Vaš pravni kompas 

  • Zakon o finansiranju poslova premjere i uspostavljanja katastra nepokretnosti Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #245  by matrix
 
ZAKON O FINANSIRANjU POSLOVA PREMJERA I USPOSTAVLjANjA KATASTRA NEPOKRETNOSTI Republike Srpske
("Sl. glasnik RS", br. 20/2007 i 92/2009)Član 1

Ovim zakonom uređuju se izvori i način obezbjeđivanja sredstava potrebnih za finansiranje poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti iz Programa poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti, za period od pet godina (u daljem tekstu: Program).

Član 2

(1) Za finansiranje poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti iz Programa obezbjeđuju se sredstva iz sljedećih izvora:

a) republičkog budžeta;

b) sredstava opština na čijem području se izvode radovi iz Programa;

v) doprinosa od investicija za građevinske objekte.

g) od naknada za korišćenje podataka premjera i katastra nepokretnosti i vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nepokretnosti.

(2) Sredstva iz stava 1. ovog člana koriste se za:

a) osnovne geodetske radove;

b) poslove premjera;

v) katastarski premjer;

g) uspostavljanje i održavanje katastra nepokretnosti i katastra zemljišta;

d) uspostavljanje i održavanje informacionog sistema Uprave i geodetskog informacionog sistema;

đ) rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za koje je, na osnovu zakona, nadležna Uprava.

(3) Sredstva iz stava 1. ovog člana utvrdiće se planom poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti, za svaku godinu, a na osnovu Programa.

Član 3

(1) Republika Srpska će iz republičkog budžeta, u periodu trajanja Programa, obezbijediti potrebna sredstava za realizaciju Programa u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske i budžetom Republike za svaku godinu.

(2) Program će se realizovati u dijelu koji je moguće finansirati, u skladu sa odobrenim sredstvima iz budžeta Republike Srpske i ostvarenim sredstvima iz ostalih izvora, za tekuću godinu.

Član 4

(1) Opština ili grad na čijem se području vrše poslovi iz programa obezbjeđuju sredstva, i to:

a) gradovi, odnosno razvijene opštine u iznosu 14% od vrijednosti radova koji se izvode na njihovom području;

b) srednje razvijene opštine u iznosu 10% od vrijednosti radova koji se izvode na njihovom području;

v) nerazvijene opštine u iznosu 6% od vrijednosti radova koji se izvode na njihovom području.

(2) Visinu sredstava iz prethodnog stava za svaku opštinu, odnosno grad utvrđuje Vlada Republike Srpske, godišnjim planom poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti.

(3) Izrazito nerazvijene opštine oslobođene su od obaveze plaćanja sredstava za finansiranje poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti.

Član 4a

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove iz posebnih prihoda ostvarenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje naknade i vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nepokretnosti, u periodu trajanja programa koji usvaja Narodna skupština Republike Srpske, obezbjeđuje potrebna sredstva za svaku godinu.Član 5

(1) Investitori građevinskih objekata uplaćuju doprinos od 0,3% predračunske vrijednosti građevinskih radova za finansiranje poslova iz Programa.

(2) Obračun sredstava iz prethodnog stava vrši organ nadležan za poslove građenja.

(3) Investitoru se neće izdati odobrenje za građenje dok ne podnese dokaz da je uplatio doprinos iz stava 1. ovog člana.

(4) Opštinski, odnosno gradski organ uprave koji je nadležan za poslove građenja obavezan je kvartalno dostavljati Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj izdatih odobrenja sa predračunskim vrijednostima građevinskih radova i u skladu sa tim uplaćeni doprinos.

Član 6

Sredstva obezbijeđena po ovom zakonu koja se ne utroše u jednoj godini prenose se za istu namjenu u narednu godinu.

Član 7

Prava i dužnosti nosioca sredstava utvrđenih ovim zakonom vrši Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Član 8

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum