Vaš pravni kompas 

  • Zakon o donacijama preduzeca u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u FBiH

  • Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine i propisi Federacije Bosne i Hercegovine
Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine i propisi Federacije Bosne i Hercegovine
 #206  by matrix
 
ZAKON O DONACIJAMA PREDUZEĆA U JAVNOM VLASNIŠTVU ILI POD JAVNOM KONTROLOM U FEDERACIJI
("Sl. novine FBiH", br. 13/2003)Član 1

Cilj i obim zakona

Ovaj zakon utvrđuje ograničenja i postupke za donacije koje dodjeljuju preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom (kako je to definisano dalje u tekstu).

Član 2

Definicije

U smislu ovog zakona, preduzeće u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom znači preduzeće u kojem federalna vlada, organi vlasti, kantoni, gradovi ili općine (a) imaju puno vlasništvo nad preduzećem; ili (b) posjeduju više od pedeset (50) procenata dionica ili dioničarskog kapitata preduzeća; ili (c) imaju manje od 50% dionica ili dioničarskog kapitala ali kontroliraju Upravni odnosno Nadzorni odbor u preduzeću (u daljem tekstu: javno preduzeće).

U smislu ovog zakona, transakcija ispod cijene znači transakciju u kojoj javno preduzeće vrši transfer (uključujući transfer putem prodaje roba ili usluga) pod uslovima (i) kada je prodajna cijena ispod tržišne cijene a uslovi takve prodaje su planirani da budu u korist primaoca transfera ili treće strane i za koje se objektivno ne može reći da su u korist ili u interesu javnog preduzeća; ili (ii) kada javno preduzeće vrši uplatu koja nije vezana za robu ili usluge koje pruža primalac te uplate.

Član 3

Ograničenja za dodjelu donacija

1. Javno preduzeće može dodjeljivati donacije samo iz dobiti i takve donacije mogu biti dodijeljene samo za potrebe u oblasti sporta, kulture, socijalne pomoći i humanitarne svrhe.

2. Transakcija ispod cijene koju izvrši javno preduzeće smatra se donacijom.

3. Donacija javnog preduzeća se smatra valjanom samo ako su odredbe ovog zakona u potpunosti ispoštovane.

Član 4

Godišnja izdvajanja za donacije

1. U svakoj fiskalnoj godini, Upravni odbor javnog preduzeća, na osnovu dobiti koja je prikazana u revizorskom finansijskom izvještaju pripremljenom u skladu sa važećim zakonima, odlučuje o iznosu (ako postoji) koji će se izdvojiti u budžetu za donacije u toj fiskalnoj godini. Pri utvrđivanju iznosa koji će se izdvojiti za donacije, Upravni odbor uzima u obzir ukupne finansijske obaveze javnog preduzeća u fiskalnoj godini u kojoj se vrši izdvajanje, uključujući (i) iznos koji je potreban javnom preduzeću u toj fiskalnoj godini za provođenje poslovnog plana tog javnog preduzeća; i (ii) kapital i ostale investicije potrebne za propisno održavanje odnosno razvoj javnog preduzeća.

2. Nakon što Upravni odbor javnog preduzeća donese odluku o iznosu izdvajanja za donacije u fiskalnoj godini, ministarstvo ili drugi organ vlasti pod čijom se nadležnošću nalazi javno preduzeće je obavezno odobriti godišnje izdvajanje za donacije u budžetu tog javnog preduzeća.

3. Kada javno preduzeće predloži povećanje iznosa godišnjeg izdvajanja iz stava 1. ovog člana, da bi to povećanje bilo pravovaljano mora biti jednoglasno odobreno od svih članova Upravnog odbora. Na osnovu te odluke ministarstvo ili drugi organ vlasti pod čijom se nadležnošću nalazi to javno preduzeće, utvrđuje da li je takvo povećanje izdvajanja opravdano (u svjetlu finansijske situacije javnog preduzeća) i nakon toga, kada to smatra odgovarajućim, može odobriti dati prijedlog.

Član 5

Postupak za dodjelu donacija

1. Dodjela donacija mora biti izričito dozvoljena Statutom javnog preduzeća.

2. Korisnik tih donacija mora biti zakonski osnovan subjekt koji ima status pravnog lica koje je priznato prema zakonima Bosne i Hercegovine, a te donacije ne smiju biti dodijeljene u svrhu finansiranja političkih stranaka ili u političke svrhe.

3. Javno preduzeće mora biti solventno kada dodjeljuje donaciju. Solventnost mora potvrditi nezavisni revizor ili revizor ovlašten prema Zakonu o reviziji budžeta Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/99). Revizori izdaju potvrdu o solventnosti u ovu svrhu uz izjavu da li je predložena donacija, u datoj fiskalnoj godini, predviđena u godišnjim izdvajanjima iz člana 4. ovog zakona.

4. Da bi donacija bila propisno dodijeljena, mora biti jednoglasno odobrena od strane Upravnog odbora. Ovo odobrenje mora biti potkrijepljeno odlukom navedenog Upravnog odbora u pismenoj formi sa jasno navedenim prijedlogom korisnika, iznosom donacije i obrazloženjem za dodjelu donacije.

5. Nijedan član Upravnog odbora ne učestvuje u donošenju odluke o dodjeli donacije ako ima lični interes u datom slučaju.

6. U slučaju kada javno preduzeće nije privatizirano i transformirano u drugu vrstu preduzeća prema važećim zakonima, ministarstvo ili drugi organ vlasti pod čiju nadležnost potpada to javno preduzeće je obavezno odobriti odluku Upravnog odbora o dodjeli donacije.

7. Ministarstvo ili drugi organ vlasti iz prethodnog stava može odobriti donaciju samo u slučaju kada (i) mu se dostavi potvrda o solventnosti; i (ii) pismena jednoglasna odluka Upravnog odbora; i (iii) ako utvrdi da se donacija dodjeljuje zakonski osnovanom subjektu i u zakonite svrhe i da je, na osnovu finansijske situacije javnog preduzeća, komercijalno opravdana.

8. Nakon što se javno preduzeće privatizira i izvrši pretvorba u skladu sa važećim zakonima, ministarstvo ili drugi organ vlasti iz stava 6. ovog člana nije obavezno dati odobrenje, ali Upravni odbor dostavlja svaku odluku o donaciji Generalnoj skupštini dioničara na odobrenje. Smatra se da je Generalna skupština dioničara usvojila odluku ako sedamdeset i pet (75) procenata prisutnih sa pravom glasa odobre tu odluku.

9. Prije nego što se izvrši transfer donacije korisniku koji je određen u odluci o dodjeli donacije, odluka o prijedlogu za dodjelu donacije se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH". Transfer donacije korisniku se vrši mjesec dana nakon objavljivanja u službenim novinama.

10. Krajem svake fiskalne godine, preduzeće javno iznosi, najmanje u jednim novinama koje se distribuiraju na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine, potpune podatke o svim dodijeljenim donacijama tog preduzeća, uključujući ukupan iznos dodijeljen u toku te godine, imena korisnika donacije sa izjavom o poštivanju godišnjeg izdvajanja koje je predviđeno u članu 4. ovog zakona.

Član 6

Pojedinačna odgovornost za kršenje odredbi ovog zakona

Članovi Upravnog odbora imaju solidarnu odgovornost za svako kršenje odredbi ovog zakona. U slučaju da javno preduzeće izvrši transfer donacije u suprotnosti sa odredbama ovog zakona, i bez obzira na sve druge mjere propisane važećim zakonima, svaki član Upravnog odbora je odgovoran za naknadu svakog iznosa koji je javno preduzeće nezakonito dodijelilo u vidu donacije.

Član 7

Stupanje na snagu i objavljivanje

Ovaj zakon stupa na snagu odmah.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum