Vaš pravni kompas 

  • Obrazovanje u zatvoru i pristup racunarima

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #910  by AntunHun
 
Obrazovanje u zatvoru i pristup računarima / internetu od strane zatvorenika koji žele nastaviti univerzitetske studije.
Mehmet Reşit Arslan and Orhan Bingöl v. Turkey,

Novo pitanje.
Aplikanti su zatvorenici koji izdržavaju kazne doživotnog zatvora. Osuđeni su za članstvo u ilegalnoj militantnoj organizaciji. Tražili su pristup računarima / internetu kako bi pratili programe učenja na daljinu koji su dio visokoškolskih programa na koja su prihvaćeni, odnosno prijavljeni. Njihovi zahtjevi su odbijeni, uglavnom iz sigurnosnih razloga.
- Da li aplikanti koji nisu upisani na kurs uživaju status „žrtve“: paragraf 53 presude.
- Tumačenje i obim pojma "pravo na obrazovanje" u takvom kontekstu: vidjeti paragrafe 51 do 53 presude.
- Zatvorenici i "pravo na obrazovanje" prema Konvenciji. Obaveze država u ovom kontekstu. Međusobne relacije sa članom 10: paragrafi 55 do 59 i paragraf 69 presude. Pogledajte i relevantni evropski materijal: paragraf 69 presude.
- Korištenje elektroničkog uređaja koji je opremljen računskim i jezičnim prevoditeljskim funkcijama od strane zatvorenika u njegovoj zatvorskoj ćeliji: paragraf 67 presude.
Utvrđena povreda člana 2. Protokola br. 1 uz Konvenciju u odnosu na dva aplikanta.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum