Vaš pravni kompas 

  • Zakon o gradu Visoko

  • Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine i propisi Federacije Bosne i Hercegovine
Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine i propisi Federacije Bosne i Hercegovine
 #531  by comodore
 
ZAKON O GRADU VISOKO

("Sl. novine FBiH", br. 30/2019)

Član 1

Predmet Zakona

U skladu sa uslovima iz člana 5. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) ovim zakonom se uspostavlja Grad Visoko, određuje njegova teritorija, propisuje svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.

Član 2

Teritorija

Teritoriju Grada Visoko čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Visoko na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Član 3

Svojstvo

Grad Visoko je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravnog lica.

Član 4

Samoupravni organi

(1) Samoupravni organi Grada Visoko su gradsko vijeće i gradonačelnik.

(2) Samoupravni organi Grada Visoko poslove iz svoje nadležnosti vrše u skladu sa ustavom, zakonom i Statutom Grada.

(3) Mandat vijećnika gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.

Član 5

Gradsko vijeće

(1) Organ odlučivanja Grada Visoko je Gradsko vijeće.

(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom Grada u skladu sa zakonom.

(3) Gradsko vijeće Grada Visoko bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima na području cijelog grada.

Član 6

Gradonačelnik

(1) Izvršni organ Grada Visoko je gradonačelnik.

(2) Gradonačelnik Grada Visoko bira se u skladu sa Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/08).

Član 7

Statut

(1) Grad Visoko ima Statut.

(2) Statutom Grada Visoko propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlaštenja i način rada njegovih organa, međusobni odnosi gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, saradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.

(3) Statut Grada Visoko mora biti u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Zeničko-dobojskog kantona i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom.

(4) Statut Grada Visoko priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.

Član 8

Pravno sljedništvo

(1) Grad Visoko je pravni sljednik Općine Visoko i ima zakonom određene nadležnosti Grada i preuzima nadležnosti, prava, obaveze i imovinu općine čiji je pravni sljednik.

(2) Vijećnici Općinskog vijeća Visoko i načelnik Općine Visoko, izabrani na Općinskim izborima održanim 02. oktobra 2016. godine, stupanjem na snagu ovog zakona, nastavljaju sa radom kao vijećnici Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Visoko.

(3) Općinski organi uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i drugi općinski organi, stupanjem na snagu ovog zakona nastavljaju sa radom kao organi i službe Grada Visoko.

(4) Javna preduzeća i javne ustanove, čiji je osnivač općina, nastavljaju sa radom kao Javna preduzeća i ustanove Grada Visoko.

Član 9

Privremena statutarna odluka

Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Visoko održanim 2016. godine donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Visoko u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.

Član 10

Stupanje na snagu

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum