Vaš pravni kompas 

  • Zakon o izmjenama Zakona o privrednim drustvima Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #1059  by sudija
 
ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA


Član 1.

U Zakonu o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) član 7. mijenja se i glasi:
„(1) Privredna društva osnivaju se osnivačkim aktom, koji ima formu ugovora o osnivanju, ako ga osniva više osnivača ili odluke o osnivanju, ako ga osniva jedan osnivač.
(2) Lica koja u smislu ovog zakona osnivaju privredno društvo su osnivači društva. Svi osnivači privrednog društva potpisuju osnivački akt.
(3) Osnivački akt privrednog društva notarski se obrađuje, osim kod jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću koje uplaćuje propisani minimalni novčani dio osnovnog kapitala kod kojeg se vrši notarska ovjera potpisa osnivača i ima sadržinu utvrđenu ovim zakonom za tu pravnu formu privrednog društva.
(4) Izmjene i dopune osnivačkog akta ortačkog i komanditnog društva (društva lica) notarski se obrađuju, a društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva (društva kapitala) notarski se potvrđuju, osim kod jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću iz stava 3. ovog člana, kod kojeg se vrši notarska ovjera potpisa osnivača ili ovlašćenog lica, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije uređeno.
(5) Izuzetno od st. 3. i 4. ovog člana, prilikom elektronske registracije osnivanja ili promjena osnivačkog akta jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću koje uplaćuje propisani minimalni novčani dio osnovnog kapitala umjesto notarske ovjere potpisa osnivača ili ovlašćenog lica primjenjuje se metod autentikacije i elektronskog potpisivanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.
(6) Pored osnivačkog akta, ortačko i komanditno društvo mogu imati i ugovor ortaka društva, društvo sa ograničenom odgovornošću može imati i ugovor članova ili statut društva, a akcionarsko društvo i statut.
(7) Osnivači i lica koja u skladu sa ovim zakonom nakon osnivanja pristupe ortačkom društvu su ortaci, komanditnom društvu – ortaci, odnosno komplementari i komanditori, društvu sa ograničenom odgovornošću – članovi društva, a akcionarskom društvu – akcionari.“

Član 2.

Član 435. mijenja se i glasi:
„(1) Akcionar može tražiti od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv odluke ili se uzdrži od glasanja za odluku:
a) o promjeni osnivačkog akta društva, kojom se umanjuju njegova prava propisana osnivačkim aktom ili zakonom,
b) o statusnoj promjeni,
v) o promjeni pravne forme,
g) o promjeni vremena trajanja društva,
d) o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno, u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje tržište hartija od vrijednosti,
đ) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrijednosti,
e) kojom se mijenjaju njegova druga prava, ako je osnivačkim aktom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i pravo da zahtijeva otkup svojih akcija i
ž) o povlačenju jedne ili više klase akcija sa uređenog tržišta, u smislu zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.
(2) Društvo nije dužno da otkupi akcije nesaglasnog akcionara, kada skupština odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana, zbog obaveze usklađivanja poslovanja, koja proističe iz međunarodnih ugovora, odnosno obaveza preuzetih u procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji.
(3) Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sjednici skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana, ako u roku iz stava 8. tačka b) ovog člana podnese zahtjev za otkup njegovih akcija.
(4) Nesaglasni akcionar ne može osporavati odluku društva zbog koje je podnio zahtjev da društvo otkupi njegove akcije.
(5) Odluka o pitanjima iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži odredbu da stupa na snagu davanjem izjave u pisanoj formi predsjednika upravnog odbora, odnosno direktora, ako društvo nema upravni odbor, da je svim nesaglasnim akcionarima vrijednost njihovih akcija u cijelosti isplaćena u skladu sa st. 9. do 15. ovog člana, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara. https://advokat-prnjavorac.com/zakoni_bih.html
(6) Sastavni dio materijala za skupštinu na kojoj se donosi odluka o pitanjima iz stava 1. ovog člana je:
a) obavještenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahtjeva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sjedište, kao i broj i klasa akcija čiji se otkup zahtijeva i
b) podatak o tržišnoj vrijednosti akcija ili
v) podatak o procijenjoj vrijednosti akcija, ako nisu ostvareni obimi prometa akcijama iz člana 436. stav 1. ovog zakona, pri čemu se ova vrijednost utvrđuje na dan donošenja odluke o sazivanju sjednice skupštine akcionara.
(7) Tržišna vrijednost akcija utvrđuje se u skladu sa članom 436. stav 1. ovog zakona, a procijenja vrijednost akcija utvrđuje se u skladu sa članom 186. ovog zakona.
(8) Ako namjerava da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtjev iz stava 4. ovog člana može dostaviti društvu:
a) na sjednici skupštine akcionara na kojoj se donosi odluka o pitanjima iz stava 1. ovog člana, i to predsjedniku skupštine ili licu koga predsjednik skupštine ovlasti ili
b) u roku od 15 dana od dana zaključenja sjednice skupštine akcionara na kojoj se donosi odluka o pitanjima iz stava 1. ovog člana.
(9) Društvo ima obavezu da isplati nesaglasnom akcionaru tržišnu vrijednost akcija ili procijenjenu vrijednost akcija, ako nisu ostvareni obimi prometa akcijama za utvrđivanje tržišne vrijednosti akcija, u roku od 60 dana od isteka roka iz stava 8. tačka b) ovog člana.
(10) Prenos akcija isplaćenih u skladu sa stavom 9. ovog člana sprovodi se u skladu sa propisima Centralnog registra.
(11) Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu:
a) razlike do pune vrijednosti njegovih akcija, utvrđene u skladu sa stavom 9. ovog člana, ako smatra da mu je na ime otkupne cijene za njegove akcije društvo isplatilo iznos niži od te vrijednosti, usljed toga što je bilo koja od tih vrijednosti iz stava 6. t. b) i v) ovog člana pogrešno utvrđena, ili ako je društvo izvršilo samo djelimičnu isplatu i
b) pune vrijednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa stavom 9. ovog člana, ako mu društvo nije izvršilo isplatu po tom osnovu, a podnio je zahtjev u skladu sa stavom 8. ovog člana.
(12) Tužba iz stava 11. ovog člana podnosi se najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate, u skladu sa stavom 9. ovog člana, odnosno od isteka roka za isplatu, ako isplata nije izvršena.
(13) Ako je podneseno više od jedne tužbe iz stava 11. ovog člana, postupci se spajaju.
(14) Ako sud pravnosnažnom presudom donesenom u postupku po tužbi iz stava 11. ovog člana obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrijednosti akcija, odnosno punu vrijednost akcija, društvo ima obavezu da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrijednost akcija, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podnijeli tužbu iz stava 11. ovog člana.
(15) Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 14. ovog člana u roku za izvršenje presude, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrijednosti akcija, odnosno vrijednost akcija koja je utvrđena tom presudom.“

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


PREDSJEDNIK
Broj: 02/1-021-897/19 NARODNE SKUPŠTINE
Datum: 19. septembar 2019. godine
Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum