Vaš pravni kompas 

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistrazivackoj djelatnosti i tehnoloskom razvoju

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #1046  by sudija
 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU


Član 1.

U Zakonu o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12, 33/14 i 66/18) u članu 7. u stavu 3. riječi: „Ministar nauke i tehnologije“ zamjenjuju se riječima: „Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo“.

Član 2.

U članu 9. stav 1. mijenja se i glasi:
„Rezultati naučnoistraživačkog rada su: naučni i pregledni rad (članak) objavljen u časopisu koji je dostupan međunarodnoj i domaćoj naučnoj javnosti, naučna monografija, poglavlje u naučnoj monografiji, saopštenje ili rad objavljen u zborniku sa naučnog skupa, uvodno predavanje na naučnom skupu, predavanje po pozivu sa međunarodnog ili domaćeg naučnog skupa štampano u cjelini ili u izvodu, saopštenje sa međunarodnog ili domaćeg naučnog skupa štampano u cjelini ili u izvodu, objavljena naučna kritika ili polemika, recenzija, mentorstvo doktorske disertacije, leksikon, enciklopedija, kartografska publikacija, doktorski radovi, nova sorta, patent, tehnička rješenja, nove metode, novi materijali, te novi tehnološki postupak.“

Član 3.

U članu 14. riječi: „Ministarstvo nauke i tehnologije“ zamjenjuju se riječima: „Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo“.

Član 4.

Član 17. mijenja se i glasi:
„(1) Opšti interes i strateški ciljevi u naučnoistraživačkoj djelatnosti, u smislu ovog zakona, ostvaruju se putem programa:
a) osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja,
b) osposobljavanja mladih nadarenih za naučnoistraživački rad,
v) stipendiranja studenata koji postižu vrhunske rezultate u učenju i istraživanju,
g) nabavke naučne i stručne literature iz inostranstva i pristupa elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka,
d) izdavanja naučnih publikacija,
đ) održavanja naučnih skupova,
e) promocije i popularizacije nauke i tehnologije,
ž) unapređenja infrastrukture i nabavke opreme neophodne za naučnoistraživački rad,
z) međunarodne naučnoistraživačke saradnje,
i) jačanja kapaciteta za sprovođenje politika naučnoistraživačke djelatnosti i tehnološkog razvoja,
j) podsticanja naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća,
k) podsticanje i podrška učešća mladih na olimpijadama znanja i međunarodnim takmičenjima iz oblasti prirodnih nauka, matematike, informatike i inženjerstva.
(2) Opšti interes i strateški ciljevi tehnološkog razvoja, u smislu ovog zakona, ostvaruju se putem programa:
a) istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja,
b) podsticanja pronalazaštva, inovacija i zaštite intelektualnog vlasništva,
v) transfera znanja i tehnologija i podsticanja primjene rezultata naučnoistraživačkog rada,
g) podrške organizacijama za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija,
d) podrške inovativnom preduzetništvu i razvoju novih tehnologija.
(3) Finansijskim planom Ministarstva utvrđuju se programi iz st. 1. i 2. ovog člana koji će biti podržani u toj godini i iznos sredstava za finansijsku podršku, u skladu sa zakonom.“

Član 5.

Član 18. mijenja se i glasi:
„(1) Programe iz člana 17. stav 1. t. a), b), g), d), đ), e), ž), z), i) i k) ovog zakona mogu ostvarivati: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, visokoškolske ustanove i naučnoistraživačke organizacije na način i pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.
(2) Programe iz člana 17. stav 1. t. b), v) i j) ovog zakona mogu ostvarivati fizička lica: studenti sva tri ciklusa visokog obrazovanja, istraživači zaposleni u naučnoistraživačkim organizacijama i naučno-nastavni i saradnički kadar u ustanovama visokog obrazovanja na način i pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.
(3) Programe iz člana 17. stav 1. t. d) i đ) ovog zakona mogu ostvarivati naučna udruženja na način i pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.
(4) Programe iz člana 17. stav 2. t. a), b), v), g) i d) ovog zakona mogu ostvariti pravna lica, a programe iz t. b) i d) stava 2. člana 17. ovog zakona fizička lica koja uvode ili inoviraju tehnologije, proizvode i podstiču tehnopreduzetništvo ili obavljaju inovacione djelatnosti, na način i pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.“

Član 6.

Član 19. briše se.

Član 7.

U članu 25. u tački b) riječi: „naučnog podmlatka“ zamjenjuju se riječima: „mladog naučnoistraživačkog kadra“.
Član 8.

U članu 29. u stavu 1. riječi: „ocjenjivanje postignutih rezultata naučnoistraživačkog rada“ brišu se.
https://advokat-prnjavorac.com/zakoni_bih.html
Član 9.

U članu 30. u stavu 1. riječ: „udruženje“ briše se.
Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) U naučnoistraživačke organizacije spadaju:
a) Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske,
b) visokoškolske ustanove,
v) naučnoistraživački i istraživačkorazvojni instituti i
g) istraživački centri.“
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 10.

Član 36. briše se.

Član 11.

Član 38. briše se.

Član 12.

U članu 57. stav 3. briše se.

Član 13.

Poslije člana 61. naziv glave V: „REGISTAR NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA, OCJENA RADA I SARADNJA SA USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANJA“ i član 62. mijenjaju se i glase:
„REGISTAR NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA I NAUČNIH UDRUŽENJA

(1) Ministarstvo vodi Registar, a u Registar se upisuju samo organizacije koje ispunjavaju uslove za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti, u skladu sa ovim zakonom.
(2) Organizacije u smislu Registra iz stava 1. ovog člana su naučnoistraživačke organizacije iz člana 30. ovog zakona i naučna udruženja iz člana 57. ovog zakona.
(3) Ministar pravilnikom propisuje uslove i postupak upisa organizacije u Registar iz stava 1. ovog člana, njihovo brisanje iz Registra, formiranje i vođenje Registra, te sadržaj obrazaca za podnošenje zahtjeva za upis i obrazaca za izvod iz Registra.
(4) Organizacije koje nisu upisane ili su izbrisane iz Registra ne mogu učestvovati u ostvarivanju programa iz člana 17. ovog zakona.“


Član 14.

U čl. 63. do 68. riječ: „naučnoistraživačka“ u odgovarajućem padežu briše se.

Član 15.

U članu 70. u stavu 5. u t. a) i g) riječ: „knjige“ zamjenjuje se riječju: „monografije“.

Član 16.

U članu 85. u stavu 4. riječi: „Ministarstvu prosvjete i kulture i“ brišu se.

Član 17.

U članu 92. poslije riječi: „visokoškolske ustanove“ dodaje se zapeta i riječi: „privredna društva“.

Član 18.

Član 93. briše se.

Član 19.

Član 94. briše se.

Član 20.

U članu 106. poslije stava 3. dodaju se novi st. 4, 5, 6. i 7. koji glase:
„(4) Konkursnu proceduru sprovodi komisija koju imenuje ministar.
(5) Ministar na prijedlog komisije donosi rješenje o dodjeli sredstava za sprovođenje programa.
(6) Obavještenje i rješenje o dodjeli sredstava za sprovođenje programa dostavlja se svim učesnicima konkursa.
(7) Rješenje ministra je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.“


Član 21.

Član 109. briše se.Član 22.

Poslije člana 110. dodaje se novi član 110a, koji glasi:
„Član 110a.

(1) Naučnoistraživačke organizacije i naučna udruženja dužni su uskladiti svoju organizaciju, rad i opšta akta s odredbama ovog zakona, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, na zahtjev naučnoistraživačke organizacije ili naučnog udruženja, Ministarstvo može produžiti rok za ispunjavanje jednog od zakonom propisanih uslova, ali ne duži od šest mjeseci.“

Član 23.

U članu 112. t. đ), i), k), t) i ć) brišu se.
U t. p) i r) poslije riječi: „organizacija“ dodaju se riječi: „i naučnih udruženja“.
Dosadašnje t. e), ž), z), j), l), lj), m), n), nj), o), p), r) i s)postaju t. đ), e), ž), z), i), j), k), l), lj), m), n), nj) i o).

Član 24.

Poslije člana 112a. dodaje se novi član 112b, koji glasi:
„Član 112b.

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa podrške inovativnom preduzetništvu i novim tehnologijama (član 20).“

Član 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-929/19 PREDSJEDNIK
Datum: 27. septembar 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum