Vaš pravni kompas 

  • Zakon o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #617  by matrix
 
Zakon o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), u članu 159. u stavu 3. riječi: „do 30. juna 2019. godine“ zamjenjuju se riječima: „do 30. juna 2021. godine“.

Član 2.


U članu 166. riječi: „do 30. juna 2019. godine“ zamjenjuju se riječima: „do 30. juna 2021. godine“.


Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 02/1-021-407/19 PREDSJEDNIK
Datum: 18. april 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum