Vaš pravni kompas 

  • Zakon o evidencijama u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #244  by matrix
 
ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Republike Srpske
("Sl. glasnik RS", br. 18/1994 i 64/2006)I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

U oblasti rada i zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika) ustanovljavaju se evidencije koje sadrže statističke podatke od interesa za Republiku i to:

1. evidencija o zaposlenim radnicima;

2. evidencija o platama;

3. evidencija o nesrećama na poslu;

4. evidencija o licima koja traže zaposlenje;

5. evidenciju o licima koji ne traže zaposlenje, kojima je prijava Zavodu uslov za ostvarivanje drugih prava

6. evidencija o potrebi za radnicima;

7. evidencija o građanima Republike zaposlenim u inostranstvu;

8. evidencija o ponudama inostranih poslodavaca za zapošljavanje građana Republike u inostranstvu;

9. evidencija o stranim državljanima i licima bez državljanstva zaposlenim u Republici;

10. evidencija o osiguranicima i uživaocima prava iz zdravstvenog osiguranja;

11. evidencija o članovima porodica građana Republike zaposlenih u inostranstvu-korisnicima zdravstvene zaštite.

Član 2

Evidenciju o zaposlenim radnicima, evidenciju o platama k evidenciju o nesrećama na poslu vode preduzeća, ustanove i druge organizacije koje obavljaju privrednu ili društvenu delatnost, udružena, banke, organizacije za osiguranje, zadruge i druga domaća i strana pravna i fizička lica koja zapošljavaju radnike (u daljem tekstu: poslodavac).

Evidenciju o licima koja traže zaposlenje evidenciju o licima koja ne traže zaposlenje, kojima je prijava Zavodu uslov za ostvarivanje drugih prava, evidenciju o potrebi za radnicima, evidenciju o građanima Republike zaposlenim u inostranstvu, evidenciju o stranim državljanima i licima bez državljanstva zaposlenim u Republici i evidenciju o ponudama inostranih poslodavaca za zapošljavanje građana Republike u inostranstvu, vodi Republički zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod za zapošljavanje).

Evidenciju o osiguranicima k uživaocima prava iz zdravstvenog osiguranja i evidenciju o članovima porodice građana Republike zaposlenih u inostranstvu - korisnicima zdravstvene zaštite, vodi Javni fond za zdravstveno osiguranje.

Član Z

Radi obezbeđivanja jedinstvenog sistema statističkih istraživanja, pri vođenju evidencije ustanovljenih ovim zakonom, primenjuju se jedinstveni principi i statistički standardi.

Član 4

Podaci sadržani u evidencijama ustanovljenim ovim zakonom mogu se koristiti za statistička istraživanja i druge službene svrhe.

Podatke sadržane u evidencijama ustanovljenim ovim zakonom mogu koristiti i pojedinci na koje se ti podaci odnose radi ostvarivanja svojih prava.

Član 5

U evidencije ustanovljene ovim zakonom podaci i promene podataka moraju se unositi u propisanim rokovima.

II - SADRŽINA EVIDENCIJA U OBLASTI RADA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

1. Evidencija o zaposlenim radnicima

Član 6

U evidenciju o zaposlenim radnicima unose se podacima za svakog radnika koji je u radnom odnosu.

Član 7

Evidencija o zaposlenim radnicima sadrži podatke o sledećem:

1. prezimenu i imenu radnika;

2. matičnom broju,

3. polu;

4. danu, mesecu i godini rođenja;

5. mestu rođenja (mesto, opština, republika-država);

6. prebivalištu i adresi (mesto, opština, republika-država);

7. mestu rada (mesto, opština, republika-država);

8. zanimanju;

9. poslovima koje radnik obavlja;

10. radnom vremenu radnika - u časovima (dnevni prosek);

11. radnom stažu do stupanja u radni odnos;

12. dali je zaposlen na neodređeno ili na određeno vreme;

13. da li je invalid rada ili uživalac penzije;

14. nazivu drugog poslodavca kod kojeg je zaposlen;

15. da li se zaposleni bavi i samostalnom delatnošću;

16. datumu zasnivanja radnog odnosa;

17. datumu prestanka radnog odnosa;

18. razlogu prestanka radnog odnosa;

19. delatnosti poslodavca.

Član 8

Evidencija o zaposlenim radnicima počinje za pojedinog radnika da se vodi danom zasnivanja radnog odnosa, a završava se danom prestanka radnog odnosa i čuva se kao dokument trajne vrednosti.

Član 9

(brisano)

Član 10

Radnik je dužan da sve promene koji su u evidenciji o zaposlenim radnicima uneseni na osnovu njegove izjave ili ličnih isprava prijavi poslodavcu u roku od 15 dana od dana nastanka promene, ako o tim promenama poslodavac nije neposredno obavešten na drugi način.

2. Evidencija o platama

Član 11

U evidenciju o platama unose se podaci o radnom vremenu, plati i ostalim ličnim primanjima koja radnik ostvaruje.

Član 12

Evidencija o platama, pored podataka iz člana 7. tač. 1, 2. i 8. do 14. ovog zakona, sadrži i podatke o:

a) radnom vremenu radnika i njegovom korišćenju:

1. mogućem broju radnih časova, sa punim i kraćim od punog radnog vremena;

2. ukupno ostvarenim radnim časovima sa punim, dužim i kraćim od punog radnog vremena, od toga:

- efektivno izvršenim časovima;

- časovima čekanja na posao, zastoja i prekida u radu;

3. ukupno neizvršenim časovima za koje se prima naknada plate iz sredstava poslodavca, od toga:

- časovima godišnjeg odmora;

- časovima odmora na državne praznike;

- časovima bolovanja za koje se prima naknada plate iz sredstava poslodavca;

- ostalom;

4. neizvršenim časovima za koje se prima naknada plate iz sredstava Javnog fonda za zdravstveno osiguranje, od toga:

- časovima bolovanja;

- časovima porodiljskog odsustva i skraćenog radnog vremena majke sa detetom;

5. neizvršenim časovima invalida rada za koje se prima novčana naknada iz sredstava Javnog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje:

- za vreme čekanja na raspoređivanje ili na prekvalifikaciju, odnosno dokvalifikaciju;

- za vreme rada na drugom radnom mestu, odnosno za vreme prekvalifikacije ili dokvalifikacije;

6. poslovima koje je radnik obavljao za koje se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;

- broju časova rada na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;

- stopi uvećanja staža.

b) neto plati i novčanim naknadama:

1. ukupno isplaćenoj plati, od toga:

- za rad u punom, dužem i kraćem od punog radnog vremena;

2. naknadi plate i sredstava poslodavca, od toga:

- naknadi plate za bolovanje (iznosu osnova za naknadu i iznosu naknade);

- ostalim naknadama plate iz sredstava poslodavca (iznosu osnova za naknadu i iznosu naknade):

3. naknadi plate na teret drugih poslodavaca;

v) dečijem dodatku:

1. broju dece za koju je dečiji dodatak isplaćen;

2. iznosu isplaćenog dečijeg dodatka.

g) primanjima iz sredstava zajedničke potrošnje:

1. regresu za godišnji odmor;

2. regresu za ishranu;

3. ostalim primanjima iz sredstava zajedničke potrošnje;

d) naknadama plate:

- iz sredstava Javnog fonda za zdravstveno osiguranje;

- iz sredstava Javnog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Član 13

Evidencija o platama za pojedinog radnika da se vodi danom zasnivanja radnog odnosa, a prestaje danom prestanka radnog odnosa i čuva se kao dokument trajne vrednosti.

3. Evidencija o nesrećama na poslu

Član 14

Evidencija o nesrećama na poslu, pored podataka iz člana 7. tač. 1. do 14. ovog zakona, sadrži i podatke o sledećem:

a) o povređenom radniku:

1. poslu koji je radnik obavljao u času kada se dogodila nesreća na poslu;

2. koliko je časova radnik radio toga dana kada se dogodila nesreća na poslu;

3. da li je radnik ranije pretrpeo nesreću ka poslu i nekoliko puta;

4. prirodi povrede:

5. povređenom delu tela:

6. da li je povreda smrtonosna;

7. osnovu osiguranja;

b) o nesreći na poslu:

1. kada se nesreća dogodila;

- datumu;

- danu u sedmici;

- dobu dana;

2. gde se nesreća dogodila;

- na mestu obavljanja poslova;

- na redovnom putu od stalnog mesta rada do stana;

- na službenom putu;

- ostalo.

3. koliko je ukupno lica povređeno u nesreći na poslu (zajedno sa poginulim);

4. koliko je lica poginulo na mestu nesreće, odnosno umrlo na putu do zdravstvene ustanove;

5. da li se slična nesreća desila ranije na istom radnom mestu i na istom poslu;

6. izvoru nesreće;

7. uzroku nesreće;

8. da li je utvrđeno da je radnik na radnom mestu ugrožen;

9. korišćenju ličnih zaštitnih sredstava:

- da li je naređeno korišćenje ličnih zaštitnih sredstava i lične zaštitne opreme,

- da li su korišćena lična zaštitna sredstva i lična zaštitna oprema;

- da li su primenjene opšte i posebne mere zaštite na radu;

- da li je povređeni radnik u vreme nesreće bio pod uticajem alkohola ili drugih omamljujući sredstava.

Podaci o nesreći na poslu unose se u evidenciju odmah nakon nesreće, a najkasnije u roku od 24 časa nakon nesreće.

4. Evidencija o licima koja traže zaposlenje

Član 15

U evidenciju o licima koja traže zaposlenje unose se podaci o svakom licu koje se prijavi Zavodu za zapošljavanje radi traženja zaposlenja.

Član 16

Evidencija o licima koja traže zaposlenje sadrži podatke o sledećem:

1. prezimenu i imenu prijavljenog lica;

2. polu,

3. danu, mesecu i godini rođenja;

4. mestu rođenja (mesto, opština, republika-država);

5. prebivalištu i adresi stana (mesto, opština, republika-država);

6. datumu prijavljivanja;

7. zanimanju;

8. školskoj spremi;

9. radnom stažu;

10. da li kod radnika postoji invalidnost;

11. razlogu prestanka radnog odnosa;

12. da li zaposlenje traži prvi put ili je već bio zaposlen;

13. da li zaposlenje traži:

- u republici-prebivalištu, van prebivališta;

- u inostranstvu,

14. veličini zemljišnog poseda;

15. broju porodičnog domaćinstva;

16. prihodu po članu domaćinstva;

17. da li je radnik upućivan radi zaposlenja i koliko puta;

18. da li je radnik prihvatio-odbio ponuđeno zaposlenje, i koliko puta;

19. vremenu za koje radnik može da koristi novčanu naknadu;

20. vremenu stvarnog korišćenja novčane naknade;

21. visini novčane naknade;

22. vremenu korišćenja prava na dečiji dodatak;

23. broju dece za koju koristi dečiji dodatak;

24. da li je zdravstveno osiguran i po kom osnovu;

25. datumu zapošljavanja;

26. da li se zaposlio posredovanjem Zavoda;

- u Republici;

- u inostranstvu;

27. datumu prestanka vođenja evidencije:

Član 17

evidencija o licima koja traže zaposlenje počinje za pojedino lice da se vodi danom njegovog prijavljivanja Zavodu za zapošljavanje, a prestaje kada se zaposli, kao i kad se samo odjavi, u slučaju brisanja iz evidencije i u slučaju smrti.

Lice o kome se vodi evidencija iz člana 16. ovog zakona dužno je da svaku promenu podataka prijavi Zavodu za zapošljavanje i roku od 15 dana od nastanka promene.

4a. Evidencija o licima koja ne traže zaposlenje

Član 17a

U evidenciju o nezaposlenim licima koja ne traže zaposlenje, kojima je prijava Zavodu uslov za ostvarivanje drugih prava, unose se podaci o svakom licu koje se prijavi Zavodu i koje da pisanu izjavu o razlozima prijave na evidenciju.

Član 17b

Evidencija o licima koja ne traže zaposlenje pored podataka iz člana 16. t. a) do i), lj), m), n), u) i c) Zakona sadrži i podatke o razlogu vođenja na evidenciji ili pravu koje treba da ostvari on ili član njegovog domaćinstva.

Član 17v

(1) Evidencija o licima koja ne traže zaposlenje počinje da se vodi za pojedino lice danom njegovog prijavljivanja i davanja pisane izjave Zavodu, a prestaje kada se samo odjavi ili kad prestane potreba za korišćenjem prava radi kojeg se nalazi na evidenciji, u slučaju brisanja iz evidencije, kad navrši 65. godina života i u slučaju smrti.

(2) Lice o kome se vodi evidencija iz člana 17b. ovog zakona dužno je da svaku promjenu podataka prijavi Zavodu u roku od 15 dana od nastanka promjene.

5. Evidencija o potrebi za radnicima

Član 18

U evidenciji o potrebi za radnicima unose se podaci o poslovima koje treba da obavljaju radnici koji su potrebni poslodavcu.

Član 19

U evidenciji o potrebi za radnicima unose se podaci na osnovu prijave o potrebi za radnici koju poslodavac dostavlja Zavodu za zapošljavanje, u skladu sa propisima o radnim odnosima i propisima o zapošljavanju.

Prijava iz stava 1. ovog člana dostavlja se u roku od osam dana od dana donošenja odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa radnicima i utvrđivanja broja potrebnih radnika, odnosno od dana donošenja odluke o objavljivanju potrebe za radnicima.

Član 20

Evidencija o potrebi za radnicima sadrži podatke o sledećem:

1. nazivu poslodavca;

2. mestu i adresi poslodavca;

3. delatnosti poslodavca;

4. opisu poslova koje treba da obavlja radnik;

5. da li je poslodavcu potreban radnik ili pripravnik;

6. na koje vreme se zasniva radni odnos:

- na neodređeno vreme;

- na određeno vreme;

8. zanimanju koje treba da ima radnik;

9. školskoj spremi koju treba da ima radnik;

10. stručnom obrazovanju koje treba da ima radnik;

11. radnom iskustvu koje treba da ima radnik.

Član 21

Poslodavac dostavlja Zavodu za zapošljavanje izveštaj o zasnivanju radnog odnosa sa radnicima, koji sadrži podatke o sledećem:

1. nazivu poslodavca koji podnosi izveštaj;

2. mestu i adresi poslodavca;

3. broju i datumu podnošenja prijave o potrebi za radnicima;

4. datumu zasnivanja radnog odnosa;

5. načinu primanja radnika, odnosno pripravnika;

- posredovanjem Zavoda za zapošljavanje;

- bez posredovanja Zavoda za zapošljavanje;

- preuzimanjem radnika od drugog poslodavca.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

6. Evidencija o građanima Republike zaposlenim u inostranstvu

Član 22

U evidenciju o građanima Republike zaposlenim u inostranstvu unose se podaci o građanima Republike koji su otišli na rad u inostranstvo posredovanjem Zavoda za zapošljavanje ili bez njihovog posredovanja, kao i podaci o radnicima Republike koje poslodavac upućuje na rad u inostranstvo radi izvođenja investicionih radova u inostranstvu, odnosno po osnovu poslovno-tehničke saradnje sa inostranim poslovnim partnerima.

Član 23

Evidencija o građanima Republike zaposlenim u inostranstvu sadrži podatke o sledećem:

a) o radniku na radu u inostranstvu:

1. prezimenu i imenu, za udatu ženu i devojačkom prezimenu;

2. polu;

3. danu, mesecu i godini rođenja;

4. mestu rođenja (mesto, opština, republika-država),

5. poslednjem prebivalištu u republici (ulica i broj, mesto i opština);

6. bračnom stanju;

7. školskoj spremi;

8. stepenu stručnog obrazovanja;

9. zanimanju pre odlaska u inostranstvo;

10. radnom stažu do odlaska na rad u inostranstvo;

11. nazivu zemlje zaposlenja;

12. načinu zapošljavanja u inostranstvu;

- posredovanjem Zavoda za zapošljavanje;

- upućivanjem od poslodavca iz republike;

- na drugi način;

13. (brisano)

14. za članove uže porodice koje izdržava;

- koji su ostali u Republici-imenu i prezimenu, datumu rođenja, srodstvu i prebivalištu u Republici;

- koji se nalaze sa radnikom u zemlji zaposlenja - imenu i prezimenu, datumu rođenja, srodstvu i boravištu u i nostranstvu;

15. za članove porodice koji su osigurani na teret inostranog osiguranja:

- koji su ostali u Republici - imenu i prezimenu, datumu rođenja, srodstvu i prebivalištu u Republici;

- koji se sa radnikom nalaze u zemlji zaposlenja - imenu i prezimenu, datumu rođenja, srodstvu i boravištu u inostranstvu;

16. za putnu ispravu:

- broj;

- datum izdavanja;

- naziv organa koji je izdao ispravu;
https://www.advokat.attorney/
- rok važenja;

17. datumu odlaska na rad u inostranstvo;

18. državljanstvu koje je radnik primio (ako je, pored državljanstva Republike odnosno Bosne i Hercegovine, primio i neko drugo državlja nstvo i datum primanja državljanstva);

19. nazivu (firmi) i adresi inostranog poslodavca;

20. zanimanju kojim se radnik bavi u inostranstvu;

21. mestu i adresi stana u zemlji zaposlenja;

22. nazivu i adresi inostranog nosioca osiguranja (bolesničke blagajne) kod koga je radnik socijalno osiguran;

23. datumu povratka sa rada iz inostranstva;

24. vremenu provedenom na radu u inostranstvu;

b) o posredovanju pri zapošljavanju:

1. da li radnik želi da mu Zavod posreduje radi zapošljavanja u Republici;

2. kakvo zaposlenje traži;

3. gde traži zaposlenje;

- na teritoriji Republike;

- van teritorije Republike;

4. poslovima za čije obavljanje se osposobio radom u inostranstvu;

5. stepenu stručne spreme koju je stekao radom u inostranstvu;

6. stručnom obrazovanju stečenom radom u inostranstvu;

7. datumu kada može da prihvati ponuđeno zaposlenje;

8. da li je radniku ponuđeno zaposlenje i koliko puta;

9. da li je radnik prihvatio-odbio ponuđeno zaposlenje;

10. datumu zaposlenja u Republici Srpskoj.

Član 24

Evidencija o građanima Republike zaposlenim u inostranstvu počinje za pojedinog građanina da se vodi danom njegovog upućivanja na privremeni rad u inostranstvo, odnosno prijavljivanja odlaska na privremeni rad u inostranstvo Zavodu, ili danom prijema pismene prijave o zaposlenju u inostranstvu, a prestaje da se vodi danom prijavljivanja povratka sa rada iz inostranstva, kao i u slučaju otpusta iz državljanstva Republi ke, penzionisanja ili smrti.

Član 25

Radi vođenja evidencije o građanima Republike zaposlenim u inostranstvu dužni su:

a) građanin

1. koji odlazi na rad u inostranstvo bez posredovanja Zavoda za zapošljavanje - da se najkasnije na osam dana pre odlaska prijavi Zavodu za zapošljavanje rad i davanja podataka o privremenom zaposlenju u inostranstvu;

2. koji se nalazi na radu u inostranstvu - da prilikom svakog produžavanja roka važenja pasoša podnese diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine u zemlji zaposlenja pismenu prijavu o zaposlenju u inostranstvu;

3. koji se vraća sa rada iz inostranstva - da se najkasnije u roku od 15 dana od dama povratka iz inostranstva prijavi Zavodu za zapošljavanje radi davanja podataka o povratku sa rada iz inostranstva;

4. koji se nalazi na radu u inostranstvu, a želi da Zavod za zapošljavanje posreduje radi njegovog zapošljavanja, Zavodu za zapošljavanje podnese pismenu prijavu o posredovanju pri zapošljavanju.

b) preduzeće:

1. koje upućuje svoje radnike na radu inostranstvo - da Zavodu za zapošljavanje najkasnije osam dana pre dana odlaska radnika na rad u inostranstvo podnese pismenu prijavu o upućivanju radnika na rad u inostranstvo;

2. čiji se radnici vraćaju sa rada iz inostranstva- da Zavodu najkasnije u roku od 15 dana od dana povratka radnika iz inostranstva dostavi pismeni izveštaj o povratku radnika s rada iz inostranstva.

Član 26

Prijava o upućivanju radnika na rad u inostranstvo, odnosno izveštaj o povratku radnika sa rada u inostranstvu (član 25. ovog meseca) sadrži podatke o sledećem:

1. nazivu poslodavca koji podnosi prijavu, odnosno izveštaj;

2. mestu i adresi poslodavca;

3. delatnosti za koju je poslodavac registrovan;

4. ukupnom broju radnika zaposlenih kod poslodavca na dan podnošenja prijave, odnosno izveštaja;

5. osnovu po kome se radnici upućuju, odnosno osnovu po kome su bili upućeni na rad u inostranstvo (izvođenje investicionih radova, poslovno-tehnička saradnja i dr.)

6. ukupnom broju radnika koji se upućuju na rad u inostranstvo, odnosno koji se vraćaju sa rada iz inostranstva.

Prilikom dostavljanja izveštaja iz člana 25. pod b) tačka

2. ovog zakona, poslodavac čiji se radnici vraćaju s rada iz inostranstva dostavlja Zavodu za zapošljavanje i spisak radnika koji su se vratili sa rada iz inostranstva.

7. Evidencija o ponudama inostranih poslodavaca za zapošljavanje građana Republike u inostranstvu

Član 27

U evidenciji o ponudama inostranih poslodavaca za zapošljavanje građana Republike u inostranstvu, unose se podaci o ponudama za zapošljavanje građana Republike u inostranstvu, koji dostavljaju strani poslodavci, inostrani organi ili inostrane organizacije (u daljem tekstu: inostrani poslodavci).

Član 28

Evidencija o ponudama inostranih poslodavaca za zapošljavanje građana Republike u inostranstvu sadrži podatke o sledećem:

1. datumu prijema ponude;

2. nazivu države u kojoj se nalazi inostrani poslodavac;

3. nazivu i adresi inostranog poslodavca;

4. delatnosti inostranog poslodavca;

5. broju radnika koje inostrani poslodavac traži, po zanimanjima i kvalifikacijama;

6. roku za realizaciju ponuda;

7. broj u upućenih radnika iz Republike;

8. razlozima zbog kojih ponuda u celini ili delimično nije realizovana.

8. Evidencija o stranim državljanima i licima bez državljanstva, zaposlenim u Republici

Član 29

U evidenciji o stranim državljanima i licima bez državljanstva zaposlenim u Republici unose se podaci o stranom državljaninu i licu bez državljanstva (u daljem tekstu: stranci) koji radni odnos zasnivaju na teritoriji Republike, odnosno koji se prijave Zavodu radi traženja zaposlenja.

Član 30

Evidencija o strancima zaposlenim u Republici sadrži podatke o sledećem:

1. prezimenu i imenu;

2. polu;

3. danu, mesecu i godini rođenja;

4. nazivu države i mestu rođenja;

5. državljanstvu;

6. bračnom stanju:

7. školskoj spremi;

8. zanimanju (specijalnosti);

9. zemlji iz koje je stranac došao;

10. datumu dolaska;

11. datum prijave boravka,

12. datum izdavanja odobrenja za rad.

13. nazivu i adresi poslodavca kod koga je stranac zaposlen;

14. da li se stranac zaposlio kao:

- angažovan od poslodavca;

- koji je došao da se zaposli u Republici;

- koji uživa politički azil;

- rođen na teritoriji Republike;

- član porodice lica zaposlenog u stranom diplomatskom ili konzularnom predstavništvu u Republici;

- ostalo:

15. datumu zasnivanja radnog odnosa, odnosno uvođenja u evidenciju o licima koja traže zaposlenje;

16. datumu prestanka radnog odnosa, odnosno brisanja iz evidencije o licima koja traže zaposlenje;

17. adresi najbliže rodbine stranca u inostranstvu.

Član 31

Prijava o strancu zaposlenom u Republici podnosi se u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

Prijava o promeni podataka o strancu zaposlenom u Republici dostavlja se u roku od tri dana od dana nastanka promene.

Pri java o prestanku rada stranca podnosi se u roku od osam dana od dana prestanka radnog odnosa.

Član 32

Evidencija o stranim državljanima i licima bez državljanstva zaposlenim u Republici počinje za pojedinog stranog državljanina da se vodi danom prijema prijave o zaposlenju stranog državljanina, odnosno danom prijavljiva nja stranog državljanina Zavodu za zapošljavanje, a prestaje da se vodi danom prijema prijave o prestanku rada stranog državljanina.

Podatke o stranom državljaninu za koga prestane da se vodi evidencija o stranim državljanima i licima bez državljanstva zaposlenim u Republici, Zavod za zapošljavanje čuva kao dokument trajne vrednosti.

9. Evidencija a osiguranicima i uživaocima prava iz zdravstvenog osiguranja

Član 33

U evidenciji o osiguranicima i uživaocima prava iz zdravstvenog osiguranja unose se podaci o osiguranicima i osiguranim licima po propisima o zdravstvenom osiguranju (u daljem tekstu: osiguranici).

U evidenciju iz stava 1. ovog člana ne unose se podaci o građanima Republike privremeno zaposlenim u inostranstvu, o vojnim osiguranicima k privremeno nezaposlenim licima-korisnicima prava iz zdravstvenog osiguranja.

Član 34

Evidencija o osiguranicima i uživaocima prava iz zdravstvenog osiguranja sadrži podatke o sledećem:

a) o osiguraniku - nosiocu prava

1. prezimenu i imenu;

2. matičnom broju;

3. polu;

4. danu, mesecu i godini rođenja;

5. prebivalištu i adresi (mesto, opština i republika-država);

6. zanimanju;

7. školskoj spremi;

8. osnovu osiguranja;

9. kategoriji osiguranja (zaposleni, poljoprivrednici, penzioneri, budžet):

10) o statusu osiguranika (aktivan pasivan)

b) o obvezniku uplate doprinosa:

1. naziv i adresa;

2. registarski broj;

3. delatnost.

v) o osiguranim članovima porodice:

1. imenu i prezimenu;

2. polu;

3. danu, mesecu i godini rođenja;

4. zanimanju;

5. srodstvu sa osiguranikom.

6) o statusu osiguranog lica (aktivan, pasivan)

g) o korišćenju prava:

1. broju dana nesposobnosti, odnosno sprečenosti zarad za koje se prima naknada plate iz sredstava Javnog fonda za zdravstveno osiguranje;

2. isplaćenom iznosu naknade za vreme nesposobnosti, odnosno sprečenosti za rad;

3. broju dana lečenja u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi;

4. broju prvih i ponovnih poseta ambulantnoj i dispanzerskoj zdravstvenoj ustanovi.

Član 35

Evidencija o osiguranicima i uživaocima prava iz zdravstvenog osiguranja vodi se o pojedinom osiguraniku na osnovu prijavljivanja na osiguranje, odnosno odjavljivanja osiguranja i na osnovu izveštaja o nesposobnosti, odnosno sprečenosti za rad i o lečenju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

10. Evidencija o članovima porodica građana Republike zaposlenih u inostraistvu-korisnicima zdravstvene zaštite

Član 36

U evidenciju o članovima porodica građana Republike zaposlenih u inostranstvu-korisnicima zdravstvene zaštite unose se podaci o građanima Republike zaposlenim u inostranstvu i članovima njihove porodice sa stalnim prebivalištem u Republici koji koriste prava iz zdravstvenog osiguranja na teret inostranog nosioca zdravstvenog osiguranja.

Član 37

Evidencija iz člana 36. ovog zakona sadrži podatke o sledećem:

a) o osiguraniku:

1. prezimenu i imenu;

2. polu,

3. danu, mesecu i godini rođenja;

4. prebivalištu u Republici (mesto, opština);

5. mestu i adresi u inostranstvu;

6. nazivu države u kojoj je zaposlen;

7. nazivu i adresi inostranog nosioca zdravstvenog osiguranja;

8. datumu početka prava na osiguranje;

9. datumu prestanka prava na osiguranje;

10. razlogu prestanka prava na osiguranje.

b) o članovima porodica osiguranika sa stalnim prebivalištem u Republici-korisnicima prava na zdravstvenu zaštitu;

1. imenu i prezimenu;

2. polu;

3. danu, mesecu i godini rođenja;

4. srodstvu sa nosiocem prava;

5. prebivalištu u Republici.

v) podatke o izdatim primljenim ispravama u vezi sa korišćenjem prava

Član 38

Evidencija o članovima porodica građana Republike zaposlenim u inostranstvu-korisnicima zdravstvene zaštite vodi se na osnovu isprava utvrđenih konvencijama o socijalnom osiguranju i drugim međudržavnim sporazumima, koje inostrani nosilac osiguranja dostavlja Javnom fondu za zdravstveno osiguranje.

Evidencija o članovima porodica građana Republike zaposlenih u inostranstvu-korisnicima zdravstvene zaštite počinje da se vodi danom prijema isprava iz stava 1. ovog člana, a prestaje da se vodi danom prestanka prava na korišćenje zdravstvene zaštite.

Podatke o osiguranicima i članovima njihovih porodica Javni fond za zdravstveno osiguranje čuva kao dokumentaciju trajne vrednosti,

III - VOĐENjE EVIDENCIJA I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA

Član 39

Vođenje evidencija u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja ustanovljenih ovim zakonom vrši se upisivanjem podataka u sredstva za vođenje evidencija (kartoteke, knjige, obrasce i dr.).

Vrstu, oblik i sadržinu sredstava za vođenja evidencija, kao i rokove za podnošenje prijava i izveštaja određenih ovim zakonom, propisuje ministarstvo nadležno za poslove rada.

IV - KAZNENE ODREDBE

Član 40

Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kazniće se za prekršaj poslodavac ako ne vodi ili neuredno vodi evidencije iz čl. 6.11. i 14. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM odgovorno lice kod poslodavca.

Član 41

Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kazniće se za prekršaj poslodavac ako u propisanom roku ne dostavi urednu prijavu, odnosno izveštaj iz čl. 19, 25. i 31. ili ako ne vodi propisane evidencije iz člana 39. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM odgovorno lice kod poslodavca.

Član 42

Novčanom kaznom od 1.000 do 4.000 KM kazniće se za prekršaj građanin koji koristi dopunski rad drugih radnika, ako ne vodi ili neuredno vodi evidencije iz čl. 6, 11. i 14. ovog zakona, odnosno ako u propisanom roku ne dostavi urednu prijavu odnosno izveštaj iz čl.19, 21. i 31. ovog zakona.

Član 43

Novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM kazniće se za prekršaj pojedinac:

1. ako neprijavi promenu podataka upisanih u evidenciju (čl.10. i 17. stav 2. ovog zakona);

2. koji ne podnese propisanu prijavu o zaposlenju u inostranstvu (član 25. pod a) tačka 2. ovog zakona.

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se prekršaj i lice ovlašćeno za vođenje evidencije koje u evidenciju upiše netačne podatke.

IVa. NADZOR

Član 43a

Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Republička uprava za inspekcijske poslove.

V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44

Poslodavac čiji se radnici zateknu na radu u inostranstvu na dan stupanja na snagu ovog zakona dužan je da za te radnike prijavu iz člana 25. pod b) tačka 1. ovog zakona podnese Zavodu za zapošljavanje u roku od 60 dana od dana početka primenjivanja ovog zakona.

Član 45

(brisano)

Član 46

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o evidencijama u oblasti rada ("Službeni list SFRJ", broj 2/77).

Član 47

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum