Vaš pravni kompas 

  • Zakon o javno privatnom partnerstvu Kantona Sarajevo

  • Zakoni Kantona Sarajevo
Zakoni Kantona Sarajevo
 #453  by law
 
ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU KANTONA SARAJEVO

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 27/2011 i 16/2017)POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim Zakonom se određuje pojam i predmet javno- privatnog partnerstva, definira javno tijelo, javni i privatni partner i drugi osnovni pojmovi, utvrđuje cilj i načela, uređuju modeli javno-privatnog partnerstva u Kantonu Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton), planiranje i pripremanje, postupak predlaganja, odobravanja i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva u oblastima koje su u nadležnosti Kantona, Grada Sarajeva i općina na području Kantona, prava i obaveze javnih i privatnih partnera, osnivanje i nadležnosti Komisije za javno-privatno partnerstvo (u daljnjem tekstu: Komisija), pravna zaštita, te druga pitanja od značaja za javno-privatno partnerstvo.

Član 2

(Definiranje pojma i predmeta javno-privatnog partnerstva)

(1) Javno-privatno partnerstvo (u daljnjem tekstu: JPP), u smislu ovog Zakona je dugoročan partnerski odnos između javnog i privatnog partnera koji podrazumijeva oblik zadovoljavanja određenih javnih potreba putem projekata JPP-a.

(2) Predmet JPP-a je izgradnja, rekonstrukcija, upravljanje i održavanje kapaciteta za zadovoljavanje javnih potreba u svim oblastima javnog partnera.

(3) Predmet JPP-a ne može biti isključivo isporuka robe, kao niti isključivo koncesija za privredno korištenje općeg ili drugog dobra.

(4) Osnovna obilježja JPP-a su sljedeća:

a) privatni partner od javnog partnera preuzima:

1) obavezu projektovanja, gradnje i/ili rekonstrukcije javne infrastrukture i/ili građevine od javnog interesa, uključujući gradnju i/ili rekonstrukciju javnih informacijsko-komunikacijskih sistema, preuzimajući pri tome i jednu ili više obaveza kao što su finansiranje, upravljanje i održavanje, a u svrhu pružanja krajnjim korisnicima javne usluge iz okvira nadležnosti javnog partnera, ili u svrhu osiguravanja javnom partneru potrebnih preduslova za pružanje javnih usluga iz okvira njegovih nadležnosti, ili

2) pružanje krajnjim korisnicima javnih usluga iz okvira nadležnosti javnog partnera, uključujući pružanje usluga upravljanja informacijsko- komunikacijskim sistemima od javnog interesa, odnosno pružanja javnih usluga krajnjim korisnicima na izgrađenim informacijsko-komu- nikacijskim sistemima.

b) u zamjenu za preuzete obaveze, javni partner može na privatnog partnera prenijeti određena stvarna prava i/ili privatnom partneru dodijeliti ili prenijeti koncesiju, u skladu sa Zakonom o koncesijama i/ili privatnom partneru plaćati naknadu u novcu,

c) svaki od partnera preuzima odgovornost za rizik na koji može uticati, ili je odgovornost podijeljena, a s ciljem optimalnog upravljanja rizikom tokom trajanja projekta JPP-a, uz ostalo i korištenjem upravljačkih, tehničkih, finansijskih i inovacijskih sposobnosti privatnog partnera, kao i razmjenom umijeća i znanja između javnog i privatnog partnera.

Član 3

(Cilj)

Cilj ovog Zakona je da omogući transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir u zakonom određenom postupku utvrđivanja uslova pod kojima domaća i strana privatna pravna lica mogu realizirati projekte JPP-a sa javnim partnerima u Kantonu.

Član 4

(Načela)

U provedbi ovog Zakona, javni partner dužan je poštovati sljedeća načela: načelo zaštite javnog interesa, načelo tržišnog nadmetanja, načelo efikasnosti, načelo jednakog tretmana, načelo uzajamnog priznavanja, načelo srazmjernosti, načelo transparentnosti, načelo slobode ugovaranja, načelo zaštite okoliša.

Član 5

(Osnovni pojmovi)

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

a) Projekat čini niz međusobno povezanih aktivnosti koje se odvijaju utvrđenim redoslijedom radi postizanja jasnih ciljeva unutar određenog vremenskog razdoblja i određenih finansijskih sredstava.

b) Projekat JPP-a je projekat koji se provodi po nekom od modela JPP-a, a koji na osnovu procedure opisane u Poglavlju V ovog Zakona koju provodi Komisija, odobravaju nadležna tijela utvrđena ovim Zakonom.

c) Ugovorno javno-privatno partnerstvo je model JPP-a u kojem se međusobni odnos javnog i privatnog partnera uređuje ugovorom o JPP-u.

d) Ugovor o JPP-u je temeljni ugovor sklopljen između javnog i privatnog partnera, ili javnog partnera i privrednog društva posebne namjene (u daljnjem tekstu: DPN), kojim se u svrhu provedbe projekata JPP-a uređuju prava i obaveze ugovornih strana.

e) Statusno javno-privatno partnerstvo je oblik JPP-a zasnovan na suvlasničkom odnosu između javnog i privatnog partnera u zajedničkom privrednom društvu, koje je nosilac provedbe projekta JPP-a.

f) DPN je privredno društvo koje može osnovati privatni partner u svrhu sklapanja ugovora o JPP-u i/ili provedbe projekta JPP-a.

g) Javno tijelo je Kanton, Grad Sarajevo i/ili općine sa područja Kantona (u daljnjem tekstu: jedinica lokalne samouprave), ustanove čiji je osnivač Kanton ili jedinica lokalne samouprave, kao i privredno društvo u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Kantona ili jedinice lokalne samouprave.

h) Javni partner je

1) jedno ili više javnih tijela koje sa privatnim partnerom ili DPN-om sklapa ugovor, ili

2) jedno ili više javnih tijela koje je sa privatnim partnerom suvlasnički povezano u zajedničkom privrednom društvu.

i) Privatni partner je domaće ili strano privatno pravno lice, koje je odabrano na osnovu provedenog postupka i koji s javnim partnerom sklapa ugovor o JPP-u, ili u tu svrhu osniva DPN, ili s javnim partnerom zasniva suvlasnički odnos u zajedničkom privrednom društvu.

j) Konsultant je jedna i/ili više fizičkih i/ili pravnih osoba koja posjeduje specijalistička znanja nužna za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata JPP-a.

POGLAVLJE II - UGOVORNO JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Član 6

(Ugovor o JPP-u)

(1) Ugovorno javno-privatno partnerstvo je model JPP-a u kojem se međusobni odnos javnog i privatnog partnera uređuje ugovorom o JPP-u.

(2) Ugovor o JPP-u sklapa se u pisanom obliku i na određeno vrijeme, s tim da to razdoblje ne može biti kraće od pet, a niti duže od trideset godina, uz mogućnost da se nakon isteka ugovornog razdoblja sklopi novi ugovor uz izbor privatnog partnera u skladu sa odredbama čl. 17. i 18. ovog Zakona.

(3) Vlada Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada) na prijedlog Komisije donosi Uredbu o sadržaju ugovora o JPP-u.

Član 7

(Upis sklopljenih ugovora o JPP-u)

Vlada će Uredbom o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o JPP u smislu člana 21. ovog Zakona, na prijedlog Komisije, propisati pravila kojim će se odrediti postupak upisa sklopljenih ugovora o JPP-u u Registar ugovora o JPP-u (u daljnjem tekstu: Registar), kao i sadržaj i obim javnosti dostupnih elemenata sklopljenih ugovora o JPP-u, pridržavajući se pri tom propisa o zaštiti intelektualnog vlasništva, ličnih podataka, tajnosti podataka i poslovne tajne.

Član 8

(Primjena Uredbe o nadzoru provedbe projekata JPP-a)

U svrhu primjene Uredbe o nadzoru provedbe projekata JPP-a iz člana 22. stav (1) ovog Zakona, javni partner, privatni partner ili DPN dužni su za vrijeme trajanja ugovornog odnosa dostaviti Komisiji na njezin zahtjev ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

a) ugovore koji uređuju finansijske odnose,

b) akt o osnivanju DPN-a,

c) ugovore o sticanju i prenošenju prava vlasništva, prava gradnje i drugih stvarnih prava,

d) ugovore o pružanju usluga (instalacija, implementacija, integracija i održavanje informacijsko-komunikacijskih sistema i druge usluge),

e) ugovore o izvođenju radova (gradnja, rekonstrukcija, proširenje i drugi srodni radovi),

f) ugovore o pružanju usluga (savjetovanje, projektovanje, upravljanje, održavanje i druge usluge),

g) ugovore o osiguranju od rizika (police osiguranja),

h) druge ugovore i pravne akte po potrebi.

Član 9

(Privredno društvo posebne namjene)

(1) DPN može sudjelovati isključivo u provođenju projekta JPP-a za čiju provedbu je osnovan.

(2) Kada privatni partner osniva DPN, javni partner ugovor o JPP-u može sklopiti s DPN-om.

(3) DPN se osniva u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava.

POGLAVLJE III - STATUSNO JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Član 10

(Zajedničko privredno društvo)

(1) Statusno javno-privatno partnerstvo je oblik JPP-a koji se temelji na suvlasničkom odnosu javnog i privatnog partnera u zajedničkom privrednom društvu koje je nosilac provedbe projekta JPP-a, pri čemu se taj odnos između javnog i privatnog partnera u zajedničkom društvu može zasnovati na osnivačkim ulozima u novoosnovanom društvu, ili na otkupu vlasničkog udjela u postojećem privrednom društvu, koji se provodi u skladu sa Zakonom o privatizaciji preduzeća.

(2) Zajedničko privredno društvo kao nosilac provedbe projekta JPP-a iz stava (1) ovog člana na nivou Kantona može se osnovati samo na osnovu prethodnog odobrenja Vlade, a na nivou jedinice lokalne samouprave na osnovu prethodnog odobrenja nadležnog općinskog odnosno gradskog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće lokalne samouprave).

(3) Na zajedničko privredno društvo primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava, kao i odredbe ugovora o ortaštvu.

Član 11

(Ugovor o ortaštvu)

(1) Kad javno tijelo projekat JPP-a namjerava provesti na način utvrđen prethodnim članom, primjenjuju se kriteriji u skladu sa odredbama čl. 14.-20. ovog Zakona.

(2) Nakon provedenog postupka izbora privatnog partnera, javno tijelo i izabrani privatni partner sklapaju ugovor o ortaštvu, kojem je cilj uspostava zajedničkog privrednog društva iz člana 10. ovog Zakona, a u svrhu provedbe projekta JPP-a.

POGLAVLJE IV - PLANIRANJE I PRIPREMANJE PROJEKATA JPP-a

Član 12

(Planiranje projekata JPP)

(1) Sva ministarstva Kantona i nadležne službe jedinice lokalne samouprave dužni su izraditi srednjoročni (trogodišnji) i godišnji plan predlaganja provedbe projekata JPP-a na način određen ovim Zakonom.

(2) Vlada Kantona, gradonačelnik i općinski načelnik prije isteka tekuće kalendarske godine utvrđuju listu projekata koji se u narednoj kalendarskoj godini planiraju realizirati kroz oblike JPP, koja se objavljuje na njihovoj web-stranici.

(3) U srednjoročnom planu provedbe JPP projekata navode se privredne i druge oblasti iz resora nadležnog ministarstva odnosno jedinice lokalne samouprave u kojima se planiraju projekti JPP-a, naziv i kratki opis projekta, svrha i cilj projekta, javni objekti koji će se graditi odnosno javne djelatnosti koje će se obavljati na osnovu JPP-a, planirani rashodi za JPP projekte, procjena očekivane koristi od projekata JPP-a.

(4) Sva ministarstva Kantona i nadležne službe jedinice lokalne samouprave dužni su prije isteka tekuće godine izraditi godišnji plan provedbe JPP projekata iz svoje nadležnosti za narednu kalendarsku godinu, kao sastavni dio njihovog godišnjeg programa rada. Ovaj godišnji plan mora biti u skladu sa srednjoročnim planom provedbe JPP projekata a sadrži naročito:

a) planirani broj provedbe JPP projekata,

b) naziv i kratki opis JPP projekata,

c) svrha i cilj projekta,

d) pravni osnov i predloženi modeli JPP-a,

e) rokovi na koji se pojedini JPP projekti planiraju dati,

f) podjela prava i obaveza između javnog i privatnog partnera, uz procjenu očekivane koristi za konkretne JPP projekte.

Član 13

(Pripremanje projekata JPP)

(1) Nadležni organ javnog tijela u svakom konkretnom slučaju utvrđuje odgovarajućim aktom opredijeljenost za uspostavljanje partnerstva sa privatnim sektorom.

(2) Odluku o opredijeljenosti uspostavljanja JPP javno tijelo donosi na osnovu studije opravdanosti projekta.

(3) Studija opravdanosti projekta obavezno sadrži:

a) kratak opis projekta,

b) ekonomske i finansijske pokazatelje projekta, uključujući uporednu analizu troškova javnog sektora sa troškovima koje bi javni sektor imao u provođenju tog projekta u slučaju klasičnog budžetskog finansiranja u predviđenom vremenskom razdoblju (Public Sector Comparator - PSC),

c) neophodna finansijska sredstva iz budžeta Kantona ili jedinice lokalne samouprave odnosno neophodna finansijska sredstva koja treba da obezbijede ustanove ili preduzeća u njihovom vlasništvu,

d) pravni status vlasništva projekta,

e) rizike realizacije projekta, kao i

f) druge potrebne elemente.

(4) Saglasnost na Odluku o opredijeljenosti za uspostavljanje JPP-a za projekte iz nadležnosti Kantona daje Vlada na prijedlog resornog ministarstva.

(5) Saglasnost na Odluku o opredijeljenosti za uspostavljanje JPP-a za projekte iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave daje Vijeće lokalne samouprave na prijedlog gradonačelnika odnosno općinskog načelnika.

(6) U cilju utvrđivanja tržišnog interesa potencijalnih privatnih partnera za sudjelovanjem u provedbi projekata putem JPP-a, javna tijela mogu objaviti Javni poziv za iskazivanje interesa za realizaciju određenog projekta sa privatnim partnerom koji će svojim sredstvima finansirati provedbu tog projekta. Javni poziv za iskazivanje interesa za realizaciju određenog projekta putem JPP-a objavljuje se na web-stranici javnog partnera.

POGLAVLJE V - POSTUPAK PREDLAGANJA, ODOBRAVANJA I PROVEDBE PROJEKATA JPP-a

Član 14

(Predlaganje projekata JPP-a)

(1) Javna tijela iz ovog Zakona su ovlaštena isključivo putem nadležnog resornog ministarstva Kantona (u daljnjem tekstu: resorno ministarstvo) odnosno putem nadležne službe općinskog načelnika i/ili gradonačelnika (u daljnjem tekstu: služba lokalne samouprave) predlagati provedbu projekata JPP-a na način utvrđen odredbama ovog Zakona i podzakonskih akata temeljenih na ovom Zakonu. Ova odredba ne isključuje mogućnost predlaganja JPP projekata od strane poslovnog sektora odnosno privrednih komora i asocijacija poslovnog sektora.

(2) Komisija ocjenjuje sadržaj prijedloga projekta u skladu sa Uredbom o kriterijima ocjene i odobravanja projekata JPP-a, kojom se utvrđuju stručni kriteriji ocjene i odobravanja projekata JPP-a, kao i popis dokumentacije koja se dostavlja uz prijedlog projekta.

(3) Vlada na prijedlog Komisije donosi Uredbu iz stava (2) ovog člana.

(4) Javno tijelo je na način utvrđen članom 13. st. (1)-(5) ovog Zakona dužno Komisiji dostaviti prijedlog projekta i popratnu dokumentaciju propisanu navedenom Uredbom, ukoliko taj prijedlog projekta ima obilježja JPP-a opisana u članu 2. stav (1) ovog Zakona. Pored toga javno tijelo je dužno dostaviti Komisiji:

a) saglasnost Ministarstva finansija Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija), za projekte JPP-a iz nadležnosti Kantona odnosno saglasnost nadležne službe lokalne samouprave, za projekte JPP-a iz nadležnosti lokalne samouprave o usklađenosti prijedloga projekta s budžetskim projekcijama i planovima te fiskalnim rizicima i ograničenjima propisanim posebnim propisima, kao i o finansijskoj i fiskalnoj održivosti prijedloga projekta,

b) mišljenje resornog ministarstva o usklađenosti prijedloga projekta sa sektorskim razvojnim planovima i strategijama, odnosno propisima iz područja njegove nadležnosti, a od službe lokalne samouprave mišljenje o usklađenosti prijedloga projekta s planovima razvojne politike te jedinice lokalne samouprave.

(5) Nadležna tijela iz stava (4) ovog člana dužna su traženu saglasnost, odnosno mišljenje dostaviti javnom tijelu u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga projekta.

(6) Ukoliko javno tijelo ne otkloni eventualno utvrđene nedostatke u roku od 60 dana smatra se da je odustalo od prijedloga projekta.

Član 15

(Odobravanje provedbe predloženog projekta JPP-a)

(1) U roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga projekta i cjelokupne popratne dokumentacije iz člana 14. stav (4) ovog Zakona, Komisija na osnovu ocjene o ispunjenosti svih kriterija propisanih Uredbom iz člana 14. stav (2) ovog Zakona donosi Odluku o odobravanju provedbe predloženog projekta po nekom od modela JPP-a.

(2) Prilikom ocjene zaprimljenog prijedloga projekta i popratne dokumentacije, Komisija naročito ocjenjuje:

a) opravdanost projekta i

b) opravdanost primjene modela javno-privatnog partnerstva.

(3) Na osnovu Odluke Komisije iz stava (1) ovog člana prijedlog projekta stiče status projekta JPP-a.

(4) Javno tijelo odluku o provedbi projekta po nekom od modela JPP-a donosi isključivo na osnovu Odluke iz stava (1) ovog člana.

(5) Ukoliko javno tijelo iz stava (4) ovog člana u roku od 60 dana od dana zaprimanja Odluke iz stava (1) ovog člana ne pokrene postupak izbora privatnog partnera, Odluka se stavlja van snage te se za isti prijedlog projekta mora ponovno pokrenuti postupak u skladu sa odredbama člana 14. ovog Zakona.

Član 16

(Odlučivanje o usklađenosti dokumentacije za nadmetanje)

(1) Javno tijelo koje je donijelo odluku iz člana 15. stav (4) ovog Zakona, prije pokretanja postupka izbora privatnog partnera, dužno je Komisiji na ocjenu i odobrenje dostaviti ovjerenu kopiju dokumentacije za nadmetanje sa svim prilozima utvrđenim u članu 14. st. (2) i (4) ovog Zakona.

(2) Komisija donosi Odluku o usklađenosti dokumentacije sa odobrenim projektom JPP-a u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije iz stava (1) ovog člana.

(3) Javno tijelo postupak izbora privatnog partnera može pokrenuti samo na osnovu odluke Komisije iz stava (2) ovog člana.

(4) Ukoliko se postupak izbora privatnog partnera, pokrenut na osnovu odluke Komisije iz stava (2) ovog člana, ponavlja, dokumentacija za nadmetanje iz stava (1) ovog člana se mora dostaviti Komisiji na ponovnu ocjenu i odobrenje, u skladu sa odredbama ovog člana.

Član 17

(Postupak izbora privatnog partnera i postupak izbora konsultanta)

(1) Vlada će uredbom propisati kriterije i postupak izbora privatnog partnera i postupak izbora konsultanta. Postupak izbora privatnog partnera i postupak izbora konsultanta provodi se putem javnog poziva.

(2) Uredbu iz stava (1) ovog člana Vlada će, na prijedlog Ministarstva privrede, donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 18

(Sklapanje ugovora o JPP-u)

(1) Nadležno javno tijelo dužno je prije donošenja Odluke o izboru privatnog partnera dostaviti Komisiji na odobrenje prijedlog ugovora o JPP-u, uključujući priloge koji čine njegov sastavni dio, kao i mišljenje nadležnog pravobranilaštva i saglasnost Ministarstva finansija odnosno nadležne službe lokalne samouprave na prijedlog ugovora.

(2) Komisija je dužna u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga ugovora donijeti Odluku o saglasnosti na tekst prijedloga ugovora iz stava (1) ovog člana, koju utvrđuje na osnovu ocjene o usklađenosti prijedloga ugovora s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama Uredbe iz člana 6. stav (3) ovog Zakona.

(3) Odluku iz stava (2) ovog člana sa cjelokupnom dokumentacijom Komisija dostavlja Vladi odnosno gradonačelniku i/ili općinskom načelniku koji na prijedlog Komisije donosi rješenje o saglasnosti na prijedlog ugovora o JPP-u.

(4) Ugovor o JPP-u na nivou Kantona može biti sklopljen isključivo na osnovu naprijed navedenog rješenja Vlade uz prethodnu saglasnost Skupštine Kantona Sarajevo, a na nivou jedinice lokalne samouprave ugovor o JPP-u može biti sklopljen samo na osnovu rješenja gradonačelnika i/ili općinskog načelnika uz prethodnu saglasnost Vijeća lokalne samouprave na prijedlog ugovora. Ova akta se objavljuju u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

(5) Za sve izmjene i dopune sklopljenih ugovora o JPP-u kojim se mijenjaju prava i obaveze ugovornih strana potrebno je provesti postupak u skladu sa odredbama ovog člana.

Član 19

(brisano)

Član 20

(Izračunavanje neto sadašnje vrijednosti)

(1) U primjeni kriterija iz člana 17. st. (1) i (2) pod cijenom se podrazumijeva neto sadašnja vrijednost (u daljnjem tekstu: NSV) koja se odnosi na diskontirani iznos novčanog toka u ugovorenom roku trajanja projekta JPP-a.

(2) Za izračunavanje NSV-a projekta JPP-a primjenjuje se diskontna stopa.

(3) Diskontna stopa se utvrđuje u visini kamatne stope na dugoročne kredite poslovnih banaka u Bosni i Hercegovini za prvoklasne klijente u zadnjem kvartalu godine koja prethodi godini izrade studije opravdanosti, odnosno pripreme dokumentacije za odobrenje projekta JPP. Podaci o visini te kamatne stope dobivaju se na osnovu javno dostupnih podataka od Centralne banke BiH ili Udruženja banaka BiH.

Član 21

(Registar ugovora o JPP-u)

(1) Javni partner obavezan je dostaviti Komisiji sklopljeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima, kao i izmjene ugovora i svih priloga u roku koji će Vlada propisati Uredbom iz stava (2) ovog člana. Sklopljeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima koji čine njegov sastavni dio, kao i sve izmjene ugovora i njegovih dodataka upisuju se u Registar koji vodi Komisija.

(2) Uredba o sadržaju i načinu vođenja Registra objavljuje se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

(3) Ovom Uredbom odredit će se ovlaštena lica za pristup Registru i obim prava pristupa podacima iz Registra, u skladu s posebnim propisima koji se odnose na zaštitu podataka i poslovnu tajnu.

(4) Registar iz stava (1) ovog člana je javan.

Član 22

(Nadzor nad provedbom projekata JPP-a)

(1) U skladu sa odredbama Uredbe o nadzoru provedbe projekata JPP-a koju na prijedlog Komisije donosi Vlada, resorno ministarstvo odnosno služba lokalne samouprave prati provedbu projekata JPP-a odnosno vrši njegov nadzor. Komisija ima pravo praćenja, odnosno stručnog uvida i/ili nadzora u provedbi projekata JPP-a.

(2) Uredbom iz stava (1) ovog člana propisuju se prava i obaveze javnog i privatnog partnera u postupku nadzora provedbe projekata JPP-a.

POGLAVLJE VI - KOMISIJA ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Član 23

(Osnivanje i sastav Komisije)

(1) Vlada osniva Komisiju za javno-privatno partnerstvo kao stalno radno tijelo Vlade, iz reda stručnjaka iz područja prava, ekonomije, tehničkih i drugih odgovarajućih struka srodnih JPP-u, koja u okviru nadležnosti Kantona svoje funkcije obavlja kao stručno i nezavisno regulatorno tijelo.

(2) Komisija se sastoji od sedam članova koje imenuje Vlada kao stalne članove Komisije, a jednog člana imenuje javni partner. Članove Komisije koje imenuje Vlada čine: predstavnik Ministarstva privrede, predstavnik Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, predstavnik Ministarstva zdravstva, predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, predstavnik Ministarstva saobraćaja, predstavnik Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, a koji imaju status državnih službenika u tim ministarstvima i jedan član ispred akademske zajednice. Ukoliko je predstavnik javnog partnera iz okvira nadležnosti navedenih ministarstava, promjenljivi član se bira iz reda istaknutih stručnjaka iz te oblasti, na prijedlog resornog ministra. Za svaki projekat javni partner imenuje svog predstavnika kao promjenljivog člana Komisije.

(3) Komisija ima predsjedavajućeg Komisije kojeg biraju stalni članovi Komisije na period od jedne godine po principu rotacije.

(4) Član Komisije ne može obavljati političke funkcije.

(5) Komisija ima sekretara koji ne učestvuje u odlučivanju Komisije, a bira se iz reda državnih službenika.

(6) Stalne članove Komisije imenuje Vlada na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(7) Rješenjem Vlade o obrazovanju Komisije bliže se određuje sastav Komisije, nadležnosti, način rada, vrijeme vršenja funkcije i pitanje njenog finansiranja.

(8) Za obavljanje određenih stručnih poslova u provođenju JPP-a Komisija može, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa, po potrebi angažirati stručna, savjetodavna, te specijalizirana tijela ili eksperte za ekonomsko-finansijsku, pravnu, ili tehničku oblast.

Član 24

(Nadležnosti Komisije)

Komisija obavlja sljedeće poslove:

a) provodi postupak ocjene i odobravanja prijedloga projekata JPP-a, dokumentacije za nadmetanje, te prijedloga ugovora, u skladu sa odredbama ovog Zakona,

b) donosi odluke i priprema prijedloge rješenja u vezi s obavljanjem poslova iz nadležnosti Komisije propisanih čl. 15.-18. ovog Zakona i podzakonskim propisima donesenim na osnovu ovoga Zakona,

c) vodi Registar,

d) priprema i daje stručna mišljenja o pojedinim pitanjima iz ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona,

e) vrši stručni uvid, prati i/ili obavlja nadzor provedbe projekata JPP-a, u skladu sa članom 22. ovog Zakona,

f) predlaže ovlaštenim predlagačima izmjene i dopune ovog Zakona i drugih propisa o javno-privatnom partnerstvu,

g) u saradnji s drugim nadležnim tijelima organizira specijalističke programe edukacije za javna tijela i druge učesnike u skladu sa Uredbom o educiranju učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata JPP-a,

h) sarađuje s domaćim naučnim i istraživačkim institucijama, socijalnim partnerima, privrednim i nevladinim udruženjima i drugim zainteresiranim stranama u svrhu unapređivanja primjene modela JPP-a u Kantonu,

i) promovira i izučava primjenu najbolje prakse JPP-a, te u svom domenu sarađuje s inozemnim nacionalnim tijelima i međunarodnim organizacijama i institucijama ovlaštenim za primjenu modela JPP-a i provedbu projekata JPP-a,

j) obavlja i druge poslove u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Član 25

(Sredstva za rad Komisije)

(1) Sredstva za rad i obavljanje poslova iz djelokruga Komisije osiguravaju se u budžetu Kantona.

(2) Komisiji pripada naknada koju na prijedlog Ministarstva privrede određuje Vlada.

(3) Vlada će osigurati sredstva za rad i ostvarivanje nadležnosti Komisije iz budžeta Kantona na posebnoj poziciji Ministarstva privrede.

Član 26

(Način rada i odlučivanja Komisije)

(1) Komisija donosi Poslovnik o radu kojim se bliže uređuje način rada Komisije.

(2) Predsjedavajući Komisije ovlašten je da:

a) upravlja i koordinira radom, te daje radna zaduženja članovima Komisije,

b) saziva i predsjedava sjednicama Komisije koje se održavaju najmanje jednom mjesečno,

c) sastavlja dnevni red za svaku sjednicu, koji može biti dopunjen na sjednici,

d) potpisuje sve odluke i druge akte Komisije.

(3) Ako je predsjedavajući Komisije odsutan ili nije u mogućnosti da obavlja svoju dužnost, zamjenjuje ga član Komisije iz stava (1) ovog člana sa istim ovlaštenjima.

(4) Komisija svoje odluke i druga akta donosi na način utvrđen odredbama čl. 15.-18. ovog Zakona, kao i drugim odredbama Zakona koje se odnose na rad Komisije.

(5) Komisija, na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti, može preispitati svoje odluke u sljedećim slučajevima:

a) ako je utvrđena bitna promjena u činjenicama na kojima je bila zasnovana odluka, a koja bi značajno uticala na donošenje drugačije odluke da je bila poznata u vrijeme donošenja te odluke,

b) ako je utvrđeno da je odluka zasnovana na netačnim ili lažnim dokumentima.

(6) Sekretar Komisije vodi zapisnike sa sjednica Komisije, dostavlja odluke Komisije nadležnim tijelima, vodi i ažurira Registar ugovora i arhivu Komisije, te obavlja ostale administrativne i druge tehničke poslove koje mu povjeri predsjednik Komisije.

(7) Administrativno-tehničke poslove, poslove zaprimanja i dostavljanja prijedloga projekata i popratne dokumentacije, odlaganje dokumentacije i arhiviranje spisa, te druge poslove za potrebe Komisije obezbjeđuje Ministarstvo privrede.

Član 27

(Način izvještavanja)

(1) Komisija za svoj rad odgovara Vladi.

(2) Komisija najmanje jednom godišnje, putem Ministarstva privrede podnosi Vladi pisani izvještaj o radu Komisije. Izvještaj sadrži podatke o podnesenim prijedlozima provedbe projekata JPP-a, odluke Komisije sa prijedlogom rješenja Vlade uz kraće obrazloženje, pregled zaključenih ugovora iz Registra o JPP-u, upite sa stručnim mišljenjem Komisije, te druge podatke o radu Komisije.

(3) Ministarstvo privrede može zatražiti i druge informacije u vezi s radom Komisije.

(4) Vlada najmanje jednom godišnje izvještava Skupštinu Kantona Sarajevo o provedbi projekata JPP-a.

POGLAVLJE VII - PRAVNA ZAŠTITA

Član 28

(Pravna zaštita u postupku izbora privatnog partnera i postupku izbora konsultanta)

(1) Protiv odluke o izboru privatnog partnera i odluke o izboru konsultanta može se izjaviti žalba Vladi Kantona Sarajevo, u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

(2) Gradsko vijeće, odnosno općinsko vijeće će svojim aktima osigurati dvostepenost postupka na nivou jedinica lokalne samouprave.

(3) Odluka po žalbi iz stava (1) ovog člana je konačna.

Član 29

(Primjena odredaba Zakona o upravnom postupku)

(1) Na postupke koje u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim Zakonom provodi Komisija i druga nadležna tijela utvrđena odredbama čl. 15.-18. ovog Zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku.

(2) Odluke, rješenja i drugi upravni akti Komisije, Vlade, nadležnog izvršnog tijela lokalne samouprave i drugih tijela iz stava (1) ovog člana su konačni i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

Član 30

(Spor o nadležnosti)

U slučaju spora o nadležnosti iz JPP-a između Kantona i/ili lokalne samouprave, Vlada na prijedlog Komisije imenuje Posebnu zajedničku komisiju od tri člana čija je odluka konačna i obavezujuća.

Član 31

(Način rješavanja sporova)

(1) Za rješavanje sporova između stranaka koji nastanu na temelju ugovora o JPP-u, stvarno i mjesno je nadležan sud isključivo prema sjedištu javnog partnera.

(2) Za rješavanje sporova koji nastanu između javnog i privatnog partnera iz stava (1) ovog člana primjenjuju se propisi Bosne i Hercegovine.

POGLAVLJE VIII - PREKRŠAJNE ODREDBE

Član 32

(Pokretanje prekršajnog postupka)

Ako Komisija ili drugo nadležno tijelo utvrdi da je došlo do povrede odredbi ovog Zakona od strane javnog, privatnog partnera ili DPN-a, podnosi sudu nadležnom za prekršaje prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka.

Član 33

(Novčane kazne)

(1) Novčanom kaznom od 1.500,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj javni partner, privatni partner ili DPN:

a) ako javni, privatni partner ili DPN ne dostave Komisiji zatraženu dokumentaciju (član 8.),

b) ako javno tijelo postupi suprotno odlukama Komisije i rješenjima Vlade odnosno lokalne samouprave (čl. 15.-18.),

c) ako javni partner ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Komisiji sklopljeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima i izmjenama (član 21.),

d) ako javni partner, privatni partner ili DPN nisu na zahtjev resornog ministarstva odnosno lokalne samouprave ili Komisije omogućili nadzor provedbe projekta JPP-a (član 22.),

e) ako javni partner postupi suprotno odredbama čl. 10. i 11. ovog Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 500,00 do 3.000,00 KM kaznit će se odgovorna osoba javnog tijela, privatnog partnera ili DPN-a za prekršaje iz stava (1) ovog člana.

POGLAVLJE IX - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34

(Donošenje podzakonskih i drugih pravnih akata)

(1) Vlada će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, na prijedlog Ministarstva privrede imenovati Komisiju u skladu sa odredbama čl. 23.-27. ovog Zakona.

(2) Vlada će na prijedlog Komisije najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti:

a) Uredbu o kriterijima ocjene i odobravanja projekata JPP-a iz člana 14. stav (2) ovog Zakona,

b) Uredbu o sadržaju ugovora o JPP-u iz člana 6. stav (3) ovog Zakona,

c) Uredbu o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora JPP-a iz člana 21. ovog Zakona,

d) Uredbu o nadzoru provedbe projekata JPP-a iz člana 22. ovog Zakona i

e) Uredbu o educiranju učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata JPP-a iz člana 24. tačka g) ovog Zakona.

Član 35

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum