Vaš pravni kompas 

  • Vezanost suda za cinjenice i okolnosti za koje se osumnjiceni odnosno optuzeni tereti

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1279  by AntunHun
 
Vezanost suda za činjenice i okolnosti za koje se osumnjičeni odnosno optuženi tereti pri ocjeni postojanja osnovnog uvjeta za određivanje ili produženje pritvora
12.
Član 146. stav 1. Zskona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

PRI OCJENI DA LI JE ISPUNJEN OSNOVNI UVJET ZA ODREĐIVANJE ILI PRODUŽENJE PRITVORA SUD JE VEZAN ZA ČINJENICE I OKOLNOSTI ZA KOJE SE TERETI OSUMNJIČENI ODNOSNO OPTUŽENI A NE ZA PRAVNU KVALIFIKACIJU DJELA KOJU JE TUŽITELJ DAO U PRIJEDLOGU ZA ODREĐIVANJE ILI PRODUŽENJE PRITVORA.

Iz obrazloženja:

„Nadalje, žalbom branitelja optuženog A.V. ističe se i da se odredba člana 146. stav 1. ZKP FBiH ne može tumačiti tako da je za određivanje ili produženje pritvora potrebno da se radi o bilo kojem krivičnom djelu. Prema mišljenju branitelja, pritvor se može odrediti ili produžiti samo za krivično djelo koje je naznačeno u prijedlogu za određivanje pritvora ili u optužnici. S tim u vezi, branitelj ističe i da se pravilo da sud nije vezan pravnom kvalifikacijom djela koju odredi tužitelj odnosi isključivo na presudu, a što proizilazi iz odredbe člana 295. stav 2. KZ FBiH. Time branitelj želi da ukaže da se pritvor optuženom A.V. pobijanim rješenjem nije mogao produžiti s obrazloženjem da postoji osnovana sumnja da je on učinio krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 1. KZ FBiH pri optužbi za krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH.

U vezi sa ovim žalbenim navodom, ovaj sud ukazuje da je odredbom člana 146. stav 1. ZKP FBiH propisano da se pritvor može odrediti ako postoji osnovana sumnja da je određena osoba učinila krivično djelo (uz uvjet da postoji i jedan ili više posebnih osnova za pritvor navedenih u tačkama a) do d) iste zakonske odredbe). Da li je ispunjen taj osnovni uvjet za određivanje ili produženje pritvora sud cijeni s obzirom na činjenice i okolnosti koje se osumnjičenom ili optuženom stavljaju na teret. Pri tome, sud je vezan za činjenice i okolnosti za koje se tereti osumnjičeni odnosno optuženi i dužan je utvrditi da li one sadrže obilježja krivičnog djela. Ali, sud nije vezan za pravnu kvalifikaciju djela iz prijedloga za određivanje ili produženje pritvora koji je podnio tužitelj. U protivnom, sud bi, između ostalog, bio onemogućen da objektivno ocjenjuje ispunjenje uvjeta za određivanje ili produženje pritvora koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi sa težinom krivičnog djela za koje se optuženi tereti odnosno sa kaznom koja se može izreći učinitelju krivičnog djela a što upravo zavisi od pravne kvalifikacije djela za koje se tereti osumnjičeni odnosno optuženi.“

(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, broj 09 0 K 023702 16 Kž 11 od 29.07.2016. godine)
https://www.bih-pravo.org/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum