Vaš pravni kompas 

  • Zakon o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #252  by matrix
 
ZAKON O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI REPUBLIKE SRPSKE
("Sl. glasnik RS", br. 66/2013)Član 1

Ovim zakonom uređuju se pojam, sadržaj i primjena klasifikacije djelatnosti Republike Srpske.

Član 2

Odredbe ovog zakona i propisa koji se donose na osnovu njega usklađene su sa propisima o klasifikaciji djelatnosti donesenim na nivou Bosne i Hercegovine.

Član 3

Klasifikacija djelatnosti Republike Srpske (u daljem tekstu: klasifikacija djelatnosti) je obavezan opšti standard koji se koristi pri evidentiranju, prikupljanju, obradi, analizi i objavljivanju podataka po djelatnostima značajnim za praćenje ekonomskih, socijalnih i demografskih kretanja.

Član 4

Klasifikacija djelatnosti primjenjuje se:

a) u donošenju i praćenju mjera ekonomske i socijalne politike,

b) u statistici i evidenciji,

v) u prikupljanju, obradi i objavljivanju podataka prema djelatnostima,

g) u naučnoistraživačkom i analitičkom radu i

d) za upis djelatnosti u sudske, administrativne i statističke registre, te registre posebnih namjena.

Član 5

(1) U skladu sa klasifikacijom djelatnosti razvrstavaju se: privredna društva i drugi oblici organizovanja i udruživanja koji po zakonu, ili na osnovu odluke zakonom ovlašćenog organa, imaju svojstvo pravnog lica, organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave, političke, sindikalne i druge organizacije (u daljem tekstu: poslovni subjekti) i poslovne jedinice u njihovom sastavu.

(2) U odgovarajući nivo klasifikacije djelatnosti razvrstavaju se i preduzetnici po djelatnostima koje obavljaju.

Član 6

Razvrstavanje po djelatnostima i promjene u razvrstavanju na osnovu klasifikacije djelatnosti vrše se u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuju registracija i razvrstavanje poslovnih subjekata i preduzetnika po djelatnostima u Republici Srpskoj.

Član 7

Klasifikacija djelatnosti uređuje se uredbom koju donosi Vlada Republike Srpske u skladu sa ovim zakonom.

Član 8

Sastavni dio Uredbe iz člana 7. ovog zakona čine:

a) Klasifikacija djelatnosti sa hijerarhijskim nivoima grupisanja, nazivima i opisima djelatnosti i

b) Klasifikacija djelatnosti - skraćena lista naziva djelatnosti.

Član 9

Upravni nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši Ministarstvo finansija.

Član 10

Vlada Republike Srpske će, u roku od 90 dana od dana stupanju na snagu ovog zakona, donijeti Uredbu o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, kojom će se zamijeniti Uredba o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 9/13 i 33/13). https://www.anwalt-derbeste.de

Član 11

Podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o klasifikaciji djelatnosti i Registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 74/10) primjenjivaće se do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovog zakona ili posebnih propisa kojima se uređuju registracija i razvrstavanje poslovnih subjekata i preduzetnika po djelatnostima u Republici Srpskoj.

Član 12

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o klasifikaciji djelatnosti i Registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/10).

Član 13

Ovaj zakon objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. decembra 2013. godine.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum