači obavezni dostaviti uz ponudu u svrhu dokazivanja sposobnosti ponuđača, rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te sve ostale zahtjeve koje ponuđač mora ispuniti.

(2) Koncesor je dužan utvrditi visinu garancije za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu, a koja ne može iznositi više od 5% procijenjene vrijednosti koncesije.

Član 13

(Osnivanje i sastav Komisije za koncesije)

(1) Prije početka postupka dodjele koncesije, davalac koncesije je dužan u svakom pojedinačnom slučaju, imenovati Komisiju iz redova istaknutih stručnjaka iz područja prava, ekonomije, tehničkih i drugih odgovarajućih struka, zavisno o predmetu koncesije.

(2) Komisija se sastoji od pet članova, uključujući predsjednika komisije.

(3) Komisiju čine predstavnik resornog ministarstva, predstavnik jedinice/jedinica lokalne samouprave zavisno o tome gdje se nalazi predmet koncesije, predstavnik Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, te dva člana iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti koja je predmet koncesije.

(4) Na Komisiju se odnose odredbe Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08).

(5) Komisija ima sekretara koji ne učestvuje u odlučivanju, a bira se iz reda državnih službenika resornog ministarstva čija je koncesija predmet dodjele.

Član 14

(Nadležnosti Komisije)

(1) Zadaci Komisije su:

a) priprema i izrada dokumentacije za nadmetanje, pravila i uslova za ocjenu ponuđača i primljenih ponuda, te kriterija za izbor ponude,

b) analiza projektnog prijedloga koncesije u cilju utvrđivanja da li se radi o projektu javno-privatnog partnerstva, kako je određen propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo,

c) pregled i ocjena pristiglih ponuda,

d) utvrđivanje prijedloga odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka dodjele koncesije uz obrazloženje tih prijedloga,

e) priprema prijedloga teksta ugovora o koncesiji,

f) obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka dodjele koncesije. Komisija o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi Komisije.

(2) Za obavljanje određenih stručnih poslova koncesor može, po potrebi, angažirati stručna, savjetodavna, te specijalizovana tijela ili eksperte za ekonomsko -finansijsku, pravnu, ili tehničku oblast.

Član 15

(Sredstva za rad Komisije)

(1) Sredstva za rad i obavljanje poslova iz djelokruga Komisije osiguravaju se u budžetu nadležnih ministarstava.

(2) Na prijedlog Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) jedinstvene kriterije za plaćanje komisija za dodjelu koncesija utvrđuje Vlada Kantona.

III - POSTUPAK DODJELE KONCESIJE

Član 16

(Odobravanje koncesionog projekta)

(1) Resorno ministarstvo izrađuje prijedlog studije opravdanosti dodjele koncesije za svaki projekat koji je planom iz člana 7. stav (1) ovog zakona predviđen za dodjelu.

(2) Uz prijedlog iz stava (1) ovog člana resorno ministarstvo je dužno koncesoru dostaviti i riješena prethodna pitanja, uključujući izvod iz prostornog planskog dokumenta i saglasnost općinskog vijeća.

(3) Koncesor razmatra studiju iz stava (1) ovog člana.

(4) Skupština Kantona Sarajevo donosi Odluku o pristupanju dodjeli koncesije na prijedlog koncesora, koji odobrava studiju iz stava (3) ovog člana.

(5) Ukoliko ne odobri studiju iz stava (1) ovog člana, koncesor može dati prijedlog ili preporuke koje bi projekat učinile prihvatljivim.

(6) Nakon odobravanja studije iz stava (4) ovog člana, Komisija priprema tekst javnog poziva koji će resorno ministarstvo objaviti u jednom od sredstava javnog informisanja. Ako koncesor ocijeni potrebnim, objavit će se i međunarodni javni poziv.

(7) Postupak dodjele koncesije započinje danom objave Javnog poziva o namjeri davanja koncesije u "Službenim novinama Federacije BiH", koji se objavljuje i na web-stranici davaoca koncesije, a neizmijenjenog sadržaja može biti objavljen i u ostalim sredstvima javnog informisanja.

(8) Postupak dodjele koncesije se završava konačnošću Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili Odluke o poništavanju postupka dodjele koncesije.

Član 17

(Javni poziv)

(1) Javni poziv sadrži:

a) izvod iz prostornog planskog dokumenta;

b) opis projekta;

c) definiciju ekonomskih i pravnih uslova, te zahtjev koji se odnosi na projekt;

d) principe i metode izračunavanja naknade za koncesiju;

e) minimalni iznos naknade za koncesiju i naknade i takse za učešće na javnom pozivu;

f) opis sredstava i imovine koja se daje na raspolaganje koncesionaru;

g) kriterije za ocjenjivanje ponude i dodjeljivanje koncesije zasnovane na jasnim i javnim, svima dostupnim principima nediskriminacije;

h) rok za dostavljanje ponuda;

i) spisak potrebnih dozvola i odobrenja ili ovlaštenja;

j) poreske olakšice koje su vezane za projekat, ukoliko postoje;

k) mjere finansijskog obezbjeđenja ponude;

l) nacrt ugovora o koncesiji i

m) ukoliko su vršeni istražni radovi, vrijednost radova i jasnu naznaku da će u postupku dodjele koncesije Komisija vrednovati sredstva i napore uložene u istražne radove potencijalnom koncesionaru.

(2) U slučaju da nije izrađena studija opravdanosti dodjele koncesije, Komisija može zahtijevati da javni poziv uključuje obavezu ponuđača da izradi tu studiju u sklopu koje će biti sadržane procjene i mjere zaštite čovjekove okoline.

(3) Studija opravdanosti dodjele koncesije razmatra se pri procjeni kriterija na osnovu kojih se vrši dodjela koncesije.

Član 18

(Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude)

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude su:

a) kriteriji za ekonomski najpovoljniju ponudu, koji su vezani za predmet koncesije su: kvalitet, visina naknade, cijena, tehničko dostignuće, estetske, funkcionalne i ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, servisiranje nakon predaje i tehnička pomoć, datum i rokovi isporuke ili rokovi završetka radova;

b) najviša ponuđena naknada za koncesiju;

c) kriteriji određeni posebnim propisima, koji ukazuju na dugoročnu održivost ponuđača za vrijeme provedbe koncesije u predviđenom roku.

Član 19

(Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača)

(1) Koncesor donosi odluke u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku.

(2) Koncesor, na prijedlog Komisije, donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ako su ispunjeni svi uslovi i kriteriji utvrđeni u javnom pozivu.

(3) Koncesor, na prijedlog Komisije, može donijeti odluku iz stava (2) ovog člana i u slučaju ako je na javni poziv pristigla samo jedna ponuda.

(4) Odluka iz stava (1) ovog člana dostavlja se svim učesnicima javnog poziva.

(5) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača obavezno sadrži:

a) naziv koncesora s brojem i datumom donošenja odluke,

b) ministarstvo koje će u ime koncesora zaključiti ugovor,

c) naziv koncesionara,

d) predmet koncesije,

e) prirodu, obim i mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,

f) rok na koji će se zaključiti ugovor o koncesiji,

g) posebne uslove kojima tokom trajanja koncesije mora udovoljavati ponuđač,

h) iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati,

i) rok u kojem je najpovoljniji ponuđač obavezan potpisati ugovor o koncesiji s koncesorom,

j) obrazloženje razloga za izbor ponuđača,

k) pouku o pravnom lijeku.

(6) Protiv Odluke koncesora iz stava (1) ovog člana nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Član 20

(Samoinicijativna ponuda)

(1) U slučaju da ponuđač resornom ministarstvu podnese zahtjev za dodjelu koncesije za koju nije raspisan javni poziv, a nije obuhvaćena planskim dokumentima iz člana 7. ovog zakona, Vlada Kantona formira Komisiju iz člana 13. ovog zakona, koja procjenjuje da li postoji javni interes i putem resornog ministarstva dostavlja prijedlog odluke Vladi Kantona.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana obavezno se dostavlja studija opravdanosti dodjele koncesije i riješena prethodna pitanja (izvod iz prostornog planskog dokumenta, saglasnost općinskog vijeća, kao i dokumenti koji su specifični za oblast koncesije).

(3) Kod ocjene zahtjeva iz stava (1) ovog člana uzima se u obzir naročito:

a) da projekat koji je predmet predložene koncesije može biti ostvaren samo u slučaju ako se koristi proces, projektovanje, metodologija ili koncept istraživanja na koje ponuđač polaže isključiva prava i

b) hitnost pružanja usluga ili postojanje infrastrukture za javnu upotrebu.

(4) Ministarstvo podnosi zahtjev Vladi Kantona za dobijanje ovlaštenja za pregovore sa ponuđačem, ukoliko Vlada Kantona ocijeni da postoji javni interes za koncesiju.

(5) Vlada Kantona u roku od 30 (trideset) dana obavještava Ministarstvo da li odobrava davanje ovlaštenja.

(6) U ovlaštenju koje Vlada Kantona daje, sadržana je obaveza praćenja procesa ili izvršenja uvida u dokumentaciju.

(7) Ministarstvo ne može zaključiti ugovor o koncesiji na osnovu samoinicijativne ponude, ukoliko ne dobije ovlaštenje od Vlade Kantona.

(8) Vlada Kantona može odbiti davanje ovlaštenja za pregovore u slučaju kada samoinicijativna ponuda nije predviđena članom 7. ovog zakona (planski pristup), ali ako ocijeni njenu opravdanost postupak dodjele koncesije se sprovodi u skladu sa procedurom propisanom ovim zakonom.

(9) Ukoliko Vlada Kantona ocijeni da ne postoji javni interes za dodjelu koncesije, o tome će Odlukom o odbijanju zahtjeva obavijestiti podnosioca samoinicijativne ponude u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema zahtjeva. Odluka o tome da ne postoji javni interes mora biti obrazložena.

(10) Protiv Odluke iz stava (9) ovog člana nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

IV - UGOVOR O KONCESIJI

Član 21

(Sadržaj ugovora o koncesiji)

(1) Ugovor o koncesiji obavezno sadrži:

1) ugovorne strane,

2) predmet koncesije,

3) visinu koncesione naknade,

4) mjere finansijskog obezbjeđenja ugovora,

5) prava i obaveze ugovornih strana, uključujući i obaveze pružanja sigurne usluge korisnicima po najnižim cijenama,

6) obaveze koncesionara u oblasti zaštite okoliša,

7) obavezu revitalizacije obnovljivog prirodnog bogatstva, odnosno rekultivaciju neobnovljivog prirodnog bogatstva,

8) obavezu upisa u zemljišne knjige Ugovora o koncesiji,

9) radnje vezane za dobijanje potrebnih ovlaštenja za provođenje aktivnosti u skladu sa ugovorom o koncesiji,

10) uslove investiranja,

11) sredstva i imovinu koju na raspolaganje daje koncesor,

12) olakšice u korištenju zemljišta,

13) uslove, način i vrijeme korištenja predmeta koncesije,

14) uslove za obnavljanje ugovora,

15) postupanje koncesionara sa predmetima nađenim u toku korištenja predmeta koncesije, a koji predstavljaju vrijednost prirodnog, historijskog, kulturnog i/ili graditeljskog naslijeđa Bosne i Hercegovine,

16) postupanje koncesionara u slučaju kada bi daljnje korištenje predmeta koncesije ugrožavalo nalazište, odnosno vrijednost i cjelinu predmeta koji predstavljaju vrijednost prirodnog, historijskog, ili historijsko - kulturnog i/ili graditeljskog nasljeđa Bosne i Hercegovine,

17) mjere za omogućavanje finansiranja projekta,

18) opis događaja koji se smatraju višom silom,

19) određivanje i usklađivanje tarifa,

20) sankcije i naknade za neispunjavanje obaveza ugovornih strana,

21) postupak u slučaju nemogućnosti ispunjavanja ugovora, za koji ne odgovara nijedna strana,

22) raskid ugovora i postupak u slučaju raskida ugovora prije datuma prestanka utvrđenog ugovorom,

23) način rješavanja sporova, uključujući i međunarodnu arbitražu, ako se ugovorne strane o tome dogovore,

24) ugovorenu nadležnost suda i

25) ostale elemente bitne za predmet koncesije.

(2) Ugovorom o koncesiji određuju se prava i obaveze davaoca koncesije i koncesionara u skladu s odredbama ovog Zakona, te posebnih propisa kojima se uređuje određena koncesija.

(3) Na pitanja iz ugovora o koncesiji koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuju obligacioni odnosi.

(4) U slučaju koncesije koja je sastavni dio projekta javno-privatnog partnerstva odgovarajuće se primjenjuje i propis kojim se uređuje sadržaj ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

Član 22

(Rok na koji se daje koncesija)

(1) Ugovor o koncesiji zaključuje se na određeno vrijeme s tim da to razdoblje ne može biti kraće od pet niti duže od trideset godina. Ugovor o koncesiji može se obnoviti za period koji ne može biti duži od polovine prvobitno ugovorenog roka pod uslovima potpunog ispunjenja koncesionog ugovora i na osnovu studije opravdanosti dodjele koncesije.

(2) Trajanje koncesije će se odrediti na način koji ne ograničava tržišno nadmetanje više nego što je to nužno kako bi se osigurala amortizacija ulaganja koncesionara i razuman povrat uloženog kapitala, istovremeno uzimajući u obzir rizik koji je povezan s privrednim korištenjem koncesije.

Član 23

(Prenos koncesionog ugovora)

(1) Ugovor o koncesiji ne može se prenijeti na drugog koncesionara bez prethodne saglasnosti Skupštine Kantona Sarajevo. Ugovor o koncesiji se može prenijeti samo ukoliko su ispunjeni uslovi iz ugovora koji se odnose na investiranje.

(2) U slučaju da koncesionar nije ispunio preuzetu obavezu prema međunarodnoj finansijskoj instituciji čiji je Član Bosna i Hercegovina, ugovor o koncesiji ne može se prenijeti na odnosnu instituciju bez saglasnosti koncesora.

(3) Prilikom razmatranja zahtjeva za dobijanje saglasnosti iz stava (1) ovog člana, koncesor uzima u obzir:

a) finansijsko stanje predloženog novog koncesionara;

b) stručnost i sposobnost predloženog novog koncesionara da pruža usluge i izvršava svoje obaveze iz ugovora o koncesiji i

c) uticaj koji će data koncesija imati na koncentraciju vlasništva u određenom sektoru djelatnosti.

(4) Novi koncesionar preuzima prava i obaveze prethodnog koncesionara.

Član 24

(Naknada za koncesiju)

(1) Naknada za koncesiju je obavezan i sastavni element ugovora o koncesiji, a ugovor bez utvrđene obaveze plaćanja koncesione naknade je ništav.

(2) Naknada za koncesiju mora biti novčanog karaktera, a sastoji se: iz naknade za pravo koje se obračunava jednokratno, kod zaključivanja ugovora o koncesiji i koncesione naknade za korištenje, koje se izražava u procentima i odnosi se na godišnji bruto prihod nastao korištenjem javnih dobara, prirodnih bogatstava ili pružanja usluga ili po jedinici mjere - tona, m3, m2 i

(3) Naknada za koncesiju može biti ugovorena kao stalan jednak iznos i/ili kao varijabilni iznos, zavisno o posebnostima pojedine vrste koncesije.

(4) Visina naknade za koncesiju određuje se zavisno o vrsti djelatnosti, roku trajanja koncesije, poslovnom riziku i očekivanoj dobiti, opremljenosti i površini općeg odnosno javnog dobra.

(5) Ugovorom o koncesiji obavezno se određuje promjena visine naknade za koncesiju u određenom vremenskom razdoblju za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, što se naznačava u dokumentaciji za nadmetanje.

(6) Naknade za koncesije su prihod kantonalnog budžeta i budžeta jedinica lokalne samouprave, koje se raspoređuju u iznosu od 40% u budžet Kantona, a iznos od 60% u budžet općine na čijoj teritoriji se nalazi predmet koncesije.

(7) Za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji koncesor ne može propisivati niti ugovarati s koncesionarom bilo koji oblik kompenzacije u zamjenu za plaćanje naknade za koncesiju.

Član 25

(Prestanak ugovora)

Ugovor o koncesiji prestaje:

a) istekom ugovorenog roka u skladu sa ovim zakonom,

b) otvaranjem stečajnog postupka nad koncesionarem,

c) prestankom postojanja predmeta koncesije,
www.webdesignstudio.ba
d) raskidom ugovora o koncesiji i

e) ako koncesionar ne ispunjava ciljeve i efekte date koncesije.

Član 26

(Raskid ugovora)

(1) Ugovor o koncesiji može se raskinuti:

a) ako je koncesionar nesolventan duže od šest mjeseci,

b) ako koncesionar ili koncesor ne ispunjavaju ugovorene obaveze i

c) ako obavlja djelatnost na način suprotan odredbama koncesionog ugovora.

Član 27

(Nemogućnost ispunjavanja ugovora za koju ne odgovara nijedna strana - Prekid ugovora)

(1) Kad je ispunjenje obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koje nije odgovorna ni jedna strana, a nijedna ugovorna strana ne želi raskid ugovora, koncesioni odnos se nastavlja kad prestanu okolnosti koje su dovele do nemogućnosti obavljanja djelatnosti, odnosno neispunjavanja ugovornih obaveza. Te okolnosti su:

a) ako se vršenjem koncesione djelatnosti ugrožava životna sredina i zdravlje ili zakonom zaštićena područja i objekti, što se u vremenu davanja koncesije nije moglo predvidjeti,

b) u slučaju nemogućnosti obavljanja djelatnosti zbog znatnijeg oštećenja objekta koncesije koje nije skrivio ili koje nije posljedica grube nepažnje koncesionara i

c) u drugim slučajevima predviđenim ugovorom o koncesiji.

(2) Za vrijeme proteklo u nemogućnosti ispunjenja ugovora produžava se rok na koji je potpisan koncesioni ugovor.

Član 28

(Registar koncesija)

(1) Registar koncesija jedinstvena je elektronska evidencija koncesija dodijeljenih na području Kantona koji se formira na osnovu registara koncesija resornih ministarstava.

(2) Jedinstveni registar svih zaključenih ugovora o koncesiji vodi Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.

(3) Registrom koncesija garantuje se dostupnost javnosti podataka. Javnim podacima smatraju se: naziv davaoca koncesije, matični broj davaoca koncesije, datum početka ostvarivanja koncesije, naziv (vrsta) koncesije i lokacija koncesije.

(4) U registar koncesija evidentiraju se ugovori i o ranije zaključenim koncesijama kojima do dana stupanja na snagu ovog zakona nije istekao rok trajanja koncesije, te svi ugovori koji će se zaključiti nakon stupanja na snagu ovog Zakona.

(5) Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo donosi Pravilnik o formiranju i vođenju registra koncesija u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona u kome može utvrditi da poslove uspostave i vođenja jedinstvenog registra koncesija povjerava organizaciji koja je informatički i kadrovski osposobljena za vođenje istog.

V - KONCESIONAR

Član 29

(Pravni status koncesionara)

Koncesionar je pravno ili fizičko domaće ili strano lice registrovano za obavljanje privredne djelatnosti sa kojim koncesor zaključuje ugovor o koncesiji i koji ima prava i obaveze utvrđene ugovorom u skladu sa ovim Zakonom.

Član 30

(Prava koncesionara)

Koncesionar ima pravo posjedovanja i korištenja sredstava i imovine koje mu koncesor stavlja na raspolaganje, u skladu sa ugovorom o koncesiji.

Član 31

(Obaveze koncesionara)

Koncesionar je dužan obavljati djelatnost koja je utvrđena kao predmet koncesije u ugovoru o koncesiji i ne može je proširiti mimo obima utvrđenog ugovorom o koncesiji.

VI - NADZOR

Član 32

(Nadzor nad provođenjem zakona i ugovora)

(1) Resorno ministarstvo je obavezno kontinuirano nadzirati rad koncesionara i izvršavanje njegovih obaveza iz ugovora o koncesiji, te redovno pratiti obim i količinu korištenja koncesionog prava.

(2) U slučaju odstupanja od ugovorenog korištenja koncesionog prava u vremenu i količini, resorno ministarstvo informiše koncesora i Ministarstvo finansija i poduzima mjere kod nadležne inspekcije u roku od 30 dana od dana saznanja o odstupanju.

(3) Ministarstvo finansija je u okviru svoje nadležnosti obavezno pratiti izvršavanje svih uplata, a u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza poduzimati sve mjere naplate istih kod nadležnih organa, o čemu obavještava koncesora.

(4) U postupcima kada nije moguće ispunjenje obaveza iz ugovora o koncesiji ili usljed drugih uočenih nepravilnosti, koncesor je dužan o tome obavijestiti nadležno Pravobranilaštvo i ostale nadzorne inspekcijske službe, te pokrenuti sve nužne mjere radi otklanjanja uočenih nepravilnosti, o čemu je obavezno obavijestiti Ministarstvo finansija u roku od 30 dana od dana poduzimanja mjera.

Član 33

(Rješavanje sporova)

(1) Za rješavanje sporova u pogledu ispunjavanja ugovorom preuzetih obaveza od strane koncesora i koncesionara nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

(2) Sporove koji nastanu u vezi nadležnosti za dodjelu koncesije između Federacije BiH i Kantona rješava Specijalna zajednička komisija za koncesije utvrđena Zakonom o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06).

(3) Za sporove koji nastanu u vezi nadležnosti za dodjelu koncesija između kantona zatražit će se arbitraža komisije iz stava (2) ovog člana.

(4) Za sporove koji nastanu u vezi nadležnosti za dodjelu koncesija, a kada se određeno dobro nalazi na području dvije ili više općina Kantona, Vlada Kantona će formirati Zajedničku komisiju čiji su članovi predstavnici Kantona i općina na čijem se području nalazi predmet koncesije.

(5) Za sporove koji nastanu u vezi nadležnosti za dodjelu koncesije, a koji se ne mogu riješiti, pokrenut će se upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

VII - KAZNENE ODREDBE

Član 34

(Kaznene odredbe)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice koje koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi, bez potpisanog ugovora o koncesiji.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu za radnje iz stava (1) ovog člana.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM, kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi bez potpisanog ugovora o koncesiji.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice - koncesionar ukoliko koristi predmet koncesije u obimu većem od ugovorenog.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu koncesionara za radnje iz stava (4) ovog člana.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj fizičko lice - koncesionar ukoliko koristi predmet koncesije u obimu većem od ugovorenog.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 12.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice - koncesionar koji je dao lažne izjave radi osiguranja transfera udjela, dionica ili uvjerenja o dionicama, a na osnovu kojih koncesor izdaje ovlaštenje za transfer.

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu - koncesionara za radnje iz stava (7) ovog člana.

(9) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj lica iz st. (7) i (8) ovog člana ako:

a) propuste ili odbiju da popune i vrate nepopunjena dokumenta na način propisan ovim zakonom;

b) propuste ili odbiju da odgovore na pitanja koja se postavljaju u dokumentima;

c) namjerno daju pogrešan odgovor;

d) propuste da odgovore na pitanja kojima se mogu utvrditi činjenice za koje se vrši upit;

e) na zahtjev koncesora odbiju da predoče osobi ovlaštenoj od strane resornog ministra da provjeri knjigu, dokumente, račune, arhive ili drugu dokumentaciju;

f) propuste ili odbiju da obave neku dužnost koja im se povjeri, a za koju nije utvrđena kazna;

g) propuste ili odbiju da izvrše zahtjev ili nalog koji izda koncesor, ili presudu nadležnog suda; ili

h) propuste da izvrše obavezu upisa u zemljišne knjige ugovora o koncesiji (Član 21. stav (1) tačka 8).

(10) U smislu stava (8) ovog člana radnja, propust ili greška bilo kojeg odgovornog lica, službenika, agenta, ili drugog lica koje djeluje u ime ili je zaposlen kod nekog koncesionara i djeluje u okviru svoga posla i uputa, u svakom slučaju smatra se činom, propustom ili greškom toga koncesionara.

VIII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35

(Potpisivanje ugovora sa postojećim korisnicima)

1) Privredno društvo koje je nosilac prava za korištenje općeg ili drugog dobra zaključuje ugovor o koncesiji bez provođenja postupka propisanog ovim Zakonom na period od pet (5) godina, ako nosilac prava korištenja ispunjava uslove za dodjelu koncesije propisane ovim Zakonom.

2) Korisnik općeg ili drugog dobra iz stava (1) ovog člana dužan je podnijeti zahtjev za potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(3) Koncesor je dužan u roku od 90 (devedeset) dana riješiti postupak po zahtjevu koncesionara iz stava (2) ovog člana.

(4) Ako privredno društvo ne postupi u skladu sa stavom (2) ovog člana, koncesija se dodjeljuje po postupku propisanom ovim zakonom.

(5) Rok iz stava (2) ovog člana računa se od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(6) Ako ugovor iz stava (1) ovog člana ne bude zaključen u propisanom roku nadležni inspekcijski organ rješenjem će zabraniti korištenje koncesije.

(7) Na koncesionare koji su potpisali koncesione ugovore za predmete koncesije koji su u nadležnosti Kantona po važećim propisima na period do 5 (pet) godina, ne primjenjuju se odredbe člana 22. stav (1) ovog zakona, nego imaju pravo kroz provođenje procedure utvrđene ovim Zakonom za isti predmet koncesije potpisati novi koncesioni ugovor.

Član 36

(Obaveze javnih preduzeća)

Obavezi potpisivanja koncesionog ugovora, u skladu sa članom 35. ovog Zakona, podliježu i javna preduzeća, izuzev javnih preduzeća iz člana 6. stav (2) ovog zakona.

Član 37

(Prestanak važenja Zakona)

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/03).

Član 38

(Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum