Vaš pravni kompas 

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #1096  by matrix
 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Republike Srpske


Član 1.

U Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 30/10 i 102/12) u članu 1. poslije riječi: „uređuju se“ dodaju se riječi: „poslovi u oblasti zapošljavanja“ i zapeta.

Član 2.

Član 3. mijenja se i glasi:
„Poslovi u oblasti zapošljavanja su:
a) posredovanje u zapošljavanju,
b) javno obavještavanje o mogućnostima i uslovima zapošljavanja,
v) profesionalna orijentacija i savjetovanje o planiranju karijere,
g) stručno osposobljavanje i priprema za zapošljavanje,
d) sprovođenje mjera aktivne politike zapošljavanja,
đ) izdavanje dozvola za rad strancu i licu bez državljanstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zapošljavanje stranaca i lica bez državljanstva,
e) sprovođenje drugih poslova usmjerenih na povećanje zaposlenosti, odnosno smanjenje nezaposlenosti u skladu sa ovim zakonom i propisima koji se donose u skladu sa ovim zakonom.“

Član 3.

Član 4. mijenja se i glasi:
„(1) Nezaposlenim licem, u smislu ovog zakona, smatra se lice prijavljeno na evidenciju Zavoda, starosti od 15 do 65 godina, sposobno ili ograničeno sposobno za rad koje nije u radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživo je za rad.
(2) Nezaposleno lice aktivno traži zaposlenje ako ispunjava obaveze po ovom zakonu i individualnom planu zapošljavanja koji sačinjava Zavod.
(3) Nezaposleno lice raspoloživo je za rad ako se odaziva na svaki poziv Zavoda radi pripreme za zapošljavanje i posredovanje u zapošljavanju, ukoliko nije objektivno spriječeno da prihvati ponuđeno zaposlenje i rad.
(4) Pod objektivnim okolnostima koje nezaposleno lice mogu da spriječe da prihvati ponuđeno zaposlenje i rad naročito se smatraju: privremena spriječenost za rad zbog povrede ili bolesti, briga o bolesnom članu porodičnog domaćinstva, udaljenost mjesta rada od prebivališta radnika, neodgovarajuće kvalifikacije za rad i drugo.
(5) Licem koje aktivno traži zaposlenje, u smislu ovog zakona, smatra se i zaposleno lice koje traži promjenu zaposlenja u skladu sa svojom stručnom spremom.
(6) Nezaposlenim licem, u smislu ovog zakona, ne smatra se učenik, redovni student, nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast poljoprivrede, penzionisana lica, lica kojima prava iz radnog odnosa miruju i vlasnik ili suvlasnik više od 51% udjela u pravnom subjektu koji obavlja profitnu djelatnost.“Član 4.

U članu 9. stav 1. mijenja se i glasi:
„Upravni odbor Zavoda (u daljem tekstu: Upravni odbor) ima pet članova, uključujući i predsjednika odbora, od kojih tri člana imenuje osnivač na osnovu postupka javne konkurencije, vodeći računa o ravnopravnoj zastupljenosti polova, a po jednog člana imenuju reprezentativni sindikati i reprezentativne organizacije poslodavaca organizovane na nivou Republike.“

Član 5.

U članu 13. u stavu 5. broj: „4.“ zamjenjuje se brojem: „3.“.

Član 6.

Poslije člana 13. dodaje se novi član 13a. koji glasi:
„Član 13a.

(1) Agencija je dužna da:
a) poslove posredovanja u zapošljavanju vrši u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje pravnih lica,
b) obavijesti Ministarstvo o svim okolnostima koje mogu da utiču na ispunjavanje uslova za obavljanje poslova posredovanja u zapošljavanju, u roku od 15 dana od dana nastanka tih okolnosti,
v) obavijesti Ministarstvo o prestanku obavljanja djelatnosti posredovanja u zapošljavanju, u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti.
(2) Ministar, po zahtjevu Agencije, po prijavi nadležnog inspektora ili po službenoj dužnosti, u slučajevima nepoštovanja obaveza iz stava 1. ovog člana, donosi rješenje kojim se ukida rješenje iz člana 13. stav 3. ovog zakona i briše Agenciju iz Registra pravnih i fizičkih lica kojima je izdato rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova posredovanja u zapošljavanju.
(3) Rješenje iz stava 2. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.“

Član 7.

U članu 23. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Zavod učestvuje u realizaciji programa zapošljavanja koji finansira Republika, a može učestvovati u realizaciji programa koji finansiraju nadležni organi Bosne i Hercegovine, druge države, kao i domaće ili međunarodne organizacije i drugi donatori.“

Član 8.

U članu 35. stav 2. briše se.

Član 9.

Član 36. mijenja se i glasi:
„(1) Nezaposleno lice kojem je u smislu propisa o radu prestao radni odnos bez njegovog zahtjeva, saglasnosti ili krivice, a koje je provelo najmanje osam mjeseci neprekidno u osiguranju od nezaposlenosti u posljednjih 12 mjeseci, ili 12 mjeseci sa prekidima u osiguranju od nezaposlenosti u posljednjih 18 mjeseci, ima pravo na:
a) novčanu naknadu,
b) zdravstveno osiguranje i
v) penzijsko i invalidsko osiguranje.
(2) Pravo iz stava 1. ovog člana, pod istim uslovima, pripada i licu koje je trajno prestalo da obavlja samostalnu djelatnost u skladu sa propisima kojima je uređena oblast penzijsko-invalidskog osiguranja i oblast doprinosa i odjavilo se sa obaveznih vidova osiguranja.
(3) Prekidom osiguranja od nezaposlenosti, u smislu stava 1. ovog člana, ne smatra se prekid osiguranja od nezaposlenosti kraći od 30 dana.
(4) Radnik ostvaruje prava iz stava 1. ovog člana i u slučaju kada jednostrano otkaže ugovor poslodavcu zbog neisplaćenih plata ili doprinosa u periodu dužem od tri mjeseca.“

Član 10.

Član 37. mijenja se i glasi:
„Pored prava iz člana 36. stav 1. ovog zakona, nezaposlenom licu iz člana 4. ovog zakona pripada pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje u trajanju do tri godine, računajući od dana podnošenja zahtjeva, ukoliko će sa tim stažom osiguranja i vremenom provedenim u osiguranju steći uslove za starosnu penziju.“

Član 11.

Član 38. mijenja se i glasi:
„(1) Prava iz člana 36. stav 1. ovog zakona nezaposleno lice može ostvariti pod uslovom da je za vrijeme propisanog minimalnog trajanja osiguranja uplaćen doprinos za osiguranje od nezaposlenosti, u skladu sa propisima kojima se uređuju doprinosi.
(2) Prava iz čl. 35. i 36. ovog zakona ostvaruje i strani državljanin i lice bez državljanstva pod uslovima propisanim ovim zakonom i propisima kojima se uređuje zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva.
(3) Novčana naknada nezaposlenom licu pripada od prvog dana od dana prestanka radnog odnosa, ako se prijavi na evidenciju i podnese zahtjev Zavodu u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.
(4) Nezaposlenom licu koje podnese zahtjev za ostvarivanje prava iz člana 36. stav 1. ovog zakona, po isteku roka od 30 dana, novčana naknada pripada od dana podnošenja zahtjeva, umanjena za period kašnjenja nakon isteka roka od 30 dana.
(5) Pravo na novčanu naknadu nema nezaposleno lice koje podnese zahtjev po isteku vremena za koje bi mu pravo na novčanu naknadu pripadalo u skladu sa ovim zakonom.“

Član 12.

U članu 39. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Prava iz člana 36. stav 1. ovog zakona ostvaruju se za period u zavisnosti od dužine radnog staža, i to:
a) do navršenih 12 mjeseci – mjesec dana,
b) od godinu dana do navršene dvije godine – dva mjeseca,
v) od dvije godine do navršenih pet godina – tri mjeseca,
g) od pet godina do navršenih deset godina – šest mjeseci,
d) od deset godina do navršenih 20 godina – devet mjeseci,
đ) od 20 godina do navršenih 30 godina – 12 mjeseci,
e) od 30 godina do navršenih 35 godina – 18 mjeseci,
ž) preko 35 godina – 24 mjeseca.“

Član 13.

U članu 40. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Ako se za vrijeme trajanja roka iz člana 39. stav 1. ovog zakona nezaposlenom licu obustavi isplata novčane naknade i ostvarivanje drugih prava iz člana 36. ovog zakona, koje je ostvarivalo određeno vrijeme u smislu stava 1. ovog člana, ponovo mu se dozvoljava nastavak isplate novčane naknade utvrđene na osnovu člana 36. ovog zakona i ostvarivanje drugih prava, što traje do isteka roka iz člana 39. ovog zakona.“
Poslije stava 2. dodaju se novi st. 3, 4. i 5. koji glase:
„(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, nezaposlenom licu, ukoliko je za njega povoljnije, obračunava se ponovo novčana naknada i ostvarivanje drugih prava iz člana 36. ovog zakona nakon prestanka radnog odnosa, pod uslovom da se prijavi Zavodu u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.
(4) Po isteku roka od 30 dana nastavak isplate novčane naknade nezaposlenom licu pripada od dana podnošenja zahtjeva, umanjena za period kašnjenja nakon isteka roka od 30 dana.
(5) Pravo na nastavak isplate novčane naknade nema nezaposleno lice koje podnese zahtjev po isteku vremena za koje bi mu pravo na nastavak isplate pripadalo u skladu sa ovim zakonom.“

Član 14.

U članu 43. u stavu 1. tačka z) mijenja se i glasi:
„z) se ne javi Zavodu jedanput u 30 dana,“.

Član 15.

U članu 44. stav 5. briše se.
Dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

Član 16.

Član 46. briše se.

Član 17.

Član 47. mijenja se i glasi:
„(1) Novčana naknada isplaćuje se:
a) za nezaposleno lice koje ima do 15 godina radnog staža, u iznosu 45% od prosječne plate koju je nezaposleno lice ostvarilo u posljednja tri mjeseca rada,
b) za nezaposleno lice koje ima 15 i više godina radnog staža, u iznosu 50% od prosječne plate koju je nezaposleno lice ostvarilo u posljednja tri mjeseca rada.
(2) Iznos novčane naknade iz stava 1. ovog člana ne može biti niži od 80% najniže plate u Republici, niti viši od iznosa jedne prosječne plate nakon oporezivanja u Republici za prethodnu godinu prema podacima Republičkog zavoda za statistiku objavljenim u ‘Službenom glasniku Republike Srpske’, ukoliko je nezaposleno lice bilo zaposleno sa punim radnim vremenom.
(3) Nezaposlenom licu koje je radilo sa nepunim radnim vremenom novčana naknada iz stava 2. ovog člana određuje se u srazmjeri sa obimom radnog vremena koje je imalo prije prestanka radnog odnosa.
(4) Novčana naknada se isplaćuje mjesečno.“

Član 18.

Član 51. mijenja se i glasi:
„(1) Zavod vodi evidencije o:
a) nezaposlenim licima,
b) licima koja traže promjenu zaposlenja,
v) licima koja ostvaruju prava po osnovu nezaposlenosti.
(2) Lični podaci lica iz stava 1. ovog člana prikupljaju se i obrađuju u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka građana.
(3) Lica iz stava 1. ovog člana prijavljuju se organizacionoj jedinici Zavoda nadležnoj prema mjestu prebivališta.
(4) Lica pod međunarodnom zaštitom prijavljuju se Zavodu prema mjestu boravka.
(5) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje sadržaj i način vođenja evidencija o licima iz stava 1. ovog člana.“

Član 19.

Član 52. mijenja se i glasi:
„Nezaposleno lice dužno je da u roku od 15 dana obavijesti Zavod o nastanku svake promjene podataka o kojima Zavod vodi evidenciju.“

Član 20.

Član 55. briše se.

Član 21.

Član 60. mijenja se i glasi:
„(1) Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo.
(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vrši nadležna inspekcija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.
(3) Zavod je obavezan da najmanje jedanput godišnje podnese izvještaj o svom radu u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem javnih službi.
(4) Agencija je obavezna da najmanje jedanput godišnje podnese izvještaj o svom radu Ministarstvu.“
www.advokat.attorneyČlan 22.

Poslije člana 67. dodaje se novi član 67a. koji glasi:
„Član 67a.

Postupak za ostvarivanje prava po osnovu nezaposlenosti koji nije okončan do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se u skladu sa odredbama ovog zakona, ukoliko je povoljniji za nezaposleno lice.“

Član 23.

Poslije člana 69. dodaje se novi član 69a. koji glasi:
„Član 69a.

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o evidencijama nezaposlenih lica (član 51).“

Član 24.

Poslije člana 70. dodaje se novi član 70a. koji glasi:
„Član 70a.

(1) Zavod će do 31. decembra 2019. godine nastaviti da vodi sve evidencije o nezaposlenim licima u skladu sa odredbama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (‘Službeni glasnik Republike Srpske’, br. 30/10 i 102/12).
(2) Nezaposlena lica kao aktivni tražioci posla i lica koja su prijavljena na Zavod radi ostvarivanja drugih prava u skladu sa odredbama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (‘Službeni glasnik Republike Srpske’, br. 30/10 i 102/12) do 31. decembra 2019. godine ostvarivaće prava na zdravstveno osiguranje posredstvom Zavoda, ukoliko ranije ne steknu status osiguranika u skladu sa drugim propisom.“

Član 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske”.Broj: 02/1-021-1053/19 PREDSJEDNIK
Datum: 24. oktobar 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum