Vaš pravni kompas 

  • Zakon o administrativnim taksama u Hercegovacko neretvanskom Kantonu

  • Zakoni Hercegovacko neretvanskog kantona
Zakoni Hercegovacko neretvanskog kantona
 #579  by admin
 
ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA SA TARIFOM ADMINISTRATIVNIH TAKSI HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
("Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", br. 2/2013 i 12/2016)POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim Zakonom uređuje se način plaćanja administrativnih taksi (u daljem tekstu: taksa) za spise i radnje kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, kao i pravnih lica koje imaju javna ovlaštenja (u daljem tekstu: organi) na području Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

Član 2

(1) Spisi i radnje za koje se plaća taksa, kao i visina takse za pojedine radnje utvrđuje se Tarifom administrativnih taksi (u daljem tekstu: Tarifa).

(2) Tarifa se propisuje ovim zakonom.

Član 3

(1) Takseni obaveznik je fizičko ili pravno lice po čijem je zahtjevu pokrenut postupak ili se vrše radnje predviđene Tarifom.

(2) Ako za isti spis ili radnju postoje dva ili više taksenih obaveznika, njihova obaveza je solidarna.

(3) Ako više lica podnosi zajednički zahtjev, plaća se jedna taksa.

Član 4

(1) Taksena obaveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave, odnosno u trenutku podnošenja podneska, ako za pojedine slučajeve nije drukčije propisano.

(2)Taksa se ne može naplatiti ako nije utvrđena Tarifom.

Član 5

(1) Takse se plaćaju u trenutku nastanka taksene obaveze, ako za pojedine slučajeve nije propisano drukčije.

(2) Taksena obaveza nastaje:

a) za podneske - u trenutku kada se predaje, a za podneske date u zapisnik, kada se zapisnik sastavlja;

b) za rješenja i druge isprave - u trenutku podnošenja zahtjeva za njihovo izdavanje;

c) za pravne radnje - u trenutku podnošenja zahtjeva za te radnje.

Član 6

(1) Ako je Tarifom propisano plaćanje takse prema vrijednosti predmeta, kao osnovica za utvrđivanje takse uzima se vrijednost naznačena u podnesku ili ispravi, ili vrijednost utvrđena na način propisan u Tarifi ili vrijednost utvrđena procjenom organa koji vodi postupak.

(2) Kada se isprava za koju se plaća taksa, na zahtjev stranke, izdaje u dva ili više primjeraka, za drugi i svaki dalji primjerak, plaća se taksa u iznosu od 3,00 KM, ako u Tarifi nije drugačije određeno.

(3) Taksa iz stava (2) ovog člana ne može biti veća od takse za prvi primjerak.

(4) Pri obračunavanju takse propisane u postotku, taksena osnovica će se zaokružiti na cijele desetice na način da se iznos od 5,00 KM zaokruži na nižu deseticu, a iznos iznad 5,00 KM na višu deseticu.

POGLAVLJE II. PRIPADNOST PRIHODA OD TAKSI

Član 7

Prihod ostvaren od uplate kantonalnih taksi je prihod Budžeta Kantona.

Član 8

Za spise i radnje u postupku kod jedinica lokalne samouprave i njihovih službi za upravu, plaćaju se takse po propisima donesenim od jedinica lokalne samouprave i iste su prihod Budžeta jedinica lokalne samouprave.

POGLAVLJE III. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSI

Član 9

Od plaćanja općih taksi Tarifnog broja 1. do 5. oslobođeni su:

a) Tijela kantonalnih vlasti;

b) Jedinice lokalne samouprave i uprave i njihova tijela i pravna lica u obavljanju prenesenih ili povjerenih javnih ovlasti od strana Kantona;

c) Javne ustanove predškolskog uzrasta, obrazovanja, nauke, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne zaštite, humanitarne i dobrotvorne organizacije, u obavljanju svoje osnovne djelatnosti;

d) Učenici i studenti za vrijeme svoga redovnog školovanja;

e) Nevladine organizacije i savezi osnovani za zaštitu lica sa tjelesnim i psihičkim nedostacima i poremećajima u obavljanju svoje registrovane djelatnosti;

f) Ratni vojni invalidi, invalidi rada, civilne žrtve rata i mirnodopski invalidi sa utvrđenim stepenom invalidnosti od najmanje 90 %tjelesnog oštećenja;

g) Savezi i organizacije ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca, demobilisanih boraca i dobitnika najvećih ratnih priznanja u obavljanju svoje registrovane djelatnosti;

h) Lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih ili nestalih boraca;

i) Nezaposlena lica za zasnivanje radnog odnosa i spise i radnje u vezi ostvarivanja prava iz tog radnog odnosa;

j) Korisnici socijalne zaštite;

k) Nezaposlena lica u statusu prognanih ili izbjeglice;

l) Penzioneri sa najnižom zagarantovanom penzijom prema posljednjem objavljenom podatku Zavoda PIO/MIO;

Član 10

Takse se ne plaćaju za sljedeće spise i radnje:

a) Predstavke i pritužbe, te prijedloge drugim kantonalnim javnim organima;

b) Spise i radnje u postupku za povrat nepravilno naplaćenih obaveza;

c) Spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rješenjima, ispravama, službenim evidencijama i zapisnicima;

d) Spise i radnje u postupku usvajanja i postavljanja staratelja;

e) Spise i radnje u postupku vraćanja, odnosno ostvarivanja prava na naknadu za oduzetu imovinu;

f) Sve spise i radnje za ostvarivanje prava iz penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, te oblasti boračko-invalidske zaštite i socijalne zaštite;

g) Sve spise i radnje u postupku koji je u vezi sa redovnim školovanjem učenika i studenata;

h) Sve spise i radnje u postupcima ostvarivanja prava i zaštite prava iz radnog odnosa;

i) Sve spise i radnje privremeno nezaposlenih lica kada ostvaruju pravo iz osnove materijalnog osiguranja;

j) Sve spise i radnje u vezi sa zaštitom spomenika kulture i prirode;

k) Spise i radnje u postupku za ukop umrlih osoba;

l) Spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava na doplatak na djecu;

m) Spise i radnje u vezi uvoza roba i usluga na osnovu donacija, programa i projekata rekonstrukcije i obnove Kantona;

n) Spise i radnje pojedinih jedinica lokalne samouprave i pojedinih pravnih lica kod rješavanja u upravnim stvarima u okviru prenesenih ili povjerenih javnih ovlaštenja.

o) Spise i radnje u postupku koji se vodi sukladno odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH.

Član 11

U ispravama koje su oslobođene od plaćanja takse mora se naznačiti na osnovu kojih su odredbi ovog Zakona i drugih propisa oslobođeni od plaćanja takse.

POGLAVLJE IV. PLAĆANJE TAKSE

Član 12

(1) Naplatu takse vrši organ koji rješava zahtjeve ili poduzima radnje.

(2) Takse se plaćaju u kantonalnim administrativnim markama (u daljem tekstu: kantonalna administrativna marka ili marka) ili u gotovom novcu.

(3) Ako je iznos takse veći od 50,00 KM, takse se obavezno plaćaju u gotovom novcu.

(4) U rješenju ili drugoj ispravi za koju je plaćena taksa naznačuje se da je taksa plaćena, u kojem iznosu, na koji način i prema kojem tarifnom broju.

(5) Takse su prihod Kantona i plaćaju se na odgovarajuću vrstu prihoda depozitnog računa Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona.

(6) Potvrda o uplati takse prilaže se uz podnesak za koji je taksa plaćena.

Član 13

(1) Kada se taksa plaća u markama, poništavanje marke koje se lijepe na podnesak obavlja organ nadležan za prijem podneska.

(2) Marke se poništavaju štembiljom "PONIŠTENO" ili na drugi odgovarajući način.

(3) U ispravama koje se izdaju bez takse, mora se naznačiti na osnovu kojih su odredbi ovog Zakona i drugih propisa oslobođene od plaćanja takse.

Član 14

(1) Podnesci i drugi spisi za koje taksa nije plaćena ili je nedovoljno uplaćena, ne smiju biti primljeni neposredno od stranke, osim ukoliko to stranka izričito ne zahtijeva o čemu se sačinjava službena zabilješka.

(2) Ako podnesak za koji nije plaćena taksa ili je nedovoljno uplaćena stigne poštom, organ će pozvati taksenog obaveznika da u roku od osam (8) dana od dana prijema poziva za plaćanje takse plati redovnu taksu ili razliku nedovoljno uplaćene takse.

(3) Ako takseni obaveznik u roku iz poziva ne uplati u pozivu naznačenu taksu, kao i u slučaju iz stava (1) ovoga člana, organ će pozvati taksenog obaveznika, opomenom, da u roku od osam (8) dana od dana prijema opomene plati redovnu taksu i taksu na opomenu.

(4) Ako takseni obaveznik uplati taksu iz stava (2) i (3) ovog člana, smatrat će se da je taksa uredno plaćena od početka.

(4) Organ će pokrenuti postupak i po podnescima za koje nije plaćena taksa ili je taksa plaćena u nedovoljnom iznosu.

(5) Rješenje ili drugi akt ne može biti uručen stranci prije nego što plati redovnu taksu i taksu po opomeni.

Član 15

Ako je radnja za koju je organ morao naplatiti taksu, obavljena, a taksa nije naplaćena od taksenog obaveznika, taksa će se naplatiti prinudno prema odredbama o prinudnoj naplati poreza od fizičkih i pravnih osoba.

POGLAVLJE V. POVRAT TAKSE

Član 16

(1) Lice koje plati taksu koju nije bilo obavezno platiti ili ju je platilo u većem iznosu od propisanog ili je platilo za radnju koju organ nije obavio, ima pravo na povrat plaćene ili više plaćene takse.

(2) Organ će obavijestiti taksenog obaveznika o mogućnosti ostvarivanja prava iz stava 1. u roku od 30 dana od dana saznanja o naplati takse u većem iznosu od propisanog ili takse koju lice nije bilo obavezna platiti.

(3) Postupak za povrat takse pokreće se na zahtjev stranke.

(4) Zahtjev za povrat takse rješava organ za čiji je rad naplaćena taksa.

(5) Zahtjev za povrat takse od jedinica lokalne samouprave i pravnih lica s javnim ovlastima rješava organ s kojeg su zakonom prenesene ili povjerene javne ovlasti.

POGLAVLJE VI. ZASTARA

Član 17

(1) Pravo na naplatu takse zastarijeva dvije godine nakon isteka godine u kojoj se taksa trebala naplatiti, a pravo na povrat takse zastarijeva dvije godine nakon isteka godine u kojoj je taksa plaćena.

(2) Vrijeme zastarijevanja prava na naplatu takse prekida se svakom službenom radnjom nadležnog organa izvršenom radi naplate, koja je stavljena do znanja taksenom obavezniku.

(3) Vrijeme zastare prava na povrat takse prekida se svakom radnjom taksenog obaveznika poduzetom kod nadležnog organa radi povrata takse.

(4) Apsolutna zastara za naplatu takse kao i zastara prava na povrat takse nastupa nakon isteka pet (5) godina od dana kada je prvi put počela teći.

POGLAVLJE VII. NADZOR

Član 18

(1) Primjenu propisa o taksama i njihovu naplatu, nadzire organ koji rješava spise i obavlja radnje za koje se plaća taksa.

(2) Nadzor nad organom iz stava (1) ovoga člana pogledu primjene ovog Zakona obavlja kantonalno Ministarstvo finansija.

POGLAVLJE VIII. OVLAŠTENJE U PROVEDBI ZAKONA

Član 19

Pravilnik o izgledu i sadržaju, izdavanju, raspoređivanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni kantonalnih administrativnih maraka, donosi ministar finansija Kantona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 20

(1) Maloprodaju kantonalnih administrativnih maraka mogu obavljati javni poštanski operatori i druga pravna lica.

(2) Ovlaštenje za maloprodaju kantonalnih administrativnih maraka javnim poštanskim operatorima i pravnim licima iz stava (1) ovog člana izdaje Ministarstvo finansija Kantona.

(2) Ministar finansija određuje visinu premije koja pripada prodavaču kantonalnih administrativnih maraka.

POGLAVLJE IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21

Za spise i radnje za koje je taksena obaveza nastala do dana stupanja na snagu ovog Zakona naplatit će se taksa koja je bila propisana u trenutku nastanka taksene obaveze.

Član 22

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje primjena Zakona o administrativnim taksama Hercegovačko-neretvanskog kantona sa Tarifom (" Službene novine HNK" broj: 8/00, 4/04 i 7/07).

Član 23

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama HNK".Samostalni član Zakona o izmjenama
Zakona o administrativnim taksama s tarifom administrativnih taksi Hercegovačko-neretvanskog kantona

("Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", br. 12/2016)

Član 2

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona".Tarifa
Kantonalnih administrativnih taksiPOGLAVLJE I. OPĆE TAKSE

Taksa na spise i radnje organa Hercegovačko-neretvanskog kantona propisane ovom Tarifom administrativnih taksi plaća se u konvertibilnim markama (KM).

Tarifni broj 1.

Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom Tarifom nije propisana druga taksa.............3,00 KM.

Napomena: Taksa po ovom Tarifnom broju ne plaća se za naknadne podneske kojima stranka zahtijeva samo brži postupak po ranije podnesenom zahtjevu.

Tarifni broj 2.

Za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa..15,00 KM.

Napomena:

1. kada se donosi jedno rješenje po zahtjevu više lica, taksa po ovom tarifnom broju plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se uručuje rješenje.

2. za rješenja donesena po žalbama ne plaća se taksa.

Tarifni broj 3.

Na žalbu protiv rješenja......10,00 KM.

Tarifni broj 4.

Za izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih isprava ako nije drugačije propisano...................10,00 KM.

Tarifni broj 5.

Za opomenu kojom se neko poziva platiti dužnu taksu.......... 5,00 KM.

POGLAVLJE II. TAKSE IZ OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Tarifni broj 6.

(1) Za izdavanje isprave za vozilo, potvrde o upotrebi probne tablice, odobrenja za utiskivanje broja šasije i motora i odobrenja za održavanje sportskih ili drugih priredbi ili aktivnosti na cestama:

a) za izdavanje isprave za vozilo na motorni pogon i priključno vozilo za svaku ispravu.............. 8,00 KM;

b) za produženje važnosti isprave za vozilo............... 4,00 KM;

c) za potvrdu o upotrebi probne tablice .............. 4,00 KM;

d) za odobrenje za utiskivanje broja šasije i motora vozila.............10,00 KM;

e) za izdavanje odobrenja za održavanje sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama.. 50,00 KM;

(2) Za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih, prema stavu (1) tačke a), c) i d) ovog Tarifnog broja plaća se taksa u dvostrukom iznosu.

Tarifni broj 7.

(1) Za odobrenje za nabavku oružja i municije, izdavanje oružnog lista, odobrenje za držanje oružja, potvrde o prijavljenom oružju i dozvole za nošenje oružja, odobrenje za promet oružja i municije, popravku i prepravku oružja ili otvaranje civilnog strelišta, odobrenje za uvoz i prevoz oružja i municije, za saglasnost za davanje na poslugu lovačkog oružja i municije, te za izdavanje potvrde o osposobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja:

a) Za odobrenje za nabavku oružja po komadu............ 30,00 KM;

b) Za odobrenje za nabavku streljiva... 20,00 KM;

c) Za izdavanje oružanog lista, odobrenja za držanje oružja, potvrde o prijavljenom oružju po komadu ili dozvole za nošenje oružja ......10,00 KM;

d) Za upis rezervnih cijevi i snajpera u oružni list, po komadu................10,00 KM;

e) Za odobrenje za obavljanje djelatnosti prometa oružja i municije, popravku i prepravku oružja ili otvaranje civilnog strelišta..............150,00 KM;

f) Za odobrenje za uvoz i prevoz oružja i municije........30,00 KM;

g) Za saglasnost za davanje na poslugu lovačkog oružja i municije...10,00 KM;

h) Za potvrdu o osposobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja............50,00 KM;

(2) Za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih prema stavu (1) točki a) do c) ovog tarifnog broja, plaća se pristojba u dvostrukom iznosu.

(3) Za odobrenje iz stava (1) tačke a) i b), za oružje i municiju koje nabavljaju streljačke i lovačke organizacije plaća se 50% od propisane takse.

Tarifni broj 8.

(1) Za izdavanje odobrenja za pohađanje obuke za sticanje certifikata za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite, za izdavanje saglasnosti za rad agencije, za izdavanje saglasnosti na akt o organizaciji vlastite unutrašnje službe za obavljanje poslova zaštite svoje imovine, objekata i prostora i odobrenja za rad, te za izdavanje službene iskaznice:

a) za izdavanje odobrenja za pohađanje obuke..........10,00 KM.

b) za izdavanje odobrenja za rad agencije za zaštitu ljudi i imovine........150,00 KM.

c) za izdavanje saglasnosti na akt o organizaciji vlastite unutrašnje službe za obavljanje poslova zaštite svoje imovine, objekata i prostora i odobrenja za rad........150,00 KM.

d) za izdavanje službene iskaznice.....10,00 KM.

(2) Za izdavanje nove iskaznice umjesto uništene, izgubljene ili oštećene, plaća se taksa u dvostrukom iznosu.

Tarifni broj 9.

(1) Za primanje u državljanstvo i BiH i F BiH po prebivalištu, za državljanstvo F BiH državljana RS:

a) za rješavanje zahtjeva za utvrđivanje državljanstva F BiH licima državljanima bivših republika SFRJ koji su na dan 6.4.1992. godine imali prebivalište na teritoriju BiH....................30,00 KM.

b) za rješavanje zahtjeva za primanje u državljanstvo F BiH lica rođenih na teritoriju RS.............10,00 KM.

Tarifni broj 10.

(1) Za izdavanje odobrenja ili dozvole:

a) za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovoda, koji prolazi preko područja više općina, te odobrenja mjesta za izgradnju objekta, odnosno držanje posuda koje su tehnološki vezane za nove naftovode, plinovode i produktovode koji se koriste za skladištenja i promet zapaljivih tečnosti i plinova...........100,00 KM.

b) za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju mjesta naftovoda, plinovoda, produktovoda, spremnika i drugih objekata, te posuda, postrojenja i uređaja (objekti i posude), koji se koriste kod skladištenja i prometa...........100,00 KM.

c) za odobrenje lokacija za izgradnju skladišta i priručnih skladišta odnosno postavljanje kontejnera za držanje eksplozivnih tvari........50,00 KM.

d) za dozvolu za upotrebu kontejnera za držanje eksplozivnih tvari.........50,00 KM.

e) za odobrenja za bavljenje djelatnosti proizvodnje i stavljanje u promet eksplozivnih tvari uključujući i municiju............300,00 KM.

f) za odobrenje za obavljanje djelatnosti prometa eksplozivnih materija (osim municije za oružje)...300,00 KM.

g) za ispitivanje stabilnih instalacija, uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara.......200,00 KM.

h) za stavljanje u promet uređaja opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara...20,00 KM.

i) za izdavanje i produženje odnosno upis nove kategorije ili proširenja na klase opasnih tvari ADR potvrde (certifikata)........10,00 KM.

j) za upis promjena prebivališta ili boravišta u ADR potvrdi (certifikatu)................5,00 KM.

k) za odobrenje za nabavku eksplozivnih materija...........50,00 KM.

l) za odobrenje za prevoz eksplozivnih materija...30,00 KM.

m) za odobrenje za stavljanje u promet uvezenih eksplozivnih materija...............100,00 KM.

n) za odobrenje za prodaju eksplozivnih materija - pirotehničkih proizvoda razreda I. u maloprodaji.............100,00 KM.

o) za odobrenje za prodaju eksplozivnih materija - pirotehničkih proizvoda - razreda II. u pirošopu ..............200,00 KM.

p) izdavanje dozvole za miniranje.........20,00 KM.

r) izdavanje odobrenja za postavljanje rezervoara a skladištenje zapaljivih tečnosti i gasova, rešetkastog kontejnera za skladištenje plinskih boca............50,00 KM.

s) izdavanje odobrenja za korištenje rezervoara za skladištenje zapaljivih tečnosti i gasova, rešetkastog kontejnera za skladištenje plinskih boca...........100,00 KM.

t) izdavanje odobrenja za obavljanje poslova kontrole i servisiranja vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara...............100,00 KM.

(2) Za izdavanje novih ADR potvrda (certifikata) iz stava (1) tačke i) ovog Tarifnog broja, umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih plaća se taksa u dvostrukom iznosu.

Tarifni broj 11.

Za izdavanje potvrde da su u tehničkoj dokumentaciji predviđene, propisane ili pravilima tehničke prakse prihvaćene mjere zaštite od požara:

a) za fizičke osobe............20,00 KM.

b) za pravne osobe...........50,00 KM.

POGLAVLJE III. TAKSE IZ OBLASTI PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Tarifni broj 12.

(1) Za upis u Registar udruženja...200,00 KM.

(2) Za upis promjena u Registar udruženja.................50,00 KM.

(3) Za izdavanje duplikata originalnog rješenja umjesto izgubljenog ili uništenog..............15,00 KM.

(4) Za izdavanje duplikata ovjerenog i uvezanog Statuta umjesto izgubljenog...30,00 KM.

POGLAVLJE IV. TAKSE IZ OBLASTI OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE, SPORTA, EDUKACIJE I LICENCIRANJA U SAOBRAĆAJU

Tarifni broj 13.

(1) Za rješenja o nostrifikaciji i ekvivalenciji

strani državljani................... 100,00 KM;

državljani BiH ..... 50,00 KM.

(2) Za ostala rješenja iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta.................. 10,00 KM.

(3) Za duplikat rješenja o nostrifikaciji i ekvivalenciji............ 10,00 KM.

(4) Uvjerenja iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta .......10,00 KM.

(5) Na žalbe ili prigovore protiv rješenja iz tačke (2) ovog tarifnog broja.......... 5,00 KM.

(6) Za prepise rješenja i uvjerenja te duplikata isprave iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta.............. 5,00 KM.

(7) Za stručna mišljenja iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta ................5,00 KM.

(8) Zahtjev za izdavanje duplikat potvrde o položenom ispitu iz propisa, prve pomoći i vožnje motornog vozila, kao i instruktora vožnje i licenciranog predavača i ispitivača .........10,00 KM.

POGLAVLJE V. TAKSE IZ OBLASTI ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Tarifni broj 14.

Za rješenje kojim se odobrava i utvrđuje prestanak obavljanja poslova zdravstvene zaštite samostalnim ličnim radom...............50,00 KM.

Tarifni broj 15.

Za upis u Registar privatne prakse zdravstvenih uposlenika koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite .samostalnim ličnim radom.....70,00 KM.

Tarifni broj 16.

Na zahtjev za: utvrđivanje uslova za obavljanje zdravstvenih pregleda izvršnih uposlenika u željezničkom saobraćaju i lica na stručnom usavršavanju za izvršnog radnika ili uslova za obavljanje zdravstvenih pregleda vozača motornih vozila ili zdravstvenih pregleda i imunizacije članova posade plovila unutrašnje plovidbe...........50,00 KM.

Tarifni broj 17.

(1) Za rješenje kojim se ustanovi socijalne zaštite utvrđuje ispunjavanje uslova u pogledu prostora, opreme, kao i stručnih uslova...200,00 KM.

(2) Za izdavanje duplikata originalnog rješenja umjesto izgubljenog ili uništenog.......20,00 KM.

Tarifni broj 18.

(1) Za upis u Registar ustanova socijalne zaštite i izdavanje rješenja o upisu....100,00 KM.

(2) Za upis promjena u Registar ustanove socijalne zaštite........50,00 KM.

POGLAVLJE VI. SAOBRAĆAJNE TAKSE

Tarifni broj 19.

Za rješenje za ispunjavanje uslova za dodjelu licence za obavljanje javnog prevoza putnika i stvari u unutrašnjem cestovnom saobraćaju za preduzeće, drugo pravno lice, fizičko lice (samostalnog autoprevoznika, taksi prevoznika) i to:

a) za licencu "A" pravno lice (javni linijski prevoz putnika).................200,00 KM.

b) za licencu "B" za pravno lice (javni izvan linijski prevoz putnika)..............150,00 KM.

c) za licencu "B" za fizičko lice (javni izvan linijski prevoz putnika)..50,00 KM.

d) za licencu "C" za pravno lice (javni prevoz stvari).....150,00 KM.

e) za licencu "C" za fizičko lice (javni prevoz stvari)..............50,00 KM.

f) za licencu "D" za pravno lice (taksi prevoz)........100,00 KM.

g) za licencu "D" za fizičko lice (taksi prevoz)............50,00 KM.

Tarifni broj 20.

(1) Za dozvolu domaćem preduzeću drugom pravnom licu odnosno samostalnom zaposleniku za obavljanje ne izmjeničnih vožnji u slobodnom prevozu putnika na teritoriji Kantona po svakom polasku...................
(2) Za dozvolu domaćem preduzeću drugom pravnom licu odnosno samostalnom zaposleniku za obavljanje ostalih vrsta slobodnog prevoza putnika nateritoriji Kantona po svakom polasku...........100,00 KM.

(3) Za dozvolu za ulazak na područje Kantona praznih autobusa za preuzimanje putnika po svakom ulasku...................50,00 KM.

(4) Za dozvolu domaćem pravnom licu odnosno samostalnom zaposleniku za obavljanje prevoza stvari na teritoriji Kantona po liniji.......100,00 KM.

(5) Za rješenje po zahtjevu domaćeg pravnog lica odnosno samostalnog zaposlenika za obavljanje prevoza za potrebne namjene po zahtjevu:

a) za jedno vučeno vozilo.....400,00 KM;

b) za svako sljedeće vučeno vozilo po istom rješenju..100,00 KM.

(6) Naknada za usklađivanje novog prijedloga kantonalnog reda vožnje za linijski prevoz putnika po svakom polasku odnosno povratku unutar reda vožnje.....200,00 KM.

(7) Naknada za usklađivanje starog kantonalnog reda vožnje sa promjenom za linijski prevoz putnika po svakom polasku odnosno povratku unutar reda vožnje...............100,00 KM.

(8) Za produženje ovjere i registracije kantonalnog reda vožnje u linijskom prevozu putnika po svakom polasku odnosno povratku u redu vožnje...........50,00 KM.

(9) Za izdavanje rješenja o odobrenju privremenog ili trajnog prekida prevoza putnika na kantonalnoj liniji po registrovanom redu vožnje po polasku, odnosno povratku....50,00 KM.

(10) Za izdavanje rješenja da vozilo ispunjava propisane tehničko-eksploatacijske uslove za pojedine vrste prevoza............30,00 KM.

(11) Za izdavanje dopunskog primjerka isprava....20,00 KM.

(12) Za rješenje prigovora od strane ministarstva kao prvostepenog organa..500,00 KM.

(13) Za rješavanje prigovora na prijedloge redova vožnje te izdavanje rješenja po prigovoru...400,00 KM.

(14) Za izdavanje obrasca licence za vozilo...10,00 KM.

(15) Za izdavanje identifikacijske kartice iskaznice za vozača...........10,00 KM.

(16) Za izdavanje dopunske oznake za taksi vozilo.......10,00 KM.

(17) Za izdavanje saglasnosti za obavljanje javnog prevoza putnika i stvari za fizička lica (taksi prevoznik, samostalni prevoznik)....................5,00 KM.

Tarifni broj 21.

(1) Za zahtjeve i izdavanje certifikata za ispitivanje motornih i priključenih vozila odnosno dijelova uređaja i opreme za ta vozila koj se proizvode serijski ili pojedinačno u pogledu homologacije.............140,00 KM.

(2) Za zahtjeve i izdavanje uvjerenja za ispitivanje motornih priključnih vozila koja se prvi put stavljaju u (uvozu) pregledu provjere vjerodostojnosti vrijedeće homologacije..30,00 KM.

Tarifni broj 22.

Za izdavanje dozvole stranom, pravnom, odnosno fizičkom licu za obavljanje linijskog prevoza stvari na teritoriji Kantona po linijama.................500,00 KM.

Tarifni broj 23.

Naknada za prekoračenje dopuštenih dimenzija vozila iznosi za domaći kao i za strani prevoz podjednako, i to:

a) Za prekoračenje dopuštene dužine vozila:

1) za prekoračenje dužine do 20m............. 0,40 KM/km;

2) za prekoračenje dužine preko 20m.........0,80 KM/km.

b) Za prekoračenje najveće dopuštene širine vozila od 2,50m naknada iznosi:

1) za širinu preko 2,5m do 3,0m............ 0,40 KM/km;

2) za širinu preko 3,0m do 4,0m............ 0,80 KM/km;

3) za širinu preko 4,0m..................1,20 KM/km.

c) Za prekoračenje najveće dopuštene visine vozila od 4,0m naknada iznosi:

1) za visinu preko 4,0m do 4,5m......... 0,80 KM/km;

2) za visinu preko 4,5m................1,60 KM/km.

Tarifni broj 24.

(1) Naknada za prekoračenje najveće dopuštene mase vozila od 40 tona iznosi za domaći kao i za strani prevoz podjednako, i to:

a) za prekoračenje mase preko 40t do 60t, za svaku tonu preko 40 tona... 0,45 KM/km;

b) za prekoračenje mase preko 60t do 80t, za svaku tonu preko 40 tona... 0,85 KM/km;

c) za prekoračenje mase preko 80t, za svaku tonu preko 40 tona..... 3,21 Km/km.

(2) Prekoračenje mase iz čije vrijednosti završava do 0,5 t, zaokružuju se na manju vrijednost, a prekoračenje mase čije vrijednosti završavaju iznad 0,5 t, zaokružuju se na veću vrijednost.

Tarifni broj 25.

(1) Naknada za prekoračenje najvećeg dopuštenog osovinskog pritiska vozila iznosi, ako je vozilo u stanju mirovanja na horizontalnoj podlozi, na jednoj ili više jednostrukih osovina prekoračenja najveće dopušteno osovinsko opterećenje od 10 tona, za svaku od tih osovina, a u funkciji (zavisnosti) od prekoračenja izraženog u tonama i to za domaći kao i strani prevoz podjednako:

a) za prekoračenje u tonama iznad 10 tona:

1 tona................ 0,60 KM/km;

2 tona................ 3,06 KM/km;

3 tona................ 5,70 KM/km;

4 tona................ 9,13 KM/km;

5 tona.............. 13,62 KM/km;

6 tona.............. 19,08 KM/km;

7 tona.............. 25,59 KM/km;

8 tona.............. 33,27 KM/km;

9 tona.............. 42,22 KM/km;

10 tona............ 51,97 KM/km;

11 tona............ 62,37 KM/km;

12 tona.............74,83 KM/km.

(2) Za vanredne terete s osovinskim opterećenjem većim od 10+4 tone rješenje o vanrednom prevozu usloviti vozilom s većim brojem osovina.

Tarifni broj 26.

(1) Za troškove postupka oko izdavanja dozvole za vanredni prevoz, po jednoj dozvoli......... 55,00 KM

(2) U slučaju da je potrebna stručna analiza u vezi s vanrednom upotrebom ceste (vanredni prevoz) u smislu vaganja i mjerenja vanrednog tereta, pregleda osovinskog pritiska, nosivosti i stanja objekata (mostova, propusta i tunela) utvrdit će se poseban troškovnik koji se plaća s troškovima iz prethodnog stava.

Tarifni broj 27.

(1) Vlasnik natpisa snosi posebnu naknadu za korištenje cestovnog pojasa. Ova naknada se uplaćuje unaprijed za godinu dana.

(2) Visina naknade iz prethodnog stava zavisi od lokacije, površine i vrste natpisa (funkcionalni natpisi i komercijalne reklame).

Naknada za postavljanje natpisa u zaštitnom pojasu cesta godišnje iznosi:

a) Za tabelu natpisa (ukupne površina po m2) funkcionalnog karaktera...............84,00 KM/ m2;

b) Za tabelu natpisa (ukupne površina po m2) komercijalnog karaktera.............135,00 KM/ m2;

c) Za svijetleći natpis (ukupne površina po m2) funkcionalnog karaktera........... 117,00 KM/ m2;

d) Za svijetleći natpis (ukupne površina po m2) komercijalnog karaktera........... 165,00 KM/ m2.

(3) Troškovi postupka oko izdavanja odobrenja (rješenja) za postavljanje natpisa na jednom cestovnom pravcu iznose.. 55,00 KM.

(4) Posebno se naplaćuju troškovi vlasniku određenog natpisa, a koji je bespravno postavljen u zaštitnom pojasu regionalnog puta i koji se mora ukloniti na teret vlasnika tog natpisa, određenog prevoza i uopće čitav rad u vezi s tim, u iznosu od 150,00 KM po jednom komadu natpisa površine do 2 m2, a za veće površine natpisa po svakom m2 površine veće od 2 m2 po............ 100,00 KM.

POGLAVLJE VII. TAKSE IZ OBLASTI INDUSTRIJE, ENERGIJE, RUDARSTVA I GEOLOGIJE

Tarifni broj 28.

Ispunjavanje uslova za obavljanje djelatnosti:

a) Utvrđivanje uslova tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materija.... ............ 50,00 KM.

b) Utvrđivanje uslova tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja, prerade otpadnih materija i proizvodnju sekundarnih sirovina.............70,00 KM.

c) Izdavanje saglasnosti za obavljanje djelatnosti rezanja drveta..... 50,00 KM.

d) Izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti rezanja drveta....... 70,00 KM.

e) Izdavanje ostalih saglasnosti i odobrenja za obavljanje djelatnosti i ispunjavanje uslova za rad.... 50,00 KM.

Tarifni broj 29.

Za rješenje kojim se odobrava:

a) Izvođenje geoloških istraživanja...... 150,00 KM.

b) Produženje odobrenja za izvođenje geoloških istraživanja................ 50,00 KM.

c) Ustupanje rezultata istraživanja drugom privrednom subjektu.......... 50,00 KM.

d) Eksploatacija mineralnih sirovina....250,00 KM.

e) Produženje dozvole za eksploataciju mineralnih sirovina.................. 80,00 KM.

f) Potpuna i trajna obustava eksploatacije mineralnih sirovina............. 50,00 KM.

g) Izvođenje radova po rudarskom projektu.......... 100,00 KM.

h) upotreba rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija........ 80,00 KM.

i) Privremeno izvođenje rudarskih radova............... 80,00 KM.

j) Konačna dozvola za izvođenje rudarskih radova..... 80,00 KM.

Tarifni broj 30.

(1) Za prijavu za otkrivanje mineralne sirovine i/ili jalovine prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova kojima nije svrha eksploatacija mineralnih sirovina... 50,00 KM.

(2) Za izdavanje saglasnosti za obavljeni tehnički pregled izvršenog iskopa odnosno osnovnog podgrađivanja kod izrade podzemnih objekata kojima nije namijenjena eksploatacija mineralne sirovine ...... 50,00 KM.

(3) Za izdavanje saglasnosti za novo građenje u granicama eksploatacijskog polja............ 50,00 KM.

Tarifni broj 31.

Za rješenje o verifikaciji mineralnih sirovina ....... 250,00 KM.

Tarifni broj 32.

Za stručno mišljenje:

a) Na godišnji plan rada rudarskog preduzeća ........ 50,00 KM.

b) O primjeni kantonalnih propisa... 20,00 KM.

c) Druga stručna mišljenja na zahtjev stranke i ekspertize......... 30,00 KM.

Tarifni broj 33.

Za rješenja o usklađenosti tehničke dokumentacije elektroenergetskog objekta i postrojenja sa zakonom. ...... 50,00 KM.

Tarifni broj 34.

(1) Za sva rješenja koja se odnose na odobrenja nove proizvodnje, izgradnju kotlovnice ili rješenja o ispitivanju boca za tehničke plinove za svako preduzeće navedeno u rješenju................ 25,00 KM.

(2) Za rješenja kojima se potvrđuje tehnička ispravnost i sigurnost objekta i postrojenja.........50,00KM.

(3) za rješenja koja se odnose na usklađenost tehničke dokumentacije termoenergetskog objekta i postrojenja sa zakonom........ 50,00 KM.

Tarifni broj 35.

Izdavanje koncesije za korištenje prirodnih bogatstava i obnovljivih izvora energije ................... 1.500,00 KM.

POGLAVLJE VIII. TAKSE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Tarifni broj 36.

(1) Rješenja kojim se utvrđuje ispunjavanje uslova za sprečavanje pojave i suzbijanja biljnih bolesti i štetočina u skladištima i drugim prostorijama za smještaj bilja......... 60,00 KM.

(2) Rješenja kojim se utvrđuje ispunjavanje uslova za obavljanje poslova dezinfekcije i dezinsekcije bilja i deratizacije u prostorijama za smještaj i čuvanje bilja.................. 60,00 KM.

(3) Rješenja kojim se utvrđuje ispunjavanje uslova za obavljanje poslova provođenja mjera za zaštitu bilja............... 60,00 KM.

(4) Rješenja kojim se utvrđuje ispunjavanje uslova za obavljanje prometa sredstava za zaštitu bilja na veliko........... 60,00 KM.

Tarifni broj 37.

(1) Saglasnost za upis u registar proizvođača poljoprivrednog sjemena odnosno registar proizvođača šumskog sjemena... 60,00 KM.

(2) Saglasnost za upis u registar dorađivača poljoprivrednog i šumskog sjemena.................... 60,00 KM.

(3) Saglasnost za upis u registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala, odnosno registar proizvođača šumskog sadnog materijala............ 60,00 KM.

Tarifni broj 38.

(1) Za izdavanje poljoprivredne saglasnosti za promjenu namjene zemljišta......... 60,00 KM.

(2) Saglasnost za privođenje pašnjaka drugoj kulturi u vlasništvu države.... 60,00 KM.

(3) Saglasnost za projekte o rekultivaciji poljoprivrednog zemljišta............... 60,00 KM.

Tarifni broj 39.

(1) Za rješenja o upisu u registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke.. 55,00 KM.

(2) Za brisanje iz registra proizvođača kvalitetne rasplodne stoke................ 55,00 KM.

Tarifni broj 40.

(1) Za izdavanje uvjerenja o zdravstvenom stanju bilja, sjemena i sadnog materijala (fitocertifikata), prije otpremanja s mjesta proizvodnje................ 70,00 KM.

(2) Za svaki dalji primjerak...00 KM.

Tarifni broj 41.

Za rješenje kojim se:

a) odobrava došećeravanje droždine (masulja) i mošta..40,00 KM

b) dopušta stavljanje u promet svako godišnje proizvodnje vina sa zaštitom geografskog porijekla..70,00 KM.

Tarifni broj 42.

(1) Za saglasnost kojom se utvrđuje:

a) mišljenje za ribarsku osnovu za unaprjeđenje ribarstva..........60,00 KM.

b) mišljenje za godišnji plan upravljanjem ribolovnim područjem.................50,00 KM.

c) dozvola za akva kulturu..........300,00 KM.

Tarifni broj 43.

Za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških uslova za obavljanje djelatnosti prerade žita u mlinovima.......60,00 KM.

Tarifni broj 44.

Za izdavanje uvjerenja i potvrda koje izdaje poljoprivredna inspekcija na zahtjev stranke ...15,00 KM

Tarifni broj 45.

(1) Za rješenje kojim se utvrđuje da veterinarske stanice i druga pravna lica zadovoljavaju uslovima za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije........170,00 KM.

(2) Za rješenje kojim se odobrava obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti u veterinarskoj: stanici, klinici, ambulanti, apoteci, dijagnostičkom i analitičkom laboratoriju, objektu specijalizovane stočarske proizvodnje i drugim objektima za obavljanje zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti..................180,00 KM.

(3) Za rješenje kojim se utvrđuje da klaonica u kojoj se obavlja klanje životinja i proizvodi meso i proizvodi animalnog porijekla namijenjeni za javnu potrošnju zadovoljava propisanim veterinarsko-zdravstvenim uslovima....................190,00 KM.

(4) Za rješenje kojim se utvrđuje da farme papkara, kopitara, peradi, kunića, riba, rakova, školjki, puževa, divljači, krznaša, te proizvodnje jaja i valionice pilića zadovoljavaju propisanim veterinarsko-zdravstvenim uslovima..................170,00 KM.

(5) Za rješenje kojim se utvrđuje da objekti za uskladištenje proizvoda animalnog porijekla, hrane i sirovina za životinje zadovoljavaju propisanim veterinarsko-zdravstvenim uslovima...170,00 KM.

(6) Za rješenje kojim se utvrđuje da ne postoje veterinarsko-zdravstvene smetnje za održavanje karantene za životinje iz uvoza................180,00 KM.

(7) Za rješenje kojim se utvrđuje da objekti za skupljanje, konzerviranje, skladištenje i preradu sirove kože zadovoljavaju propisanim veterinarsko-zdravstvenim uslovima...............170,00 KM.

(8) Za rješenje kojim se utvrđuje da objekti za obavljanje prometa veterinarskim lijekovima, instrumentima, stočnom hranom odgovaraju propisanim veterinarsko-zdravstvenim uslovima....................170,00 KM.

(9) Saglasnost za izgradnju objekata za klanje životinja..................190,00 KM.

(10) Saglasnost za izgradnju farmi životinja..80,00 KM.

(11) Izdavanje mišljenja da subjekti pod nadzorom veterinarske inspekcije posjeduju osigurane i pripremljene objekte za održavanje karantene životinja iz uvoza....30,00 KM.

(12) Izdavanje potvrda (za svako uslovno grlo) da u određenom epizotiološkom području nije bilo zaraznog oboljenja životinja...........15,00 KM.

Tarifni broj 46.

(1) Prethodna vodna saglasnost za:

Zahvaćanje vode u količini do 10 litara u sekundi; ispuštanje otpadnih voda za naselja koja imaju do 2.000 stanovnika; vađenje materijala iz površinskih voda II kategorije; izgradnju hidroelektrane za proizvodnju električne energije kada je postrojenje locirano na površinskim vodama II kategorije, snage do 5 MW; formiranje akumulacije koja je locirana na površinskim vodama II kategorije i nalazi se na području kantona; izgradnju objekta za zaštitu od poplava na površinskim vodama II kategorije, ako te aktivnosti ne utiču na površinske vode I kategorije; izgradnju regionalnih i lokalnih saobraćajnica, uključujući i šumske puteve; izgradnju mostova ili drugih objekata iznad ili u površinskim vodama II kategorije; uređenje vodotoka na površinskim vodama II kategorije; ispuštanje otpadnih voda pojedinačnih objekata koje se vrši putem septičkih jama....
(2) Vodna saglasnost za: Zahvaćanje vode u količini do 10 litara u sekundi; ispuštanje otpadnih voda za naselja koja imaju do 2.000 stanovnika; vađenje materijala iz površinskih voda II kategorije; izgradnju hidroelektrane za proizvodnju električne energije kada je postrojenje locirano na površinskim vodama II kategorije, snage do 5 MW; formiranje akumulacije koja je locirana na površinskim vodama II kategorije i nalazi se na području kantona; izgradnju objekta za zaštitu od poplava na površinskim vodama II kategorije, ako te aktivnosti ne utiču na površinske vode I kategorije; izgradnju regionalnih i lokalnih saobraćajnica, uključujući i šumske puteve; izgradnju mostova ili drugih objekata iznad ili i površinskim vodama II kategorije; uređenje vodotoka na površinskim vodama II kategorije; ispuštanje otpadnih voda pojedinačnih objekata koje se vrši putem septičkih jama .....80,00 KM.

(3) Vodna dozvola za: Zahvaćanje vode u količini do 10 litara u sekundi; ispuštanje otpadnih voda za naselja koja imaju do 2.000 stanovnika; izgradnju hidroelektrane za proizvodnju električne energije kada je postrojenje locirano na površinskim vodama II kategorije, snage do 5 MW; formiranje akumulacije koja je locirana na površinskim vodama II kategorije i nalazi se na području kantona; izgradnju objekta za zaštitu od poplava na površinskim vodama II kategorije, ako te aktivnosti ne utiču na površinske vode I kategorije; izgradnju regionalnih i lokalnih saobraćajnica, uključujući i šumske puteve; izgradnju mostova ili drugih objekata iznad ili u površinskim vodama II kategorije; ispuštanje otpadnih voda pojedinačnih objekata koje se vrši putem septičkih jama ..........100,00 KM.

(4) Za produženje važnosti vodne dozvole iz tačke 3. ovog tarifnog broja......150,00 KM.

(5) Za izdavanje koncesija za korištenje vodotoka i drugih voda kantona.....400,00 KM.

(6) Za izdavanje koncesija za korištenje mora i pomorskog dobra..500,00 KM.

(7) Za izdavanje koncesija za izgradnju hidro-energetskih objekata snage manje od 5 MW .....700,00 KM.

(8) Za izdavanje koncesije korištenje i izgradnju ili korištenje hidro akumulacije kantona.....500,00 KM.

(9) Za izdavanje koncesija za hidro melioracijski sistem i sistem za vođenje materijala iz vodotoka ....................400,00 KM.

POGLAVLJE IX. TAKSE IZ OBLASTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

Tarifni broj 47.

(1) Za izdavanje urbanističke saglasnosti. ....................800,00 KM.

(2) Za izdavanje odobrenja za građenje............800,00 KM.

(3) Za izdavanje upotrebne dozvole........800,00 KM.

(4) Za izdavanje uvjerenja o urbanističko-tehničkim uslovima...200,00 KM.

Tarifni broj 48.

(1) Za izmjenu rješenja iz Tarifnog broja 47. ................400,00 KM.

(2) Za produženje važnosti rješenja iz Tarifnog broja 47.........
POGLAVLJE X. TAKSE IZ PODRUČJA UGOSTITELJSTVA I TURIZMA

Tarifni broj 49.

(1) Za rješenje kojim se utvrđuju minimalni uslovi i uslovi za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "HOTELI", "KAMPOVI i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" i "Restorani", koje čine:

I. - skupina "HOTELI"

a) hotel, aparthotel, motel:

1. dvije zvjezdice.........1.000,00 KM.

2. tri zvjezdice...1.200,00 KM.

b) turističko naselje, turistički apartmani

1. dvije zvjezdice.......1.200,00 KM.

2. tri zvjezdice............1.500,00 KM.

II. - skupina "KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ"

a) kamp

1. dvije zvjezdice.........500,00 KM.

2. tri zvjezdice...800,00 KM.

b) kamp naselje

1. dvije zvjezdice......1.000,00 KM.

2. tri zvjezdice...........1.500,00 KM.

c) druge vrste ugostiteljskih objekata

c) 1. sobe za iznajmljivanje

1.1. dvije zvjezdice.....300,00 KM.

1.2. tri zvjezdice..........350,00 KM.

c) 2. apartman

2.1. dvije zvjezdice....300,00 KM.

2.2. tri zvjezdice..........350,00 KM.

c) 3. studio apartman

3.1. dvije zvjezdice.....300,00 KM.

3.2. tri zvjezdice..........350,00 KM.

c) 4. kuća za odmor

4.1. dvije zvjezdice......500,00 KM.

4.2. tri zvjezdice...........800,00 KM.

d) minimalni uslovi za vrste: prenoćište, učenički ili studentski dom, odmaralište za djecu, hostel, lovački dom, planinarski dom...500,00 KM,

e) nespomenute vrste ugostiteljskih objekata za smještaj.................300,00 KM.

III. - skupina "RESTORANI, BAROVI, CATERING OBJEKTI I OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA"

a) restoran

1. srebrna kuharska kapa...................600,00 KM,

2. bronzana kuharska kapa................500,00 KM.

(2) Za izdavanje iskaznice za turističke vodiče ..50,00 KM.

POGLAVLJE XI. TAKSE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Tarifni broj 50.

(1) Za izdavanje:

a) okolišne dozvole.........200,00 KM,

b) uslova zaštite prirode....................100,00 KM,

c) dozvole o držanju divljih životinja u zarobljeništvu........70,00 KM,

d) saglasnosti iz oblasti održivog razvoja ..........80,00 KM,

e) ostalih uvjerenja iz oblasti zaštite prirode i okoliša.....20,00 KM,

f) dozvola za obavljanje djelatnosti tretmana otpada i njegovog odlaganja...............150,00 KM,

g) rješenja o udovoljavanju propisanim uslovima o tehničko-tehnološkoj opremljenosti prostora opreme i građevina za skladištenje, obrađivanje ili odlaganje otpada....150,00 KM,

h) ostalih saglasnosti i mišljenja iz oblasti upravljanja otpadom............100,00 KM,

i) rješenja o davanju saglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša:

1. izrada elaborata zaštite okoliša i izrada planova aktivnosti........500,00 KM,

2. mjerenje buke....................200,00 KM,

3. mjerenje emisija i imisija u zrak..................200,00 KM,

4. mjerenje emisija i imisija u vodu.................200,00 KM,

5. mjerenje emisija i imisija u tlo..200,00 KM,

l) odobrenja planova upravljanja medicinskim otpadom...............150,00 KM.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum