Vaš pravni kompas 

  • Zakon o dopunskim pravima boraca branitelja Bosne i Hercegovine

  • Zakoni Kantona Sarajevo
Zakoni Kantona Sarajevo
 #448  by law
 
ZAKON O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA - BRANITELjA BOSNE I HERCEGOVINE

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 45/2012 - prečišćen tekst, 26/2014 i 46/2017)I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim Zakonom se uređuju prava, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava, korištenje i prestanak prava, sredstva za finansiranje prava, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica, članova porodica šehida, članova porodica poginulih umrlih i nestalih branioca, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, ratnih vojnih zarobljenika i demobiliziranih branilaca kao lica zaslužnih u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Član 2

Pod pojmom:

- porodica šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca,

- branilac,

- dobrovoljac i organizator otpora,

- veteran,

- učesnik rata,

- ratni vojni invalid,

- mirnodopski vojni invalid,

- dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja,

smatraju se lica koja su definisana čl. 2, 3. i 4. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05-Ispravka, 70/07 i 9/10), (u daljem tekstu: federalni zakon).

Pod pojmom članova porodice šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida smatraju se lica definisana članom 17. federalnog zakona.

Pod pojmom zajedničko domaćinstvo smatra se zajednica stanovanja, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda.

Pod pojmom dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja smatraju se lica koja su definisana članom 1. i 2. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/05).

Pod pojmom ratni vojni zarobljenik smatra se branilac koji je vršeći vojnu dužnost zarobljen od strane agresora na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Član 3

Pojmovi utvrđeni u prethodnom članu i svim ostalim odredbama Zakona gdje se spominju u različitim padežima zamjenjuju se riječima u odgovarajućem padežu.

Sve imenice koje se odnose na nosioce pojedinih prava, upotrijebljene u ovom Zakonu samo u muškom ili samo u ženskom rodu, odnose se na oba spola.

Član 4

Sa borcima-braniteljima, u smislu ovog zakona, izjednačeni su u pravima učesnici narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941.-1945. godine, čiji je status utvrđen rješenjem nadležnog organa.

II - PRAVA

Član 5

Lica iz člana 1. ovog Zakona imaju, prema načinu i obimu utvrđenim ovim zakonom, sljedeća prava:

1. Zdravstvena zaštita;

2. Banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija);

3. Naknada putnih troškova i troškova za liječenje u inostranstvu;

4. Prava po osnovu preostale radne sposobnosti;

5. Prioritet u zapošljavanju;

6. Novčana pozajmica za otvaranje radnih mjesta;

7. Prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje;

8. Stipendiranje;

9. Uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima;

10. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost;

11. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta;

12. Pravo na izgradnju stana;

13. Novčana pozajmica i dodjela sredstava za rješavanje stambenih potreba;

14. Dodjela sredstava za održivi povratak;

15. Pravo na stan u vlasništvu ili dodjelu stana na korištenje;

16. Besplatna i povlaštena vožnja;

17. Naknada troškova dženaze - sahrane;

18. Podizanje nišana - nadgrobnog spomenika;

19. Pravo na mjesečna novčana primanja;

20. Prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;

21. Pravo na besplatne obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski pribor i užinu;

22. Prednost pri smještaju u đačke i studentske domove;

23. Prednost pri korištenju programa nadležnih zavoda za zapošljavanje;

24. Prioritetno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;

25. Pravo na besplatni priključak na infrastrukturalne mreže (voda, električna energija, gas);

26. Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći;

27. Pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavještavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti;

28. Pravo na obezbjeđenje ogrijeva;

1. Zdravstvena zaštita

Član 6

Lica iz člana 1. ovog Zakona, ukoliko ne mogu ostvariti status osiguranog lica po propisima iz oblasti zdravstva, ostvaruju to pravo po ovom zakonu.

U slučajevima iz prethodnog stava obaveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 7

Prošireni obim prava na zdravstvenu zaštitu za ratne vojne invalide propisan je Odlukom o proširenom obimu prava na korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/04 i 11/06).

Član 8

Ratni vojni invalidi, članovi šehidske porodice - porodice poginulog branitelja i umrlog ratnog vojnog invalida, kao i članovi uže porodice ratnog vojnog invalida oslobađaju se od obaveze ličnog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona.

2. Banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija)

Član 9

Lica iz člana 1. ovog zakona, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, imaju pravo na banjsko i klimatsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju).

Član 10

Banjsko i klimatsko liječenje, prema ovom Zakonu, podrazumijeva liječenje koje je neophodno kao nastavak liječenja od zadobivene rane, povrede, ozljede ili bolesti koje su propisane kao indikacije za to liječenje, a koje se obavlja u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama u kojima se u liječenju primjenjuje i prirodni faktor, drugim zdravstvenim ustanovama u kojima se liječenje obavlja pretežno prirodnim faktorom, kao i u ustanovama i privrednim društvima osnovanim za liječenje, odmor i rekreaciju u kojima se u liječenju primjenjuje prirodni faktor.

Član 11

O potrebi za banjskim i klimatskim liječenjem, na osnovu zahtjeva lica iz člana 1. ovog Zakona i upute ljekara specijaliste, odlučuje ljekarska komisija koju imenuje ministar za boračka pitanja.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava, ratni vojni invalid-paraplegičar, zajedno sa pratiocem, ima pravo na banjsko i klimatsko liječenje godišnje u trajanju od 21 dan, bez obzira na medicinski nalaz.

Član 12

Ministarstvo zaključuje ugovore o banjskom i klimatskom liječenju sa ustanovama i privrednim društvima iz člana 10. ovog Zakona.

Ugovorima iz prethodnog stava naročito se utvrđuje obim i kvalitet zdravstvenih i drugih usluga koje te ustanove i privredna društva pružaju korisnicima, cijene tih usluga i druga međusobna prava i obaveze.

Način, uvjete i kriterije za ostvarivanje ovog prava utvrđuje Ministar za boračka pitanja posebnim pravilnikom.

3. Naknada putnih troškova i troškova za liječenje u inostranstvu

Član 13

Ostvarivanje prava na naknadu troškova liječenja u inostranstvu ostvaruje se u skladu sa članom 27. stav 3. federalnog zakona.

Pored lica utvrđenih članom 27. stav 3. federalnog zakona, pravo na naknadu troškova liječenja u inostranstvu mogu ostvariti roditelji i bračni drug šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca i dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Ministar za boračka pitanja propisuje kriterije za ostvarivanje prava iz prethodnog stava.

Član 14

Pravo na naknadu troškova prijevoza za odlazak na liječenje i povratak po završetku liječenja kao i naknadu troškova smještaja do 10 dana, a ukoliko to liječenje nije moguće obaviti u Bosni i Hercegovini ostvaruju lica iz člana 13. ovog Zakona.

Ukoliko je lice iz prethodnog stava korisnik prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica ima pravo na naknadu troškova prevoza i boravka za lice koje sa njim putuje u pratnji.

Član 15

O nemogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini, potvrdu izdaje ljekarski konzilij Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

4. Prava po osnovu preostale radne sposobnosti

Član 16

Nezaposleni ratni vojni invalid, koji je zadobio ranu, povredu, ozljedu ili bolest po osnovu koje mu je priznat status ratnog vojnog invalida, na osnovu preostale radne sposobnosti ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju, uključujući i školovanje za obavljanje poslova za koje se traži viša stručna sprema od one koju vojni invalid ima, ako prema općem obrazovanju, godinama života, zdravstvenom stanju i drugim okolnostima ima uvjete za uspješnu rehabilitaciju.

Član 17

Profesionalnom rehabilitacijom obezbjeđuje se osposobljavanje za vršenje ranijeg ili drugog odgovarajućeg zanimanja, stručno osposobljavanje za vršenje određenog zanimanja i stručno usavršavanje.

Član 18

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju, po zahtjevu ratnog vojnog invalida, utvrđuje se na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja komisije stručne ustanove za ocjenjivanje radne sposobnosti, u skladu sa propisima iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja.

Komisija iz prethodnog stava dužna je u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva izvršiti ocjenu radne sposobnosti i o tome u daljem roku od 8 dana pismeno izvijestiti ratnog vojnog invalida i općinsku službu za upravu nadležnu za boračko-invalidsku zaštitu (u daljem tekstu: općinska služba) u čijoj se službenoj evidenciji vodi ratni vojni invalid.

Član 19

Općinska služba je dužna uputiti ratnog vojnog invalida na profesionalnu rehabilitaciju najkasnije u roku od 30 dana od dana sticanja prava na profesionalnu rehabilitaciju.

Član 20

Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije, Grad Sarajevo, općine sa područja Kantona (u daljem tekstu: općina), kao i sva pravna lica čiji je osnivač Kanton, Grad Sarajevo ili općina, odnosno koja se finansiraju iz budžeta sa učešćem od najmanje 25%, dužni su primiti na profesionalnu rehabilitaciju ratnog vojnog invalida kojeg uputi Ministarstvo za boračka pitanja na prijedlog općinske službe.

Subjekti iz prethodnog stava će svojim općim aktima urediti prava, obaveze i odgovornosti za ostvarivanje ovog prava.

Član 21

U pogledu dopunskih prava koja se odnose na profesionalnu rehabilitaciju, na ratne vojne invalide i mirnodopske vojne invalide primjenjuju se odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10).

Član 22

Način ostvarivanja prava po osnovu preostale radne sposobnosti propisuje se posebnim pravilnikom koji donosi Ministar za boračka pitanja.

5. Prioritet u zapošljavanju

Član 23

Lica iz člana 1. i 2. ovog Zakona ostvaruju pravo na prvenstvo pri zapošljavanju, a pritom prioritet imaju djeca šehida-poginulih branioca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja.

Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije, Grad Sarajevo, općine, kao i sva pravna lica čiji je osnivač Kanton, Grad Sarajevo ili općina, odnosno koja se finansiraju iz budžeta sa učešćem od najmanje 25%, dužni su prilikom prijema u radni odnos obezbijediti prioritet licima iz člana 1. ovog Zakona, kao i članovima uže porodice ratnog vojnog invalida.

6. Novčana pozajmica za otvaranje radnih mjesta

Član 24

Za otvaranje radnih mjesta, kojim bi pitanje zaposlenja riješila lica iz člana 1. ovog Zakona, kao i članova njihove uže porodice, mogu se dodijeliti novčane pozajmice i krediti.

Vlada Kantona će posebnim propisom utvrditi način i uvjete za odobravanje pozajmica iz prethodnog stava.

7. Prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje

Član 25

Pod jednakim uvjetima utvrđenim posebnim propisima, lica iz člana 1. ovog Zakona, kao i njihova djeca, imaju pravo na prvenstvo upisa i besplatno školovanje u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Kanton ili Grad Sarajevo ili općina.

Lica iz člana 1. ovog Zakona imaju pravo na besplatno doškolovavanje, odnosno prekvalifikaciju radi sticanja neophodnog stepena obrazovanja koje im je potrebno radi obavljanja određenih poslova, a isto nije u mogućnosti da obavlja poslove na koje je bilo raspoređeno prije nastanka invalidnosti.

Djeci šehida i poginulih branioca, djeci ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja upisanim na visokoškolske ustanove, kao redovni i samofinansirajući studenti, omogućava se pravo školovanja na teret Budžeta Kantona, kao i prednost prilikom upisa, posebnom odlukom Vlade Kantona.

Obrazovne ustanove iz prethodnog stava će svojim pravilima ili drugim aktima utvrditi način i uvjete za korištenje ovog prava.

8. Stipendiranje

Član 26

Lica iz člana 1. ovog Zakona, kao i njihova djeca, imaju pravo na dodjelu stipendije za vrijeme redovnog školovanja i studija u srednjoškolskim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama.

Vlada Kantona će posebnim propisom utvrditi način i uvjete za ostvarivanje prava iz prethodnog stava.

9. Uklanjanje arhitektonsko - urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima

Član 27

Ratni vojni invalid I grupe, koji nije sposoban za kretanje bez invalidskih kolica, ima pravo na uklanjanje arhitektonsko - urbanističkih barijera za prilaz i ulazak u stambenu zgradu u kojoj stanuje, kao i za korištenje stana.

Pravo iz prethodnog stava može se ostvariti jednokratno, i to samo ako se radi o stambenoj jedinici sa riješenim svim imovinsko - pravnim odnosima.

10. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost

Član 28

Lica iz člana 1. ovog Zakona oslobađaju se obaveze plaćanja naknade za pogodnosti za izgradnju porodične stambene zgrade za vlastite potrebe netto građevinske površine do 200 m2 kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje, pod uvjetom da snose eventualne troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji nisu izmireni i o svom trošku izvrše opremanje građevinskog zemljišta prema uvjetima iz građevne dozvole pod nadzorom nadležne općinske službe za upravu.

Odredbe prethodnog stava odnose se i na dogradnju, nadziđivanje, preuređenje krovišta i potkrovlja, pretvaranje zajedničkih prostorija i rekonstrukciju kojom se povećava dotadašnja površina do 100 m2 netto građevinske površine.

Član 29

Lica iz člana 1. ovog Zakona oslobađaju se obaveze plaćanja naknade za pogodnosti i naknade za uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog prostora netto građevinske površine do 100 m2.

11. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta

Član 30

Za lica iz čl. 1 i 2. ovog Zakona, Ministarstvo snosi troškove plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na kojem pravo raspolaganja ima Kanton, Grad Sarajevo ili općina, te građevinsko zemljište kupljeno na slobodnom tržištu od fizičkih ili pravnih lica u svrhu izgradnje individualnog stambenog objekta za vlastite potrebe, površine do 400 m2, pod uvjetima iz čl. 33. i 34. ovog Zakona.

Za građevinsko zemljište kupljeno na slobodnom tržištu iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo snosi troškove plaćanja do visine utvrđene cijene gradskog građevinskog zemljišta na području općine na kojem se nalazi.

Vlada Kantona posebnim aktom uređuje kriterije za prvenstvo korištenja ovog prava, način realizacije, postupak i uvjete pod kojima se sredstva za kupovinu građevinskog zemljišta za izgradnju individualnih stambenih objekata odobravaju, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

Član 31

Licima iz čl. 1. i 2. ovog Zakona, izuzev mirnodopskih vojnih invalida, dio troškova za nastale obaveze iz čl. 28. i 29. ovog Zakona za novu gradnju snosi Ministarstvo i općine, prema odobrenim budžetskim sredstvima i hronologiji podnijetih zahtjeva i to na slijedeći način:

1. Za izgradnju objekata individualnog stanovanja u površini do 200 m2 i kupovinu stana u novoizgrađenim zgradama kolektivnog stanovanja u površini od 20 m2 po jednom članu domaćinstva, a najviše do 100 m2 netto građevinske površine stana, troškove naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta-renta snosi Ministarstvo.

Općine svojom Odlukom o građevinskom zemljištu, a shodno odobrenim budžetskim sredstvima, svake kalendarske godine mogu utvrditi iznos subvencije za podmirenje troškova naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta.

2. Za izgradnju objekata individualnog stanovanja i kupovinu stana u novoizgrađenim objektima kolektivnog stanovanja, dio ukupnih troškova uređenja građevinskog zemljišta snosi Ministarstvo.

Pod snošenjem dijela ukupnih troškova uređenja građevinskog zemljišta podrazumijeva se vrijednost od 20% utvrđene visine građevinske vrijednosti m2 netto stambene površine iz člana 66. Zakona o građevinskom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/03) i to do površine do 20 m2 po svakom članu porodičnog domaćinstva, a najviše do 100 m2 netto građevinske površine objekta individualnog stanovanja ili stana u objektu kolektivnog stanovanja.

Pod kolektivnim stanovanjem podrazumijeva se kolektivna izgradnja koja se realizira putem "Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe" i ostale pravne subjekte koji grade na lokacijama koje su općinskim odlukama predviđene za kolektivnu izgradnju za boračku populaciju.

3. Općine svojom Odlukom o građevinskom zemljištu mogu predvidjeti mogućnost oslobađanja lica iz čl. 1. i 2. ovog Zakona od obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište.

12. Pravo na izgradnju stana

Član 32

Lica iz člana 1. ovog Zakona imaju pravo na izgradnju stana putem Fonda Kantona Sarajevo osnovanog za rješavanje stambenih potreba za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i demobilizirane borce i prognane osobe, prema načinu i uvjetima utvrđenim od strane Vlade Kantona.

13. Novčana pozajmica i dodjela sredstava za rješavanje stambenih potreba

Član 33

Lica iz člana 1. ovog Zakona, pod uvjetom da imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište na području Kantona, a najkasnije do 06.02.1999. godine i dalje neprekidno, imaju pravo na jednokratnu, dugoročnu, beskamatnu novčanu pozajmicu za rješavanje stambenih potreba, kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje.

Član 34

Pravo iz prethodnog člana nemaju lica koja imaju ili su imala status raseljenog lica, izuzev interno raseljenih lica.

Član 35

Za rješavanje stambenih potreba dodjeljuju se i jednokratna bespovratna sredstva u građevinskom materijalu, sredstva za izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga i udruživanje sredstava za kupovinu stana licima iz čl. 1. i 2. ovog Zakona, pod uvjetima propisanim u čl. 33. i 34. ovog Zakona.

Sredstva iz prethodnog stava mogu se dodijeliti do 1/3 najvećeg propisanog iznosa za novčanu pozajmicu za rješavanje stambenih potreba, osim za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja iz člana 2. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/05, 61/06 i 9/10) kojima se ova sredstva dodjeljuju do 2/3 najvećeg propisanog iznosa za novčanu pozajmicu za rješavanje stambenih potreba, prilikom ostvarivanja prava za udruživanje sredstava za kupovinu stana.

Član 36

Vlada Kantona će posebnim propisom urediti kriterije za prvenstvo korištenja prava, namjenu i visinu novčane pozajmice i vremenski period za njeno vraćanje, način realizacije i sredstva obezbjeđenja povrata, postupak i uvjete pod kojima se novčana pozajmica za rješavanje stambenih potreba odobrava, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje tog prava.

Propisom iz prethodnog stava utvrdit će se i vrsta, namjena, visina, postupak i uvjeti za dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje tog prava.

14. Dodjela sredstava za održivi povratak

Član 37

Lica iz čl. 1. i 2. ovog Zakona, koja su ostvarila povratak u mjesta u kojima su imali prebivalište odnosno boravište prije početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u svrhu obezbjeđenja uvjeta za održivi povratak u istom, imaju pravo na jednokratnu dodjelu sredstava za održivi povratak, pod uvjetom da su prebivalište, odnosno boravište na području Kantona imali i na dan 06.02.1999. godine, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Član 38

Pravo iz prethodnog člana nemaju lica koja su na području Kantona riješila svoje stambeno pitanje.

Član 39

Vlada Kantona će posebnim propisom urediti vrstu i visinu sredstava iz člana 37. ovog Zakona, kriterije za prvenstvo korištenja prava, način realizacije, postupak i uvjete pod kojima se sredstva za održivi povratak dodjeljuju, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje prava.

15. Pravo na stan u vlasništvu ili dodjelu stana na korištenje

Član 40

Pod uvjetom da nemaju riješeno stambeno pitanje, te da imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište na području Kantona, a najkasnije do 06.02.1999. godine i dalje neprekidno, ratni vojni invalidi I grupe i ratni vojni invalidi koji su radno nesposobni po osnovu rane, povrede ili bolesti zadobijene za vrijeme službe u Oružanim snagama R BiH, kao i djeca šehida-poginulog borca-branitelja i umrlog ratnog vojnog invalida, koja su bez oba roditelja, imaju pravo na odgovarajući stan.

Odgovarajućim stanom smatra se stan koji se dodjeljuje u vlasništvo i stan koji se dodjeljuje na korištenje, u skladu s uslovima propisanim ovim zakonom.

Pod uvjetima iz stava 1. ovog člana pravo na stan u vlasništvo mogu ostvariti i roditelji šehida - poginulih boraca - branitelja.

Pod uvjetom iz stava 1. ovog člana pravo na stan u vlasništvo imaju i nezaposlene supruge šehida-poginulog borca-branitelja koje ostvaruju ostvaruju pravo na porodičnu invalidninu.

Ukoliko lica iz stava 4. ovog člana raskinu radni odnos svojom voljom u periodu od 1. 4. 2007. godine do podnošenja zahtjeva za dodjelu stana u vlasništvo ili zasnuju radni odnos na neodređeno vrijeme u periodu od priznavanja prava na stan u vlasništvo do dana upisa vlasništva dodijeljenog stana kod nadležnog suda, dužna su izvršiti povrat sredstava koje je Ministarstvo platilo za kupnju predmetnog stana, na način i pod uvjetima propisanim za ostvarivanje prava na jednokratnu, dugoročnu, beskamatnu novčanu pozajmicu.

Član 41

Lica koja ispunjavaju uvjete iz člana 40. ovog zakona imaju pravo da, ukoliko traže da im se riješi stambeno pitanje odmah po podnošenju zahtjeva za dodjelu stana u vlasništvo odnosno preko utvrđenog reda prvenstva, mogu svoje stambeno pitanje riješiti dodjelom stana na korištenje iz stambenog fonda čiji je vlasnik Kanton Sarajevo.

Lica iz stava 1. ovog člana koja se svojom voljom opredijele da stambeno pitanje riješe dodjelom stana na korištenje gube pravo na stan u vlasništvo i brišu se sa liste za dodjelu stana u vlasništvo.

Stan na korištenje dodjeljuje se korisniku do njegove smrti ugovorom o korištenju stana ili sve dok na drugi način ne riješi svoje stambeno pitanje.

Članovi porodičnog domaćinstva korisnika stana iz stava 3. ovog člana, koji su živjeli s njim u momentu podnošenja zahtjeva za dodjelu stana na korištenje, a iz prvog su nasljednog reda odnosno po pravu prvenstva, mogu nastaviti koristiti stan doživotno, odnosno kraće ukoliko ranije na drugi način riješe svoje stambeno pitanje.

Član 42

Ratni vojni invalidi I grupe i ratni vojni invalidi koji su radno nesposobni po osnovu ranjavanja ili ozljeđivanja za vrijeme službe u Oružanim snagama RBiH, kao i djeca šehida- poginulog borca-branitelja i umrlog ratnog vojnog invalida, koja su bez oba roditelja, čije je stambeno pitanje riješeno na način koji ne zadovoljava njihove potrebe, ostvaruju pravo iz prethodnog člana pod uvjetom da stan kojim raspolažu stave na raspolaganje Kantonu.

Član 43

Lica iz člana 40. ovog Zakona, kojima je dodijeljen stan u vlasništvo, u slučaju namjere prodaje dodijeljenog stana imaju obavezu isti ponuditi u korist i za račun Ministarstva, Fondu za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i demobilizirane borce Kantona Sarajevo, odnosno drugom pravnom subjektu koji gradi na lokacijama za kolektivnu izgradnju za boračku populaciju, od kojeg je izvršena kupovina stana za potrebe korisnika u skladu sa ovim Zakonom.

Period za navedenu obavezu iz stava 1. ovog člana je deset godina od dana upisa prava vlasništva na dodijeljenom stanu, po cijeni koja ne može biti veća od vrijednosti koju je Ministarstvo snosilo za kupovinu stana, računajući po zvaničnom kursu KM u odnosu na euro.

Pravo preče kupnje iz stava 1. iz ovog člana, upisuje se prilikom upisa vlasništva dodijeljene stambene jedinice.

Član 44

Pravo iz člana 40. ovog Zakona gube ona lica koja bez opravdanog razloga odbiju ponuđeni odgovarajući stan.

Član 45

O priznanju prava iz čl. 40., 41., 42., 43. i 44. odlučuje Komisija za dodjelu stana u vlasništvo ili na korištenje, a po prigovoru na odluke ove komisije rješava Ministarstvo.

Ministar za boračka pitanja posebnim pravilnikom utvrđuje način, uvjete i kriterije prvenstva za ostvarivanje prava na stan u vlasništvo ili dodjelu stana na korištenje, rokove za podnošenje prigovora, dinamiku izgradnje i dodjelu stana u vlasništvo ili dodjelu stana na korištenje i druga pitanja od značaja za realizaciju ovih prava.

16. Besplatna i povlaštena vožnja

Član 46

Ratni vojni invalid i član porodice šehida i porodice poginulog, umrlog, nestalog branioca, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja imaju pravo na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona, ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

Pored ratnog vojnog invalida koji je korisnik prava na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, pravo na besplatnu vožnju ima i lice koje mu tu njegu i pomoć pruža.

Lica iz čl. 1. i 2. ovog Zakona, imaju pravo na besplatnu vožnju do banjskog i klimatskog liječilišta iz čl. 10. i 11. ovog Zakona, kada je tamo upućen od strane Ministarstva.

Član 47

Ministarstvo snosi troškove prijevoza lica iz prethodnog člana po cijeni koju utvrdi Vlada Kantona.

Zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnosi se općinskoj službi.

Općinska služba dostavlja spisak korisnika ovog prava Javnom preduzeću za gradski prevoz na osnovu kojeg se izdaju odgovarajući kuponi.

Izgled kupona, period izdavanja i važnosti kupona i način realizacije pobliže se reguliše ugovorom između Ministarstva i Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" Sarajevo.

Član 48

Pravo na povlaštenu vožnju u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona imaju branioci, ako ovo pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu, a prema raspoloživim budžetskim sredstvima.

Visinu povlastice za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, utvrđuje Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se općinskoj službi, a način, uvjete i kriterije za ostvarivanje ovog prava utvrđuje Ministar posebnim pravilnikom.

17. Naknada troškova dženaze - sahrane

Član 49

Članovi porodice odnosno lice koje je snosilo troškove sahrane - dženaze lica iz čl. 1. i 2. ovog Zakona, ima pravo na naknadu troškova dženaze-sahrane u visini od tri prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji BiH iz prethodne godine, te u opravdanim slučajevima i stvarne troškove prijevoza u druga područja Bosne i Hercegovine.

Članovi porodice odnosno lice koje je snosilo troškove sahrane-dženaze licu za koje je u skladu sa ovim zakonom obezbjeđeno ukopno mjesto, pravo na naknadu troškova sahrane-dženaze ostvaruju u visini dvije neto prosječne plaće zaposlenih u Federaciji BiH iz prethodne godine.

Izuzetno, pravo iz stava 1. ovog člana, mogu ostvariti i lica koja snose troškove dženaze-sahrane za djecu šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, bez obzira da li ostvaruju pravo na porodičnu invalidninu u skladu sa federalnim zakonom.

Postupak za priznavanje prava iz stava 1. ovog člana se može pokrenuti najdalje u roku od jedne godine od dana smrti lica.

18. Podizanje nišana - nadgrobnog spomenika

Član 50

Svim pripadnicima Oružanih snaga RBiH koji su poginuli ili umrli u toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u periodu od 18.09.1991. do 22.04.1996. godine i ukopani na području Kantona, Kanton će podići nišane - nadgrobne spomenike, u skladu sa idejnim rješenjem jedinstvenog nadgrobnog spomenika - nišana za šehide - poginule borce - branitelje, te obezbijediti trajnu zaštitu i održavanje putem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida (u daljem tekstu: Fond Memorijala).

Izuzetno, mogu se podići nišani-nadgrobni spomenici i za pripadnike Oružanih snaga R BiH iz prethodnog stava koji su ukopani izvan područja Kantona, a prema raspoloživim novčanim sredstvima.

Članovi porodice poginulih branitelja iz stava 1. ovog člana, koji svojim sredstvima izvrše podizanje nišana-nadgrobnih spomenika imaju pravo na naknadu troškova u visini i po dinamici koju utvrdi Fond Memorijala, u skladu sa finansijskim sredstvima.

Član 51

Organizatorima otpora, veteranima-prvoborcima, dobrovoljcima, kao i dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja, ratnim vojnim invalidima bez obzira na stepen invalidnosti, maloljetnim braniocima, ženama braniocima Kanton putem Fonda Memorijala, podiže nišane-nadgrobne spomenike nakon njihove smrti, u skladu sa usvojenim tipiziranim idejnim rješenjem od strane Fonda Memorijala.

Pravo na podizanje nišana-nadgrobnih spomenika imaju i pripadnici Oružanih snaga RBiH iz stava 1. ovog člana koji su ukopani izvan područja Kantona pod uvjetom da su bili pripadnici jedinica 1. Korpusa Armije RBiH i da su imali prebivalište na području Kantona Sarajevo.

Dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja obezbjeđuje se ukopno mjesto u "Aleji veterana" na groblju Vlakovo ili na nekoj drugoj lokaciji predviđenoj za ove namjene. Ovo pravo mogu ostvariti i lica iz čl. 1. i 2. ovog Zakona pod uvjetima i na način propisan posebnim pravilnikom koji donosi Ministar za boračka pitanja.

Roditeljima šehida i poginulih, umrlih i nestalih branioca, kojima je poginulo jedino dijete ili imaju jedno ili više djece koja su nesposobna za privređivanje, Ministarstvo putem Fonda memorijala, snosi troškove izrade i postavljanja nišana-nadgrobnog spomenika do visine sredstava utvrđene za lica iz stava 1. ovog člana.

19. Pravo na mjesečna novčana primanja

Član 52

Pod uvjetom da su prebivalište, odnosno boravište na području Kantona imali i na dan 06.02.1999. godine, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i ratni vojni invalidi kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica imaju pravo na mjesečna novčana primanja.

Pravo iz prethodnog stava ima i nosilac "Partizanske spomenice 1941.", pod uvjetom da je u periodu agresije 1992-1995. god, imao neprekidno boravište-prebivalište na području Kantona.

Osnovica za utvrđivanje iznosa mjesečnog novčanog primanja iz stava 1. ovog člana je prosječna neto plaća ostvarena u Kantonu u prethodnoj kalendarskoj godini.

Visinu procenta osnovice mjesečnih novčanih primanja iz stava 1. ovog člana, utvrđuje svake budžetske godine Vlada Kantona na prijedlog ministra Ministarstva za boračka pitanja, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Član 53

Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja koji su ujedno i ratni vojni invalidi kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, pravo na mjesečna novčana primanja ostvaruju samo po jednom osnovu.

Član 54

Pravo na mjesečna novčana primanja ostvaruju i članovi porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u skladu sa stavom 2. i 3. člana 2. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/05, 61/06 i 9/10).

Član 55

Pravo na mjesečna novčana primanja imaju djeca šehida-poginulog borca-branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa.

Ovo pravo ostvaruje se najduže do dvije godine nakon završetka redovnog školovanja, u skladu sa članom 37. tačaka 3. federalnog zakona i pod uvjetima iz člana 52. ovog Zakona.

Član 55a

- Pravo na mjesečna novčana primanja imaju djeca ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80% (u daljnjem tekstu: dječiji dodatak), bez obzira na imovinski cenzus i ukoliko ovo pravo ne ostvaruje po propisima o zaštiti porodice sa djecom.

- Dječiji dodatak isplaćuje se djeci do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do navršenih 27.godina života. Dječiji dodatak isplaćuje se i za vrijeme dok je dijete usljed bolesti ili liječenja spriječeno da izvršava svoje obaveze u školi, odnosno fakultetu, a najkasnije do navršenih 27 godina života.

- Osnovica za utvrđivanje visine dječijeg dodatka je prosječna neto plaća ostvarena u Kantonu u prethodnoj godini.

- Visinu iznosa dječijeg dodatka utvrđuje Ministarstvo svake budžetske godine u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstavima, s tim da taj iznos ne može biti manji od 4,8% od osnovice iz stava (3) ovog člana.

20. Prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima

Član 56

Organizatori otpora, nosioci najviših ratnih priznanja i šehidske porodice - porodice poginulog borca - branitelja i umrlog ratnog vojnog invalida i ratnog vojnog invalida, imaju prednost pri zakupu i otkupu jednog poslovnog prostora u vlasništvu Kantona, Grada Sarajeva ili općine.

21. Pravo na besplatne obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski pribor i užinu

Član 57

Djeci lica iz člana 2. ovog Zakona, koja pohađaju osnovnu školu, obezbijedit će se novčana pomoć za nabavku obaveznih udžbenika putem Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata – "IKRE" (u daljem tekstu: Fond "IKRE").

Pravo na besplatan školski pribor i užinu imaju lica iz stava 1. ovog člana pod uvjetima i na način utvrđenim kriterijima kao i raspoloživim sredstvima Fonda "IKRE".

22. Prednost pri smještaju u đačke i studentske domove

Član 58

Đački i studentski domovi kojima je osnivač Kanton dužni su svojim aktima propisati da prioritet za smještaj u ove ustanove imaju lica iz člana 1. i 2. ovog Zakona kao i njihova djeca.

23. Prednost pri korištenju programa nadležnih zavoda za zapošljavanje

Član 59

Javna ustanova Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo dužna je svojim aktima propisati da prednost pri korištenju programa zapošljavanje imaju lica iz čl. 1. i 2. ovog Zakona.

24. Prioritetno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima

Član 60

Prilikom rješavanja stambenog pitanja lica iz čl. 1. i 2. ovog Zakona, imaju pravo na prioritetno rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima.

Prioritet iz stava 1. ovog člana lica ostvaruju u svim pravnim subjektima, kada je riječ o rješavanju stambenog pitanja, a prema pravu prvenstva propisanom članom 29. stav 2. federalnog zakona i članom 3. stav 1. tačka 10. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/05, 61/06 i 9/10).

25. Pravo na besplatni priključak na infrastrukturalne mreže (voda, električna energija, gas)

Član 61

Pravo na besplatni priključak na infrastrukturalne mreže (voda, električna energija, gas) imaju lica iz čl. 1. i 2. ovog Zakona, pod uvjetom uvjetom da stambeno pitanje rješavaju prvi put i da stambeni objekat posjeduje elektro-energetsku saglasnost, odnosno adekvatnu saglasnost drugih javnih preduzeća.

Lica iz čl. 1. i 2. ovog Zakona, imaju pravo da stambeni objekat besplatno priključe na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, monofazni priključak (dužine kabla do 50 m) na elektrodistributivnu mrežu i gasovodnu mrežu pod uvjetima iz stava 1. ovog člana.

26. Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći

Član 62

Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći, u izuzetnim slučajevima, mogu ostvariti lica iz čl. 1. i 2. ovog Zakona, u vidu:

1. plaćanja troškova vanrednog školovanja i paralelnog samofinansirajućeg,

2. dodjele prehrambenih i higijenskih artikala,

3. dodjele novčanih sredstava za rješavanje socijalnih potreba i

4. plaćanje troškova stanarine.

Ministar za boračka pitanja posebnim pravilnikom uređuje način, uvjete, kriterije, postupak i opravdanost zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći.

27. Pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavještavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti

Član 63

Pravo na obavještavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti ostvaruju dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja u skladu sa posebnim propisom koji donosi Vlada Kantona.

28. Pravo na obezbjeđenje ogrijeva

Član 64

Lica iz čl. 1. i 2. ovog Zakona imaju pravo na obezbjeđenje ogrijeva.

Ministar za boračka pitanja posebnim pravilnikom uređuje način, uvjete, kriterije i postupak za ostvarivanje prava na obezbjeđenje ogrijeva.

III - POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE PRAVA

Član 65

Poslovi upravnog rješavanja u prvom stepenu o pravima i obavezama iz ovog zakona prenose se na općinske načelnike.

Član 66

U svim postupcima koji se vode za priznavanje prava iz člana 5. ovog Zakona, prilikom obrade ličnih podataka podnosioca zahtjeva i unošenje u elektronsku bazu podataka ostvarenih prava po ovom Zakonu, mogu se bez prethodnih saglasnosti nosioca podataka objavljivati lični podaci, a u skladu sa članom 6. stav (1). tačka a) Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06 i 76/11).

Voditelji postupaka iz člana 67. ovog Zakona, kao i fondovi nad kojima Ministarstvo vrši nadzor nad zakonitošću rada, u cilju transparentnosti rada i ostvarivanja demokratskog procesa u skladu sa kojim su dužni postupati javni organi na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, mogu vršiti objavu lista lica koja su ostvarila pravo po ovom Zakonu sa ličnim podacima i odobrenim iznosima na službenoj internet stranici Ministarstva, u dnevnim novinama, na oglasnim pločama Kantona, info-punktu Ministarstva, sjedištima kantonalnih boračkih udruženja i službama za boračko-invalidsku zaštitu svih općina Kantona.

Član 67

O priznavanju prava iz čl. 6., 16., 27., 28., 29., 31., 46., 47., 48., 49., 52., 54., 55. i 55a ovog Zakona rješenje donosi općinski načelnik.

U drugostepenom upravnom postupku o pravima iz ovog zakona rješava Ministarstvo.

Član 68

Općinske službe vode službenu evidenciju o korisnicima prava po ovom zakonu.

IV - OSTVARIVANJE l PRESTANAK PRAVA

Član 69

Prava utvrđena ovim zakonom mogu se koristiti dok postoje propisani uvjeti za korištenje tih prava i ne mogu se nasljeđivati, niti prenositi na druga lica.

U slučaju smrti borca - branitelja BiH i ratnog vojnog invalida, prava po ovom zakonu nastavljaju koristiti članovi njegove uže porodice (bračni drug, djeca do navršenih 18 godina života, odnosno 25 godina života ako se nalaze na redovnom školovanju).

Član 70

Prestanak svojstva borca-branitelja BiH, ratnog vojnog invalida ili člana šehidske porodice-porodice poginulog borca i porodice umrlog ratnog vojnog invalida (korisnika prava na ličnu, odnosno porodičnu invalidninu) u skladu sa važećim Federalnim propisima, povlači i prestanak prava utvrđenih ovim zakonom, ukoliko su ta prava ostvarena na osnovu tog svojstva.

U slučaju odjave prebivališta ili boravišta sa područja Kantona, odnosno prijave prebivališta ili boravišta na drugom području unutar Bosne i Hercegovine, lica iz člana 1. ovog zakona nastavljaju koristiti prava po ovom zakonu, sve dok ta prava ne mogu ostvariti po propisima koji važe na području njihovog novog prebivališta.

Član 71

Korisnik prava po ovom zakonu dužan je prijaviti svaku promjenu koja povlači izmjenu ili prestanak prava utvrđenih ovim zakonom u roku od 15 dana od nastanka promjene.

V - SREDSTVA ZA FINANSIRANJE PRAVA

Član 72

Sredstva za finansiranje prava utvrđenih ovim zakonom obezbjeđuju se iz budžeta Kantona i općina.

VI - NADZOR

Član 73

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 74

U roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona Vlada Kantona i ministar za boračka pitanja donijet će akte iz svoje nadležnosti predviđene ovim zakonom.

Član 75

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona općinske službe će donijeti rješenja o priznavanju prava, ukoliko ispunjavaju uvjete iz člana 6. ovog zakona, za ratne vojne invalide i članove šehidske porodice-porodice poginulog borca-branitelja i porodice umrlog ratnog vojnog invalida, kojima je pravo na zdravstvenu zaštitu bilo priznato u skladu sa federalnim propisom.

Član 75a

Općinske službe donose rješenje o priznavanju prava iz člana 55a ovog Zakona, a pravo teče od dana podnošenja zahtjeva.

Član 76

Ratni vojni invalidi kojima je do stupanja na snagu ovog zakona posredstvom državnih organa izvršeno uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima, smatraju se da su iskoristili pravo iz člana 26. ovog zakona.

Član 77

Lica iz člana 1. ovog zakona kojima su dodijeljene novčane pozajmice za otvaranje radnih mjesta i novčane pozajmice za rješavanje stambenih potreba, a nisu uredno izvršili povrat dodijeljenih sredstava ili ne izvršavaju redovno preuzete obaveze vraćanja dodijeljenih sredstava, do izmirenja svojih obaveza po ovom osnovu ne mogu ostvariti prava propisana ovim zakonom, izuzev prava iz člana 5. tačke 1., 2., 3., 4., 7., 9., 17., 18. i 27.

Član 78

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o dopunskim pravima boraca branitelja Bosne i Hercegovine

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 26/2014)

Član 5

Zadužuje se Zakonodavno-pravna komisija da utvrdi prečišćeni tekst ovoga Zakona.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum