Vaš pravni kompas 

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uredenju prostora i gradenju

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #1050  by sudija
 
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU
PROSTORA I GRAĐENJU

Član 1.

U Zakonu o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15 i 3/16), poslije člana 5. dodaju se novi čl. 5a, 5b. i 5v. koji glase:
„Član 5a.

(1) Organizaciju poslova i sprovođenje postupka izdavanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole vrši organ uprave nadležan za njihovo donošenje, a mogu se izdati u postupku u kojem:
a) dokaze propisane ovim zakonom pribavlja investitor i dostavlja ih organu koji vodi postupak u propisanom broju primjeraka i u određenoj formi,
b) organ uprave poslove izdavanja organizuje u jednošalterskom sistemu,
v) se organizacija poslova i tok izdavanja vrši u elektronskom postupku razmjene i obrade dokumenata i podataka, koji je prilagođen izdavanju ovih dokumenata.
(2) Jednošalterski sistem iz stava 1. tačka b) ovog člana podrazumijeva postupak u kome se kompletna procedura – od podnošenja zahtjeva do izdavanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole, sprovodi posredstvom jednog šaltera.
(3) Elektronski postupak razmjene i obrade dokumenata i podataka iz stava 1. tačka v) ovog člana podrazumijeva da se kompletna procedura – od podnošenja zahtjeva i dostavljanja dokaza do izdavanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole, te odlučivanja o redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, sprovodi elektronski, putem odgovarajućeg softvera za elektronske dozvole (u daljem tekstu: softver), u postupku u kojem se dokazi, po pravilu, dostavljaju u formi elektronskog dokumenta.
(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, dokaze koje stranka iz tehničkih razloga ne može obezbijediti u formi elektronskog dokumenta, dužna je da dostavi nadležnom organu u propisanoj materijalnoj formi, odnosno u formi originala ili ovjerene kopije, najkasnije prije izdavanja lokacijskih uslova, građevinske ili upotrebne dozvole.
(5) Zahtjev, kao i dokaze za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole, po ovlašćenju stranke, može podnijeti i fizičko ili pravno lice koje ima licencu za izradu ili reviziju tehničke dokumentacije.

Član 5b.

(1) U slučaju kada je postupak izdavanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole organizovan u skladu sa članom 5a. stav 1. t. b) ili v) ovog zakona, dokaze potrebne za izdavanje dozvola koje izdaju nadležni organi uprave, javna, komunalna preduzeća ili drugi nosioci javnih ovlašćenja, po službenoj dužnosti, pribavlja organ koji vodi postupak, osim ukoliko je stranka uz zahtjev priložila neki od tih dokaza ili u drugim slučajevima propisanim zakonom.
(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, organ uprave, javno, komunalno preduzeće ili drugi nosioci javnih ovlašćenja, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za izdavanje dokaza, dužni su dostaviti traženi dokaz, uz davanje preciznih instrukcija za stranku za uplatu troškova; ili obavijestiti nadležni organ o razlozima nemogućnosti izdavanja tog dokaza u navedenom roku; ili obavijestiti o potrebi dopune dokumentacije.
(3) Stranka je dužna da bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam dana od prijema obavještenja sa instrukcijama za plaćanje, putem sistema elektronskog ili putem sistema redovnog plaćanja, uplati potrebna sredstva.
(4) Ako organ uprave, javno, komunalno preduzeće ili drugi nosioci javnih ovlašćenja ne postupe u skladu sa stavom 2. ovog člana, organ koji vodi postupak zatražiće da mu se dokazi dostave bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri dana od dana ponovnog traženja.
(5) Ukoliko u roku iz stava 4. ovog člana, organi uprave, javna, komunalna preduzeća ili drugi nosioci javnih ovlašćenja ne dostave traženi dokaz, odnosno ne obavijeste nadležni organ u skladu sa stavom 2. ovog člana, postupak se nastavlja kao da je dokaz dostavljen, odnosno kao da je o zahtjevu pozitivno odlučeno, a organ koji vodi postupak protiv odgovornog lica u organu uprave, javnom, komunalnom preduzeću ili drugom nosiocu javnih ovlašćenja, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Član 5v.

(1) Vlada Republike Srpske donosi uredbu o elektronskom postupku razmjene i obrade dokumenata i podataka prilikom izdavanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole.
(2) Uredbom iz stava 1. ovog člana detaljnije se uređuje način sprovođenja elektronskog postupka razmjene i obrade dokumenata i podataka prilikom izdavanja lokacijskih uslova, obračuna visine naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta i rente, građevinske i upotrebne dozvole kroz softver, a naročito se preciziraju korisnici softvera, način razmjene dokumenata i podataka elektronskim putem, pribavljanje podataka po službenoj dužnosti, forma u kojoj se dostavljaju, odnosno razmjenjuju dokumenti i podaci, uključujući i tehničku dokumentaciju, način obračuna i plaćanja drugih naknada i taksa, kao i ostala pitanja od značaja za funkcionisanje elektronskog postupka razmjene i obrade ovih dokumenata i podataka.
(3) U cilju sprovođenja elektronskog postupka razmjene i obrade dokumenata i podataka, koji će se detaljnije definisati uredbom iz stava 1. ovog člana, nadležni organi prikupljaju, obrađuju i koriste podatke, uključujući i lične podatke, vode evidencije i obezbjeđuju zaštitu podataka i evidencija, u skladu sa propisima o zaštiti ličnih i tajnih podataka te propisima o informacionoj bezbjednosti.“

Član 2.

U članu 9. u stavu 5. u tački d) riječ: „rješenja“ zamjenjuje se riječju: „uvjerenja“.

Član 3.

U članu 27. u stavu 1. tačka đ) mijenja se i glasi:
„đ) uključuju neophodne mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda, posebno vodeći računa o korišćenju detaljnih seizmičkih parametara i karata, mapa opasnosti i mapa rizika od poplava i drugih prirodnih katastrofa, kao i parametara klimatskih promjena za područje Republike,“.

Član 4.

U članu 35. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Regulacioni plan se donosi za pretežno izgrađena urbana područja, kao i za područja od opšteg interesa jedinice lokalne samouprave za razvoj privrede ili izgradnju objekata društvene infrastrukture na osnovu urbanističkog plana ili dokumenta višeg reda ili šireg područja koji za predmetno područje sadrži elemente propisane članom 33. stav 2. ovog zakona neophodne za izradu sprovedbenog dokumenta, pri čemu je nužno detaljno definisati uslove projektovanja i izgradnje novih objekata, kao i rekonstrukciju postojećih objekata.“

Član 5.

U članu 46. u stavu 4. riječi: „s kojim počinje javna rasprava“ brišu se.

Član 6.

Član 47. mijenja se i glasi:
„(1) Nosilac pripreme dokumenta prostornog uređenja, nakon sprovedene procedure iz člana 46. ovog zakona, utvrđuje nacrt dokumenta prostornog uređenja i mjesto, vrijeme i način izlaganja dokumenta prostornog uređenja na javni uvid.
(2) Trajanje javnog uvida utvrđuje se odlukom iz člana 40. ovog zakona i traje najmanje 30 dana za sva dokumenta prostornog uređenja, o čemu vodi računa nosilac pripreme, zavisno od značaja i specifičnosti dokumenta prostornog uređenja.
(3) O mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrta dokumenta prostornog uređenja na javni uvid javnost i vlasnici nepokretnosti na području za koje se donosi sprovedbeni dokument prostornog uređenja obavještavaju se oglasom koji se objavljuje u najmanje dva sredstva javnog informisanja najmanje dva puta, s tim da se prva obavijest objavljuje osam dana prije početka javnog uvida, a druga 15 dana od početka izlaganja nacrta dokumenta prostornog uređenja na javni uvid.
(4) Oglas iz stava 3. ovog člana sadrži:
a) mjesto, datum, početak i trajanje javnog uvida u dokument prostornog uređenja,
b) mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja,
v) mjesto i vrijeme pružanja pojašnjenja predloženih planskih rješenja zainteresovanim licima od predstavnika nosioca izrade i nosioca pripreme dokumenta prostornog uređenja,
g) rok do kada se mogu poslati prijedlozi, primjedbe i mišljenja na nacrt dokumenta prostornog uređenja.
(5) Nacrt dokumenta prostornog uređenja izlaže se:
a) u prostorijama nosioca pripreme dokumenta prostornog uređenja i na njegovoj internet stranici,
b) u prostorijama nosioca izrade dokumenta prostornog uređenja,
v) u prostorijama u kojima se održavaju stručne rasprave ili drugim prostorima (domovi kulture, predvorja javnih ustanova i slično) i
g) u prostorijama mjesnih zajednica, u slučaju kada se na javni uvid izlažu nacrti sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja.
(6) Nosilac izrade dokumenta prostornog uređenja obavezan je da na svakom mjestu na kojem je izložen nacrt dokumenta prostornog uređenja, obavijesti javnost da se detaljnije informacije, objašnjenja i pomoć u formulisanju primjedaba mogu dobiti kod nosioca pripreme i nosioca izrade dokumenta.
(7) Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o nacrtu dokumenta upisuju se u svesku sa numerisanim stranicama, koja se nalazi u prostoriji u kojoj se nacrt izlaže ili se u pisanoj ili elektronskoj formi dostavljaju nosiocu pripreme dokumenta prostornog uređenja koji je obavezan da ih proslijedi nosiocu izrade dokumenta prostornog uređenja.
(8) Nosilac pripreme dokumenata iz člana 26. tačka a) ovog zakona dužan je da organizuje javne prezentacije nacrta dokumenta po područjima.
(9) Nacrt dokumenta iz stava 8. ovog člana stavlja se na javni uvid u sjedištu jedinica lokalne samouprave i tu se prikupljaju primjedbe, prijedlozi i sugestije zainteresovanih lica, na osnovu čega se priprema mišljenje o nacrtu dokumenta i šalje nosiocu izrade.
(10) Ako jedinice lokalne samouprave ne dostave mišljenje iz stava 9. ovog člana u roku od osam dana od dana zatvaranja javnog uvida, smatraće se da nema primjedaba na ponuđena planska rješenja.“

Član 7.

U članu 49. stav 7. briše se.

Član 8.

U članu 50. u stavu 1. riječi: „najduže u roku od 30 dana“ zamjenjuju se riječima: „i dostavlja nadležnoj skupštini najduže u roku od 60 dana od dana održane javne rasprave“.
U stavu 5. riječ: „utvrđivanja“ zamjenjuje se riječju: „dostavljanja“.


Član 9.

U članu 62. u stavu 2. tačka v) mijenja se i glasi:
„v) izjave vlasnika susjednih objekata i parcela o planiranoj izgradnji prema stručnom mišljenju i urbanističko-tehničkim uslovima, date na zapisnik kod organa ili dostavljene organu sa ovjerenim potpisima.“

Član 10.

U članu 78. poslije stava 7. dodaju se novi st. 8. i 9. koji glase:
„(8) U slučaju kada na građevinskom zemljištu, koje se oprema sredstvima investitora u skladu sa stavom 1. ovog člana, postoje izgrađeni objekti koji su predviđeni za rušenje ili ako nisu izvedeni neki drugi radovi koji se smatraju pripremanjem gradskog građevinskog zemljišta, a koje je neophodno izvesti u skladu sa sprovedbenim dokumentom prostornog uređenja, investitoru se priznaju ti radovi kao stvarni troškovi iz stava 5. ovog člana, odnosno priznaju se svi troškovi koje bi imala i jedinica lokalne samouprave da sama vrši uređenje tog gradskog građevinskog zemljišta, a po prosječnim tržišnim cijenama koje se utvrđuju na način propisan pravilnikom iz člana 73. stav 5. ovog zakona.
(9) Ukoliko je na istoj građevinskoj parceli planirano građenje više objekata za koje se građevinske dozvole mogu izdavati pojedinačno, investitoru se priznaju stvarni troškovi za opremanje te građevinske parcele do punog iznosa, kroz umanjenje naknada za uređenje obračunatih za sve planirane objekte u postupku izdavanja njihovih građevinskih dozvola.“

Član 11.

Poslije člana 90. dodaje se novi član 90a. koji glasi:

„Član 90a.

(1) Radi uspostavljanja dugoročnog, sveobuhvatnog i usmjerenog podsticanja u ulaganje obnove postojećeg fonda stambenih i nestambenih zgrada u javnom i privatnom vlasništvu, Narodna skupština donosi Strategiju dugoročnog podsticanja obnove zgrada u Republici Srpskoj.
(2) Strategija iz stava 1. ovog člana donosi se na period do 2050. godine i obavezno se ažurira svake tri godine, a obuhvata:
a) pregled fonda stambenih i nestambenih zgrada u javnom i privatnom vlasništvu, prema potrebi na osnovu statističkog uzorkovanja,
b) utvrđivanje troškovno optimalne analize pristupa obnovi zgrada, zavisno od vrste zgrade i klimatske zone,
v) politike i mjere za podsticanje troškovno optimalnih velikih radova obnove zgrada, uključujući postepene velike radove obnove,
g) pregled politika i mjera koje su usmjerene na segmente fonda zgrada sa najlošijim energetskim karakteristikama,
d) pregled inicijativa za promovisanje pametnih tehnologija i dobro povezanih zgrada i zajednica, kao i vještina i obrazovanja u građevinskom sektoru i sektoru energetske efikasnosti,
đ) dugoročnu politiku perspektiva usmjeravanja odluka pojedinaca, građevinske industrije i finansijskih institucija o ulaganjima,
e) procjenu očekivanih ušteda energije i širu korist koja se zasniva na dokazima.
(3) U cilju prikupljanja podatka o energetskim karakteristikama stambenih i nestambenih zgrada u javnom i privatnom vlasništvu iz stava 2. tačka a) ovog člana, kao i izrade planova i izvještaja o realizovanim mjerama energetske efikasnosti i ostvarenim uštedama, formira se Jedinstveni registar o energetskim karakteristikama zgrada (u daljem tekstu: Registar).
(4) Registar iz stava 3. ovog člana vodi Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond), a na osnovu podataka koji se Fondu dostavljaju u postupku izdavanja energetskih certifikata ili se podaci o zgradama dostavljaju Fondu putem organa jedinica lokalne samouprave ili republičkih organa uprave u zavisnosti od vrste zgrade, a na način i u postupku koji se detaljnije uređuju Pravilnikom o uspostavljanju i vođenju Registra, koji donosi Fond, uz prethodnu saglasnost Ministarstva.
(5) Način uspostavljanja i vođenja Registra, vrste zgrada za koje se unose podaci, vrste podataka koji se unose u Registar, postupak dostavljanja i unošenja podataka u Registar, izgled obrasca za dostavljanje podatka, učesnici u postupku, korišćenje i dostupnost podatka javnosti i sva druga pitanja od značaja za uspostavljanje, vođenje i održavanje Registra detaljnije se uređuju Pravilnikom iz stava 4. ovog člana.“

Član 12.

U članu 91. stav 4. mijenja se i glasi:
„(4) Pravno lice koje vrši energetski pregled zgrade i redovni pregled sistema za grijanje, hlađenje ili klimatizaciju zgrade, vlasniku zgrade dostavlja, u pisanoj formi, preporuke za ekonomski isplative izmjene sistema radi povećanja njihove energetske efikasnosti za sve sisteme grijanja ili kombinovanog sistema grijanja i ventilacije prostora nominalne snage veće od 70 kW i sistema klimatizacije ili kombinovanih sistema klimatizacije i ventilacije nominalne snage veće od 70 kW.“
U stavu 5. riječi: „za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost (u daljem tekstu: Fond)“ brišu se.
Poslije stava 7. dodaju se novi st. 8. i 9. koji glase:
„(8) U cilju uspostavljanja i organizovanja redovnog pregleda tehničkih sistema zgrade koji služe za grijanje, ventilaciju ili hlađenje zgrade, a radi zadržavanja projektovanog nivoa ili poboljšanja energetske efikasnosti, ministar donosi Pravilnik o redovnim pregledima tehničkih sistema za grijanje, ventilaciju i hlađenje zgrade.
(9) Pravilnikom iz stava 8. ovog člana detaljnije se propisuje postupak za vršenje pregleda tehničkih sistema u postupku energetskog pregleda zgrade, postupak vršenja redovnih pregleda tih sistema, lica koja mogu vršiti pregled, način vršenja pregleda i izrada izvještaja o izvršenom pregledu, nezavisan sistem kontrole izvještaja, formiranje baze podataka za energetske preglede tehničkih sistema zgrade i druga pitanja od značaja za energetski pregled tehničkih sistema zgrade.“
Dosadašnji stav 8. postaje stav 10.

Član 13.
https://advokat-prnjavorac.com/zakoni_bih.html
U članu 94. u stavu 2. poslije riječi: „energetski pregled“ zapeta i riječi: „Ministarstvu“ brišu se.

Član 14.

U članu 96. u tački ž) broj: „200“ zamjenjuje se brojem: „50“.

Član 15.

U članu 110. poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
„(5) Izuzetno od stava 2. ovog člana, za objekte za koje bi po njihovom značaju i složenosti građevinsku dozvolu mogao izdati nadležni organ jedinice lokalne samouprave, a za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo zbog toga što se objekat nalazi u zaštitnoj zoni ili zaštitnom pojasu, izradu tehničke dokumentacije može vršiti i pravno lice sa licencom za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.“
Dosadašnji st. 5, 6. i 7. postaju st. 6, 7. i 8.
Poslije dosadašnjeg stava 7. koji postaje stav 8. dodaje se novi stav 9. koji glasi:
„(9) Izuzetno od stava 1. ovog člana, izradu priloga ili elaborat zaštite od požara koji čini dio glavnog projekta iz člana 101. stav 2. tačka ž) ovog zakona vrše lica koja imaju licencu, odnosno ovlašćenje za izradu te faze tehničke dokumentacije, stečenu u skladu sa propisima o zaštiti od požara.“

Član 16.

U članu 112. u stavu 3. u tački a) riječi: „osnovnim studijima prvog ciklusa koji traje četiri godine, a čijim završetkom se stiče 240 ECTS bodova“ zamjenjuju se riječima: „drugim ciklusom studija, a čijim završetkom se stiče najmanje 300 ECTS bodova“.
Poslije stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:
„(4) Izuzetno od stava 1. ovog člana, revizija priloga ili elaborat zaštite od požara, kao dijela tehničke dokumentacije u smislu člana 101. stav 2. tačka ž) ovog zakona, vrši se u skladu sa propisima o zaštiti od požara.
(5) Izuzetno od stava 2. ovog člana, za objekte za koje bi po njihovom značaju i složenosti građevinsku dozvolu mogao izdati nadležni organ jedinice lokalne samouprave, a za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo zbog toga što se objekat nalazi u zaštitnoj zoni ili zaštitnom pojasu, reviziju tehničke dokumentacije može vršiti i pravno lice sa licencom za reviziju tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Član 17.

Poslije člana 114. dodaje se novi član 114a. koji glasi:

„Član 114a.

(1) Pored sadržaja određenog članom 114. ovog zakona, završni izvještaj o kontroli ukupne tehničke dokumentacije obavezno sadrži i mišljenje revidenta da li su projektna rješenja koja se odnose na priključenje objekta i korišćenje javne i komunalne infrastrukture izrađena u skladu sa lokacijskim uslovima i da li tehnička rješenja i primijenjeni tehnički sistemi ispunjavaju propisane uslove za predviđenu namjenu objekta.
(2) Za objekte za koje u skladu sa odredbama ovog zakona nije obavezna revizija tehničke dokumentacije, projektant daje izjavu o saglasnosti projektnih rješenja i ispunjenosti uslova u smislu stava 1. ovog člana.
(3) Izvještaj o reviziji tehničke dokumentacije, odnosno izjava projektanta, sačinjeni u skladu sa stavom 1. ovog člana zamjenjuju druge dokaze koji su u postupku izdavanja građevinske dozvole propisani na osnovu posebnih zakona kojima je uređen rad preduzeća koja upravljaju javnom i komunalnom infrastrukturom.
(4) U slučaju iz stava 1. ovog člana, revident i projektant objekta snose solidarno odgovornost za štetu i druge posljedice nastale usljed nepotpune i nekvalitetne tehničke dokumentacije u čijoj izradi su učestvovali.
(5) U slučaju iz stava 2. ovog člana, projekatant snosi odgovornost za štetu i druge posljedice nastale usljed nepotpune i nekvalitetne tehničke dokumentacije u čijoj izradi je učestvovao.“

Član 18.

U članu 116. stav 6. mijenja se i glasi:
„(6) Izuzetno od odredaba ovog zakona, izvođenje zanatskih radova na svim objektima, te građenje individualnih stambenih i individualnih stambeno-poslovnih objekata bruto građevinske površine do 200 m2 i objekata za koje u skladu sa odredbama ovog zakona nije potrebna građevinska dozvola, može vršiti i preduzetnik.“

Član 19.

U članu 121. u stavu 1. riječ: „odmah“ zamjenjuje se riječima: „u roku od tri dana od dana nastanka promjene“.

Član 20.

U članu 128. u stavu 1. u tački e) poslije riječi: „zaštiti životne sredine“ riječ: „i“ briše se i dodaje tačka.
Tačka ž) briše se.
U stavu 2. poslije riječi: „obaveza“ dodaju se riječi: „kao i dokaze o plaćanju drugih naknada ili taksi propisanih posebnim zakonima,“.
Član 21.

Glava V „Legalizacija“, Odjeljak „1. Postupak legalizacije“, Pododjeljak „1.1. Pojam legalizacije i podnošenje zahtjeva za legalizaciju“ i čl. 151, 151a, 152. i 153. brišu se.
Pododjeljak „1.2. Objekti za koje se ne može izdati naknadna građevinska dozvola“ i član 154. brišu se.
Pododjeljak „1.3. Dokumentacija potrebna za legalizaciju završenog objekta“ i čl. 155. i 156. brišu se.
Pododjeljak „1.4. Rješenje o naknadnom izdavanju građevinske dozvole nezavršenih objekata“ i čl. 157. i 158. brišu se.
Pododjeljak „1.5. Naknadno izdavanje građevinske dozvole za objekte javne infrastrukture“ i član 159. brišu se.
Odjeljak „2. Naknade u postupku legalizacije“ i čl. 160, 160a, 160b. i 160v. brišu se.
Pododjeljak „2.1. Umanjenje naknade za legalizaciju“ briše se.
Pododjeljak „2.2. Način plaćanja naknade za legalizaciju“ i član 165. brišu se.
Odjeljak „3. Privremeno zadržavanje bespravno izgrađenih objekata“ i čl. 166, 167. i 168. brišu se.

Član 22.

U članu 171. ispred riječi: „U vršenju“ dodaje se broj 1 u obostranoj zagradi.
U tački g) riječi: „oglasi nevažećim“ zamjenjuju se riječima: „rješenjem stavi van snage“.
Tačka r) mijenja se i glasi:
„r) podnese inicijativu Ministarstvu za stavljanje van snage licence pravnom licu za koje ocijeni da ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom, ako pravno lice nije postupilo u skladu sa članom 121. ovog zakona,“.
Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) U slučaju kad nadležni inspektor naredi rušenje objekta ili njegovog dijela ili kad zabrani dalje izvođenje radova i građenje objekta u skladu sa stavom 1. ovog člana, inspektor, radi zabrane pristupa, to gradilište, objekat ili dio objekta na koji se mjera odnosi, obilježava odgovarajućom trakom inspekcije i službenim znakom.“

Član 23.

U članu 177. ispred riječi: „Novčanom“ dodaje se broj 1 u obostranoj zagradi.
Tačka ž) mijenja se i glasi:
„ž) izda lokacijske uslove, građevinsku dozvolu, upotrebnu dozvolu, odnosno dozvolu za uklanjanje objekta ili njegovog dijela suprotno odredbama člana 5b, člana 59. stav 1, člana 75, člana 131. stav 2, čl. 145. i 149. ovog zakona i propisima donesenim na osnovu ovog zakona,“.
Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) Novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazniće se za prekršaj odgovorno lice u nadležnom organu uprave, javnom, komunalnom preduzeću ili drugom nosiocu javnih ovlašćenja ukoliko, u skladu sa članom 5b. ovog zakona, ne dostave tražene dokaze u propisanom roku ili ih ne dostave u propisanoj formi.“
Član 24.

U članu 180. u stavu 1. u tački v) poslije riječi: „ovog zakona“ i zapete dodaju se riječi: „odnosno ukoliko završni izvještaj o kontroli ukupne tehničke dokumentacije ne sadrži mišljenje revidenta u skladu sa članom 114a. ovog zakona“.


Član 25.

U članu 185. u stavu 1. poslije riječi: „člana 124. stav 3. ovog zakona“ zapeta i riječi: „osim ako je riječ o objektima iz člana 153. stav 7. ovog zakona“ brišu se.

Član 26.

Poslije člana 188. dodaje se novi član 188a. koji glasi:

„Član 188a.

(1) Novčanom kaznom od 3.000 KM do 10.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice koje je dobilo licencu u skladu sa odredbama ovog zakona, a koje, u roku propisanom članom 121. stav 1. ovog zakona, ne obavijesti Ministarstvo o svakoj promjeni uslova za licencu.
(2) Novčanom kaznom od 100 KM do 500 KM kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.“

Član 27.

U članu 189. stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Dokumenti prostornog uređenja, kojima je u vrijeme stupanja na snagu ovog zakona istekao planski period, primjenjuju se do donošenja novih dokumenata prostornog uređenja prema odredbama ovog zakona, u dijelu u kome nisu u suprotnosti sa dokumentima prostornog uređenja višeg reda koji su u primjeni.“

Član 28.

Poslije člana 193. dodaje se novi član 193a. koji glasi:

„Član 193a.

Licence za reviziju tehničke dokumentacije koje su fizičkim licima izdate u postupku revizije iz člana 193. ovog zakona i licence za reviziju tehničke dokumentacije koje su u skladu sa ovim zakonom u redovnom postupku izdate fizičkim licima, ostaju na snazi.“

Član 29.

U članu 194. u stavu 1. dodaje se nova tačka a) koja glasi:
„a) propis iz člana 5v. ovog zakona,“.
Dosadašnje t. a), b) i v) postaju t. b), v) i g).
U stavu 5. poslije tačke b) dodaje se nova tačka v) koja glasi:
„v) pravilnik iz člana 91. stav 8. ovog zakona,“.
Dosadašnje t. v) i g) postaju t. g) i d)
Poslije stava 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi:
„(8) Fond će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik iz člana 90a. stav 4. ovog zakona.“

Član 30.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-924/19 PREDSJEDNIK
Datum: 27. septembar 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum