Vaš pravni kompas 

  • Zakon o evidencijama i statistickim istrazivanjima u oblasti zdravstvene zastite RS

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #220  by matrix
 
ZAKON O EVIDENCIJAMA I STATISTIČKIM ISTRAŽIVANjIMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE
("Sl. glasnik RS", br. 53/2007)I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se vrste, sadržaj i način vođenja evidencija i korišćenja podataka iz tih evidencija u oblasti zdravstvene zaštite, osnovna medicinska dokumentacija, pomoćna sredstva za vođenje evidencija, statistička istraživanja i nadzor nad sprovođenjem zakona.

Član 2

Pod evidencijama u oblasti zdravstvene zaštite podrazumijeva se vođenje u popisu određenih činjenica do kojih se došlo u postupku sprovođenja zdravstvene zaštite i time ih čineći istinitim i trajnim.

Član 3

(1) Vođenjem evidencija u oblasti zdravstvene zaštite (u daljem tekstu: evidencije) obezbjeđuju se podaci za praćenje i proučavanje zdravstvenog stanja stanovništva, za planiranje i programiranje zdravstvene zaštite, za preduzimanje odgovarajućih mjera i unapređivanje zaštite zdravlja, za potrebe zdravstvenog osiguranja i socijalne zaštite, za naučna istraživanja, za praćenje biološkog i radnog potencijala, za obavještavanje javnosti, za statistička istraživanja u zdravstvu, za izvršavanje međunarodnih obaveza u oblasti zdravstva i u druge službene svrhe.

(2) Podatke sadržane u evidencijama mogu koristiti na propisan način i pojedinci na koje se ti podaci odnose, radi ostvarivanja svojih prava.

Član 4

Evidencije vode nadležni organi, zdravstvene ustanove, druga pravna i fizička lica koja u okviru svoje djelatnosti obavljaju poslove za koje su evidencije ustanovljene ovim zakonom.

Član 5

Vođenje evidencija, sastavljanje i dostavljanje propisanih izvještaja, sastavni je dio stručnog medicinskog rada zdravstvenih ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica.

Član 6

Pri vođenju evidencija, sastavljanju i dostavljanju propisanih izvještaja, primjenjuju se jedinstveni metodološki principi i statistički standardi za vođenje evidencija propisani ovim zakonom i drugim zakonskim propisima.

Član 7

Podaci koji su prikupljeni, obrađeni i pohranjeni smatraju se povjerljivim ako je posredstvom tih podataka moguće neposredno ili posredno identifikovati izvještajne jedinice, čime se otkrivaju pojedinačni podaci.

Član 8

Zdravstvene ustanove i druga pravna i fizička lica koja ne vode propisane evidencije, medicinsku dokumentaciju i izvještaje, podliježu odgovornosti koja je utvrđena ovim zakonom.

II - VRSTE, SADRŽAJ I NAČIN VOĐENjA EVIDENCIJA I KORIŠĆENjA PODATAKA IZ TIH EVIDENCIJA

Član 9

(1) U oblasti zdravstvene zaštite ustanovljavaju se:

a) evidencija o stanju i mjerama zaštite života i zdravlja ljudi u životnoj sredini,

b) evidencija o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe,

v) evidencija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ljekovitih voda i voda sportsko-rekreativne tivnih bazena,

g) evidencija o posjeti lica i vrsti pruženih zdravstvenih usluga,

d) evidencija o utvrđenim oboljenjima, stanjima i povredama,

đ) evidencija o bolestima od većeg socijalnomedicinskog značaja,

e) evidencija o zaraznim bolestima,

ž) evidencija o imunizaciji protiv zaraznih bolesti,

z) evidencija o preduzetim mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

i) evidencija o porođajima,

j) evidencija o pobačajima,

k) evidencija o radnim mjestima sa posebnim uslovima rada,

l) evidencija o profesionalnim bolestima i povredama na radu,

lj) evidencija o proizvodnji, prometu i potrošnji lijekova,

m) evidencija o proizvodnji, prometu i potrošnji medicinskih sredstava,

n) evidencija o prikupljanju i preradi krvi i krvnih derivata,

nj) evidencija o prijemu i izdavanju opojnih droga,

o) evidencija o korisnicima i povremenim konzumentima opojnih droga,

p) evidencija o donaciji, transplantaciji ljudskih tkiva, organa i dijelova tijela,

r) evidencija o izvršenim obdukcijama,

s) evidencija o umrlim licima i uzrocima smrti,

t) evidencija o kadrovskoj strukturi i posteljnim kapacitetima u zdravstvenim ustanovama.

(2) Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (u daljem tekstu: ministar) može po potrebi odlučiti da se vode i druge evidencije iz oblasti zdravstvene zaštite, naročito ako to nalažu obaveze preuzete međunarodnim konvencijama ili sporazumima.

Član 10

Evidencija o stanju i mjerama zaštite života i zdravlja ljudi u životnoj sredini najmanje sadrži:

a) izvor, uzrok, mjesto i datum zagađenja životne sredine i vrstu i količinu bioloških, hemijskih, fizičkih i drugih štetnih materija,

b) stanje zagađenosti iz pojedinih izvora zagađenja,

v) posljedice zagađenosti vazduha, voda, zemljišta i ljudske hrane,

g) vrste mjera za zaštitu života i zdravlja ljudi od pojedinih izvora zagađenja.

Član 11

Evidencija o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe najmanje sadrži:

a) datum izvršenog ispitivanja,

b) vrstu namirnica, odnosno predmeta opšte upotrebe koji se ispituje,

v) naziv i sjedište proizvođača, drugog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica čiji se uzorci ispituju,

g) vrstu izvršenih ispitivanja i njihove rezultate.

Član 12

Evidencija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ljekovitih voda i voda sportsko-rekreativne tivnih bazena najmanje sadrži:

a) datum izvršenog ispitivanja,

b) fizičko-hemijske karakteristike voda na mjestima vodozahvata, sanitarno-higijensko stanje vodozahvatnog objekta,

v) naziv i sjedište preduzeća, drugog pravnog lica ili fizičkog lica vlasnika vodnog objekta,

g) vrste izvršenih ispitivanja (mikrobiološka, hemijska i radiološka),

d) rezultate ispitivanja.

Član 13

Evidencija o posjeti lica i vrsti pruženih zdravstvenih usluga najmanje sadrži:

a) datum posjete (prve i ponovne) ljekaru i ostalim medicinskim radnicima,

b) anamnezu, dijagnozu, epikrizu, status,

v) vrste pruženih zdravstvenih usluga.

Član 14

Evidencija o utvrđenim oboljenjima, stanjima i povredama najmanje sadrži:

a) dijagnozu, odnosno utvrđeno stanje,

b) terapiju,

v) komplikacije tokom liječenja,

g) rehabilitaciju,

d) uzrok i trajanje privremene nesposobnosti za rad, đ) ocjenu radne sposobnosti,

e) ishod liječenja.

Član 15

(1) Evidencija o bolestima od većeg socijalnomedicinskog značaja najmanje sadrži:

a) broj kartona - istorije bolesti sa ličnim podacima,

b) datum prijave i odjave,

v) zanimanje,

g) utvrđeno oboljenje - dijagnozu i druga oboljenja od značaja za osnovnu bolest,

d) osnovne dijagnostičke i terapijske procedure,

đ) ishod liječenja.

(2) Bolestima iz stava 1. ovog člana smatraju se: maligne bolesti, šećerna bolest, bolest zavisnosti od opojnih droga, hronična bubrežna insuficijencija, profesionalna bolest, hemofilija, sida i druge bolesti koje utvrdi nadležni organ.

Član 16

Evidencija o zaraznim bolestima najmanje sadrži:

a) dijagnozu (kliničku i laboratorijsku),

b) datum početka bolesti,

v) kretanje oboljelog lica do utvrđivanja oboljenja,

g) podatke o odgovarajućoj imunizaciji oboljelog lica,

d) datum podnošenja prijave o utvrđenoj zaraznoj bolesti,

đ) mjere preduzete za izolaciju i liječenje,

e) ishod liječenja,

ž) datum i rezultat pregleda na kliconoštvo.

Član 17

Evidencija o imunizaciji protiv zaraznih bolesti najmanje sadrži:

a) datum imunizacije,

b) vrstu imunizacije,

v) vrstu i seriju lijeka koji je upotrijebljen za imunizaciju i naziv proizvođača tog lijeka,

g) količinu lijeka utrošenog za imunizaciju,

d) broj izvršenih imunizacija shodno kalendaru,

đ) razlog zbog kojeg nije izvršena imunizacija.

Član 18

Evidencija o preduzetim mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije najmanje sadrži:

a) naziv izvođača,

b) mjesto i vrijeme izvođenja,

v) vrstu korišćenih sredstava,

g) količinu utrošenih sredstava.

Član 19

Evidencija o porođajima najmanje sadrži:

a) broj ranijih porođaja i prekida trudnoće,

b) zdravstveno stanje porodilje,

v) porođaj, položaj ploda i broj novorođene djece,

g) pol, dužinu i težinu djeteta,

d) stanje (ocjenu) djeteta,

đ) trajanje boravka i stanje zdravlja porodilje i djeteta pri otpustu,

e) uzrok smrti porodilje ili djeteta.

Član 20

Evidencija o pobačajima najmanje sadrži:

a) sedmicu trudnoće,

b) kategoriju prekida trudnoće,

v) komplikacije u toku prekida trudnoće,

g) smrtnost kod prekida trudnoće,

d) broj djece (živorođene i mrtvorođene) i broj pobačaja,

đ) sredstva korišćena za sprečavanje neželjene trudnoće.

Član 21

Evidencija o radnim mjestima sa posebnim uslovima rada najmanje sadrži:

a) naziv i sjedište preduzeća, drugog pravnog lica ili preduzetnika,

b) radna mjesta s posebnim uslovima rada,

v) izvor i uzrok štetnosti,

g) atest o izvršenim pregledima i mjerenjima,

d) posljedice štetnosti za život ili zdravlje ljudi,

đ) vrstu mjera preduzetih u higijenskotehničkoj zaštiti,

e) profesionalne bolesti i povrede na radu.

Član 22

Evidencija o profesionalnoj bolesti i povredama na radu najmanje sadrži:

a) podatke o vrsti i prirodi povrede,

b) vrijeme i mjesto povrede,

v) težinu i ishod povrede,

g) izvor, uzrok i opis povrede,

d) mjere preduzete u liječenju.

Član 23

Evidencija o proizvodnji, prometu i potrošnji lijekova najmanje sadrži:

a) naziv lijeka (internacionalni nezaštićeni i generični),

b) vrstu lijeka,

v) količinu lijeka,

g) vrijednost lijeka.

Član 24

Evidencija o proizvodnji, prometu i potrošnji medicinskih sredstava najmanje sadrži:

a) naziv medicinskog sredstva,

b) vrstu medicinskog sredstva,

v) količinu medicinskog sredstva izraženu u jedinici mjere,

g) vrijednost medicinskog sredstva.

Član 25

Evidencija o prikupljanju i preradi krvi i krvnih derivata najmanje sadrži i:

a) datum uzimanja i količinu uzete krvi,

b) količinu krvi za preradu i vrstu krvnih derivata dobijenih preradom krvi,

v) prati krvne grupe i Rh-faktor,

g) podatke o testiranju na zarazne bolesti.

Član 26

Evidencija o prijemu i izdavanju opojnih droga najmanje sadrži:

a) naziv lijeka koji sadrži opojnu drogu ili psihotropnu supstancu,

b) količinu aktivne supstance,

v) oboljenje lica kome je izdata opojna droga, šifra bolesti pacijenta kojem je izdat lijek koji sadrži opojnu drogu,

g) naziv zdravstvene ustanove, drugog pravnog ili fizičkog lica kome je izdat lijek koji sadrži opojnu drogu ili psihotropnu supstancu,

d) ime i prezime zdravstvenog radnika koji je izdao lijek koji sadrži opojnu drogu ili psihotropnu supstancu.

Član 27

Evidencija o korisnicima i povremenim konzumentima opojnih droga najmanje sadrži:

a) vrstu opojne droge,

b) količinu opojne droge,

v) ime i prezime, starosna dob korisnika ili povremenog konzumenta opojne droge,

g) naziv zdravstvene ustanove ili lica koje je izdalo lijek koji sadrži opojnu drogu ili psihotropnu supstancu,

d) ime i prezime lica koje je izdalo lijek koji sadrži opojnu drogu ili psihotropnu supstancu.

Član 28

(1) Evidencija o transplantaciji ljudskih tkiva, organa ili dijelova tijela najmanje sadrži:

a) lične podatke o davaocu ljudskog tijela,

b) podatke o kliničkom stanju u posljednja 24 časa i jedan čas prije uzimanja dijela ljudskog tijela davaoca,

v) prethodnom liječenju davaoca i lijekovima datim u posljednjih 24 časa,

g) podatke o članovima tima koji su uzeli dio ljudskog tijela,

d) podatke o vremenu uzimanja i stanju uzetog dijela ljudskog tijela,

đ) podatke o konzervisanju i mjestu upućivanja dijela ljudskog tijela.

(2) Zdravstvena ustanova koja uzima dio tijela sa umrlog lica, osim podataka iz stava jedan ovog člana dužna je da obezbijedi podatke i o uzroku smrti davaoca, kao i o imenima članova komisije, odnosno ljekara koji je utvrdio smrt.

Član 29

Evidencija o izvršenim obdukcijama najmanje sadrži:

a) ime i prezime obdukovanog lica,

b) kliničku dijagnozu,

v) dijagnozu nakon obdukcije,

g) ime i prezime obducenta.

Član 30

Evidencija o umrlim licima i uzrocima smrti najmanje sadrži:

a) lične podatke o umrlom licu,

b) uzrok smrti (dijagnoza),

v) mjesto i vrijeme smrti,

g) podatke o licu koje je utvrdilo uzrok smrti.

Član 31

Evidencija o kadrovskoj strukturi i posteljnim kapacitetima u zdravstvenim ustanovama najmanje sadrži:

a) naziv zdravstvene ustanove,

b) podatke o broju, stručnoj spremi i specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, kao i ostalim radnicima,

v) posteljne kapacitete po organizacionim jedinicama.

Član 32

Evidencije koje se odnose na pojedinca, obavezno sadrže ime i prezime, datum rođenja, pol, zanimanje i jedinstveni matični broj građana.

Član 33

Evidencija se vodi na propisan način, upisom pojedinih činjenica na osnovu dokumentacije utvrđene ovim zakonom. U vođenju evidencije primjenjuju se propisani metodološki principi i statistički standardi (definicije, klasifikacije, nomenklatura).

Član 34

(1) Upisivanje podataka u propisane evidencije vrši se na osnovu dokumentacije zdravstvenih ustanova, drugih pravnih i fizičkih lica, formirane na osnovu pregleda i na drugi način, odnosno na osnovu javnih i drugih isprava.

(2) Ako se podaci ne mogu obezbijediti na način iz stava 1. ovog člana, obezbjeđuju se na osnovu potpisane izjave lica od koga se uzimaju podaci.

Član 35

(1) Zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici dužni su da u dokumentaciji svojim potpisom potvrde nalaz i rezultate pregleda, odnosno drugih usluga koje su pružili.

(2) Za potpunost i tačnost upisanih podataka odgovoran je radnik koji je izvršio upisivanje.

(3) Za tačnost podataka dobijenih na osnovu izjave iz stava 2. člana 34. ovog zakona, odgovorno je lice koje je potpisalo izjavu.

Član 36

Upisivanje podataka u evidencije utvrđene ovim zakonom vrši se odmah nakon saznanja relevantnih činjenica, uvažavajući propisani tehnološki proces.

Član 37

Ministar će opštim aktom, utvrditi oblik, sadržaj i način vođenja evidencija, kao i druga pitanja od značaja za ovu materiju.

III - OSNOVNA MEDICINSKA DOKUMENTACIJA

Član 38

(1) Pod osnovnom medicinskom dokumentacijom podrazumijevaju se pismeni, elektronski i drugi dokazi kojima se potkrepljuju određene tvrdnje, a koji su prikupljeni i obezbijeđeni u postupku sprovođenja zdravstvene zaštite.

(2) Dokumentacija iz stava 1. ovog člana predstavlja osnovu za upis određenih činjenica u evidencije utvrđene ovim zakonom.

Član 39

U oblasti zdravstva ustanovljava se sljedeća osnovna medicinska dokumentacija:

a) zdravstveni karton,

b) protokol,

v) matična knjiga lica smještenih u stacionarnoj ustanovi,

g) istorija bolesti,

d) temperaturnoterapijskodijetetska lista,

đ) list anestezije,

e) otpusno pismo,

ž) lista kliničkog puta pacijenta.

Član 40

(1) Zdravstveni karton je osnovna medicinska dokumentacija koja se otvara za svako lice pri prvoj posjeti zdravstvenoj ustanovi primarnog nivoa zdravstvene zaštite.

(2) Kao medicinski dokument zdravstveni karton prati svako lice cijelog života, a u slučaju promjene doktora, zdravstvene ustanove ili mjesta stanovanja, mora se dostaviti novoj zdravstvenoj ustanovi.

Član 41

(1) Protokol je medicinska dokumentacija koji vode zdravstvene ustanove, odnosno pojedini zdravstveni radnici u slučajevima određenih posjeta lica radi dobijanja nekih zdravstvenih usluga ili utvrđivanja određenog stanja.

(2) Protokoli se vode:

a) za korisnike koji ne stanuju na dotičnom području,

b) u specijalističko konsultativnim službama,

v) u dijagnostičkim službama,

g) u svim bolnicama i stacionarima za primljene ležeće bolesnike,

d) prilikom kućnih posjeta zdravstvenih radnika,

đ) prilikom zdravstvenog vaspitanja,

e) u slučaju pregleda lica radi zapošljavanja,

ž) prilikom operativnih zahvata pacijenata.

Član 42

(1) Matična knjiga lica smještenih u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi predstavlja osnovnu medicinsku dokumentaciju koju obavezno vode stacionarne zdravstvene ustanove za lica koja se nalaze na liječenju, porođaju ili rehabilitaciji.

(2) Matičnu knjigu zdravstvena ustanova vodi u prostoriji kod ulaza u zdravstvenu ustanovu.

Član 43

(1) Istorija bolesti je dokumentacija koja se vodi u stacionarnim zdravstvenim ustanovama za lica liječena u toj ustanovi.

(2) U istoriju bolesti obavezno se evidentiraju podaci o bolesti, početku i uzroku bolesti, načinu, trajanju i ishodu liječenja pacijenta.

Član 44

(1) Temperaturno-terapijsko-dijetetska lista je dokumentacija koju vode stacionarne zdravstvene ustanove za svako lice koje se u njoj nalazi na liječenju.

(2) U listu iz stava jedan ovog člana, obavezno se evidentiraju podaci o tjelesnoj temperaturi, terapiji koja se daje i podaci o ishrani.

Član 45

(1) List anestezije je dokumentacija koja se vodi kod svih lica koja se nalaze na liječenju u zdravstvenoj ustanovi, a koja su primila anesteziju.

(2) List iz stava jedan ovog člana mora da sadrži najmanje podatke o vrsti i količini anestetika, kao i vrijeme trajanja anestezije.

Član 46

(1) Otpusno pismo je dokumentacija koju izdaje stacionarna zdravstvena ustanova licu koje je u njoj završilo liječenje.

(2) U otpusnom pismu moraju se evidentirati svi postupci i terapija koja je primjenjivana prilikom liječenja i preporuka za dalji tretman.

Član 47

(1) Lista kliničkog puta pacijenta je medicinska dokumentacija koju vodi zdravstvena ustanova koja ima za cilj praćenje toka liječenja pacijenta.

(2) Lista kliničkog puta pacijenta se vodi u skladu sa prihvaćenim kliničkim protokolima za svaku bolest.

Član 48

(1) Medicinsku dokumentaciju iz člana 39. t. a) i b) ovog zakona vode zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite.

(2) Ostalu medicinsku dokumentaciju iz člana 39. t. v) do ž) ovog zakona vode zdravstvene ustanove koje obavljaju poslove sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Član 49

(1) Podatke u zdravstveni karton dužan je da unese isključivo doktor medicine, a u protokol doktor medicine dužan je da unese podatke samo o utvrđenoj dijagnozi i propisanoj terapiji.

(2) Dokumentaciju iz člana 39. t. g), d), đ, e i ž) ovog zakona vodi isključivo doktor medicine.

Član 50

Ministar će opštim aktom propisati oblik i sadržaj dokumentacije iz člana 39. ovog zakona.

IV - POMOĆNA SREDSTVA ZA VOĐENjE EVIDENCIJA

Član 51

Pod pomoćnim sredstvima za vođenje evidencija u oblasti zdravstva podrazumijevaju se pisani dokazi, tvrdnje i nalazi koji se primjenjuju u postupku sprovođenja zdravstvene zaštite i predstavljaju osnov za upis.

Član 52

U oblasti sprovođenja zdravstvene zaštite kao pomoćna sredstva za vođenje evidencija, utvrđuju se:

a) bolničko statistički listić;

b) prijave:

1) prijava porođaja,

2) prijava prekida trudnoće,

3) prijava oboljenja - smrti od zaraznih bolesti,

4) prijava epidemije zaraznih bolesti,

5) prijava ozljeđivanja od bijesne životinje ili životinje za koju se sumnja da je bijesna,

6) prijava o oboljelim i umrlim licima od malarije,

7) prijava uzgredne pojave nakon imunizacije,

8) prijava o obolijevanju od maligne bolesti,

9) prijava nesreće na poslu,

10) prijava lica oboljelih od šećerne bolesti,

11) prijava oboljelog od hronične bubrežne insuficijencije,

12) prijava oboljelog od profesionalne bolesti,

13) prijava oboljelog od hemofilije,

14) prijava o uzroku smrti;

v) zbirna prijava oboljenja - smrti od gripa;

g) odjava epidemije zarazne bolesti;

d) karton imunizacije, lični karton imunizacije i karton kliconoše;

đ) potvrda o izvršenoj imunizaciji;

e) obrazac za epidemiološki nadzor nad kućnim infekcijama;

ž) izdatnica lijekova i medicinskih sredstava iz bolničkih i kliničkih apoteka;

z) sanitarna knjižica;

i) recept;

j) evidencija o izvršenoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji;

k) evidencija prodatih lijekova u ručnoj prodaji;

l) evidencija o proizvodnji, prometu ili potrošnji medicinskih sredstava;

lj) knjige:

1) knjiga evidencija zaraznih bolesti,

2) knjiga privatnih recepata,

3) knjiga evidencije u proizvodnji, prometu ili potrošnji opojnih droga,

4) knjiga evidencije o potrošnji opojnih droga u stacionarnim ustanovama,

5) knjiga evidencije sterilizacije; m) nalaz i mišljenje;

n) uputnica specijalisti;

nj) uputnica u bolnicu;

o) laboratorijski nalaz;

p) prijava povrede;

r) ljekarsko uvjerenje;

s) karton razvoja djeteta od 0 do 12 mjeseci;

t) karton stanja trudnice;

ć) zdravstvena knjižica;

u) uputnica u zubotehničku laboratoriju;

f) registar masovnih nezaraznih bolesti od većeg sociomedicinskog značaja.

Član 53

(1) Ministar će opštim aktima utvrditi oblik, sadržaj i način vođenja pomoćnih sredstava, kao i druga pitanja od značaja za ovu materiju.

(2) Osim pomoćnih sredstava iz stava 1. ovog člana, ministar može posebnim opštim aktom utvrditi i druga pomoćna sredstva za vođenje evidencija.

V - STATISTIČKA ISTRAŽIVANjA

Član 54

(1) Ovim zakonom utvrđuje se sistem statističkih istraživanja u oblasti zdravstva koji se zasniva na jedinstvenoj metodologiji i jedinstvenom statitičkom standardu u prikupljanju, obradi i objavljivanju podataka, saglasno programu statističkih istraživanja.

(2) Jedinstvena metodologija, standardi i programi koji su utvrđeni na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine obavezno se primjenjuju i u ovoj oblasti.

Član 55

(1) Statistička istraživanja zasnivaju se na načelima objektivnosti, racionalnosti, stručne nezavisnosti i političke neutralnosti.

(2) Statistička istraživanja vrše se u skladu sa međunarodno utvrđenim načelima, metodama i postupcima za prikupljanje, obradu, čuvanje, zaštitu i objavljivanje statističkih podataka.

Član 56

Zdravstvene ustanove i druga pravna i fizička lica, državni organi i organizacije, kao izvještajne jedinice dužni su da Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske, kao ovlašćenoj organizaciji, daju bez naknade potpune i tačne podatke o pojavama koje su predmet statističkih aktivnosti u roku i na način utvrđen statističkim programom Republike Srpske, te da mu omoguće njihovo provjeravanje, odnosno kontrolu.

Član 57

Statistička istraživanja u oblasti zdravstva obavezno se vrše u vezi sa sljedećim stanjima i pojavama:

a) zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe,

b) zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ljekovitih voda i voda sportsko-rekreativne tivnih bazena,

v) zaštiti životne sredine,

g) radnim mjestima sa posebnim uslovima rada,

d) utvrđenim oboljenjima, stanjima i povredama,

đ) prijavljenim slučajevima zaraznih bolesti,

e) imunizaciji protiv zaraznih bolesti,

ž) sprovedenim mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

z) bolesti od većeg sociomedicinskog značaja (na osnovu registra za: maligna oboljenja, dijabetes, uživaoce opojnih droga, hroničnih bubrežnih bolesti, profesionalnih bolesti, hemofilije i bolesti HIVa, ptičjeg gripa),

i) porođajima,

j) pobačajima,

k) povredama na radu i profesionalnim bolestima,

l) vrsti i broju posjeta i zdravstvenim uslugama,

lj) prometu i potrošnji lijekova,

m) promet i potrošnja krvi i krvnih derivata,

n) prometu i potrošnji medicinskih sredstava,

nj) uništavanju medicinskog otpada,

o) prometu i potrošnji opojnih droga,

p) organizacionoj strukturi i kadrovima,

r) zagađenosti i mjerama koje su preduzete za zaštitu vazduha, vode i zemljišta od jonizujućeg zračenja i drugih štetnih materija koje ugrožavaju život i zdravlje ljudi.

Član 58

Izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe mora najmanje da sadrži: vrstu životne namirnice, odnosno predmeta opšte upotrebe, koji se analiziraju, firmu organizacije, odnosno ime vlasnika životne namirnice, odnosno predmeta opšte upotrebe čiji se uzorci analiziraju, vrstu izvršene analize, kao i nađene rezultate.

Član 59

Izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ljekovitih voda i voda sportsko-rekreativne tivnih bazena sadrži najmanje: fizičko-hemijske osobine vode na mjestima zahvate, firmu organizacije, odnosno ime vlasnika vodnog objekta, mirkobiološku, hemijsku i radiološku vrstu izvršenih analiza, kao i nađene rezultate.

Član 60

Izvještaj o zaštiti životne sredine sadrži najmanje: izvor, uzrok i mjesto zagađenja, vrstu i količinu bioloških, hemijskih, fizičkih i drugih štetnih materija, stepen zagađenosti iz pojedinih izvora zagađenja, posljedice zagađenosti vazduha, vode, zemljišta, ljudske i stočne hrane po zdravlje ili život ljudi, vrste mjera koje treba preduzeti za zaštitu od pojedinih izvora zagađenja.

Član 61

Izvještaj o radnim mjestima sa posebnim uslovima rada najmanje sadrži: naziv preduzeća, odnosno ustanova, radno mjesto sa posebnim uslovima rada, izvor i uzrok štetnosti, posljedice štetnosti za zdravlje ili život ljudi, vrste mjera preduzetih u higijenskotehničkoj zaštiti.

Član 62

Izvještaj o utvrđenim oboljenjima, stanjima i povredama sadrži najmanje: starost (populaciona grupa), pol, dijagnozu, odnosno utvrđeno stanje, terapiju, komplikacije za vrijeme liječenja, rehabilitaciju, uzrok i trajanje privremene nesposobnosti za rad, ocjenu radne sposobnosti i ishod liječenja.

Član 63

Izvještaj o prijavljenim slučajevima zaraznih bolesti mora da sadrži najmanje dijagnozu (klinička i laboratorijska), datum početka bolesti, podatke o oboljelom licu, kretanje oboljelog do utvrđivanja oboljenja, podatke o odgovarajućoj imunizaciji oboljelog, datum podnošenja prijave o utvrđenoj zaraznoj bolesti, mjere preduzete za izolaciju i liječenje, ishod liječenja, datum i rezultat pregleda na kliconoštvo.

Član 64

Izvještaj o imunizaciji protiv zaraznih bolesti mora najmanje da sadrži: identifikacione podatke o vakcinisanom licu, vrsti imunizacije, vrsti i seriji koja je upotrijebljena za imunizaciju i firmu ili naziv proizvođača tog sredstva, količini sredstava utrošenih za imunizaciju, uspjeh imunizacije, razlog zbog kojeg nije izvršena imunizacija.

Član 65

Izvještaj o izvršenim mjerama sistematske deratizacije i protivepidemijske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije mora najmanje da sadrži: naziv izvođača, razlog izvođenja, mjesto i vrijeme izvođenja, vrstu i količinu upotrijebljenih sredstava.

Član 66

Izvještaj o bolestima od većeg sociomedicinskog značaja mora najmanje da sadrži: identifikacione podatke o licu, utvrđeno oboljenje, odnosno dijagnozu, datum prijave oboljenja, osnovne dijagnostičke i terapijske procedure, ishod liječenja.

Član 67

Izvještaj o porođajima mora najmanje da sadrži: identifikacione podatke o porodilji, broj ranijih porođaja i prekida trudnoće, zdravstveno stanje porodilje, porođaj, položaj ploda i broj novorođene djece, pol, dužinu i težinu djeteta, stanje (ocjena) djeteta, trajanje boravka i stanje zdravlja porodilje i djeteta pri otpustu.

Član 68

Izvještaj o pobačajima mora najmanje da sadrži: identifikacione podatke o ženi, sedmice trudnoće, kategorija prekida trudnoće, komplikacije u toku prekida trudnoće, broj živo rođene djece i broj pobačaja prije posljednjeg prekida trudnoće, sredstva korišćena za sprečavanje neželjene trudnoće.

Član 69

Izvještaj o povredama na radu i profesionalnim bolestima mora najmanje da sadrži: identifikacione podatke o povrijeđenom, podatke o povredi, vrijeme i mjesto gdje se povreda desila, težinu povrede i ishod, izvor, uzrok i opis povrede, preduzete mjere u liječenju, ishod liječenja.

Član 70

Izvještaj o vrsti i broju posjeta i zdravstvenim uslugama mora najmanje da sadrži: vrstu posjete i vrstu pružene usluge, kao i posjetu (prva, ponovna) ljekaru i ostalim medicinskim radnicima i saradnicima.

Član 71

Izvještaj o prometu i potrošnji lijekova mora najmanje da sadrži:

a) internacionalni nezaštićeni naziv (INN) lijeka,

b) ATS klasifikaciju lijeka,

v) proizvođački naziv lijeka,

g) naziv proizvođača,

d) režim izdavanja,

đ) farmaceutski lijek,

e) jačinu lijeka,

ž) pakovanje,

z) cijenu lijeka (veleprodajna).

Član 72

Izvještaj o prometu i potrošnji medicinskih sredstava mora najmanje da sadrži:

a) naziv proizvoda,

b) ime proizvođača,

v) cijenu.

Član 73

Izvještaj o prometu i potrošnji opojnih droga (narkotici i psihotropne supstance) mora najmanje da sadrži:

a) internacionalni nezaštićeni naziv (INN) opojne droge,

b) ATS klasifikaciju lijeka,

v) proizvođački naziv opojne droge,

g) naziv i količinu opojne droge koju lijek sadrži,

d) ime proizvođača,

đ) režim izdavanja,

e) farmaceutski oblik lijeka,

ž) jačinu,

z) pakovanje,

i) cijenu (veleprodajna),

j) ukupnu količinu opojne droge.

Član 74

Izvještaj o uništavanju medicinskog otpada mora najmanje da sadrži: naziv proizvoda, količinu, cijenu i način uništavanja otpada.

Član 75

Izvještaj o organizacionoj strukturi i kadrovima mora najmanje da sadrži: naziv i strukturu ustanove, brojčane podatke o zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima po profilima (stepen obrazovanja, specijalnost i uža specijalnost), polu, starosnoj dobi.

Član 76

Izvještaj o zagađenosti i mjerama koje su preduzete za zaštitu vazduha, vode i zemljišta od jonizujućeg zračenja i drugih štetnih materija koje ugrožavaju život i zdravlje ljudi mora da sadrži najmanje lokaciju, izvore, uzroke zagađenja, broj izvršenih pregleda, broj uzetih uzoraka, nalaz i mišljenje, stepen zagađenosti, vrstu i količinu nađenih štetnih materija, posljedicu zagađenosti i vrstu preduzetih mjera po medijumima (voda, vazduh, zemljište).

Član 77

Ministar će opštim aktom propisati oblik i sadržaj izvještaja iz čl. 57. do 76. ovog zakona.

Član 78

Ministar će opštim aktom utvrditi oblik, sadržaj i rokove dostavljanja neophodnih podataka od strane Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske, koje dostavlja Ministarstvu radi blagovremenog preduzimanja odgovarajućih mjera.

Član 79

Zdravstvene ustanove i druga pravna lica, državni organi i organizacije - izvještajne jedinice, iz člana 56. ovog zakona su dužne da kontinuirano prikupljaju i obrađuju podatke o pojavama i stanjima koja su predmet statističkih istraživanja navedenih u članu 57. ovog zakona i polugodišnje i godišnje, sa neophodnim sadržajima (čl. 57. do 76.), izvještavaju ovlašćenu organizaciju utvrđenu ovim zakonom.

VI - NADZOR

Član 80

(1) Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši zdravstvenosanitarna inspekcija.

(2) U vršenju nadzora iz stava 1. ovog člana zdravstvenosanitarni inspektor je ovlašćen i dužan da preduzima sljedeće mjere:

a) naredi vođenje propisanih evidencija,

b) zabrani upisivanje podataka u evidencije na nedozvoljen način,

v) zabrani vođenje medicinske dokumentacije nenadležnim licima,

g) naredi vođenje medicinske dokumentacije u obliku i sadržaju propisanom od nadležnih lica,

d) naredi dostavljanje izvještaja u propisanoj formi, sadržaju i rokovima,

đ) preduzme mjere u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 34/06).

VII - KAZNENE ODREDBE

Član 81

(1) Novčanom kaznom od 3.000 do 15.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

a) ne vodi propisanu evidenciju (član 9.),

b) u evidenciji ne obezbijedi i unese najmanje propisani sadržaj (čl. 10. do 31. i član 37.),

v) ne vodi evidenciju na propisan način i u propisanom obliku (čl. 33. i 37.),

g) vrši upis podataka u evidencije na nedozvoljen način (član 34.),

d) ne obezbijedi potpis i potvrdu nalaza i rezultata pregleda i drugih pruženih usluga u odgovarajućoj dokumentaciji (član 35.),

đ) ne vodi odgovarajuću medicinsku dokumentaciju u propisanom obliku i sadržaju, na propisan način i od nadležnog lica (čl. 39 - 49.),

e) ne obezbjeđuje i primjenjuje propisana pomoćna sredstva za vođenje evidencije ili ih ne obezbjeđuje i vodi prema propisanom obliku, sadržaju i na propisan način (čl. 52. i 53.),

ž) ne dostavlja ovlašćenoj organizaciji u propisanoj formi i sadržaju, kao i u propisanim rokovima, odgovarajuće izvještaje o stanjima i pojavama o kojima se u oblasti zdravstva vrše statistička istraživanja (čl. 56 - 76.),

z) blagovremeno i u propisanom sadržaju ministru ne dostavlja neophodne podatke (član 78.).

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 500 do 3.000 KM.

(3) Novčanom kaznom od 300 do 1.500 KM kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice koje obavlja djelatnost za koju je ovim zakonom obavezno vođenje evidencije i dostavljanje izvještaja.

VIII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 82

Ministar je dužan da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donese opšte akte iz čl. 37, 50, člana 51. stav 1., čl. 77. i 78.

Član 83

Upisivanje, vođenje i obrada određenih činjenica i podataka koji su utvrđeni u postupku sprovođenja zdravstvene zaštite koji su predmet ovog zakona i dostavljanje izvještaja obavlja se po pravilu kontinuirano na osnovu jedinstvenih propisanih programa za elektronsku obradu.

Član 84

Do donošenja opštih akata na osnovu ovog zakona primjenjivaće se odredbe Pravilnika o medicinskoj dokumentaciji, evidencijama i izvještajima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 4/95), ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 85

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da se primjenjuje preuzeti Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva ("Službeni list SFRJ", br. 18/88 i 17/90).

Član 86

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum