Vaš pravni kompas 

  • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #1130  by comodore
 
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske


Član 1.


U Zakonu o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/18), član 9. mijenja se i glasi:
„Državni službenici koje postavlja Vlada razvrstavaju se u dvije platne grupe i određuje im se sljedeći koeficijent za obračun osnovne plate:
1) prva platna grupa: pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, rukovodilac republičke uprave i republičke upravne organizacije, direktor centralne jedinice za harmonizaciju interne revizije ................................................................................. 25,50;
2) druga platna grupa:
1. prva podgrupa: zamjenik i pomoćnik rukovodioca republičke uprave i republičke upravne organizacije ................................................................................ 24,30;
2. druga podgrupa: sekretar Agencije za državnu upravu ........................... 22,55.“


Član 2.


Član 10. mijenja se i glasi:
„(1) U treću platnu grupu razvrstavaju se državni službenici koji rukovode unutrašnjim organizacionim jedinicama i visokostručni državni službenici koje raspoređuje rukovodilac organa.
(2) Državni službenici iz stava 1. ovog člana razvrstavaju se u platne podgrupe na osnovu radnog mjesta, rukovođenja, složenosti i odgovornosti i određuje im se sljedeći koeficijent za obračun osnovne plate:
1) treća platna grupa:
1. prva podgrupa: rukovodilac odjeljenja, glavni inspektor i rukovodilac jedinice za internu reviziju ....................................................................................... 20,80;
2. druga podgrupa: stručni savjetnik ...............................................................20,00;
3. treća podgrupa: rukovodilac odsjeka i rukovodilac biroa …..................17,60;
4. četvrta podgrupa: interni revizori ...........................................................16,45.“


Član 3.


Član 11. mijenja se i glasi:
„Državni službenici koji ne rukovode unutrašnjom organizacionom jedinicom razvrstavaju se u platne grupe i određuje im se sljedeći koeficijent za obračun osnovne plate:
1) četvrta platna grupa: inspektori ................................................................16,45;
2) peta platna grupa: viši stručni saradnici sa visokom stručnom spremom ............................................................................................................................................ 15,25;
3) šesta platna grupa: stručni saradnici sa višom stručnom spremom ............................................................................................................................................ 10,80;
4) sedma platna grupa: stručni saradnici sa srednjom stručnom spremom ........................................................................................................................................... 8,40.“


Član 4.


Član 12. mijenja se i glasi:
„Imenovana i postavljena lica koja nemaju status državnog službenika razvrstavaju se u platne grupe i određuje im se sljedeći koeficijent za obračun osnovne plate:
1) prva platna grupa:
1. generalni sekretar Vlade................................................................................29,80;
2. šef kabineta predsjednika Vlade ................................................................ 28,70;
3. savjetnici u Kabinetu predsjednika Vlade i pravni predstavnik Vlade ........................................................................................................................................... 25,50;
4. savjetnici ministara .................................................................................... 23,10;
5. pomoćnici generalnog sekretara Vlade ...................................................... 21,95;
2) druga platna grupa:
1. sekretar – koordinator predsjednika Vlade ............................................... 15,25;
2. sekretar – koordinator ministra i generalnog sekretara .......................... 9,60;
3. vozač ministra .................................................................................................. 9,60;
4. zaposleni koji rade na poslovima deminiranja u minskom polju ili vrše prikupljanje i uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava ............................. 10,80;
5. licima koja su angažovana na poslovima obezbjeđenja predsjednika Vlade, na osnovni koeficijent utvrđen za poslove i zadatke u organu u kome su stalno zaposleni, utvrđuje se dodatni koeficijent.................................................................................. 10,80.“


Član 5.


Član 13. mijenja se i glasi:
„Zaposleni koji nemaju status državnog službenika razvrstavaju se u platne grupe i određuje im se sljedeći koeficijent za obračun osnovne plate:
1) prva platna grupa: načelnici sektora, šef kabineta ministra .............20,80;
2) druga platna grupa: načelnici odjeljenja, šef Biroa za odnose sa javnošću ...........................................................................................................................17,60;
3) treća platna grupa: rukovodioci unutrašnjih organizacionih dijelova, šef računovodstva ..........................................................................................................16,45;
4) četvrta platna grupa: viši stručni saradnici sa visokom stručnom spremom .............................................................................................................................15,25;
5) peta platna grupa: stručni saradnici sa višom stručnom spremom .... 10,80;
6) šesta platna grupa: stručni saradnici sa srednjom stručnom spremom...8,40;
7) sedma platna grupa: KV – radno mjesto kvalifikovanog radnika ............. 6,05;
8) osma platna grupa: radno mjesto nekvalifikovanog radnika .................. 5,40.“Član 6.

Poslije člana 19. dodaje se novi član 19a. koji glasi:
„Član 19a.
Zaposleni koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme imaju pravo na penzijski doprinos za dobrovoljno penzijsko osiguranje u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast dobrovoljnih penzijskih fondova i penzijskih planova, a čiju visinu utvrđuje Vlada posebnom odlukom.“

Član 7.

Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. januara 2020. godine.Broj: 02/1-021-1187/19 PREDSJEDNIK
Datum: 28. novembra 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum