Vaš pravni kompas 

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #1098  by matrix
 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 92/06 i 82/15) u članu 27v. u stavu 1. riječi: „i predstavljaju u pravnom prometu“ zamjenjuju se riječima: „u obavljanju poslova osnivanja i upravljanja investicionim fondovima“.
U stavu 2. riječi: „za ukupan obim poslova iz djelatnosti društva“ zamjenjuju se riječima: „u poslovima za račun društva, a koji nisu poslovi iz stava 1. ovog člana“.

Član 2.

U članu 29. poslije stava 6. dodaju se novi st. 7, 8, 9. i 10. koji glase:
„(7) Izuzetno od stava 1. ovog člana, zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje i upravljanje investicionim fondom može da podnese i privredno društvo osnovano u pravnoj formi akcionarskog društva, koje pruža finansijske uslužne djelatnosti, pod uslovom da je posebnim zakonom utvrđeno da to privredno društvo može obavljati djelatnost osnivanja i upravljanja investicionim fondovima.
(8) Uz zahtjev iz stava 7. ovog člana, podnosilac zahtjeva, pored dokumentacije propisane u stavu 2. ovog člana, prilaže i:
a) finansijske izvještaje i izvještaje revizora za prethodne tri poslovne godine u kojima je društvo poslovalo i
b) konsolidovane finansijske izvještaje i izvještaje revizora za prethodne tri poslovne godine u kojima je društvo poslovalo, ako to društvo ima obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja.
(9) Privredno društvo iz stava 7. ovog člana dužno je da pribavi dozvolu za osnivanje i upravljanje investicionim fondom prije upisa te djelatnosti u registar poslovnih subjekata.
(10) Na privredno društvo iz stava 7. ovog člana u obavljanju djelatnosti osnivanja i upravljanja investicionim fondom shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje obavljanje djelatnosti društava za upravljanje.“

Član 3.

U članu 47. u stavu 2. u tački i) riječi: „te da imovinu fonda ulaže u udjele i akcije drugih fondova kojim upravlja“ zamjenjuju se riječima: „pod uslovima različitim od tržišnih uslova ili uslovima koji jedan fond stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi“.
U stavu 4. u tački v) ispred broja: „15“ dodaju se riječi: „više od“, a tačka g) mijenja se i glasi:
„g) više od 25% udjela pojedinog investicionog fonda,“.
U tački d) ispred broja: „15“ dodaju se riječi: „više od“.
Poslije stava 7. dodaju se novi st. 8. i 9. koji glase:
„(8) Društvo za upravljanje dužno je da internim aktom propiše uslove i okolnosti u kojima je dozvoljeno vršenje transakcija iz stava 2. tačka i) ovog člana, te da osigura da se transakcije vrše pod uslovima koji nisu različiti od tržišnih uslova ili uslova koji jedan fond stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi fond.
(9) Imovina investicionog fonda nije vlasništvo društva za upravljanje, ne ulazi u njegovu imovinu, niti u likvidacionu ili stečajnu masu i ne može se koristiti za izmirenje potraživanja povjerilaca društva za upravljanje.“
Dosadašnji stav 8. postaje stav 10.
Član 4.

U članu 67. u stavu 1. formula:

„Ukupna naknada za upravljanje + ukupni iznos svih
ostalih troškova iz člana 66. ovog zakona, osim
troškova iz stava 1. t. j) i l) tog člana
__________________________________________ · 100“
Ponderisana prosječna godišnja tržišna
vrijednost akcija fonda

mijenja se i glasi:

„Ukupna naknada za upravljanje + ukupni iznos svih
ostalih troškova iz člana 66. ovog zakona, osim
troškova iz stava 1. t. g) i j) tog člana
__________________________________________ · 100“.
Ponderisana prosječna godišnja tržišna
vrijednost akcija fonda

Član 5.

U nazivu odjeljka: „2.3. Troškovi otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom“ poslije riječi: „ponudom“ dodaju se riječi: „i troškovi vlasnika udjela u otvorenom investicionom fondu“.

Član 6.

Član 94. mijenja se i glasi:
„(1) Iz imovine otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom mogu se direktno plaćati sljedeći troškovi:
a) naknada društvu za upravljanje,
b) naknada i troškovi koji se plaćaju banci depozitaru,
v) troškovi i provizije u vezi sa sticanjem ili prodajom imovine,
g) troškovi vođenja registra udjela, ukoliko registar ne vodi društvo za upravljanje,
d) troškovi isplate dobiti otvorenog investicionog fonda,
đ) troškovi godišnje revizije finansijskih izvještaja otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom,
e) naknade koje se plaćaju Komisiji u vezi sa izdavanjem odobrenja fondu,
ž) porezi koje je fond dužan da plati na svoju imovinu ili dobit,
z) troškovi objavljivanja izmjena prospekta i drugih propisanih obavještenja,
i) troškovi platnog prometa,
j) ostale naknade koje fond plaća u skladu sa ovim ili drugim zakonom.
(2) Naknada za upravljanje iz stava 1. tačka a) ovog člana obračunava se dnevno na osnovu neto vrijednosti fonda, prema sljedećoj formuli:

Iskazana godišnja naknada za upravljanje · 1/365.

(3) Nijedan trošak poslovanja društva za upravljanje, kao ni bilo koja usluga koju ono pruža otvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom, ne može se naplaćivati fondu izvan okvira naknade iz stava 2. ovog člana.
(4) Nije dozvoljeno naplaćivati naknadu u vezi sa prinosom fonda.
(5) Plaćanje svih naknada kontroliše depozitar otvorenog investicionog fonda.“

Član 7.

Član 95. mijenja se i glasi:
„(1) Naknade koje plaćaju vlasnici udjela u otvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom ograničene su na ulaznu i izlaznu naknadu.
(2) Ulazna naknada se dodaje iznosu neto vrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku kupovine udjela, dok se izlazna naknada odbija od neto vrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku otkupa udjela otvorenog investicionog fonda.
(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, troškovi koji se mogu naplaćivati na teret vlasnika udjela su troškovi izdavanja potvrda o stanju udjela, te troškovi izrade, štampanja i poštarine u vezi sa polugodišnjim i godišnjim izvještajima vlasnicima udjela, ukoliko ih oni budu zahtijevali.“

Član 8.

U članu 97. u stavu 1. formula:
„Ukupna naknada za upravljanje + ukupni iznos svih
ostalih troškova iz člana 95. ovog zakona, osim
troškova iz stava 1. t. b), e) i z) tog člana
__________________________________________ · 100“
Prosječna godišnja neto vrijednost imovine
mijenja se i glasi:
„Ukupna naknada za upravljanje + ukupni iznos svih
ostalih troškova iz člana 94. ovog zakona, osim · 100“.
troškova iz stava 1. t. v) i ž) tog člana
__________________________________________
Prosječna godišnja neto vrijednost imovine

Član 9. www.advokat.attorney

U članu 101. u stavu 1. u tački k) u podtački 3) ispred broja: „10“ dodaju se riječi: „više od“.
U podtački 4) ispred broja: „25“ dodaju se riječi: „više od“.
U podtački 5) ispred broja: „10“ dodaju se riječi: „više od“.
U stavu 4. riječi: „društva za upravljanje“ zamjenjuju se riječju: „emitenta“.


Član 10.

U članu 106. na početku stava dodaje se broj jedan u obostranoj zagradi, a riječi: „u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske“ zamjenjuju se riječima: „na svojoj internet stranici i internet stranici berze ili drugog uređenog javnog tržišta, te da obezbijedi dostupnost prospekta za sve vrijeme važenja prospekta, a najmanje deset godina od dana njegovog objavljivanja“.
Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) Društvo za upravljanje dužno je da obavještenje o načinu na koji je prospekt stavljen na raspolaganje javnosti objavi u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske.“

Član 11.

U članu 153. u stavu 9. zapeta i riječ: „nekretnina“ brišu se, a riječ: „trgovačkim“ zamjenjuje se riječju: „privrednim“.

Član 12.

U članu 159. u stavu 5. riječi: „posljednji“ i „perioda“ brišu se.
U stavu 6. riječi: „završetka perioda u kojem se primaju zahtjevi“ zamjenjuju se riječima: „u kojem je primljen zahtjev“.

Član 13.

Prije člana 181. u nazivu odjeljka: 2. Pripajanje i likvidacija otvorenog investicionog fonda, riječ: „Pripajanje“ zamjenjuje se riječju: „Spajanje“.

Član 14.

U članu 181. poslije stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:
„(7) Društvo za upravljanje može donijeti odluku o prestanku rada otvorenog investicionog fonda i o dobrovoljnoj likvidaciji, a u slučaju nemogućnosti ispunjenja obaveza isplate udjela po zahtjevu vlasnika udjela, društvo za upravljanje dužno je da donese odluku o likvidaciji otvorenog investicionog fonda.“
Dosadašnji st. 7, 8, 9, 10. i 11. postaju st. 8, 9, 10, 11. i 12.

Član 15.

U članu 232. u stavu 1. tačka nj) mijenja se i glasi:
„nj) naplaćuje naknade vlasnicima udjela u otvorenom investicionom fondu suprotno propisanim odredbama (član 95),“.

Član 16.

U članu 243d. u stavu 15. riječi: „od dana dobijanja rješenja iz stava 8. ovog člana“ brišu se.
U stavu 17. poslije riječi: „godišnje“ dodaju se zapeta i riječi: „po cijeni na posljednji dan perioda u kojem je primljen zahtjev za otkup“.


Član 17.

Poslije člana 244a. dodaju se novi čl. 244b. i 244v. koji glase:
„Član 244b.

(1) Komisija će uskladiti postojeće podzakonske propise u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primjenjuju se podzakonski propisi koji su važili na dan stupanja na snagu ovog zakona, a koji sa njim nisu u suprotnosti.


Član 244v.

Društva za upravljanje dužna su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.“

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-1054/19 PREDSJEDNIK
Datum:24. oktobar 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum