Vaš pravni kompas 

  • Zakon o granicnoj policiji Bosne i Hercegovine

  • Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
 #67  by legalis
 
ZAKON O GRANIČNOJ POLICIJI BOSNE I HERCEGOVINE
("Sl. glasnik BiH", br. 50/2004, 27/2007 i 59/2009)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

Djelokrug propisivanja

(1) Ovim zakonom propisuju se: nadležnost, organizacija i upravljanje Graničnom policijom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: GPBiH) kao policijskim organom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH), kao i druga pitanja značajna za funkcionisanje GPBiH.

(2) Na sva pitanja značajna za djelovanje GPBiH kao policijskog organa, u mjeri u kojoj nisu propisana ovim zakonom, primjenjuje se Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine, Zakon o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 36/08) i drugi odgovarajući zakoni koje u svom radu primjenjuje GPBiH.

(3) Na sva pitanja organizacije i upravljanja, te druga pitanja značajna za funkcionisanje GPBiH kao upravne organizacije, kao što je donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji (u daljem tekstu: Pravilnik) i drugih propisa, upravni nadzor, odnos između institucija BiH, te odnos prema pravnim i fizičkim licima, u mjeri u kojoj nisu propisana ovim zakonom, primjenjuje se Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07 i 35/09) i Zakon o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02).

Član 2

Definicija Granične policije Bosne i Hercegovine

(1) Granična policija Bosne i Hercegovine je upravna organizacija u okviru Ministarstva bezbjednosti BiH (u daljem tekstu: Ministarstvo), s operativnom samostalnošću, osnovana radi obavljanja policijskih poslova vezanih za nadzor i kontrolu prelaska granice BiH (u daljem tekstu: državna granica), i drugih poslova propisanih Zakonom.

(2) Granična policija Bosne i Hercegovine djeluje isključivo na profesionalnim osnovama i ne zastupajući, ne štiteći niti podrivajući interese bilo koje političke partije, registrovane organizacije ili udruženja, ili bilo kojeg konstitutivnog ili drugog naroda u BiH.

Član 3

Sjedište i budžet GPBiH

(1) Sjedište Granične policije Bosne i Hercegovine je u Sarajevu.

(2) Granična policija Bosne i Hercegovine se finasira iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

Član 4

Radni odnosi u GPBiH

(1) Zaposleni u GPBiH su: policijski službenici, državni službenici, zaposlenici i ostali zaposleni u skladu sa Pravilnikom.

(2) Policijski službenici su ovlaštena službena lica čiji je radni odnos regulisan Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine.

(3) Radni odnosi državnih službenika koji rade u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine uređuju se Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

(4) Radni odnosi zaposlenika u GPBiH uređuju se Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05 i 48/05).

(5) Radna mjesta na kojima rade policijski i državni službenici, zaposlenici, te ostali zaposleni uređuju se Pravilnikom.

Član 5

Policijska ovlaštenja

Policijski službenici zaposleni u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine primjenjuju policijska ovlaštenja u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine i postupaju kao ovlaštena službena lica u skladu sa zakonima o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Zakon o krivičnom postupku).

Član 6

Nacionalna zastupljenost u GPBiH

Struktura policijskih službenika, državnih službenika, zaposlenika i ostalih zaposlenih u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine uopšteno odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema popisu stanovništva iz 1991. godine, u skladu sa sljedećim kriterijumima:

1. Struktura glavne kancelarije odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH kao cjeline;

2. Struktura terenskih kancelarija i jedinica odražava nacionalnu strukturu stanovništva unutar njihovih područja odgovornosti;

3. Zastupljenost svakog od konstitutivnih naroda BiH na svim nivoima ne može biti ni u kom slučaju veća od 2/3, ni manja od 1/10 od ukupnog broja osoblja Granične policije Bosne i Hercegovine.Ova odredba ne odnosi se na zastupljenost ostalih koji, u svim slučajevima, imaju pravo na zastupljenost prema popisu stanovništva iz 1991. godine i gore navedenim kriterijumima.

4. Sve jedinice Granične policije Bosne i Hercegovine su u potpunosti mješovitog nacionalnog sastava i svi pripadnici mogu obavljati dužnosti na svakoj tački duž granice.

II - NADLEŽNOST I POSLOVI GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 7

Nadležnost Granične policije Bosne i Hercegovine

Poslovi iz nadležnosti Granične policije Bosne i Hercegovine-a su:

1. Sprovođenje odredbi Zakona o nadzoru i kontroli prelaska državne granice kako je propisano tim zakonom;

2. Sprovođenje odredbi Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu kako je propisano tim zakonom;

3. Sprečavanje, otkrivanje i istraživanje djela koja su propisana krivičnim zakonima u Bosni i Hecegovini kada:

a) su ta krivična djela usmjerena protiv bezbjednosti državne granice ili protiv izvršenja poslova i zadataka iz nadležnosti Granične policije Bosne i Hercegovine; ili

b) se ta krivična djela moraju goniti u skladu sa odredbama o zloupotrebi javnih isprava koje služe kao dokaz identiteta, o putnoj ispravi i obavezi posjedovanja vize, te odredbama o kretanju i boravku stranaca i azilu ukoliko je počinjeno prilikom prelaska granice ili su direktno vezana za prelazak državne granice; ili

c) ta krivična djela obuhvataju prevoz robe preko državne granice čiji promet nije dopušten, robe bez službenog odobrenja ili u slučaju kršenje važeće zabrane, ukoliko je Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine dodijeljena dužnost nadzora takvog odobrenja i zabrana na osnovu drugog propisa ili administrativnog sporazuma sa organima odgovornim za takvo gonjenje.

4. Sprečavanje, otkrivanje i istraživanje drugih krivičnih djela na zahtjev nadležnog organa.;

5. Sprečavanje, otkrivanje i istraživanje:

a) prekršaja koji su propisani Zakonom o nadzoru i kontroli prelaska državne granice, Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu te drugim zakonima; ili

b) drugih prekršaja na zahtjev nadležnog organa;

6. Pružanje policijske podrške organizacionim jedinicama u sklopu Ministarstva bezbjednosti u sprovođenju Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i drugih važećih propisa iz ove oblasti.

7. Preduzima mjere zaštite vazdušnog civilnog saobraćaja i bezbjednosti prostorija međunarodnih aerodroma u BiH;

8. Obezbjeđuje svoje organizacione jedinice od opasnosti;

9. Daje stručno mišljenje pravosudnim organima ili drugim institucijama na njihov zahtjev, a vezano za vjerodostojnost dokumenata koji su korišteni ili su se namjeravali koristiti za prelazak državne granice. Takvi dokumenti uključuju putne dokumente, dokumente za ličnu identifikaciju i bilo koje druge dokumente koji su vezani za kretanje lica, vozila ili roba preko državne granice.

10. Izvršava i druge poslove propisane Zakonom i drugim propisima.

Član 8

Područje odgovornosti Granične policije Bosne i Hercegovine

(1) Pri izvršavanju nadležnosti propisanih u tački 1. člana 7. ovog zakona, Granična policija Bosne i Hercegovine je nadležna za djelovanje unutar zone koja se proteže do deset kilometara od državne granice.

(2) Izvršenje nadležnosti Granične policije Bosne i Hercegovine navedeno u tački 1. člana 7. ovog zakona može se proširiti izvan zone propisane u stavu 1. ovog člana ako se takve nadležnosti sprovode na vozovima, letjelicama, plovnim objektima.

(3) Granična policija Bosne i Hercegovine je ovlaštena za izvršavanje nadležnosti navedene u tač. 2, 3, 4, 5, 6.i 7. člana 7. ovog zakona unutar cijele teritorije BiH.

Član 9

Postupak po krivičnim djelima i prekršajima u nadležnosti Graniče policije Bosne i Hercegovine i drugih organa

(1) O krivičnim djelima i prekršajima koji ne potpadaju pod tač. 3, 4. i 5. člana 7. ovog zakona, Granična policija Bosne i Hercegovine izvještava nadležne policijske organe i agencije za sprovođenje zakona u BiH o informacijama dobijenim tokom obavljanja svojih dužnosti. Svaka informacija i materijal, vezani za krivično djelo ili prekršaj, uključujući informacije vezane za mjere i aktivnosti preduzete s ciljem sprečavanja činjenja i nečinjenja ili lociranja i hvatanja počinilaca takvih djela, bez odgađanja predaju se nadležnom organu gonjenja.

(2) Osim preduzimanja mjera iz stava 1. ovog člana, Granična policija Bosne i Hercegovine je obavezna preduzimati sve mjere koje moraju biti preduzete bez odgađanja kako bi se sprečilo prikrivanje i promjena informacija i materijala vezanih za krivično djelo ili prekršaj.

(3) Odredbe ovog zakona ne sprečavaju druge policijske organe i agencije za sprovođenje zakona da izvršavaju svoje nadležnosti unutar područja definisanih odredbama iz člana 9. ovog zakona.

(4) Kada se radi o krivičnim djelima ili prekršajima iz tač. 3, 4. i 5. člana 7. ovog zakona policijski organi i agencije za sprovođenje zakona u BiH obavještavaju Graničnu policiju Bosne i Hercegovine o informacijama dobijenim u toku obavljanja svojih dužnosti. Svaka informacija i materijal, vezani za sumnju o krivičnom djelu ili prekršaju, uključujući informacije vezane za mjere i aktivnosti preduzete s ciljem da se spreči činjenje i nečinjenje ili da se lociraju i uhvate počinioci takvih djela, bez odgađanja predaju se nadležnom organu gonjenja.

III - ORGANIZACIJA I UPRAVLjANjE

Član 10

Struktura

(1) Granična policija Bosne i Hercegovine je strukturirana s ciljem obezbjeđenja koordinacije svih aktivnosti na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou, tako da pruži visokospecijalizovane usluge potrebne za izvršenje zadataka iz svoje nadležnosti kao i da obezbijedi dvosmjernu razmjenu informacija između centralnih, regionalnih i lokalnih nivoa organizacionih jedinica.

(2) Granična policija Bosne i Hercegovine se sastoji od sljedećih organizacionih jedinica:

1. Glavna kancelarija,

2. Terenska kancelarija,

3. Jedinice,

4. Centralna istražna kancelarija,

5. Specijalizovane jedinice,

6. Ostale organizacione jedinice definisane Pravilnikom.

(3) Glavna kancelarija sastoji se od Uprave za operacije, Uprave za administraciju i Odjeljenja za unutrašnju kontrolu.

(4) Specijalizovane jedinice navedene u stavu 2. tačke 5. ovog člana su Jedinica za osmatranje i nadzor i Mobilna jedinica za podršku i kontrolu.

(5) Struktura GPBiH biće detaljnije uređena Pravilnikom, u skladu s ovim zakonom.

Član 11

Rukovođenje u GPBiH

(1) Graničnom policijom Bosne i Hercegovine rukovodi direktor Granične policije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: direktor).

(2) Direktor ima jednog zamjenika (u daljem tekstu: zamjenik direktora) i jednog pomoćnika direktora za organizaciju i operacije (u daljem tekstu: pomoćnik direktora), koji za svoj rad odgovaraju direktoru.

(3) Direktor je za svoj rad i rad GPBiH odgovoran ministru bezbjednosti i Savjetu ministara.

(4) Direktor Granične policije Bosne i Hercegovine za svoj rad i rad Granične policije Bosne i Hercegovine odgovoran je ministru bezbjednosti i Savjetu ministara.

(5) Direktor, zamjenik direktora i pomoćnik direktora ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.

Član 12

Zamjenik direktora

(1) Zamjenik direktora pomaže direktoru u obavljanju njegovih dužnosti, zamjenjuje direktora za vrijeme njegovog odsustva, obavlja pojedine dužnosti koje mu prenese direktor, te izvršava zaduženja koja mu, po potrebi, dodjeljuje direktor s ciljem efikasnog i pravilnog obavljanja poslova GPBiH.

(2) Dužnosti i odgovornosti zamjenika direktora detaljnije se uređuju Pravilnikom.

Član 13

Pomoćnik direktora i rukovodeći službenici organizacionih jedinica

(1) Pomoćnik direktora rukovodi Glavnom kancelarijom.

(2) Pomoćnik direktora i ostali rukovodeći službenici osnovnih organizacionih jedinica se postavljaju, imenuju, te im prestaje radni odnos u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine i Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

(3) Dužnosti i odgovornosti pomoćnika direktora i ostalih rukovodećih službenika organizacionih jedinica detaljnije se utvrđuju Pravilnikom GPBiH.

(4) Nakon isteka mandata pomoćnika direktora, policijski službenik koji je bio na takvom položaju raspoređuje se na položaj za koji je potreban čin glavnog inspektora.

Član 14

Imenovanje, razrješenje direktora i zamjenika direktora

(1) Direktora i zamjenika direktora imenuje Savjet ministara, na predlog ministra, sa liste kandidata koju dostavi Nezavisni odbor na mandat od četiri godine, uz mogućnost reimenovanja u drugom narednom mandatu.

(2) Savjet ministara razrješava direktora i zamjenika direktora prema uslovima i procedurama koje sprovodi Nezavisni odbor.

(3) Direktor i zamjenik direktora mogu biti razriješeni dužnosti prije isteka mandata:

a) na lični zahtjev;

b) ako mu je konačnom odlukom izrečena disciplinska mjera zbog učinjene teže povrede radne dužnosti;

c) ako je osuđen za krivično djelo, osim za krivično djelo iz oblasti bezbjednosti saobraćaja;

d) ako se utvrdi da je aktivni član političke partije;

e) ako se na osnovu mišljenja nadležne zdravstvene ustanove utvrdi da je trajno spriječen da obavlja dužnost.

Član 15

Dužnost i odgovornosti direktora

(1) Direktor:

a) predstavlja GPBiH;

b) izrađuje godišnji plan rada prema smjernicama i politikama koje utvrde predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Savjeta ministara, te nacrt godišnjeg budžeta GPBiH i predlaže ih ministru, koji ih prosljeđuje Savjetu ministara na usvajanje;

c) rukovodi i usmjerava obavljanje poslova iz nadležnosti GPBiH;

d) učestvuje u izradi planova aktivnosti kojim definiše pitanja i radnje koje treba da budu preduzete u vezi sa sprečavanjem ilegalnih migracija, kao i krivičnih djela i prekršaja iz nadležnosti GPBiH;

e) definiše operativnu strategiju za uspješan nadzor i kontrolu državne granice;

f) obezbjeđuje pravilno izvršavanje smjernica i naloga tužioca o radnjama policijskih službenika u vezi s krivičnim postupkom;

g) obezbjeđuje saradnju s agencijama za sprovođenje zakona, te ostalim odgovarajućim organima u BiH;

h) obezbjeđuje saradnju s organima za sprovođenje zakona i ostalim nadležnim službama stranih država, kao i sprovođenje ostalih međunarodnih sporazuma u oblasti nadzora i kontrole prelaska državne granice, kao i drugih međunarodnih instrumenata koji se odnose na pitanja iz nadležnosti GPBiH;

i) predlaže nadležnom tijelu pokretanje pregovora vezanih za zaključivanje međunarodnih sporazuma o saradnji u vezi s pitanjima državne granice, uključujući sporazume o (re)admisiji;

j) vrši stalne analize, radi racionalnog rasporeda osoblja i tehničkih sredstava;

k) obezbjeđuje primjenu i poštovanje utvrđenih standarda profesionalnih vještina i obuke za osoblje;

l) obezbjeđuje da GPBiH uspješno primjenjuje odredbe Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu te obezbjeđuje da osoblje GPBiH bude adekvatno obučeno u primjeni tog zakona.

(2) Uz dužnosti i odgovornosti iz stava (1) ovog člana direktor obavlja i druge poslove, kao što su:

a) donošenje Pravilnika, uz saglasnost Savjeta ministara, kao i drugih propisa predviđenih zakonom koji su potrebni radi omogućavanja obavljanja poslova iz nadležnosti GPBiH;

b) raspoređivanje na dužnost pomoćnika direktora i imenovanje rukovodilaca organizacionih jedinica GPBiH u skladu sa zakonom, Pravilnikom i drugim propisima;

c) donošenje odluka o zapošljavanju, raspoređivanju i prestanku rada zaposlenih u GPBiH u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine i drugim zakonima i propisima;

d) sprovođenje aktivnosti za nabavku oružja i municije u saradnji s Agencijom za policijsku podršku, a uz saglasnost ministra;

e) sprovođenje aktivnosti nabavke materijalno-tehničkih sredstava, koja Savjet ministara nije propisao kao standardizovanu opremu;

f) sprovođenje aktivnosti u vezi s programom obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih u GPBiH, a shodno Zakonu o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i Zakonu o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine;

g) podnošenje godišnjeg izvještaja o radu GPBiH ministru, koji ga prosljeđuje Savjetu ministara, te posebnih izvještaja po potrebi ili na zahtjev ministra;

h) podnošenje izvještaja Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Savjetu ministara i Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, na njihov zahtjev;

i) obavljanje drugih dužnosti propisanih zakonom i drugim propisima.

(3) Direktor je odgovoran za zakonitost rada GPBiH i za zakonito trošenje sredstava dodijeljenih GPBiH, iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine."

Član 16

Spriječenost direktora

(1) U slučaju spriječenosti direktora da ispunjava svoje dužnosti i odgovornosti, ispunjava ih zamjenik direktora, sve dok direktor ponovo ne bude u mogućnosti da ih preuzme ili do imenovanja novog direktora.

(2) Ako direktor ne može ponovo preuzeti svoje dužnosti i odgovornosti, Savjet ministara imenovaće novog direktora u skladu s odredbama člana 12. ovog zakona.

Član 17

(brisano)

IV - SARADNjA

Član 18

Pružanje pomoći

(1) Organi uprave i druga tijela, službe i druge institucije u BiH, entitetska i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, carinske i poreske službe, finansijska policija, tijela za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, nadležna tijela Brčko Distrikta BiH i druga odgovarajuća tijela dužna su da sarađuju sa Graničnom policijom Bosne i Hercegovine i, na njen zahtjev, pruže pomoć Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti te koordiniraju djelatnosti iz svoje nadležnosti, u skladu sa Zakonom i drugim propisima o zaštiti izvora, metoda i ostalih informacija.

(2) GPBiH sarađuje i pruža pomoć organima iz stava (1) ovog člana na njihov zahtjev.

(3) Način pružanja pomoći i sva ostala pitanja vezana uz pružanje pomoći i saradnju iz stava 1. i 2. ovog člana uređuju se međusobnim sporazumom ili drugim pravnim aktom u mjeri u kojoj nisu utvrđena Zakonom.

Član 19

Zadaci u slučaju vanrednih okolnosti

(1) U slučaju da ozbiljna opasnost po opštu bezbjednost ili javni red, utvrđena od strane nadležnog organa, ili elementarna nepogoda, izaziva ozbiljne operativne probleme za Graničnu policiju Bosne i Hercegovine, a ukoliko su ti problemi direktno vezani za efikasno obavljanje dužnosti Granične policije Bosne i Hercegovine, Granična policija Bosne i Hercegovine može da zahtijeva podršku odgovarajućih nadležnih institucija, policijskih organa i agencija za sprovođenje zakona u BiH.

(2) Odluku o traženju podrške iz stava 1. ovog člana, na prijedlog direktora, donosi Ministarstvo u dogovoru sa nadležnim agencijama za sprovođenje zakona u BiH, entiteta i Brčko Distrikta. Nadležne institucije, policijski organi i agencije uključene u podršku podređene su Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine i mjere koje preduzimaju predstavljaju mjere koje preduzima Granična policija Bosne i Hercegovine. Dodatni troškovi koji nastanu takvim aktivnostima izmiruju se iz Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, na osnovu posebne odluke Savjeta ministara.

(3) Odredbe iz ovog člana takođe se primjenjuju na pomoć koju Granična policija Bosne i Hercegovine pruža drugim agencijama za sprovođenje zakona u BiH.

Član 20

Međunarodna saradnja GPBiH

(1) GPBiH sarađuje sa stranim organima za sprovođenje zakona, drugim tijelima za međunarodnu operativnu saradnju s ciljem obavljanja poslova iz svoje nadležnosti po ovom zakonu. Takva saradnja može uključivati razmjenu podataka i zajedničko obavljanje poslova iz nadležnosti GPBiH.

(2) GPBiH može dostaviti stranim organima za sprovođenje zakona i drugim tijelima iz stava (1) ovog člana podatke o državljanima BiH, ukoliko primi obavještenje da državljanin predstavlja opasnost za bezbjednost BiH, državu u kojoj se nalazi ili širu opasnost za regionalnu ili globalnu bezbjednost.

(3) Saradnja sa stranim organima za sprovođenje zakona u krivičnim stvarima obavlja se preko Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i drugih nadležnih organa i institucija BiH.

(4) GPBiH neće dostaviti podatke o državljanima BiH ako nema razumnu garanciju da će primalac obezbijediti isti stepen zaštite podataka koji se obezbjeđuje u Bosni i Hercegovini.

(5) Ako se podaci odnose na krivični postupak koji se vodi u Bosni i Hercegovini, razmjena podataka iz ovog člana obavlja se u skladu sa zakonima o krivičnom postupku, Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 49/06) i Zakonom o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 54/05).

(6) Međunarodna saradnja vezana za pitanja unutar GPBiH uređuje se kroz pisane bilateralne ili multilateralne sporazume ili protokole i može pokrivati sve aspekte prekogranične saradnje, uključujući analize zajedničkog rizika, razmjenu iskustva i saradnju u vezi sa istragama.

(7) Policijski službenici GPBiH mogu djelovati izvan teritorije BiH ako su ovlašćeni za to bilateralnim ili multilateralnim međunarodnim sporazumima.

(8) GPBiH može učestvovati na međunarodnim sastancima i imenovati oficire za vezu.

V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21

Privremeno sjedište Granične policije Bosne i Hercegovine

Dok se ne obezbijedi sjedište na lokaciji Aerodrom Sarajevo, Granična policija Bosne i Hercegovine ima privremeno sjedište u Istočnom Sarajevu.

Član 22

Imenovanja

(1) Postupak imenovanja direktora, zamjenika direktora i pomoćnika direktora počinje stupanjem na snagu ovog zakona i biće okončan najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Imenovanja iz stava 1. ovog člana stupaju na snagu prvog dana nakon isteka perioda od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Izuzetno od člana 14. stav 3. ovog zakona, za prvo imenovanje pomoćnika direktora, kandidati za taj položaj ne moraju ispunjavati uslov od tri godine rada u činu glavnog inspektora.

(4) Lice, koje je u trenutku stupanja na snagu ovog zakona na položaju direktora i načelnika Granične policije Bosne i Hercegovine, nastavlja vršiti svoje dužnosti na tom položaju do imenovanja novog direktora.

(5) Lica, koja su u trenutku stupanja na snagu ovog zakona na položajima zamjenika direktora, nastavljaju vršiti svoje dužnosti na tom položaju do imenovanja novog zamjenika direktora.

(6) Lice, koje je u trenutku stupanja na snagu ovog zakona na položaju šefa zaposlenih, nastavlja vršiti svoje dužnosti na tom položaju do imenovanja novog pomoćnika direktora.

(7) Do isteka roka iz stava 2. ovog člana, lica iz st. 3, 4. i 5. obavljaju poslove i nadležnosti po ovom zakonu.

Član 22a

Mandat imenovanih lica

(1) Mandat lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona, obavljaju funkcije direktora i zamjenika direktora, ne može trajati duže od perioda koji je propisan članom 14. stav (1) zakona koji je važio prije stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Mandat licu koje na dan stupanja na snagu ovog zakona obavlja funkciju pomoćnika direktora trajaće do isteka mandata na koji je imenovan.

(3) Trajanje mandata licima iz st. (1) i (2) ovog člana računa se od dana kada su direktor, zamjenik direktora i pomoćnik direktora preuzeli svoje dužnosti.

Član 23

(brisano)

Član 23a

Donošenje Pravilnika i primjena propisa

(1) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika biće donesen u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Selekcija, školovanje i stručno usavršavanje kadeta koje je počelo prije stupanja na snagu ovog zakona, sprovodiće se prema odgovarajućim propisima GPBiH, koji su bili na snazi do donošenja ovog zakona.

(3) Do usvajanja odgovarajućih propisa GPBiH primjenjuje propise donesene prema Zakonu o GPBiH u mjeri u kojoj ti propisi nisu u suprotnosti s ovim zakonom i Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine.

Član 24

Prestanak važenja prethodnog zakona

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o državnoj graničnoj službi Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/01), kao i propisi i odluke doneseni u skladu sa tim zakonom.

Član 25

Stupanje na snagu

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".Samostalni članovi Zakona o izmjeni
Zakona o Državnoj graničnoj službi

("Sl. glasnik BiH", br. 27/2007)

Član 2

U roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, sve oznake i obilježja koja su sadržavala naziv DGS uskladiće se sa novim nazivom iz člana 1. ovog Zakona.

Član 3

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum