Vaš pravni kompas 

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #1051  by sudija
 
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOM POTPISU REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

U Zakonu o elektronskom potpisu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 106/15) u članu 8. u stavu 4. riječi: „Ministar nauke i tehnologije“ zamjenjuju se riječima: „Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo“.

Član 2.

Poslije člana 14. dodaje se nova Glava IVa i čl. 14a. i 14b. koji glase:
„IVa ELEKTRONSKA PREPORUČENA DOSTAVA

Član 14a.

(1) Usluga elektronske preporučene dostave je usluga prenosa podataka elektronskim putem u okviru koje certifikaciono tijelo obezbjeđuje dokaze o postupanju sa prenesenim podacima, uključujući dokaz slanja i prijema podataka, čime se preneseni podaci štite od rizika gubitka, krađe, oštećenja, odnosno bilo kojih neovlašćenih promjena.
(2) Podaci poslati ili primljeni putem usluge elektronske dostave ne mogu se osporavati u sudskim i drugim postupcima isključivo na osnovu toga što su u elektronskom obliku ili zbog toga što ne ispunjavaju sve zahtjeve za uslugu kvalifikovane elektronske preporučene dostave.

Član 14b.

(1) Usluga kvalifikovane elektronske preporučene dostave smatra se važećom ako su ispunjeni sljedeći uslovi:
1) uslugu pruža jedno certifikaciono tijelo ili više certifikacionih tijela,
2) pošiljalac je pouzdano identifikovan,
3) primalac je identifikovan prije dostave podataka,
4) slanje i primanje podataka obezbijeđeno je kvalifikovanim elektronskim potpisom ili kvalifikovanim elektronskim pečatom kvalifikovanog certifikacionog tijela u cilju sprečavanja neprimijećene izmjene podataka,
5) obezbijeđeno je da izmjena podataka izvršena u svrhu slanja ili prijema podataka jasno bude naznačena i pošiljaocu i primaocu,
6) obezbijeđeno je da vrijeme i datum slanja, prijema i eventualne izmjene podataka budu naznačene kvalifikovanim vremenskim žigom.
(2) U slučaju da se podaci prenose između dva certifikaciona tijela ili više certifikacionih tijela, uslove iz stava 1. ovog člana mora ispunjavati svaki od njih.“
https://advokat-prnjavorac.com/zakoni_bih.htmlČlan 3.

U članu 20. u stavu 1. riječi: „Ministarstvo nauke i tehnologije“ zamjenjuju se riječima: „Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo“.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Broj: 02/1-021-930/19 PREDSJEDNIK
Datum: 27. septembar 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum