Vaš pravni kompas 

  • Zakon o agencijama za osiguranje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti

  • Zakoni Brčko distrikt Bosne i Hercegovine i propisi Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
Zakoni Brčko distrikt Bosne i Hercegovine i propisi Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
 #353  by matrix
 
ZAKON O AGENCIJAMA ZA OSIGURANJE LICA I IMOVINE I PRIVATNOJ DETEKTIVSKOJ DJELATNOSTI
("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 27/2004, 15/2005 i 37/2005)I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se djelatnost agencija za osiguranje lica i imovine i detektivskih agencija (u daljem tekstu: agencije), uslovi za njihovo osnivanje, način poslovanja i ostvarivanje nadzora nad njihovim radom.

Član 2

Agencije koje imaju odobrenje za obavljanje poslova osiguranja lica i imovine, odnosno detektivskih poslova, ne smiju obavljati poslove osiguranja lica i imovine koji su u nadležnosti Policije Brčko distrikta BiH, te primijenjivati operativne metode i sredstva koja na osnovu posebnih propisa primjenjuje Policija Brčko distrikta BiH.

Član 3

Agencijama koje imaju odobrenje za obavljanje poslova osiguranja lica i imovine, odnosno detektivskih poslova, zabranjeno je obavljanje tih poslova za odbrambene, sigurnosne, obavještajne i kontraobavještajne službe.

II. AGENCIJA ZA OSIGURANJE LICA I IMOVINE

1. DJELATNOST AGENCIJA ZA OSIGURANJE LICA I IMOVINE

Član 4

Djelatnost osiguranja lica i imovine obuhvata poslove koji se odnose na zaštitu ljudi i imovine fizičkim ili tehničkim osiguranjem.

Fizičko osiguranje, po ovom zakonu, predstavlja osiguranje lica i imovine od uništenja, oštećenja, krađe i drugih oblika opasnog ili štetnog djelovanja na zdravlje i život ljudi, odnosno na imovinu.

Tehničko osiguranje, po ovom zakonu, predstavlja zaštitu ljudi i imovine tehničkim sredstvima i opremom, čija se vrsta, namjena i kvalitet utvrđuju posebnim aktom šefa Policije.

U obavljanju poslova osiguranje lica i imovine zabranjeno je ulično patroliranje.

2. USLOVI ZA OSNIVANJE AGENCIJA ZA OSIGURANJE LICA I IMOVINE

Član 5

Agencije za osiguranje lica i imovine mogu osnivati pravna lica registrovana na području Bosne i Hercegovine i fizička lica - državljani Bosne i Hercegovine, koja ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.

Član 6

Agencija za osiguranje lica i imovine upisuje se u sudski registar kod Osnovnog suda Brčko distrikta BiH i upisom u sudski registar stiče svojstvo pravnog lica.

Agencija za osiguranje lica i imovine može početi sa radom kada od Policije Brčko distrikta BiH dobije odobrenje za rad.

Član 7

Odobrenje za rad može dobiti agencija za osiguranje lica i imovine koja ispunjava slijedeće uslove:

1) da je upisana u sudski registar kod Osnovnog suda Brčko distrikta BiH;

2) da priloži akt o sistematizaciji radnih mjesta pripadnika osiguranja s propisanom stručnom spremom, opisom poslova i ovlaštenjima zaposlenih za svako radno mjesto;

3) da ima odgovarajući poslovni prostor i tehnička sredstva i opremu za obavljanje poslova agencije, u skladu s propisom donesenim od šefa Policije Brčko distrikta BiH;

4) da vlasnik pravnog lica ispunjava slijedeće uslove:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;

b) da je punoljetan;

c) da ima završenu najmanje srednju stručnu spremu;

d) da ima opću zdravstvenu sposobnost, što dokazuje uvjerenjem ovlaštene zdravstvene ustanove;

e) da od Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj SFRJ nije optužen za ratne zločine;

f) da nije osuđivan za krivična djela odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

g) da nije kažnjavan za prekršaje javnog reda i mira sa obilježjima nasilja ili druge prekršaje koji ga čine nepodobnim za obavljanje djelatnosti osiguranja lica i imovine;

h) da mu nije izrečena mjera sigurnosti zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, odnosno zaštitna mjera zabrana vršenja samostalne djelatnosti.

I pored ispunjavanja navedenih uslova, odobrenje se neće izdati fizičkom licu koje svojim dosadašnjim ponašanjem ukazuje na nepouzdanost za obavljanje tih poslova, a posebno koje češće i prekomjerno uživa alkohol, iskazuje strast za kockanjem ili rasipništvom, ima sklonosti nasilja u porodici ili iz drugih razloga suprotnih moralu sredine u kojoj živi.

Član 8

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad agencije za osiguranje lica i imovine koji osnivač podnosi Policiji Brčko distrikta BiH prilažu se odgovarajući dokazi za utvrđivanje činjenica iz člana 7 ovog zakona, s tim što ispunjavanje uslova iz stava 1 tačka 3 i tačke 4e, f i g istog člana utvrđuje Policija Brčko distrikta BiH.

Član 9

O zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad agencije za osiguranje lica i imovine Policija Brčko distrikta BiH odlučuje rješenjem.

Rješenje o odobrenju za rad agencije za osiguranje lica i imovine prestaje važiti ako agencija ne počne sa radom u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti rješenja.

3. OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJE LICA I IMOVINE

Član 10

Poslove osiguranja lica i imovine mogu obavljati samo lica koja imaju ovlaštenje za obavljanje tih poslova (u daljem tekstu: pripadnik osiguranja).

Ovlaštenje iz prethodnog stava izdaje se za obavljanje poslova fizičkog osiguranje ili za obavljanje poslova tehničkog osiguranja.

Član 11

Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova fizičkog ili tehničkog osiguranja podnosi se Policiji Brčko distrikta BiH.

Uz zahtjev se prilažu odgovarajući dokazi za utvrđivanje činjenica iz člana 13 i člana 14 ovog zakona, s tim što podatke iz člana 13 tački 5, 6 i 7 pribavlja Policija Brčko distrikta BiH po službenoj dužnosti.

Član 12

O zahtjevu za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova fizičkog ili tehničkog osiguranje Policija Brčko Distrikta BiH odlučuje rješenjem.

Član 13

Ovlaštenje za obavljanje poslova fizičkog osiguranje, može se izdati licu koje ispunjava slijedeće uslove:

1) da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2) da je punoljetan;

3) da ima završenu najmanje srednju stručnu spremu;

4) da ima opću zdravstvenu sposobnost, što dokazuje uvjerenjem ovlaštene zdravstvene ustanove;

5) da od Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj SFRJ nije optuženo za ratne zločine;

6) da nije osuđivano za krivična djela odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

7) da nije kažnjavano za prekršaje javnog reda i mira sa obilježjima nasilja ili druge prekršaje koji ga čine nepodobnim za obavljanje djelatnosti osiguranje lica i imovine;

8) da je pred ispitnom komisijom Republike Srpske položilo stručni ispit za obavljanje poslova fizičkog osiguranje ili steklo certifikat za obavljanje poslova zaštite od Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine.

Bez obzira na ispunjavanje uslova iz stava 1 ovog člana, ovlaštenje za obavljanje poslova fizičkog ili tehničkog osiguranje neće se izdati licu iz člana 7 stav 2 ovog zakona.

Obuku za polaganje stručnog ispita odnosno ispita za sticanje certifikata iz stava 1 tačka 8 ovog člana mogu pohađati samo lica koja ispunjavaju uslove iz stava 1 tačke 1 - 7 istog člana.

Zahtjev za odobrenje polaganja stručnog ispita odnosno ispita za sticanje certifikata sa dokazima o ispunjavanju uslova podnosi se Policiji Brčko distrikta BiH, koja o zahtjevu odlučuje rješenjem.

Član 14

Ovlaštenje za obavljanje poslova tehničkog osiguranje, može se izdati licu koje ispunjava uslove iz člana 13 stav 1 tačke 1 -7 ovog zakona i koje ima završenu najmanje srednju stručnu spremu tehničkog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima tehničkog osiguranja ili položen stručni ispit za obavljanje poslova tehničkog osiguranja.

4. NAČIN POSLOVANJA AGENCIJE ZA OSIGURANJE LICA I IMOVINE

4.1. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Član 15

Agencija poslove fizičkog ili tehničkog osiguranj može obavljati u skladu sa svojim nadležnostima samo na osnovu ugovora zaključenog u pismenoj formi s pravnim ili fizičkim licem.

U ugovoru se moraju precizno utvrditi prava i obaveze ugovornih strana.

Jedan primjerak ugovora se dostavlja Policiji Brčko distrikta BiH u roku od sedam dana od dana njegovog potpisivanja.

4.2. NAČIN OBAVLJANJA FIZIČKOG OSIGURANJA

Član 16

Poslove fizičkog osiguranja pripadnici osiguranja obavljaju tako što neposredno preduzimaju ovim zakonom dopuštene mjere radi sprečavanja i otkrivanja štetnih pojava i protivpravnih radnji koje mogu nanijeti štetu imovini navedenoj u članu 4 stav 2 ovog zakona, odnosno koje mogu ugroziti život ili tijelo lica koje osiguravaju.

Član 17

Za obavljanje poslova fizičkog osiguranja agencije za osiguranje lica i imovine mogu posjedovati poluautomatsko vatreno oružje kratke cijevi za najviše jednu trećinu zaposlenih pripadnika osiguranja, koje će oni nositi za samoodbranu.

Kao poluautomatsko vatreno oružje kratke cijevi smatra se vatreno oružje koje se iznova puni svaki put kada se metak ispali, a može ispaliti samo jedan metak pri jednom povlačenju okidača i čija cijev ne prelazi dužinu od 30 cm, odnosno čija ukupna dužina ne prelazi 60 cm.

Nabavka oružja iz prethodnog stava i municije za isto vrši se na osnovu odobrenja Policije Brčko distrikta u skladu sa Zakonom o oružju i municiji Brčko distrikta BiH.

Član 18

U obavljanju poslova fizičkog osiguranje pripadnik osiguranja je za vrijeme dužnosti ovlašten da:

- utvrdi identitet lica koje ulazi u objekat ili prostor odnosno izlazi iz objekta ili s prostora koji se osigurava;

- naredi licu da se udalji od objekta ili prostora koji se osigurava ako se lice tu neovlašteno nalazi ili zadržava;

- zabrani neovlaštenim licima ulaz, pristup objektu ili prostoru koji se osigurava;

- zadrži do dolaska pripadnika Policije lice koje je u objektu ili prostoru koji se oosigurava zatekao u vršenju krivičnog djela;

- pregleda vozilo ili lice na ulazu i izlazu iz objekta ili prostor koji se osigurava.

Pripadnik osiguranja koji je u slučaju iz alineje 4 prethodnog stava zadržao lice, dužan je o tome odmah obavijestiti Policiju Brčko distrikta BiH i postupati po uputama ovlaštenog službenog lica Policije Brčko distrikta BiH do dolaska njenih pripadnika na lice mjesta.

Član 19

U obavljanju poslova fizičkog osiguranje pripadniku osiguranja je dozvoljeno upotrijebiti fizičku snagu, samo ako na drugi način ne može odbiti:

- neposredni protivpravni napad kojim se ugrožava njegov život ili život lica koje osigurava;

- neposredni protivpravni napad usmjeren na uništenje, oštećenje ili otuđenje imovine koja se osigurava.

Pod upotrebom fizičke snage podrazumijeva se korištenje zahvata koji se koriste u vještinama samoodbrane radi savladavanja otpora lica koje fizički napada na pripadnika osiguranja ili lica odnosno imovinu koja se osigurava.

Član 20

Pripadniku osiguranja dozvoljeno je nositi vatreno oružje iz člana 17 ovog zakona samo za vrijeme obavljanja poslova neposrednog čuvanja i osiguranja lica i imovine.

Pripadniku osiguranja je u obavljanju poslova zabranjeno nositi vlastito vatreno oružje.

Pripadniku osiguranja dozvoljeno je u obavljanju poslova neposrednog čuvanja i osiguranja lica i imovine upotrijebiti vatreno oružje samo kada je to neophodno radi zaštite života lica koga osigurava ili svog života.

Prije upotrebe vatrenog oružja pripadnik osiguranje mora otkriti svoj identitet i dati jasno upozorenje da namjerava uopotrijebiti vatreno oružje, osim u slučaju kada bi takvo postupanje nepotrebno dovelo u životnu opasnost pripadnika osiguranje ili lica koja osigurava ili bi prouzrokovalo teške tjelesne povrede.

Pripadnici osiguranje koji vrše svoje obaveze u sklopu odgovarajuće jedinice ili grupe vatreno oružje mogu upotrijebiti samo po naređenju rukovodioca te jedinice odnosno grupe. Naređenje da se upotrijebi vatreno oružje može se izdati samo u slučajevima i pod uslovima predviđenim ovim zakonom.

U slučaju upotrebe vatrenog oružja, pripadnik osiguranja koji je upotrijebio vatreno oružje dužan je o tome odmah obavijestiti Policiju Brčko distrikta BiH.

Član 20a

Poslove pratnje i osiguranja transporta novca, vrijednosnih papira i plemenitih kovina i metala mogu obavljati samo agencije za osiguranje lica i imovine koje, pored odobrenja iz člana 9 ovog zakona, dobiju posebno odobrenje Policije Brčko distrikta, u skladu s propisom koji je donio šef Policije.

Član 21

Šef Policije Brčko distrikta BiH propisat će način upotrebe fizičke snage iz člana 19 kao i način upotrebe vatrenog oružja iz člana 20 ovog zakona.

4.3. NAČIN OBAVLJANJA TEHNIČKOG OSIGURANJA

Član 22

Poslovi tehničkog osiguranja iz člana 4 stav 3 ovog zakona obavljaju se putem tehničkih sredstava za sprečavanje protivpravnih radnji usmjerenih prema licima ili imovini, a odnose se naročito na slijedeće:

1. protivprovalne, protivprepadne i protivdiverzijske tehnike;

2. zaštitu ljudi i čovjekovog okoliša;

3. zaštitu podataka i dokumentacije;

4. zaštitu nedopuštenog pristupa u prostore i objekte koji se osiguravaju;

5. zaštitu od unošenja eksplozivnih, jonizirajućih i drugih opasnih materija;

6. zaštitu od iznošenja odnosno otuđenja štićenih predmeta i materija.

Tehničko osiguranje iz prethodnog stava organizuje se i provodi na području štićenog prostora, odnosno štićenih zgrada i drugih objekata, kao i u pratnji i osiguranju prilikom prevoza štićenih lica, novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

Član 23

Agencija za osiguranje lica i imovine je odgovorna za ispravnost tehničkih sredstava iz prethodnog člana i mora osigurati njihovo redovno održavanje i servisiranje.

Vrste tehničkih sredstava koja se mogu koristiti za obavljanje poslova tehničke zaštite propisat će šef Policije.

4. 4. UNIFORMA I SLUŽBENA LEGITIMACIJA PRIPADNIKA OSIGURANJE

Član 24

Pripadnici osiguranja moraju prilikom obavljanja poslova nositi radnu uniformu, koja po boji, kroju i oznakama ne smije biti jednaka uniformi bilo kog policijskog ili vojnog subjekta u BiH ili uniformama službenika organa vlasti Brčko distrikta BiH.

Na radnoj uniformi mora biti vidno istaknuta službena legitimacija pripadnika osiguranja.

Pripadnici osiguranja radne uniforme mogu nositi samo za vrijeme obavljanja posla.

U obavljanju poslova osiguranja štićene ličnosti, pripadnik osiguranja te poslove može obavljati u građanskom odijelu, na osnovu pismenog naloga izdatog od agencije za osiguranje lica i imovine.

Član 25

Pripadnici osiguranja moraju prilikom obavljanja poslova osiguranja imati kod sebe službenu legitimaciju i dati je na uvid ovlaštenim službenim licima Policije na njihov zahtjev.

Službenu legitimaciju, na zahtjev agencije, izdaje Policija Brčko distrikta BiH.

Oblik i sadržaj službene legitimacije propisuje šef Policije Brčko distrikta BiH.

Član 26

Ako pripadnik osiguranja prestane sa radom u agenciji za osiguranje lica i imovine, dužan je službenu legitimaciju vratiti agenciji, a agencija je dužna tu službenu legitimaciju vratiti Policiji Brčko distrikta BiH u roku od tri dana od dana prijema.

III. DETEKTIVSKE AGENCIJE

1. USLOVI ZA OSNIVANJE DETEKTIVSKIH AGENCIJA

Član 27

Detektivske agencije mogu osnivati pravna lica registrovana na području BiH i fizička lica koja ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.

Član 28

Detektivska agencija se upisuje u sudski registar kod Osnovnog suda Brčko distrikta BiH i upisom u sudski registar stiče svojstvo pravnog lica.

Detektivska agencija može početi sa radom kada od Policije Brčko distrikta BiH dobije odobrenje za rad.

Član 29

Odobrenje za rad može dobiti detektivska agencija koja ispunjava slijedeće uslove:

1) da je upisana u sudski registar kod Osnovnog suda Brčko distrikta BiH;

2) da priloži akt o sistematizaciji radnih mjesta detektiva s propisanom stručnom spremom, opisom poslova i ovlaštenjima zaposlenih za svako radno mjesto;

3) da ima odgovarajući poslovni prostor i tehnička sredstva i opremu za obavljanje poslova detektivske agencije, u skladu s propisom donesenim od šefa Policije Brčko distrikta BiH;

4) da vlasnik pravnog lica ispunjava slijedeće uslove:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;

b) da je punoljetan;

c) da ima završenu najmanje srednju stručnu spremu;

d) da ima opću zdravstvenu sposobnost, što dokazuje uvjerenjem ovlaštene zdravstvene ustanove;

e) da od Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj SFRJ nije optužen za ratne zločine;

f) da nije osuđivan za krivična djela odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

g) da nije kažnjavan za prekršaje javnog reda i mira sa obilježjima nasilja ili druge prekršaje koji ga čine nepodobnim za obavljanje djelatnosti osiguranja lica i imovine;

h) da mu nije izrečena mjera sigurnosti zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, odnosno zaštitna mjera zabrana vršenja samostalne djelatnosti.

I pored ispunjavanja navedenih uslova, odobrenje se neće izdati fizičkom licu koje ne zadovoljava uslove iz člana 7 stav 2 ovog zakona.

Uz zahtjev se prilažu odgovarajući dokazi za utvrđivanje činjenica iz stavova 1 i 2 ovog člana, s tim što podatke iz stava 1 tačka 2 i tački 4e, f i g pribavlja Policija Brčko distrikta BiH po službenoj dužnosti.

Član 30

U pogledu načina odlučivanja o zahtjevu i prestanku važenja rješenja o odobrenju, shodno se primjenjuju odredbe člana 9 ovog zakona.

2. OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE DETEKTIVSKIH POSLOVA

Član 31

Detektivske poslove može obavljati samo lice koje ima ovlaštenje za obavljanje tih poslova (u daljem tekstu: detektiv).

Član 32

Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje detektivskih poslova podnosi se Policiji Brčko distrikta BiH.

Uz zahtjev se prilažu odgovarajući dokazi za utvrđivanje činjenica iz člana 34 ovog zakona, s tim što podatke iz stava 1 tački 5, 6 i 7 istog člana pribavlja Policija Brčko distrikta BiH po službenoj dužnosti.

Član 33

O načinu odlučivanja Policije primjenjuju se odredbe člana 12 ovog zakona.

Član 34

Ovlaštenje za obavljanje detektivskih poslova, može se izdati licu koje ispunjava sljedeće uslove:

1) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2) da je punoljetan,

3) da ima završenu najmanje srednju stručnu spremu,

4) da ima opću zdravstvenu sposobnost, što dokazuje uvjerenjem ovlaštene zdravstvene ustanove,

5) da od Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj SFRJ nije optuženo za ratne zločine,

6) da nije osuđivano za krivična djela odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

7) da nije kažnjavano za prekršaje javnog reda i mira sa obilježjima nasilja ili druge prekršaje koji ga čine nepodobnim za obavljanje djelatnosti osiguranje lica i imovine,

8) da je pred ispitnom komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova jednog od entiteta Bosne i Hercegovine položilo stručni ispit za obavljanje detektivskih poslova.

I pored ispunjavanja navedenih uslova, ovlaštenje se neće izdati fizičkom licu koje ne zadovoljava uslove iz člana 7 stav 2 ovog zakona.

3. NAČIN POSLOVANJA DETEKTIVSKIH AGENCIJA

Član 35

Detektivska agencija može obavljati poslove u skladu sa svojim nadležnostima samo na osnovu zaključenog ugovora, shodno odredbama člana 15 ovog zakona.

Član 36

Prilikom obavljanja poslova detektivi moraju kod sebe imati službenu legitimaciju i dati je na uvid ovlaštenim službenim licima Policije na njihov zahtjev.

U pogledu izdavanja, oblika, sadržaja i vraćanja službene legitimacije shodno se primjenjuju odredbe članova 25 i 26 ovog zakona.

Član 37

Detektivu je dozvoljeno prikupljati podatke samo od lica koja su voljna da mu ustupe te podatke.

Detektiv može isključivo prikupljati podatke o:

- nestalim licima ili licima koja se skrivaju ili licima koja su napisala ili poslala anonimna pisma ili licima koja šire klevete, sumnjičenje ili uvrede;

- licima koja su stranci prouzrokovala štetu;

- predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni;

- uspješnosti i poslovnosti pravnih lica ili samostalnih preduzetnika.

Detektivu je prilikom prikupljanja podataka iz stava 2 ovog člana zabranjeno ometati obavljanje poslova iz nadležnosti državnih organa.

Član 38

Ovlašteno lice organa državne uprave ili pravnog lica koje na osnovu javnih ovlaštenja vodi određene evidencije, te drugih pravnih lica, može detektivu dati podatke o:

- stalno i privremeno prijavljenim licima;

- polisama osiguranja;

- vlasnicima motornih vozila i plovila;

- podatke iz državnih arhiva;

- podatke o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovlaštenom licu iz stava 1 ovog člana nije dozvoljeno davati detektivu podatke koji su posebnim propisom određeni kao službena tajna.

Član 39

Detektiv koji je povodom obavljanja poslova koji su mu povjereni saznao za krivično djelo, obavezan je to odmah prijaviti Policiji Brčko distrikta ili javnom tužiocu Brčko distrikta.

Član 40

Detektivu je zabranjeno prilikom obavljanja službe upotrebljavati vatreno oružje i druga sredstva prinude, osim u slučajevima lične zaštite.

Detektivu je zabranjeno koristiti sredstva i naprave za elektronska snimanja ili prisluškivanja.

Član 41

Podatke i dokaze do kojih je došla u obavljanju ugovorenog posla detektivska agencija može koristiti samo u svrhu radi koje su prikupljeni i zabranjeno je njihovo objavljivanje.

Podaci i dokazi iz prethodnog stava se smatraju poslovnom tajnom i nakon što detektiv prestane obavljati detektivske poslove.

Član 42

Nakon obavljenog ugovorenog posla detektivska agencija je dužna sve prikupljene značajne podatke i dokaze predati stranci.

Podatke i dokaze koji nisu od značaja za ugovoreni posao detektivska agencija je dužna uništiti u roku od osam dana od dana ispunjenja ugovora.

Član 43

Detektivska agencija je dužna ovlaštenom službenom licu Policije Brčko distrikta omogućiti uvid u sve prikupljene podatke i dokaze kojima raspolaže.

Ovlašteno službeno lice o obavljenom uvidu iz prethodnog stava sastavlja zapisnik.

Član 44

Detektivska agencija će odbiti zahtjev stranke za obavljanjem detektivskog posla ako stranka zahtijeva prikupljanje podataka za koje detektivska agencija nije nadležna.

IV. EVIDENCIJE

Član 45

Policija Brčko distrikta vodi slijedeće evidencije:

- Evidenciju izdatih odobrenja iz članova 6, 17 stavovi 3 i 28 ovog zakona;

- Evidenciju izdatih ovlaštenja iz članova 13, 14 i 34 ovog zakona:

- Evidenciju izdatih službenih legitimacija pripadnicima osiguranja i detektivima iz člana 25 i 36 ovog zakona.

Član 46

Agencije za osiguranje lica i imovine i privatne detektivske agencije vode slijedeće evidencije:

- Evidenciju zaposlenih pripadnika osiguranje i detektiva;

- Evidenciju sklopljenih ugovora sa strankama;

- Evidenciju lica, objekata i prostora koji se osiguravaju;

- Evidenciju nabavljenog vatrenog oružja.

Član 47

Sadržaj i izgled evidencija iz članova 45 i 46 ovog zakona propisuje šef Policije Brčko distrikta.

V. NADZOR

Član 48

Nadzor nad provođenjem ovog zakona vrši Policija Brčko distrikta.

Član 49

Policija Brčko distrikta će rješenjem oduzeti odobrenje za rad agencije za osiguranje lica i imovine odnosno detektivske agencije odnosno ovlaštenje za obavljanje poslova fizičkog ili tehničkog osiguranje ili ovlaštenje za obavljanje detektivskih poslova u slijedećim slučajevima:

- ako se utvrdi da su podaci na osnovu kojih je odobrenje izdato lažni ili falsifikovani;

- ako prestane postojati neki od zakonskih uslova na osnovu kojih je odobrenje odnosno ovlaštenje izdato, osim ako je nosilac odobrenja odnosno ovlaštenja osuđen za krivično djelo protiv sigurnosti saobraćaja učinjeno iz nehata;

- ako agencija u ostavljenom roku ne otkloni nepravilnosti utvrđene u rješenju iz člana 52 ovog zakona.

Protiv rješenja iz prethodnog stava može se u roku od 15 dana od dana prijema rješenja izjaviti žalba Apelacionoj komisiji Brčko distrikta. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 50

Konačno rješenje o oduzimanju odobrenja za rad agencije za osiguranje lica i imovine odnosno detektivske agencije Policija Brčko distrikta dostavlja Osnovnom sudu Brčko distrikta radi brisanja iz sudskog registra.

Član 51

U obavljanju poslova nadzora ovlaštena službena lica provjeravaju zakonitost poslovanja agencija za osiguranje lica i imovine odnosno detektivskih agencija, a naročito:

- da li agencija ima odobrenje za rad i rješenje o upisu u sudski registar;

- da li obavlja samo one poslove koji su određeni ovim zakonom;

- da li agencija posjeduje zaključene ugovore o radu u pisanom obliku i da li su ugovori dostavljeni Policiji Brčko distrikta BiH u propisanom roku;

- da li svi pripadnici osiguranja odnosno detektivi posjeduju propisano ovlaštenje za rad i službenu legitimaciju;

- pregleda propisane evidencije, sredstva, uređaje i opremu;

- vrši uvid u odobrenja za nošenje oružja i kontroliše brojno stanje, čuvanje i nošenje vatrenog oružja;

- osposobljenost za rukovanje oružjem;

- i druga pitanja od značaja za poslovanje agencija predviđena ovim zakonom.

Član 52

U obavljanju nadzora iz prethodnog člana Policija Brčko distrikta može privremeno, do roka određenog za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, rješenjem zabraniti obavljanje djelatnosti agencije za osiguranje lica i imovine odnosno detektivske agencije ako utvrdi:

- da su u provođenju ovog zakona i podzakonskih akata učinjeni teži propusti;

- da nema odobrenja za rad;

- da se obavlja djelatnost koja nije predviđena u rješenju o upisu u sudski registar;

- da su za kao pripadnici osiguranja odnosno kao detektivi angažovana lica koja nemaju propisano ovlaštenje za rad.

Protiv rješenja iz prethodnog stava može se u roku od osam dana od dana prijema rješenja izjaviti žalba Apelacionoj komisiji Brčko distrikta. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

VI. OVLAŠTENJE ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH PROPISA

Član 53

Šef Policije će donijeti propise o:

- prostornim uslovima i tehničkim sredstvima i opremom za obavljanje poslova fizičkog i tehničkog osiguranja i detektivskih poslova;

- uslovima i načinu sprovođenja fizičkog i tehničkog osiguranja;

- uslovima i načinu obavljanja detektivskih poslova;

- upotrebi fizičke sile i vatrenog oružja u vršenju poslova agencija;

- sadržaju i izgledu legitimacije pripadnika osiguranja i detektiva;

- sadržaju, izgledu i vođenju evidencija propisnih ovim zakonom;

- o uslovima obavljanja poslova pratnje i osiguranja transporta novca, vrijednosnih papira i plemenitih kovina i metala.

Član 54

Šef Odjeljenja za zdravstvo će, u saradnji sa šefom Policije, odrediti zdravstvenu ustanovu i utvrditi kriterije za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti lica u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 55

Novčanom kaznom od 2.000 do 10.000 KM kaznit će se agencija kao pravno lice ako:

1) Ako obavlja poslove ili primjenjuje metode i sredstva suprotno odredbama člana 2 ovog zakona;

2) Ako obavlja djelatnost za određene subjekte suprotno odredbi iz člana 3 ovog zakona;

3) Ako obavlja djelatnost bez odobrenja iz članova 6 i 28 ovog zakona;

4) Ako za obavljanje poslova angažuje lica koja nemaju propisano ovlaštenje za obavljanje poslova osiguravanja lica i imovine (član 10) odnosno ovlaštenje za obavljanje detektivskih poslova (član 31);

5) Ako posjeduje vatreno oružje koje nije nabavljeno na zakoniti način ili u većoj količini od količine od dozvoljene ili drži nedozvoljeno oružje (član 17);

6) Ako pripadnik osiguranja upotrijebi vatreno oružje suprotno članu 20 stav 3 ovog zakona;

6a) ako obavlja poslove pratnje i osiguranja transporta novca, vrijednosnih papira i plemenitih kovina i metala bez posebnog odobrenja iz člana 20a ovog zakona.

7) Ako kod obavljanja tehničke zaštite koristi tehnička i druga sredstva koja nisu predviđena za te namjene ili ne osigura njihovo redovno održavanje i servisiranje (član 23);

8) Ako prikuplja podatke za koje nema ovlaštenje ili prikupljanjem podataka ometa obavljanje poslova iz nadležnosti državnih organa (član 37 stavovi 2 i 3);

9) Ako detektiv koji je povodom obavljanja poslova koji su mu povjereni saznao za krivično djelo pa to nije odmah prijavio Policiji Brčko distrikta ili javnom tužiocu Brčko distrikta (član 39);

10) Ako detektiv prilikom obavljanja službe upotrebljava vatreno oružje i druga sredstva prinude suprotno članu 40 ovog zakona ili koristi sredstva i naprave za elektronska snimanja ili prisluškivanja suprotno istom članu;

11) Ako detektivska agencija podatke i dokaze do kojih je došla u obavljanju ugovorenog posla koristi i objavljuje suprotno odredbama člana 41 ovog zakona;

12) Ako detektivska agencija sve prikupljene značajne podatke i dokaze ne preda stranci (član 42 stav 1);

13) Ako ne postupi po rješenju Policije Brčko distrikta (član 52).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300 do 1000 KM i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se i vlasnik agencije kao samostalni preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 1.500 do 8.000 KM.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana agenciji kao pravnom licu može se izreći i zaštitna mjera zabrane bavljenja djelatnošću u trajanju od šest mjeseci do pet godina.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana vlasniku agencije kao samostalnom preduzetniku može se izreći zaštitna mjera zabrane vršenja samostalne djelatnosti u trajanju od 3 mjeseca do jedne godine.

Član 56

Novčanom kaznom od 1.000 do 2.500 KM kaznit će se agencija kao pravno lice:

1. Ako u vršenju poslova osiguranje lica i imovine vrši ulično patroliranje (član 4 stav 4);

2. Ako obavlja poslove bez zaključenog ugovora s korisnikom usluga ili primjerak ugovora u propisanom roku ne dostavi Policiji Brčko distrikta (članovi 15 i 35);

3. Ako pripadnik osiguranja u vršenju dužnosti prekorači zakonska ovlaštenja iz članova 18 i 19 ovog zakona;

4. Ako pripadnik osiguranja u obavljanju poslova nosi vlastito vatreno oružje (član 20 stav 2);

5. Ako pripadnicima osiguranje ne osigura odgovarajuću radnu uniformu (član 24 stav 1);

6. Ako pripadnici osiguranje nose uniformu bez vidno istaknute službene legitimacije (član 24 stav 2)

7. Ako pripadnici osiguranja nose radne uniforme van vremena obavljanja posla (član 24 stav 3);

8. Ako službenu legitimaciju u propisanom roku ne vrati Policiji (članovi 26 i 36 stav 2);

9. Ako pripadnici osiguranja i detektivi kod sebe nemaju službenu legitimaciju ili je ne daju na uvid ovlaštenim službenim licima Policije na njihov zahtjev (članovi 25 i 36);

10. Ako detektivska agencija podatke i dokaze koji nisu od značaja za ugovoreni posao ne uništi u skladu s članom 43 ovog zakona;

11. Ako na propisani način ne vodi evidencije iz člana 46 ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200 do 800 KM i odgovorno lice u agenciji.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se i vlasnik agencije kao samostalni preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 800 do 2.000 KM.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 57

Pravna i fizička lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona obavljaju poslove agencija za osiguranje lica i imovine, odnosno detektivske poslove predviđene ovim zakonom, dužna su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje obaveze sa ovim zakonom.

Pravna i fizička lica iz stava 1 ovog člana koja ne usklade svoje obaveze sa odredbama ovog Zakona u zakonskom roku, prestaju sa radom, o čemu će Policija Brčko distrikta donijeti rješenje.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se u roku od 15 dana od dana prijema rješenja izjaviti žalba Apelacionoj komisiji Brčko distrikta. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Konačno rješenje iz stava 2 ovog člana dostavlja se Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH radi brisanja iz sudskog registra.

Član 58

Propisi iz članova 53 i 54 ovog zakona bit će doneseni u roku od tri mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Član 59

Ovaj zakon stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum