Vaš pravni kompas 

  • Zakon o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo

  • Zakoni Kantona Sarajevo
Zakoni Kantona Sarajevo
 #1674  by comodore
 
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 1/22
Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i čl. 10. i 103. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/06, 2/10 i 57/20), Skupština Kantona Sarajevo na 47. Radnoj sjednici održanoj dana 28.12.2021. godine, donijela je


ZAKON O JAVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA U KANTONU SARAJEVO


POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak organizovanja javnog prijevoza putnika, na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), a naročito:

a) organizacija javnog prijevoza putnika u Kantonu,

b) uvjeti za obavljanje javnog prijevoza putnika,

c) način i mjere za osiguranje kontinuiteta funkcionisanja javnog prijevoza putnika,

d) način i uvjeti korištenja infrastrukture u javnom prijevozu putnika,

e) obaveze korisnika prijevoza - putnika,

f) tarifni sistem,

g) nadzor nad odvijanjem javnog prijevoza putnika,

h) kaznene odredbe,

i) način uspostave i održavanja mreže linija javnog prijevoza putnika.

(2) Odredbe ovog zakona ne odnose se na prijevoz putnika koji se obavlja taksi vozilom ili fijakerom.

Član 2.
(Definicije)

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju isto značenje kao u Zakonu o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/06, 2/10 i 57/20) (u daljem tekstu: Federalni Zakon), osim pojmova koji imaju slijedeća značenja:

a) "autobus" je motorno vozilo kategorije M3 i M2 namijenjeno za prijevoz lica koje, osim sjedišta za vozača, ima više od 33 sjedišta;

b) "autobuska linija" je linija koja se održava autobusom;

c) "doplatna karta" je karta koju plaća putnik koji se zatekne u sredstvu javnog prijevoza putnika bez odgovarajuće vozne karte;

d) "dovoljan broj vozača" je minimalan broj kvalificiranih vozača po vozilu, kojima se obezbjeđuje redovno održavanje registrovanih linija, uključujući i rezervu a poštujući zakonom propisane uslove po pitanju zauzeća i vremena vožnje vozača, uključujući i rezervu.

e) "dovoljan broj vozila" je minimalan broj vozila potrebnih vozila za održavanje registrovanih redova vožnje, uključujući i rezervu od 10 %;

f) "ekološki čiste linije" su linije koje se održavaju vozilima javnog linijskog prijevoza putnika tramvajima i trolejbusima na električni pogon;

g) "ekološki opravdane linije" su autobuske i minibuske linije, koje se obavljaju vozilima na prirodni gas, druga alternativna goriva osim biodiesel-a;

h) "ekspresna linija" je redom vožnje utvrđena autobusna/minibuska linija na kojoj se obavlja prijevoz između početnog i završnog terminusa ili stajališta, sa zaustavljanjem samo na značajnim usputnim stajalištima.

i) "tarifni sistem" je tarifni sistem koji se primjenjuje na linijama javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu, a koji na prijedlog Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) utvrđuje Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada);

j) "kontrolor" je kvalifikovani zaposlenik operatera sa posebnim ovlaštenjima;

k) "kosi lift" je postrojenje za prijevoz putnika koje koristi platformu na zakošenoj podlozi, a koja omogućava penjanje i spuštanje između dvije denivelirane, konstrukcijom povezane tačke;

l) "linijski prijevoz putnika" je prijevoz putnika koji se obavlja na određenim linijama po unaprijed utvrđenoj skici puta - itinereru, redu vožnje, utvrđenoj i objavljenoj cijeni i drugim uvjetima prijevoza;

m) "minibus" je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje, osim sjedišta za vozača, ima kapacitet od devet (9) do (33) sjedišta, čija visina dozvoljava stajanje putnika za vrijeme vožnje;

n) "minibuska linija" je linija koja se održava minibusom;

o) "mreža linija" je skup svih linija, koje na području Kantona sačinjavaju podgrupe linija javnog linijskog prijevoza putnika grupisanih po tehnološkim kriterijima;

p) "neredovno održavanje linije" podrazumijeva da prijevoznik ne održava registrovani red vožnje ili jedan od polazaka neprekidno duže od pet dana ili u različitim vremenskim razmacima duže od 10 dana tokom perioda važenja reda vožnje;

r) "neuredno održavanje linije" podrazumijeva da prijevoznik ne koristi terminal, terminus, stanicu ili stajalište upisano u registrovani red vožnje, koristi stajalište za izlazak ili ulazak putnika, a isto nije upisano u registrovani red vožnje, ne pridržava se itinerera iz registrovanog reda vožnje, dolazi na terminal, terminus ili stajalište prije vremena upisanog u registrovanom redu vožnje, polazi ranije ili kasni u dolasku na terminal, terminus ili stajalište više od 10 minuta;

s) "novi polazak" je svaki polazak u novom redu vožnje koji se utvrđuje mrežom linija, kao i svaki novi polazak koji se utvrđuje mrežom linija u odnosu na broj polazaka u registrovanom redu vožnje;

t) "novi red vožnje" je mrežom linija utvrđen red vožnje koji nije registriran u tekućem periodu;

u) "period održavanja" je redom vožnje tačno utvrđeni vremenski period održavanja linije, a može biti tokom cijele godine (stalni) ili sezonski;

v) "poseban linijski prijevoz" se obavlja turističkim vozom, žičarom i kosim liftom;

z) "povremene linije" su linije koje se registruju za vrijeme prekida saobraćaja ili održavanja kulturnih i sportskih manifestacija.

aa) "probne linije" su linije privremenog karaktera i uspostavljaju se na period testiranja probne linije do šest mjeseci radi utvrđivanja opravdanost održavanja iste;

bb) "operater usluge javnog prijevoza putnika" (u daljem tekstu: operater) je svako pravno lice upisano u sudski registar za vršenje djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika (šifra djelatnosti 49.31). koje ispunjava uvjete propisane ovim zakonom, Zakonom o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16, 10/17 - Ispravka, 19/17, 20/18 i 22/19), Federalnim Zakonom, kao i propisima donesenim na osnovu Federalnog Zakona i kome je povjereno obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na području Kantona;

cc) "putnik" je svaka osoba - korisnik usluge javnog prijevoza, koja se nalazi u vozilu za prijevoz ili ulazi u vozilo javnog prijevoza putnika;

dd) "rang linije" su linije u Kantonu koje se rangiraju od najvišeg ka najnižem rangu, kako slijedi: međunarodne, međuentitetske, federalne, kantonalne, gradske i općinske;

ee) "režim održavanja" je redom vožnje tačno utvrđeni način održavanja linije, a može biti svakodnevno ili prema unaprijed utvrđenim danima prema periodu održavanja (dani u sedmici - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i DP - državni praznik);

ff) "ručni prtljag" su stvari koje putnik može unijeti u vozilo namijenjeno za javni prijevoz putnika, u skladu s uvjetima propisanim ovim zakonom;

gg) "sezonska linija" je linija na kojoj se prijevoz održava po registrovanom redu vožnje u jednom ili dva određena perioda u toku godine, s tim da pojedinačni period održavanja ne može biti kraći od dva mjeseca;

hh) "stajalište" je dio površine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa, trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska putnika i koje je obilježeno saobraćajnim znakom.

ii) "stari polazak" je polazak u registriranom redu vožnje u tekućem periodu važenja;

jj) "stari red vožnje" je registrovani red vožnje, koji je upisan u mrežu linija, redovno se održava i nalazi se u registru redova vožnje;

kk) "stepen popunjenosti vozila" predstavlja popunjenost kapaciteta prijevoznog sredstva i iskazuje se u procentualnom obliku;

ll) "terminal" je početna/krajnja tačka većeg broja linija, jednog ili više vidova prijevoza, sa posebno uređenim prostorom za ulazak i/ili izlazak putnika u/iz vozila javnog prijevoza, kao i prijem i otpremu vozila javnog prijevoza;

mm) "terminus" je početno ili završno stajalište na liniji javnog prijevoza putnika;

nn) "tramvaj" je šinsko vozilo na električni pogon, namijenjeno za javni prijevoz putnika, koje, radi napajanja motora električnom energijom, ostvaruje kontakt s električnim provodnikom;

oo) "tramvajska infrastruktura" sastoji se od tramvajskih stajališta, pruge i postrojenja koja pripadaju tramvajskoj pruzi, uključujući elektrovučne podstanice, kontaktnu mrežu sa nosačima i pripadajućim napojnim kablovima;

pp) "tramvajska linija" je linija koja se održava tramvajem;

rr) "trolejbus" je motorno vozilo na električni pogon, namijenjeno za javni prijevoz putnika, koje, radi napajanja motora električnom energijom, ostvaruje kontakt s električnim provodnikom;

ss) "trolejbuska infrastruktura" sastoji se od trolejbuskih stajališta i postrojenja koja pripadaju trolejbuskoj trasi, uključujući elektrovučne podstanice, kontaktnu mrežu sa nosačima i pripadajućim napojnim kablovima;

tt) "trolejbuska linija" je linija koja se održava trolejbusom;

uu) "turistička linija"- City bus je linija koja se održava vozilima namjenjenim za razgledanje turističkih atrakcija u Kantonu;

vv) "vanlinijski prijevoz putnika" je prijevoz putnika kod kojeg se relacija, cijena i drugi uvjeti prijevoza utvrđuju posebno za svaki prijevoz;

zz) "vezane linije" su linije javnog linijskog prijevoza koje mrežom linija utvrđuje Ministarstvo na osnovu posebnih kriterija i koje su predmet javnog poziva ili ugovora o koncesiji;

aaa) "vozila javnog linijskog prijevoza putnika" su: tramvaj, trolejbus, autobus, minibus, gondole i kabine žičare i kosog lifta;

bbb) "žičara" je postrojenje sastavljeno od više komponenti, projektovano, proizvedeno, sklopljeno i stavljeno u upotrebu za prijevoz osoba u vozilima ili pomoću vučnih uređaja, koji se nose ili vuku užadima postavljenim duž trase kretanja.

POGLAVLJE II - ORGANIZACIJA JAVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA


Odjeljak A - Organizacija javnog linijskog prijevoza putnika


Član 3.
(Nadležnosti Ministarstva)

(1) Ministarstvo je nadležno za:

a) planiranje, organizaciju i unapređenje javnog prijevoza putnika u Kantonu;

b) utvrđivanje mreže linija i redova vožnje na mreži linija na području Kantona;

c) upravljanje i nadzor funkcionisanja javnog prijevoza putnika na području Kantona;

d) pripremu prijedloga tarifnog sistema i nadzor nad njegovom primjenom;

e) uvođenje novog sistema naplate sa svom potrebnom infrastrukturom za elektronsku naplatu;

f) određivanja minimalnog broja vozila javnog linijskog prijevoza putnika sa platformom za osobe sa invaliditetom.

(2) Ministarstvo obavlja poslove propisane u stavu (1) ovog člana, putem organizacione jedinice u sastavu Ministarstva: sektora ili upravne organizacije u sastavu Ministarstva.

(3) Ministarstvo dio poslova propisanih u stavu (1) tačka e) ovog člana može povjeriti pravnom licu.

(4) Ministarstvo daje saglasnost za korištenje stajališta za međunarodne, federalne i međuentitetske linije na području Kantona pravilnikom o registraciji novih stajališnih mjesta, terminala i terminusa, izradi daljinara i registra stajališta, a koji ministar saobraćaja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar) u skladu sa Zakonom o uređenju saobraćaja na području Kantona ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/17 i 46/17).

Član 4.
(Prioriteti u razvoju javnog prijevoza putnika u Kantonu)

(1) Javni prijevoz putnika je djelatnost od posebnog interesa za Kanton.

(2) Prioritetni zadaci su:

a) obezbjeđenje kontinuiranog funkcionisanja savremenog i samoodrživog sistema javnog prijevoza putnika, prilagođenog realnim prijevoznim potrebama građana Kantona;

b) integracija svih operatera u jedinstveni sistem javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu;

c) uvođenje jedinstvene vozne karte, koja se zasniva na integriranom tarifnom sistemu i elektronskom sistemu naplate.

(3) Prilikom planiranja organizacije javnog prijevoza putnika na području Kantona, Ministarstvo će davati prednost ekološki čistim linijama nad svim drugim vrstama linija, vodeći računa o načelima kontinuiranog razvoja, efikasnosti, sigurnosti i međusobne povezanosti područja i različitih vrsta prijevoznih usluga.

(4) Operater koji obavlja javni linijskog prijevoz putnika dužan je svoje poslovanje prilagoditi u skladu sa registrovanim redom vožnje, tako da putnicima kontinuirano pruža usluge javnog prijevoza.

(5) Operater koji obavlja javni prijevoz putnika na ekološki opravdanim linijama, ima obavezu uvođenja prijevoznih sredstava koja se pokreću prirodnim gasom ili nekim drugim pogonskim gorivom koje smanjeno zagađuje čovjekovu okolinu.

Odjeljak B - Obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika


Član 5.
(Obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika)

(1) Javni linijski prijevoz putnika na području Kantona, kao komunalnu djelatnost od posebnog interesa za Kanton, utvrđenu Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16, 10/17- Ispravka, 19/17, 20/18 i 22/19), obavlja javno preduzeće čiji je osnivač Kanton i druga pravna lica registrovana za obavljanje ove djelatnosti, u skladu sa ovim zakonom.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, zbog jedinstvenih tehnoloških uvjeta za obavljanje tramvajskog i trolejbuskog prijevoza, javni prijevoz putnika tramvajem i trolejbusom obavlja javno preduzeće čiji je osnivač Kanton.

(3) Javni linijski prijevoz putnika na području Kantona obavlja se kao dnevni prijevoz sa polascima u vremenu od 05:00 do 24:00 sati i kao noćni prijevoz sa polascima u vremenu od 00:00 do 05:00 sati.

Odjeljak C - Specifičnosti organizacije javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu


Član 6.
(Specifičnosti organizacije javnog linijskog prijevoza putnika)

(1) Javni linijski prijevoz putnika obavlja se tramvajima, trolejbusima, autobusima, minibusima, žičarama i kosim liftom po unaprijed utvrđenim linijama, prema registrovanim redovima vožnje na tim linijama, uz unaprijed utvrđenu tarifu i ostale uvjete prijevoza u skladu sa ovim zakonom.

(2) Javni linijski prijevoz putnika se obavlja na temelju utvrđene mreže linija, a prema registriranim redovima vožnje.

(3) Na mreži linija primjenjuje se tarifni sistem utvrđen u skladu sa Poglavljem VII Odjeljak A ovog zakona.

(4) Izuzetno od stava (1) ovoga člana, za osobe sa poteškoćama u kretanju može se organizirati javni prijevoz putnika u skladu sa njihovim potrebama i to koristeći vozila javnog prijevoza putnika posebno opremljenim za prijevoz ovih osoba.

Odjeljak D - Mreža linija javnog linijskog prijevoza putnika


Član 7.
(Mreža linija i elementi mreže)

(1) Mreža linija se sastoji od ekološki čistih linija i linija koje se obavljaju autobusima, minibusima, kosim liftom i žičarom.

(2) Mrežom linija se utvrđuju sljedeći elementi:

a) broj i vrsta linije (tramvajska, trolejbuska, autobuska, minibuska, žičara, kosi lift);

b) rang linije: općinska, gradska i kantonalna;

c) terminali, polazni i završni terminus, stanice i stajališta po smjerovima i njihova međusobna rastojanja - daljinar;

d) trasa svih linija (itinerer);

e) nazivi linija i linijski broj;

f) broj, vrsta i tip potrebnih vozila po svakoj liniji;

g) broj vozila javnog prijevoza putnika koji će biti opremljeni uređajima za olakšan ulaz ili izlaz osobama sa teškoćama u kretanju;

h) najveći dopušteni stepen popunjenosti vozila;

i) period i režim održavanja;

j) tarifni razred za svaku pojedinu liniju;

k) vezane linije.

(3) Ministarstvo utvrđuje vezane linije na osnovu posebnih kriterija, kao što su:

a) ekonomski parametri;

b) uvjeti eksploatacije vozila;

c) zahtjevi lokalne zajednice;

d) obaveza obezbjeđenja javnog prijevoza putnika na cjelokupnoj teritoriji Kantona.

(4) Ministarstvo utvrđuje ekološki opravdane linije.

(5) Ministar će donijeti Pravilnik o odobravanju, registraciji, načinu održavanja i brisanju vezanih linija.

Član 8.
(Vrste linija koje se definiraju mrežom linija)

Pored elemenata utvrđenih članom 7. ovog zakona, mrežom linija definiraju se linije prema:

a) vrsti prijevoznog sredstva na: tramvajske, trolejbuske, autobuske, minibuske linije, linije turističkog voza, kosog lifta i žičare;

b) periodu održavanja linije na: stalna, sezonska, probne i povremena;

c) karakteru linije: redovna, turistička i ekspresna.

Član 9.
(Utvrđivanje mreže linija)

(1) Početna mreža linija je mreža linija koja je na snazi danom stupanja na snagu ovog zakona i koja je objavljena na web stranici Ministarstva.

(2) Ministarstvo najmanje jednom godišnje utvrđuje modifikaciju mreže linija na području Kantona.

(3) Važnost redova vožnje utvrđenih mrežom linija i upisanih u Registar redova vožnje je tri godine, osim u slučaju brisanja određenog polaska ili reda vožnje iz Registra redova vožnje.

(4) Prilikom utvrđivanja modifikacije mreže linija, Ministarstvo produžava važnost starih redova vožnje, bez promjene.

(5) Novi polazak ili novi red vožnje se dodjeljuje zainteresiranom operateru na način propisan metodologijom izbora prijevoznika u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 10.
(Imenovanje komisije)

(1) U cilju obezbjeđenja kvalitetne i funkcionalne mreže linija na području Kantona, ministar imenuje komisiju (u daljnjem tekstu: Komisija).

(2) Komisija iz stava (1) ovog člana analizira i cijeni opravdanost zaprimljenog zahtjeva za modifikaciju mreže linija i dostavlja mišljenje ministru.

(3) Članove Komisije iz stava (1) ovoga člana delegira Ministarstvo, Zavod za planiranje Kantona Sarajevo, operateri/prijevoznici, općine po čijem zahtjevu se vrši modifikacija linije kao i druge institucije za koje ministar smatra da trebaju biti članovi Komisije.

Član 11.
(Modifikacija mreže linija)

(1) Modifikaciju mreže linija, na osnovu analize opravdanosti zahtjeva i mišljenja komisije iz člana 10. stava (1) ovog zakona, utvrđuje Ministarstvo.

(2) Modifikacija iz stava (1) ovog člana vrši se uslijed slijedećih promjena:

a) uvođenja nove linije;

b) skraćenja linija;

c) brisanja stajališta;

d) brisanja reda vožnje;

e) brisanja vezanih redova vožnje;

f) uvođenja novog stajališta;

g) produženja postojeće linije.

(3) Ministarstvo može na zahtjev operatera privremeno promijeniti važeću mrežu linija uslijed slijedećih promjena:

a) privremenog produženja održavanja linije do konačnog izbora operatera i registracije reda vožnje;

b) izmjena dijela trase linije nastala neovisno od volje prijevoznika.

(4) Ministarstvo odlučuje o uspostavljanju novih i ukidanju postojećih linija.

(5) Opravdanost razloga iz stava (2) ovog člana, Ministarstvo utvrđuje na temelju slijedećih elemenata:

25. broja korisnika;

26. gustine naseljenosti;

27. potrebne infrastruktura;

28. aspekta sigurnosti;

29. ekonomske opravdanosti;

30. zaštite čovjekove sredine, ekološkog aspekta;

31. mogućnosti prijevoza postojećom linijom na mreži;

32. kvalitete usluge prijevoza;

33. mišljenja komisije iz stava (1) člana 10. ovog zakona.

(6) U slučaju da dva ili više operatera obavljaju prijevoz na istoj liniji, Ministarstvo utvrđuje red vožnje, broj potrebnih vozila, period i režim održavanja linija i rad operatera na liniji koristeći princip reciprociteta prema frekvenciji putnika tokom dana i prethodnog procenta održavanja polazaka na predloženoj liniji.

(7) Zahtjev iz st. (1) i (3) ovog člana može podnijeti nadležni gradski ili općinski organ ili operater koji uz zahtjev prilaže i prijedlog novog reda vožnje.

(8) Ministarstvo, po službenoj dužnost može pokrenuti postupak za modifikaciju mreže linija.

(9) Ministarstvo donosi rješenje o podnesenim zahtjevima iz st. (1) i (3) ovoga člana.

(10) Ministarstvo probnu liniju dodjeljuje operateru uvažavajući ekonomske i tehnološke aspekte.

(11) Ministarstvo rješenjem odobrava red vožnje za povremene linije iz stava (3) tačke b) ovog člana.

(12) Zahtjev iz stava (7) ovog člana podnosi se na obrascu koji propisuje Ministarstvo.

Član 12.
(Probne linije)

(1) Probne linije su privremenog karaktera i uspostavljaju se u skladu sa uvjetima iz člana 11. ovog zakona.

(2) Period testiranja opravdanosti uvođenja probne linije ne može biti duži od šest mjeseci, a o potrebi uspostavljanja probne linije odlučuje ministar.

(3) Po isteku probnog perioda i utvrđene opravdanosti pokreće se postupak zadodjelu reda vožnje u skladu sa odredbama člana 20. ovog zakona.

(4) Izuzetno, period testiranja probne linije može se produžiti najduže za šest mjeseci, do okončanja postupka dodjele reda vožnje u skladu sa odredbama ovog zakona.

(5) Organ koji podnosi zahtjev za uvođenje probne linije dužan je operateru nadoknaditi eventualnu razliku između ostvarenih prihoda i troškova održavanja iste.

(6) Za utvrđivanje prihoda i troškova iz stava (5) ovog člana ministar će formirati stručnu Komisiju.

Član 13.
(Utvrđivanje reda vožnje)

34. Ministarstvo mrežom linija određuje broj polazaka na pojedinom redu vožnje.

35. Broj polazaka iz stava (1) ovog člana utvrđuju se za svaki red vožnje na temelju slijedećih kriterija:

a) vrste linije;

b) vrste vozila;

c) najvećeg dopuštenog stepena popunjenosti vozila;

d) perioda tokom dana;

e) mogućeg alternativnog ili paralelnog pravca linija javnog prijevoza putnika;

f) perioda i režima održavanja linije;

g) prijevoznog zahtjeva i

h) strukture putnika.

36. Red vožnje mora biti izrađen na način da proračunska popunjenost vozila u najopterećenijem satu ne prelazi 95% registriranog kapaciteta vozila.

37. U slučaju odstupanja u održavanju reda vožnje zbog uvjeta saobraćaja, operater treba da održi interval slijeđenja vozila.

Odjeljak E - Način osiguranja kontinuiteta u obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika


Član 14.
(Obaveza redovnog odvijanja usluga javnog linijskog prijevoza putnika)

(1) Operater je dužan otpočeti obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika u roku od pet dana nakon stupanja na snagu registrovanog reda vožnje.

(2) Operater je dužan osigurati kontinuirano obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika prema važećem registriranom redu vožnje.

(3) U svrhu smanjenja stepena opterećenja vozila na nekoj liniji, operater može obaviti prijevoz sa dva ili više vozila na cijeloj liniji i po istom redu vožnje ("bis" vožnja).

(4) Prilikom obavljanja javnog linijskog prijevoza putnika, u svakom vozilu se mora nalaziti registriran i ovjeren red vožnje.

(5) U slučaju iznenadnog zastoja ili kraćeg poremećaja u odvijanju prijevoza, operater je dužan organizirati prijevoz putnika na takav način da putnici u najmanjoj mogućoj mjeri osjete posljedice nastalog poremećaja. Operater se u ovom slučaju obavezuje da će u najkraćem roku poduzeti potrebne aktivnosti za ponovnu uspostavu redovnog saobraćaja.

(6) U slučaju kvara na vozilu, operater je dužan osigurati zamjenu istog sa ispravnim vozilom. Neispravno vozilo dužan je, u najkraćem mogućem vremenskom periodu ukloniti iz prometa.

Član 15.
(Neredovno održavanje autobuskih i minibuskih linija)

(1) Neredovno održavanje autobuskih i minibuskih linija predstavlja obavljanje prijevoza sa odstupanjem od reda vožnje u smislu člana 2. tačka p) i člana 16. stav (1) ovog zakona.

(2) Odstupanje od reda vožnje nastalo višom silom ne predstavlja neredovno održavanje linije.

(3) Ministarstvo, na osnovu zapisnika nadležnog inspekcijskog organa, svojim rješenjem utvrđuje prestanak obavljanja prijevoza i brisanje reda vožnje odnosno redova vožnje vezanih linija iz Registra redova vožnje, uslijed neredovnog održavanja linija iz stava (1) ovog člana.

(4) Brisanjem reda vožnje iz Registra redova vožnje ne znači brisanje linija odnosno vezane linije iz mreže linija.

(5) Rješenje iz stava (3) ovog člana je konačno i protiv istog se može pokrenuti upravni spor.

(6) U slučaju donošenja rješenja iz stava (3) ovog člana, Ministarstvo može angažirati drugog operatera po hitnoj proceduri, kako bi se osigurala kontinuirana funkcija komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika.

(7) Angažiranje operatera iz stava (6) ovog člana, traje do izbora novog operatera na liniji na kojoj je nastupio prekid obavljanja prijevoza, prema proceduri predviđenoj ovim zakonom.

(8) U slučaju neredovnog održavanja reda vožnje koji se obavlja na temelju ugovora o koncesiji, smatra se da operater ne ispunjava ugovorene obaveze i da djelatnost prijevoza putnika obavlja suprotno odredbama ugovora o koncesiji.

(9) Nadležni inspekcijski organ zapisnikom utvrđuje neredovno ili neuredno održavanje reda vožnje.

(10) Zapisnik iz stava (9) ovog člana dostavlja se Ministarstvu.

Član 16.
(Neredovno održavanje ekološko čiste)

(1) Neredovno održavanje ekološki čiste linije predstavlja obavljanje prijevoza sa odstupanjem od reda vožnje.

(2) Odstupanje od reda vožnje nastalo uslijed više sile ne predstavlja neredovno održavanje linije.

(3) U slučaju prekida pružanja usluge na ekološki čistoj liniji, uzrokovanog višom silom, operater koji obavlja prijevoz na ekološki čistoj liniji dužan je organizovati alternativni prijevoz putnika na tom itinereru.

(4) U slučaju obustave prijevoza na ekološki čistoj liniji, Ministarstvo može angažirati drugog operatera po hitnoj proceduri, kako bi se osigurala kontinuirana funkcija komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika.

(5) Angažiranje operatera iz stava (4) ovog člana, traje do ponovne uspostave prijevoza na ekološki čistoj liniji.

Član 17.
(Obaveze operatera u slučaju odstupanja od reda vožnje)

(1) Ministarstvo može, u slučaju više sile ili drugog opravdanog razloga, privremeno odobriti operateru odstupanje od utvrđenog reda vožnje na liniji (privremeno obustavljanje, skraćenje, produženje, djelomična izmjena trase).

(2) Opravdani razlozi iz stava (1) ovog člana su elementarne nepogode, vanredno održavanje ceste duž trase linije, čije stanje kolovoza ugrožava sigurnost odvijanja saobraćaja, izmjena režima saobraćaja zbog izvođenje radova i drugi razlozi koji ometaju sigurno odvijanje saobraćaja.

(3) U slučaju potrebe za odstupanjem od utvrđenog reda vožnje, operater je dužan o istom obavijestiti Ministarstvo, koje po hitnom postupku donosi rješenje.

(4) U slučaju većih elementarnih nepogoda, Ministarstvo u saradnji sa operaterima i upraviteljima cesta, utvrđuje način održavanja reda vožnje.

Član 18.
(Obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika u slučaju štrajka)

(1) U slučaju prekida obavljanja javnog linijskog prijevoza putnika uslijed štrajka, a radi osiguranja kontinuiteta u odvijanju javnog linijskog prijevoza putnika, operater je dužan osigurati minimalno 50% redom vožnje utvrđenog obima prijevoza.

(2) Ukoliko operater u slučaju štrajka nije osigurao minimalni obim prijevoza iz stava (1) ovog člana, Ministarstvo će angažirati drugog operatera ili licenciranog prijevoznika po hitnoj proceduri, kako bi se osigurala kontinuirana funkcija komunalne djelatnosti javnog linijskog prijevoza putnika.

(3) Operateru koji je obustavio prijevoz zbog štrajka suprotno odredbama Zakona o štrajku ("Službene novine Federacije BiH", broj14/00) i odredbi stava (1) ovog člana, Ministarstvo može odobriti nastavak obavljanja prijevoza nakon što isti izmiri ili da pisanu saglasnost da će izmiriti nastale troškove uzrokovane obustavom prijevoza, uključujući i troškove angažiranja drugog operatera.

Odjeljak F - Koncesija


Član 19.
(Obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na osnovu ugovora o koncesiji)

(1) Pravo na obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na pojedinim linijama daje se pod uvjetima propisanim Zakonom o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 27/11, 33/12 i 15/13).

(2) Turistička linija se registrira nakon provedenog postupka za davanje koncesije.

(3) Odluku o pristupanju dodjeli koncesije za određeno dobro donosi Skupšina Kantona Sarajevo, na prijedlog Vlade, a na osnovu srednjoročnog (trogodišnjeg) i godišnjeg plana dodjele koncesija.

POGLAVLJE III - METODOLOGIJA IZBORA OPERATERA


Odjeljak A - Javni poziv


Član 20.
(Linije javnog linijskog prijevoza putnika za koje se objavljuje javni poziv)

(1) Ministarstvo u roku od 30 dana od modifikacije mreže linija iz člana 9. stav (2) ovog zakona za nove ili brisane redove vožnje objavljuje javni poziv za izbor operatera (u daljem tekstu: javni poziv).

(2) Za svaku modifikovanu mrežu linija utvrđenu u tekućoj godini, a nakon provedenog postupka iz stava (1) ovog člana, Ministarstvo najkasnije u roku od 30 dana od utvrđivanja iste, objavljuje javni poziv samo za utvrđene promjene, i to:

a) na novoj liniji;

b) na liniji ili vezanoj liniji koja se neredovno održava i za koje je operateru, u skladu sa zakonom i utvrđenom procedurom, rješenjem Ministarstva brisan red vožnje iz Registra redova vožnje;

c) na liniji na kojoj je operater svojevoljno prestao obavljati prijevoz i za koju je rješenjem Ministarstva operateru brisan red vožnje iz Registra redova vožnje u skladu sa zakonom i utvrđenom procedurom.

d) na liniji na kojoj stepen popunjenosti vozila ne odgovara usvojenim parametrima.

(3) Izuzetno od stava (2) tačka c) ovog člana, Ministarstvo za postojeću liniju ili vezanu liniju može, uz zadržavanje starog operatera, objaviti javni poziv za novog operatera na liniji ili vezanoj liniji, prema redu vožnje utvrđenom u skladu sa članom 13. stav (3) ovog zakona.

(4) Izuzetno, Ministarstvo za postojeću liniju može objaviti javni poziv za izbor operatera na liniji u cilju smanjenja stepena popunjenosti vozila uvođenjem novih polazaka na redu vožnje.

(5) Javni poziv iz stava (1) ovog člana ne odnosi se na ekološki čiste linije koje se obavljaju tramvajem ili trolejbusom.

Odjeljak B - Način i postupak angažiranja operatera


Član 21.
(Izbor operatera)

(1) Po zatvaranju javnog poziva iz člana 20. ovog zakona, Ministarstvo vrši izbor operatera na osnovu uvjeta koje treba da ispunjava operater, metodologije vrednovanja operatera i drugih uvjeta propisanih ovim zakonom.

(2) Ministarstvo će u javnom pozivu istaći red vožnje za predmetnu liniju.

(3) Na osnovu javnog poziva, ne može biti izabran operater:

a) zbog čijeg se neredovnog održavanja linije i raspisuje javni poziv za izbor novog operatera na toj liniji, u skladu sa članom 20. stav (2) ovog zakona;

b) koji je prestao obavljati prijevoz na liniji zbog čega se i raspisuje javni poziv;

c) koji je prestao obavljati prijevoz ili neredovno održava prijevoz na jednoj od vezanih linija zbog čega se i raspisuje javni poziv, u skladu sa članom 20. stav (2) ovog zakona.

Član 22.
(Javni poziv)

(1) Javni poziv za izbor operatera iz člana 20. ovog zakona raspisuje organizaciona jedinica iz člana 3. stav (2) ovog zakona a provodi ga Komisija za provođenje javnog poziva koju formira ministar.

(2) Javni poziv obuhvata opći dio i konkursnu dokumentaciju kao poseban dio.

(3) Javni poziv se oglašava u dnevno-informativnom listu i WEB stranici ministarstva i obavezno sadrži:

a) liniju ili spisak linija za koje se raspisuje javni poziv;

b) vrijeme za koje se linije registruju;

c) ko ima pravo učešća na javnom pozivu;

d) način i rok podnošenja prijava;

e) mjesto i vrijeme javnog otvaranja prijava prispjelih na javni poziv.

(4) Konkursna dokumentacija iz stava (2) ovog člana sadrži:

a) podatke o obaveznom sadržaju prijave;

b) uvjete za obavljanje linijskog prijevoza putnika;

c) izvod iz važeće mreže linija za linije koje su predmet javnog poziva;

d) broj i vrstu vozila potrebnih za obavljanje prijevoza na linijama koje su predmet javnog poziva;

e) dokumente kojim podnosioc prijave dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika,

f) kriterijume za vrednovanje prijave;

g) način vrednovanja prijave.

Član 23.
(Komisija za provođenje javnog poziva)

(1) Komisija iz člana 22. stava (1) ovog zakona ima predsjednika i četiri člana i sekretara komisije i jednog zamjenskog člana.

(2) Komisija vodi zapisnik o bitnim činjenicama i toku postupka koji potpisuju predsjednik, članovi i sekretar komisije.

(3) Komisija je dužna u roku od 30 dana od otvaranja prispjelih ponuda utvrditi rang listu operatera koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva i sačiniti izvještaj.

(4) Izvještaj komisije sadrži:

a) tekst odluke o raspisivanju javnog poziva;

b) broj i sadržaj prispjelih ponuda;

c) podatke o neblagovremenim i nepotpunim prijavama;

d) način primjene kriterijuma za vrednovanje prijava;

e) rang listu sa obrazloženjem.

(5) Zapisnik, rang listu i izvještaj iz stava (3) ovog člana komisija iz člana 22. stav (1) ovog zakona dostavlja rukovodiocu organizacione jedinice iz člana 3. stav (2) ovog zakona i ministru koji donosi rješenje o dodjeli reda vožnje operateru prvom sa rang liste.

Član 24.
(Postupanje sa rješenjem o dodjeli reda vožnje)

(1) Organizaciona jedinica iz člana 3. stav (2) ovog zakona, dužna je rješenje o dodjeli reda vožnje operateru, u roku od osam dana, dostaviti svim učesnicima javnog poziva.

(2) Učesnik javnog poziva može preko Ministarstva podnijeti žalbu Vladi, u roku od osam dana od dana prijema rješenja iz stava (1) ovog člana.

(3) Rješenje doneseno po žalbi je konačno.

Odjeljak C - Metodologija izbora operatera


Član 25.
(Metodologija izbora operatera)

(1) Metodologijom izbora operatera se utvrđuje način vrednovanja operatera koji se prijavljuje na javni poziv iz člana 20. ovog zakona.

(2) Elementi metodologije koji se ocjenjuju su:

a) broj i kvaliteta voznog parka operatera, koji se utvrđuje na bazi slijedećih sadržaja:

1) broj raspoloživih vozila;

2) starost vozila;

3) kapacitet vozila (zglob/solo);

4) vrsta pogonskog goriva;

5) pogodnosti emisije izduvnih gasova (prema EURO karakteristikama motora);

6) visina poda u vozilu;

7) stepen pristupačnosti vozila osobama sa teškoćama u kretanju;

8) vanjski i unutrašnji izgled vozila;

9) posjedovanje klima uređaja u vozilu;

10) broj i površina vrata na vozilu.

b) infrastruktura operatera:

1) tehnička i kadrovska opremljenost;

2) kapaciteti za održavanje vozila;

3) parking prostor i prostor za pranje vozila;

4) vozilo za vuču i servisno vozilo.

c) reference operatera:

1) dosadašnje iskustvo i uspješnost u obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika;

2) poslovni bonitet operatera;

3) stručno i kvalifikovano osoblje za organizaciju javnog prijevoza putnika, održavanje i opravku vozila;

4) povoljnost ponude za provođenje mjera za očuvanje i zaštitu okoliša;

5) prilagodljivost postojećem sistemu informisanja putnika na i u vozilu;

6) sistem upravljanja prijevozom (radio veza, satelitsko praćenje rada);

7) ostale okolnosti koje mogu uticati na kvalitet javnog prijevoza putnika.

Član 26.
(Utvrđivanje kriterija za vrednovanje elemenata metodologije)

Ministarstvo prije raspisivanja javnog poziva utvrđuje kriterije za vrednovanje elemenata metodologije, u cilju utvrđivanja rang liste operatera prijavljenih na javni poziv.

Odjeljak D - Angažiranje operatera po hitnoj proceduri


Član 27.
(Angažiranje operatera po hitnoj proceduri)

(1) Vlada može u slučaju iz čl. 15. stav (6) i 16. stav (3) ovog zakona, u cilju osiguranja kontinuirane funkcije komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika, dati saglasnost Ministarstvu za angažiranje drugog operatera koji ispunjava uvjete propisane ovim zakonom.

(2) Na hitnu proceduru iz stava (1) ne odnose se odredbe propisane Poglavljem III Odjeljak C ovog zakona.

Odjeljak E - Registracija redova vožnje


Član 28.
(Registracija redova vožnje na linijama)

(1) Operater ne može otpočeti i vršiti javni linijski prijevoz putnika bez registrovanog reda vožnje.

(2) Ministarstvo, nakon provedenog postupka izbora operatera, donosi rješenje o dodjeli reda vožnje operateru.

(3) Nakon što rješenja iz stava (2) ovog člana postane konačno, Ministarstvo će registrovati predmetni red vožnje.

(4) Registrovani red vožnje Ministarstvo upisuje u Registar redova vožnje.

(5) Registar iz stava (4) ovog člana Ministarstvo objavljuje na svojoj WEB stranici.

(6) Registrirani redovi vožnje su vlasništvo Vlade i ne mogu biti predmet prodaje, ustupanja i Ugovora o poslovnoj suradnji između dva ili više operatera.

Član 29.
(Promjena redova vožnje)

(1) Ministarstvo može, u periodu do sljedećeg utvrđivanja mreže linija, odobriti promjene na redu vožnje, na osnovu zahtjeva operatera, koje se odnosi na:

a) smanjenje režima održavanja reda vožnje;

b) smanjenje broja polazaka na redu vožnje;

c) upotrebu vozila manjeg kapaciteta;

d) odustajanje od održavanja reda vožnje.

(2) Operater je uz zahtjev iz stava (1) ovog člana obavezan dostaviti detaljan izvještaj o ostvarenom broju putnika, ostvarenim prihodima i urađenu finansijsku analizu u periodu ne kraćem od 60 dana.

(3) Opravdanost zahtjeva iz stava (1) ovog člana, po hitnoj proceduri, utvrđuje organizaciona jedinica iz člana 3. stav (2) ovog zakona a na osnovu mišljenja komisije iz stava (1) člana 10. ovog zakona, mišljenja općinskog organa zainteresovanih Općina a radi smanjenja broja putnika na određenoj liniji.

(4) Ministarstvo može brisati polazak na registriranom redu vožnje, koji se neredovno ili nikako ne održava, nakon provedenog postupka, a po nalazu ovlaštenog inspektora. https://www.anwalt-derbeste.de

(5) Za privremene promjene na linijama koje traju kraće od 24 sata nije potrebno odobrenje niti registrovati red vožnje.

(6) U slučaju održavanja kulturnih, sportskih i dr. manifestacija Ministarstvo će privremeno odobriti izmjenu reda vožnje na prijedlog organizatora i operatera, ukoliko utvrdi da postoji opravdanost takvog zahtjeva.

POGLAVLJE IV - UVJETI KOJE TREBA ISPUNJAVATI OPERATER


Odjeljak A - Operater


Član 30.
(Opći i posebni uvjeti)

Operater može obavljati javni prijevoz putnika, ako ispunjava opće i posebne uvjete propisane ovim zakonom.

Član 31.
(Opći uvjeti za operatera)

Pored uvjeta predviđenih Federalnim Zakonom, Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br: 81/15 i 75/21) i Zakonom o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16, 10/17 - Ispravka, 19/17, 20/18, 22/19 i 22/19), operater mora ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

a) da ima registriranu djelatnost Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (šifra djelatnosti 49.31 ranija šifra 60.212);

b) da posjeduje licencu A;

c) da redovno izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda;

d) da redovno izmiruje obaveze prema uposlenim.

Član 32.
(Posebni uvjeti za operatera)

Pored općih uvjeta operater je dužan, ovisno o vrsti linije, ispunjavati posebne uvjete za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika i to:

a) da u vlasništvu posjeduje:

1) trideset (30) autobusa sa licencom vozila "AB" na relacijama dužine do 60 km - za autobusnu mrežu linija;

2) deset (10) minibusa sa licencom vozila "AB" na relacijama dužine do 60 km - za minibusku mrežu linija;

b) da na teritoriji Kantona raspolaže potrebnom infrastrukturom za kvalitetno obavljanje prijevoza, parkiranja i održavanje vozila, u skladu sa članom 31. stav (1) tačka b) ovog zakona;

c) da ima zaposleno i prijavljeno stručno i kvalifikovano osoblje za organizaciju javnog prijevoza putnika, održavanje i opravku vozila;

d) da posjeduje dovoljan broj vozila za prijevoz na linijama na kojima obavlja javni prijevoz putnika, kao i za linije za koje konkuriše;

e) da ima uposlen dovoljan broj vozača sa valjanim dokumentima propisanim Federalnim zakonom, koji mogu upravljati vozilima na linijama na kojima obavlja javni prijevoz putnika;

f) da posjeduje normativni akt o organizaciji, radu posade vozila i unutrašnje kontrole;

g) da primjenjuje utvrđeni tarifni sistem na području Kantona.

Član 33.
(Pravila primjenjiva na naknade vezane uz ugovore o javnim uslugama prijevoza)

Ukoliko operater pored usluga javnog linijskog prijevoza putnika u skladu sa ovim zakonom obavlja i druge djelatnosti, računi tih usluga moraju biti odvojeni tako da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

a) operativni računi svake od ovih djelatnosti moraju biti odvojeni i raspodjela odgovarajuće imovine i fiksnih troškova mora biti utvrđena u skladu s važećim računovodstvenim i poreznim pravilima;

b) usluga javnog linijskog prijevoza putnika ne može teretiti varijabilne troškove, odgovarajući dio fiksnih troškova i razumnu dobit vezanu uz ostale djelatnosti operatera javne usluge;

c) troškovi usluge javnog linijskog prijevoza putnika moraju biti u ravnoteži s prihodima od poslovanja i plaćanjima subvencija od strane Vlade, bez mogućnosti prijenosa prihoda drugom sektoru djelatnosti operatera.

Odjeljak B - Vozila


Član 34.
(Opći i posebni uvjeti)

Vozila kojima se obavlja javni prijevoz putnika, moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane ovim zakonom.

Član 35.
(Opći uvjeti za vozila)

(1) Vozilo kojim se obavlja javni prijevoz putnika mora biti opremljeno u skladu sa odredbama Federalnog Zakona i tehnički ispravno u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 i 9/18).

(2) Na vozilu iz stava (1) ovog člana vozač je dužan obaviti dnevni pregled i to prije početka obavljanja prijevoza, što potvrđuje potpisom na putnom nalogu.

(3) Vozilo kojim se obavlja javni prijevoz putnika mora biti održavano u stanju koje omogućava siguran i uredan prijevoz.

(4) Vozilo mora biti uredno obojeno, oprano i očišćeno prije dnevnog stavljanja u promet. Način čišćenja vozila nakon svakog poluobrta, regulisat će operater Pravilnikom o radu posade.

(5) Vozilo iz stava (1) ovog člana mora biti opremljeno uređajima za automatski sistem naplate prijevoza, osim turističkog voza, kosog lifta i žičare.

(6) Iznimno od odredbe stava (5) ovog člana, u slučaju kvara vozila sa automatskim sistemom za naplatu karata, može se koristiti vozilo bez tog uređaja u periodu do pet radnih dana.

(7) Tehničke uvjete automatskog sistema naplate iz stava (5) ovog člana propisuje ministar posebnim pravilnikom.

Član 36.
(Posebni uvjeti za vozila)

(1) Vozila kojima se obavlja javni prijevoz putnika, pored uvjeta propisanih Federalnim zakonom, moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

a) sigurnosne uvjete;

b) uvjete za osvjetljenje, grijanje i hlađenje;

c) oznake u/na vozilu.

(2) Na linijama javnog prijevoza putnika Ministarstvo mrežom linija određuje broj vozila javnog prijevoza putnika, kojima se omogućava olakšan pristup osobama sa teškoćama u kretanju.

Član 37.
(Sigurnosni uvjeti)

(1) Uređaji, naprave i dijelovi vozila koji su pod električnim naponom moraju biti zaštićeni i ispunjavati propisane sigurnosne uvjete.

(2) Uređaji, naprave, dijelovi i instalacije vozila sa pogonom na gas moraju biti zaštićeni i ispunjavati propisane sigurnosne uvjete, u skladu sa Pravilnikom o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u prometu na cestama ("Službeni glasnik BiH", br. 23/07, 54/07, 101/12 i 26/19) i Pravilnikom o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti ("Službeni glasnik BiH". br. 41/08, 89/11 i 6/12).

Član 38.
(Osvjetljenje, grijanje i hlađenje)

(1) Unutrašnjost vozila noću mora biti osvijetljena na propisani način.

(2) Ulaz i izlaz vozila mora biti jasno i vidljivo označen sa unutrašnje i vanjske strane vozila.

(3) Vozilo mora biti grijano ukoliko vanjska temperatura zraka padne ispod sedam stepeni Celzijusa.

(4) Vozilo mora imati ispravan sistem hlađenja i zagrijavanja.

Član 39.
(Oznake u/ na vozilu)

(1) Vozilo mora imati oznake kojima se označava garažni broj i relacija kretanja vozila.

(2) Garažni broj mora biti naznačen na obje bočne kao i sa prednje i stražnje strane vozila.

(3) Relacija kretanja vozila označava se: brojem linije i nazivom linije (naziv početnog i krajnjeg stajališta u smjeru kretanja vozila).

(4) Oznaka broja i naziva linije postavlja se obavezno na prednjem dijelu vozila, te ukoliko postoji mogućnost i na desnoj bočnoj strani vozila.

(5) Ukoliko za to postoji mogućnost, oznaka broja linije se obavezno postavlja i na stražnjem dijelu vozila.

(6) Vozila iz člana 36. stav (2) ovog zakona, moraju biti označena posebnom tablom ili naljepnicom dimenzija 30 cm × 30 cm, na kojoj se nalazi međunarodni znak pristupačnosti, vidljiv sa prednje, zadnje i desne bočne strane vozila.

(7) Na vozilu, koje se nalazi u pokretu, a ne vrši prijevoz putnika, mora biti istaknuta odgovarajuća oznaka (probna vožnja, obuka, vozilo u kvaru, nije u saobraćaju i sl.).

(8) Oznaka iz stava (7) ovog člana, mora biti istaknuta na isti način i kada vozilo obavlja ostale vidove prijevoza ili se upućuje u garažu.

(9) Na vanjskom i unutrašnjem dijelu vozila mogu se postavljati reklamne table i reklamni natpisi pod uvjetom da ne sprečavaju preglednost iz vozila i ne zaklanjaju obavezne oznake na vozilu.

(10) Reklamne poruke svojim sadržajem ne smiju vrijeđati javni moral i koristiti se u političke svrhe.

(11) U vozilu mora biti označeno i mjesto namijenjeno za osobe sa invaliditetom, trudnice i majke sa djecom.

(12) U vozilu mora biti istaknut znak zabrane pušenja i nošenja oružja.

(13) U vozilu se mora nalaziti i sistem najave stanica (zvučni i putem displeja) i obavještenja za putnike.

(14) Tehničke uvjete uvođenja sistema najave stanica u vozilima i obavještenja za putnike iz stava (13) ovog člana propisuje ministar posebnim pravilnikom.

(15) Operater će svojim aktom, propisati standard, način i uvjete korištenja unutrašnjih i vanjskih reklamnih površina na vozilima javnog prijevoza putnika.

Odjeljak C - Vozači i službeno osoblje operatera


Član 40.
(Osnovni uvjeti koje mora ispunjavati vozač)

Vozač tramvaja, trolejbusa, autobusa, minibusa i drugih vozila kojim se vrši javni prijevoz putnika mora ispunjavati uvjete propisane odredbama Federalnog zakona i drugim propisima koji uređuju ovu oblast.

Član 41.
(Posebni uvjeti za vozača i službeno osoblje)

(1) Vozač je za vrijeme obavljanja službe dužan nositi službenu odjeću.

(2) Oblik i boju službene odjeće utvrđuje operater.

(3) Vozač je u toku obavljanja prijevoza dužan nositi na vidnom mjestu iskaznicu za vozača.

(4) Kontrolor operatera mora imati iskaznicu u skladu sa Zakonom o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 37/14).

Član 42.
(Obaveze vozača i službenog osoblja)

(1) Vozač je dužan voditi računa da prije polaska vozila sa stajališta i tokom vožnje sva vrata na vozilu budu zatvorena.

(2) Vozač smije dopustiti ulaz putnika u vozilo i izlaz iz vozila samo kada je vozilo zaustavljeno na stajalištu.

(3) Vozač je dužan pridržavati se registriranog reda vožnje koji se nalazi u vozilu, osim u slučajevima navedenim u članu 17. stav (2) ovog zakona.

(4) Vozač je dužan za vrijeme stajanja vozila na terminalu ili terminusu zaustaviti rad motora i poduzeti odgovarajuće radnje u cilju osiguranja vozila od nekontroliranog kretanja.

(5) Vozač je ovlašten i odgovoran za održavanje reda u vozilu.

(6) Za vrijeme obavljanja prijevoza, kao i za vrijeme dok je vozilo zaustavljeno na stajalištu, vozač i drugo službeno osoblje operatera dužni su pridržavati se odredbi normativnog akta operatera kojim je reguliran rad posade vozila.

POGLAVLJE V - INFRASTRUKTURA


Odjeljak A - Opremljenost terminala, način i uvjeti korištenja stajališta


Član 43.
(Terminali javnog prijevoza putnika)

(1) Na terminalu se mora nalaziti grafički prikaz mreže linija koje polaze s terminala i dolaze na isti, te mogućih mjesta presjedanja na mreži linija. Na terminalu mora biti jasno istaknut naziv terminala, red vožnje linija koje polaze s terminala, kao i najosnovnija obavještenja o tarifnom sistemu i načinu naplate prijevoza.

(2) Terminali moraju biti opremljeni nadstrešnicama sa klupom za sjedenje.

(3) Terminali i stajališta moraju biti opremljena sistemom najave dolaska vozila.

(4) Bliže odredbe o tehničkim uvjetima, načinu i mjestu postavljanja sistema najave dolaska vozila na stanice iz stava (4) ovog člana propisuje ministar posebnim pravilnikom.

Član 44.
(Vrste stajališta)

Stajališta javnog linijskog prijevoza putnika su: tramvajska, trolejbuska, autobuska i minibuska stajališta.

Član 45.
(Način određivanja i oprema stajališta)

(1) Stajališta se određuju u skladu sa potrebama putnika i sigurnosnim i drugim uvjetima organizacije prometa na određenoj saobraćajnici.

(2) Stajališta moraju biti obilježena oznakom u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba ("Službeni glasnik BiH", br. 16/07 i 61/07) i uređena na način koji omogućava putnicima bezbjedan ulazak i izlazak iz vozila.

(3) Autobuska stajališta mogu biti smještena na kolovozu ceste u skladu sa propisima i smjernicama koji uređuju ovu materiju.

(4) Stajališta u javnom prijevozu putnika na cestama i drugim javnim saobraćajnim površinama o kojima brine Kanton mogu biti označena i jedinstvenim oznakama koje nisu u skladu sa pravilnikom iz stava (2) ovog člana, a čiji izgled propisuje Ministarstvo.

(5) Stajališta moraju imati:

a) oznaku vrste linije prema prijevoznom sredstvu;

b) naziv stajališta;

c) prikaz lokacije stajališta na mreži linija;

d) izvod iz reda vožnje ili vremenske intervale prolaska vozila i

e) informacije o načinu naplate prijevoza.

(6) Ukoliko to zahtijevaju sigurnosni razlozi, na stajalištima moraju biti postavljene zaštitne ograde kojim se oivičavaju prostori za izlazak i ulazak putnika iz vozila, s tim da se ne ometaju pješački tokovi.

(7) Stajalište na terminalu mora biti označeno brojem perona i spiskom linija koje polaze sa tog perona.

(8) Stajališta na terminusima moraju ispunjavati uvjete iz stava (2) ovog člana.

Član 46.
(Tramvajska stajališta)

(1) Tramvajsko stajalište se može nalaziti u kolovoznoj traci ukoliko ima saglasnost Ministarstva, ali ne smije biti neposredno ispred raskrsnice na udaljenosti manjoj od pet metara.

(2) Kolovozna traka, na kojoj se nalazi tramvajsko stajalište iz stava (1) ovog člana, mora biti označeno žutom linijom.

Odjeljak B - Korištenje i održavanje infrastrukture i objekata u javnom prijevozu putnika


Član 47.
(Uvjeti izgradnje i održavanja tramvajske infrastrukture)

Za izgradnju i održavanje tramvajske infrastrukture ministar će donijeti Pravilnik za projektovanje, građenje i održavanje tramvajske pruge u Kantonu.

Član 48.
(Uvjeti izgradnje i održavanja infrastrukture kosog lifta i žičare)

(1) Za izgradnju i održavanje infrastrukture kosog lifta primjenjuju se odgovarajući propisi o liftovima.

(2) Za izgradnju i održavanje infrastrukture žičare primjenjuju se odgovarajući propisi o žičarama koji se primjenjuju na području Bosne i Hercegovine.

(3) Skupština Kantona Sarajevo će donijeti propis o žičarama.

Član 49.
(Odgovornost vlasnika infrastrukture i objekata)

(1) Vlasnik infrastrukture i objekata na tramvajskoj i trolejbuskoj mreži linija odgovoran je za održavanje kolosjeka i kontaktne mreže u bezbjednom i voznom stanju, te postavljanje i održavanje stajališnih oznaka i nadstrešnica.

(2) Vlasnik infrastrukture i objekata na žičari i kosom liftu odgovoran je za održavanje infrastrukture u bezbjednom i voznom stanju, te postavljanje i održavanje stajališta i pratećih objekata.

(3) Vlasnik saobraćajne infrastrukture namijenjene za tramvajski i trolejbuski saobraćaj, žičaru i kosi lift, može obavezu održavanja infrastrukture prenijeti na operatera javnog prijevoza putnika.

Član 50.
(Zimsko održavanje infrastrukture javnog prijevoza putnika)

(1) Zimsko održavanje tramvajske pruge u nadležnosti je:

a) upravitelja cesta, ako je tramvajska pruga u cestovnom pojasu;

b) operater koji obavlja tramvajski prijevoz, ako se tramvajska pruga nalazi na izdvojenoj trasi izvan kolovoza

(2) Zimsko održavanje stajališta javnog prijevoza putnika u nadležnosti je upravitelja cesta.

POGLAVLJE VI - OBAVEZE KORISNIKA PRIJEVOZA


Odjeljak A - Putnici (korisnici prijevoza)


Član 51.
(Putnici - korisnici prijevoza)

(1) Putnik u vozilu može koristiti samo jedno sjedište.

(2) Osobe sa invaliditetom, starije osobe, trudnice i majke sa djecom imaju prednost pri ulasku u vozilo i prilikom zauzimanja mjesta za sjedenje.

(3) U vozilo javnog prijevoza putnika ne smiju se primati osobe za koje vozač ili druga odgovorna osoba operatera utvrdi da bi svojim ponašanjem, prtljagom ili stvarima koje unesu u vozilo mogle ugroziti sigurnost putnika.

(4) Nije dozvoljen ulazak u vozilo:

a) osobi pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava;

b) osobi oboljeloj od zarazne bolesti;

c) djetetu mlađem od šest godina, ukoliko nije u pratnji roditelja ili punoljetne osobe;

d) osobi čiji prtljag može izazvati povredu putnika ili oštećenje vozila;

e) osobi koja se ponaša suprotno odredbama stava (3) ovog člana;

f) osobi čiji prtljag ne zadovoljava uvjet iz člana 55. ovog zakona.

(5) Putnicima je zabranjeno:

a) unositi u vozilo i stvari suprotno odredbama ovog zakona;

b) ometati vozača ili odgovornu osobu u obavljanju službe;

c) bacati otpatke i oštećivati vozilo i oznake u njemu;

d) konzumirati cigarete, alkohol ili druge opijate u vozilu;

e) zadržavati se u vozilu na takav način da se ometa naplata vozne karte, ulazak odnosno izlazak putnika iz vozila, te onemogućuje ili otežava smještaj putnika u vozilo;

f) uznemiravati putnike pjevanjem, sviranjem, vikom, nepristojnim dobacivanjem, prosjačenjem ili drugim sličnim postupcima;

g) ulaziti u vozilo na vrata označena za izlaz iz vozila;

h) izlaziti iz vozila na vrata označena za ulaz u vozilo;

i) ulaziti u vozilo kad vozač ili odgovorna osoba u vozilu objavi da vozilo ne prima putnike ili da je već popunjeno;

j) onemogućavati otvaranje ili zatvaranje vrata, kao i nasilno otvarati vrata na vozilu;

k) ulaziti ili izlaziti iz vozila u pokretu, hvatati se ili voziti na vanjskom dijelu vozila;

l) uvoditi u vozila životinje, izuzev psa vodiča slijepih osoba, sa korpom i kratkim povodnikom.

Član 52.
(Kontrola voznih karata)

(1) Putnik za vrijeme vožnje mora imati odgovarajuću voznu kartu, koju je dužan pokazati na zahtjev kontrolora ili vozača.

(2) Način kontrole karata, obaveze kontrolora propisuju se Zakonom o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 37/14).

Odjeljak B - Prtljag


Član 53.
(Prtljag)

(1) Putnik u vozilo javnog prijevoza putnika smije unijeti ručni prtljag, dječja ili invalidska kolica, skije, pribor za ribolov, lovačku ili sportsku pušku u futroli kao i drugi prtljag koji svojim dimenzijama i osobinama ne ugrožava sigurnost putnika.

(2) Putnik ne smije unositi u vozilo javnog prijevoza putnika:

a) prtljag dimenzija većih od 80 x 50 x 40, i teži od 30 kg;

b) vatreno oružje, eksplozivne i lako zapaljive i slične predmete i tekućine;

c) predmete koji mogu ugroziti život, zdravlje i imovinu putnika i saobraćajnog osoblja;

d) predmete koji mogu ozlijediti, uprljati, oštetiti ili uznemiriti putnike u vozilu ili saobraćajno osoblje.

POGLAVLJE VII - TARIFNI SISTEM


Odjeljak A - Način utvrđivanja tarifnog sistema


Član 54.
(Utvrđivanje i definiranje elemenata tarifnog sistema)

(1) Tarifni sistem u javnom prijevozu putnika primjenjuje se na svim redovima vožnje koje registrira Ministarstvo.

(2) Vlada na prijedlog Ministarstva posebnim propisom propisuje način utvrđivanja i definiranja elemenata tarifnog sistema na području Kantona.

Član 55.
(Elementi tarifnog sistema)

Tarifnim sistemom utvrđuje se:

a) vrste i tipovi karata;

b) tarifne zone unutar Kantona;

c) način prodaje karata;

d) način naplate vozne karte;

e) visina doplatne karte;

f) korisnici karata;

g) forme tarifa i odnos između nivoa cijena i raznih tipova karata;

h) metodologija određivanja učešća operatera u realizaciji prijevoza.

Član 56.
(Cijena prijevozne usluge)

(1) Cijena prijevozne usluge mora biti u skladu sa tarifnim sistemom i odredbama člana 22. Zakonom o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16, 10/17 - Ispravka, 19/17 i 20/18).

(2) Cjenovnik usluga mora biti istaknut na vidnom mjestu na vozilu (na jezicima i pismima konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine i engleskom jeziku).

(3) Ministarstvo je dužno svaku izmjenu cjenovnika blagovremeno objaviti u sredstvima javnog informiranja i na svojoj službenoj web stranici.

(4) Novčana sredstva za obavljanje javnog prijevoza putnika osiguravaju se iz prihoda od prodaje usluge prijevoza i iz Budžeta Kantona kojim se pokriva razlika cijene za subvencioniranje pojedinih kategorija korisnika javnog prijevoza putnika.

POGLAVLJE VIII - OVLAŠTENJA


Član 57.
(Ovlaštenje za donošenje propisa)

(1) Vlada će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti bliži propis o načinu utvrđivanja i definiranja elemenata tarifnog sistema za javni prijevoz putnika na području Kantona.

(2) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog propisa donijeti bliže propise, i to:

a) Pravilnik o odobravanju, registraciji, načinu održavanja i brisanju vezanih linija (član 7. stav (5));

b) Pravilnik o tehničkim uvjetima automatskog sistema naplate (član 35. stav (7));

c) Pravilnik o tehničkim uvjetima uvođenja sistema najave stanica u vozilima i obavještenja za putnike (član 39. stav (14));

d) Pravilnik o tehničkim uvjetima, načinu i mjestu postavljanja sistema najave dolaska vozila na stanice (član 43. stav (4));

e) Pravilnik za projektovanje, građenje i održavanje tramvajske pruge u Kantonu (član 47.).

POGLAVLJE IX - NADZOR


Član 58.
(Obavljanje nadzora)

(1) Nadzor nad provođenjem odredbi ovog zakona vrši Ministarstvo.

(2) Poslove inspekcijskog nadzora provođenja odredbi ovog zakona obavljaju kantonalni inspektori cestovnog prometa i kantonalni komunalni inspektori, svaki u okviru svoje nadležnosti na način utvrđen zakonom.

POGLAVLJE X - KAZNENE ODREDBE


Član 59.


(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 15.000 KM kazniti će se za prekršaj pravno lice ako obavlja prijevoz, a nema registrovanu djelatnost, odnosno ne posjeduju licencu iz člana 31. stava (1) tačka b) ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniti će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 2.000 KM.

Član 60.


(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 10.000 KM kazniti će se za prekršaj pravno lice ako obavlja javni prijevoz putnika bez registrovanog reda vožnje iz člana 14. ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniti će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM.

Član 61.


(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 2.000 KM kazniti će se za prekršaj pravno lice ako se u obavljanju javnog prijevoza putnika ne pridržava reda vožnje iz člana 14. stav (2) ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniti će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 do 300 KM.

Član 62.


(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 2.000 KM kazniti će se za prekršaj pravno lice ako:

a) prijevoz u linijskom cestovnom prijevozu obavlja neuredno ili neredovno iz člana 15. stav (1) ovog zakona;

b) koristi stajališta koja se ne nalaze u registrovanom redu vožnje iz člana 14. ovog zakona;

c) ne primjenjuje utvrđeni tarifni sistem iz člana 6. stav (3) ovog zakona;

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniti će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 do 300 KM.

Član 63.


(1) Novčanom kaznom od 500 do 3.000 KM kazniti će se za prekršaj fizičko lice ili građanin ako obavlja javni prijevoz putnika na području Kantona bez registrovanog reda vožnje iz člana 23. stav (5) ovog zakona.

(2) Za ponovljeni prekršaj iz stava (1) ovog člana može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja vozila kojim je učinjen prekršaj.

Član 64.


Novčanom kaznom od 100 do 300 KM kazniti će se za prekršaj vozač ako:

a) se ne pridržava reda vožnje iz člana 14. stav (2) ovog zakona, osim u slučajevima odstupanja od reda vožnje nastalih neovisno od volje operatera ili vozača;

b) na terminalu ili terminusu za vrijeme čekanja ne ugasi motor autobusa, odnosno ostavi u praznom hodu rad motora autobusa iz člana 42. stav (4) ovog zakona.

Član 65.


Novčanom kaznom od 100 KM kazniti će se za prekršaj vozač ako:

a) ne stane na stajalištu uvrštenom u red vožnje iz člana 14. stav (2) ovog zakona;

b) ne nosi službenu uniformu iz člana 41. stav (1) ovog zakona;

c) ne posjeduje iskaznicu za vozača iz člana 41. stav (3) ovog zakona;

d) omogući ulaz ili izlaz putniku izvan stajališta iz člana 42. stav (2) ovog zakona.

Član 66.


Novčanom kaznom od 50 KM kazniti će se za prekršaj građanin:

a) ako na zahtjev službene osobe operatera ne predoči kartu radi kontrole iz član 52. ovog zakona;

b) ako u vozila javnog prijevoza putnika unosi prtljag suprotno odredbama propisanim u članu 53. ovog zakona.

POGLAVLJE XI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 67.
(Važenje Registra redova vožnje)

(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona svi redovi vožnje upisani u Registar redova vožnje Ministarstva smatraju se starim redovima vožnje.

(2) Danom stupanja na snagu ovog zakona ostaje utvrđena Mreža linija sa Registrom redova vožnje na području Kantona Sarajevo.

Član 68.
(Klimatizacija vozila javnog prijevoza putnika)

(1) Vozila koja se koriste za javni prijevoz putnika u skladu sa odredbama ovog zakona, koja se prvi put registruju u Bosni i Hercegovini nakon stupanja na snagu ovog zakona, moraju posjedovati uređaje za klimatizaciju.

(2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, izuzimaju se tramvaji.

Član 69.
(Produženje važenja zona prijevoza do donošenja Tarifnog sistema)

Do donošenja tarifnog sistema na području Kantona ostaje na snazi ranije utvrđeni tarifni sistem.

Član 70.
(Nadležnost za rješavanje u drugom stepenu)

Protiv upravnog akta, osim akta inspektora cestovnog prometa, donesenog na osnovu ovog zakona može se izjaviti žalba Vladi, u roku od 15 dana od dana njegovog dostavljanja, osim u slučaju iz člana 14. stav (4) ovog zakona.

Član 71.
(Ravnopravnost spolova)

Odredbe ovog zakona odnose se podjednako na osobe muškog i ženskog spola, bez obzira na rod imenice upotrijebljene u tekstu ovog zakona.

Član 72.
(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Odluka o javnom prijevozu putnika na području grada Sarajeva ("Službene novine Grada Sarajeva", broj 21/89), Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti - prijevoza putnika u prigradskom saobraćaju na području Grada Sarajeva ("Službene novine Grada Sarajeva", br. 21/90 i 8/91) i Pravilnik o uvjetima, načinu i specifičnosti organizacije obavljanja javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/09).

Član 73.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-47861/21
28. decembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum