Vaš pravni kompas 

  • Zakon o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #1057  by sudija
 
ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ


Član 1.


U Zakonu o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 58/16) u članu 11. u stavu 5. poslije riječi: „nestalog borca Republike Srpske“ dodaje se zapeta i riječi: „te lica sa invaliditetom, bez obzira na uzrok i vrijeme nastanka invalidnosti, a čiji status se dokazuje uvjerenjem nadležnih organa Republike Srpske“.


Član 2.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
PREDSJEDNIK
Broj: 02/1-021-895/19 NARODNE SKUPŠTINE
Datum: 19. septembar 2019. godine
Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum