Vaš pravni kompas 

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zastiti Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #1095  by matrix
 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 37/12 i 90/16), u članu 20. poslije tačke b) dodaje se nova tačka v) koja glasi:
„v) lična invalidnina,“.
Dosadašnje t. v), g), d), đ), e), ž) i z) postaju t. g), d), đ), e), ž), z) i i).

Član 2.

U članu 23. riječi: „neto plata“ zamjenjuju se riječima: „plata nakon oporezivanja“.

Član 3.

U članu 25. u stavu 2. poslije riječi: „rad“ dodaje se zapeta i riječi: „koja ne može biti manja od 0,8%, niti veća od 3% od prosječne plate nakon oporezivanja ostvarene u Republici u prethodnoj godini, za člana komisije, po korisniku“.
U stavu 3. poslije riječi: „rad“ dodaje se zapeta i riječi: „koja ne može biti manja od 0,8%, niti veća od 3% od prosječne plate nakon oporezivanja ostvarene u Republici u prethodnoj godini, za člana komisije, po korisniku“.
U stavu 5. riječi: „člana 32.“ zamjenjuju se riječima: „čl. 32. i 35a.“.


Član 4.

Član 30. briše se.

Član 5.

U članu 34. riječi: „neto plate“ zamjenjuju se riječima: „plate nakon oporezivanja“.


Član 6.

Poslije člana 35. dodaje se novi odjeljak 2a. i čl. 35a, 35b. i 35v. koji glase:
„2a. Lična invalidnina

Član 35a.

(1) Pravo na ličnu invalidninu ostvaruju lica:
a) koja su zavisna od pomoći i njege drugog lica prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba i kojima je oštećenje, odnosno oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvrđenu visinu tjelesnog oštećenja od 70% do 100%,
b) sa oštećenjem sluha, kojima je oštećenje, odnosno oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvrđenu visinu tjelesnog oštećenja od najmanje 70%,
v) sa oštećenjem urogenitalnog sistema, koja se nalaze u terminalnoj fazi zatajenja oba bubrega i koja imaju potrebu za hroničnom hemodijalizom i peritonealnom dijalizom, a imaju utvrđenu visinu tjelesnog oštećenja od 100%,
g) oboljela od rijetke bolesti, kojima je oštećenje, odnosno oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvrđenu visinu tjelesnog oštećenja od najmanje 70%.
(2) Ličnu invalidninu ne mogu ostvariti lica koja ostvaruju primanja po osnovu invaliditeta stečenog u ratu, kao i lica koja ostvaruju pravo na smještaj u ustanovu socijalne zaštite i pravo na zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu ili koja su smještena u drugu ustanovu na teret budžetskih sredstava.

Član 35b.

(1) Visina lične invalidnine stečene ostvarivanjem prava na ličnu invalidninu obračunava se u procentu od prosječne plate nakon oporezivanja ostvarene u Republici u prethodnoj godini i iznosi:
a) 15% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 100%,
b) 13% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 90%,
v) 11% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 80%,
g) 9% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 70%.

Član 35v.

(1) Oštećenje, odnosno oboljenje nastalo u razvojnom periodu predstavlja oštećenje vida, sluha, govorno-glasovne komunikacije, tjelesno oštećenje i/ili hronično oboljenje, intelektualno oštećenje, psihički poremećaj i/ili oboljenje ili drugo oštećenje ili oboljenje koje dovodi do poteškoća u psihomotornom i senzomotornom razvoju i funkcionisanju u aktivnostima svakodnevnog života, a koje je nastupilo u periodu do navršenih 18 godina.
(2) Visinu tjelesnog oštećenja za djecu do navršenih 18 godina utvrđuje stručna komisija iz člana 58. ovog zakona.
(3) Ministar donosi Pravilnik o postupku utvrđivanja visine tjelesnog oštećenja.
(4) Pravilnikom iz stava 3. ovog člana propisuje se postupak utvrđivanja visine tjelesnog oštećenja kod djece do navršenih 18 godina.
(5) Tjelesno oštećenje za punoljetna lica utvrđuje se u skladu sa propisima kojima se uređuje medicinsko vještačenje u penzijskom i invalidskom osiguranju.


Član 7.

Poslije člana 38. dodaje se novi član 38a, koji glasi:
„Član 38a.

(1) Centar može smjestiti lice u ustanovu koja se nalazi van teritorije Republike, ako u Republici ne postoji ustanova koja pruža potrebnu uslugu, ako su u ustanovama u Republici popunjeni smještajni kapaciteti, ili ako je to u najboljem interesu lica koje se smješta.
(2) Centar prije smještanja lica iz stava 1. ovog člana pribavlja saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite (u daljem tekstu: Ministarstvo).“
Član 8.

U članu 40. u stavu 2. riječi: „zdravlja i socijalne zaštite (u daljem tekstu: Ministarstvo)“ brišu se.

Član 9.
https://www.anwalt-bih.de
U članu 58. poslije stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
„(2) Jedinice lokalne samouprave imenuju prvostepenu stručnu komisiju iz stava 1. ovog člana i utvrđuju naknadu za njen rad, koja ne može biti manja od 0,8%, niti veća od 3% od prosječne plate nakon oporezivanja ostvarene u Republici u prethodnoj godini, za člana komisije, po korisniku.
(3) Ministar imenuje drugostepenu stručnu komisiju iz stava 1. ovog člana i utvrđuje naknadu za njen rad, koja ne može biti manja od 0,8%, niti veća od 3% od prosječne plate nakon oporezivanja ostvarene u Republici u prethodnoj godini, za člana komisije, po korisniku.“
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 4. i 5.
U dosadašnjem stavu 3. koji je postao stav 5. broj: „2.“ zamjenjuje se brojem: „4.“.

Član 10.

U članu 60. stav 6. mijenja se i glasi:
„(6) Prihodi ostvareni po osnovu prava na ličnu invalidninu i prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica iz ovog zakona, dodatka na djecu, materinskog dodatka, pronatalitetne naknade za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i pomoći za opremu novorođenčeta, ne smatraju se prihodima u smislu ovog zakona.“

Član 11.

U članu 61. stav 6. mijenja se i glasi:
„(6) Prihodi ostvareni po osnovu prava na ličnu invalidninu i prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica iz ovog zakona, dodatka na djecu, materinskog dodatka, pronatalitetne naknade za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i pomoći za opremu novorođenčeta, ne smatraju se prihodima u smislu ovog zakona.“

Član 12.

U članu 63. u stavu 1. poslije riječi: „drugog lica“ dodaju se riječi: „i prava na ličnu invalidninu“.

Član 13.

U članu 73. u stavu 1. poslije riječi: „novčanu pomoć“ dodaje se zapeta i riječi: „ličnu invalidninu“.


Član 14.

U članu 108. poslije stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:
„(6) Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja može obavljati i djelatnost prihvatilišta za djecu, te pružati usluge savjetovališta i dnevnog zbrinjavanja djece i omladine, ukoliko ispunjava zakonom propisane uslove.“
„(7) Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja sa nadležnim Centrom pruža podršku korisnicima Doma u procesu osamostaljivanja i organizuje nadzor i savjetovanje, u trajanju do tri godine od završetka redovnog školovanja.“

Član 15.

U članu 121. u stavu 1. riječ: „društveno-negativnog“ zamjenjuje se riječima: „društveno neprihvatljivog“.


Član 16.

U članu 133. u stavu 1. poslije tačke b) dodaje se nova tačka v) koja glasi:
„v) finansiranje prava na ličnu invalidninu,“.
Dosadašnje t. v), g), d), đ), e), ž) i z) postaju t. g), d), đ), e), ž), z) i i).

Član 17. www.advokat.attorney

U članu 137. u stavu 4. riječ: „subvencionisanja“ zamjenjuje se riječju: „sufinansiranja“, a riječ: „g)“ zamjenjuje se riječju: „d)“.


Član 18.

U članu 146. u stavu 2. broj: „2017.“ zamjenjuje se brojem: „2020.“.

Član 19.

Poslije člana 148. dodaje se novi član 148a. koji glasi:
„Član 148a.

(1) Za korisnike prava na ličnu invalidninu koji su pravo ostvarili na osnovu Odluke o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje položaja lica sa invaliditetom naknadom za ličnu invalidninu (‘Službeni glasnik Republike Srpske’, br. 6/19 i 9/19) Centar će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak odlučivanja o pravu na ličnu invalidninu u skladu sa odredbama ovog zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona.
(2) Korisnicima prava iz stava 1. ovog člana za koje se utvrdi da ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, Centar će priznati pravo od 1. januara 2020. godine.“

Član 20.

U članu 149. u stavu 1. u tački d) broj: „2“ zamjenjuje se brojem: „4“.Član 21.

Poslije člana 149. dodaje se novi član 149a. koji glasi:
„Član 149a.

Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o postupku utvrđivanja visine tjelesnog oštećenja (član 35v. stav 3).“

Član 22.

Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. januara 2020. godine.Broj: 02/1-021-1052/19 PREDSJEDNIK
Datum: 24. oktobar 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum