Vaš pravni kompas 

  • Zakon o inspekcijama u Republici Srpskoj

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #249  by matrix
 
ZAKON O INSPEKCIJAMA U REPUBLICI SRPSKOJ
("Sl. glasnik RS", br. 74/2010, 109/2012, 117/2012 - ispr. i 44/2016)I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se: obavljanje inspekcijskog nadzora u okviru inspekcijskog sistema, nadležnost inspekcijskih organa inspekcija, inspekcijska zvanja i radnopravni status inspektora, ovlašćenja i obaveze inspektora, prava i obaveze subjekata nadzora, način i postupak vršenja inspekcijskog nadzora, odlučivanja po žalbama izjavljenim na rješenje inspektora, izvršenja rješenja inspektora, posebni postupci u inspekcijskom nadzoru i druga pitanja značajna za obavljanje inspekcijskog nadzora prema važećim propisima na području Republike Srpske.

Član 2

(1) Inspekcijski sistem Republike Srpske, u smislu ovog zakona, čine Republička uprava za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Inspektorat) i posebne organizacione jedinice za obavljanje inspekcijskih poslova u administrativnim službama jedinica lokalne samouprave.

(2) (brisano)

(3) Inspekcijski nadzor ima za cilj ostvarivanje i zaštitu javnog interesa, a vrši se preduzimanjem inspekcijskih mjera i radnji kako bi se utvrđeno stanje i poslovanje uskladilo sa propisima.

Član 3

(1) Inspekcijski nadzor vrše inspektori Inspektorata na teritoriji Republike Srpske.

(2) Poslove inspekcijskog nadzora, kao povjerene poslove, na teritoriji jedinice lokalne samouprave vrše inspektori u jedinicama lokalne samouprave u zvanjima: inspektor za hranu, tržišni inspektor, poljoprivredni inspektor, veterinarski inspektor, vodni inspektor, saobraćajni inspektor, urbanističko-građevinski inspektor, ekološki inspektor, zdravstveni inspektor, inspektor rada.

Član 4

Na osnivanje, organizaciju i rad Inspektorata primjenjuju se opšti propisi kojima se uređuje osnivanje, organizacija i rad republičkih organa uprave, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Član 5

(1) Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

a) "inspekcijski organ" - Republička uprava za inspekcijske poslove, inspektori Republičke uprave za inspekcijske poslove i inspektori u jedinicama lokalne samouprave,

b) "inspekcija" - organizaciono povezana cjelina sistematizovana prema oblastima u kojima se vrši inspekcijski nadzor u čijem su sastavu inspektori koji mogu imati jedno ili više inspekcijskih zvanja,

v) " poslovi inspekcijskog nadzora" - poslovi koje obavlja Republička uprava za inspekcijske poslove, kao vid upravnog nadzora, a sprovode ga inspektori u okviru poslova Republičke uprave za inspekcijske poslove i inspektori u jedinicama lokalne samouprave kao povjerene po slo ve,

g) "propis" - zakon, podzakonski propisi ili opšti akti,

d) "subjekat inspekcijskog nadzora" - pravno lice, republički organ, organ BiH na teritoriji Republike Srpske, organ opštine ili grada, ustanova, drugi organ i organizacija, preduzetnik, fizičko lice ili drugi subjekat koji je obavezan primjenjivati propise,

đ) "inspekcijski nadzor" - obuhvata vršenje inspekcijskog pregleda, preduzimanje upravnih i drugih mjera i radnji, praćenje i izvršavanje naloženih mjera i

e) "inspekcijski pregled" - neposredan uvid inspektora u opšte i pojedinačne akte, uslove i način rada subjekta nadzora u pogledu pridržavanja propisa.

(2) Jezički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba roda.

II - ORGANIZACIJA INSPEKCIJSKOG SISTEMA

1. Republička uprava za inspekcijske poslove

Član 6

(1) Inspektorat je samostalna republička uprava koja vrši inspekcijske, upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na izvršavanje zakona i drugih propisa.

(2) Sjedište Inspektorata je u Banjoj Luci.

(3) Inspektorat se organizuje u sjedištu, područnim odjeljenjima, odsjecima i drugim organizacionim jedinicama utvrđenim aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Inspektoratu.

(4) Inspektoratom rukovodi direktor, u skladu sa čl. 86. i 87. Zakona o Republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09 i 74/10).

(5) Inspektorat obavlja inspekcijske poslove posredstvom republičkih inspektora.

(6) Unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Inspektoratu pravilnikom propisuje direktor, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 7

(1) Nadzor nad radom Inspektorata vrši Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada).

(2) Inspektorat jednom godišnje podnosi izvještaj Vladi.

(3) Inspektorat putem glavnog inspektora podnosi šestomjesečnu informaciju resornom ministarstvu o izvršenom inspekcijskom nadzoru nadležne inspekcije.

(4) Razmjena usmenih i pismenih informacija između Inspektorata i nadležnih ministarstva vrši se po pravilu mjesečno.

Član 7a

(1) Koordinaciju aktivnosti i procesa između nadležnih predstavnika poslovne zajednice u Republici Srpskoj, reprezentativnog većinskog sindikata, jedinica lokalne samouprave i predstavnika Vlade o pitanjima od značaja za primjenu zakona i transparentnost u vršenju inspekcijskog nadzora vrši Odbor za inspekcijska pitanja (u daljem tekstu: Odbor).

(2) Odbor imenuje Vlada, a članovi Odbora su:

a) jedan predstavnik reprezentativnog većinskog udruženja poslodavaca u Republici Srpskoj,

b) jedan predstavnik reprezentativnog većinskog sindikata u Republici Srpskoj,

v) jedan predstavnik opština i gradova i

g) dva predstavnika Vlade, koji su profesionalna lica iz oblasti inspekcijskog sistema Republike Srpske.

(3) Odbor, kao savjetodavno tijelo, razmatra pitanja od značaja za primjenu zakona, transparentnost rada inspekcijskih organa i daje savjetodavna mišljenja i prijedloge za rješavanje pitanja iz stava 1. ovog člana.

(4) Rad članova Odbora je dobrovoljan i ne plaća se.

(5) Mandat članova Odbora je dvije godine, a uslovi, način i postupak rada i druga pitanja koja su značajna za rad Odbora propisuju se poslovnikom o radu, koji donosi Odbor.

2. Inspekcijski nadzor u jedinicama lokalne samouprave

Član 8

Jedinice lokalne samouprave obavljaju povjerene poslove inspekcijskog nadzora po principu funkcionalne povezanosti sa Inspektoratom.

Član 9

(1) Jedinice lokalne samouprave organizuju u okviru administrativne službe posebnu organizacionu jedinicu za obavljanje inspekcijskih poslova.

(2) Potreban broj inspektora po oblastima nadzora u jedinicama lokalne samouprave, posebnom odlukom sporazumno utvrđuju jedinice lokalne samouprave i Inspektorat.

Član 10

(1) Inspektore u jedinicama lokalne samouprave postavlja nadležni organ jedinice lokalne samouprave uz prethodnu saglasnost Inspektorata.

(2) Inspektor iz jedne jedinice lokalne samouprave može trajno obavljati inspekcijski nadzor na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave ukoliko se o tome sporazumiju nadležni organi tih lokalnih zajednica.

(3) Na sporazum iz stava 2. ovog člana saglasnost daj e Inspektorat.

Član 11

(1) Inspektor iz jedne jedinice lokalne samouprave na osnovu ovlašćenja Inspektorata može u određenoj upravnoj stvari izvršiti inspekcijski nadzor na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave ako za to postoje opravdani razlozi.

(2) Inspektor u sastavu jedinice lokalne samouprave na osnovu ovlašćenja Inspektorata može u određenoj upravnoj stvari izvršiti inspekcijski nadzor iz nadležnosti ili djelokruga inspekcije Inspektorata, ako za to postoje opravdani razlozi.

Član 12

(1) Inspektorat vrši nadzor nad radom inspektora u jedinici lokalne samouprave.

(2) Kad pojedine inspekcijske poslove vrše inspektori u jedinici lokalne samouprave, Inspektorat u odnosu na te inspektore ima, pored opštih ovlašćenja u nadzoru propisanih zakonom kojim se uređuju pitanja od značaja za osnivanje, organizaciju i rad republičkih organa uprave, pravo i dužnost neposredno i da:

a) oduzme saglasnost inspektoru, koji poslove ne obavlja blagovremeno, stručno, zakonito i savjesno,

b) organizuje zajedničke inspekcije sa inspektorima Inspektorata, kada to potrebe zahtijevaju i

v) traži izvještaje, podatke i obavještenja o izvršenju povjerenih poslova nadzora.

(3) Posebna organizaciona jedinica za obavljanje inspekcijskih poslova u jedinicama lokalne samouprave dužna je da podnosi Inspektoratu redovne mjesečne izvještaje o vršenju inspekcijskih poslova, na način koji odredi Inspektorat.

3. Odnosi inspekcijskih i drugih organa

Član 13

(1) Postupak po zahtjevima, prijavama i inicijativama inspektora je hitan.

(2) Nadležni organ je dužan odmah uzeti u razmatranje zahtjeve, prijave i inicijative inspektora, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, prijave ili inicijative.

(3) Organ kojem je podnijeta prijava, zahtjev ili inicijativa dužan je o toku i ishodu postupka obavijestiti nadležni inspekcijski organ.

Član 14

(1) Inspekcijski organi neposredno sarađuju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo unutrašnjih poslova) u skladu sa zakonom.

(2) Obavezna neposredna saradnja iz stava 1. ovog člana podrazumijeva i preduzimanje mjera ovlašćenih službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova, kojima se obezbjeđuje nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora inspektoru koji je ometan ili onemogućen u vršenju nadzora.

Član 14a

(1) Kada je u postupku inspekcijskog nadzora neophodno ući u stan ili drugu prostoriju, a opravdano se sumnja da bi se pretresom stana ili druge prostorije mogli naći predmeti ili drugi tragovi koji bi mogli da budu od ključne važnosti za postupak, inspektor kao ovlašćeni organ primjenjuje odredbe Zakona o krivičnom postupku, tako da nadležnom sudu podnosi zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje stana, prostorija i lica.

(2) Dokazi pribavljeni preduzimanjem radnji dokazivanja iz stava 1. ovog člana koriste se isključivo u postupku inspekcijskog nadzora, odnosno u prekršajnom postupku.

Član 15

Inspektor može, u okviru inspekcijskog postupka, zatražiti mišljenje stručnih institucija, odnosno odgovarajućih stručnjaka, ako je to potrebno radi pravilne ocjene činjeničnog stanja.

III - NADLEŽNOST I DJELOKRUG RADA INSPEKCIJSKIH ORGANA

Član 16

(1) U okviru svoje redovne nadležnosti, inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuju opšti uslovi obavljanja djelatnosti (registracija, odobrenje za rad, rješenje, saglasnosti, drugo odobrenje nadležnih institucija, predmet poslovanja, sjedište i naziv) vrše svi inspektori predviđeni ovim zakonom.

(2) Inspektori iz stava 1. ovog člana, u okviru svoje redovne nadležnosti, vrše i provjeru primjene propisa o registraciji obveznika doprinosa u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak.

Član 16a

(1) Izuzetno od redovne kontrole iz člana 16. ovog zakona, ukoliko je riječ o zajedničkim kontrolama, predmet inspekcijskog nadzora su:

a) primjena propisa o registraciji subjekata za obavljanje određene djelatnosti u skladu sa ovim zakonom i

b) primjena propisa o registraciji obveznika doprinosa u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak.

(2) Vlada imenuje Koordinaciono tijelo za inspekcijski nadzor (u daljem tekstu: Koordinaciono tijelo), koje rukovodi zajedničkim kontrolama.

(3) Vlada određuje zadatke, rukovođenje i druga pitanja od značaja za rad Koordinacionog tijela.

(4) Članovi Koordinacionog tijela su direktori Inspektorata, Poreske uprave i Republičke uprave za igre na sreću.

(5) Nadzor iz stava 1. ovog člana u okviru zajedničkih kontrola vrše i inspektori Poreske uprave i inspektori Republičke uprave za igre na sreću.

Član 17

Inspektor za hranu obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na hranu u spoljnotrgovinskom i unutrašnjem nadzoru, nadzor nad sanitarno-higijenskim stanjem objekata u kojima se vrši proizvodnja i promet hrane i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Član 18

Tržišni inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, usluge, zaštitu potrošača, cijene, mjerne jedinice i mjerila, intelektualnu svojinu, kvalitet i bezbjednost neprehrambenih proizvoda i u drugim upravnim područjima kadaje to određeno posebnim propisom.

Član 19

(1) Fitosanitarni inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na fitosanitarnu oblast (zaštita zdravlja bilja, sredstva za zaštitu bilja, sjeme i sadni materijal, đubriva i oplemenjivači zemljišta) i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

(2) Poljoprivredni inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na primarnu biljnu proizvodnju, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Član 20

Šumarski inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na šume i šumarstvo, lovstvo, nacionalne parkove, reproduktivni materijal šumskog drveća i grmlja i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Član 21

Veterinarski inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na zdravstvenu zaštitu životinja, zaštitu i dobrobit životinja, veterinarsku djelatnost, veterinarske lijekove i dodatke i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Član 22

Vodni inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na vode i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Član 23

Tehnički inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa za oblasti energetika, energenti, oprema pod pritiskom, rudarstvo i geologija i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Član 24

Saobraćajni inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na javne puteve i drumski saobraćaj, stanice za tehnički pregled vozila, željeznice i željeznički saobraćaj, vodni saobraćaj, poštanski saobraćaj, telekomunikacije, međunarodni i međuentitetski prevoz lica i stvari u drumskom prevozu, elektronski potpis i elektronski dokument i u drugim upravnim područjima kadaje to određeno posebnim propisom.

Član 25

(1) Urbanističko-građevinski inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na planiranje i uređenje prostora, građenje i građevinarstvo, građevinske materijale i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

(2) Ekološki inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine, ekologije, upravljanja otpadom i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Član 26

Inspektor rada obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na zapošljavanje, rad i radne odnose, bezbjednost i zdravlje na radu i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Član 27

Zdravstveni inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na obavljanje zdravstvene djelatnosti, lijekove i medicinska sredstva, ljekovite vode, vode za sanitarno-rekreativne potrebe, predmete opšte upotrebe, nadzor nad sanitarno-higijenskim uslovima objekata, nejonizujuće zračenje, hemikalije i biocide, socijalnu, porodičnu i dječju zaštitu i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Član 28

Prosvjetni inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na predškolsko, osnovno, srednje, visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih, učenički i studentski standard, kulturu i djelatnosti iz oblasti kulture, sport i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Član 29

Inspektor za zaštitu od požara obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na zaštitu od požara, eksplozivne materije, zapaljive tečnosti i gasove, kao i ostale opasne materije i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

IV - INSPEKCIJSKA ZVANjA I RADNOPRAVNI STATUS INSPEKTORA

Član 30

(brisano)

Član 31

(1) Inspekcijsko zvanje inspektor stiče na osnovu ispunjavanja propisanih uslova, rasporedom na određeno radno mjesto ili ovlašćivanjem za obavljanje poslova iz druge inspekcijske oblasti, ukoliko ispunjava uslove u pogledu stručne spreme propisane za obavljanje poslova inspektora u toj inspekcijskoj oblasti.

(2) Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana daje direktor za inspektore Inspektorata, odnosno gradonačelnik/načelnik jedinice lokalne samouprave za inspektore koji poslove inspekcijskog nadzora obavljaju na nivou jedinice lokalne samouprave, na osnovu potrebe za izvršavanjem inspekcijskog nadzora iz druge inspekcijske oblasti, a na osnovu prethodne saglasnosti Inspektorata.

2. Radnopravni status inspektora

Član 32

Inspekcijski poslovi u odnosu na poslove istog stepena složenosti u okviru republičkih organa uprave i lokalne samouprave smatraju se poslovima sa posebnim uslovima rada.

Član 33

(1) Poslove inspektora može obavljati lice koje pored opštih i posebnih uslova neophodnih za zapošljavanje u republičkom organu uprave na radnom mjestu državnog službenika ima visoku stručnu spremu, odnosno lice koje je završilo prvi ciklus odgovarajućeg studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, ili prvi i drugi ciklus koji se u zbiru vrednuju sa najmanje 300 ESTS bodova, ili integrisani studij koji se vrednuje sa najmanje 300 ESTS bodova, i ima najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućem smjeru i stepenu stručne spreme.

(2) Poslove glavnog republičkog inspektora može obavljati lice koje uz opšte i posebne uslove propisane za obavljanje poslova inspektora ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima inspektora u odgovarajućem smjeru i stepenu stručne spreme.

(3) Poslove pomoćnika direktora za inspekcijske poslove može obavljati lice koje uz opšte i posebne uslove propisane za obavljanje poslova inspektora ima pet godina radnog iskustva u odgovarajućem smjeru i stepenu stručne spreme.

(4) Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Inspektoratu utvrđuju se odgovarajući smjer i stepen stručne spreme za određeno inspekcijsko zvanje, odnosno određenu oblast nadzora.

(5) Na radnopravni status inspektora Inspektorata, na pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom, primjenjivaće se odredbe Zakona o državnim službenicima, dok će se na radnopravni status inspektora koji poslove inspekcijskog nadzora obavljaju na nivou jedinica lokalne samouprave primjenjivati propisi kojima se reguliše radno-pravni status službenika jedinica lokalne samouprave.

Član 34

(1) Inspektori se rangiraju prema inspektorskom stažu i postignutim rezultatima u radu kao mlađi inspektor, inspektor i viši inspektor.

(2) Propis kojim se bliže uređuje postupak, uslovi i način rangiranja inspektora propisuje direktor Inspektorata, uz saglasnost Vlade.

Član 35

Osim slučajeva koji se odnose i na druge državne službenike, odnosno službenike jedinica lokalne samouprave, inspektor je odgovoran za težu povredu radnih dužnosti u slučaju kada ne preduzme mjere ili radnje koje je dužan preduzeti u inspekcijskom nadzoru.

Član 36

Osim slučajeva koji se odnose na druge državne službenike, odnosno službenike jedinica lokalne samouprave, inspektoru će prestati radni odnos u slučaju kada je pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo protiv službene dužnosti.

Član 37

(1) Osim slučajeva koji se odnose na druge državne službenike, odnosno službenike jedinica lokalne samouprave, inspektor ne smije obavljati privredne, trgovačke ili druge djelatnosti, niti učestvovati u radu stručnih komisija organa uprave koje daju dozvole ili mišljenja za izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti koje podliježu inspekcijskom nadzoru.

(2) U pogledu uslova i slučajeva u kojima se može dati posebno odobrenje za obavljanje dodatne aktivnosti primjenjivaće se odredbe posebnog propisa kojim je to pitanje regulisano.

Član 38

(1) Inspektor ima službenu legitimaciju i značku.

(2) Propis kojim se uređuje sadržaj, oblik i izgled službene legitimacije i značke inspektora donosi Vlada.

Član 39

(1) Inspektori u spoljnotrgovinskom nadzoru imaju službenu uniformu.

(2) Propis kojim se uređuje izgled, način korišćenja službenih uniformi i druga pitanja iz stava 1. ovog člana propisuje direktor Inspektorata, uz saglasnost Vlade.

V - POSTUPAK INSPEKCIJSKOG NADZORA

1. Inspekcijski nadzor

1.1. Ovlašćenja i obaveze inspektora

Član 39a

(1) Postupak inspekcijskog nadzora inspektor pokreće i vodi po službenoj dužnosti.

(2) Inspektor je dužan da uzme u postupak predstavke građana, preduzetnika, javnih preduzeća, ustanova, agencija, udruženja i drugih pravnih lica koje se odnose na povredu propisa iz njegove nadležnosti, izvrši inspekcijski nadzor i o utvrđenom činjeničnom stanju i preduzetim mjerama pisano obavijesti podnosioca predstavke u roku od 30 dana od dana prijema predstavke.

Član 40

(1) Inspektor u obavljanju nadzora samostalno vodi postupak, donosi rješenje i preduzima mjere i radnje u okviru svojih prava, dužnosti i ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom i drugim propisima.

(2) Niko ne može korišćenjem službenog položaja ili na drugi način onemogućiti ili ometati inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora i preduzimanju mjera i radnji za koje je ovlašćen.

(3) Inspektor obavještava direktora o pojavama bitnijeg narušavanja samostalnosti i nezakonitog uticaja na njegov rad.

Član 41

U postupku inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i dužnost da:

a) zatraži i pregleda isprave na osnovu kojih se može utvrditi identitet lica (lična karta, pasoš i sl.),

b) saslušava i uzme izjave od odgovornih i zainteresovanih lica i svjedoka,

v) pregleda zemljište, objekte, stambene i poslovne prostorije, postrojenja, uređaje, sredstva rada i druge predmete, predmete koji se stavljaju u promet, robu u prometu, obavljanje djelatnosti, poslovne knjige i registre, programe, podatke, opšte i pojedinačne akte, evidencije, ugovore, javne isprave i drugu dokumentaciju koja omogućava uvid u postupanje subjekta nadzora u pogledu pridržavanja propisa,

g) uzima uzorke robe, drugih predmeta i materija koji su potrebni za utvrđivanje činjeničnog stanja,

d) nalaže mjerenja i ispitivanja koje obavlja stručna organizacija,

đ) nalaže preduzima ili preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji, odnosno zabrani vršenje određenih radnji, s ciljem potpunijeg utvrđivanja činjeničnog stanja,

e) privremeno oduzme dokumentaciju, predmete, robu ili druge stvari i

ž) preduzme druge mjere i radnje za koje je ovlašćen zakonom ili drugim propisom.

Član 42

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je obavezan da:

a) najavi kod subjekta nadzora obavljanje inspekcijskog pregleda, osim ako bi najava umanjila uspješnost inspekcijskog nadzora,

b) legitimiše se subjektu nadzora, odnosno odgovornom ili drugom ovlašćenom licu subjekta nadzora,

v) ukaže subjektu nadzora na prava koja može koristiti u postupku inspekcijskog pregleda,

g) o izvršenom inspekcijskom pregledu sačini zapisnik,

d) za privremeno ili trajno oduzetu dokumentaciju, predmete i druge stvari izda potvrdu o oduzimanju i

đ) preduzme i druge mjere i radnje za koje je ovlašćen.

1.2. Subjekat nadzora i druga lica u postupku inspekcijskog nadzora

Član 43

(1) Subjekat nadzora je stranka u postupku inspekcijskog nadzora.

(2) Druga lica nemaju svojstvo stranke u postupku inspekcijskog nadzora.

(3) Subjekat nadzora ima pravo da daje primjedbe na ponašanje inspektora i tačnost utvrđenog činjeničnog stanja.

Član 44

Subjekat nadzora je obavezan da inspektoru dozvoli i omogući nesmetano vršenje inspekcijskog pregleda, daje obavještenja i stavlja na uvid isprave, odnosno podatke koji su potrebni za vršenje pregleda i obezbijedi uslove neophodne za nesmetan rad i utvrđivanje činjeničnog stanja.

Član 45

(1) Inspektor može od subjekta nadzora da zatraži izvršenje pojedine radnje i tokom vršenja inspekcijskog pregleda kako bi na potpuniji način utvrdio činjenično stanje.

(2) Subjekat nadzora je obavezan da postupi po prijedlogu i nalogu inspektora.

(3) Za nesmetano vršenje inspekcijskog nadzora i izvršenje naloženih mjera odgovara subjekat nadzora i odgovorno lice u subjektu nadzora.

Član 46

Subjekat nadzora dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana od isteka roka određenog za postupanje po rješenju, pismeno obavijestiti inspektora da je postupio po rješenju.

Član 47

(1) Lice koje nije subjekat nadzora dužno je da dozvoli vršenje inspekcijskog pregleda kada postoji osnovana sumnja da se u njegovim objektima ili prostorijama obavlja djelatnost ili nalaze predmeti koj i su u vezi sa inspekcijskim nadzorom.

(2) Ako lice iz stava 1. ovog člana ne dozvoli vršenje inspekcijskog pregleda, prema njemu se primjenjuju ovlašćenja koja inspektor u inspekcijskom nadzoru ima prema subjektu nadzora.

(3) Lica iz stava 1. ovog člana i druga lica koj a su u vezi sa vršenjem inspekcijskog pregleda dužna su na zahtjev inspektora dati na uvid isprave kojima se može utvrditi njihov identitet (lična karta, pasoš i sl.).

1.3. Inspekcijski pregled

Član 48

Inspekcijski pregled inspektor vrši neposrednim uvidom u opšte i pojedinačne akte, uslove i način rada i postupanja subjekta nadzora u pogledu pridržavanja propisa i predstavlja osnovni metod utvrđivanja činjeničnog stanja u postupku inspekcijskog nadzora.

Član 48a

(1) Inspekcijski pregled može biti redovni, vanredni i kontrolni pregled.

(2) Redovni inspekcijski pregled vrši se u skladu sa periodičnim programom rada Inspektorata.

(3) Vanredni inspekcijski pregled vrši se kada dođe do promjena okolnosti u odnosu na periodični plan rada, a realizuje se ukoliko to zatraži organ koji je nadležan za vršenje nadzora nad radom Inspektorata ili resorno ministarstvo, odnosno po osnovu inicijativa drugih organa, pravnih ili fizičkih lica.

(4) Kontrolni inspekcijski pregled vrši se radi utvrđivanja izvršenja mjera koje su naložene kontrolisanom subjektu u okviru redovnog ili vanrednog inspekcijskog pregleda.

Član 48b

Izuzetno od odredbe člana 48a. ovog zakona, inspekcijski pregled iz člana 16. ovog zakona može se vršiti bez prethodno utvrđenog plana kontrola i bez posebne inicijative, prijedloga, naloga ili najave za inspekcijski pregled.

Član 49

(1) Inspekcijski pregled se vrši uz prisustvo subjekta nadzora, odnosno odgovornog lica u subjektu nadzora ili drugog lica koje obavlja poslove kod subjekta nadzora.

(2) Inspekcijski pregled se može izvršiti i bez prisustva odgovornog ili drugog lica subjekta nadzora ako bi odlaganje vršenja inspekcijskog pregleda smanjilo uspješnost inspekcijskog pregleda.

(3) Ako inspektor ne zatekne odgovorno ili drugo lice, a nije moguće izvršiti inspekcijski pregled bez prisustva nekog od njih, inspektor ostavlja poziv odgovornom licu da u određeno vrijeme bude prisutno vršenju inspekcijskog pregleda ili da obezbijedi prisustvo drugog lica.

(4) Ako odgovorno ili drugo lice subjekata nadzora i pored poziva iz stava 3. ovog člana ne bude prisutno u određeno vrijeme, smatra se da nije omogućio vršenje inspekcijskog pregleda.

(5) U slučaju iz stava 4. ovog člana, inspektor ostavlja novi poziv da odgovorno ili drugo lice u određeno vrijeme bude prisutno radi vršenja pregleda, uz upozorenje da će mu u slučaju ponovnog neodazivanja izreći mjeru zabrane obavljanja djelatnosti u skladu s ovim zakonom.

(6) Ako se odgovorno ili drugo lice subjekata nadzora i pored poziva iz stava 5. ovog člana ne odazove, inspektor izriče mjeru zabrane obavljanja djelatnosti u skladu s ovim za ko nom.

(7) Izrečena zabrana iz stava 6. ovog člana traje sve dok se inspektoru ne omogući obavljanje inspekcijskog pregleda.

(8) Oštećenje, uništenje ili uklanjanje poziva iz st. 3. i 5. ovog člana ne utiče na valjanost njegovog dostavljanja.

Član 50

(1) U svim slučajevima u kojima inspekcijskom pregledu nije prisustvovalo odgovorno ili ovlašćeno lice inspektor ostavlja jedan primjerak zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu sa upozorenjem da subjekat nadzora može u roku od tri dana prigovoriti na zapisnikom utvrđeno činjenično stanje i to potkrijepiti valjanim dokazima.

(2) Pravo subjekta nadzora na osporavanje utvrđenog činjeničnog stanja ne utiče na dalji tok vođenja postupka.

Član 51

(1) Inspektor može da naloži subjektu nadzora da u roku koji odredi pripremi ili dostavi tačne i potpune podatke, obavještenja i druge materijale koji su mu potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora.

(2) Ako subjekat nadzora ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana, smatra se da onemogućava obavljanje inspekcijskog nadzora.

Član 52

(1) Inspektor sačinjava zapisnik o inspekcijskom pregledu na mjestu vršenja inspekcijskog pregleda.

(2) Izuzetno, kad zbog obima i složenosti inspekcijskog nadzora, njegove prirode i okolnosti nije moguće sačiniti zapisnik u toku inspekcijskog pregleda, zapisnik se sačinjava u službenim prostorijama organa, u roku od tri dana od dana izvršenog pregleda.

(3) Zapisnik o inspekcijskom pregledu sadrži:

a) činjenično stanje, opis nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu, ukoliko su utvrđene,

b) mjere i način otklanjanja utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu, ukoliko je mjera ovim ili posebnim zakonom propisana i

v) obavezu subjekta nadzora da obavijesti inspektora o otklonjenim nezakonitostima, nepravilnostima i nedostacima i rok za dostavljanje izvještaja.

Član 53

(1) Inspektor i ovlašćeno, odgovorno ili drugo lice subjekta nadzora koje je prisustvovalo inspekcijskom pregledu potpisuju zapisnik nakon završenog inspekcijskog pregleda.

(2) Ako ovlašćeno, odgovorno ili drugo lice subjekta nadzora odbije da potpiše zapisnik, inspektor konstatuje razloge njegovog odbijanja.

(3) Odbijanje potpisivanja zapisnika ne zadržava dalje vođenje postupka.

(4) Subjektu nadzora uručuje se ili dostavlja primjerak zapisnika.

Član 54

Inspektor u vršenju inspekcijskog pregleda, u cilju sprečavanja nastupanja štetnih posljedica zbog nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u sprovođenju zakona i drugih propisa čije izvršenje nadzire, može preduzimati i odgovarajuće preventivne mjere, kao što su upozorenje subjekta nadzora na obaveze iz propisa, ukazivanje na moguće štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka i slično, što se konstatuje u zapisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu

Član 55

Inspektor je dužan da vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima, kao i druge propisane evidencije.

1.4. Mjere i radnje

Član 56

Inspektor preduzima upravne mjere i radnje na osnovu činjenica i okolnosti utvrđenih u inspekcijskom pregledu.

Član 57

(1) Ako inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen propis, rješenjem će naložiti otklanjanje nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka ako to već nije učinio zapisnikom ili ako kontrolisani subjekat u ostavljenom roku nije otklonio zapisnikom utvrđene nezakonitosti, nepravilnosti i nedostatke i odrediće rok za njihovo izvršenje.

(2) Rješenjem iz stava 1. ovog člana može se, zavisno od predmeta i prirode utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu:

a) naložiti donošenje, stavljanje van snage ili odgađanje izvršenja odgovarajućeg akta i preduzimanje drugih odgovarajućih upravnih mjera predviđenih posebnim propisom potrebnih radi otklanjanja nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu,

b) zabraniti kontrolisanom subjektu obavljanje djelatnosti, određeno ponašanje, postupanje ili preduzimanje radnji koje su u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom do otklanjanja nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka,

v) narediti kontrolisanom subjektu otklanjanje nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka određujući način i rok za njihovo otklanjanje i

g) preduzeti i druge mjere i radnje predviđene posebnim propisom.

(3) Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, ako inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora iz člana 16. stav 1. i člana 16a. stav 1. tačka a) ovog zakona utvrdi da subjekat nadzora ne posjeduje rješenje o upisu u sudski registar, odnosno da ne posjeduje rješenje o registraciji preduzetnika, rješenjem će izreći mjeru zabrane obavljanja djelatnosti do otklanjanja nepravilnosti.

(4) U slučaju izricanja mjere zabrane iz stava 3. ovog člana, inspektor će, po potrebi, oduzeti robu, opremu, uređaje, sredstva za rad, prevozna i druga sredstva ili njihove dijelove radi onemogućavanja daljeg obavljanja djelatnosti.

(5) Inspektor obavještava Poresku upravu o preduzetim mjerama iz stava 3. ovog člana i dostavlja zapisnik o izvršenom inspekcijskom pregledu radi utvrđivanja poreske osnovice i naplate poreske obaveze.

(6) Na način opisan u st. 3, 4. i 5. ovog člana postupaće i inspektori Poreske uprave i inspektori Republičke uprave za igre na sreću u zajedničkim kontrolama čiji predmet bude nadzor nad poštovanjem odredaba o registraciji subjekata za obavljanje određene djelatnosti u skladu sa posebnim propisima.

(7) Inspektor je ovlašćen da u postupku inspekcijskog nadzora, pored nalaganja mjera za koje je ovlašćen posebnim propisom, naloži i neku od mjera utvrđenih u stavu 2. ovog člana.

(8) Ako inspektor kontrolisanom subjektu zabranjuje obavljanje djelatnosti, a on djelatnost obavlja u više organizacionih jedinica (pogona, fabrika, prodavnica, izdvojenih poslovnih mjesta, radilišta i slično), zabrana obavljanja djelatnosti će se odnositi na poslovni prostor, odnosno prostoriju gdje je učinjena povreda propisa, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Član 58

Pored ovlašćenja iz člana 57. ovog zakona, ako u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen propis inspektor:

a) izdaje prekršajni nalog za učinjeni prekršaj,

b) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,

v) podnosi prijavu za učinjeno krivično djelo,

g) obavještava drugi organ o potrebi preduzimanja mjera iz nadležnosti tog organa,

d) podnosi inicijativu ovlašćenom organu za obustavljanje od izvršenja propisa i drugih opštih akata, odnosno podnosi inicijativu ovlašćenom organu za podnošenje prijedloga za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih opštih akata, zbog njihove nesaglasnosti sa Ustavom i zakonom i

đ) preduzima i druge mjere i radnje predviđene posebnim propisom.

Član 59

Ako inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da je ostvarena protivpravna imovinska korist, odnosno da postoje opravdani razlozi za određivanje zaštitne mjere, dužan je uz preduzimanje mjera iz člana 58. t. a), b) i v) zahtijevati oduzimanje utvrđenog iznosa protivpravno stečene imovinske koristi, odnosno zahtijevati ili izreći zaštitnu mjeru.

Član 60

(1) Inspektor može preduzeti istovremeno više mjera predviđenih ovim i drugim zakonima.

(2) Inspektor mjere predviđene ovim i drugim zakonima preduzima bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana završetka inspekcijskog pregleda i utvrđivanja svih činjenica presudnih za njihovo preduzimanje.

(3) Nepreduzimanje mjera u roku iz stava 2. ovog člana ne isključuje obavezu i mogućnost njihovog kasnijeg preduzimanja.

Član 61

(1) Upravne mjere inspektor izriče usmenim rješenjem u slučajevima kada:

a) u toku inspekcijskog nadzora iz člana 16. stav 1. i člana 16a. stav 1. tačka a) ovog zakona utvrdi da je povrijeđen propis ili

b) ocijeni da se na taj način otklanja neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi, imovinu veće vrijednosti ili

v) je u pitanju zaštita drugog važnog javnog interesa.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, inspektor je dužan da u roku od tri dana od dana izvršenog pregleda donese pismeni otpravak rješenja.

(3) Zabrana iz stava 1. ovog člana obilježava se istovremeno sa njenim izricanjem.

2. Drugostepeni postupak

Član 62

(1) Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba resornom ministarstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

(2) Kada je resorno ministarstvo subjekat nadzora, žalba protiv rješenja inspektora nije dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(3) Žalba izjavljena na rješenje inspektora ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 62a

(1) Izuzetno od člana 62. ovog zakona, protiv odluka inspektora donesenih u postupku inspekcijskog nadzora iz čl. 16. i 16a. ovog zakona dozvoljena je žalba Odboru za rješavanje žalbi (u daljem tekstu: Odbor).

(2) Odbor, koji odlučuje po žalbama u postupcima izricanja zabrane obavljanja djelatnosti, imenuje Vlada, u skladu sa ovim zakonom.

(3) Odbor ima sedam stalnih članova i četiri povremena člana, koje imenuje Vlada, na period od dvije godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

(4) Stalni članovi Odbora su predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, Ministarstva trgovine i turizma, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva prosvjete i kulture, a povremeni članovi su predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva porodice, omladine i sporta, Ministarstva saobraćaja i veza i Ministarstva unutrašnjih poslova.

(5) Odbor odlučuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

(6) Nacrti drugostepenih rješenja izrađuju se u okviru ministarstava koja su resorno nadležna za djelatnost o kojoj se odlučuje u konkretnom predmetu.

(7) Odluke Odbora u postupcima zabrane obavljanja djelatnosti su konačne i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.
https://www.advokat.attorney/
(8) Postupak, način i uslovi pod kojima djeluje Odbor propisuju se poslovnikom o radu Odbora, koji donosi Odbor.

Član 63

(1) Izuzetno, na obrazložen prijedlog žalioca izjavljenog u žalbi, može se dozvoliti da žalba odlaže izvršenje rješenja do donošenja odluke po istoj, ako žalilac učini vjerovatnim da bi izvršenjem rješenja nastupila znatna materijalna šteta koja se na drugi način ne može otkloniti, a odlaganje se ne protivi javnom interesu.

(2) O prijedlogu iz stava 1. ovog člana odlučuje zaključkom direktor, načelnik opštine, odnosno gradonačelnik grada, u zavisnosti od toga da li je rješenje donio inspektor Inspektorata ili inspektor jedinice lokalne samouprave.

(3) Protiv zaključka iz stava 2. ovog člana žalba nije dopuštena.

3. Izvršenje rješenja inspektora

Član 64

Subjekat nadzora obavezan je da postupi, odnosno postupa po rješenju inspektora.

Član 65

(1) Inspektori prate izvršenje izrečenih mjera u rješenju.

(2) Izvršenje rješenja inspektor pokreće na osnovu rješenja koje je postalo izvršno i izvršenog inspekcijskog pregleda kojim je utvrđeno da izvršenik, u ostavljenom roku, nije izvršio mjere izrečene u rješenju ili ih je izvršio samo djelimično.

Član 66
Link 1 --
Link 2 -- Link 3 -- Link 4 --
Link 5 -- Link 6 -- Link 7
Nakon što inspektor utvrdi da izvršenik nije izvršio mjere izrečene u rješenju ili ih je izvršio samo djelimično, obavještava izvršenika da je rješenje postalo izvršno i navodi način prinudnog izvršenja rješenje, u zavisnosti od prirode izvršenikove obaveze.

Član 67

(1) Na pismeni prijedlog izvršenika može se u opravdanim slučajevima dozvoliti odlaganje izvršenja rješenja ako zakonom ili drugim propisom nije isključena mogućnost odlaganja izvršenja mjere i ako se to ne protivi javnom interesu.

(2) O prijedlogu iz stava 1. ovog člana odlučuje isti organ i po istom postupku kako je propisano članom 63. stav 2. ovog zakona.

Član 68

Kad postoji mogućnost da se izvršenje sprovede na više načina i primjenom različitih prinudnih sredstava, izvršenje će se sprovesti onim načinom i onim sredstvima koji dovode do cilja u najkraćem roku.

Član 69

(1) Ako se obaveza izrečena u rješenju inspektora sastoji u izvršenju određene radnje ili je rješenjem inspektora izvršenik obavezan da nešto dopusti ili trpi, a izvršenik postupa protivno takvim obavezama, inspektor će novčanim kaznama prinuditi izvršenika na izvršenje obaveze.

(2) Novčana kazna koj a se na osnovu stava 1. ovog člana izriče prvi put, izriče se u iznosu od 1000 KM odgovornom licu u pravnom licu, državnom organu, organizaciji i organu jedinice lokalne samouprave, odnosno preduzetniku u iznosu od 500 KM, fizičkom licu u iznosu od 200 KM. Svaka kasnija novčana kazna izriče se u istom iznosu.

(3) Istovremeno sa izricanjem novčane kazne inspektor će izvršeniku, ako to priroda stvari dozvoljava, ostaviti novi rok za postupanje po rješenju koji ne može biti duži od 15 dana uz upozorenje da će mu, ako do tog roka ne postupi po rješenju, ponovo izreći novčanu kaznu.

(4) Ukoliko inspektor ocijeni da izvršenik i pored izrečene novčane kazne iz stava 2. ovog člana neće postupiti po rješenju, može mu zabraniti obavljanje djelatnosti, na šta se izvršenik unaprijed upozorava.

(5) Zabrana iz stava 4. ovog člana traje sve dok izvršenik u potpunosti ne postupi po rješenju.

(6) Novčanu kaznu i zabranu iz st. 2. i 4. ovog člana inspektor izriče zaključkom na koji nije dozvoljena žalba.

(7) Naplaćene novčane kazne se ne vraćaju.

Član 70

(1) Ako se obaveza izrečena u rješenju inspektora sastoji u izvršenju određene radnje koju umjesto izvršenika može izvršiti neko drugo lice, a izvršenik je ne izvrši ili je izvrši samo djelimično, izvršenje se može sprovesti preko drugih lica o trošku izvršenika.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana inspektor zaključkom nalaže izvršeniku da unaprijed položi iznos koji je potreban za podmirenje troškova izvršenja i određuje da će se konačan obračun između predujmljenih i stvarno učinjenih troškova izvršenja utvrditi naknadno.

(3) Zaključak iz stava 2. ovog člana je izvršan i dostavlja se uz obavještenje iz člana 66. ovog zakona.

Član 71

(1) Ako se izvršenje ne može uopšte ili se ne može sprovesti na vrijeme primjenom sredstava predviđenih u čl. 69. i 70. ovog zakona, isto se može sprovesti i neposrednom prinudom, o čemu se izvršenik unaprijed upozorava u obavještenju.

(2) Oblik i način neposredne prinude određuje inspektor u skladu sa prirodom izrečene mjere.

Član 72

(1) Troškove prinudnog izvršenja rješenja snosi subjekat nadzora - izvršenik koji je bio dužan izvršiti naloženu upravnu mjeru.

(2) O troškovima izvršenja i obračunu između predujmljenih i stvarno učinjenih troškova izvršenja iz člana 70. ovog zakona odlučuje se posebnim zaključkom nakon sprovedenog postupka prinudnog izvršenja.

(3) Protiv zaključka iz stava 2. ovog člana je dozvoljena posebna žalba.

Član 73

(1) Rješenje inspektora koje glasi na novčanu obavezu prinudno izvršava Poreska uprava Republike Srpske u skladu sa zakonom.

(2) Na izvršno rješenje inspektor stavlja klauzulu izvršnosti i rješenje dostavlja Poreskoj upravi na postupak prinudne naplate.

Član 74

Odredbe ovog zakona o prinudnom izvršenju rješenja primjenjuju se i za prinudno izvršenje zaključka.

4. Posebni postupci u inspekcijskom nadzoru

4.1. Uzimanje uzoraka za laboratorijsku analizu

Član 75

(1) U postupku inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašćen da uzme uzorke za laboratorijsku analizu.

(2) Troškove analiza snosi:

a) uvoznik, bez obzira na rezultate analize,

b) proizvođač ili uvoznik u slučaju potrebe da se analizom provjere informacije o ispravnosti proizvoda koja je utvrđena van Republike Srpske, bez obzira na rezultat analize, a ukoliko proizvođač, odnosno uvoznik nisu na području Republike Srpske, troškove snosi subjekat kontrole i

v) svi drugi subjekti kontrole ako analiza pokaže da je uzorak neispravan.

(3) Propis o postupku uzimanja uzoraka, njihovog čuvanja, način dostavljanja stručnim laboratorijama i troškova postupka uzorkovanja donosi direktor Inspektorata uz saglasnost Vlade.

4.2. Obilježavanje i obezbjeđenje zabrana izrečenih u postupku inspekcijskog nadzora

Član 76

(1) Inspektor obilježava zabranu izrečenu u postupku inspekcijskog nadzora, a može i oduzeti opremu, uređaje, sredstva za rad, prevozna i druga sredstva ili njihove dijelove radi obezbjeđenja poštovanja zabrane.

(2) Propis o načinu obilježavanja zabrana izrečenih u postupku inspekcijskog nadzora donosi direktor Inspektorata uz saglasnost Vlade.

4.3. Oduzimanje robe

Član 77

(1) Inspektor oduzima robu u slučajevima propisanim ovim ili posebnim zakonom.

(2) O oduzimanju robe inspektor donosi rješenje.

Član 78

Propis kojim se uređuje način uskladištenja, čuvanja i raspolaganja robom oduzetom u postupku inspekcijskog nadzora donosi Vlada.

Član 79

(1) O oduzimanju robe i drugih stvari inspektor sačinjava potvrdu.

(2) Potvrda iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o: imenu i prezimenu, odnosno nazivu subjekta nadzora, vremenu i mjestu oduzimanja, pravnom osnovu za oduzimanje, vrsti, količini i drugim za identifikaciju važnim obilježjima robe i drugih stvari i potpis inspektora.

Član 80

U postupku inspekcijskog nadzora, na pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom primjenjivaće se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

VI - KAZNENE ODREDBE

Član 81

(1) Novčanom kaznom od 3.000 KM do 15.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne postupi, odnosno ne postupa po rješenju inspektora (član 64).

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik, odgovorno lice u pravnom licu, odnosno odgovorno lice u državnom organu, organizaciji i organu jedinice lokalne samouprave novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM.

Član 81a

(1) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 10.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

a) (brisano)

b) inspektoru ne dozvoli ili ne omogući vršenje inspekcijskog pregleda ili ne pruži obavještenja i ne stavi na uvid isprave, odnosno podatke koji su potrebni za vršenje pregleda, ne obezbijedi uslove neophodne za nesmetan rad i utvrđivanje činjeničnog stanja (član 44),

v) ne postupi po nalogu inspektora koji je dat tokom vršenja inspekcijskog pregleda (član 45),

g) onemogući vršenje inspekcijskog pregleda, tako da i uprkos dostavljenom pozivu ne prisustvuje vršenju inspekcijskog pregleda ili ne obezbijedi prisustvo drugog lica u inspekcijskom pregledu (član 49),

d) ne postupi po nalogu inspektora da u roku koji mu inspektor odredi ne pripremi ili dostavi tačne i potpune podatke, obavještenja i druge materijale koji su potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora (član 51),

đ) u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nezakonitosti, nepravilnosti i nedostatke u radu, čije je otklanjanje inspektor naložio u zapisniku (član 52. stav 3. tačka b) i

e) u ostavljenom roku ne obavijesti inspektora o otklonjenim nezakonitostima, nepravilnostima i nedostacima (član 52. stav 3. tačka v).

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik, odgovorno lice u pravnom licu, odnosno odgovorno lice u državnom organu, organizaciji i organu jedinice lokalne samouprave novčanom kaznom od 500 KM do 3.000 KM.

(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM.

(4) Novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM kazniće se fizičko lice koje ne dozvoli vršenje inspekcijskog pregleda kada postoji osnovana sumnja da se u njegovim objektima ili prostorijama obavlja djelatnost ili se nalaze predmeti koji su u vezi sa inspekcijskim pregledom (član 47. stav 1).

(5) Novčanom kaznom od 50 KM do 200 KM kazniće se fizičko lice koje na zahtjev inspektora ne stavi na uvid isprave kojima se može utvrditi njegov identitet (lična karta, pasoš i slično), (član 47. stav 3).

Član 82

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako u propisanom roku pismeno ne obavijesti inspektora o izvršenju rješenja (član 46.).

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik, odgovorno lice u pravnom licu, odnosno odgovorno lice u državnom organu, organizaciji i organu jedinice lokalne samouprave novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 600 KM.

(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 300 KM.

VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 83

(1) Postupci koj i do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani po odredbama Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 113/05 i 1/08) okončaće se po odredbama tog zakona.

(2) Ako je posebnim materijalnim propisom kojim se uređuju pojedine oblasti iz čl. 17. do 29. ovog zakona određeno da inspekcijski nadzor vrše neki drugi organi uprave ili inspektori, inspekcijski nadzor će vršiti inspekcijski organi određeni ovim zakonom.

(3) Inspekcija za hranu iz člana 17. ovog zakona počeće sa radom 1. januara 2012. godine.

Član 84

Do donošenja novih ili usklađivanja postojećih podzakonskih akata sa odredbama ovog zakona primjenjivaće se podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 113/05 i 1/08).

Član 85

(1) Vlada Republike Srpske će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonske akte iz čl. 33, 38. i 78. ovog zakona.

(2) Direktor će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonske akte iz čl. 34, 39, 75. i 76. ovog zakona.

Član 86

U jedinicama lokalne samouprave poslove inspektora za hranu, zdravstvenog inspektora i urbanističko-građevinskog inspektora do 31. decembra 2013. godine može obavljati lice koje ima višu stručnu spremu (inspektor za hranu i zdravstveni inspektor - višu medicinsku školu sanitarnog smjera, odnosno urbanističko-građevinski inspektor - višu građevinsku školu) i ispunjava druge i opšte i posebne uslove.

Član 87

Ako se na javni konkurs za radno mjesto inspektora u organu jedinice lokalne samouprave ne prijave kandidati koji ispunjavaju propisane uslove u pogledu godina radnog iskustva u struci, privremeno, do završetka ponovne izborne procedure, a najduže do jedne godine, za inspektora se mogu primiti i kandidati sa jednom godinom radnog iskustva, s tim da ispunjavaju druge opšte i posebne uslove.

Član 87a

Ako je posebnim materijalnim propisom određeno da inspekcijski nadzor vrše inspektori u drugačijem inspekcijskom zvanju, inspekcijski nadzor će do usklađivanja materijalnih propisa sa ovim zakonom vršiti inspektori Inspektorata i inspektori u jedinicama lokalne samouprave u skladu sa zvanjima propisanim ovim zakonom.

Član 88

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o inspekcijama u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 113/05 i 1/08), osim odredaba čl. 57. do 82. tog zakona, koje će se primjenjivati do donošenja posebnih materijalnih propisa kojima se uređuje inspekcijski nadzor u određenoj oblasti, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 89

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum