Vaš pravni kompas 

  • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u javnim sluzbama Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #1132  by comodore
 
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske


Član 1.

U Zakonu o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/18), član 9. mijenja se i glasi:
„Rukovodioci javnih službi iz člana 2. ovog zakona razvrstavaju se u dvije platne grupe sa sljedećim platnim koeficijentima:
1) prva platna grupa:
1. direktor ustanove koja ima više od 500 zaposlenih ............................... 26,65;
2. direktor ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih ............................. 26,65;
3. direktor ustanove koja ima do 100 zaposlenih ......................................... 21,95;
2) druga platna grupa:
1. zamjenik direktora ustanove koja ima više od 500 zaposlenih ............ 21,40;
2. zamjenik direktora ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih ......... 21,40;
3. zamjenik direktora ustanove koja ima do 100 zaposlenih ..................... 20,25.“

Član 2.

Član 10. mijenja se i glasi:
„(1) U treću platnu grupu razvrstavaju se zaposleni koji rukovode unutrašnjim organizacionim jedinicama i savjetnici direktora.
(2) Zaposleni iz stava 1. ovog člana razvrstavaju se u platne podgrupe na osnovu radnog mjesta, rukovođenja, složenosti poslova i stepena odgovornosti i u skladu s tim određuju se sljedeći platni koeficijenti:
1) prva platna podgrupa:
1. pomoćnik direktora, izvršni direktor, rukovodilac interne revizije ustanove koja ima više od 500 zaposlenih …………......................................................... 20,00;
2. pomoćnik direktora, izvršni direktor, rukovodilac interne revizije ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih …………....................................................... 20,00;
3. pomoćnik direktora, izvršni direktor, rukovodilac interne revizije ustanove koja ima do 100 zaposlenih …………................................................................... 18,85;
2) druga platna podgrupa:
1. savjetnik direktora, zamjenik izvršnog direktora, direktor filijale/šef kancelarije, doktor medicine – specijalista ustanove koja ima više od 500 zaposlenih .............................................................................................................. 18,85;
2. savjetnik direktora, zamjenik izvršnog direktora, direktor filijale/šef kancelarije, doktor medicine – specijalista ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih .............................................................................................................. 18,85;
3. savjetnik direktora, zamjenik izvršnog direktora, direktor
filijale/šef kancelarije, doktor medicine – specijalista ustanove
koja ima do 100 zaposlenih ................................................................................... 17,60;
3) treća platna podgrupa:
1. pomoćnik direktora filijale, rukovodilac odjeljenja, interni revizor, doktor medicine ustanove koja ima više od 500 zaposlenih ……….......................... 16,45;
2. pomoćnik direktora filijale, rukovodilac odjeljenja, interni revizor, doktor medicine ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih ………....................... 16,45;
3. pomoćnik direktora filijale, rukovodilac odjeljenja, interni revizor, doktor medicine ustanove koja ima do 100 zaposlenih ……...................................... 15,25;
4) četvrta platna podgrupa:
1. šef računovodstva, šef poslovnice, šef odsjeka ustanove koja ima više od 500 zaposlenih ..................................................................................................... 15,25;
2. šef računovodstva, šef poslovnice, šef odsjeka ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih ..................................................................................................... 15,25;
3. šef računovodstva, šef poslovnice, šef odsjeka ustanove koja ima do 100 zaposlenih ............................................................................................................ 14,10.“

Član 3.

Član 11. mijenja se i glasi:
„Platni koeficijenti za ostale zaposlene određuju se po radnom mjestu:
1) viši stručni saradnik sa 240 ECTS ..….......................................................... 14,70;
2) viši stručni saradnik sa 180 ECTS ................................................................ 12,85;
3) viši stručni saradnik sa višom stručnom spremom .................................. 10,80;
4) stručni saradnik sa srednjom stručnom spremom ......................................... 8,40;
5) poslovi visokokvalifikovanog radnika ....................................................... 8,40;
6) poslovi kvalifikovanog radnika . .................................................................. 7,10;
7) poslovi nekvalifikovanog radnika ...…………............................................ 6,05.“

Član 4.

Poslije člana 17. dodaje se novi član 17a. koji glasi:
„Član 17a.
(1) Zaposleni čija se plata finansira iz Budžeta Republike Srpske i koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme imaju pravo na penzijski doprinos za dobrovoljno penzijsko osiguranje u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast dobrovoljnih penzijskih fondova i penzijskih planova, a čiju visinu utvrđuje Vlada posebnom odlukom.
(2) Zaposleni čija se plata finansira iz javnih sredstava Republike Srpske mogu ostvariti pravo na penzijski doprinos za dobrovoljno penzijsko osiguranje u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast dobrovoljnih penzijskih fondova i penzijskih planova, a čiju visinu utvrđuje javna ustanova posebnom odlukom.“

Član 5.

Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. januara 2020. godine.Broj: 02/1-021-1192/19 PREDSJEDNIK
Datum: 28. novembra 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum