Vaš pravni kompas 

  • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #1129  by comodore
 
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak

Član 1.

U Zakonu o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 60/15, 5/16 i 66/18), u članu 8. dodaje se novi stav 1. koji glasi:
„(1) Porez na dohodak ne plaća se na iznos uplaćenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje do 1.200 KM godišnje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi u Republici Srpskoj.“
Dosadašnji st. 1, 2. i 3. postaju st. 2, 3. i 4.
U stavu 2. koji postaje stav 3. riječi: „stava 1.“ zamjenjuju se riječima: „stava 2.“.
U stavu 3. koji postaje stav 4. u tački 1) riječi: „osim penzija po osnovu uplaćenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje u dobrovoljnim kapitalizovanim penzijskim fondovima do 1.200 KM godišnje,“ brišu se.

Član 2.

Član 10. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Poreski obveznik ima pravo na odbitak od poreske osnovice iz člana 7. ovog zakona za iznos uplaćene premije životnog osiguranja kod društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske, do 1.200 KM godišnje.“

Član 3.

U članu 52. u tački 7) riječi: „stav 3.“ zamjenjuju se riječima: „stav 4.“.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-1194/19 PREDSJEDNIK
Datum: 28. novembra 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum