Vaš pravni kompas 

  • Zakon o koncesijama Hercegovacko Neretvanskog Kantona

  • Zakoni Hercegovacko neretvanskog kantona
Zakoni Hercegovacko neretvanskog kantona
 #597  by comodore
 
ZAKON O KONCESIJAMA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
("Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", br. 1/2013, 7/2016 i 6/2018)DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1

(1) Ovim se Zakonom uređuje pod kojim se uslovima domaćem i stranom pravnom licu i fizičkom licu koje obavlja registrovanu obrtničku djelatnost ili je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava, može dodijeliti koncesija, na koji rok se dodjeljuje koncesija, predmet koncesije, postupak dodjele koncesije, nadležnost ministarstva u postupku dodjele koncesije, prijedlog za pristupanje dodjeli koncesije, odluka o pristupanju dodjeli koncesije, komisija za provođenje javnog poziva odnosno nadmetanja po pozivu, odluka o dodjeli koncesije, postupak dodjele koncesije po samoinicijativnoj ponudi, preispitivanje odluke o dodjeli koncesije, ugovor o koncesiji, ostvarivanje koncesionih prava i obaveza, koncesiona naknada, rješavanje sporova, nadzor, i druga pitanja značajna za dodjelu koncesija na teritoriji Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

(2) Cilj ovog Zakona je jačanje privrednog razvoja Kantona, stvaranje efikasnog pravnog okvira za promovisanje i olakšavanje provođenja koncesionih projekata, razvoj koncesionih projekata, unapređenje transparentnosti procesa dodjeljivanja koncesija, kao i efikasnosti i dugoročne održivosti koncesionih projekata.

Član 2

Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu imaju slijedeća značenja:

a) "koncesija" u smislu ovog Zakona, je pravo obavljanja privrednih djelatnosti korištenjem prirodnih bogatstava, dobara u općoj upotrebi i obavljanja djelatnosti od općeg interesa određenih ovim zakonom;

b) "koncesor" označava Vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona, odnosno, ministarstvo ili drugi organ vlasti u Kantonu koji odredi Vlada da dodjeljuje koncesiju;

c) "koncesionar" označava domaće ili strano pravno lice registrovano za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije ili fizičko lice koje obavlja registrovanu obrtničku djelatnost ili je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava, a kome se dodjeljuje koncesija i ima prava i obaveze utvrđene ugovorom o koncesiji i ovim Zakonom;

d) "strano pravno lice" označava pravno lice koje je propisima o stranim ulaganjima određeno kao strano lice.

DIO DRUGI - DODJELA KONCESIJEPOGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE O DODJELI KONCESIJE

Član 3

Koncesija se daje pod uslovom da se obezbijedi:

a) racionalno korištenje prirodnog bogatstva ili dobra u općoj upotrebi;

b) tehničko-tehnološko unapređivanje djelatnosti koja je predmet koncesije, odnosno tehničko-tehnološko jedinstvo sistema u oblasti infrastrukture, efikasno funkcionisanje i racionalno upravljanje tim sistemima;

c) zaštita i unapređivanje životne sredine u skladu propisima o zaštiti životne sredine.

Član 4

Prirodna bogatstva i dobra u općoj upotrebi, kao i objekti, uređaji i postrojenja koje koriste javna preduzeća čiji je osnivač Kanton, odnosno jedinica lokalne samouprave, mogu se dati u koncesiju drugom pravnom licu, pod uslovom da ta javna preduzeća ne mogu osigurati njihovo racionalno korištenje, odnosno neometano funkcionisanje u skladu sa propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti tih preduzeća.

Član 5

(1) Koncesija se može dodijeliti domaćem ili stranom pravnom licu i fizičkom licu u slučaju iz člana 2. stava (1) tačka c).

(2) Stranom pravnom licu koncesija se dodjeljuje u skladu sa ovim zakonom i odnosnim zakonima Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine.

(3) Koncesija se ne može dati stranom pravnom licu za obavljanje djelatnosti koju prema zakonima Federacije BiH ne može obavljati strano pravno lice.

Član 6

(1) Koncesija se može dati na rok do 30 godina, u zavisnosti od predmeta koncesije i očekivane dobiti (profita) u obavljanju koncesione djelatnosti.

(2) Ugovor o koncesiji može se produžiti za period koji ne može biti duži od polovine prvobitno ugovorenog roka kada koncesor ocijeni da se time obezbjeđuje nastavak namjenskog korištenja koncesije i da se to ne protivi javnom interesu.

(3) U rok trajanja koncesije ne uračunava se vrijeme koje je potrebno za obavljanje pripremnih radnji za izgradnju objekta, odnosno za početak obavljanja koncesione djelatnosti.

(4) Vrijeme trajanja pripremnih radnji određuje se ugovorom o koncesiji.

(5) Rokovi iz stava (1) i (2) ovog člana mogu se produžiti ukoliko je to drugačije regulisano u materijalnom propisu koji se odnosi na predmet koncesije.

POGLAVLJE II. PREDMET KONCESIJE

Član 7

(1) Predmet koncesije u skladu sa odredbama ovog zakona je:

a) korištenje i izgradnja/dogradnja ili korištenje regionalnih cesta i pripadajućih infrastrukturnih objekata,

b) korištenje voda i javnog vodnog dobra za:

1) vodoopskrbu,

2) tehnološke potrebe u industriji,

3) flaširanje i za proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih napitaka,

4) navodnjavanje i druge potrebe,

5) proizvodnja električne energije instalirane snage od 23,1 kW do 5 MW,

6) uzgoj riba i/ili drugih vodenih organizama,

7) plovidbu,

8) sport, kupanje, rekreaciju i druge slične namjene,

9) vađenje materijala iz vodotoka,

10) za druge pogonske namjene,

11) korištenje obalnih morskih voda i morskog dobra,

12) korištenje morskih voda za uzgoj riba i/ili drugih vodenih organizama,

c) eksploatacija energetskih i drugih mineralnih sirovina, uključujući i sve vrste soli i solnih voda utvrđenih posebnim zakonom,

d) eksploatacija sirove nafte i zemnog plina,

e) korištenje građevinskog zemljišta ukoliko posebnim zakonom nije drugačije propisano,

f) korištenje lovišta,

g) javni linijski prevoz lica,

h) eksploatacija nemetalnih mineralnih sirovina, uključujući sve sekundarne mineralne sirovine utvrđene posebnim zakonom,

i) korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu,

j) hoteli i ostali turistički resursi,

k) građenje komunalnih objekata i obavljanje komunalnih djelatnosti u skladu sa kantonalnim Zakonom o komunalnoj djelatnosti,

l) objekti i djelatnosti unutar zaštićenih područja, a koji nisu objekti prirodnog i graditeljskog naslijeđa, ukoliko posebnim propisom o njihovoj zaštiti nije drugačije utvrđeno,

m) pravo obavljanja djelatnosti javnih službi,

n) obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata instalisane snage od 23,1 kW do 5MW (postrojenja za iskorištavanje pogonske snage vjetra, postrojenja za iskorištavanje energije sunca i kogeneracijska postrojenja) osim proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

o) reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka,

p) druga opća i javna dobra, sadržaji i usluge koji spadaju u nadležnost Kantona, a koji nisu određeni ovim zakonom.

(2) Za predmet koncesije iz stava (1) tačke a) i g) ovog člana nadležno je Ministarstvo saobraćaja i veza, za predmet koncesije iz stava (1) tačke b), f) i i) ovog člana nadležno je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za predmet koncesije iz stava (1) tačke c), d), h), n) i o) ovog člana nadležno je Ministarstvo privrede, za predmet koncesije iz stava (1) tačke e) i k) ovog člana nadležno je Ministarstvo građenja i prostornog uređenja, za predmet koncesije iz stava (1) tačke j) i l) ovog člana nadležno je Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša, za predmet koncesije iz stava (1) tačke m) ovog člana nadležno je Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

(3) Za predmet koncesije iz stava (1) tačke p) ovog člana Vlada Hercegovačko - neretvanskog kantona će u konkretnom slučaju posebnim aktom odrediti ministarstvo koje će provesti proceduru propisanu ovim zakonom.

(4) Vlada Hercegovačko - neretvanskog kantona će posebnim aktom utvrditi predmete koncesije koji su od posebnog značaja za Kanton.

Član 7a

Vlada HNK će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti Odluku kojom će utvrditi za koje predmete koncesije je obavezno provođenje javnog poziva.

POGLAVLJE III. POSTUPAK DODJELE KONCESIJEOdjeljak A. Pristupanje dodjeli koncesije

Član 8

(1) Odluku o pristupanju dodjeli koncesije za određeno dobro donosi Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljem tekstu: koncesor) na prijedlog nadležnog ministarstva.

(2) Prije podnošenja prijedloga iz stava (1) ovog člana nadležno ministarstvo je obavezno pribaviti i saglasnost jedinice/jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi predmet koncesije o interesu jedinice lokalne samouprave za dodjelom predmetne koncesije.

(3) Ukoliko jedinica lokalne samouprave u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva za davanje saglasnosti, ne dostavi nadležnom ministarstvu saglasnost ili akt kojim se ne daje saglasnost, smatrat će se da je saglasnost data ukoliko je dodjela predmetne koncesije usklađena s prostorno planskom dokumentacijom za lokaciju na koju se prijedlog odnosi.

(4) Davanjem saglasnosti iz stava (4) ili (5) ovog člana smatra se da se jedinica lokalne samouprave obavezala da će na uredan zahtjev koncesionara na kojeg se odnosi saglasnost pravovremeno izdati sve upravne akte iz svoje nadležnosti.

(5) Izuzetno, u slučaju da u jedinici lokalne samouprave nisu konstituisani organi u zakonskim rokovima, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona će svojom odlukom definisati procedure iz stavova (2) i (3) ovog člana za tu jedinicu lokalne samouprave.

Član 9

(1) Koncesor, na prijedlog resornog ministarstva, može ovlastiti jedinicu lokalne samouprave da donese odluku o pristupanju dodjeli koncesije za predmete koncesije koji se nalaze na njenom području.

(2) Odluka se donosi uz prethodno pribavljeno mišljenje resornog ministarstva.

(3) U slučaju iz stava (1) ovoga člana organi iz istoga stava preuzimaju ulogu koncesora, a postupak dodjele koncesije provodi se u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na koncesora iz člana 8. ovog zakona.

(4) Kad je koncesor organ jedinice lokalne samouprave Komisiju za provođenje postupka odabira koncesionara imenuje predstavnički organ jedinice lokalne samouprave, u skladu sa ovim zakonom.

Član 10

U nadležnosti ministarstva su stručni i drugi poslovi u vezi sa koncesijama, a posebno:

a) priprema dokumentacije neophodne za određivanje predmeta koncesije (elaborati, analize, studije...), osim kod zahtjeva za dodjelu koncesije podnesenog u skladu sa članom 28. ovog Zakona i u slučaju kada je jedinica lokalne samouprave koncesor,

b) priprema prijedloga za donošenja odluke o pristupanju dodjeli koncesije osim u slučaju kada je jedinica lokalne samouprave koncesor,

c) davanje mišljenja o zahtjevu podnesenom u skladu sa članom 28. ovog Zakona,

d) praćenje realizacije ostvarivanja prava i obaveza koncesionara i pružanje stručne pomoći u ostvarivanju tih prava i obaveza osim u slučaju kada je jedinica lokalne samouprave koncesor,

e) praćenje cjelokupnog rada koncesionara s ciljem obezbjeđivanja snabdjevanja uslugama potrošača na odgovarajući način, a kojima se pri tome naplaćuje odgovarajući iznos naknade osim u slučaju kada je jedinica lokalne samouprave koncesor,

f) odobravanje rokova i uslova standardnog ugovora o pružanju usluga potrošačima osim u slučaju kada je jedinica lokalne samouprave koncesor,

g) razmatranje žalbi potrošača u vezi sa iznosom naknade ili uslovima za snabdjevanje uslugama koncesionara osim u slučaju kada je jedinica lokalne samouprave koncesor,

h) poslovi propagande u vezi sa investicijama i drugim ulaganjima u Kantonu, te promovisanje interesa Kantona za ta ulaganja osim u slučaju kada je jedinica lokalne samouprave koncesor,

i) obavljanje i drugih poslova u vezi sa ulaganjem domaćih i stranih pravnih lica.

Član 11

(1) U obavljanju poslova iz člana 10. ovoga Zakona nadležno ministarstvo ostvaruje neposrednu saradnju s drugim ministarstvima i organima kantonalne uprave u pogledu pripreme stručne dokumentacije u pitanjima koja se u postupku za donošenje odluke o pristupanju dodjele koncesije, a koja su iz nadležnosti tih ministarstava i drugih organa uprave.

(2) Druga ministarstva i organi uprave dužni su sarađivati s nadležnim ministarstvom.

(3) Za obavljanje određenih stručnih poslova nadležno ministarstvo, uz saglasnost Koncesora, može angažovati specijalizovanu konsultantsku firmu, drugu specijalizovanu instituciju ili stručnjake za ekonomsko-finansijsku, pravnu ili tehničku oblast.

Član 12

(1) Nadležno ministarstvo najmanje jednom godišnje Koncesoru podnosi izvještaj o realizaciji ugovora o koncesijama i o drugim bitnim pitanjima vezanim za dodjele koncesija, radi upoznavanja odnosno preduzimanja odgovarajućih mjera.

(2) Koncesor najmanje jednom godišnje Skupštini podnosi izvještaj o realizaciji ugovora o koncesijama i o drugim bitnim pitanjima vezanim za dodjele koncesija, radi upoznavanja odnosno preduzimanja odgovarajućih mjera.

Član 13

(1) Prijedlog za pristupanje dodjeli koncesije podnosi se Koncesoru.

(2) Prijedlog iz stava (1) ovoga člana mogu podnijeti nadležna ministarstva, drugi organi kantonalne uprave, nadležni organ jedinice lokalne samouprave i zainteresovano pravno lice ili fizičko lice koje obavlja registrovanu obrtničku djelatnost ili je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava.

(3) Organ kantonalne uprave, nadležni organ jedinice lokalne samouprave i zaniteresovano pravno lice ili fizičko lice koje obavlja registrovanu obrtničku djelatnost ili je upisanao u registar poljoprivrednih gazdinstava, prijedlog iz stava (1) ovoga člana podnose putem nadležnog ministarstva, koje je dužno priložiti i svoje mišljenje o prijedlogu.

(4) Prijedlog sadrži posebno:

a) predmet koncesije,

b) razloge za davanje koncesije,

c) podatke o načinu i rokovima obezbjeđenja sredstava za finansiranje koncesione djelatnosti i drugih finansijskih obaveza koncesionara,

d) rok trajanja koncesije,

e) osnovne uslove za realizaciju koncesije, namjeni korištenja predmeta koncesije,

f) ocjenu o očekivanim prihodima i rashodima u vezi sa predmetom koncesije za sve vrijeme za koje se daje koncesija i tehnološke mogućnosti za njezino izvršavanje,

g) podatke o uticaju na infrastrukturu i druge privredne oblasti kao i uticaju koncesione djelatnosti na jedinstvo tehničko-tehnoloških sistema i njihovo efikasno funkcionisanje i racionalno upravljanje,

h) način plaćanja izvršavanja koncesionih obaveza,

i) ocjenu o uticaju djelatnosti koja je predmet koncesije na životnu sredinu,

j) ocjenu o potrebnom broju radnih mjesta i kvalifikovane radne snage u vezi sa izvršavanjem koncesije,

k) podatke o neophodnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,

l) druge podatke vezane za specifičnost predmeta koncesije,

m) a kada prijedlog podnosi zainteresovano pravno lice i podatke o njemu (naziv firme, lično ime, dokaz o registraciji…), kao i Izvod iz prostorno planske dokumentacije za lokaciju na koju se prijedlog odnosi. Ukoliko se radi o koncesiji za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini prilaže se i izvod iz Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini koji donosi jedinica lokalne samouprave.

(5) Prijedlog za donošenje odluke o pristupanju dodjele koncesije za izgradnju komunalnih objekata, odnosno za obavljanje komunalne djelatnosti priprema nadležni organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa ovim zakonom i dostavlja ga resornom ministarstvu.

(6) Ukoliko dodjela koncesije nije u skladu s prostorno planskom dokumentacijom podneseni prijedlog iz stava (1) ovog člana neće se razmatrati, o čemu će se podnosiocu zahtjeva dostaviti obavještenje, bez prava na podnošenje prigovora.

Član 14

(1) Odluku o pristupanju dodjeli koncesije donosi Koncesor na osnovu ekonomskih, finansijskih, socijalnih i drugih pokazatelja i analiza, uticaja radova i objekata na životnu sredinu za predmetnu koncesiju.

(2) Odluka o pristupanju dodjeli koncesije objavljuje se u "Službenim novinama HNK".

Član 15

(1) Odluka o pristupanju dodjeli koncesije sadrži:

a) predmet koncesije i određivanje područja na kojem će se vršiti koncesiona djelatnost,

b) rok trajanja koncesije,

c) način davanja koncesije,

d) uslove koje mora ispunjavati koncesionar,

e) vrstu, visinu i način plaćanja kaucije za učestvovanje u nadmetanju,

f) kriterije na osnovu kojih se bira najpovoljnija ponuda,

g) uslove i način obavljanja koncesione djelatnosti (uslovi i način pružanja usluga korisnicima),

h) uslove u pogledu zaštite životne sredine,

i) način obezbjeđenja sredstava za finansiranje koncesione djelatnosti i drugih finansijskih obaveza koncesionara,

j) način određivanja koncesione naknade,

k) osnovne elemente oglasa o nadmetanju,

l) druge elemente značajne za uređivanje međusobnih prava i obaveza koncesora i koncesionara (angažovanje domaćih izvođača, opreme, radne snage i dr.),

m) druga pitanja značajna za određenu koncesiju.

(2) Ako je predmet koncesije revitalizacija, rekonstrukcija i modernizacija postojećih objekata, odluka o pristupanju dodjeli koncesije sadrži i visinu ulaganja koja se utvrđuje u odnosu na vrijednost objekata koji su predmet koncesije.

Član 16

Koncesija se dodjeljuje na osnovu provedenog javnog nadmetanja, nadmetanja po pozivu, ili postupka po samoinicijativnoj ponudi, o čemu odlučuje koncesor.

Član 17

(1) Vlada Kantona će donijeti odgovarajuće akte kojima će regulisati:

a) postupak podnošenja zahtjeva, provođenja javnog nadmetanja za dodjelu koncesije odnosno nadmetanja po pozivu, te prosuđivanja za najpovoljniju ponudu koncesionara i drugim pitanjima vezanim za postupak odabira koncesionara,

b) pitanja vezana za troškove nastale u koncesionom postupku,

c) utvrđivanju naknada.

(2) Akti iz stava (1) ovog člana objavit će se u "Službenim novinama HNK".

Odjeljak B. Dodjela koncesije na osnovu javnog poziva ili nadmetanja po pozivu

Član 18

(1) Nakon donošenja Odluke o pristupanju dodjeli koncesije koncesor, odnosno nadležno ministarstvo objavljuje javni poziv za dodjelu koncesije ili nadmetanje po pozivu.

(2) Javni poziv za dodjelu koncesije objavljuje se u najmanje dva dnevna lista dostupna na području F BiH.

(3) Postupak dodjele koncesije putem nadmetanja po pozivu provodi sa samo u slučaju kada bi postupak dodjele koncesije putem javnog poziva za dodjelu koncesije uticalo na odbranu i sigurnost Kantona, ili iz nekih drugih specifičnih razloga, koji moraju biti obrazloženi, o čemu odlučuje Koncesor, kao i u slučaju neuspjelog postupka po javnom pozivu za dodjelu koncesije.

Član 19

Javni poziv za dodjelu koncesije sadrži:

a) predmet koncesije,

b) vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

c) određenje mjesta, odnosno područja u kojem će se obavljati djelatnost iz predmeta koncesije,

d) obavezu koncesionara i rok rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,

e) naknadu za koncesiju,

f) obavezne uslove i standarde za obavljanje djelatnosti, odnosno usluga,

g) uslove raskida ugovora o kocesiji,

h) informaciju o pravu nadležnih organa na nadzor nad ostvarivanjem koncesije,

i) informaciju o namjeri, odnosno ograničenju dodjele koncesije za istu djelatnost na području nadležnosti koncesora drugom koncesionaru,

j) rok za podnošenje ponuda,

k) kriterij za odabir najpovoljnije ponude,

l) uslove obavljanja djelatnosti koji proizilaze iz zakonskih odredaba i standarda,

m) postupak provođenja odabira najpovoljnije ponude,

n) način obezbjeđenja sredstava za finansiranje koncesione djelatnosti i drugih finansijskih obaveza koncesionara,

o) definisanje načela i metoda promjene iznosa naknade,

p) eventualne određene olakšice,

r) druga pitanja značajna za pojedinu koncesiju.

Član 20

(1) Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 90 dana od dana objave javnog poziva za dodjelu koncesije, odnosno nadmetanja po pozivu.

(2) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donosi se najkasnije u roku od 90 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Član 21

(1) Postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu koncesije provodi komisija za koncesije (u daljem tekstu: Komisija) koju, u svakom pojedinačnom slučaju dodjele koncesije, imenuje nadležni ministar, i koja broji pet članova od kojih će se predsjednik i tri člana imenovati sa liste kandidata koju utvrdi Skupština Hercegovačko - neretvanskog kantona, a jedan član će se imenovati sa liste kandidata koju utvrdi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, te koja ima i sekretara koji ne učestvuje u odlučivanju Komisije, a koji obavlja administrativno-tehničke poslove za Komisiju. Nadležni ministar će imenovati jednog od tri člana s liste kandidata s područja jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi predmet koncesije.

(2) Skupština Hercegovačko - neretvanskog kantona će u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona provesti postupak izbora i utvrditi listu kandidata.

(3) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave će u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona utvrditi listu kandidata.

(4) Lista kandidata iz stava (2) i (3) ovog člana utvrđuje se na period od 4 (četiri) godine i objavit će se u službenom glasilu Kantona odnosno jedinice lokalne samouprave.

(5) U slučaju da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, ne utvrdi listu kandidata, nadležni ministar će u Komisiju imenovati jednog člana sa područja jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi predmet koncesije.

(6) Članovi Komisije, uključujući i članove sa liste kandidata, se biraju uzimajući u obzir njihovu stručnost iz područja prava, ekonomije, građenja, prostornog uređenja, mašinstva, elektroenergetike, rudarstva, geologije, poljoprivrede, i svih ostalih područja koja su obuhvaćena članom 7. ovog Zakona.

(7) U Komisiju ne može biti imenovano lice koje je pravosnažno osuđeno zbog krivičnog djela protiv imovine, privrede, ustavnog poretka i zloupotrebe službenog položaja.

(8) Član Komisije ne smije imati direktnih ili indirektnih interesa u predmetu dodjele koncesije koji bi mogao prouzrokovati sukob njegovih ličnih interesa i interesa u dodjeli koncesije.

Član 22

Komisija iz člana 21. ovoga zakona, po završetku javnog poziva za dodjelu koncesije, odnosno nadmetanja po pozivu vrši pregled dostavljenih ponuda, sastavlja zapisnik i izvještaj o rezultatima javnog poziva za dodjelu koncesije, odnosno nadmetanja po pozivu i dostavlja ga nadležnom ministarstvu odnosno nadležnom organu jedinice lokalne samouprave u roku od 45 dana od dana završetka konkursa.

Član 23

(1) Komisija nadležnom ministarstvu podnosi izvještaj o provedenom postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača.

(2) Nadležno ministarstvo predlaže Koncesoru najpovoljnijeg ponuđača.

(3) U slučaju kada je jedinica lokalne samouprave koncesor, Komisija podnosi izvještaj o provedenom postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača izvršnom organu jedinice lokalne samouprave.

(4) Izvršni organ jedinice lokalne samouprave predlaže predstavničkom organu jedinice lokalne samouprave, kao Koncesoru, najpovoljnijeg ponuđača.

Član 24

(1) Na prijedlog iz člana 23. stava (2) Koncesor donosi odluku o dodjeli koncesije.

(2) Odlukom iz stava (1) ovog člana određuje se koncesionar kojem se dodjeljuje koncesija po provedenom javnom pozivu ili nadmetanju po pozivu.

(3) Odlukom iz stava (1) odabrani koncesionar stiče pravo, a Koncesor obavezu na zaključivanje ugovora o koncesiji u skladu sa ovim Zakonom.

Član 25

(1) Odluka o dodjeli koncesije sadrži uslove iz člana 19. ovog Zakona.

(2) Odluka iz stava (1) ovog člana objavljuje se u "Službenim novinama HNK".

Član 26

Na osnovu provedenog postupka po javnom pozivu ili nadmetanju po pozivu koncesor obavještava sve učesnike o rezultatima postupka, odnosno određivanju koncesionara.

Član 27

(1) Učesnici javnog poziva za dodjelu koncesije, odnosno nadmetanja po pozivu, imaju pravo na povrat uplaćene kaucije na način utvrđen javnim pozivom za dodjelu koncesije, odnosno oglašavanjem nadmetanja po pozivu.

(2) Prava iz stava (1) ovog člana nema učesnik koji je odabran ako odustane od zaključenja ugovora o koncesiji, pod uslovom utvrđenim u pozivu, odnosno oglasu iz stava (1) ovog člana.

Odjeljak C. Dodjela koncesije na osnovu samoinicijativne ponude

Član 28

(1) U slučaju da ponuđač podnese prijedlog za dodjelu koncesije za koju nije raspisan javni poziv za dodjelu koncesije, koncesor procjenjuje postojanje interesa za tu koncesiju, na osnovu mišljenja nadležnog ministarstva.

(2) Prijedlog za dodjelu koncesije iz stava (1) ovog člana podnosi se u skladu sa članom 13. ovog Zakona.

(3) Uz prijedlog iz stava (1) ovog člana ponuđač je dužan dostaviti dokaz o mogućnosti finansiranja projekta za koji podnosi prijedlog.

(4) Za svaku oblast koncesije propisanu članom 7. ovog Zakona, resorna ministarstva će pravilnikom propisati dokumentaciju koju je podnosilac prijedloga za dodjelu koncesije dužan dostaviti uz prijedlog, te po potrebi i druge uslove, postupak, način i druga pitanja od značaja za davanje koncesije.

(5) Prije podnošenja prijedloga i mišljenja iz stava (1) ovog člana prema koncesoru, resorno ministarstvo je obavezno pribaviti saglasnost jedinice/jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi predmet koncesije, sve u skladu sa članom 8. ovog Zakona.

(6) Ukoliko koncesor ocijeni da postoji interes za koncesiju donijet će odluku o dodjeli koncesije koja sadrži:

a) predmet koncesije;

b) naziv koncesionara;

c) vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje;

d) određenje mjesta, odnosno područja u kojem će se obavljati djelatnost iz predmeta koncesije;

e) iznos naknada za koncesiju;

f) način obezbjeđenja sredstava za finansiranje koncesione djelatnosti i drugih finansijskih obaveza koncesionara;

g) druge obaveze koncesionara;

h) obavezne uslove i standarde za obavljanje djelatnosti koncesije;

i) uslove raskida ugovora o koncesiji;

j) druga pitanja od značaja za pojedinu koncesiju.

(7) Odluka iz stava (6) ovog člana objavljuje se u službenom glasilu Kantona.

(8) Ukoliko se za isti predmet koncesije podnese više prijedloga za dodjelu koncesije, svi prijedlozi će biti razmatrani.

(9) Ukoliko je ranije vođen postupak za dodjelu koncesije po samoinicijativnoj ponudi i ako nije pozitivno riješen po podnosioca zahtjeva, isti podnosilac ne može na osnovu istovjetne dokumentacije ponovo podnijeti prijedlog za dodjelu koncesije za isti predmet koncesije.

Odjeljak D. Preispitivanje odluke o dodjeli koncesije

Član 29

(1) Nezadovoljni učesnik u postupku dodjele koncesije može, u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke o dodjeli koncesije, koncesoru podnijeti zahtjev za preispitivanje odluke.

(2) Učesnikom iz stava (1) ovog člana smatra se učesnik javnog poziva za dodjelu koncesije, odnosno nadmetanja po pozivu, kao i podnosilac prijedloga za dodjelu koncesije iz člana 28. ovog Zakona.

(3) Zahtjev iz stava (1) ovog člana može se podnijeti iz razloga koji su u članu 246. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine FBiH", broj: 2/98, 48/99) određeni kao razlozi za pokretanje obnove postupka.

(4) Postupak preispitivanja Odluke o dodjeli koncesije iz razloga navedenih u stavu (3) ovog člana može se voditi i po službenoj dužnosti do dana početka relizacije ugovora o koncesiji.

(5) Postupak iz stava (3) i (4) ovog člana vodi se u skladu sa članom 253. do 257. Zakona o upravnom postupku.

(6) Odluka o dodjeli koncesije može se mijenjati i poništiti u vezi sa upravnim sporom, u skladu sa članom 258. Zakona o upravnom postupku.

(7) Koncesor može ispraviti odluku ako u njoj postoji greška u pisanju ili računanju ili bilo koja tehnička greška, na svoju inicijativu ili po zahtjevu zainteresovane stranke.

Član 30

(1) Akt donesen po zahtjevu iz člana 29. stava (1) konačan je.

(2) Protiv akta iz stava (1) ovog člana može se pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Mostaru.

POGLAVLJE IV. UGOVOR O KONCESIJI

Član 31

(1) Ugovor o koncesiji s koncesionarom, u ime koncesora zaključuje ministar zadužen za oblast koja je predmet koncesije (u daljem tekstu: nadležni ministar) odnosno ovlašteni predstavnik jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave koncesor, u skladu sa uslovima utvrđenim u odluci o pristupanju dodjeli koncesije odnosno odluci o dodjeli koncesije i ovim zakonom, a ako je koncesionar strano pravno lice i s propisima o stranim ulaganjima, u roku od 60 dana od dana konačnosti odluke kojom je određen koncesionar.

(2) Ukoliko se iz opravdanih razloga rok iz stava (1) ovog člana ne može ispoštovati, isti se može po prijedlogu resornog ministarstva prolongirati do otklanjanja razloga koji onemogućavaju zaključenje ugovora o koncesiji, o čemu će Vlada kao koncesor donijeti odluku.

(3) Ugovor se zaključuje u pisanom obliku.

(4) Tekst pripremljenog ugovora o koncesiji, zajedno sa odlukom o dodjeli koncesije prije potpisivanja mora se dostaviti na prethodno mišljenje nadležnom pravobranilaštvu.

(5) Nadležno pravobranilaštvo dužno je u roku od 15 dana od dana prijema pripremljenog ugovora o koncesiji i odluke o dodjeli koncesije iz stava (3) ovog člana dati mišljenje, a ukoliko tako ne postupi smatra se da je ugovor pravno valjan i nije zaključen na štetu državne imovine.

(6) Pravo na korištenje prirodnih bogatstava, dobara u općoj upotrebi i obavljanja djelatnosti od općeg interesa iz člana 7. ovog Zakona stiče se zaključenjem ugovora o koncesiji, i u skladu sa posebnim zakonima koji regulišu oblasti predmeta koncesije.

(7) Izuzetno, korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, osim na način iz stava (5) ovog člana, može se urediti i na način utvrđen posebnim propisima koji regulišu tu oblast.

Član 32

(1) Ugovor o koncesiji posebno sadrži odredbe o:

a) ugovornim stranama, predmetu koncesije, uslovima, načinu i vremenu korištenja predmeta koncesije, te vremenu trajanja pripremnih radnji,

b) roku trajanja koncesije i uslovima pod kojim se taj rok može produžiti, a kad je predmet koncesije korištenje mineralnih sirovina i podatke o eksploatacionim rezervama,

c) radnje vazane za dobijanje potrebnih ovlaštenja i odobrenja za provođenje aktivnosti u skladu sa ugovorom o koncesiji,

d) način obezbjeđenja sredstava za finansiranje koncesione djelatnosti i drugih finansijskih obaveza koncesionara,

e) uslovima investiranja i obavljanja koncesione djelatnosti,

f) rokovima za realizaciju ugovorenih obaveza,

g) olakšicama i korištenju zemljišta,

h) sredstvima i imovini koju na raspolaganje daje Kanton,

i) određivanju i usklađivanju tarifa, standardima proizvoda i usluga, uključujući i obavezu pružanja sigurne usluge korisnicima po najnižim cijenama s obzirom na okolnosti,

j) koncesionoj naknadi (visina, rokovi, uslovi i način plaćanja),

k) pravima i obavezama u pogledu preduzimanja mjera osiguranja opšte sigurnosti i zaštite životne sredine,

l) obavezi revitalizacije obnovljenog prirodnog bogatstva, odnosno rekultivacije neobnovljenog prirodnog bogatstva,

m) uslovima raskida ugovora i posljedicama raskida, načinu rješavanja sporova i primjeni mjerodavnog prava, uključujući međunarodnu arbitražu ako se ugovorne strane o tome dogovore,

n) sankcije i naknade za neispunjavanje obaveza ugovornih strana,

o) odredbe o pravu na prenos koncesije,

p) uslovima za produžavanje ugovora,

q) vremenu i načinu predaje objekta, postrojenja ili pogona i stanju u kome se mora predati objekat,

r) opis događaja koji se smatraju višom silom,

s) druge odredbe o kojima se sporazumno dogovore ugovorne strane.

(2) Sastavni dio ugovora mogu biti i svi prilozi koji sadrže određene detaljne sporazume, tehničke uslove, finansijske garancije ili druge dokumente za koje su ugovorne strane utvrdile da se smatraju sastavnim dijelom ugovora.

(3) Ugovorom se određuje i način međusobnog izvještavanja o realizaciji ugovora, odnosno način vršenja kontrole te realizacije i ostvarivanja prava i obaveza koncesionara i koncesora.

(4) Rokovi za realizaciju obaveza i vrijeme trajanja pripremnih radnji iz zaključenog ugovora o koncesiji mogu se produžiti aneksom ugovora o koncesiji samo u slučaju kada koncesionar ima objektivne poteškoće za izvršenje tih obaveza, a na koje sam nije i ne može uticati.

Član 33

(1) Ako je koncesija data većem broju lica, ugovor o koncesiji s koncesorom zaključuje svaki od koncesionara ili lica ovlaštenih od tih koncesionara.

(2) Kad je predmet koncesije izgradnja komunalnih objekata radi obavljanja komunalne djelatnosti, ugovor zaključuju koncesionar i nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Član 33a

Na ugovor i izmjene ugovora o koncesiji saglasnost daje Vlada HNK ili nadležni organ jedinice lokalne samouprave ukoliko je ugovor potpisan sa jedinicom lokalne samouprave.

Član 34

Ugovor o koncesiji zaključen suprotno odredbama ovoga Zakona ništav je.

Član 35

(1) Nadležni ministar jedan primjerak ugovora o koncesiji dostavlja Ministarstvu finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija), te jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi predmet koncesije, u roku od 8 dana od dana zaključivanja ugovora o koncesiji.

(2) U slučaju da je koncesor jedinica lokalne samouprave, jedan primjerak ugovora o koncesiji dužna je dostaviti Ministarstvu finansija i nadležnom ministarstvu."

Član 36

Ugovor o koncesiji se, u roku predviđenim članom 35. ovog Zakona, dostavlja nadležnom sudu radi upisa koncesije u zemljišne knjige.

Član 37

(1) Registar svih zaključenih ugovora o koncesiji vodi Ministarstvo finansija.

(2) Način i vođenje registra ugovora o koncesiji utvrđuje ministar finansija u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 38

(1) Koncesioni odnos se raskida:

a) ako je koncesionar nesolventan ili ako bankrotira, izuzev u slučaju da je kod koncesionara usvojen plan reorganizacije i ako je koncesionar na dan otvaranja stečajnog postupka imao više od 100 zaposlenih,

b) ako koncesionar ili koncesor ne ispunjava svoje obaveze,

c) ako je pravosnažnom sudskom presudom koncesionaru zabranjeno obavljanje djelatnosti koje je predmet koncesije,

d) ako koncesionar nije u roku započeo, odnosno završio radove koje je trebao izvesti prema ugovoru,

e) ako koncesionar samovoljno izvrši promjene na postrojenjima koje koristi pri ostvarivanju koncesije,

f) ako koncesionar ne održava objekte i postrojenja ili samovoljno mijenja uslove pod kojima je dodijeljena koncesija,

g) ako koncesionar ne plaća ili neredovno plaća koncesionu naknadu, u roku od 3 mjeseca,

h) ako se vršenjem koncesione djelatnosti dovodi u opasnost životna sredina ili zakonom zaštićena područja i objekti, koja se u vrijeme davanja koncesije nije mogla predvidjeti,

i) u slučaju rata ili nekog drugog razloga koji uzrokuje objavu ratnog stanja,

j) u slučaju nemogućnosti obavljanja djelatnosti zbog znatnijeg oštećenja objekta koncesije,

k) u drugim slučajevima predviđenim ugovorom.

(2) Ugovorom o koncesiji uređuju se međusobna prava i obaveze za slučaj raskida koncesionog odnosa.

Član 39

(1) Koncesioni odnos prestaje:

a) istekom ugovorenog roka,

b) otvaranjem stečajnog postupka nad koncesionarom, izuzev u slučaju da je kod koncesionara usvojen plan reorganizacije i ako je koncesionar na dan otvaranja stečajnog postupka imao više od 100 zaposlenih,

c) prestankom postojanja predmeta koncesije,

d) raskidom ugovora o koncesiji,

e) otkupom koncesije,

f) oduzimanjem koncesije,

g) iz drugih razloga utvrđenih ugovorom o koncesiji.

(2) Koncesioni ugovor može prestati sporazumnim ili jednostranim raskidom ugovora.

(3) Koncesioni odnos može prestati otkupom koncesije od strane koncesora ako to nalaže opći interes, a pod uslovima i na način utvrđen propisima oeksproprijaciji i uslovima utvrđenim ugovorom o koncesiji ili ako to dogovore koncesor i koncesionar, a pod uslovom da su uslovi i način otkupa koncesije predviđeni ugovorom o koncesiji.

(4) Oduzimanje koncesije vrši se pojedinačnim aktom koji donosi koncesor na prijedlog organa nadležnog za nadzor nad provođenjem ugovora o koncesiji, ako koncesionar ne obavlja koncesionu djelatnost duže od godinu dana, ako ne izvršava ugovorom preuzete obaveze, kao i ako se obavljanjem koncesione djelatnosti ugrožava životna sredina i zdravlje ljudi, a mjere predviđene posebnim propisima nisu dovoljne da se to spriječi.

Član 40

(1) Kada nastupi jedan od razloga za prestanak koncesionog odnosa iz člana 39. stav (1) tačke b) i c) organ nadležan za nadzor nad provođenjem ugovora o koncesiji dužan je da u roku od 30 dana od dana nastanka razloga podnese prijedlog koncesoru za donošenje odluke o prestanku koncesionog odnosa.

(2) Koncesor je dužan odlučiti o prijedlogu iz stava (1) ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Član 41

(1) Danom prestanka koncesije koja je dodijeljena na zemljištu u državnoj svojini, novoizgrađene nekretnine, objekti, uređaji, postrojenja i druga sredstva iz okvira predmeta koncesije postaju svojina Kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave.

(2) Koncesionar predaje nekretnine, objekte, uređaje i postrojenja iz stava (1) ovog člana, u stanju koje osigurava njihovo neometano korištenje i funkcionisanje, uzimajući u obzir vrijeme korištenja objekta (amortizacija).

(3) Danom prestanka koncesije prestaje pravo koncesionara na korištenje prirodnih bogatstava i dobara u općoj upotrebi za obavljanje djelatnosti ili usluga.

Član 42

(1) Nadležni ministar ili bilo koje od zainteresovanih lica može pohraniti jedan ovjeren primjerak odluke ili naloga koji je donesen u skladu sa ovim zakonom u pisarnici nadležnog suda, gdje je koncesionar registrovan, u skladu sa zakonima F BiH.

(2) Pohranjena odluka ili nalog ima istu snagu i dejstvo kao i odluka nadležnog suda gdje je koncesionar registrovan u skladu sa zakonima F BiH.

POGLAVLJE V. OSTVARIVANJE KONCESIONIH PRAVA I OBAVEZA

Član 43

Koncesionar ima pravo posjedovanja i korištenja sredstava i imovine koju mu koncesor stavi na raspolaganje, u skladu sa ugovorom o koncesiji.
www.drzavljanstva-BiH.de
Član 44

(1) Koncesionar ne može vršiti statusne promjene koje se odnose na koncesiju bez prethodnog odobrenja Koncesora.

(2) Ne može se prenijeti direktno ili indirektno više od 15% glasačkih prava u dioničkom društvu koje je koncesionar, ukoliko se ne dobije saglasnost od Koncesora.

(3) Koncesionar je dužan obavljati djelatnost koja je ugovorom o koncesiji utvrđena kao predmet koncesije.

(4) Koncesionar priprema standardne ugovore o pružanju usluga kojima se uređuje poslovni odnos koncesionara i korisnika usluga, a koje odobrava nadležni ministar, uz saglasnost Koncesora.

Član 45

(1) Koncesionar gradi, održava i koristi objekte i obavlja koncesionu djelatnost, odnosno koristi dobra od općeg interesa u skladu sa propisima kojima se uređuje prostorno i urbanističko planiranje i korištenje dobara od općeg interesa, uslovi i način obavljanja djelatnosti koja je predmet koncesije, kao i prema svim važećim propisima u oblasti zaštite životne sredine.

(2) Na predmetu koncesije koncesionar stiče pravo korištenja i upravljanja na način i pod uslovima predviđenim odlukom o pristupanju dodjele koncesije, odnosno odlukom o dodjeli koncesije i ugovorom o koncesiji, te u skladu sa zakonom.

Član 46

(1) Koncesionar može dobijenu koncesiju prenijeti na drugo pravno lice, na način i pod uslovima predviđenim ugovorom o koncesiji.

(2) O prenosu koncesije zaključuje se poseban ugovor na koji saglasnost daje Koncesor.

(3) Prilikom razmatranja zahtjeva za saglasnost o prenosu koncesije uzima se u obzir posebno:

a) finansijsko stanje predloženog novog koncesionara,

b) stručnost i sposobnost novog predloženog koncesionara da pruža usluge i izvršava svoje obaveze iz ugovora o koncesiji i

c) uticaj koji će dodijeljena koncesija imati na koncentaraciju vlasništva u određenom sektoru djelatnosti.

(4) Novi koncesionar preuzima prava i obaveze prethodnog koncesionara.

(5) Ugovor o prenosu koncesije zaključen bez saglasnosti koncesora ništav je.

(6) U slučaju da koncesionar nije ispunio obavezu prema međunarodnoj finansijskoj instituciji čiji je član BiH, ugovor o koncesiji može se prenijeti na odnosnu instituciju bez saglasnosti koncesora.

(7) U slučaju prestanka rada koncesionara koncesija se može prenijeti na njegovog pravnog slijednika, uz uslove koje odredi koncesor.

(8) Promjena koncesionara registruje se u zemljišnim knjigama.

Član 47

(1) Uvećanje vrijednosti objekata, uređaja i postrojenja u svojini Kantona, odnosno jednice lokalne samouprave koji su u funkciji korištenja predmeta koncesije, odnosno kojima se pridonosi njegovoj namjenskoj upotrebi, nastale pri vršenju koncesione djelatnosti, svojina je Kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave, ako ugovorom o koncesiji nije drugačije određeno.

(2) Prestankom obavljanja koncesione djelatnosti koncesionar ima pravo na naknadu za učinjena poboljšanja, u smislu stava (1) ovog člana, samo ako je to utvrđeno ugovorom o koncesiji.

Član 48

(1) Nađene predmete u zemljištu koji predstavljaju istorijske, kulturne ili prirodne vrijednosti, koncesionar je dužan bez naknade predati Koncesoru.

(2) Ako bi dalje izvođenje radova moglo ugroziti cjelinu, odnosno vrijednost nađenog predmeta, koncesionar je dužan obustaviti radove i o tome obavijestiti organ nadležan za poslove zaštite istorijskih, kulturnih i prirodnih vrijednosti.

(3) Ugovorom se uređuju međusobna prava i obaveze koncesionara i Koncesora u slučaju iz stava (2) ovog člana.

Član 49

(1) Ukoliko tokom trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno ograničiti obim koncesije ili tražiti prilagođavanje s novonastalom situacijom, koncesionar je dužan izvršiti radnje, odnosno mjere koje mu s tim u vezi naloži Koncesor ili, po ovlaštenju koncesora, javno preduzeće koje obavlja djelatnost koja je u vezi sa predmetom koncesije.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana koncesionar ima pravo na naknadu stvarne štete bez prava na naknadu štete zbog izgubljene dobiti.

Član 50

(1) Koncesionar ima prava utvrđena zakonom i ugovorom o koncesiji.

(2) Ako se poslije zaključenja ugovora o koncesiji izmijene propisi na osnovu kojih je ugovor zaključen, na odnose utvrđene tim ugovorom primjenjuju se odredbe propisa koji su bili na snazi na dan zaključenja ugovora, odnosno izmijenjeni propisi ako je to za koncesionara povoljnije.

Član 51

(1) Ako se u vezi sa davanjem koncesije mora izvršiti eksproprijacija, odnosno uređenje građevinskog zemljišta, troškovi eksproprijacije, odnosno uređenja građevinskog zemljišta, padaju na teret koncesionara, s tim što se ugovorom o koncesiji utvrđuju način i rokovi plaćanja troškova.

(2) U slučaju iz stava (1) ovoga člana, utvrđivanje općeg interesa i eksproprijacija vrši se po hitnom postupku.

(3) Ako nadležni organ, primjenom propisa o eksproprijaciji, donese akt kojim se ograničava pravo korištenja izgrađenih objekata koji su predmet koncesije, koncesionar ima pravo na naknadu koja ne može biti manja od tržišne.

POGLAVLJE VI. KONCESIONA NAKNADA

Član 52

Za dobivenu koncesiju plaća se naknada (u daljem tekstu: koncesiona naknada) u skladu sa odlukom o pristupanju dodjeli koncesije, odnosno odlukom o dodjeli koncesije i ugovorom o koncesiji.

Član 53

(1) Koncesiona naknada sastoji se od:

a) jednokratne koncesione naknade, koja predstavlja naknadu za dodijeljeno pravo korištenja prirodnog bogatstva, dobra u općoj upotrebi ili obavljanja djelatnosti od općeg interesa i

b) tekuće (godišnje) koncesione naknade, koja se obračunava za korištenje prirodnog bogatstva, dobra u općoj upotrebi ili za obavljanje djelatnosti od općeg interesa, a koja se naplaćuje za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji.

(2) Koncesor može aktom iz člana 17. stav (1) tačka c) pobliže urediti i način, rokove i druga pitanja vezana za plaćanje koncesione naknade iz stava (1) ovog člana.

Član 54

(1) Sredstva ostvarena od koncesone naknade prihod su općine na čijem se teritoriju nalazi predmet koncesije u iznosu od 55%, a prihod Kantona u iznosu od 45%.

(2) Sredstva ostvarena od koncesione naknade za obavljanje komunalne djelatnosti, prihod su jedinice lokalne samouprave.

(3) Jedinica lokalne samouprave je dužna 50%od pripadajućeg ostvarenog prihoda od koncesione naknade utrošiti kao namjenska sredstva na području mjesne zajednice/lokalne zajednice na kojoj se nalazi predmet koncesije, a u svrhu razvoja društvene infrastrukture u lokalnoj zajednici.

(4) Iznimno, jedinica lokalne samouprave sredstva iz stava (3) ovog člana može utrošiti i u druge namjene uz saglasnost mjesne zajednice/lokalne zajednice na kojoj se nalazi predmet koncesije.

(5) Naknada za korištenje koncesije plaća se na teret materijalnih troškova obveznika plaćanja te naknade.

Član 55

(1) Porezne i druge olakšice i oslobađanje koncesionara ostvaruje se na način i pod uslovima koji važe za ulaganje kapitala stranog pravnog lica u domaće pravno lice, u skladu sa zakonom.

(2) Promjene propisa iz stava (1) ovoga člana, neće se primjenjivati na koncesionara ukoliko su za njega nepovoljnije u odnosu na olakšice, odnosno oslobađanja koja su važila na dan zaključenja ugovora o koncesiji.

POGLAVLJE VII. NADZOR

Član 56

(1) Nadzor nad provođenjem ovog Zakona, propisa donesenih na osnovu ovog zakona i ugovora o koncesiji obavljaju koncesor i nadležno ministarstvo.

(2) Organi iz stava (1) ovog člana vrše nadzor i nad ugovorima o koncesiji čiji je predmet određen u članu 7. ovoga Zakona, a koji su zaključeni prije stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 57

(1) Nadzor nad ispunjenjem finansijskih prava i obaveza iz ugovora o koncesiji sklopljenih u skladu sa ovim Zakonom, te ugovora o koncesiji sklopljenih prije stupanja na snagu ovog Zakona, obavlja Ministarsvo finansija.

(2) Ministarstvo iz stava (1) ovog člana dužno je svakih šest mjeseci obavještavati koncesora o finansijskim efektima zaključenih ugovora o koncesijama.

Član 58

Organi iz članova 56. i 57. ovog Zakona mogu u pisanom obliku ovlastiti i drugo lice da obavlja provjeru rada koncesionara.

Član 59

(1) Nadzor nad radom koncesionara podrazumijeva da lice ovlašteno za nadzor može:

a) stupiti u objekat ili imovinu koncesionara u bilo koje primjereno vrijeme,

b) proučiti i umnožiti knjige, zapisnike, izvještaje, spise i druge dokumente koji se odnose na aktivnosti koncesionara i

c) zahtijevati dostavljanje bilo kojega podatka ili dokumenta koji je neophodan radi primjene ovog zakona.

(2) Lice kome su povjereni na čuvanje, u posjed ili kontrolu knjige, zapisnici, izvještaji, spisi i drugi dokumenti omogućit će, na zahtjev ovlaštenog lica, pristup i provjeru istih.

(3) Ovlašteno je lice dužno dokazati službeni identitet.

(4) Koncesionar ni bilo koje drugo lice ne smije ometati rad ovlaštenog lica, dati ili ovjeriti lažnu izjavu prilikom provođenja nadzora ili provjere.

(5) Nakon izvršenog nadzora nad radom koncesionara, organ koji vrši nadzor, po potrebi, Koncesoru predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera u skladu sa Zakonom o upravnom postupku i drugim odgovarajućim zakonima.

(6) Odluka koncesora iz stava (5) ovog člana konačna je.

DIO TREĆI - KAZNENE ODREDBE

Član 60

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj koncesionar koji:

a) vrši statusne promjene ili koncesionar koji je prenio direktno ili indirektno više od 15%glasačkih prava u dioničkom društvu bez prethodnog odobrenja Koncesora (član 44.);

b) nađene predmete u zemljištu koji predstavljaju istorijske, kulturne ili prirodne vrijednosti, ne preda Koncesoru (član 48.);

c) ne izvrši radnje, odnosno mjere koje mu naloži Koncesor u slučaju da tokom trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno ograničiti obim koncesije ili tražiti prilagođavanje s novonastalom situacijom (član 49.);

d) licu ovlaštenom za nadzor ne omogući vršenje nadzora ili da ili ovjeri lažnu izjavu prilikom provođenja nadzora ili provjere (član 59.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KMkaznit će se za prekršaj odgovorno lice koncesionara za radnje iz stava (1) ovog člana.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 KM do 25.000,00 KM kaznit će se pravno lice ako obavlja djelatnost korištenjem prirodnog bogatstva ili dobra u općoj upotrebi ili obavlja djelatnosti od općeg interesa određenih ovim Zakonom bez zaključenog ugovora o koncesiji (član 31. stav (5)).

(4) Za prekršaj iz stava (3) ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 KM.

(5) Za prekršaj iz stava (3) ovog člana kaznit će se i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM.

DIO ČETVRTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 61

Na odnose utvrđene ugovorima o koncesiji zaključenim do dana stupanja na snagu ovog Zakona, primjenjuju se odredbe tih ugovora, odnosno zakona na osnovu kojih su zaključeni, ako je to za koncesionara povoljnije ili ako ugovorne strane određena pitanja sporazumno ne urede, u skladu sa ovim Zakonom.

Član 61a

(brisano)

Član 62

(1) Pravna i fizička lica koja su do dana stupanja na snagu ovog Zakona koristili predmete koncesije navedene u članu 7. ovog Zakona, dužni su, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, da se prijave nadležnom ministarstvu radi evidentiranja.

(2) Nadležna ministarstva će, u saradnji sa nadležnim pravobranilaštvima, izvršiti provjeru svih ugovora koje im dostave lica iz stava (1) ovog člana, a koji su zaključeni u skladu sa zakonskim propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovog Zakona.

(3) Ukoliko lica iz stava (1) ovog člana ne dostave nadležnom ministarstvu valjan pravni osnov na osnovu kojeg koriste određeni predmet koncesije iz člana 7. ovog Zakona, mogu nadležnom ministarstvu uputiti samoinicijativnu ponudu s kojom će se postupati u skladu sa odredbama člana 28. ovog Zakona.

(4) Ukoliko se uslov iz stava (3) ovog člana ne ispuni, za predmete koncesije iz stava (1) ovog člana raspisat će se javni poziv za dodjelu koncesije u skladu sa ovim Zakonom.

Član 62a

Vlasnici elektroenergetskih objekata na području Hercegovačko-neretvanskog kantona dužni su potpisati ugovor o koncesiji pod uslovom da ispunjavaju uslove propisane ovim Zakonom i ostalim propisima kojim je regulisana ova oblast.

Član 63

Za procesna pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom ili drugim propisom odgovarajuće se primjenjuju odredbe ZUP-a.

Član 64

(1) Za rješavanje sporova nastalih u postupku primjene suprotno odredbama ovog Zakona nadležan je Kantonalni sud u Mostaru.

(2) Za rješavanje sporova nastalih između koncesora i koncesionara koji nastanu u vezi provođenja i/ili tumačenja odredaba ugovora o koncesiji nadležan je Općinski sud u Mostaru.

(3) Ugovorne strane mogu ugovoriti nadležnost arbitraže pri Privrednoj komori ili neke druge domaće arbitraže, a ako je koncesionar strano pravno lice i nadležnost strane arbitraže.

Član 65

Svi postupci za dodjelu koncesije koji do dana stupanja na snagu ovog Zakona nisu okončani završit će se po odredbama ovog Zakona s pravom prvenstva razmatranja.

Član 65a

Postupci za dodjelu koncesije iz člana 7. stav (1) tačka n) Zakona o koncesijama Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji do dana stupanja na snagu ovog Zakona nisu okončani, završit će se po odredbama ovog Zakona.

Član 66

Provedbeni propisi predviđeni ovim zakonom trebaju se donijeti u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Član 67

Do donošenja novih provedbenih propisa prema odredbama ovog Zakona, primjenjivat će se slijedeći propisi:

a) Uredba o postupku za dodjelu koncesija ("Službene novine HNK", broj: 3/04);

b) Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja registra ugovora o koncesijama ("Službene novine HNK", broj: 3/04);

c) Odluka o utvrđivanju visine naknada za koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina na području Hercegovačko - neretvanskog kantona ("Službene novine HNK", broj: 12/08 i 4/09).

Član 68

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o koncesijama ("Službene novine HNK", broj: 2/03 i 1/06).

Član 69

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Hercegovačko - neretvanskog kantona".Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o koncesijama Hercegovačko - neretvanskog kantona

("Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", br. 6/2018)

Član 4

Postupci za dodjelu koncesije iz člana 7. stav (1) tačka n) Zakona o koncesijama Hercegovačko - neretvanskog kantona, koji do dana stupanja na snagu ovog Zakona nisu okončani, završit će se po odredbama ovog Zakona.

Član 5

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Hercegovačko - neretvanskog kantona".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum