Vaš pravni kompas 

  • Zakon o javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine

  • Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
 #71  by legalis
 
ZAKON O JAVNOM RADIO-TELEVIZIJSKOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE
("Sl. glasnik BiH", br. 78/2005, 35/2009, 32/2010, 51/2015 i 25/2016)Član 1

(Predmet Zakona)

(1) Ovim zakonom uređuju se Javni radio-televizijski sistem u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: JRTS Bosne i Hercegovine) i odnosi tri javna RTV servisa i zajedničkog pravnog subjekta unutar tog sistema, kao i njegova djelatnost i organizacija.

(2) U okviru JRTS Bosne i Hercegovine realizovaće se principi i obaveze predviđeni ovim zakonom i drugim važećim zakonima u oblasti javnog emitovanja.

Član 2

(Definicije)

U smislu ovog zakona:

marketinško oglašavanje je svaki plaćeni, slično nadoknađeni ili samopromotivni javni oglas, uključujući sponzorisanje, u svrhu promocije prodaje, kupovine ili iznajmljivanja proizvoda ili usluga, promocije ideje ili cilja, ili uzrokovanja nekog drugog željenog efekta od oglašivača ili samog servisa;

neto prihod od marketinškog oglašavanja je ukupan prihod ostvaren na osnovu prodaje radio, televizijskog i multimedijalnog marketinškog oglašavanja, umanjen za dogovorenu proviziju koja pripada korporaciji u okviru koje se nalazi prodajna kuća;

javni RTV servis je fizičko ili pravno lice sa uredničkom odgovornošću za pripremu usluge radio, televizijskog i multimedijalnog programa namijenjenog emitovanju za javnost ili prenosu programa za treća lica u smislu Zakona;

evropski programi podrazumijevaju kreativne programe čiju proizvodnju ili koprodukciju vode evropska fizička ili pravna lica;

sponzorisanje znači učešće fizičkog ili pravnog lica koje nije uključeno u aktivnosti emitovanja ili u proizvodnju audio-vizuelnih djela, u direktnom ili indirektnom finansiranju programa, u svrhu promocije njihovog imena, zaštitnog znaka, djelatnosti ili dostignuća;

emitovanje je početna emisija putem zemaljskog, kablovskog ili satelitskog predajnika, u kodiranom ili dekodiranom obliku, radio ili televizijske usluge namijenjene javnosti;

virtuelno marketinško oglašavanje je upotreba elektronskih sistema koji djelimično mijenjaju televizijski signal tako što se u televizijsku sliku dodaje marketinški oglas koji u stvarnosti ne postoji na mjestu sa kojeg se signal prenosi;

reemitovanjeje vremenski odgođena emisija putem zemaljskog, kablovskog ili satelitskog predajnika, u kodiranom ili dekodiranom obliku, radio ili televizijske usluge namijenjene javnosti;

teleshopping obuhvata teleshopping spotove kojima se putem emisije televizijskih signala vrši prodaja određenih proizvoda, nabavka robe ili usluga, nekretnina, prava i obaveza uz određenu naknadu;

RTV taksa je taksa za posjedovanje radio ili TV prijemnika u domaćinstvu i kod pravnog lica;

dozvola Sistema obuhvata pojedinačne dozvole tri javna RTV servisa.

Član 3

(Opšte odredbe)

(1) Sistem javnog emitovanja u Bosni i Hercegovini sačinjavaju:

a) Radio-televizija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BHRT) kao Javni RTV servis Bosne i Hercegovine;

b) Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: RTFBiH) kao Javni RTV servis Federacije Bosne i Hercegovine;

c) Radio-televizija Republike Srpske (u daljnjem tekstu: RTRS) kao Javni RTV servis Republike Srpske;

d) Korporacija javnih RTV servisa BiH (u daljnjem tekstu: Korporacija).

(2) Zakoni o BHRT, RTFBiH i RTRS biće usklađeni sa odredbama ovog zakona.

(3) Promet robe i usluga između članova sistema ne podliježe porezu na promet.

Član 4

(Samostalnost javnih servisa)

Javni RTV servisi samostalni su u obavljanju djelatnosti, imaju uređivačku nezavisnost i institucionalnu autonomiju, naročito u oblastima kao što su:

a) utvrđivanje programske šeme;

b) koncepcija i produkcija programa;

c) uređivanje i prezentovanje vijesti i informativnog programa;

d) upravljanje i raspolaganje imovinom;

e) zapošljavanje i prava i obaveze zaposlenih;

f) uređivanje djelatnosti i unutrašnje organizacije;

g) priprema i izvršenje budžeta;

h) pregovori, pripreme i potpisivanje pravnih akata u vezi sa funkcionisanjem servisa;

i) predstavljanje javnih RTV servisa u pravnim postupcima;

j) kupovina, iznajmljivanje, prodaja i korišćenje robe i usluga.

Član 5

(Zadatak javnih servisa)

Osnovni zadatak javnih RTV servisa jeste da plasmanom raznovrsnih i vjerodostojnih informacija istinito informišu javnost o političkim, privrednim, socijalnim, zdravstvenim, kulturnim, obrazovnim, naučnim, religijskim, ekološkim, sportskim i drugim događajima, podstiču demokratske procese, obezbijede odgovarajuću zastupljenost nepristrasnih vijesti i programa o aktuelnim dešavanjima, u udarno i u drugo vrijeme, informativnog, kulturno-umjetničkog, obrazovnog, dječijeg, sportskog i zabavnog programa, te da programi najvišeg kvaliteta budu dostupni javnosti u Bosni i Hercegovini.

Član 6

(Odnosi unutar JRTS Bosne i Hercegovine)

(1) Odnosi između javnih RTV servisa regulišu se ovim zakonom.

(2) Javni RTV servisi obavezni su da registruju Korporaciju na državnom nivou.

(3) Korporacija u ime sva tri javna RTV servisa:

a) prodaje televizijske, radio i multimedijalne oglase;

b) razvija i koordinira pravnu regulativu i pružanje pravnih usluga javnim RTV servisima;

c) promoviše i koordinira tehnički razvoj i uvođenje novih tehnologija;

d) obezbjeđuje zajedničko korišćenje tehničkih, finansijskih i kadrovskih resursa;

e) izrađuje strategiju za multimedijalne usluge javnih RTV servisa;

f) omogućava zajedničko korišćenje i upravljanje arhivskom građom, u skladu sa programskim potrebama javnih RTV servisa, i prodaju njihovog korišćenja trećim stranama u ime javnih RTV servisa. Prihod od prodaje arhivske građe pripada javnim RTV servisima;

g) uspostavlja interne i vanjske komunikacije;

h) nabavlja strane programe;

i) uspostavlja međunarodne veze;

j) pruža administrativnu i drugu pomoć upravnim organima;

k) naručuje ispitivanje javnog mnijenja i medijskog tržišta;

l) prodaje televizijske, radio i multimedijalne marketinške usluge;

m) usklađuje resurse za prikupljanje sadržaja za informativne emisije, uključujući regionalne informativno-tehničke centre;

n) koordinira politiku i strategiju u upravljanju ljudskim potencijalima javnih RTV servisa;

o) koordinira poslovne i razvojne planove, finansijsko poslovanje i postupke unutrašnje revizije;

p) omogućava zajedničku godišnju finansijsku reviziju;

r) pruža usluge prenosa za javne RTV servise;

s) koordinira korišćenje i upravljanje tehničkim resursima, imovinom i infrastrukturom informacione tehnologije.

Član 7

(Odbor JRTS Bosne i Hercegovine)

(1) Ovim zakonom uspostavlja se Odbor JRTS Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Odbor Sistema). Radi racionalnijeg i efikasnijeg funkcionisanja, JRTS Bosne i Hercegovine podstiče i usmjerava izvršenje obaveza iz člana 6. ovog zakona putem Korporacije.

(2) Odbor Sistema sastoji se od 12 članova. Odbor Sistema sačinjavaju svi članovi upravnih odbora javnih RTV servisa (po četiri člana iz svakog javnog RTV servisa), koji su članovi Odbora Sistema po službenoj dužnosti.

(3) Odborom Sistema predsjedava predsjedavajući Upravnog odbora Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine.

(4) Javni RTV servisi podjednako će obezbijediti sredstva za finansiranje rada Odbora Sistema.

(5) Pri izboru i imenovanju generalnog direktora Korporacije i odobravanju imenovanja lica koja su direktno odgovorna generalnom direktoru Korporacije promovisaće se ravnopravna zastupljenost oba pola u skladu sa zakonom, te će postotak učešća polova u Poslovodnom odboru Korporacije u pravilu odražavati ravnopravnu zastupljenost polova. Diskriminacija na osnovu pola je zabranjena.

Član 8

(Nadležnost Odbora Sistema)

(1) Odbor Sistema ima sljedeće nadležnosti u pogledu JRTS Bosne i Hercegovine:

a) utvrđuje usaglašen predlog RTV takse,

b) prati naplatu RTV takse,

c) donosi programski kodeks za cijeli sistem, uključujući i zaštitu jezika, pisma, kulture i tradicije naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine,

d) koordinira usklađivanje programskih šema putem saradnje upravnih organa i rukovodstava javnih RTV servisa,

e) koordinira između javnih RTV servisa u sistemu,

f) ostvaruje koordinaciju o svim ostalim pitanjima iz člana 6. ovog zakona.

(2) Odbor Sistema ima ulogu nadzornog organa Korporacije i, između ostalog, ima sljedeće nadležnosti i dužnosti u pogledu zajedničkog pravnog subjekta - Korporacije:

a) imenuje i razrješava generalnog direktora Korporacije;

b) odobrava imenovanje lica koja su direktno odgovorna generalnom direktoru Korporacije;

c) usvaja Statut Korporacije;

d) odobrava strategiju i politiku poslovanja Korporacije u skladu sa ovim zakonom i dozvolom Sistema;

e) obezbjeđuje izvršenje važećih uslova dozvole koju je izdala Regulatorna agencija za komunikacije BiH (u daljnjem tekstu: Regulatorna agencija);

f) odobrava rashode dispozicije i investicije u skladu sa Statutom;

g) odobrava godišnji finansijski plan i budžet Korporacije;

h) usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju;

i) radi u najboljem interesu Korporacije kada kao nadzorni organ Korporacije donosi odluke.

(3) Odbor Sistema može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje sedam članova (kvorum) iz sva tri javna RTV servisa. Odbor Sistema odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. U slučaju istog broja glasova, odlučujući je glas predsjedavajućeg Odbora Sistema.

(4) Odbor Sistema sastaje se najmanje jedanput mjesečno, mijenjajući mjesto održavanja sjednica između sjedišta javnih RTV servisa.

Član 9

(Frekvencije)

(1) Regulatorna agencija dodjeljuje frekvencije javnim RTV servisima za jednu televizijske i dvije radio-stanice za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine, dvije televizijske stanice i dvije radio-stanice za područje određenog entiteta po cijenama koje utvrdi Regulatorna agencija. Dodijeljene frekvencije moraju biti dovoljne da bi se obezbijedilo: da što veći broj stanovnika Bosne i Hercegovine može imati nesmetan prijem programa BHRT-a, da što veći broj stanovnika u Federaciji Bosne i Hercegovine može imati nesmetan prijem programa RTFBiH, te da što veći broj stanovnika u Republici Srpskoj može imati nesmetan prijem programa RTRS-a, u mjeri u kojoj je to praktično izvodljivo.

(2) Savjet ministara BiH ima pravo da pokrene proceduru za osnivanje novog RTV kanala u okviru Sistema nakon konsultacija sa Regulatornom agencijom i Odborom Sistema. Savjet ministara BiH razmotriće inicijative poslije izrade nezavisne, transparentne i opsežne analize koja obuhvata program, spektar, tehničke, finansijske i druge informacije kojima se opravdava osnivanje novog kanala.

Član 10

(Dozvola)

(1) Regulatorna agencija izdaće dozvole kojima će javnim RTV servisima omogućiti da djeluju u skladu sa ovim zakonom. Javni RTV servisi neće početi da rade prije nego što im Regulatorna agencija izda dozvolu.

(2) Regulatorna agencija utvrđuje posebne i komplementarne dozvole za javne RTV servise u skladu sa članom 9. koje čine dozvolu Sistema (u daljnjem tekstu: za Sistem "dozvola Sistema", za pojedinačne javne RTV servise "dozvola").

(3) Svaka dozvola Sistema izdaje se na period od pet godina i podliježe svim sankcijama za kršenje uslova, pojedinačnih dozvola i dozvole Sistema od javnih RTV servisa.

(4) Dozvolom Sistema utvrđuje se komplementarni set obaveza za tri javna RTV servisa i obuhvata sljedeće:

a) pokrivenost prenosom i frekventni djelokrug za javne RTV servise;

b) konkretne programske okvire za svaku uslugu koju pružaju javni RTV servisi, koji su neophodni da bi se ispoštovali programski principi;

c) rokove za neophodne programske planove i druge izvještaje i informacije koje Regulatorna agencija može tražiti;

d) podatke o dodatnim kodeksima i smjernicama Regulatorne agencije, koje se konkretno primjenjuju za javne RTV servise;

e) dozvola Sistema takođe precizira sankcije za kršenje uslova iz dozvole Sistema.

Član 11

(Načini prenosa programa)

(1) Javni RTV servisi imaju pravo da prenose program putem zemaljske mreže, satelita, kabla, Interneta ili drugih tehničkih sredstava. Oni mogu pružati usluge teleteksta i uključiti se u svako novo polje odašiljačke tehnologije ili servisa u najširem smislu riječi.

(2) Bez obzira na metod prenosa programa, javni RTV servisi moraju obezbijediti da njihove radio i televizijske usluge budu dostupne auditorijumu, kao što je navedeno u dozvoli Sistema i u članu 9. ovog zakona.

Član 12

(Korporacija)

(1) Korporacija je zajednička upravljačka struktura između javnih RTV servisa sa istim pravima i obavezama prema sva tri javna RTV servisa (BHRT, RTRS i RTFBiH );

(2) Tri javna RTV servisa ovim zakonom uspostavljaju Korporaciju.

(3) Korporacija ima obavezu da uvodi nove tehnologije, u dogovoru sa sva tri javna RTV servisa.

(4) Korporacija ima organizacione jedinice u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru.

Član 13

(Ciljevi, djelatnost i sjedište)

(1) Ovim zakonom osniva se Korporacija.

(2) Korporacija je odgovorna za:

a) rad prenosne mreže, njeno upravljanje i održavanje;

b) međunarodno predstavljanje javnih servisa;

c) prava u vezi sa stranim programom;

d) rukovođenje imovinom i tehničkim resursima u skladu sa članom 8. stav (3) ovog zakona;

e) rukovođenje oglašavanjem - prodajnom kućom;

f) usklađivanje sistema, politike i procedure između tri javna RTV servisa, kao što je definisano članom 6. ovog zakona;

(3) Sjedište Korporacije je u sjedištu BHRT-a.

(4) Organi Korporacije su Poslovodni odbor i Upravni odbor.

(5) Odbor Sistema istovremeno je i Upravni odbor Korporacije.

(6) Radom Korporacije rukovodi generalni direktor i direktori sektora Korporacije. Generalni direktor i direktori sektora Korporacije zajedno čine Poslovodni odbor Korporacije.

Član 14

(Finansiranje)

(1) Troškove Korporacije kao pravnog subjekta podmiruju javni RTV servisi, na osnovu korišćenja definisanog ugovorom. Korporacija može ostvariti dodatni prihod i iz drugih izvora, kao što su efikasno korišćenje emisione infrastrukture i njeno komercijalno iznajmljivanje, u skladu sa Statutom.

(2) Radi efikasnog planiranja resursa, u pripremi godišnjeg budžeta mora se utvrditi minimalno očekivano korišćenje korporacijskih resursa, opreme i usluga od sva tri javna servisa za predstojeću godinu, kao i dogovoreni troškovi u vezi sa tim, kako to utvrde generalni direktori javnih RTV servisa sa generalnim direktorom Korporacije.

(3) Ukoliko javni RTV servisi imaju dodatne zahtjeve prema Korporaciji, onda se ta pitanja regulišu dodatnim ugovorom o pružanju usluga i prema odgovarajućim cijenama na mjesečnoj osnovi. Troškovi prodaje marketinškog oglašavanja podmiruju se zadržavanjem fiksnih procenata od ukupnog prihoda koji prodajna kuća u okviru Korporacije ostvari za javne RTV servise po osnovu marketinškog oglašavanja.

(4) Po usvajanju budžeta od Odbora Sistema, javni RTV servisi bez kašnjenja i posredovanja prenose dogovoreni mjesečni doprinos Korporaciji.

(5) Generalni direktor Korporacije priprema finansijski plan za narednu godinu, koji dostavlja Odboru Sistema najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

(6) Generalni direktor Korporacije dostavlja izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu Odboru Sistema najkasnije do 28. februara svake godine.

(7) U svakoj finansijskoj godini Korporacija mora obezbijediti da ukupni rashodi budu pokriveni ukupnim prihodima.

Član 15

(Generalni direktor)

(1) Nadležnosti generalnog direktora su sljedeće:

a) rukovodi radom Korporacije;

b) odgovara za zakonitost rada;

c) odgovara za sprovođenje odluka Odbora Sistema;

d) odgovara za razvojnu strategiju i politiku poslovanja;

e) uspostavlja saradnju i koordinaciju sa generalnim direktorima javnih RTV servisa;

f) odobrava rashode, dispozicije ili investicije u skladu sa Statutom;

g) zaključuje sporazume i ugovore u skladu sa Statutom;

h) obezbjeđuje izradu godišnjeg finansijskog plana i budžeta u saradnji sa generalnim direktorima javnih RTV servisa;

i) zapošljava i rukovodi Poslovodnim odborom u skladu sa Statutom i ostalim opštim aktima Korporacije;

j) odgovara za ispunjenje važećih uslova dozvole Sistema;

k) dogovara godišnju poslovnu reviziju Korporacije od nezavisne revizorske institucije;

l) generalnog direktora imenuje Odbor Sistema na osnovu javnog konkursa na način određen članom 8. ovog zakona;

lj) mandat generalnog direktora traje pet godina i može se obnoviti samo jednom;

m) generalni direktor mora biti lice koje je državljanin BiH i ispunjava uslove predviđene Statutom;

n) predsjednik Odbora Sistema i direktor Korporacije ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda;

nj) generalni direktor će utvrditi organizaciju Korporacije, kojom se omogućava efikasno izvršenje funkcije, i odgovornosti Korporacije kako je utvrđeno ovim zakonom.

(2) Generalni direktor ne može obavljati nikakvu izvršnu, zakonodavnu ili sudsku funkciju ni na jednom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini i ne može biti vlasnik, odnosno suvlasnik preduzeća koja obavljaju djelatnost radio ili televizijskog emitovanja, niti na drugi način biti angažovan u nekoj djelatnosti koja može dovesti do sukoba interesa.

(3) Ako u postupku zapošljavanja u Korporaciji dva ili više kandidata podjednako ispunjavaju tražene uslove, generalni direktor će dati prednost kandidatu manje zastupljenog pola. Na poslovima istog stepena složenosti polovi treba da budu ravnopravno zastupljeni.

Član 16

(Pravila Regulatorne agencije)

Javni RTV servisi dužni su da poštuju pravila i propise Regulatorne agencije ukoliko oni nisu u suprotnosti sa ovim zakonom. Javni RTV servisi podliježu svim postojećim sankcijama za neispunjavanje pravila i propisa Regulatorne agencije, osim suspenzije i gašenja. Regulatorna agencija od javnih RTV servisa naplaćuje odgovarajuću administrativnu naknadu na ime troškova izdavanja dozvole, u skladu sa važećim propisima.

Član 17

(Taksa na posjedovanje prijemnika)

(1) Svako domaćinstvo i pravno lice na teritoriji Bosne i Hercegovine koji posjeduju radio ili televizijski prijemnik dužni su da plaćaju mjesečnu taksu za posjedovanje tog prijemnika (u daljnjem tekstu: RTV taksa) pod uslovima određenim ovim zakonom.

(2) Prihod od RTV taksi može se koristiti samo za finansiranje osnovne djelatnosti javnih RTV servisa.

(3) Prihod od RTV taksi ne podliježe poreskim obavezama.

Član 17a

(Oslobađanje od obaveze plaćanja RTV takse za slijepa i gluva lica)

(1) Od obaveze plaćanja RTV takse iz člana 17. stav (1) ovog zakona oslobađaju se vlasnici prijemnika koji su trajno izgubili vid ili sluh i žive sami u domaćinstvu ili sa starateljem.

(2) Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja RTV takse iz člana 17. stav (1) ovog zakona ostvaruje se na osnovu potvrde ustanove nadležne za poslove penzionog i invalidskog osiguranja.

(3) Savjet ministara BiH dužan je da u budžetu institucija Bosne i Hercegovine obezbijedi sredstva u visini iznosa umanjenih prihoda Javnog RTV sistema BiH nastalih zbog oslobađanja plaćanja RTV takse vlasnika prijemnika iz stava (1) ovog člana. Sredstva za naknadu prihoda Javnom RTV sistemu BiH uplaćivaće se na jedinstveni račun u skladu sa članom 23. stav (1) ovog zakona.

Član 18

(Način naplate)

(1) Način naplate RTV takse određuje i uspostavlja Odbor Sistema.

(2) Organizacione jedinice zadužene za taksu sva tri javna RTV servisa prate naplatu RTV takse i o tome obavještavaju Odbor Sistema.

(3) Naplatu RTV takse mogu vršiti javni RTV servisi putem vlastitih službi ili taj posao na ugovornoj osnovi povjeriti drugim pravnim licima (javna preduzeća, agencije i sl.).

(4) BHRT vrši naplatu RTV takse na teritoriji Brčko Distrikta BiH, RTFBiH na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i RTRS na teritoriji Republike Srpske. Naplaćena RTV taksa raspoređuje se u skladu sa članom 23. ovog zakona.

(5) U svim ugovorima koji se odnose na prikupljanje RTV takse iz stava (3) ovog člana svaki javni RTV servis će biti ugovorna strana.

Član 19

(Pretpostavka o posjedovanju)

(1) Smatra se da jedno lice u svakom domaćinstvu i svako registrovano pravno lice u Bosni i Hercegovini imaju radio ili televizijski prijemnik.

(2) Pretpostavka iz stava (1) ovog člana može se osporiti pisanom izjavom nosioca domaćinstva, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica.

(3) Pisana izjava dostavlja se javnim RTV servisima i istovremeno podrazumijeva pristanak da ovlašćeni predstavnik javnih RTV servisa izvrši neposrednu kontrolu tačnosti navoda iz izjave. U slučaju nedozvoljavanja neposredne kontrole, pisana izjava ne proizvodi pravno djelovanje.

Član 20

(Broj prijemnika)

(1) Svako domaćinstvo dužno je da plaća RTV taksu za samo jedan prijemnik, bez obzira na njihov ukupan broj u domaćinstvu. Samo jedan član domaćinstva može biti evidentiran kao obveznik plaćanja RTV takse.

(2) Svako pravno lice, osim onih navedenih u stavu (3) ovog člana, dužno je da plaća RTV taksu za svaki prijemnik koji posjeduje.

(3) Javne zdravstvene ustanove, javne obrazovne ustanove, ustanove za socijalnu pomoć, radio-televizijske stanice i pravna lica koja se bave proizvodnjom, servisiranjem, instaliranjem, prodajom ili iznajmljivanjem radio ili televizijskih prijemnika plaćaju jednu taksu po ustanovi, prodavnici, odnosno poslovnici ili ispostavi.

Član 21

(Obaveza prijavljivanja prijemnika)

(1) Svako domaćinstvo ili pravno lice dužni su da javnom RTV servisu prijave nabavku radio ili televizijskog prijemnika u roku od 30 dana, ako se tom nabavkom za njega stvara obaveza plaćanja RTV takse utvrđena ovim zakonom.

(2) Svaki pretplatnik dužan je da prijavi javnom RTV servisu promjenu adrese stanovanja, odnosno sjedišta pravnog lica.

(3) Obaveza plaćanja RTV takse nastaje od prvog dana narednog mjeseca od dana nabavke radio ili televizijskog prijemnika.

Član 22

(Visina RTV takse)

(1) Najkasnije šest mjeseci prije datuma isteka važeće dozvole Sistema, Regulatorna agencija razmatra i Parlamentarnoj skupštini BiH dostavlja predlog o iznosu RTV takse. Regulatorna agencija neće razmatrati iznos RTV takse više od jedanput svakih pet godina, osim ukoliko Odbor Sistema ne dovede u pitanje iznos RTV takse, u skladu sa stavom (3) ovog člana.

(2) Parlamentarna skupština BiH odlučuje o iznosu RTV takse u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga Regulatorne agencije. Visina RTV takse iz prethodne godine važi do stupanja na snagu nove odluke o RTV taksi.

(3) Odbor Sistema može dostaviti Regulatornoj agenciji novi predlog iznosa buduće RTV takse. Takav predlog može dostaviti jedanput svakih pet godina, osim u izuzetnoj situaciji koja dovodi u pitanje funkcionisanje JRTS Bosne i Hercegovine.

(4) Visina RTV takse svake godine će biti usklađena sa službenom stopom inflacije u Bosni i Hercegovini.

Član 23

(Raspodjela RTV takse)

(1) RTV taksa u Bosni i Hercegovini naplaćuje se na području entiteta i Brčko Distrikta BiH, s tim što se uplaćuje na jedinstveni račun.

(2) Ukupni neto dohodak od prodaje marketinškog oglašavanja takođe se uplaćuje na jedinstveni račun.

(3) Članovi Odbora Sistema su povjerioci i izvršioci navedenog jedinstvenog računa i odgovorni su za kontrolu nad postupkom naplate.

(4) RTFBiH pripada 25% neto prihoda od marketinškog oglašavanja i 25% od ukupnog iznosa RTV takse naplaćene na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(5) RTRS pripada 25% neto prihoda od marketinškog oglašavanja i 25% od ukupnog iznosa RTV takse naplaćene na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(6) BHRT pripada 50% neto prihoda od marketinškog oglašavanja i 50% od ukupnog iznosa RTV takse naplaćene na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(7) Ovi omjeri raspodjele primjenjuju se bez obzira na način prikupljanja.

(8) Organizacije koje naplaćuju RTV taksu i obavljaju marketinško oglašavanje u ime javnih RTV servisa dužne su uplatiti naplaćeni iznos RTV takse i neto prihod od marketinškog oglašavanja na jedinstveni račun bez odgađanja.

(9) Raspodjela sredstava javnim RTV servisima sa jedinstvenog računa vršiće se odmah.

Član 24

(Kontrola naplate)

(1) Svakom javnom RTV servisu mora biti omogućeno da u svakom trenutku ima direktan uvid u naplatu i raspodjelu RTV takse.

(2) Obavezna je godišnja kontrola naplate RTV takse od nezavisne revizorske institucije, kojom se utvrđuju iznos i stepen naplate, te pravilnost raspodjele prikupljenih sredstava.

Član 25

(Vjerodostojna isprava)

Računi ili izvodi iz poslovnih knjiga javnih RTV servisa u odnosu na potraživanja RTV takse predstavljaju vjerodostojnu ispravu u smislu Zakona o izvršnom postupku.

Član 26

(Programski principi)

(1) Program javnih RTV servisa služi interesu javnosti i mora biti u skladu sa profesionalnim standardima i propisima i pravilima Regulatorne agencije. Javni RTV servisi dužni su da obezbijede raznovrstan i izbalansiran radijski i televizijski program, koji ispunjava visoke etičke standarde i standarde kvaliteta, poštovanja ljudskog života, dostojanstva i fizičkog integriteta ličnosti, te promovisanja demokratskih sloboda, društvene pravde i međunarodnog razumijevanja i mira.

(2) Program javnih RTV servisa uključuje informacije, kulturu, obrazovanje, zabavu i sport.

(3) Program javnih RTV servisa uvažavaće nacionalne, regionalne, tradicijske, vjerske, kulturne, jezičke i druge karakteristike konstitutivnih naroda i svih građana Bosne i Hercegovine. Program javnih RTV servisa takođe će afirmisati kulturne i druge potrebe nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

(4) Programi javnih RTV servisa uvažavaće prava konstitutivnih naroda i ostalih i biće uređivani ravnopravno na sva tri službena jezika i dva pisma.

(5) U proizvodnji vlastitog programa i programa u koprodukciji, javni RTV servisi obezbijediće ravnopravnu zastupljenost sadržaja koji odgovaraju tradicijskoj baštini sva tri naroda i adekvatnu zastupljenost ostalih.

(6) Javni RTV servisi proizvodiće i uređivati programe u skladu sa najvišim profesionalnim kriterijumima uz poštovanje umjetničkih i stvaralačkih sloboda, nezavisno od stavova državnih organa, političkih stranaka i drugih interesnih grupa.

(7) Javni RTV servisi imaju pravo da, u skladu sa svojim uređivačkim smjernicama, prenose sjednice ili dijelove sjednica parlamenata. Javni RTV servisi imaju obavezu da na drugi pogodan način informišu javnost o parlamentarnim aktivnostima. U tu svrhu javni RTV servisi imaju slobodan pristup sjednicama parlamenata.

(8) Javni RTV servisi dužni su da parlamentima i javnosti predstave svoje godišnje planove programa i izvještaje o realizaciji tih planova. Svako lice ima pravo da preda javnim RTV servisima prigovore i predloge koji se odnose na njihov program.

(9) Jednom godišnje javni RTV servisi Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentu FBiH, odnosno Narodnoj skupštini RS-a dostaviće izvještaj o svojim aktivnostima, uključujući i finansijski izvještaj zajedno sa izvještajem o reviziji finansijskog poslovanja.

Član 27

(Ostvarivanje programskih principa)

(1) U ostvarivanju osnovnih programskih principa javni RTV servisi će naročito:

a) istinito, cjelovito, nepristrasno i blagovremeno informisati javnost o političkim, ekonomskim, obrazovnim, naučnim, religijskim, kulturnim, sportskim i drugim dešavanjima u zemlji i svijetu;

b) obezbijediti otvorenu i slobodnu raspravu o pitanjima od javnog interesa, vodeći računa o zastupljenosti svih interesa i ukusa;

c) poštovati i podsticati pluralizam političkih, religijskih i drugih ideja;

d) sva politička, ekonomska, obrazovna, naučna, religijska, kulturna i druga pitanja tretirati nepristrasno, omogućavajući ravnopravno sučeljavanje različitih gledišta sa ciljem jačanja demokratskog duha, međusobnog razumijevanja i tolerancije;

e) njegovati i razvijati sve oblike stvaralaštva koji doprinose razvoju kulture, umjetnosti i zabave;

f) pridonositi poštovanju i promociji osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti i institucija, te unapređenju kulture javnog dijaloga;

g) poštovati privatnost, dostojanstvo, ugled i čast čovjeka i osnovna prava drugih, a posebno djece i omladine;

h) javni RTV servisi dužni su prilagoditi praćenje informativnog, kulturnog, obrazovnog i zabavnog programa potrebama lica oštećenog sluha i drugih lica s posebnim potrebama;

i) prilagoditi programske sadržaje i uređivačku politiku potrebama ravnopravnog prisustva i ravnopravne zastupljenosti interesa oba pola u medijima..

(2) Vijesti moraju biti nepristrane, nezavisne i tačne. Prije objavljivanja, sa razumnom pažnjom, zavisno od okolnosti, moraju se provjeriti sadržaj, porijeklo i istinitost informativnog materijala predviđenog za vijesti. Komentari moraju biti na jasan način odvojeni od vijesti.

Član 28

(Programske zabrane)

(1) U programima je zabranjeno:

a) podsticati i širiti nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju i netrpeljivost, antisemitizam i ksenofobiju, te podsticati na diskriminaciju i neprijateljstvo prema pojedincima ili grupama zbog njihovog porijekla, boje kože, političkog uvjerenja, religije, zdravstvenog stanja, pola, seksualnih ili drugih određenja ili osobina;

b) objavljivati priloge nemoralnog sadržaja;

c) objavljivati priloge pornografskog sadržaja;

d) na bilo koji način podsticati i veličati nasilje i kriminal, te podsticati građane, a posebno djecu i omladinu, na upotrebu duvanskih proizvoda, alkohola ili droge;

e) bez znanja gledalaca, odnosno slušalaca, upotrebom nekog tehničkog sredstva prenositi određene poruke ili uticati na gledaoce, odnosno slušaoce, a da oni toga nisu svjesni;

f) emitovati u programskoj šemi programski sadržaj koji očigledno šteti fizičkom, duševnom ili moralnom razvoju djece i omladine, kada će ga oni, zbog vremena prenosa, vjerovatno gledati. Emitovanje takvog sadržaja mora biti najavljeno jasnim upozorenjem. Zabranjeno je emitovanje programa koji mogu ozbiljno ugroziti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika, posebno programa koji sadržavaju pornografiju i nepotrebno nasilje.

g) emitovati programske sadržaje ili objavljivati priloge kojima se polovi predstavljaju na stereotipan i uvredljiv ili na ponižavajući način.

(2) Javni RTV servisi neće kršiti opšte kulturne standarde pristojnosti i uljudnosti u svom programskom sadržaju i terminima emitovanja, a posebnu pažnju posvetiće zaštiti psihofizičkog razvoja djece.

(3) Javni RTV servisi ne smiju emitovati bilo kakav materijal za koji znaju da je lažan, ili su mogli utvrditi da je lažan na osnovu zdravog razuma ili rutinskom provjerom, ili postoji opravdana osnova za pretpostavku da je lažan.

Član 29

(Zastupljenost programa)

(1) Javni RTV servisi obezbijediće, gdje god je to moguće i koristeći odgovarajuća sredstva, da stanice rezervišu većinu svog vremena u eteru za evropske sadržaje, ne računajući vrijeme određeno za vijesti, sportske događaje, zabavu, oglašavanje i usluge teleteksta i teleshoppinga.

(2) Javni RTV servisi rezervisaće najmanje 40% vremena emitovanja za domaći program svih žanrova, osim vijesti i sportskog programa.

(3) Najmanje 10% od vremena emitovanja, izuzimajući informativne emisije, sportski program i marketinške oglase, javni RTV servisi moraju naručiti od nezavisnih producenata i/ili komercijalnih radio-televizijskih stanica.

(4) Procente iz st. (2) i (3) ovog člana javni RTV servisi dužni su dostići u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(5) Produkcija programa svih žanrova za BHRT biće jednako raspoređena između tri organizacione jedinice.

Član 30

(Principi marketinškog oglašavanja)

(1) Marketinški oglas mora biti jasno prepoznatljiv kao takav i uočljivo odvojen od drugih programskih sadržaja putem vizuelnih i akustičnih sadržaja.

(2) Lice ili organizacija koji vrše marketinško oglašavanje ne mogu uticati na koncept programa, sadržaj ili uređivačku politiku javnih RTV servisa.

(3) Javni RTV servisi imaju pravo da odbiju emitovanje marketinškog oglasa čiji je sadržaj protivan programskim principima utvrđenim ovim zakonom, te drugim pravilima i propisima za javno oglašavanje.

(4) Lica koja redovno prezentuju vijesti i informativne programe ne mogu učestvovati u procesu pripreme, proizvodnje i emitovanju marketinškog oglasa.

(5) Prikriveno i indirektno marketinško oglašavanje nije dozvoljeno.

(6) Televizijsko reklamiranje i teleshopping neće:

a) ugrožavati poštovanje ljudskog digniteta,

b) imati diskriminacijske sadržaje po osnovu rase, pola i nacionalnosti,

c) biti uvredljivi za religiju i politička uvjerenja,

d) podsticati radnje koje mogu ugroziti zdravlje i bezbjednost,

e) podsticati radnje koje mogu ugroziti zaštitu okoline.

(7) Televizijsko reklamiranje ne smije biti uzrok moralne i fizičke štete za maloljetnike a, takođe, ne smije direktno podsticati maloljetnike da kupuju proizvode i usluge iskorišćavajući njihovo neiskustvo i lakovjernost.

(8) Televizijsko reklamiranje i teleshopping alkoholnih pića ne smije biti direktno usmjereno ka maloljetnicima, ne smije stvarati utisak da konzumiranje poboljšava fizičke aktivnosti, da doprinosi socijalnom i seksualnom uspjehu, rješavanju ličnih problema ili da ima ljekovita svojstva.

Član 31

(Trajanje marketinškog oglašavanja)

(1) Trajanje marketinškog oglasa i drugih plaćenih poruka, kao i njihova redistribucija u udarnom terminu, ne može biti duže od trajanja koje je odredio Savjet Regulatorne agencije.

(2) Udarni termin za javne RTV servise je između 17.30 i 22.30 časova.

(3) Regulatorna agencija, u okviru svojih nadležnosti, utvrdiće dužinu reklamnog prostora i odrediti pravilan tretman korisnika dozvola u kompletnom sektoru emitovanja.

(4) Savjet Regulatorne agencije odrediće maksimalni i minimalni odnos trajanja emitovanog dnevnog oglašavanja i teleshoppinga u skladu sa evropskim standardima, vodeći računa o konkurentnosti (finansijskoj održivosti) javnih RTV servisa na tržištu.

Član 32

(Oglašavanje u izbornoj kampanji)

(1) Nije dozvoljeno emitovanje propagandnih poruka političkih stranaka i kandidata, izuzev u periodima trajanja zvanične predizborne kampanje, u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i prema propisima i pravilima Izborne komisije BiH.

(2) U toku predizborne kampanje javni RTV servisi dužni su da omoguće političkim strankama i kandidatima da predstave svoje izborne programe pod ravnopravnim uslovima. Radio i televizija moraju ustupiti dio svog programskog vremena za prezentaciju kandidata, političkih stranaka i njihovih programa bez naplate troškova.

Član 33

(Virtuelno marketinško oglašavanje)

(1) Virtuelno marketinško oglašavanje dozvoljeno je pod uslovom da je organizator priredbe ili događaja dao prethodnu saglasnost i da su televizijski gledaoci obaviješteni o virtuelnom marketinškom oglašavanju u konkretnom slučaju.

(2) Virtuelni marketinški oglas može se umetati samo na mjestima koja se inače koriste za marketinško oglašavanje, ali ne smije biti uočljiviji od marketinškog oglasa koji se nalaze na tim mjestima, niti se smije pojavljivati na licima ili na njihovoj odjeći ili opremi.

Član 34

(Sponzorisanje)

(1) Zabranjeno je sponzorisanje vijesti i informativnih programa.

(2) Svi sponzorisani programi moraju biti jasno prepoznatljivi kao takvi.

(3) Zabranjen je bilo kakav uticaj sponzora na sadržaj programa.

(4) Regulatorna agencija može zabraniti javnim RTV servisima da emituju sponzorisane programe ukoliko ne ispunjavaju pravila i propise iz dozvole.

(5) Javni RTV servisi ne mogu prihvatiti sponzorisanje programa od kompanija koje se bave proizvodnjom ili prodajom cigareta i ostalih duvanskih proizvoda.

(6) Javni RTV servisi ne mogu prihvatiti sponzorisanje programa od kompanija koje se bave proizvodnjom ili prodajom medicinskih proizvoda ili sredstava za liječenje, ali mogu promovisati ime ili imidž kompanije, ne promovišući specifičnosti medicinskih proizvoda ili tretmana koji su dostupni samo na osnovu ljekarskog recepta.

Član 35

(Zaštita intelektualnog vlasništva)

Javni RTV servisi dužni su da obezbijede potpunu primjenu zakona kojima se uređuje zaštita autorskih i srodnih prava i intelektualnog vlasništva i u tome pridržavati se najviših međunarodnih standarda. Javni RTV servisi obavezni su da na ime naknada autorskih i srodnih prava odrede godišnji budžet.

Član 36

(Emitovanje za treća lica)

(1) Javni RTV servisi, bez odgađanja i naplate, emitovaće obavještenja organa vlasti čije je objavljivanje hitno, kao što su obavještenja o opasnosti po život i zdravlje, o ugrožavanju imovine, bezbjednosti i javnog reda i mira.

(2) Javni RTV servisi nisu odgovorni za sadržaj obavještenja iz stava (1) ovog člana.

(3) Detalji u vezi sa emitovanjem za ostala treća lica utvrđuju se statutima javnih RTV servisa.

Član 37

(Pravo na odgovor)

(1) Lica čijim pravnim interesima je nanesena šteta, čiji su čast i ugled povrijeđeni navodima emitovanim u radio ili televizijskom programu jednog od javnih RTV servisa imaju pravo na odgovor u roku od 15 dana od dana emitovanja.

(2) Odgovor se podnosi odgovarajućem javnom RTV servisu u pisanoj formi i sveden na činjenice. Odgovor mora potpisati zainteresovana strana ili njen zastupnik.

(3) Javni RTV servisi imaju pravo da uklone uvredljive ili kriminalne sadržaje iz odgovora, pridržavajući se sadržajne cjeline odgovora, te da skrate ili odbiju da objave odgovor ako nije u vezi sa emitovanim navodima.

(4) Ako se prigovor odnosi na dnevnoinformativni program, javni RTV servisi dužni su da besplatno emituju odgovor najkasnije u roku od tri dana od dana prijema prigovora, na način i u vremenu davanja obavještenja na koje se odgovor odnosi. Ako se prigovor odnosi na periodične emisije, odgovor se mora besplatno emitovati u prvoj narednoj emisiji.

(5) Ako javni RTV servis ne objavi odgovor, ili to ne učini na odgovarajući način, lice iz stava (1) ovog člana može u roku od osam dana od dana isteka roka za objavljivanje podnijeti prigovor upravnom odboru odgovarajućeg javnog RTV servisa.

(6) Ako podnosilac prigovora nije zadovoljan odlukom upravnog odbora, ima pravo da traži sudsku zaštitu u parničnom postupku u roku od 15 dana od dana prijema pismene odluke, odnosno u roku od 30 dana od dana izjavljivanja prigovora, ako odluka nije donesena ili mu nije dostavljena.

(7) Javni RTV servisi mogu odbiti da emituju odgovor ako podnosilac zahtjeva nema pravni interes za objavljivanje odgovora ili ako zahtjev za odgovor nije blagovremeno podnesen.

(8) Javni RTV servisi imaju pravo da odbiju emitovanje prigovora ako odgovor prelazi dužinu originalnog materijala, kada nije u vezi sa originalnim materijalom i kada se smatra da je protivno pravu zaštićenih trećih lica.

(9) Pravo na odgovor dostupno je samo u onim slučajevima u kojima su narušena prava pojedinaca, uključujući ona iz Zakona o kleveti.

Član 38

(Ispravke)

Na zahtjev za ispravkom pogrešno navedenih činjenica primjenjuje se isti postupak kao kod prava na odgovor.

Član 39

(Dužnost čuvanja snimaka)

(1) Javni RTV servisi dužni su organizovati čuvanje i obradu svih audio-vizuelnih snimaka korišćenih u programu.

(2) Snimci svih emisija moraju se čuvati najmanje šest nedjelja od dana emitovanja.

(3) U slučaju da Regulatorna agencija zatraži snimak, ili u slučaju pokretanja sudskog ili drugog spora, javni RTV servisi dužni su čuvati snimke za traženi period, odnosno do donošenja konačne odluke.

Član 40

(Povjerljivost izvora)

(1) Zagarantovana je povjerljivost izvora informacije.

(2) Otkrivanje izvora informacije i saznatih činjenica novinaru može naložiti samo sud, u slučaju kada je to neophodno radi sprečavanja nastanka teških krivičnih djela.

Član 41

(Pristup i emitovanje događaja)

(1) Javni RTV servisi imaće pristup javnim kulturnim, sportskim i drugim događajima radi informisanja najšire javnosti. Izvještaj koji se besplatno prenosi ne smije trajati duže nego što je potrebno da se javnost informiše o događaju, u smislu vijesti.

(2) Javni RTV servisi imaju pravo da, u okviru svog redovnog informativnog programa, besplatno citiraju programe drugih servisa ako je riječ o događajima iz stava (1) ovog člana. Trajanje citata ne smije biti duže od 90 sekundi, a izvor citata mora biti jasno naveden.

(3) Pravo iz stava (2) ovog člana, pod istim uslovima, imaju i sve radio-televizijske stanice u odnosu na program javnih RTV servisa.

Član 42

(Prelazne odredbe)

(1) Konstituirajuća sjednica Odbora Sistema biće sazvana u roku od 15 dana od imenovanja dovoljnog broja članova upravnih odbora javnih RTV servisa kako bi se formirao kvorum Odbora Sistema. Do uspostavljanja Odbora Sistema i pojedinačnih odbora javnih RTV servisa, postojeći upravni odbori vršiće svoju funkciju.

(2) Statut Korporacije odobrava Odbor Sistema u roku od 30 dana od dana održavanja prve sjednice.

(3) Korporacija će biti registrovana prema Zakonu o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije BiH (Zakon o registraciji "Službeni glasnik BiH", 37/03) u roku od 45 dana od konstituirajuće sjednice.

(4) RTV taksu naplaćuju telekom operateri zaključno do 30.06.2016. godine.

(5) Operateri TELEKOM-a pri prikupljanju RTV takse uložiće iste napore kao pri naplaćivanju vlastitih potraživanja.

(6) Poslije uspostavljanja Korporacije, sva radna mjesta biće otvorena i popunjena putem pravičnog i transparentnog procesa zapošljavanja putem javnog oglasa u sva tri javna RTV servisa.

Svi kandidati odabrani na nove pozicije moraju ispunjavati uslove iz opisa radnih mjesta koje donosi Upravni odbor JRTS Bosne i Hercegovine.

Na pravni položaj zaposlenih u Korporaciji, uslove za zaključenje ugovora o radu, plate i druga primanja primjenjuju se opšti propisi o radu i Statut.

(7) Za vrijeme trajanja prve dozvole, javni RTV servisi i Korporacija moraju izmiriti sve dospjele obaveze, uključujući neisplaćene plate, poreze, doprinose u vezi sa zapošljavanjem i sve dospjele obaveze po osnovu komercijalnih i drugih zajmova, kao i obaveze prema dobavljačima.

(8) Obrazac za distribuciju prihoda od marketinškog oglasa i RTV takse, precizirano članom 23. ovog zakona, počinje se primjenjivati prvog dana mjeseca koji nastupa nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Član 43

(Kaznene odredbe)

(1) Fizičkom licu koje ne ispuni obaveze propisane st. (1) i (2) člana 21. ovog zakona ili koje da lažnu izjavu, koristeći se pravom iz člana 19. stav (2) ovog zakona, biće za prekršaj izrečena novčana kazna u iznosu od 100 KM do 300 KM.

(2) Fizičkom licu koje ne ispuni obaveze propisane st. (1) i (2) člana 21. ovog zakona ili koje da lažnu izjavu, koristeći se pravom iz člana 19. stav (2) ovog zakona, biće za prekršaj izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM, a odgovornom licu u tom pravnom licu novčana kazna u iznosu od 200 KM do 500 KM.

(3) Fizičkom licu koje ne ispuni obavezu plaćanja navedenu u članu 20. stav (1) ovog zakona biće u prekršajnom postupku izrečena novčana kazna u iznosu od 100 KM do 300 KM.

(4) Pravnom licu koje ne ispuni obavezu plaćanja navedenu u članu 20. stav 2. ovog zakona u prekršajnom postupku biće izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM, a odgovornom licu u tom pravnom licu novčana kazna u iznosu od 200 KM do 5.000 KM.

Član 44

Odgovarajući zakoni i propisi na državnom i entitetskom nivou koji se odnose na JRTS Bosne i Hercegovine i javne RTV servise Bosne i Hercegovine moraju se usaglasiti sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od njegovog stupanja na snagu.

Član 44a

(Upotreba jezika)

(1) Izrazi napisani samo u muškom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod.

(2) U označavanju funkcija, zvanja i titula upotrebljavaće se džender (gender) senzitivan jezik.

Član 45

(Stupanje na snagu i objavljivanje)

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a biće objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum