Vaš pravni kompas 

  • Zakon o amnestiji Brcko distrikta BiH

  • Zakoni Brčko distrikt Bosne i Hercegovine i propisi Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
Zakoni Brčko distrikt Bosne i Hercegovine i propisi Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
 #354  by matrix
 
ZAKON O AMNESTIJI BRČKO DISTRIKTA BIH
("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 10/2001, 16/2001 - ispr. i 19/2007)

Član 1

(1) Ovim Zakonom daje se oslobođenje od krivičnog gonjenja, potpuno ili djelimično oslobođenje od izrečene kazne ili neizvršenog dijela kazne (u daljem tekstu amnestija):

- licima koja su u periodu do 22 decembra 1995 godine učinili bilo koje od krivičnih djela predviđenih odgovarajućim krivičnim zakonima koji su se primjenjivali na teritoriji Republike Srpske i Federacije Bosne i Hecegovine, osim krivičnih djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava iz glave XVI preuzetog Krivičnog zakona SFRJ, krivičnih djela definisanih u Statutu Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, te krivičnih djela ubistva iz člana 36, silovanja iz člana 88, zatim djela protiv dostojanstva lica i morala iz člana 90, 91 i 92, te teški slučajevi razbojničke krađe ili razbojništva iz člana 151, kao i člana 186 stav 2, a u vezi sa članom 182 Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine, ako je tim zakonom ili drugim odgovarajućim zakonom koji se primjenjivao na teritoriji Federacije predviđeno kažnjavanje ovih osoba za to krivično djelo;

- licima koja su učinila bilo koje od krivičnih djela protiv osnova društvenog uređenja Republike Srpske iz člana XV, krivičnih dijela protiv oružanih snaga Republike Srpske i krivičnih dijela širenja lažnih vijesti iz člana 203 i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnog materijala iz člana 213 Krivičnog zakona Republike Srpske-posebni dio.

(2) Izuzimaju se od amnestije lica koja su izvršila one oblike krivičnih djela kod kojih se kao posljedica pojavljuje umišljajno lišenje života drugog lica.

Član 2

(1) Ako protiv lica iz člana 1 ovog Zakona nije pokrenut krivični postupak, postupak se neće ni pokrenuti, a ako je postupak u toku - obustaviće se.

(2) Ako je licu iz člana 1 ovog zakona pravosnažno izrečena kazna zatvora, oslobodiće se od izvršenja te kazne u cjelini u dijelu koji nije izvršen.

Član 3

(1) Rješenje o primjeni amnestije donosi sud pred kojim je krivični postupak u toku, odnosno koji je sudio u prvom stepenu po službenoj dužnosti ili na prijedlog okrivljenog ili osuđenog lica ili lica koje u korist okrivljene osobe može izjaviti žalbu.

(2) Rješenje iz stava 1 sud je dužan donijeti u roku od tri dana os dana stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno u roku od tri dana od prijema prijedloga.

Član 4

(1) Protiv rješenja o primjeni amnestije žalbu mogu izjaviti glavni tužilac Tužilaštva Distrikta, okrivljeni i njegov branilac, osuđeni i lice koje u korist okrivljenog može izjaviti žalbu u slučaju da je ono podnijelo prijedlog za davanje amnestije.

(2) Žalba protiv rješenja o primjeni amnestije ne zadržava izvršenje rješenja.

Član 5

Ako se lice na koju se odnosi rješenje o primjeni amnestije nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora, sud će odrediti da se odmah pusti na slobodu.

Član 6

Na dostavljanje pismena, računanje rokova i postupak po žalbi shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni Glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine", broj 7/00).

Član 7

Odredbe ovog Zakona ne diraju prava oštećenih lica na ostvarivanje imovinsko-pravnog zahtjeva u parničnom postupku.

Član 8

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom Glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine".Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o amnestiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 19/2007)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum