Vaš pravni kompas 

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nusproizvodima zivotinjskog porijekla Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #1097  by matrix
 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nusproizvodima životinjskog porijekla Republike Srpske


Član 1.

U Zakonu o nusproizvodima životinjskog porijekla („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 60/13) u članu 9. u stavu 1. tačka b) mijenja se i glasi:
„b) trupovi ili dijelovi trupa životinja zaklanih u klaonicama, koji su nakon ante mortem pregleda ocijenjeni kao higijenski ispravni za klanje za ishranu ljudi, ili trupovi i dijelovi trupa lovne divljači odstrijeljeni za ishranu ljudi u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast, i to:
1) dijelovi trupa, koji su ocijenjeni kao neupotrebljivi za ishranu ljudi na kojima nema nikakvih znakova bolesti koje se mogu prenijeti na ljude ili životinje,
2) glave peradi,
3) kože, uključujući odstranjene dijelove prilikom obrade kože, rogovi i noge, uključujući falange, karpalne i metakarpalne kosti, tarzalne i metatarzalne kosti kod životinja, izuzev preživara koji podliježu testiranju na transmisivne spongiformne encefalopatije (u daljem tekstu: TSE) i preživara koji su testirani na TSE i bolest Scrapie, a dobijeni rezultati su negativni;“.
Tačka đ) mijenja se i glasi:
„đ) krv koja potiče od životinja koje nisu pokazale znakove zaraznih bolesti, koje se putem krvi mogu prenijeti na ljude ili životinje i koje su zaklane u klaonici nakon ante mortem pregleda ocijenjene kao higijenski ispravne za klanje za ishranu ljudi u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast, i to:
1) životinja, izuzev preživara za koje postoji obaveza laboratorijskog ispitivanja na prisustvo TSE,
2) preživara koji su laboratorijski ispitani na prisustvo TSE, a rezulatat laboratorijskog ispitivanja je bio negativan;“.
U tački z) riječi: „sporedne proizvode“ zamjenjuju se riječju: „nusproizvode“.
U tački m) poslije riječi: „člana 8.“ dodaju se riječi: „stav 1. t. od a) do e)“.
Tačka nj) mijenja se i glasi:
„nj) masno tkivo životinja koje nisu pokazivale kliničke znakove bolesti koja se može prenijeti na ljude ili životinje, koje su zaklane u klaonici i koje su nakon ante mortem pregleda ocijenjene kao higijenski ispravne za klanje za ishranu ljudi u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast“.


Član 2.

U članu 17. u stavu 1. u tački d) poslije riječi: „potrebe“ riječ: „i“ briše se i dodaje zapeta.
U tački đ) poslije riječi: „pčelarstva“ dodaje se zapeta i nova tačka e) koja glasi:
„e) zakopavanjem ili spaljivanjem na stočnom groblju ili jami – grobnici koja ispunjava propisane uslove“.
Član 3.

U članu 38. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Ministar donosi pravilnik kojim propisuje uslove za stavljanje u promet hrane za kućne ljubimce proizvedene od nusproizvoda.“


Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-1055/19 PREDSJEDNIK
Datum: 24.oktobar 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE
www.webdesignstudio.ba
Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum