Vaš pravni kompas 

  • Zakon o doprinosima Federacije BiH

  • Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine i propisi Federacije Bosne i Hercegovine
Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine i propisi Federacije Bosne i Hercegovine
 #177  by matrix
 
ZAKON O DOPRINOSIMA FEDERACIJE BIH
("Sl. novine FBiH", br. 35/1998, 54/2000, 16/2001, 37/2001, 48/2001 - dr. zakon, 1/2002, 17/2006, 14/2008, 91/2015, 104/2016 i 34/2018)I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se sistem obaveznih doprinosa, kao osnovnih instrumenata za finansiranje obaveznog: penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti (u daljem tekstu: doprinosi), kao i gornja granica stopa doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Kantoni i nosioci osiguranja ne mogu svojim propisima uvoditi druge vrste i utvrđivati nove stope doprinosa.

Stope doprinosa utvrđuju nadležni organi, s tim da visina stopa ne može biti veća od visine stopa propisanih ovim zakonom.

Član 2

Doprinosi i drugi izvori sredstava koji nisu obuhvaćeni ovim zakonom, za finansiranje prava iznad obaveznog nivoa iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti, utvrđuju se u skladu sa federalnim zakonima iz tih oblasti i propisima donesenim na osnovu tih zakona.

Za provođenje socijalne politike i formiranja službi socijalne zaštite, u okviru sistema, instrumenata i nadležnosti utvrđenih ovim zakonom i propisima iz stava 1. ovog člana, nadležni su kantoni i zakonom određeni organi nosilaca osiguranja.

Član 3

Doprinosi su prihod nosilaca osiguranja.

II - VRSTE DOPRINOSA

Član 4

Doprinosi za obavezna osiguranja (u daljnjem tekstu: obavezni doprinosi) prema ovom Zakonu su:

1. za penzijsko i invalidsko osiguranje:

1.1. doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje,

1.2. dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, za staž osiguranja koji se računa sa povećanim trajanjem;

2. za osnovno zdravstveno osiguranje;

3. za osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Doprinosi se obračunavaju i plaćaju:

1. iz ličnih primanja i drugih prihoda osiguranika;

2. na isplaćena lična primanja na teret poslodavca;

3. iz drugih izvora, koje obezbjeđuju obveznici obračunava-nja i uplate doprinosa u skladu sa propisima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti.

III - OBVEZNICI DOPRINOSA

Član 5

Obveznik doprinosa iz člana 4. stav 2. tačka 1. ovog zakona je fizičko lice - rezident Federacije:

- koje je na teritoriji Federacije u radnom odnosu kod pravnog ili fizičkog lica - rezidenta Federacije;

- koje je izabrano ili imenovano na javnu ili drugu dužnost i za obavljanje te dužnosti ostvaruje plaću ili drugu naknadu koja se tretira kao plaća;

- koje je na teritoriji Federacije zaposleno kod pravnog ili fizičkog lica - nerezidenta Federacije, međunarodne organizacije i ustanove ili stranog diplomatskog i konzularnog predstavništva, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno;

- koje je od strane pravnog ili fizičkog lica - rezidenta Federacije, kod kojeg je u radnom odnosu, upućeno na rad ili stručno usavršavanje u inostranstvo, ako nije obavezno osigurano po propisima države u koju je upućeno ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno;

- koje je zaposleno u inostranstvu kod inostranog poslodavca, ako nije obavezno osigurano kod inostranog nosioca socijalnog osiguranja;

- koja ostvaruje primanja od drugih vrsta samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada, u skladu sa propisima o porezu na dohodak;

- druga fizička lica - rezidenti Federacije, u skladu sa propisima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti.

Obveznik doprinosa iz člana 4. stav 2. tačka 1. ovog zakona je i fizičko lice - nerezident Federacije koje je na teritoriji Federacije:

- u radnom odnosu kod pravnog ili fizičkog lica - rezidenta Federacije;

- zaposleno kod pravnog ili fizičkog lica - nerezidenta Federacije, ako međunarodnim ugovorom evidentiranim kod Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine nije drugačije određeno;

- zaposleno kod međunarodne organizacije i ustanove ili stranog diplomatskog i konzularnog predstavništva, ako međunarodnim ugovorom evidentiranim kod Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine nije drugačije predviđeno.

Obveznik doprinosa iz člana 4. stav 2. tačka 2. ovog zakona je:

- pravno ili fizičko lice - rezident Federacije, koje zapošljava zaposlenike, za zaposlenike u radnom odnosu i s njima izjednačene osiguranike;

- fizičko lice - rezident Federacije koja samostalno obavlja privrednu, profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje u skladu sa propisima o porezu na dohodak.

- fizičko lice - nerezident Federacije, koje na teritoriji Federacije samostalno obavlja privrednu, profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje u skladu sa propisima o porezu na dohodak;

- fizičko lice koje se bavi poljoprivredom i šumarstvom kao jedinim ili glavnim zanimanjem;

- trgovac pojedinac čija je samostalna djelatnost upisana u registar kod nadležnog organa;

- pravno ili fizičko lice, isplatilac primanja na osnovu drugih vrsta samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada.

Obveznici doprinosa iz člana 4. stav 2. tačka 3. ovog zakona su: zavodi, fondovi, organi uprave i druga pravna ili fizička lica određena propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, zdravstvenom osiguranju i osiguranju od nezaposlenosti.

Rezidentom Federacije u smislu ovog zakona smatra se fizičko lice koje na teritoriji Federacije ima prebivalište ili boravište.

Status rezidenta ima i fizičko lice koje je kao šef diplomatskog ili konzularnog predstavništva ili kao diplomatski ili konzularni službenik zaposleno u domaćem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu u inostranstvu, ako se na ta primanja ne plaća doprinos u zemlji u kojoj je zaposleno.

Status rezidenta ima i fizičko lice koje je upućeno u inostranstvo radi obavljanja poslova za Federaciju, za fizičko ili pravno lice - rezidenta Federacije ili za međunarodnu organizaciju.

IV - OSNOVICA DOPRINOSA

Član 6

Osnovicu doprinosa iz člana 4. stav 2. tačka 1. ovog zakona čini:

1. plaća zaposlenog zaposlenika, rukovodnog zaposlenika i pripravnika;

2. plaća ili druga naknada funkcionera, koja zamjenjuje plaću;

3. naknada plaće za prekid rada koji nije prouzrokovao zaposlenika;

4. naknada plaće za vrijeme praznika za koje se po zakonu ne radi;

5. naknada plaće za vrijeme odsustva sa posla zaposlenika u vrijeme korištenja godišnjeg odmora;

6. naknada plaće za vrijeme odsustva sa posla u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i dr;

7. naknada plaće za vrijeme odsustva zaposlenika sa posla radi obrazovanja i stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije zaposlenika;

8. naknada plaće u slučajevima privremene spriječenosti za rad usljed bolesti do 42 dana;

9. naknada plaće zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti, koja se isplaćuje iz sredstava pravnog, odnosno fizičkog lica kod kojeg je osiguranik zaposlen;

10. izuzetno, množenik prosječne plaće iz člana 6.a stav 2. i koeficijenta 0,25 za zaposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće kojima se isplaćuje najniža plaća i nisko akumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata utvrđenih posebnim propisom kantonalne skupštine.

11. svako pojedinačno primanje od članstva u predstavničkim organima vlasti, ako to primanje nije obuhvaćeno osnovicom iz člana 6. tač. od 1. do 9., na osnovu članstva u skupštini, nadzornom odboru privrednog društva, člana upravnog odbora, upravnog vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih lica, člana komisije i odbora tih tijela, stečajnog upravitelja i suca porotnika, koji nema svojstvo zaposlenika na sudu, primanje, umanjeno za porezno priznati iznos izdatka za povremene djelatnosti naučnika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudaca i delegata i na osnovu drugih djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost.

12. ostala primanja i naknade fizičkih lica koja nisu obveznici doprinosa po drugom osnovu, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, zdravstvenom osiguranju i osiguranju od nezaposlenosti.

Član 6a

Plaća iz čl. 6., 7. i 8. ovog Zakona je novčano i svako drugo primanje, bez obzira na oblik isplate, oporeziv prema propisima o porezu na dohodak, koji je na osnovu radnog odnosa poslodavac isplatio ili je bio dužan isplatiti zaposleniku prema odredbama Zakona o radu, kolektivnom ugovoru i drugim propisima iz oblasti rada, a sastoji se od doprinosa iz osnovice, poreza na dohodak i iznosa koji se isplaćuje zaposleniku sa tog osnova.

Prosječna plaća je prosječan iznos mjesečne plaće isplaćene po jednom zaposleniku u Federaciji u periodu januar - septembar tekuće godine, koji objavljuje Federalni zavod za statistiku, a sastoji se od iznosa doprinosa iz osnovice, poreza na dohodak i iznosa koji se isplaćuje zaposleniku i služi za utvrđivanje mjesečne osnovice i najniže mjesečne osnovice iz člana 6. tačka 10. i člana 8. stav 2. ovog Zakona za obračunavanje doprinosa u kalendarskoj godini koja slijedi iza godine na koju se odnosi prosječna plaća.

Član 7

Osnovica iz člana 6. tač. 1. do 9. ovog zakona je - plaća, odnosno naknada plaće radnika, utvrđena u skladu sa zakonom ili drugim propisima, s tim da osnovica za obračun doprinosa ne može biti niža od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom.

Osnovica iz člana 6. tač. 1. do 9. ovog zakona, za obveznika koji je na teritoriji Federacije zaposlen kod pravnog ili fizičkog lica - nerezidenta Federacije je njegova plaća, s tim da ta osnovica ne može biti niža od prosječne plaće zaposlenih na teritoriji Federacije, u skladu sa članom 6.a stav 2. ovog Zakona.

Osnovica iz člana 6. tač. 1. do 9. ovog zakona, za obveznika koji je na teritoriji Federacije zaposlen kod humanitarne organizacije - nerezidenta Federacije je njegova plaća, s tim da ta osnovica ne može biti niža od prosječne plaće zaposlenih na teritoriji Federacije, u skladu sa članom 6.a stav 2. ovog Zakona.

Za obveznika koji je u radnom odnosu sa poslodavcem - rezidentom Federacije, a koji je upućen na rad ili stručno usavršavanje u inostranstvo, kao i za obveznika zaposlenog u inostranstvu kod inostranog poslodavca, osnovicu doprinosa iz člana 4. tačka 1. ovog zakona čine lična primanja koja bi za istu vrstu posla ostvario u Federaciji, s tim da ta osnovica ne može biti niža od prosječne mjesečne plaće zaposlenih u Federaciji u skladu sa članom 6.a stav 2. ovog Zakona.

Član 8

Osnovicu doprinosa iz člana 4. stav 2. tačka 2. ovog zakona čini plaća i druga lična primanja radnika u radnom odnosu kod pravnih ili fizičkih lica - rezidenata Federacije i s njima izjednačenih osiguranika, iz čl. 6. i 7. ovog zakona.

Osnovica za obračun doprinosa poduzetnika je:

a) množenik prosječne plaće iz člana 6.a stav 2. i koeficijenta 1,1 ukoliko poduzetnik na osnovu obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja, prema propisima o porezu na dohodak, dohodak sa tog osnova utvrđuje na osnovu poslovnih knjiga, u skladu sa propisima o porezu na dohodak;

b) množenik prosječne plaće iz člana 6.a stav 2. i koeficijenta 0,65 ukoliko poduzetnik na osnovu obavljanja samostalne djelatnosti obrta, u skladu sa propisima o porezu na dohodak, dohodak utvrđuje na osnovu poslovnih knjiga;

c) množenik prosječne plaće iz člana 6.a stav 2. i koeficijenta 0,55 ukoliko osiguranik na osnovu obavljanja samostalne djelatnosti obrta ili samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja, u skladu sa propisima o porezu na dohodak, dohodak sa tog osnova plaća prema paušalno utvrđenom dohotku;

d) izuzetno, množenik prosječne plaće iz člana 6.a stav 2. i koeficijenta 0,25 za poduzetnike koji samostalno obavljaju privrednu, profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje, za nisko akumulacijske djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata utvrđene posebnim propisom i taksi djelatnosti, ukoliko osiguranik na osnovu obavljanja samostalne djelatnosti obrta, u skladu sa propisima o porezu na dohodak, dohodak sa tog osnova plaća prema paušalno utvrđenom dohotku;

e) množenik prosječne plaće iz člana 6.a stav 2. i koeficijenta 0,25 ukoliko poduzetnik na osnovu obavljanja djelatnosti poljoprivrede i šumarstva ne plaća porez na dohodak ili ukoliko porez na dohodak plaća prema paušalno utvrđenom dohotku;

f) množenik prosječne plaće iz člana 6.a stav 2. i koeficijenta 0,29 ukoliko poduzetnik na osnovu obavljanja djelatnosti poljoprivrede i šumarstva porez na dohodak, dohodak sa tog osnova utvrđuje na osnovu poslovnih knjiga, u skladu sa propisima o porezu na dohodak;

g) množenik prosječne plaće iz člana 6a. stav 2. i koeficijenta 0,29, ukoliko poduzetnik na osnovu obavljanja djelatnosti trgovca pojedinca koji je upisan u odgovarajući registar i dohodak sa tog osnova utvrđuje na osnovu poslovnih knjiga, u skladu sa propisima o porezu na dohodak.
https://www.advokat.attorney/
Osnovica doprinosa za obveznike iz člana 5. stav 3. alineja 5. su primanja koja se isplaćuju fizičkim licima - rezidentima na osnovu drugih vrsta samostalnih djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada.

Doprinosi iz st. 1., 2. i 3. ovog člana imaju karakter troškova poslovanja.

Doprinosi iz člana 4. stav 2. tačka 3. ovog zakona, obračunavaju se na osnovicu utvrđenu u skladu sa propisima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti.

Član 9

Doprinosi iz člana 4. stav 2. tač. 1. i 2. ovog Zakona ne plaćaju se na ostala primanja i naknade iz radnog odnosa na koja se ne plaća porez na dohodak, u skladu sa propisima o porezu na dohodak.

Izuzetno, doprinosi iz člana 4. stav 2. tačka 3. ovog zakona, za pojedine kategorije osiguranika obuhvaćene stavom 1. ovog člana, plaćaju se u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, zdravstvenom osiguranju i osiguranju od nezaposlenosti.

V - STOPE DOPRINOSA

Član 10

Najviše stope doprinosa prema osnovici su:

1. na teret obveznika doprinosa iz osnovice (član 6. tač. od 1. do 10., tačka 12. i član 7.):

- 17,00 % za penzijsko i invalidsko osiguranje,

- 12,50 % za osnovno zdravstveno osiguranje,

- 1,50 % za osiguranje od nezaposlenosti;

2. na teret poslodavca na osnovicu (član 6. tač. od 1. do 10., tačka 12. i član 8.):

- 6,00 % za penzijsko i invalidsko osiguranje,

- 4,00 % za osnovno zdravstveno osiguranje,

- 0,50 % za osiguranje od nezaposlenosti;

3. na osnovicu, za dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i to:

a) 2,00 % za osiguranike raspoređene na radno mjesto na kojem se 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 14 mjeseci staža,

b) 3,00 % za osiguranike raspoređene na radno mjesto na kojem se 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 15 mjeseci staža,

c) 6,00 % za osiguranike raspoređene na radno mjesto na kojem se 12 mjeseci efektivnog rada računa preko 15 mjeseci staža.

4. Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje, za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu, iz člana 7. stav 4. ovog Zakona odredit će Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija.

Član 10a

Izuzetno, prema osnovici iz člana 6. tačka 11. ovog Zakona obračunavaju se doprinosi:

1. na teret osiguranika, iz osnovice po stopi:

- 4,00 % za osnovno zdravstveno osiguranje;

2. na teret isplatioca primanja, na osnovicu po stopi:

- 6,00% za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Član 10b

Izuzetno, doprinosi prema osnovici iz člana 8. stav 2. obračunavaju se na osnovicu po stopama:

- 23,00 % za penzijsko i invalidsko osiguranje,

- 16,50 % za osnovno zdravstveno osiguranje,

- 2,00 % za osiguranje od nezaposlenosti.

VI - OBRAČUN I UPLATA DOPRINOSA

Član 11

Doprinosi se obračunavaju pri obračunu plaće. Uplatu doprinosa za obveznike doprinosa iz člana 4. stav 2. Zakona vrši isplatilac plaće i drugih ličnih primanja-rezident Federacije prilikom svake isplate, fizičko lice koje samostalno obavlja privrednu, profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje, nosilac zajedničke djelatnosti ukoliko više lica zajednički obavljaju samostalnu djelatnost, u skladu sa propisima o porezu na dohodak, isplatilac primanja iz osnova obavljanja drugih vrsta samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada i ostali obveznici doprinosa i to:

a) na plaće, naknade plaća i druga lična primanja zaposlenika po osnovu redovnog rada i izvan redovnog rada, doprinosi se plaćaju pri isplati plaće i primanja;

b) na osnovicu iz člana 8. stav 2. ovog Zakona, fizičko lice koje samostalno obavlja privrednu, profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje ili, koje se bavi poljoprivredom i šumarstvom kao jedinim ili osnovnim zanimanjem, na svoju plaću, lice koje je zaposleno kod nerezidenta Federacije i ostali obveznici doprinosa dužni su sami obračunavati i plaćati doprinose do 10. u mjesecu za protekli mjesec;

c) za obveznika koji je na teritoriji Federacije BiH zaposlen kod nerezidenta Federacije, obračun i uplatu doprinosa može vršiti i pravno ili fizičko lice-nerezident Federacije i to do 10. u mjesecu za protekli mjesec.

Prilikom svake isplate plaće i drugog primanja isplatilac je dužan zaposleniku, odnosno obvezniku doprinosa iz člana 5. ovog Zakona izdati jedan primjerak obračuna plaće, odnosno primanja koji sadrži doprinose, porez na dohodak i iznos koji se isplaćuje sa tog osnova.

Isplatilac, odnosno obveznik plaćanja doprinosa dužan je podatke o uplaćenim doprinosima, uplaćenom porezu na dohodak i isplaćenoj plaći, odnosno primanju za svakog obveznika dostaviti obvezniku doprinosa i nadležnoj jedinici Porezne uprave do kraja januara tekuće godine za proteklu godinu.

Doprinosi po stopama iz člana 10. ovog Zakona obračunavaju se pri obračunu plaće i dospijevaju za plaćanje istovremeno sa isplatom plaće.

Ako obveznik obračunavanja doprinosa iz stava 1. ovog člana ne isplati ili ne isplati u cijelosti plaću za prethodni mjesec u mjesecu u kojem je dospjela isplata plaće, dužan je obračunati doprinose prema iznosu dospjele a neisplaćene plaće do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je dospjela isplata plaće.

Doprinosi obračunati u skladu sa stavom 5. ovog člana dospijevaju za plaćanje najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je plaća dospjela za isplatu.

Doprinosi po stopi iz člana 10.a ovog Zakona obračunavaju se prije isplate primanja osiguraniku, a dospijevaju za plaćanje istovremeno sa isplatom primanja osiguraniku.

Osiguraniku se prava iz penzijskog i zdravstvenog osiguranja, te osiguranja za slučaj nezaposlenosti ne mogu umanjiti ni ukinuti u slučaju da obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa nije obračunao, odnosno uplatio ili djelimično uplatio dospjele doprinose u skladu sa st. 4. i 5. ovog člana, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije uređeno.

Član 11a

Isplatioci plaća, drugih ličnih primanja i fizička lica iz člana 11. stav 1. ovog Zakona dužni su za svaku isplatu plaće, odnosno primanja sačiniti specifikaciju o uplati doprinosa i poreza na dohodak i isplati primanja i dostaviti je nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH istog, a najkasnije narednog dana od dana isplate plaće, odnosno primanja.

Član 11b

Poslodavac-isplatilac plaće i drugih ličnih primanja, kao i fizička lica iz člana 1. stav 1. tač. b) i c) ovoga zakona, doprinose iz osnovice i doprinose na osnovicu usmjeravaju u skladu sa propisima odnosno podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona odgovarajućem korisniku odnosno korisnicima, s tim što se doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno plaća u korist Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na račun propisan posebnim federalnim propisom.

Član 12

Uplata doprinosa vrši se u KM.

Doprinosi se uplaćuju po vrsti na propisane uplatne račune putem ovlaštenih organizacija za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa (OOPP).

Član 13

Na iznose doprinosa obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti koji nisu plaćeni u propisanom roku plaća se kamata po stopi propisanoj Zakonom o visini stope kamate na javne prihode dnevno za svaki dan zakašnjenja.

Član 14

Kontrolu obračuna i uplate doprinosa vrši Porezna uprava Federacije BiH.

Član 14a

U slučaju neplaćanja doprinosa u roku, nadležna Porezna uprava će donijeti rješenje o prinudnoj naplati.

Na osnovu ovog rješenja, Porezna uprava može zahtijevati prinudnu naplatu doprinosa prijenosom dugovanog iznosa sa bilo kojeg računa isplatioca plaća, otvorenog kod OOPP, na propisane uplatne račune javnih prihoda, kao i naplatu iz cjelokupne imovine isplatioca plaća.

Član 14b

OOPP koja vrši prijenos sredstava sa računa obveznika plaćanja doprinosa dužna je u slučaju kada istovremeno sa isplatom plaće ili primanja, prema odredbama člana 11. st. 1., 4. i 5. ovog Zakona, nisu uplaćeni obavezni doprinosi o tome obavijestiti ispostavu Porezne uprave nadležnu prema sjedištu obveznika plaćanja doprinosa u roku od osam dana od dana isplate plaće ili primanja.

Član 14c

Evidencije o obračunatim i uplaćenim doprinosima iz plaća i na plaće vodi organizaciona jedinica Porezne uprave na čijem području se nalazi sjedište isplatioca-pravnog lica i fizičkog lica koje samostalno obavlja djelatnost, odnosno prebivalište fizičkog lica iz člana 1. stav 1. tač. b) i c) ovog zakona.

VII - KAZNENE ODREDBE

Član 15

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1. poslodavac, ako ne obračuna doprinose pri obračunu plaće, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je plaća dospjela za isplatu (član 11. st. 4. i 5.);

2. obveznik, fizičko lice, ako doprinose ne obračuna do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec (član 11. st. 1.b) i c));

3. isplatilac primanja od druge samostalne djelatnosti ili od povremenog nesamostalnog rada, ako ne obračuna doprinose prije isplate primanja osiguraniku (član 11. stav 7.).

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 16

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj:

1. poslodavac, ako ne uplati doprinose istovremeno sa isplatom plaće, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je plaća dospjela za isplatu (član 11. st. 4. i 6.);

2. obveznik, fizičko lice, ako ne uplati doprinose do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec (član 11. st. 1.b) i c));

3. isplatilac primanja od druge samostalne djelatnosti ili od povremenog nesamostalnog rada, ako ne uplati doprinose prije isplate, a najkasnije istovremeno sa isplatom primanja (član 11. stav 7.);

4. pravno lice i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ako kao isplatilac plaće, kao i fizičko lice za sebe, Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ne dostavi u propisanom roku specifikaciju uz isplatu plaća i specifikaciju uz uplatu doprinosa poduzetnika.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj dužnik doprinosa - osiguranik, koji sam za sebe plaća doprinose, ako dospjele doprinose ne uplati u propisanom roku (član 11. tačka b)).

Član 17

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj OOPP, koja vrši prijenos sredstava sa računa obveznika plaćanja doprinosa, ako u propisanom roku nije obavijestila nadležnu ispostavu Porezne uprave o isplati plaće ili primanja, prema kojima nisu istovremeno sa isplatom plaćeni obavezni doprinosi (član 14.b).

Član 17a

Obveznik plaćanja doprinosa kaznit će se za prekršaj, prema članu 16. ovog Zakona, za prekršaj počinjen prvi put, a za prekršaj počinjen drugi put, uz novčanu kaznu, može mu se izreći i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do jedne godine.

VIII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18

Do osnivanja i početka rada nosilaca osiguranja po federalnim propisima, doprinosi su prihodi nadležnih postojećih nosilaca osiguranja.

Član 19

Obavezni doprinosi za druge namjene na teritoriji Federacije, izuzev obaveznih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, mogu se uvoditi samo ovim zakonom.

Član 20

Federalni ministar finansija će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja doprinosa.

Federalni ministar finansija do 31. decembra tekuće godine objavljuje za sljedeću kalendarsku godinu iznose osnovica za obračun doprinosa u mjesečnom iznosu, koje su propisane kao množenik prosječne plaće i koeficijenta iz člana 6. tačka 10. i člana 8. stav 2. ovog Zakona.

Izuzetno, od odredbe stava 2. ovog člana, federalni ministar finansija do 31. decembra 2008. objavljuje iznose osnovica za obračun doprinosa u mjesečnom iznosu iz člana 6. tačka 10., člana 8. stav 2. i člana 7. st. 2., 3. i 4. ovog Zakona za 2009. godinu.

Član 20a

Izuzetno od odredbe člana 6. tačka 10., osnovicu doprinosa čini množenik prosječne plaće iz člana 6a. stav 2. i koeficijenta 0,29 za zaposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata kojima se isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60% prosječne mjesečne neto-plaće u skladu sa članom 6a. stav 2., u periodu 60 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 21

Danom početka primjene na teritoriji Federacije prestaje primjena propisa kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona bilo uređeno obračunavanje i plaćanje doprinosa na teritoriji Federacije.

Član 22

Doprinosi se obračunavaju prema propisima koji vrijede u vrijeme nastanka obaveze za plaćanje.

Član 23

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o doprinosima

("Sl. novine FBiH", br. 54/2000)

Član 9

Ovaj zakon će se bez odlaganja objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i stupa na snagu danom objavljivanja ili 1. januara 2001. godine, zavisno od toga koji je od ova dva datuma kasniji.Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o doprinosima

("Sl. novine FBiH", br. 16/2001)

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o doprinosima

("Sl. novine FBiH", br. 37/2001)

Član 9

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o doprinosima

("Sl. novine FBiH", br. 1/2002)

Član 8

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o doprinosima

("Sl. novine FBiH", br. 17/2006)

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o doprinosima

("Sl. novine FBiH", br. 14/2008)

Član 23

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 1. januara 2009. godine.Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o doprinosima

("Sl. novine FBiH", br. 91/2015)

Član 8

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum