Vaš pravni kompas 

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #1053  by sudija
 
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ZANATSKO-PREDUZETNIČKOJ DJELATNOSTI


Član 1.

U Zakonu o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 117/11, 121/12, 67/13 i 44/16) u članu 4. u stavu 5. riječ: „industriju“ zamjenjuje se riječju: „privredu“.

Član 2.

U članu 15. poslije stava 7. dodaju se novi st. 8. i 9. koji glase:
„(8) U toku poslovanja preduzetnika, registracioni organ po službenoj dužnosti elektronskim putem od Poreske uprave Republike Srpske pribavlja, u formi izvještaja, informacije i činjenice o ispunjenosti uslova u vezi sa načinom obavljanja preduzetničke djelatnosti iz st. 1, 2. i 4. ovog člana, i to:
a) da se preduzetnik registrovan u vidu osnovnog zanimanja lično prijavio u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa,
b) da je preduzetnik registrovan u vidu dopunskog zanimanja zaposlen kod drugog poslodavca sa punim radnim vremenom i da taj preduzetnik ne zapošljava radnike i
v) da je preduzetnik registrovan u vidu dodatnog zanimanja prijavio radnika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.
(9) Ako se utvrdi da preduzetnik ne ispunjava uslove iz st. 1, 2. i 4. ovog člana, registracioni organ pisanim putem obavještava nadležni inspekcijski organ radi preduzimanja daljih radnji.“

Član 3.

Član 17. mijenja se i glasi:
„(1) Fizičko lice može se registrovati za poslovanje u formi preduzetnika ako ispunjava sljedeće opšte uslove:
a) da je punoljetan i da ima identifikacioni dokument sa slikom, ličnu kartu za državljanina Republike Srpske, odnosno BiH i putnu ispravu za stranog državljanina,
b) da mu pravosnažnom odlukom nadležnog organa nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koju registruje,
v) da nema dospjelih a neizmirenih poreskih obaveza u skladu sa posebnim propisima i
g) da nema neplaćenih novčanih kazni, troškova prinudne naplate i troškova postupka za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja.
(2) Registracioni organ, putem jedinstvene elektronske aplikacije, provjerava ispunjenost opštih uslova za podnosioca zahtjeva, i to:
a) uslova iz stava 1. t. a), b) i g) ovog člana u evidencijama jedinstvenih matičnih brojeva, prebivališta i boravišta, ličnih karata i registra novčanih kazni putem Ministarstva unutrašnjih poslova i
b) uslova iz stava 1. tačka v) ovog člana u evidencijama poreskih obveznika koje se vode kod Poreske uprave Republike Srpske.
(3) Prije početka i tokom poslovanja, preduzetnik je obavezan ispuniti i sljedeće posebne uslove, i to:
a) da ima posebnu zdravstvenu sposobnost, ako je to posebnim propisom utvrđeno za obavljanje određenih djelatnosti,
b) da ima odgovarajuću stručnu spremu ili da zaposli lice sa odgovarajućom stručnom spremom, ako je to posebnim propisom utvrđeno za obavljanje određenih djelatnosti i
v) da posjeduje opremu, odnosno sredstva rada, kadrove i odgovarajući poslovni prostor, u skladu sa posebnim propisom.
(4) U postupku registracije, registracioni organ ne provjerava ispunjenost posebnih uslova iz stava 3. ovog člana, osim ako materijalni propis, kojim se uređuje obavljanje određene djelatnosti ne utvrđuje obavezu za njihovo ispitivanje.
(5) Nadležni inspekcijski organ, u inspekcijskom pregledu, provjerava ispunjenost posebnih uslova iz stava 3. ovog člana.
(6) Protiv odluka inspekcijskog organa u vezi sa posebnim uslovima iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu ili drugom organu uprave u čijem djelokrugu poslova su uslovi iz posebnog propisa koji su bili predmet inspekcijskog nadzora.“

Član 4.

U članu 18. u stavu 2. riječi: „stav 1. tačka d)“ zamjenjuju se riječima: „stav 3. tačka v)“.

Član 5.

Član 19. mijenja se i glasi:
„(1) Fizičko lice koje namjerava da obavlja preduzetničku djelatnost podnosi neposredno, poštom ili elektronskim putem, zahtjev nadležnom organu jedinice lokalne samouprave za poslove privrede (u daljem tekstu: registracioni organ) na čijem području namjerava da ima sjedište.
(2) Ministar donosi pravilnik o sadržaju i obliku zahtjeva za registraciju preduzetnika.
(3) Uz zahtjev za registraciju, koji se podnosi putem pošte, dostavlja se kopija lične karte za državljanina Republike Srpske, odnosno BiH i ovjerena kopija putne isprave za stranog državljanina.
(4) Kada se zahtjev za registraciju neposredno predaje na pisarnici, podnosilac zahtjeva daje na uvid službeniku organa jedinice lokalne samouprave ličnu kartu, odnosno putnu ispravu kada je podnosilac strani državljanin, koja se fotokopira i skenira i unosi u registar preduzetnika u pisanom i elektronskom obliku.
(5) Izuzetno od st. 3. i 4. ovog člana, u slučajevima kada se ispunjenost uslova iz člana 17. stav 1. t. a), b) i g) ovog zakona ne može provjeriti putem jedinstvene elektronske aplikacije kod Ministarstva unutrašnjih poslova, podnosilac zahtjeva dostavlja dokaze, koji nisu stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika, i to:
a) ovjerenu kopiju lične karte, odnosno putne isprave za stranog državljanina,
b) uvjerenje nadležnog suda da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti i
v) uvjerenje nadležnog suda da nema neplaćenih novčanih kazni i troškova prinudne naplate za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja.
(6) U slučajevima kada se izmirenost poreskih obaveza ne može provjeriti putem jedinstvene elektronske aplikacije, ovaj uslov u postupku registracije podnosilac zahtjeva dokazuje uvjerenjem nadležne jedinice Poreske uprave Republike Srpske, kojim se potvrđuje da nema dospjelih a neizmirenih poreskih obaveza i koje nije starije od osam dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetnika.
(7) Ako je zahtjev nepotpun ili sadrži druge nedostatke, odnosno ako uz zahtjev nisu priloženi potrebni dokazi, registracioni organ zatražiće od podnosioca zahtjeva da u roku od osam dana otkloni nedostatke.
(8) Registracioni organ obezbijediće dostupnost informacija o proceduri, uslovima i potrebnim dokumentima za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o registraciji preduzetnika.
(9) Fizičko lice, odnosno preduzetnik koji podnese zahtjev za registraciju obavljanja preduzetničke djelatnosti ili za promjenu podataka u poslovanju, odgovara za tačnost datih podataka i priloženih dokaza uz zahtjev.
(10) Potpisivanje elektronskog zahtjeva i dokumenata, kao i ovjera elektronskih dokumenata vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.
(11) Fizičko lice podnošenjem zahtjeva za registraciju preduzetnika daje saglasnost za javnu objavu poslovnih podataka koji su predmet registracije i od značaja su za pravni promet, osim ako javnost i dostupnost nije ograničena posebnim propisom.
(12) Ako fizičko lice u zahtjevu za registraciju preduzetnika navede informacije u vezi sa poslovnim telefonom, telefaksom, elektronskom poštom i internet stranicom, smatra se da je saglasno sa njihovom javnom objavom na centralnom registru preduzetnika.
(13) Fizičko lice, odnosno preduzetnik, može u zahtjevu za registraciju osnivanja ili promjene podataka zatražiti od registracionog organa odlučivanje o predmetu zahtjeva na određeni radni dan, koji je u periodu od šest mjeseci od dana dostavljanja zahtjeva za registraciju.
(14) Fizičko lice, odnosno preduzetnik, može poslije dostavljanja zahtjeva za registraciju osnivanja ili promjene podataka ili prestanka obavljanja djelatnosti da izmijeni ili odustane od podnesenog zahtjeva.“

Član 6.

U članu 19b. u stavu 4, kao i u cijelom tekstu Zakona, riječi: „Ministarstva industrije, energetike i rudarstva“ zamjenjuju se riječima: „Ministarstva privrede i preduzetništva“, u odgovarajućem padežu.
Poslije stava 10. dodaje se novi stav 11. koji glasi:
„(11) Izuzetno od stava 2. ovog člana, registracioni organ ne koristi jedinstvenu elektronsku aplikaciju u postupcima registracije prestanka obavljanja djelatnosti preduzetnika koji nisu uskladili svoje poslovanje i nisu uneseni u registar preduzetnika u elektronskom obliku.“

Član 7.

Poslije člana 19b. dodaje se novi član 19v. koji glasi:

„Član 19v.

(1) Zahtjev za registraciju elektronskim putem podnosi se preko jedinstvene elektronske aplikacije.
(2) Zahtjev za registraciju elektronskim putem sadrži sve podatke, kao i zahtjev za registraciju preduzetnika u pisanom obliku.
(3) Podnosilac zahtjeva za registraciju elektronskim putem obavezan je da popuni sve podatke u obrascu zahtjeva koji su potrebni za predmet registracije.
(4) Za sprovođenje postupka registracije elektronskim putem, podnosilac zahtjeva obavezan je da ispunjava sljedeće uslove:
a) da posjeduje metod autentikacije i elektronskog potpisivanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija poslovnih subjekata i
b) da ima kreiran korisnički nalog u jedinstvenoj elektronskoj aplikaciji.
(5) Korisnički nalog je skup podataka, koji uspostavlja podnosilac zahtjeva prilikom registracije svojih podataka u jedinstvenoj elektronskoj aplikaciji.
(6) Putem korisničkog naloga obavlja se:
a) provjera i rezervacija poslovnog imena,
b) identifikacija svakog pojedinačnog podnosioca zahtjeva,
v) ispunjavanje i dostava zahtjeva za registraciju preduzetnika (osnivanje, promjene podataka i prestanak obavljanja djelatnosti),
g) razmjena podataka i informacija sa organima koji učestvuju u postupku registracije,
d) otpremanje i prijem elektronskih dokumenata u postupku registracije, sa evidentiranjem vremena njihove otpreme i prijema,
đ) elektronsko plaćanje takse za postupak registracije i izdavanje izvoda, potvrda i uvjerenja iz registra preduzetnika i
e) druge radnje u postupku registracije preduzetnika u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.
(7) U slučaju da ne posjeduje metod autentikacije, podnosilac zahtjeva može ispuniti, preuzeti i odštampati obrazac zahtjeva za registraciju u elektronskom obliku, koji neposredno ili poštom dostavlja registracionom organu na odlučivanje.
(8) Uz zahtjev za registraciju elektronskim putem ne podnose se dokazi o ispunjenosti uslova iz člana 17. stav 1. ovog zakona.
(9) Izuzetno od stava 8. ovog člana, uz zahtjev za registraciju elektronskim putem, strani državljanin obavezan je da podnese ovjerenu kopiju putne isprave u formi elektronskog dokumenta.
(10) Za registraciju razreda djelatnosti, koji zahtijeva prethodno posebno odobrenje, saglasnost, dozvolu ili drugi akt nadležnog organa, potrebno je, uz zahtjev za registraciju elektronskim putem, podnijeti i akt nadležnog organa u formi elektronskog dokumenta.
(11) Podnošenje akta iz stava 10. ovog člana u formi elektronskog dokumenta nije potrebno, ako registracioni organ može elektronskim putem, kod nadležnog organa, provjeriti okolnost izdavanja posebnog odobrenja, kao vida prethodne saglasnosti, za registraciju određenog razreda djelatnosti.
(12) U slučaju kada je u postupku registracije preduzetnika potrebno priložiti i odgovarajući dokaz, kojim se potvrđuju određeni podaci, elektronska registracija se ne sprovodi, ako se uz zahtjev za registraciju elektronskim putem ovaj dokaz ne podnese u formi elektronskog dokumenta.
(13) Prilikom postupka elektronske registracije preduzetnika, taksa za registraciju plaća se elektronskim putem.
(14) Ako je zahtjev za registraciju elektronskim putem podnesen radnim danom do 13.00 časova, kao vrijeme dostavljanja zahtjeva kod registracionog organa smatra se dan podnošenja zahtjeva.
(15) U slučaju da je zahtjev za registraciju elektronskim putem podnesen u neradni dan ili radnim danom poslije 13.00 časova, kao vrijeme dostavljanja zahtjeva kod registracionog organa smatra se naredni radni dan.
(16) Vrijeme otpreme i prijema elektronskih dokumenata u okviru jedinstvene elektronske aplikacije mjeri se i bilježi u skladu sa vremenom sistemskog časovnika i obavezno se vidno naznačava podnosiocu zahtjeva u njegovom korisničkom nalogu.
(17) Forma elektronskog dokumenta podrazumijeva sljedeće mogućnosti, i to:
a) da je nadležni organ donio akt u elektronskom obliku u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument ili
b) da nadležni organ ili javna služba svojim elektronskim potpisom ovjeri skenirani akt nadležnog organa u materijalnom obliku, uz obavezno upoređivanje skeniranog akta sa izvornim aktom u materijalnom obliku.“

Član 8.

Član 20. mijenja se i glasi:
„(1) Na zahtjev stranog državljanina, registracioni organ donosi rješenje o registraciji preduzetnika, ako ispunjava uslove utvrđene u članu 17. stav 1. ovog zakona, a može početi sa poslovanjem nakon izdavanja akta o odobrenom privremenom ili stalnom boravku u BiH.
(2) Strani državljanin obavezan je da dostavi ovjerenu kopiju akta o odobrenom privremenom ili stalnom boravku iz stava 1. ovog člana u roku od 70 dana od dana izdavanja rješenja o registraciji preduzetnika.
(3) Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, strani državljanin nema obavezu dostavljanja akta o odobrenom privremenom ili stalnom boravku i njegovo poslovanje može početi odmah nakon donošenja rješenja o registraciji preduzetnika, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:
a) da se strani državljanin registruje kao preduzetnik u vidu dodatnog zanimanja i
b) da strani državljanin neće ličnim radom obavljati djelatnosti u okviru svog poslovanja.“

Član 9.

Član 21. mijenja se i glasi:
„(1) Na osnovu podnesenog zahtjeva, uz koji se po pravilu ne prilažu dokazi, osim prilikom zajedničkog načina obavljanja djelatnosti i u slučajevima kada materijalni zakoni uređuju podnošenje posebnog dokumenta, kao uslova za sprovođenje postupka registracije preduzetnika, registracioni organ obavlja sljedeće:
a) formalnu kontrolu sadržine zahtjeva, što podrazumijeva:
1. provjeru da je zahtjev za registraciju preduzetnika podnesen na propisanom obrascu i potpisan od podnosioca,
2. provjeru da su uz zahtjev za registraciju preduzetnika podneseni:
‒ dokumenti o ispunjenosti uslova iz člana 17. stav 1. ovog zakona, ako se ispunjenost ovih uslova ne može provjeriti putem jedinstvene elektronske aplikacije,
‒ ugovor iz člana 16. stav 2. ovog zakona – prilikom zajedničkog obavljanja djelatnosti,
‒ poseban dokument, ako materijalni zakon propisuje dostavljanje ovog dokumenata kao uslova za postupak registracije preduzetnika,
b) materijalnu provjeru ispunjenosti uslova, i to:
1. prilikom osnivanja – uslove iz člana 17. stav 1. ovog zakona, predložene razrede djelatnosti, poslovno ime i da je naziv adrese sjedišta u skladu sa odlukom o utvrđivanju naziva ulica na području registracionog organa,
2. prilikom promjene podataka, sljedeće uslove:
‒ iz člana 17. stav 1. t. a), b) i g) ovog zakona, kao i predložene razrede djelatnosti, poslovno ime i naziv adrese sjedišta ili izdvojene jedinice, ako su predmet promjene,
‒ iz člana 17. stav 1. ovog zakona, prilikom promjene načina poslovanja iz samostalnog obavljanja djelatnosti u zajedničko obavljanje djelatnosti za lice koje pristupa poslovanju i
v) prilikom prestanka obavljanja djelatnosti – uslove iz člana 17. stav 1. tačka a) ovog zakona.
(2) Registracioni organ obavezan je da donese rješenje o registraciji preduzetnika, najkasnije u roku od dva dana od dana dostavljanja urednog zahtjeva.
(3) Rješenje o registraciji preduzetnika obavezno sadrži:
a) predmet zahtjeva (osnivanje ili promjene podataka ili prestanak obavljanja djelatnosti),
b) ime i prezime, adresu i broj lične karte preduzetnika, odnosno broj pasoša i državu izdavanja za stranog državljanina,
v) poslovno ime,
g) sjedište,
d) vrijeme obavljanja djelatnosti (tokom cijele godine ili sezonski),
đ) vrstu zanimanja (osnovno ili dopunsko ili dodatno),
e) mjesto obavljanja djelatnosti (poslovni prostor ili stambeni prostor ili bez prostora),
ž) šifru i naziv pretežne djelatnosti i drugih djelatnosti u skladu sa klasifikacijom djelatnosti i
z) jedinstveni identifikacioni broj.
(4) Osim podataka iz stava 3. ovog člana, rješenje o registraciji preduzetnika može sadržavati ime i prezime, adresu i broj lične karte poslovođe, podatke o izdvojenoj jedinici i druge podatke od značaja za pravni promet.
(5) Registracioni organ obavezan je da bez odgađanja, neposredno, poštom ili elektronskim putem, dostavi rješenje o registraciji preduzetnika podnosiocu zahtjeva, Agenciji, nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave Republike Srpske i nadležnom inspekcijskom organu.
(6) Preduzetnik može da obavlja samo one djelatnosti koje su navedene u rješenju o registraciji preduzetnika.
(7) Preduzetnik je obavezan da počne sa obavljanjem djelatnosti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja iz stava 1. ovog člana, osim stranih državljana na koje se odnosi rok iz člana 20. stav 2. ovog zakona.
(8) Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti provjerava nadležni inspekcijski organ u roku od 45 dana od dana dostavljanja rješenja o registraciji preduzetnika.
(9) Ako je posebnim propisom, kao uslov za obavljanje određene preduzetničke djelatnosti, predviđeno pribavljanje posebnog odobrenja, saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog organa, preduzetnik može početi sa obavljanjem djelatnosti po dobijanju odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.
(10) Za izdavanje rješenja o registraciji preduzetnika nije potrebno dostaviti dokaz o posjedovanju saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa iz stava 9. ovog člana, a ova činjenica provjerava se u inspekcijskom pregledu.
(11) Vlada, na prijedlog Ministarstva privrede i preduzetništva, a prema klasifikaciji djelatnosti, donosi uredbu kojom se propisuju djelatnosti koje se mogu obavljati kao preduzetničke djelatnosti, kao i za koje je nakon registracije, a prije početka obavljanja, potrebno posebno odobrenje, saglasnost, dozvola ili drugi akt nadležnog organa.
(12) Registracioni organ, u postupku registracije preduzetnika, putem jedinstvene elektronske aplikacije pribavlja jedinstveni identifikacioni broj od Poreske uprave Republike Srpske, što predstavlja registraciju kod poreskog organa.
(13) Djelatnosti za koje je registrovan u sjedištu i izdvojenim jedinicama, preduzetnik može obavljati u spoljnotrgovinskom poslovanju, u skladu sa propisima kojima se uređuje spoljnotrgovinska politika.
(14) Ako je podnosilac zahtjeva za registraciju državljanin Republike Srpske, odnosno BiH, registracioni organ, putem Ministarstva unutrašnjih poslova, preuzima podatke o imenu i prezimenu, adresi i broju lične karte preduzetnika, odnosno poslovođe iz elektronske evidencije ličnih karata i prebivališta i boravišta.
(15) U slučaju da postoji neusaglašenost podataka o imenu i prezimenu, adresi i broju lične karte preduzetnika, odnosno poslovođe iz zahtjeva za registraciju preduzetnika i elektronske evidencije, registracioni organ upućuje podnosioca zahtjeva iz stava 14. ovog člana da u roku od osam dana od dostavljanja obavještenja riješi neusaglašenost kod nadležne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova.
(16) Ako poslije isteka roka iz stava 15. ovog člana, registracioni organ utvrdi da i dalje postoji neusaglašenost podataka o imenu i prezimenu, adresi i broju lične karte preduzetnika, odnosno poslovođe iz zahtjeva za registraciju preduzetnika i elektronske evidencije, donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za registraciju preduzetnika.“

Član 10.

Poslije člana 21v. dodaju se novi čl. 21g. i 21d. koji glase:

„Član 21g.

(1) Elektronska registracija preduzetnika sastoji se od automatske kontrole i postupka pred registracionim organom.
(2) Automatska kontrola iz stava 1. ovog člana obuhvata provjeru:
a) potpunosti elektronskog zahtjeva i
b) uslova za registraciju.
(3) Automatska kontrola potpunosti elektronskog zahtjeva podrazumijeva tehničku provjeru podataka unesenih u zahtjev za registraciju elektronskim putem i obavlja se putem jedinstvene elektronske aplikacije.
(4) Automatska kontrola uslova za registraciju obuhvata provjeru ličnih podataka (ime i prezime, adresa i broj lične karte), mogućnost obavljanja razreda djelatnosti i drugih uslova iz postupka registracije preduzetnika, kada se uspostavi tehnička mogućnost za njihovu provjeru.
(5) Ako se automatskom kontrolom utvrdi da je zahtjev nepotpun ili ukoliko nisu ispunjeni uslovi u skladu sa ovim i posebnim zakonima, jedinstvena elektronska aplikacija obavještava podnosioca zahtjeva da nisu ispunjeni uslovi za pokretanje postupka registracije elektronskim putem, dok se ne otklone utvrđeni nedostaci.
(6) U slučaju da podnosilac zahtjeva nije saglasan sa utvrđenim nedostacima u automatskoj kontroli, zahtjev za registraciju može da podnese u pisanom obliku.
(7) Ako je pozitivan ishod automatske kontrole u postupku elektronske registracije, podnosilac zahtjeva elektronski potpisuje zahtjev, plaća taksu i dostavlja zahtjev registracionom organu.
(8) Nakon dostavljanja elektronskog zahtjeva za registraciju, registracioni organ obavlja formalnu kontrolu sadržine zahtjeva i materijalnu provjeru ispunjenosti uslova na način kako je uređeno u članu 21. stav 1. ovog zakona.
(9) Ako zahtjev sadrži nedostatke ili ako uz zahtjev nisu priloženi potrebni dokazi, registracioni organ putem korisničkog naloga zatražiće od podnosioca zahtjeva da u roku od osam dana otkloni nedostatke.
(10) U cilju otklanjanja nedostataka iz stava 9. ovog člana, prethodno ispunjeni elektronski zahtjev otvara se za izmjene.
(11) Nakon otklanjanja nedostataka ili izmjena prethodno unesenih podataka u elektronski zahtjev, podnosilac zahtjeva ponovo elektronski potpisuje i šalje elektronski zahtjev.
(12) Ako podnosilac zahtjeva ne postupi na način i u roku iz stava 9. ovog člana, registracioni organ zaključkom odbacuje zahtjev za izdavanje rješenja o registraciji preduzetnika.
(13) Ako su ispunjeni uslovi za registraciju, registracioni organ obavezan je da donese rješenje o registraciji u roku od dva dana od dana dostavljanja zahtjeva iz člana 19v. ovog zakona.
(14) Ako nisu ispunjeni uslovi za registraciju, registracioni organ rješenjem odbija zahtjev za izdavanje rješenja o registraciji preduzetnika.
(15) Ako je postupak registracije pokrenut podnošenjem elektronskog zahtjeva za registraciju, registracioni organ, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, izrađuje:
a) zaključak, odnosno rješenje u elektronskom obliku i
b) materijalnu kopiju elektronskog oblika zaključka, odnosno rješenja, koju ovjerava ovlašćeno lice registracionog organa, uz navođenje oznake da se radi o kopiji elektronskog dokumenta.
(16) Zaključak, odnosno rješenje u elektronskom obliku dostavljaju se na adresu korisničkog naloga podnosioca zahtjeva.
(17) Svi dokumenti izdati od registracionog organa u postupku elektronske registracije imaju svojstvo javne isprave i ne može im se osporiti pravna punovažnost zbog činjenice da su izdati u formi elektronskog dokumenta.
(18) Ministar donosi pravilnik, kojim se uređuje tok i pojedinačne radnje podnosioca zahtjeva i registracionog organa u postupku elektronske registracije preduzetnika.

Član 21d.
https://advokat-prnjavorac.com/zakoni_bih.html
Podnosilac zahtjeva za registraciju preduzetnika može na internet stranici Agencije provjeriti trenutni status predmeta registracije.“

Član 11.

Član 22. mijenja se i glasi:
„(1) Ako podnosilac zahtjeva ne postupi na način i u roku iz člana 19. stav 7. ovog zakona, registracioni organ odbacuje zaključkom zahtjev za izdavanje rješenja o registraciji preduzetnika.
(2) Registracioni organ odbija rješenjem zahtjev za izdavanje rješenja o registraciji preduzetnika, ako:
a) podnosilac zahtjeva traži obavljanje djelatnosti koju može obavljati isključivo pravno lice, ili
b) podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove iz člana 17. stava 1. t. a) i b) ovog zakona, ili
v) predloženo poslovno ime izaziva zabunu o identitetu sa drugim registrovanim preduzetnikom, odnosno zabunu u vezi sa djelatnošću preduzetnika.
(3) U slučaju da nisu ispunjeni uslovi iz člana 17. stav 1. t. v) ili g) ovog zakona, registracioni organ o ovim činjenicama u pisanoj formi obavještava podnosioca zahtjeva i upućuje ga da u roku od 15 dana od dostavljanja obavještenja riješi pred nadležnim organima pitanja poreskih dugovanja, odnosno neplaćenih novčanih kazni iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja.
(4) Ako poslije isteka roka iz stava 3. ovog člana, registracioni organ putem elektronske aplikacije za registraciju preduzetnika utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 17. stav 1. t. v) i g) ovog zakona, donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za registraciju preduzetnika.
(5) Izuzetno od stava 4. ovog člana, u slučajevima kada se izmirenost poreskih obaveza i novčanih kazni ne može provjeriti putem jedinstvene elektronske aplikacije, registracioni organ traži od podnosioca zahtjeva da u roku od 15 dana od zaprimanja obavještenja dostavi uvjerenje nadležne jedinice Poreske uprave Republike Srpske, odnosno nadležnog suda da nema poreskih dugovanja, odnosno neplaćenih novčanih kazni iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja.
(6) Ako na osnovu uvjerenja iz stava 5. ovog člana proističe da podnosilac zahtjeva ima dospjele a neizmirene poreske obaveze ili neplaćene novčane kazne iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja, registracioni organ donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za registraciju preduzetnika.
(7) Protiv akata iz st. 1, 2, 4. i 6. ovog člana, kao i drugih akata donesenih u postupku registracije preduzetnika, dozvoljena je žalba Ministarstvu privrede i preduzetništva.
(8) U postupku elektronske registracije, rok za žalbu se računa od dana dostavljanja rješenja u pisanom obliku, s tim da podnosilac zahtjeva može žalbu izjaviti i od dana dostavljanja rješenja o registraciji elektronskim putem.“

Član 12.

Član 26. mijenja se i glasi:
„(1) Preduzetnik obavlja djelatnost pod poslovnim imenom.
(2) Preduzetnik određuje poslovno ime, koje obavezno sadrži sljedeće elemente:
a) opis djelatnosti kao dio poslovnog imena u kojem se na jasan način navodi predmet poslovanja preduzetnika,
b) naziv kao karakteristični dio poslovnog imena, koji se navodi pod navodnicima,
v) ime i prezime preduzetnika,
g) oznaku s. p. (samostalni preduzetnik) i
d) mjesto sjedišta, bez navođenja adrese.
(3) Poslovno ime ne može sadržavati opise, nazive i oznake koji vrijeđaju javni moral ili su u suprotnosti sa važećim propisima i međunarodnim konvencijama.
(4) Poslovno ime preduzetnika obavezno se razlikuje od poslovnog imena drugog preduzetnika tako da ne dovodi ili ne može dovesti do zabune o identitetu sa drugim preduzetnikom na području iste jedinice lokalne samouprave, odnosno zabune u vezi sa djelatnošću preduzetnika.
(5) Ako više preduzetnika zajednički obavlja djelatnost, poslovno ime sadrži imena svih osnivača ili jednog ili više njih i oznaku ʹi ostaliʹ.
(6) Preduzetnik je obavezan da poslovno ime istakne na ulazu u objekat u sjedištu i izdvojenoj jedinici, odnosno na ulazu u stambeni objekat, ako djelatnost obavlja u stambenom prostoru.
(7) Ako preduzetnik obavlja djelatnost izvan sjedišta, odnosno obavlja djelatnost bez poslovnog prostora, obavezan je da poslovno ime istakne na mjestu, odnosno objektu gdje takvu djelatnost obavlja.
(8) Promjenu poslovnog imena preduzetnik je obavezan da prijavi nadležnom organu, koji donosi rješenje o promjeni poslovnog imena i upisuje promjenu poslovnog imena u registar preduzetnika.
(9) Na pitanja koja se odnose na poslovno ime i koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.
(10) Preduzetnik može registrovati i u pravnom prometu koristiti skraćeno poslovno ime koje sadrži naziv, ime i prezime preduzetnika, oznaku s. p. (samostalni preduzetnik) i mjesto sjedišta bez navođenja adrese.
(11) Registracioni organ obavezan je da, po službenoj dužnosti, vodi računa da u registar ne upiše poslovno ime preduzetnika, koje dovodi ili može dovesti do zabune o poslovnom identitetu, odnosno zabune u vezi sa djelatnošću sa drugim registrovanim preduzetnikom i rezervisanim poslovnim imenima.
(12) Registracioni organ obavezan je da u postupku registracije preduzetnika unese u rješenje o registraciji sve obavezne elemente poslovnog imena iz st. 2. i 10. ovog člana.
(13) Podnosilac zahtjeva za registraciju preduzetnika može na internet stranici Agencije provjeriti da li poslovno ime koje ima namjeru da navede u zahtjevu za registraciju, dovodi ili može dovesti do zabune o poslovnom identitetu, odnosno zabune u vezi sa djelatnošću sa drugim registrovanim preduzetnikom i rezervisanim poslovnim imenima.
(14) Ako u postupku registracije osnivanja ili promjene poslovnog imena preduzetnika, registracioni organ utvrdi da predloženo poslovno ime dovodi ili može dovesti do zabune o poslovnom identitetu, odnosno zabune u vezi sa djelatnošću sa drugim registrovanim preduzetnikom i rezervisanim poslovnim imenima, zatražiće od podnosioca zahtjeva da u roku od osam dana predloži novo poslovno ime, koje ne dovodi ili ne može dovesti do zabune.
(15) U slučaju da podnosilac zahtjeva ne postupi na način iz stava 14. ovog člana, registracioni organ rješenjem odbija zahtjev za izdavanje rješenja o registraciji preduzetnika

Član 13.

Poslije člana 26a. dodaju se novi čl. 26b, 26v. i 26g. koji glase:

„Član 26b.

(1) Fizičko lice, prije podnošenja zahtjeva za registraciju osnivanja preduzetnika, kao i preduzetnik, prilikom promjene poslovnog imena, mogu kod registracionog organa izvršiti rezervaciju poslovnog imena.
(2) Rezervacija iz stava 1. ovog člana podrazumijeva opis djelatnosti i naziv, kao elemente poslovnog imena preduzetnika.
(3) Registracioni organ sprovodi postupak rezervacije poslovnog imena na osnovu zahtjeva za rezervaciju, koji mogu podnijeti fizičko lice ili preduzetnik.
(4) Sadržaj i oblik zahtjeva za rezervaciju poslovnog imena uređuje se u propisu iz člana 19. stav 2. ovog zakona.
(5) Fizičko lice ili preduzetnik mogu podnijeti zahtjev za rezervaciju poslovnog imena neposredno u prostorijama registracionog organa, putem pošte ili elektronski, putem jedinstvene elektronske aplikacije.
(6) Uz zahtjev za rezervaciju poslovnog imena, podnosilac zahtjeva dostavlja dokaz o uplati takse za rezervaciju poslovnog imena.

Član 26v.

(1) U slučaju podnošenja zahtjeva za rezervaciju poslovnog imena elektronskim putem, prije elektronskog potpisivanja zahtjeva, plaćanja takse i dostavljanja zahtjeva registracionom organu, jedinstvena elektronska aplikacija, preko sistemskog algoritma, obavlja automatsku provjeru predloženog poslovnog imena sa već registrovanim i rezervisanim poslovnim imenima preduzetnika na području registracionog organa.
(2) Ako se u automatskoj provjeri utvrdi da predloženo poslovno ime dovodi ili može dovesti do zabune o poslovnom identitetu, odnosno zabune u vezi sa djelatnošću sa drugim registrovanim preduzetnikom ili rezervisanim poslovnim imenima, jedinstvena elektronska aplikacija obavještava podnosioca zahtjeva da njegov prijedlog poslovnog imena može biti odbijen od registracionog organa.
(3) U slučaju iz stava 2. ovog člana, podnosilac zahtjeva može:
a) promijeniti predloženo poslovno ime i ponovo pokrenuti automatsku provjeru novog predloženog poslovnog imena, ili
b) nastaviti dalje sa postupkom rezervacije poslovnog imena, što podrazumijeva elektronsko potpisivanje zahtjeva, plaćanje takse i dostavljanje zahtjeva registracionom organu, ili
v) odustati od postupka rezervacije poslovnog imena.


Član 26g.

(1) Nakon podnošenja zahtjeva za rezervaciju poslovnog imena, registracioni organ utvrđuje da li predloženo poslovno ime ispunjava sljedeće uslove:
a) da ne dovodi ili ne može dovesti do zabune sa poslovnim imenom drugog registrovanog preduzetnika i njegovom djelatnosti,
b) da ne dovodi ili ne može dovesti do zabune sa rezervisanim poslovnim imenima,
v) da ne dovodi ili ne može dovesti do zabune sa već podnesenim a neobrađenim zahtjevima za registraciju osnivanja preduzetnika ili registraciju promjene poslovnog imena preduzetnika ili rezervaciju poslovnog imena i
g) da je sadržaj poslovnog imena određen u skladu sa ovim zakonom.
(2) Ako su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana, registracioni organ vrši rezervaciju poslovnog imena unosom u registar preduzetnika, a podnosiocu zahtjeva izdaje rješenje o rezervaciji poslovnog imena, u roku od dva dana od dana dostavljanja zahtjeva.
(3) Ako nisu ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana za rezervaciju poslovnog imena, registracioni organ zatražiće od podnosioca zahtjeva da u roku od osam dana predloži novo poslovno ime, koje ne dovodi ili ne može dovesti do zabune, odnosno da je njegov sadržaj u skladu sa ovim zakonom.
(4) Ako podnosilac zahtjeva ne promijeni predloženo poslovno ime, registracioni organ donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za rezervaciju poslovnog imena, koje dostavlja podnosiocu zahtjeva i unosi u registar preduzetnika.
(5) Rezervacija poslovnog imena važi 90 dana.
(6) U slučaju da u periodu iz stava 5. ovog člana, fizičko lice ili preduzetnik, na čije ime je rezervisano poslovno ime, ne podnese zahtjev za osnivanje preduzetnika, ili zahtjev za promjenu poslovnog imena, ili odustane od rezervisanog poslovnog imena, registracioni organ donosi rješenje o brisanju rezervisanog poslovnog imena iz registra preduzetnika.
(7) Protiv rješenja iz st. 4. i 6. ovog člana dozvoljena je žalba Ministarstvu privrede i preduzetništva.
(8) Fizičko lice ili preduzetnik, na čije ime je rezervisano poslovno ime, podneskom ili putem korisničkog naloga u postupku rezervacije poslovnog imena elektronskim putem, obavještava registracioni organ o odustanku od rezervacije poslovnog imena iz stava 2. ovog člana.
(9) Ako je postupak rezervacije poslovnog imena pokrenut podnošenjem elektronskog zahtjeva za rezervaciju, registracioni organ dostavlja rješenje u elektronskom i pisanom obliku, u skladu sa članom 21g. stav 15. ovog zakona.
(10) Akti u elektronskom obliku iz stava 9. ovog člana, dostavljaju se na adresu korisničkog naloga podnosioca zahtjeva.“

Član 14.

U članu 28. st. 4. i 5. mijenjaju se i glase:
„(4) Prije početka obavljanja djelatnosti i tokom rada, preduzetnik je obavezan registrovati otvaranje izdvojene jedinice i sve poslovne promjene kod registracionog organa na čijem području ima sjedište.
(5) Registracioni organ iz stava 4. ovog člana donosi rješenje o otvaranju, promjenama podataka i zatvaranju izdvojene jedinice, koje dostavlja organima iz člana 21. stav 5. ovog zakona prema adresi izdvojene jedinice, uz elektronsko obavještavanje drugog nadležnog registracionog organa, kada se preduzimaju aktivnosti u vezi sa izdvojenom jedinicom na području različitom od sjedišta preduzetnika.“
Poslije stava 7. dodaju se novi st. 8. i 9. koji glase:
„(8) Ime izdvojene jedinice sastoji se od punog ili skraćenog poslovnog imena preduzetnika, oznake izdvojene jedinice (IJ ili Izdvojena jedinica) i odrednice mjesta gdje se nalazi izdvojena jedinica, ako je različito od sjedišta.
(9) Pored obaveznih elemenata iz stava 8. ovog člana, ime izdvojene jedinice može sadržavati i opis djelatnosti, odnosno naziv, koji se navode poslije oznake za izdvojenu jedinicu.“

Član 15.

U članu 30. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Zahtjev za privremeni prestanak obavljanja djelatnosti sadrži razloge i trajanje privremenog prestanka i podnosi se registracionom organu najkasnije na dan sa kojim se traži korišćenje privremenog prestanka, osim u slučajevima više sile, kada se zahtjev može dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana njenog nastanka.“

Član 16.

U članu 31. poslije stava 8. dodaje se novi stav 9. koji glasi:
„(9) U zahtjevu za odjavu, preduzetnik može kao najkasniji datum prestanka obavljanja djelatnosti navesti konkretan dan, koji nije kasniji od 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva.“

Član 17.

U članu 32. u stavu 1. u tački z) riječi: „radnu dozvolu“ zamjenjuju se riječima: „akt o odobrenom privremenom ili stalnom boravku“.

Član 18.

Poslije člana 36. dodaje se novi član 36a. koji glasi:
„Član 36a.

(1) Agencija je obavezna da, u saradnji sa Vladom Republike Srpske, obezbijedi programsko rješenje, tehničku ispravnost, održavanje, pravilno i trajno funkcionisanje postupka registracije preduzetnika, kao i isporuku elektronskih podataka iz centralnog registra preduzetnika.
(2) U slučaju narušavanja informacione bezbjednosti u postupku registracije preduzetnika, administrator sistema ili drugo ovlašćeno lice Agencije sa tim upoznaje Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.
(3) Svako neovlašćeno raspolaganje podacima iz programskog rješenja za registraciju preduzetnika smatra se narušavanjem informacione bezbjednosti.“

Član 19.

Poslije člana 59. dodaju se novi čl. 59a. i 59b. koji glase:
„Član 59a.

Ministar će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o postupku elektronske registracije preduzetnika (član 21g. stav 18).Član 59b.

(1) Postupak elektronske registracije i elektronska provjera ispunjenosti uslova iz člana 17. stav 1. ovog zakona, po službenoj dužnosti, počinje kada se steknu tehnički i drugi uslovi za njihovo sprovođenje.
(2) Vlada Republike Srpske donosi odluku o ispunjenosti tehničkih uslova koji se odnose na početak postupka elektronske registracije poslovnih subjekata, preduzetnika i elektronsku provjeru ispunjenosti uslova iz člana 17. stav 1. ovog zakona.

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-926/19 PREDSJEDNIK
Datum: 27. septembar 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum