Vaš pravni kompas 

  • Utjecaj na svjedoke

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #195  by matrix
 
Utjecaj na svjedoke


Razlozi za pritvor po osnovu koluzione opasnosti nisu opravdani konkretiziranim cinjenicama, koje pokazuju da je apelant licno ili posredno pokusao da izvrsi utjecaj na svjedoke ili eventualne saucesnike (clan 132. stav 1. tacka b) ZKPBiH).

Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 6/08 od 13. maja 2008. godine


Iz obrazloženja rješenja redovnog suda:

„Vijeće se slaže sa argumentacijom navedenom u pobijanom rješenju, obzirom da glavni pretres u predmetu tek predstoji, da će biti neophodno saslušati veliki broj svjedoka - žrtava i članova njihovih porodica, od kojih neki žive na teritoriji gdje optuženi ima mjesto prebivališta, kao i svjedoka koji su učestvovali u događajima za koje se optuženi tereti. Neophodno je obezbijediti da svjedoci budu saslušani bez straha od prijetnji i pritisaka. Nadalje, Vijeće je takođe imalo u vidu i činjenicu da je tek u ovoj fazi postupka optuženom u potpunosti poznat identitet svjedoka, kao i njihove izjave na osnovu kojih se zasniva optužba protiv njega, te da sad ima jači motiv da izvrši uticaj na svjedoke i saizvršioce. Optuženi se tereti za krivično djelo koje je počinio u svojstvu visoko pozicionirane osobe - komandira SJB Kalinovik koja funkcija, obzirom na prirodu, posredno ili neposredno, ukazuje na postojanje opasnosti od utjecaja optuženog na svjedoke, koji može dovesti do ugrožavanja i zastrašivanja svjedoka.”

Iz odluke Ustavnog suda BiH:

„Ustavni sud ne može prihvatiti argumente da su razlozi za pritvor po osnovu koluzione opasnosti u konkretnom slučaju opravdani konkretiziranim činjenicama, koje pokazuju da je apelant lično ili posredno pokušao da izvrši utjecaj na svjedoke ili eventualne saučesnike. Naime, samo postojanje pretpostavki da bi takvo apelantovo postupanje bilo moguće nije dovoljno, jer sud ne može samo pretpostaviti takvu mo- gućnost, već mora imati argumente da postoje neke objektivne okolnosti ili konkret- ne i argumentirane radnje i postupci koji bi bili valjan pravni osnov za određivanje pritvora u konkretnom slučaju. Tužilaštvo BiH u vezi s tim nije predložilo, niti izvelo bilo kakve dokaze, već je svoj prijedlog zasnovalo isključivo na pretpostavkama koje je Sud BiH prihvatio, ali nije valjano obrazložio konkretnu opasnost koja prijeti svje- docima. Činjenica je da se u konkretnom slučaju radi o žrtvama ili članovima poro- dica žrtava veoma teškog i delikatnog krivičnog djela, ali ta činjenica sama po sebi nije, kako je već rečeno, dovoljna da zadovolji standarde iz člana 5. stav 3. Evropske konvencije, već se razlozi za pritvor moraju posmatrati u svjetlu konkretnih okol- nosti, a jedna od tih okolnosti je i činjenica da su svjedocima koji osjećaju nelagodu i nesigurnost već određene mjere zaštite. [...] U konkretnom slučaju mjera pritvora

je dopuštena, kako je to Sud BiH obrazložio, upravo da bi se omogućilo nesmetano svjedočenje svjedoka koji su u istrazi dali svoje iskaze, a nekim od njih su određene i mjere zaštite svjedoka. U takvim okolnostima Sud BiH je propustio da preciznije i konkretnije obrazloži na čemu zasniva svoj zaključak da je prvostepenim rješenjem pravilno zaključeno da će apelant u narednoj fazi postupka utjecati ili pokušati da utječe na svjedoke i eventualne saizvršioce, a naročito na svjedoke pod zaštitom, i koje konkretne okolnosti na takvu mogućnost upućuju, te da je samo mjerom pri- tvora, kao procesnom mjerom koja najteže pogađa optuženog, moguće ostvariti cilj koji je Sud BiH već imao u vidu pri određivanju mjera zaštite svjedoka.”

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum