Vaš pravni kompas 

  • Vanknjizni vlasnici nekretnina

  • Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
 #1515  by AntunHun
 
VANKNjIŽNI VLASNICI NEKRETNINA
Zakon o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima

član 20 stav 1

Lica koja imaju zaključene ugovore o prometu nepokretnosti imaju pravni osnov za sticanje prava vlasništva, a kako nekretnine koje su predmet ugovora nisu uknjižene u zemljišnu knjigu, to su isti vanknjižni vlasnici kupljenih nekretnina.

Obrazloženje:

"Objekti koji su bili predmet ovih ugovora nisu bili uknjiženi u zemljišnu knjigu. Iz potvrda Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Područne jedinice B. broj... od 15.06.2008. godine, koja je izdata na zahtjev tužiteljice K. M., proizlazi da je prilikom aerofotogrametrijskog snimanja u proljeće 1969 godine na parceli broj.../1 k.o. B. bio izgrađen objekat. Na zahtjev tužiteljice Z. Ž. je izdata potvrda istog organa broj... od 02.04.2008. godine iz koje proizlazi da je takođe 1969 godine na parceli k.č. broj... k.o. B. bio izgrađen stambeni i pomoćni objekat. Objekti koji su predmet spora su izgrađeni na parcelama označenim po starom premjeru kao k.č. broj... k.o. B. koja odgovara parceli.../1 k.o. B. i na parceli k.č..../22 k.o. B., što odgovara k.č. broj... k.o. B.. Prema tome, ugovori čije utvrđenje pravne valjanosti se traži u ovom sporu su pravno valjani.

Odredba člana 20 stav 1 Zakona o osnovnim svojinsko pravnim odnosima propisuje da se pravo vlasništva stiče po samom zakonu, na temelju pravnog posla i nasljeđivanjem. Kako tužioci imaju pravni osnov za sticanje prava vlasništva - zaključene ugovore, a kako nekretnine koje su predmet ugovora nisu uknjižene u zemljišnu knjigu, to su isti vanknjižni vlasnici kupljenih nekretnina.

Kada su upitanju dograđeni dijelovi objekata nije sporno da su tužioci proširili stambene jedinice kako bi sebi obezbjedili bolje uslove stanovanja i koji kako proizlazi iz nalaza vještaka geodetske struke kupljeni objekti i dograđeni dijelovi predstavljaju jednu stambenu jedinicu. Na ročištu koje je održano dana 13.06.2012. godine je konstatovano od strane prvostepenog suda da se u … ulici na broju… nalazi starija prizemna kuća, na broju… prizemna kuća sa visokim potkrovljem i na broju … kuća, prizemlje, sprat i potkrovlje. Kako su isti sagrađeni na zemljištu u društvenoj svojini, isti se do njihove eventualne legalizacije imaju smatrati pokretnim stvarima, proizlazi da su tužioci u smislu člana 22 ZOSPO postali vlasnici tih pokretnih stvari.

Iako se radi o o nekretninama koje nisu upisane u zemljišnu knjigu, tužioci imaju pravni interes da se utvrdi da su stekli prava vezana za stambene objekte s obzirom da je Zakon o osnovnim svojinsko pravnim odnosima regulisao princip odvojenosti zgrade i zemljišta, a tužioci prava vezana za zemljište mogu rješavati pred organom uprave u skladu sa članom 47 stav 1 Zakona o građevinskom zemljištu.

S obzirom na naprijed navedeno, žalba tužilaca je uvažena i prvostepenaa presuda preinačena pravilnom primjenom materijalnog prava, temeljem odredbe člana 229 stav 1 tačka 4 ZPP.

Kako je po žalbi tužilaca preinačena prvostepena presuda, to je prinačena i odluka o troškovima postupka temeljem odredbe člana 235 tačka 3 ZPP."(Presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, 71 0 P 050759 15 Gž 2 od 14.5.2015. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum