Vaš pravni kompas 

  • Zakon o granicnoj kontroli Bosne i Hercegovine

  • Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
 #66  by legalis
 
ZAKON O GRANIČNOJ KONTROLI BOSNE I HERCEGOVINE
("Sl. glasnik BiH", br. 53/2009, 54/2010 i 47/2014)

GLAVA I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

Ovim zakonom uređuje se: granična kontrola i prelazak državne granice Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: državna granica), granični prelazi, granična linija, zaštitno područje, prenos i kontrola prenosa oružja i municije preko državne granice, međunarodna granična policijska saradnja, prikupljanje podataka i vođenje evidencija, te druga pitanja koja su u vezi s graničnom kontrolom.

Član 2

(Granična kontrola)

(1) Granična kontrola obavlja se radi:

a) osiguranja nepovredivosti državne granice;

b) zaštite života i zdravlja ljudi;

c) sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela i prekršaja, te otkrivanja i pronalaska njihovih počinilaca;

d) sprečavanja nezakonitih prekograničnih migracija i

e) sprečavanja i otkrivanja drugih opasnosti za javnu bezbjednost, pravni poredak i nacionalnu bezbjednost.

(2) Odredbe ovog zakona ne utiču na odgovornost organa vlasti, a posebno Granične policije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: GPBiH), koju imaju prema zakonima u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH) i prema Konvenciji o statusu izbjeglica iz 1951. i njenom protokolom iz 1967. GPBiH dužna je da poštuje princip zabrane vraćanja i zabrane sankcionisanja zbog nezakonitog ulaska ili prisustva u zemlji lica koja traže azil ili drugi vid međunarodne zaštite i izbjeglica, kako je propisano Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu.

Član 3

(Definicije)

Pojedini izrazi korišćeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) granična linija je linija koja razgraničava teritoriju BiH od teritorije susjednih država na kopnu, moru, rijekama i jezerima, utvrđena u skladu sa međunarodnim ugovorom;

b) državna granica je zamišljena ravan koja okomito prolazi graničnom linijom kao i na području graničnih prelaza na aerodromima, u morskim i riječnim lukama i na željezničkim stanicama, preko kojih se odvija međunarodni saobraćaj;

c) granični pojas je područje koje se prostire do 10 kilometara od granične linije u dubinu teritorije BiH;

d) zaštitno područje je pojas koji se prostire do 300 metara od granične linije u dubinu teritorije BiH;

e) granični prelaz je mjesto određeno za prelazak državne granice u drumskom, željezničkom, vazdušnom, pomorskom i riječnom saobraćaju;

f) zajednički granični prelaz je svaki granični prelaz, na teritoriji BiH ili na teritoriji susjedne države, na kojem granične službe BiH i granične službe susjedne države vrše provjeru ulaza i izlaza, jedni za drugima, u skladu sa svojim zakonima i na osnovu bilateralnog sporazuma;

g) putna isprava je važeći pasoš ili drugi identifikacioni dokument koji je izdao nadležni organ vlasti BiH ili koji je izdao strani nadležni organ vlasti i koji BiH priznaje, te važeća lična karta i drugi identifikacioni dokument sa fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice i priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, kao i putna isprava izdata strancu u BiH u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu;

h) granična kontrola podrazumijeva aktivnost koja se sprovodi na granici i koja se preduzima u slučaju namjeravanog prelaska ili neposredno nakon obavljenog prelaska državne granice, a koja se sastoji od graničnih provjera i nadzora granice;

i) granične provjere su radnje koje se sprovode na graničnim prelazima kojima se obezbjeđuje da se licima, uključujući njihova prevozna sredstva i predmete u njihovom posjedu, može odobriti ulazak na teritoriju BiH ili izlazak sa teritorije BiH;

j) nadzor granice podrazumijeva primjenu radnji i postupaka između graničnih prelaza i na graničnim prelazima izvan utvrđenog radnog vremena, a kojim se sprečava izbjegavanje graničnih provjera;

k) operater je:

1) pravno lice koje je vlasnik ili korisnik aerodroma (operater aerodroma),

2) lučka uprava morske luke i luke unutrašnjih voda, koje upravljaju lučkim područjem,

3) pravna lica koja se brinu o željezničkom saobraćaju, odnosno željezničkim stabilnim postrojenjima,

l) carinski službenik je zaposleni u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: UIO) koji ima ovlaštenja za carinska postupanja;

m) granično odobrenje je dozvola za prelazak državne granice izvan graničnog prelaza, izvan utvrđenog načina prelaska državne granice ili izvan utvrđenog radnog vremena graničnog prelaza;

n) oružjem i municijom smatraju se one vrste oružja i municije čija je nabavka, držanje i nošenje regulisano važećim zakonima u BiH;

o) inspekcijska kontrola podrazumijeva granične provjere određenih vrsta robe koje u skladu sa zakonskim nadležnostima obavljaju granične veterinarske, fitosanitarne, sanitarne i tržišne inspekcije;

p) avio-prevoznik je svako fizičko ili pravno lice koje pruža usluge prevoza u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.

GLAVA II - GRANIČNA KONTROLA I ORGANI NADLEŽNI ZA GRANIČNU KONTROLU

Član 4

(Organ koji obavlja graničnu kontrolu)

(1) Obavljanje granične kontrole je u nadležnosti GPBiH.

(2) Poslove granične kontrole obavljaju policijski službenici GPBiH.

(3) Pri obavljanju poslova granične kontrole, policijski službenici GPBiH primjenjuju važeće propise i ovlašćenja propisana zakonima.

(4) GPBiH u obavljanju poslova granične kontrole sarađuje s drugim državnim organima u BiH.

Član 5

(Princip srazmjernosti i princip nediskriminacije)

(1) Policijski službenici GPBiH pri obavljanju poslova granične kontrole primjenjuju samo ona ovlašćenja kojima su pojedinci ili zajednica najmanje pogođeni, a kojima se može ostvariti zakonom određen cilj.

(2) Primjena ovlašćenja ne smije prouzrokovati štetu koja bi mogla biti očito nesrazmjerna njihovoj namjeni i predviđenom cilju.

(3) Propisana ovlašćenja primjenjuju se samo dok se ne ostvari cilj zbog kojeg se primjenjuju ili do trenutka kada se pokaže da se njihovom primjenom ne može ostvariti cilj.

(4) Policijski službenici GPBiH će, tokom obavljanja svojih dužnosti, u potpunosti poštovati ljudsko dostojanstvo, te neće diskriminirati lica na osnovu pola, rase ili etničkog porijekla, religije ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili polne orijentacije.

Član 6

(Obavljanje i omogućavanje granične kontrole)

(1) Policijski službenici GPBiH ovlašćeni su da upotrebljavaju tehnička sredstva, službene pse za obavljanje granične kontrole, te da postavljaju prepreke kojima se onemogućava nezakonito prelaženje državne granice.

(2) Vlasnici ili posjednici zemljišta dužni su da omoguće slobodan prolaz za nesmetano obavljanje granične kontrole, postavljanja i održavanja propisanih oznaka područja graničnog prelaza iz člana 18. ovog zakona, postavljanja konstrukcije neophodne za instaliranje opreme za nadzor granice duž državne granice, kao i graničnih i drugih oznaka uz granicu iz čl. 38. i 39. ovog zakona.

(3) Policijski službenici GPBiH, kada je to nužno za uspješno obavljanje granične kontrole, mogu se kretati u graničnom pojasu nezavisno od odredaba drugih propisa i o volji vlasnika ili posjednika zemljišta.

GLAVA III - PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE, GRANIČNI PRELAZI I GRANIČNA ODOBRENjA

Član 7

(Prelazak državne granice)

(1) Prelazak državne granice je svako kretanje lica preko državne granice.

(2) Državnu granicu dozvoljeno je prelaziti samo na graničnim prelazima, u vrijeme i na način koji je u skladu s namjenom graničnih prelaza i sa važećim putnim ispravama.

(3) Izuzetno, u slučaju više sile ili elementarnih nepogoda širih razmjera, državna granica se može preći bilo kad i na bilo kojem mjestu.

(4) Lica koja su prešla državnu granicu iz razloga propisanih stavom (3) ovog člana moraju se bez odgađanja prijaviti u najbližu jedinicu GPBiH i obrazložiti razloge prelaska.

(5) Pojedinci ili grupe lica mogu prelaziti granicu ako postoji potreba posebne vrste za povremenim prelaskom granice izvan graničnih prelaza, ili izvan radnog vremena, ukoliko oni imaju odobrenja propisana ovim zakonom i ako nema sukoba interesa javne politike i unutrašnje bezbjednosti BiH.

(6) Prelazak granice, način izdavanja pograničnih propusnica kao i druga pitanja u režimu pograničnog saobraćaja detaljno će biti uređena provedbenim propisima koje će donijeti GPBiH u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 8

(Izdavanje graničnog odobrenja)

(1) Kada postoje opravdani razlozi, a ukoliko nije drugačije uređeno međunarodnim ugovorom mjesno nadležna jedinica GPBiH, uz prethodno pribavljeno mišljenje UIO i uz saglasnost nadležnog organa susjedne države, može izdati granično odobrenje za prelazak državne granice izvan graničnog prelaza, izvan utvrđenog načina prelaska državne granice ili izvan utvrđenog radnog vremena graničnog prelaza.

(2) GPBiH donijeće primjenjive propise o: uslovima za izdavanje i poništavanje graničnog odobrenja, o načinu i rokovima izdavanja graničnog odobrenja, o izgledu obrasca zahtjeva za izdavanje graničnog odobrenja, o formi i sadržaju graničnog odobrenja, o sprovođenju nadzora i statističkog praćenja izdavanja graničnih odobrenja, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 9

(Međunarodni tranzitni saobraćaj)

(1) Granična provjera neće se obavljati u međunarodnom tranzitnom vazdušnom saobraćaju, nakon slijetanja zrakoplova u vazdušnu luku, ako putnici ne napuštaju zrakoplov ili se nalaze u prostoru za tranzit putnika na području graničnog prelaza.

(2) Izuzetno od odredaba stava (1), iz bezbjednosnih razloga, te ako postoji osnova sumnje o zloupotrebi tranzita na određenim letovima iz stava (1) ovog člana, mogu se preduzeti poslovi graničnih provjera, odgovarajuće mjere i radnje u skladu sa važećim propisima i procedurama, što će biti detaljno propisano provedbenim propisima i procedurama koje donosi GPBiH.

(3) Odredbe st. (1) i (2) ovog člana na odgovarajući način se primjenjuju na morske luke i luke unutrašnjih voda preko kojih se odvija međunarodni saobraćaj.

Član 10

(Određivanje graničnih prelaza)

(1) Savjet ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Savjet ministara), na predlog nadležnog tijela, određuje granične prelaze, kategoriju graničnih prelaza kao i vrijeme i način prelaska državne granice.

(2) Granični prelazi sa susjednom državom određuju se u skladu s međunarodnim ugovorom.

Član 11

(Vrste graničnih prelaza)

(1) Granični prelazi mogu biti otvoreni za međunarodni i pogranični saobraćaj.

(2) Granični prelazi za pogranični saobraćaj mogu biti stalni i sezonski.

(3) (brisano)

Član 12

(Privremeni granični prelaz)

(1) Izuzetno, Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo bezbjednosti), na predlog GPBiH, uz prethodno pribavljenu saglasnost UIO i nadležnog organa susjedne države, te Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija i trezora) ukoliko je potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta, može rješenjem odrediti privremeni granični prelaz, ako je to potrebno za realizovanje kratkotrajnih aktivnosti kao što su:

a) kulturne, vjerske, naučne, stručne i turističke manifestacije;

b) sportske priredbe;

c) potreba za preusmjeravanjem saobraćaja;

d) aktivnosti koje proizlaze iz međunarodnih ugovora;

e) poljoprivredne i privredne aktivnosti.

(2) Privremeni granični prelaz može se odrediti u trajanju do tri mjeseca tokom kalendarske godine, osim u slučaju iz stava (1) tačka e) ovog člana, prema kojem se granični prelaz može odrediti za vrijeme trajanja tih aktivnosti ili dok postoji opravdan razlog.

(3) U rješenju o određivanju privremenog graničnog prelaza odrediće se vrijeme, način i drugi uslovi prelaska preko državne granice. Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Savjet ministara, na predlog Ministarstva bezbjednosti, uz saglasnost Ministarstva finansija i trezora i UIO, donijeće provedbeni propis o određivanju privremenih graničnih prelaza, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 13

(Zabrane i ograničenja prenosa robe)

Na privremenim graničnim prelazima nije dozvoljeno prenositi robu komercijalnog karaktera, osim one za koju je dato odobrenje, niti robu koja podliježe inspekcijskim provjerama.

Član 14

(Uslovi izgradnje, opremanja i upravljanja graničnim prelazima)

(1) UIO je nadležna za poslove izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, upravljanja i održavanja objekata i infrastrukture na graničnim prelazima.

(2) Granični prelaz mora biti izgrađen i opremljen tako da omogućava efikasno i sigurno obavljanje graničnih provjera, u skladu sa standardima i uslovima koje utvrđuje Savjet ministara.

(3) UIO, s ciljem ispunjavanja standarda opremljenosti i potrebnih uslova iz stava (2) ovog člana, prethodno pribavlja mišljenje o ispunjavanju standarda od službi uključenih u granične provjere.

(4) Savjet ministara donijeće provedbeni propis o standardima i uslovima izgradnje i opremanja graničnih prelaza iz stava (2) ovog člana, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 15

(Obaveze operatera)

(1) Operateri su obavezni da na području graničnog prelaza obezbijede prostor i organizaciju kojom se omogućava nesmetano obavljanje graničnih provjera u skladu s odredbama ovog zakona.

(2) Operateri vazdušnih, riječnih i morskih luka, željeznica i graničnih drumskih prelaza na kojima se obavlja međunarodni saobraćaj obezbjeđuju prostor koji omogućava da se putnici na međunarodnim letovima, međunarodnim plovnim linijama i međunarodnim željezničkim i drumskim linijama mogu odvojiti od drugih putnika, kao i prostor za smještaj stranaca koji ne ispunjavaju uslove za ulazak u zemlju u skladu sa posebnim zakonom.

(3) Troškove uređenja i opremanja graničnih prelaza na vazdušnim, riječnim i morskim lukama, željeznici i putevima snose državni organi na teret budžeta institucija BiH, ako su dio planova razvoja mreže graničnih prelaza, koje utvrđuje Savjet ministara, dok troškove uređenja i opremanja ostalih graničnih prelaza snose operateri.

(4) Međusobni odnosi operatera i organa koji obavlja granične provjere uređuju se ugovorom.

Član 16

(Gradnja i postavljanje objekata na području graničnog prelaza)

(1) Gradnja, postavljanje, odnosno promjena namjene objekata na području graničnog prelaza ne smije ometati obavljanje graničnih provjera i sprovođenje bezbjednosnih mjera na državnoj granici.

(2) U postupku realizacije aktivnosti iz stava (1) ovog člana, vlasnik, investitor ili projektant dužan je pribaviti saglasnost GPBiH.

(3) Saglasnost iz stava (2) ovog člana neće se dati ako bi objekat, uređaj ili djelatnost ometala obavljanje graničnih provjera i bezbjednosnih mjera na državnoj granici.

(4) U slučaju odbijanja davanja saglasnosti iz stava (2) ovog člana žalba se može izjaviti Ministarstvu bezbjednosti u roku od 15 dana.

Član 17

(Područje graničnog prelaza)

(1) Području graničnog prelaza pripada prostor koji je potreban za obavljanje graničnih provjera i drugih graničnih formalnosti, kao i neposredna okolina s objektima koji su potrebni za nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja i obavljanje graničnih provjera te drugih graničnih formalnosti.

(2) Područje graničnog prelaza rješenjem određuje Ministarstvo bezbjednosti na predlog GPBiH, uz prethodno pribavljeno mišljenje UIO.

(3) Područje graničnog prelaza na zajedničkim lokacijama graničnih prelaza određuje se u skladu s međunarodnim ugovorom.

(4) Uslovi i način određivanja područja graničnih prelaza urediće se propisom o sprovođenju koji će donijeti Ministarstvo bezbjednosti, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 18

(Označavanje graničnog prelaza i njegovog područja)

(1) Granični prelaz i njegovo područje označavaju se propisanim oznakama i drugom saobraćajnom signalizacijom.

(2) Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo komunikacija i transporta) postavlja i održava oznake i drugu saobraćajnu signalizaciju iz stava (1) ovog člana tako da oznake graničnih prelaza budu jasno vidljive.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, oznake i drugu saobraćajnu signalizaciju graničnog prelaza i njegovog područja na vazdušnim, morskim i riječnim lukama i na željeznici postavlja i održava operater.

(4) Ministarstvo komunikacija i transporta donijeće provedbeni propis o obliku i sadržaju oznaka i druge saobraćajne signalizacije kojima se označava granični prelaz i njegovo područje, kao i o načinu postavljanja tih oznaka i signalizacije, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 19

(Kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza)

(1) Na području graničnog prelaza dozvoljeno je kretanje i zadržavanje samo licima koja namjeravaju preći državnu granicu ili koja su državnu granicu već prešla te se na graničnom prelazu zadržavaju zbog graničnih provjera, kao i licima koja se na graničnom prelazu zadržavaju iz opravdanih razloga.

(2) Lica koja se nalaze na graničnom prelazu, odnosno području graničnog prelaza, mogu se kretati u za to određenom prostoru, te su dužna pridržavati se upozorenja i naređenja policijskih službenika GPBiH koji obavljaju granične provjere.

Član 20

(Obaveza pribavljanja dozvole za kretanje i zadržavanje na međunarodnom aerodromu)

(1) Operater i drugo pravno i fizičko lice, koje na području graničnog prelaza na međunarodnom aerodromu obavlja registrovanu djelatnost, dužno je da za zaposlenika, prije započinjanja njegovog rada, pribavi dozvolu za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza na međunarodnom aerodromu, te da snosi troškove njene izrade.

(2) Zaposlenici kod operatera i drugog pravnog i fizičkog lica dužni su da dozvolu za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza na međunarodnom aerodromu nose na vidnom mjestu.

(3) Dozvolu iz stava (1) ovog člana izdaje GPBiH na pismeni zahtjev operatera i drugog pravnog i fizičkog lica.

(4) Dozvola iz stava (1) ovog člana neće se izdati, odnosno oduzeće se, ako to nalažu razlozi bezbjednosti civilnog vazdušnog saobraćaja.

(5) Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje, odnosno oduzimanju dozvole iz stava (1) ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu bezbjednosti u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(6) GPBiH donijeće provedbeni propis o izgledu i sadržaju, kao i uslovima i proceduri izdavanja i oduzimanja dozvole iz stava (1) ovog člana, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(7) Kretanje i zadržavanje vozila u bezbjednosnim zonama ograničenog pristupa na području međunarodnih aerodroma dozvoljeno je samo uz dozvolu koju izdaje mjesno nadležna jedinica GPBiH, a koja mora biti vidno istaknuta na prednjoj strani vozila.

(8) Nadležna jedinica GPBiH vršiće izdavanje, kontrolu i oduzimanje dozvole za kretanje i zadržavanje vozila.

(9) GPBiH donijeće provedbeni propis o izgledu i sadržaju, kao i uslovima i proceduri izdavanja i oduzimanja dozvole iz stava (7) ovog člana, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 21

(Obaveze zapovjednika, vođe ili vlasnika plovila)

(1) Zapovjednik teretnog ili putničkog broda u međunarodnom saobraćaju, kao i vođa jahte ili brodice namijenjene za razonodu ili sport u međunarodnom saobraćaju, koji uplovi u teritorijalno more BiH, dužan je pristati u luku u kojoj se nalazi pomorski granični prelaz radi obavljanja granične kontrole, osim u slučaju neškodljivog prolaska.

(2) Zapovjednik ili vođa plovila iz stava (1) ovog člana, prilikom prelaska državne granice, dužan je predati policijskim službenicima GPBiH spisak članova posade i putnika na plovilu, osim ako je međunarodnim ugovorom u kojem je BiH potpisnica ili drugim propisom drugačije uređeno, te im dati na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice.

(3) Zapovjednik ili vođa plovila iz stava (1) ovog člana u međunarodnom saobraćaju, koje je zbog više sile pristalo izvan određenog pomorskog ili riječnog graničnog prelaza, dužan je bez odgađanja prijaviti pristajanje najbližoj jedinici GPBiH ili lokalnoj policiji.

Član 21a

(Obaveze avio-prevoznika)

(1) Avio-prevoznik u međunarodnom saobraćaju dužan je da, nakon polijetanja aviona prema nekom od aerodroma u BiH, na pogodan način GPBiH dostavi podatke o posadi i putnicima na tom letu koji će obavezno sadržavati: prezime, ime, datum rođenja, vrstu i broj putne isprave, državljanstvo, naziv graničnog prelaza na kojem će ući u BiH, oznaku leta, vrijeme polaska i dolaska, ukupan broj putnika i prvo mjesto ukrcaja.

(2) Podaci iz stava (1) ovog člana biće izbrisani ili na drugi način trajno uništeni u roku od 24 sata od vremena ulaska putnika u zemlju, osim ako su ti podaci naknadno potrebni za primjenu ovlašćenja GPBiH.

(3) Zapovjednik aviona u međunarodnom saobraćaju dužan je da pristane na aerodrom na kojem se nalazi međunarodni granični prelaz radi obavljanja graničnih provjera, osim u slučaju više sile.

(4) U slučaju pristajanja izvan aerodroma iz stava (3) ovog člana iz razloga više sile, zapovjednik aviona u međunarodnom saobraćaju dužan je da bez nepotrebnog odlaganja o tome izvijesti GPBiH i lokalnu policiju.

(5) Avio-prevoznik u međunarodnom saobraćaju dužan je da sprovodi mjere i obezbijedi uslove, osim onih navedenih u članu 15. stav (2) ovog zakona, a koji se tiču boravka na graničnom prelazu i povratka lica koja ne ispunjavaju uslove za ulazak u državu a koja su doputovala letom tog avioprevoznika.

(6) Avio-prevoznik obavezan je da na prikladan način obavijesti putnike o postupanju s ličnim podacima iz stava (1) ovog člana.

Član 22

(Odobrenje za krstarenje i zaustavljanje stranih plovila)

(1) Strana plovila za razonodu ili sport mogu krstariti i zaustavljati se u obalnom moru BiH, kao i na rijekama gdje se odvija međunarodna plovidba, ako dobiju odobrenje za to.

(2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana može biti izdato stranom plovilu za razonodu ili sport ako posada tih plovila ispunjava opšte uslove za ulazak u BiH, propisane članom 8. stav (2) ovog zakona, a plovilo odgovarajuće dokumente.

(3) Odobrenje izdaje najbliža lučka kapetanija, uz saglasnost mjesno nadležne jedinice GPBiH i UIO, nakon uplovljavanja stranog plovila iz stava (1) ovog člana u domaće vode.

(4) Odobrenje za strana plovila iz stava (1) ovog člana koja su dopremljena u BiH kopnenim putem izdaje najbliža lučka kapetanija.

(5) Odobrenje iz stava (1) ovog člana sadrži karakteristike stranog plovila namijenjenog razonodi ili sportu, podatke o posadi i putnicima tog plovila, kao i rok važenja odobrenja.

Član 23

(Privremena zabrana ili ograničenje plovidbe)

GPBiH može privremeno zabraniti ili ograničiti plovidbu u određenom području rijeke na kojoj se odvija međunarodna plovidba ili obalnog mora, ako to nalažu razlozi bezbjednosti granice.

Član 24

(Obaveza prijave lica bez isprava)

(1) Zapovjednik ili vođa plovila dužan je da nakon pristajanja u luku prijavi nadležnoj jedinici GPBiH ili drugoj policijskoj jedinici svako lice koje se nalazi na plovilu bez isprava propisanih za prelazak državne granice, kao i lice koje se ukrcalo na plovilo bez odobrenja zapovjednika ili vođe.

(2) Zapovjednik ili vođa plovila neće dozvoliti da se lice iz stava (1) ovog člana ili lice kojem je ulazak u BiH zabranjen iskrca sa plovila u luku, bez odobrenja GPBiH.

(3) U slučaju da se lice iz st. (1) i (2) ovog člana iskrca sa plovila u luku bez odobrenja GPBiH, zapovjednik, vođa ili vlasnik plovila dužan je da podmiri troškove boravka i udaljenja tog lica iz BiH.

Član 25

(Ukrcavanje lica na plovilo izvan graničnog prelaza)

(1) Zapovjednik ili vođa plovila u međunarodnom saobraćaju ne smije obaviti ukrcavanje ili iskrcavanje lica izvan graničnog prelaza, osim u slučaju njihovog spašavanja.

(2) Zapovjednik ili vođa plovila u međunarodnom saobraćaju dužan je da slučaj iz stava (1) ovog člana odmah prijavi najbližoj jedinici GPBiH ili drugoj policijskoj jedinici.

Član 26

(Odobrenje članu posade za kretanje u mjestu zadržavanja broda)

(1) Članu posade stranog broda, koji nema potrebnu vizu za ulazak u BiH, za vrijeme zadržavanja broda na području graničnog prelaza ili luke, može se izdati odobrenje za kretanje na području mjesta u kojem se nalazi luka.

(2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana, na zahtjev zapovjednika stranog broda, izdaje nadležna jedinica GPBiH za vrijeme zadržavanja broda, a najduže do 30 dana.

(3) GPBiH će donijeti provedbeni propis o izgledu, sadržaju i načinu izdavanja i o obrascu odobrenja za kretanje u mjestu zadržavanja broda, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 27

(Obaveze mašinovođe voza i željezničkog prevoznika u međunarodnom saobraćaju)

(1) Mašinovođa voza u međunarodnom saobraćaju neće zaustaviti voz na dijelu pruge između državne granice i graničnog prelaza, osim kada je to neophodno zbog regulisanja željezničkog saobraćaja ili u slučaju više sile ili ako to zahtijeva nadležni organ.

(2) Ako mašinovođa voza u međunarodnom saobraćaju zaustavi voz koji je ušao u BiH preko državne granice BiH, na otvorenoj pruzi izvan područja graničnog prelaza, dužan je preuzeti potrebne mjere u svrhu onemogućavanja napuštanja voza putnicima te o zaustavljanju izvijestiti nadležnu jedinicu GPBiH.

GLAVA IV - GRANIČNE PROVJERE I NADZOR GRANICE

Član 28

(Mjesto obavljanja i troškovi posebnih graničnih provjera)

(1) Granične provjere obavljaju se na graničnom prelazu.

(2) Granična provjera može se obaviti i izvan graničnog prelaza u vozovima, avionima, plovilima ili na drugom mjestu u graničnom pojasu.

(3) U slučaju posebnih i opravdanih razloga, granična provjera se može obaviti i na drugom mjestu.

(4) Troškove provjera iz stava (3) ovog člana snosi stranka, a prema rješenju o visini troškova koje donosi GPBiH.

(5) Granične provjere se vrše na prvoj liniji, a po potrebi se mogu vršiti i na drugoj liniji provjera.

(6) Lica koja budu podvrgnuta graničnim provjerama na drugoj liniji biće informisana na jeziku koji razumiju ili na drugi prigodan način o razlozima provjera kao i postupcima takvih provjera.

(7) GPBiH će donijeti provedbeni propis kojim će detaljnije urediti obavljanje i troškove graničnih provjera.

(8) Za granične provjere državljana BiH i stranih državljana mogu se uspostaviti odvojene trake.

(9) Granična provjera ili dio granične provjere može se obavljati i na području druge države, odnosno na zajedničkom graničnom prelazu, ako je to u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Član 29

(Obaveza podvrgavanja graničnim provjerama)

(1) Lice koje namjerava preći ili je već prešlo graničnu liniju dužno je zaustaviti se i dati na uvid važeću putnu ispravu.

(2) Lice iz stava (1) ovog člana ne smije izbjeći granične provjere napuštanjem područja graničnog prelaza ili na neki drugi način.

(3) Lice iz st. (1) i (2) ovog člana dužno je policijskom službeniku GPBiH pojasniti sve okolnosti vezane za ispunjavanje uslova za prelazak državne granice i postupati po upozorenjima i naredbama policijskog službenika GPBiH koji obavlja granične provjere.

Član 30

(Poslovi graničnih provjera)

(1) Poslovi graničnih provjera obuhvataju:

a) provjeru lica;

b) provjeru stvari i

c) provjeru prevoznog sredstva.

(2) Pri obavljaju poslova iz stava (1) ovog člana, policijski službenici GPBiH upotrebljavaju odgovarajuća tehnička pomagala i službene pse.

(3) GPBiH će donijeti provedbeni propis o načinu obavljanja graničnih provjera, unošenja podataka u putne isprave, podataka o ulasku i izlasku iz zemlje, o odbijanju ulaska u zemlju, kao i drugih relevantnih podataka, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 31

(Provjera lica)

(1) Pri obavljanju provjere lica, policijski službenik GPBiH ovlašćen je da:

a) traži na uvid putnu ispravu;

b) provjeri putne isprave;

c) obavi provjere s ciljem otkrivanja i sprečavanja prijetnji nacionalnoj i javnoj bezbjednosti i pravnom poretku;

d) unese u putnu ispravu podatke o odbijanju ulaska u zemlju i druge relevantne podatke;

e) preduzme mjere i radnje za utvrđivanje identiteta lica metodama i sredstvima kriminalističke tehnike kada postoji sumnja u vjerodostojnost isprave za prelazak državne granice;

f) zaustavi i zadrži lice u vremenu potrebnom za obavljanje granične provjere;

g) da upozorenja i naredbe s ciljem pravilnog, nesmetanog i brzog obavljanja granične provjere;

h) obavi provjeru u potražnim i drugim evidencijama;

i) obavi pregled ili pretraživanje ako na drugi način nije moguće izvršiti provjeru.

(2) Licima koja ispunjavaju uslove za prelazak državne granice, policijski službenik GPBiH koji vrši granične provjere u putnu ispravu utiskuje ulazni ili izlazni štambilj, ako međunarodnim ugovorom ili propisom BiH nije drugačije uređeno.

(3) (brisano)

Član 32

(Provjere stvari i prevoznog sredstva)

(1) Provjera stvari obuhvata pregled predmeta koje lice posjeduje prilikom prelaska državne granice.

(2) Policijski službenik GPBiH ovlašćen je za zahtijeva od lica da pokaže predmete koje ima kod sebe, te da obavi njihov pregled radi pronalaska zabranjenih ili skrivenih stvari i predmeta čije prenošenje preko državne granice nije dozvoljeno.

(3) Provjera prevoznog sredstva obuhvata unutrašnji i spoljni vizuelni pregled prevoznog sredstva, pretragu prevoznog sredstva, provjeru u potražnim evidencijama, te pregled dokumenata izdatih za prevozno sredstvo.

(4) Prevozno sredstvo prevoznika u međunarodnom saobraćaju ne smije napustiti mjesto obavljanja granične provjere bez odobrenja GPBiH.

(5) U slučaju kada postoji osnova sumnje da lice u prevoznom sredstvu prevozi skrivena lica, zabranjene predmete ili stvari, koje bi doprinijele utvrđivanju njegovog identiteta ili identiteta drugih putnika, policijski službenik GPBiH može obaviti pretragu prevoznog sredstva ili dijelova prevoznog sredstva uključujući i njegovo rastavljanje.

Član 33

(Pravo prisustva prilikom pregleda ili pretrage)

Posjednik prevoznog sredstva ili stvari ima pravo prisustva prilikom pregleda, odnosno pretrage.

Član 34

(Postupanje u skladu s drugim propisima)

(1) Ako policijski službenik GPBiH pri pregledu ili pretrage lica, stvari ili prevoznog sredstva nađe predmete koje treba oduzeti prema odredbama Zakona o krivičnom postupku BiH, odnosno Zakona o prekršajima BiH ili predmete koji su potrebni za vođenje krivičnog ili prekršajnog postupka, nastavlja postupak prema odredbama zakona koji uređuje krivični ili prekršajni postupak.

(2) Ako policijski službenik GPBiH prilikom pregleda ili pretrage lica, stvari ili prevoznog sredstva pronađe predmete koji nisu potrebni za sprovođenje postupaka iz stava (1) ovog člana, ali su u nadležnosti UIO ili drugih državnih organa, pronađene predmete ustupa navedenim organima na dalje postupanje.

Član 35

(Popuštanje u režimu graničnih provjera)

(1) Ako iz posebnih razloga nije moguće obaviti granične provjere u potpunosti i kada uprkos tome što su upotrijebljene sve kadrovske i organizacione mogućnosti dođe do neprihvatljivo dugih perioda čekanja na prelazak granice ili drugih većih smetnji pri odvijanju prometa preko graničnog prelaza, policijski službenik GPBiH, nadležan za organizaciju i vođenje graničnih provjera, može privremeno odrediti popuštanje u graničnim provjerama.

(2) Policijski službenik GPBiH, odgovoran za organizaciju i vođenje graničnih provjera, određuje prioritetne granične provjere, organizaciju i vrijeme trajanja popuštanja u režimu graničnih provjera.

(3) Pri određivanju prioritetnih ciljeva graničnih provjera, provjera ulaska u državu ima prednost nad provjerom izlaska iz države.

(4) U slučaju popuštanja režima graničnih provjera, policijski službenik GPBiH koji obavlja granične provjere otisnuće štambilj u putne isprave na ulasku i na izlasku iz države.

Član 35a

(Granična provjera određenih lica)

(1) Čelnici država i članovi njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak najavljen GPBiH diplomatskim putem ne podliježu graničnim provjerama.

(2) Piloti aviona i drugi članovi posade, nosioci pilotske dozvole ili potvrde o pripadnosti posadi iz člana 9. Konvencije o civilnom vazduhoplovstvu od 7. decembra 1944. godine, za vrijeme obavljanja dužnosti i na osnovu isprava mogu:

a) ukrcavati se i iskrcavati na aerodromu gdje privremeno pristaju,

b) ući na područje grada u koji privremeno slijeću,

c) putovati korišćenjem bilo kojeg prevoznog sredstva do aerodroma unutar teritorije BiH kako bi se tamo ukracali na avion koji polijeće s tog aerodroma.

(3) Pomorcima koji imaju identifikacionu ispravu pomoraca izdatu u skladu sa Ženevskom konvencijom od 19. juna 2003. godine, Londonskom konvencijom od 9. aprila 1965. godine te relevantnim međunarodnim pravom može se dozvoliti da se iskrcaju na teritoriju BiH kako bi boravili na području luke gdje je njihov brod pristao ili u susjednim mjestima bez potrebe prelaska preko graničnog prelaza pod uslovom da se nalaze na listi posade broda kojem pripadaju, koji je prethodno predan na provjeru tijelu nadležnom za graničnu kontrolu.

(4) Nosiocima diplomatskih ili službenih putnih isprava koje su im izdale njihove vlade i priznala BiH kao i nosiocima isprava međunarodnih organizacija koji putuju radi obavljanja svojih dužnosti može se dati prednost pred ostalim putnicima na graničnim prelazima i ne moraju imati dokaze o sredstvima za izdržavanje.

Član 36

(Ulazak pripadnika stranih službi bezbjednosti u BiH)

(1) Pripadniku stranih službi bezbjednosti može se odobriti ulazak u BiH u uniformi, sa službenim kratkim vatrenim oružjem i vozilom koje je označeno njihovim oznakama.

(2) Odobrenje za ulazak pripadniku stranih službi bezbjednosti iz stava (1) ovog člana na teritoriju BiH izdaje GPBiH uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva bezbjednosti, pod uslovom da to nije u suprotnosti s interesima BiH.

(3) U odobrenju se mogu odrediti posebni uslovi za ulazak.

(4) Pripadnici stranih službi bezbjednosti iz stava (1) ovog člana, koji su članovi radnih delegacija u službenoj posjeti, smiju ući u BiH, nositi uniformu i službeno naoružanje ako je ono sastavni dio uniforme, i bez posebnog odobrenja, ali uz prethodnu pisanu najavu GPBiH.

(5) Pripadnici stranih službi bezbjednosti koji neposredno štite predstavnike stranih država ili predstavnike međunarodnih organizacija i institucija tokom posjete BiH mogu unijeti i nositi službeno kratko vatreno oružje i pripadajuću municiju uz odobrenje GPBiH.

(6) Izuzetno, odobrenje iz st. (2) i (5) ovog člana može se izdati i za prelazak preko područja BiH.

Član 36a

(Granične provjere pripadnika vojnih snaga država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir)

Granične provjere pripadnika vojnih snaga država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir obavljaće se shodno odredbama Sporazuma između država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir te ostalih pripadajućih protokola.

Član 37

(Nadzor granice)

(1) Nadzor granice obavlja GPBiH s ciljem sprečavanja neovlašćenih prelazaka državne granice, suzbijanja prekograničnog kriminala i preduzimanja mjera prema licima koja su prešla državnu granicu na nedozvoljen način.

(2) U skladu s postojećim ili predviđenim rizicima i prijetnjama, a s ciljem obavljanja poslova nadzora granice, GPBIH preduzima odgovarajuće mjere i radnje usmjerene na sprečavanje i odvraćanje lica od izbjegavanja provjera na graničnim prelazima.

GLAVA V - GRANIČNA LINIJA I ZAŠTITNO PODRUČJE

Član 38

(Razgraničavanje, obilježavanje i uređivanje granične linije)

(1) Granična linija obilježava se graničnim oznakama.

(2) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine nadležno je za poslove premjera, označavanja, obnavljanja i održavanja graničnih oznaka na uređenoj državnoj granici te pripremanje dokumenata o državnoj granici.

(3) Savjet ministara, na predlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, uspostavlja tijelo koje će, zajedno sa nadležnim tijelima susjednih država, obaviti poslove razgraničavanja i utvrđivanja državne granice, te pripreme za sklapanje međunarodnih ugovora o državnoj granici.

(4) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Savjetu ministara dostavlja predlog za imenovanje organa iz stava (3) ovog člana.

(5) Oštećenje, premještanje ili uništavanje graničnih oznaka nije dozvoljeno.

(6) Izgled graničnih oznaka i postavljanje tih oznaka na graničnoj liniji urediće se u postupku zaključivanja međunarodnih ugovora o granici između Bosne i Hercegovine i susjednih država.

Član 39

(Upozoravanje na graničnu liniju)

(1) U blizini granične linije, na putevima i drugim komunikacijama, postavljaju se posebne natpisne table i signalizacija kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji.

(2) Posebne natpisne table i signalizaciju, na predlog GPBiH, nakon premjera nadležne geodetske uprave, postavlja Ministarstvo komunikacija i transporta.

(3) Na posebne natpisne table i signalizaciju zabranjeno je postavljati druge table ili signalizaciju kojima bi se smanjivala vidljivost tabli i signalizacije kojima se upozorava na graničnu liniju.

(4) U području graničnog prelaza i u zaštitnom području nije dozvoljeno postavljanje bilo kakvih tabli reklamnog ili propagandnog sadržaja, osim saobraćajne signalizacije.

Član 40

(Vidljivost granične linije)

(1) Za osiguranje vidljivosti granične linije odgovorno je nadležno tijelo Savjeta ministara.

(2) Radi vidljivosti granične linije, GPBiH može zabraniti sadnju ili sjetvu određenih vrsta poljoprivrednih kultura, drveća i drugog rastinja uz graničnu liniju.

(3) Ako zbog odluke iz stava (2) ovog člana nastupi šteta, pravna i fizička lica kojima je šteta nanesena imaju pravo na naknadu štete.

Član 41

(Zabrana djelatnosti uz graničnu liniju)

(1) Savjet ministara, na predlog GPBiH, preko Ministarstva bezbjednosti može iz razloga bezbjednosti zabraniti plovidbu, lov, ribolov, prelet letjelica i drugih naprava za letenje, kretanje, zadržavanje i naseljavanje uz graničnu liniju. Zabrana traje dok traju razlozi bezbjednosti.

(2) Lov u zaštitnom području mora se pismeno najaviti nadležnoj jedinici GPBiH najkasnije 24 sata prije početka lova.

Član 42

(Zaštitno područje i uređenje prostora uz granicu)

(1) Dubinu zaštitnog područja na dijelovima državne granice utvrđuje GPBiH na predlog mjesno nadležne jedinice GPBiH.

(2) U postupku donošenja prostornog plana, kojim se uređuje prostor u zaštitnom području, u skladu s posebnim zakonom, nadležni organ dužan je pribaviti saglasnost Ministarstva bezbjednosti.

(3) Saglasnost iz stava (2) ovog člana Ministarstvo bezbjednosti izdaje na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja GPBiH.

(4) Ministarstvo bezbjednosti neće izdati saglasnost za donošenje prostornog plana iz stava (2) ovog člana ako bi bila dovedena u pitanje bezbjednost i preglednost državne granice.

GLAVA VI - GRANIČNI INCIDENT I POVREDA DRŽAVNE GRANICE

Član 43

(Granični incident i povreda državne granice)

Granični incident i povreda državne granice je aktivnost stranih državnih tijela i drugih lica na državnoj granici ili u njenoj neposrednoj blizini, koja nije dozvoljena međunarodnim konvencijama, ugovorima ili propisima BiH, kao i svako drugo narušavanje nepovredivosti državne granice.

Član 44

(Nadležni organi)

(1) GPBiH je nadležna za utvrđivanje graničnog incidenta.

(2) Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine nadležno je za rješavanje graničnog incidenta.

(3) Postupak utvrđivanja i rješavanja graničnog incidenta i drugih povreda državne granice propisuje Savjet ministara propisom o sprovođenju, na predlog Ministarstva bezbjednosti, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 45

(Naknada štete)

(1) Ako je graničnim incidentom ili drugom povredom državne granice nastupila materijalna šteta, način obeštećenja utvrđuje se međunarodnim ugovorom.

(2) Ako međunarodnim ugovorom nije predviđen način utvrđivanja visine materijalne štete i obeštećenja, dokumentacija koja se odnosi na utvrđivanje materijalne štete i obeštećenja, radi regulisanja obeštećenja, dostavlja se preko Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 46

(Povreda vazdušnog prostora)

Ako je povreda vazdušnog prostora BiH izvršena skretanjem zrakoplova s odobrenog vazdušnog ili graničnog koridora, organ nadležan za kontrolu letenja i vođenja zrakoplova, odmah po saznanju da je povreda izvršena, utvrđuje činjenice u vezi s povredom vazdušnog prostora i o tome obavještava GPBiH.

GLAVA VII - MEĐUNARODNA GRANIČNA SARADNjA

Član 47

(Međunarodna granična policijska saradnja)

Međunarodna granična policijska saradnja obuhvata djelatnost stranih policijskih službi na državnom području BiH, odnosno djelatnost GPBiH na stranom državnom području, saradnju sa stranim službama bezbjednosti i razmjenu policijskog službenika za vezu, u skladu s međunarodnim ugovorom i potpisanim sporazumom o saradnji.

Član 48

(Saradnja sa stranim tijelima bezbjednosti)

(1) U BiH mogu ući ovlašćeni policijski službenici i službenici carine drugih država i zajedno sa službenicima GPBiH i drugih državnih policijskih agencija u BiH kao i službenicima carine BiH, u skladu s međunarodnim ugovorom i potpisanim sporazumom o saradnji, obavljati određene radnje vezane za nadzor državne granice i druge poslove međunarodne policijske i carinske saradnje.

(2) Policijski službenici GPBiH i drugih državnih policijskih agencija u BiH mogu, u skladu s međunarodnim ugovorom, u drugim državama obavljati određene radnje i poslove iz stava (1) ovog člana.

(3) Pripadnici stranih službi iz stava (1) ovog člana mogu na teritoriji BiH bez posebnog odobrenja koristiti vozila sa svojim oznakama, nositi uniformu, kratko lično naoružanje i druga sredstva prisile, ako je to sastavni dio njihove službene uniforme.

Član 49

(Policijski službenik GPBiH za vezu)

U skladu s međunarodnim ugovorom, Savjet ministara može uputiti policijske službenike GPBiH u inostranstvo radi obavljanja poslova međunarodne policijske saradnje u oblasti graničnih poslova, pri čemu im određuju konkretne zadatke i ovlašćenja.

GLAVA VIII - PRENOŠENjE ORUŽJA

Član 50

(Obaveza prijavljivanja oružja i municije)

(1) Preko državne granice BiH mogu se prenijeti samo one vrste oružja i municije koji mogu biti nabavljeni, držani i nošeni u BiH, a prema važećim zakonima BiH.

(2) Državljani BiH i strani državljani koji unose ili iznose oružje i municiju u BiH dužni su prijaviti ga policijskim službenicima GPBiH prilikom prelaska državne granice na graničnom prelazu.

(3) Oružje i municija ne mogu se prenositi preko graničnih prelaza za pogranični saobraćaj, ako nije drugačije određeno međunarodnim sporazumom.

Član 51

(Odobrenje za prenošenje oružja)

(1) Za unošenje oružja i municije u BiH potrebno je odobrenje nadležnog organa BiH izdato u skladu s važećim zakonskim propisima.

(2) Državljani BiH mogu iznijeti iz BiH oružje za koje imaju odgovarajuću dozvolu.

(3) Ako prilikom prenošenja oružja i municije lice ne posjeduje odobrenje za nabavku, odnosno dozvolu za držanje i nošenje oružja i municije izdato od nadležnog organa u BiH, policijski službenici GPBiH će privremeno oduzeti oružje i municiju i postupiti prema važećim zakonima kojima se reguliše nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije u BiH.

(4) Državljani BiH koji su stalno nastanjeni u inostranstvu mogu, radi lova, donijeti lovačko oružje i municiju u BiH, ako su podaci o oružju i municiji uneseni u njihovu važeću putnu ispravu.

Član 52

(Uslovi za prenošenje oružja za strane državljane)

(1) Strani državljani stalno nastanjeni u BiH ili strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak u BiH na period duži od šest mjeseci mogu unijeti oružje i municiju u BiH u skladu sa uslovima datim u ovom zakonu, kao i drugim važećim zakonima BiH, entitetima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

(2) Strani državljani koji prolaze kroz BiH mogu unijeti i iznijeti iz BiH oružje i municiju ako za to imaju odobrenje koje je izdalo diplomatsko ili konzularno predstavništvo BiH u inostranstvu.

(3) Strani državljani koji privremeno ili stalno borave u BiH i napuštaju BiH mogu iznijeti iz BiH oružje i municiju samo na osnovu odobrenja koje izdaje mjesno nadležno tijelo unutrašnjih poslova u BiH.

Član 53

(Uslovi za unošenje lovačkog oružja i municije)

(1) Strani državljani koji dolaze u BiH radi lova obavezni su da pokažu poziv lovačkog društva iz BiH, daju na uvid odobrenje nadležnog organa za nošenje oružja ili dokaz o članstvu u lovačkom društvu druge države te da prijave lovačko oružje i municiju policijskim službenicima GPBiH prilikom prelaska državne granice.

(2) Ako podaci o lovačkom oružju i municiji nisu uneseni u putnu ispravu lica iz stava (1) ovog člana, a lice ima odobrenje koje je izdao nadležni organ u zemlji iz koje dolazi, podaci o odobrenju, oružju i municiji biće uneseni u putnu ispravu.

(3) Podaci o odobrenju, oružju i municiji koji su uneseni u putnu ispravu ili posebni obrazac za prenošenje oružja i municije preko državne granice, shodno stavu (2) ovog člana, prilikom izlaska iz BiH obavezno se poništavaju odnosno razdužuju.

(4) Državljani BiH i strani državljani koji unose ili iznose oružje i municiju u/iz BiH dužni su da kod nadležnih carinskih organa razduže raniji privremeno odobreni postupak iznošenja odnosno unošenja oružja i municije.

(5) Ako podaci o lovačkom oružju i municiji nisu uneseni u putnu ispravu lica iz stava (1) ovog člana, a to lice nema odobrenje izdato od nadležnog organa u državi iz koje dolazi, policijski službenik GPBiH će privremeno oduzeti lovačko oružje i municiju i postupiti prema važećim zakonima kojima se reguliše nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije u BiH.

Član 54

(Prenošenje oružja i municije streljačkih društava)

(1) Članovi streljačkih društava, koji putuju pojedinačno ili grupno u inostranstvo radi učestvovanja na streljačkim takmičenjima ili priprema za takva takmičenja, mogu prenijeti oružje i municiju preko granice, a na osnovu odobrenja koje izdaje nadležni organ unutrašnjih poslova.

(2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se i na članove stranih streljačkih društava koji dolaze u BiH radi streljačkih takmičenja ili priprema za takva takmičenja.

Član 55

(Prenošenje oružja i municije brodom ili zrakoplovom)

(1) Lice koje BiH napušta brodom ili zrakoplovom obavezno je prijaviti i predati oružje i municiju policijskim službenicima GPBiH.

(2) Za oružje i municiju, predate u skladu sa stavom (1) ovog člana, izdaje se potvrda.

(3) Na osnovu potvrde iz stava (2) ovog člana, oružje i municija biće vraćeni nakon napuštanja broda ili zrakoplova na kraju putovanja.

Član 56

(Ovlašćenja carinskih službenika u kontroli prenošenja oružja i municije)

(1) Odredbe čl. 50. do 55. ovog zakona ne isključuju ovlašćenja carinskih službenika da obavljaju carinsku kontrolu prenošenja oružja i municije preko državne granice. Policijski službenici GPBiH i carinski službenici zajedno obavljaju kontrolu oružja i municije.

(2) Način na koji će policijski službenici GPBiH i carinski službenici obavljati kontrolu prenošenja oružja i municije preko državne granice, u smislu stava (1) ovog člana, biće uređen propisom o sprovođenju koji će donijeti Savjet ministara, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

GLAVA IX - PRIKUPLjANjE LIČNIH PODATAKA I EVIDENCIJE

Član 57

(Prikupljanje, obrada i upotreba podataka)

(1) Tokom obavljanja granične kontrole i drugih poslova iz ovog zakona, policijski službenici GPBiH ovlašćeni su da neposredno prikupljaju lične podatke od lica i podatke o vozilima nad kojima vrše granične provjere, te da podatke pohranjuju i obrađuju u evidencijama, uz primjenu tehničkih pomagala u skladu s ovim zakonom, kao i da upotrebljavaju lične i druge podatke iz evidencija koje se uspostavljaju i vode na osnovu drugih zakona.

(2) Prilikom prikupljanja, obrade i upotrebe podataka iz stava (1) ovog člana, GPBiH dužan je da se pridržava i odredaba Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Član 58

(Uređaji za prikupljanje podataka)

(1) GPBiH ovlašćen je, prilikom obavljanja granične kontrole, s ciljem traganja, utvrđivanja identiteta ili pronalaska počinilaca krivičnih djela i prekršaja, fotografirati, snimati i koristiti video-nadzor kao i primjenjivati druga tehnička pomagala.

(2) Uređaji iz stava (1) ovog člana, kada su postavljeni na području graničnih prelaza, moraju biti vidljivi. Lica koja se nalaze na takvom području moraju biti upozorena na takve uređaje.

(3) Ako se upotrebom uređaja i drugih tehničkih pomagala iz st. (1) i (2) ovog člana snimaju lični podaci, potrebno je te snimke uništiti u roku od jedne godine od dana snimanja tih podataka, osim ako nisu potrebni za procesuiranje izvršilaca krivičnih djela ili prekršaja.

(4) GPBiH donijeće provedbene propise o postavljanju i upotrebi tehničkih pomagala te fotografiranju, snimanju i korišćenju video-nadzora na graničnim prelazima uz državnu granicu, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 59

(Evidencije)

(1) Za potrebe efikasnog obavljanja granične kontrole, GPBiH ovlašćena je da vodi:

a) evidenciju o licima za koja su sprovedene detaljne granične provjere;

b) evidenciju o vozilima za koja su sprovedene detaljne granične provjere;

c) evidenciju o licima kojima je izdato granično odobrenje;

d) evidenciju o izdatom odobrenju boravka članu posade stranog broda u mjestu u kojem se nalazi granični prelaz za međunarodni saobraćaj;

e) evidenciju o odobrenjima za ulazak u BiH pripadnika službi bezbjednosti u uniformi s oružjem i vozilom;

f) evidenciju o licima kojima su izdate dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza na međunarodnom aerodromu;

g) evidenciju o vozilima za koja su izdate dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza na međunarodnom aerodromu;

h) evidenciju o licima koja su počinila povrede u vezi sa prelaskom državne granice;

i) evidenciju o licima koja su najavila lov u zaštitnom području;

j) evidenciju o licima koja prenose oružje i municiju preko državne granice:

k) evidenciju o primljenim zahtjevima i izdatim pograničnim propusnicama.

(2) Evidencija iz stava (1) tač. a) i b) ovog člana vodi se isključivo na osnovu prikupljanja podataka primjenom uređaja i drugih tehničkih pomagala za čitanje isprava za prelazak državne granice i registarskih tablica vozila.

Član 60

(Sadržaj evidencija)

(1) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka a) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, podaci o ispravi s kojom lice prelazi državnu granicu, mjesto, vrijeme i smjer prelaska državne granice, te otisci prstiju, otisci dlanova i podaci o drugim fizičkim identifikacionim znacima, ako su bili uzeti.

(2) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka b) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati podaci o registarskim oznakama vozila.

(3) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka c) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, mjesto i vrijeme odobreno za prelazak državne granice.

(4) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka d) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, prebivalište, državljanstvo, naziv brodara, broj i vrsta isprave na osnovu koje je izdato odobrenje, rok važenja odobrenja.

(5) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka e) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, prebivalište, državljanstvo, vrsta i broj putne isprave na osnovu koje je izdato odobrenje, rok važenja odobrenja.

(6) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka f) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, naziv pravnog ili fizičkog lica kod kojeg su zaposleni, broj isprave na osnovu koje je izdata iskaznica, rok važenja iskaznice.

(7) U evidenciju iz člana 59. stav (1) tačka g) ovog zakona mogu se prikupljati pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: registarski broj vozila, marka vozila i podaci o vlasniku vozila.

(8) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka h) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, vrijeme i mjesto počinjenja povrede državne granice, vrsta, broj i rok važenja isprave na osnovu koje je utvrđen identitet.

(9) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka i) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, naziv lovačkog društva na čijem području se najavljuje lov, mjesto i vrijeme trajanja lova, vrsta, broj i vrijeme važenja isprave na osnovu koje je utvrđen identitet.

(10) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka j) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, podaci o vrsti, marki, tvorničkom broju i kalibru oružja, podaci o količini i kalibru municije, broj i vrsta isprave na osnovu koje je izdato odobrenje za držanje i nošenje oružja, rok važenja odobrenja.

(11) U evidenciji iz člana 59. stav (1) tačka k) ovog zakona mogu se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: serijski broj pogranične propusnice, ime i prezime, datum rođenja, pol, državljanstvo, boravište, adresa stanovanja, datum izdavanja i datum važenja, područje u kojemu je nosiocu dozvoljeno kretanje i boravak te broj putne isprave na osnovu koje je izdata propusnica.

Član 61

(Rokovi čuvanja podataka)

(1) Rokovi za čuvanje podataka iz evidencija iz člana 60. ovog zakona su:

a) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (1) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju;

b) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (2) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju;

c) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (3) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju;

d) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (4) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju;

e) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (5) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju;

f) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (6) ovog zakona čuvaju se deset godina nakon unošenja u evidenciju;

g) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (7) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju;

h) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (8) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju;

i) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (9) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju;

j) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (10) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju;

k) podaci iz evidencije iz člana 60. stav (11) ovog zakona čuvaju se deset godina nakon unošenja u evidenciju.

(2) Nakon isteka roka čuvanja podataka navedenih u stavu (1) ovog člana oni se uništavaju.

GLAVA X - KAZNENE ODREDBE

Član 62

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

a) pokuša da pređe državnu granicu izvan graničnog prelaza, izvan radnog vremena graničnog prelaza, bez važećih putnih isprava ili suprotno namjeni graničnog prelaza (član 7. stav (2));

b) izbjegne granične provjere ili napusti područje graničnog prelaza dok granične provjere još nisu obavljene ili na drugi način pokuša izbjeći granične provjere (član 29. st. (1) i (2)).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

a) kao vlasnik ili posjednik zemljišta, ne omogući slobodan prolaz za nesmetano obavljanje poslova granične kontrole, te radi postavljanja ili održavanja propisanih oznaka područja graničnog prelaza, kao i graničnih i drugih oznaka uz granicu ili na drugi način ometa obavljanje poslova granične kontrole (član 6. stav (2));

b) pređe državnu granicu zbog više sile ili elementarnih nepogoda širih razmjera a o tome odmah bez odgađanja ne obavijesti najbližu jedinicu GPBiH (član 7. stav (4));

c) bez saglasnosti GPBiH o usklađenosti projekta sa posebnim uslovima koje treba da zadovoljava objekat započne gradnju, postavljanje i promjenu namjene objekta ili uređaja smještenog na području graničnog prelaza (član 16. st. (1) i (2));

d) se kretalo i zadržavalo na području graničnog prelaza bez namjere prelaska državne granice ili podvrgavanja graničnim provjerama ili bez drugih opravdanih razloga (član 19. stav (1));

e) na području graničnog prelaza ne postupa po upozorenjima i zapovijedima policijskog službenika GPBiH koji obavljaju granične provjere (član 19. stav (2));

f) za svog zaposlenika ne pribavi dozvolu za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza na međunarodnom aerodromu (član 20. stav (1));

g) na području graničnog prelaza pri kretanju i zadržavanju na vidnom mjestu sa sobom ne nosi dozvolu sa propisanim podacima (član 20. stav (2));

h) kao operater, drugo pravno ili fizičko lice koje se na području graničnog prelaza kreće vozilom u bezbjednosnoj zoni ograničenog pristupa na području međunarodnog aerodroma bez dozvole, kao i kad dozvola nije vidno istaknuta (član 20. stav (7));

i) kao zapovjednik teretnog ili putničkog broda ili kao vođa plovila namijenjenih za razonodu ili sport u međunarodnom saobraćaju, nakon uplovljavanja u teritorijalno more ili unutrašnje vode BiH ne uplovi u luku u kojoj se nalazi granični prelaz radi obavljanja granične kontrole i ne ispuni obavezu zapovjednika broda (član 21. stav (1));

j) kao zapovjednik ili vođa plovila, osim u slučaju više sile, u međunarodnom saobraćaju pristane plovilom izvan pomorskog ili riječnog graničnog prelaza bez potrebnog odobrenja (član 21. stav (3));

k) kao zapovjednik ili vođa plovila, nakon dolaska iz inostranstva ili prije odlaska u inostranstvo, ne preda nadležnoj jedinici GPBiH popis članova posade i putnika na plovilu, odnosno ne da na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice (član 21. stav (2));

l) kao zapovjednik ili vođa plovila, bez odobrenja nadležne lučke kapetanije krstari i zaustavlja se u obalnom moru BiH, kao i na rijekama gdje se odvija međunarodna plovidba (član 22. stav (1));

m) kao zapovjednik ili vođa plovila, u slučaju spašavanja lica, ukrca ili iskrca lice izvan graničnog prelaza, a to ne prijavi odmah bez odgađanja najbližoj jedinici GPBiH (član 25. stav (2));

n) se kao član posade stranog broda kreće u mjestu zadržavanja broda bez izdatog odobrenja (član 26. stav (1));

o) kao mašinovođa voza u međunarodnom saobraćaju, pri ulasku na teritoriju BiH zaustavi voz između državne granice i graničnog prelaza, osim u slučaju kada je to nužno zbog regulisanja željezničkog saobraćaja, ili u slučaju više sile, ili u slučaju kada to zahtijeva nadležno tijelo (član 27. stav (1);

p) kao mašinovođa voza u međunarodnom saobraćaju, voz koji je ušao u BiH preko državne granice BiH zaustavi na otvorenoj pruzi izvan graničnog prelaza, a nije preduzeo potrebne mjere u svrhu onemogućavanja napuštanja voza putnicima prilikom zaustavljanja, ili nakon zaustavljanja voza nije izvijestio nadležnu jedinicu GP BiH (član 27. stav (2));

r) pri graničnoj kontroli ne preda na uvid isprave propisane za prelazak državne granice (član 29. stav (1));

s) ne pojasni sve okolnosti vezane za prelazak državne granice ili ne postupa po upozorenjima i naređenjima nadležnih policijskih službenika GPBiH koji obavljaju graničnu kontrolu (član 29. stav (3));

t) na znakove upozorenja i drugu signalizaciju postavlja natpisne table s drugim upozorenjima kojima se smanjuje vidljivost tabli i druge signalizacije kojom se upozorava na graničnu liniju i ako u području graničnog prelaza i u zaštitnom području postavlja table reklamnog ili propagandnog sadržaja (član. 39. st. (3) i (4));

u) sadi ili sije određene vrste drveća i drugog rastinja uz graničnu liniju kada je to naredbom GPBiH zabranjeno (član 40. stav (2));

v) obavlja plovidbu, lov, ribolov, prelijeće letjelicama i drugim napravama za letenje, kreće se, zadržava ili naseljava uz graničnu liniju, u slučaju kada je to odlukom Savjeta ministara zabranjeno (član 41. stav (1));

z) ne prijavi prenošenje oružja i municije preko državne granice policijskim službenicima GPBiH (član 50. stav (2) i član 53. stav (1)); ili ne razduži odobreni postupak privremenog iznošenja odnosno unošenja oružja i municije (član 53. stav (4)).

Član 63

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 15.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:

a) koje ne omogući slobodan prolaz ili na drugi način ometa obavljanje poslova granične kontrole (član 6. stav (2));

b) koje, kao operater, na području graničnog prelaza ne obezbijedi prostor i organizaciju kojom se omogućava nesmetano obavljanje graničnih provjera, u skladu s odredbama ovog zakona (član 15. stav (1));

c) koje bez saglasnosti GPBiH o usklađenosti sa posebnim uslovima koje treba ispunjavati objekat započne gradnju, postavljanje, odnosno promjenu namjene objekta ili uređaja smještenog na području graničnog prelaza (član 16. st. (1) i (2));

d) za svog zaposlenika ne pribavi dozvolu za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza na međunarodnom aerodromu (član 20. stav (1));

e) čiji zapovjednik teretnog ili putničkog broda kao i vođa plovila namijenjenih za razonodu i sport u međunarodnom saobraćaju, nakon uplovljavanja u teritorijalno more BiH, ne uplovi u luku u kojoj se nalazi granični prelaz radi obavljanja granične kontrole (član 21. stav (1));

f) čiji zapovjednik ili vođa plovila nakon dolaska iz inostranstva ili prije odlaska u inostranstvo ne preda nadležnom policijskom službeniku GPBiH spisak članova posade i putnika na plovilu, odnosno ne da na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice (član 21. stav (2));

g) čiji zapovjednik ili vođa plovila, osim u slučaju više sile, u međunarodnom saobraćaju pristane plovilom izvan pomorskog ili riječnog graničnog prelaza bez potrebnog odobrenja (član 21. stav (3));

h) čiji zapovjednik, vođa plovila ne ispuni obaveze nakon pristajanja u luku (član 22. st. (1), (2) i (3));

i) čiji zapovjednik ili vođa plovila u slučaju spašavanja lica, ukrca ili iskrca lice izvan graničnog prelaza, a to ne prijavi odmah bez odgađanja službenicima GPBiH na najbližem graničnom prelazu (član 25. stav (2));

j) čije prijevozno sredstvo u međunarodnom saobraćaju napusti mjesto vršenja granične provjere bez odobrenja GPBiH (član 32. stav (4));

k) koja sadi ili sije određene vrste poljoprivrednih kultura, drveća i drugog rastinja uz graničnu liniju kada je to naredbom GPBiH zabranjeno (član 40. stav (2));

l) čiji zaposlenik obavlja plovidbu, lov, ribolov, prelijeće letjelicama i drugim napravama za letenje, kreće se ili zadržava uz graničnu liniju, ako je to odlukom Savjeta ministara zabranjeno (član 41. stav (1));

m) bez pisane najave nadležnoj jedinici GPBiH, najkasnije 24 sata prije početka lova, pojedinačno ili u grupi lovi u zaštitnom području (član 41. stav (2));

(n) čiji zapovjednik aviona ili ovlašćeni predstavnik avio-prevoznika ne ispuni obaveze prije pristajanja na aerodrom, odnosno ne ispuni obaveze nastale nakon pristajanja (član 21a. st. (1), (2), (3) i (4)).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00 KM kazniće se odgovorno lice u pravnom licu za počinjen prekršaj iz stava (1) ovog člana.

GLAVA XI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 64

(Prestanak važenja drugih propisa)

(1) Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o nadzoru i kontroli prelaska državne granice ("Službeni glasnik BiH", br. 56/04 i 52/05).

(2) Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine osnovana Odlukom o osnivanju državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 59/08), nastavlja sa radom do imenovanja tijela u skladu sa članom 38. stav (3) ovog zakona.

(3) Podzakonski akti:

a) Pravilnik o načinu i rokovima izdavanja graničnog odobrenja, izgledu obrasca zahtjeva za izdavanje graničnog odobrenja, obavljanju nadzora i statističkog praćenja izdavanja graničnih odobrenja ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06);

b) Pravilnik o uslovima i načinu određivanja i donošenju rješenja područja graničnih prelaza ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06);

c) Pravilnik o određivanju graničnih prelaza na kojima lica koja zbog obavljanja privredne djelatnosti na području graničnog prelaza su dužna nositi iskaznicu, kao i o izgledu, obrascu i postupku izdavanja iskaznice ("Službeni glasnik BiH", br.10/06);

d) Pravilnik o načinu obavljanja granične kontrole ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06);

e) Pravilnik o načinu unosa podataka o ulasku i izlasku iz zemlje, o odbijanju ulaska u zemlju i druge podatke u isprave propisane za prelazak državne granice ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06);

f) Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih znakova i signalizacije na graničnim prelazima i uz graničnu liniju ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06);

g) Pravilnik o postavljanju i korištenju tehničkih pomagala te obavljanja fotografisanja, snimanja i video-nadzora na graničnim prelazima uz državnu granicu ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06), ostaju na snazi i primjenjuju se do donošenja novih propisa, u onom dijelu u kojem nisu u suprotnosti s ovim zakonom.

Član 65

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum